EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0306

Komisjoni määrus (EÜ) nr 306/2008, 2. aprill 2008 , millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 seadmetest teatavate fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevate lahustite kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ja vastastikuse tunnustamise tingimused (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 162 - 165

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/306/oj

3.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 306/2008,

2. aprill 2008,

millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 seadmetest teatavate fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevate lahustite kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ja vastastikuse tunnustamise tingimused

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 842/2006 nõuete täitmiseks tuleb kehtestada eeskirjad nende töötajate kutseoskuste kohta, kes teevad teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmetega toiminguid, mis võivad tekitada kõnealuste gaaside lekke.

(2)

Veel sertifitseerimata töötajatel, kes osalevad sertifikaadi saamiseks õppekursusel, tuleks piiratud aja jooksul lubada teha sertifitseerimist nõudvaid toiminguid, et nad saaksid koguda eksami sooritamiseks vajalikke praktilisi oskusi, eeldusel et nende üle teostab järelevalvet sertifitseeritud töötaja.

(3)

Mitmes liikmesriigis ei ole kehtivat kutsekvalifikatsiooni või sertifitseerimise süsteemi. Seepärast tuleks töötajatele anda teatud aeg sertifikaadi saamiseks.

(4)

Põhjendamatu halduskoormuse vältimiseks tuleks lubada sertifitseerimissüsteem koostada olemasolevate kutsekvalifikatsiooni kavade alusel, eeldusel et nõutud teadmised ja oskused ning asjaomane kutsekvalifikatsiooni süsteem vastavad käesoleva määrusega ettenähtud miinimumnormidele.

(5)

Ettevõtte, kus toodetakse või käitatakse fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevaid lahusteid sisaldavaid seadmeid, võib määrata hindamis- või sertifitseerimisasutuseks või mõlemaks, eeldusel et ettevõte vastab asjakohastele nõuetele.

(6)

Tarbetute halduskulude vältimiseks peaks liikmesriigil, kus fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevaid lahusteid praegu ei kasutata, olema õigus mitte kehtestada täielikku sertifitseerimissüsteemi, eeldusel et liikmesriik näeb ette vajaliku korra sertifikaatide väljaandmiseks põhjendamatu viivituseta juhul, kui neid taotletakse tulevikus, ja väldib seega turulepääsu takistavate tõkete tekkimist.

(7)

Kandidaadi võimet teha korrektselt toiminguid, mis võivad otseselt või kaudselt lekke põhjustada, on hea kontrollida eksami teel.

(8)

Ametlikult määratud hindamis- ja sertifitseerimisasutused peaksid tagama käesolevas määruses sätestatud miinimumnõuete täitmise ning aitama sellega kaasa sertifikaatide tõhusale ja tulemuslikule vastastikusele tunnustamisele kogu ühenduses.

(9)

Teave vastastikku tunnustatavate sertifikaatide väljaandmise süsteemi kohta tuleks edastada komisjonile vormis, mis on ette nähtud komisjoni 2. aprilli 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 308/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 liikmesriikide koolitus- ja sertifitseerimisprogrammidest teavitamise vorm. (2)

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2037/2000 (3) artikli 18 lõike 1 alusel asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse seadmetest teatavate fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevate lahustite kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ja vastavalt nendele nõuetele väljaantud sertifikaatide vastastikuse tunnustamise tingimused.

Artikkel 2

Töötajate sertifitseerimine

1.   Artiklis 1 osutatud toimingut tegeval töötajal peab olema artiklis 4 osutatud sertifikaat.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata kuni ühe aasta jooksul töötajate suhtes, kes osalevad sertifikaadi saamiseks õppekursusel, tingimusel et nad teevad kõnealust toimingut sertifikaati omava isiku järelevalve all.

3.   Liikmesriigid võivad otsustada, et ajavahemiku jooksul, mis ei ületa määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 4 nimetatud kuupäeva, ei kohaldata lõiget 1 töötajate suhtes, kes teevad käesoleva määruse artiklis 1 sätestatud toimingut enne määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 2 nimetatud kuupäeva.

Sellised töötajad loetakse määruse (EÜ) nr 842/2006 nõuete kohaldamisel sertifitseerituks kõnealuse toimingu tegemiseks esimeses lõigus nimetatud ajavahemiku jooksul.

Artikkel 3

Sertifikaadi väljaandmine töötajale

1.   Artiklis 4 osutatud sertifitseerimisasutus annab sertifikaadi välja töötajale, kes on läbinud artiklis 5 osutatud hindamisasutuse korraldatud teoreetilise ja praktilise eksami, mis hõlmab lisas kehtestatud miinimumteadmisi ja -oskusi.

