EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0818

2009/818/EÜ: Komisjoni otsus, 6. november 2009 , millega muudetakse lindude grippi käsitlevaid otsuseid 2005/692/EÜ, 2005/731/EÜ, 2005/734/EÜ ja 2007/25/EÜ nende kohaldamisaja suhtes (teatavaks tehtud numbri K(2009) 8454 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 291, 7.11.2009, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 177 - 178

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/818/oj

7.11.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 291/27


KOMISJONI OTSUS,

6. november 2009,

millega muudetakse lindude grippi käsitlevaid otsuseid 2005/692/EÜ, 2005/731/EÜ, 2005/734/EÜ ja 2007/25/EÜ nende kohaldamisaja suhtes

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 8454 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/818/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ, (2) eriti selle artikli 18 lõiget 7,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (3) eriti selle artikli 22 lõiget 6,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrust (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ, (4) eriti selle artiklit 18,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon võttis pärast väga patogeense H5N1 viiruse põhjustatud lindude gripi puhkemist Kagu-Aasias 2003. aasta detsembris selle haiguse vastu mitmeid kaitsemeetmeid.

(2)

Need meetmed on sätestatud eelkõige komisjoni 6. oktoobri 2005. aasta otsuses 2005/692/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude gripiga mitmetes kolmandates riikides, (5) komisjoni 17. oktoobri 2005. aasta otsuses 2005/731/EÜ, millega kehtestatakse täiendavad nõuded metslindude järelevalve suhtes klassikalise lindude katku avastamiseks, (6) komisjoni 19. oktoobri 2005. aasta otsuses 2005/734/EÜ, millega kehtestatakse bio-ohutusmeetmed, et vähendada A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud väga patogeense lindude gripi kandumise ohtu metslindudelt kodulindudele ja teistele vangistuses elavatele lindudele ning rajada väga ohustatud piirkondadesse varajase avastamise süsteem, (7) ning komisjoni 22. detsembri 2006. aasta otsuses 2007/25/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripiga ja omanikega kaasas olevate lemmiklindude liikumisega ühendusse (8).

(3)

Komisjoni 17. detsembri 2008. aasta otsusega 2009/6/EÜ (millega muudetakse lindude grippi käsitlevaid otsuseid 2005/692/EÜ, 2005/731/EÜ, 2005/734/EÜ ja 2007/25/EÜ nende kohaldamisaja osas) (9) pikendati nende nelja otsuse kohaldamist kuni 31. detsembrini 2009.

(4)

Kodu- ja metslindude seas esineb jätkuvalt väga patogeense lindude gripi alatüübi H5N1 puhanguid ning kolmandate riikide elanike seas esineb jätkuvalt juhtumeid, kus tiheda kokkupuute tõttu nakatunud lindudega on inimesed haigestunud või isegi surnud. Seepärast püsib oht, et haigus levib kolmandatest riikidest liikmesriikidesse.

(5)

Seetõttu on asjakohane lisaks kodulindude, linnukasvatussaaduste ja lemmiklindude impordist tuleneva otsese ohu piiramisele säilitada bio-ohutusmeetmed, et vähendada A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud väga patogeense lindude gripi kandumise ohtu metslindudelt kodulindudele ja teistele vangistuses elavatele lindudele ning säilitada eriti ohustatud piirkondade varajase avastamise süsteem.

(6)

Et vähendada selle haiguse leviku ohtu, tuleks seega jätkata otsustes 2005/692/EÜ, 2005/731/EÜ, 2005/734/EÜ ja 2007/25/EÜ sätestatud meetmete rakendamist.

(7)

Seepärast tuleks nimetatud otsuste kohaldamist pikendada kuni 31. detsembrini 2010.

(8)

Otsuseid 2005/692/EÜ, 2005/731/EÜ, 2005/734/EÜ ja 2007/25/EÜ tuleks vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2005/692/EÜ artiklis 7 asendatakse kuupäev „31. detsember 2009” kuupäevaga „31. detsember 2010”.

Artikkel 2

Otsuse 2005/731/EÜ artiklis 4 asendatakse kuupäev „31. detsember 2009” kuupäevaga „31. detsember 2010”.

Artikkel 3

Otsuse 2005/734/EÜ artiklis 4 asendatakse kuupäev „31. detsember 2009” kuupäevaga „31. detsember 2010”.

Artikkel 4

Otsuse 2007/25/EÜ artiklis 6 asendatakse kuupäev „31. detsember 2009” kuupäevaga „31. detsember 2010”.

Artikkel 5

Liikmesriigid võtavad viivitamatult käesoleva otsuse täitmiseks vajalikud meetmed ja avaldavad need. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 6

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. november 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(2)  EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56.

(3)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

(4)  ELT L 146, 13.6.2003, lk 1.

(5)  ELT L 263, 8.10.2005, lk 20.

(6)  ELT L 274, 20.10.2005, lk 93.

(7)  ELT L 274, 20.10.2005, lk 105.

(8)  ELT L 8, 13.1.2007, lk 29.

(9)  ELT L 4, 8.1.2009, lk 15.


Top