EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1345

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1345/2008, 23. detsember 2008 , millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 2136/89, milles sätestatakse sardiinikonservide ühised turustusnormid ning sardiinikonservide ja sardiinikonservilaadsete toodete müüginimetused

OJ L 348, 24.12.2008, p. 76–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 249 - 251

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1345/oj

24.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 348/76


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1345/2008,

23. detsember 2008,

millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 2136/89, milles sätestatakse sardiinikonservide ühised turustusnormid ning sardiinikonservide ja sardiinikonservilaadsete toodete müüginimetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 104/2000 nähakse ette võimalus võtta ühenduses vastu kalatoodete ühised turustusnormid eelkõige selleks, et hõlbustada ausal konkurentsil põhinevat kauplemist. Kõnealused normid võivad eelkõige hõlmata märgistamist.

(2)

Nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2136/89 (2) on kehtestatud sardiinikonservide ühised turustusnormid ning ühenduses turustatavate sardiinikonservide ja sardiinikonservilaadsete toodete müüginimetused.

(3)

Kuna ühenduses on üha suuremas valikus konserve, mida turustatakse ja esitletakse samamoodi nagu sardiinikonserve, on vaja tarbijatele anda piisavalt teavet toote olemuse ja põhiomaduste kohta. Seetõttu on vaja muuta ühenduses sardiinikonservidega analoogselt turustatavate ja esitletavate konservide müüginimetuste kohta kehtivaid eeskirju.

(4)

Selleks tuleks arvesse võtta Codex Alimentarius’e standardit Codex STAN94 (muudetud 2007) ja konkreetseid ühenduse turul valitsevaid tingimusi.

(5)

Turu läbipaistvuse, ausa konkurentsi ja valikuvõimaluste rohkuse huvides on vaja lisada liik Strangomera bentincki nende liikide hulka, millest on lubatud valmistada sardiinikonservilaadsed tooteid.

(6)

Sardiinikonservilaadsete toodete identifitseerimise parandamiseks tuleks iga liigi puhul kasutada määrava terminina liigi teaduslikku nimetust ja geograafilist piirkonda, kust asjaomane liik on püütud.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud nõuete kohaldamine ei tohiks piirata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivi 2000/13/EÜ (toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) (3) kohaldamist.

(8)

Seepärast tuleks määrust (EMÜ) nr 2136/89 vastavalt muuta.

(9)

Käitlejatele uute nõuetega kohanemise võimaldamiseks tuleks ette näha üleminekuaeg seoses nende toodete turuleviimisega, mis vastavad määruse (EMÜ) nr 2136/89 praeguse versiooni nõuetele.

(10)

Kalandustooteturu korralduskomitee ei ole oma eesistuja poolt kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul arvamust avaldanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EMÜ) nr 2136/89 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1a lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:

„k)

Strangomera bentincki”.

2)

Artikkel 7a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7a

1.   Ilma et see piiraks direktiivi 2000/13/EÜ kohaldamist, võib sardiinikonservilaadseid tooteid turustada ühenduses müüginimetuse all, milles mõiste „sardiinid” esineb koos liigi teadusliku nimetusega ja selle geograafilise piirkonna nimetusega, kust asjaomane liik on püütud.

2.   Kui lõikega 1 ette nähtud müüginimetus märgitakse sardiinikonservilaadse toote pakendile, peab märgistus olema selge ja eristatav.

3.   Teaduslikus nimetuses sisaldub igal juhul ladinakeelne üld- ja liiginimetus.

4.   Geograafilist piirkonda märgib üks nimetustest, mis on loetletud käesoleva määruse lisa esimeses veerus, võttes arvesse lisa teises veerus sätestatud vastavat piirkonna koodi.

5.   Ühe müüginimetuse all turustatakse ainult üht liiki.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Tooteid, mis vastasid määruse (EMÜ) nr 2136/89 nõuetele enne selle muutmist käesoleva määrusega, võib siiski turule viia kuni 1. novembrini 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. detsember 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  EÜT L 212, 22.7.1989, lk 79.

(3)  EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29.


LISA

Geograafiliste piirkondade nimetused ja koodid

Geograafilise piirkonna nimetus, nagu on osutatud artikli 7a lõikes 1

Piirkonna kood (1)

Atlandi ookeani loodeosa

FAO piirkond 21

Atlandi ookeani kirdeosa (2)

FAO piirkond 27

Läänemeri

FAO piirkond 27.IIId

Atlandi ookeani kesk- ja lääneosa

FAO piirkond 31

Atlandi ookeani kesk- ja idaosa

FAO piirkond 34

Atlandi ookeani edelaosa

FAO piirkond 41

Atlandi ookeani kaguosa

FAO piirkond 47

Vahemeri

FAO piirkonnad 37.1, 37.2 ja 37.3

Must meri

FAO piirkond 37.4

India ookean

FAO piirkonnad 51 ja 57

Vaikne ookean

FAO piirkonnad 61, 67, 71, 77, 81, 87

Antarktika

FAO piirkonnad 48, 58 ja 88

Põhja-Jäämeri

FAO piirkond 18


(1)  FAO aastaraamat. Kalandusstatistika. Saagid. Vol. 86/1. 2000.

(2)  Välja arvatud Läänemeri.


Top