2.   Sertifikaat peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

a)

sertifitseerimisasutuse nimi, sertifikaadi omaniku täielik nimi, sertifikaadi number ja kehtivusaja lõpp (kui on);

b)

sertifikaadi omanikul teha lubatud toiming;

c)

väljaandmise kuupäev ja väljaandja allkiri.

3.   Kui olemasolev eksamipõhine sertifitseerimissüsteem hõlmab lisas kehtestatud miinimumteadmisi ja -oskusi ning vastab artiklite 4 ja 5 nõuetele, kuid sellega seotud tunnistus ei sisalda käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud elemente, võib artiklis 4 nimetatud sertifitseerimisasutus anda kõnealuse kutseoskuse valdajale välja sertifikaadi ilma eksami uuesti sooritamist nõudmata.

4.   Kui olemasolev eksamipõhine sertifitseerimissüsteem vastab artiklite 4 ja 5 nõuetele ning katab osaliselt lisas kehtestatud miinimumoskused, võivad sertifitseerimisasutused välja anda sertifikaadi, tingimusel et taotleja läbib täiendava kontrolli nende teadmiste ja oskuste kohta, mida artiklis 5 osutatud hindamisasutuse läbi viidud sertifitseerimine ei hõlmanud.

Artikkel 4

Sertifitseerimisasutus

1.   Artiklis 1 osutatud toimingut tegevatele töötajatele sertifikaatide väljaandmiseks nähakse siseriiklike õigusaktidega ette sertifitseerimisasutus või selle määrab liikmesriigi pädev asutus või muu selleks volitatud isik.

Sertifitseerimisasutus on oma tegevuses erapooletu.

2.   Sertifitseerimisasutus kehtestab sertifikaatide väljaandmise, peatamise ja tühistamise korra ning kohaldab seda.

3.   Sertifitseerimisasutus säilitab andmed, mille alusel on võimalik kontrollida sertifitseeritud isiku staatust. Andmed tõestavad sertifitseerimismenetluse edukat läbimist. Andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat.

Artikkel 5

Hindamisasutus

1.   Artiklis 1 osutatud töötajatele korraldab eksameid liikmesriigi pädev asutus või muu selleks volitatud hindamisasutus. Ka artiklis 4 osutatud sertifitseerimisasutus võib olla hindamisasutus.

Hindamisasutus on oma tegevuses erapooletu.

2.   Eksamid tuleb kavandada ja koostada nii, et oleks tagatud lisas kehtestatud miinimumteadmiste ja -oskuste kontrollimine.

3.   Üksikute ja üldiste hindamistulemuste dokumenteerimiseks võtab hindamisasutus vastu aruandluskorra ja säilitab andmeid.

4.   Hindamisasutus tagab, et eksamit vastu võtma määratud eksamineerijatel on vajalikud teadmised asjaomaste eksamineerimismeetodite ja -dokumentide kohta ning kohane pädevus eksami valdkonnas. Hindamisasutus tagab ka praktilise eksami jaoks vajalike seadmete, tööriistade ja materjalide olemasolu.

Artikkel 6

Teavitamine

1.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni hiljemalt 4. jaanuaril 2009 töötajate artikli 4 kohaste sertifitseerimisasutuste nimedest ja kontaktandmetest ning artikli 3 nõuetele vastavate töötajate sertifikaatide nimetustest määrusega (EÜ) nr 308/2008 kehtestatud vormis.

2.   Kui liikmesriigis ei kasutata fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevaid lahusteid, võib liikmesriik otsustada artiklis 4 osutatud sertifitseerimisasutust ja/või artiklis 5 osutatud hindamisasutust mitte määrata enne, kui tulevikus tekib vajadus kõnealuse sertifitseerimise järele. Sellisel juhul näeb asjaomane liikmesriik siseriiklike õigusaktidega ette vajaliku korra sertifikaatide väljaandmiseks põhjendamatu viivituseta juhul, kui kõnealust sertifitseerimist taotletakse tulevikus.

Liikmesriik teavitab komisjoni hiljemalt 4. jaanuaril 2009 kavatsusest kasutada käesolevas lõikes sätestatud võimalust ja selle nõuete täitmiseks kehtestatud korrast. Sel juhul lõiget 1 ei kohaldata.

3.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata lõike 1 kohaselt esitatud andmete muutumisest.

Artikkel 7

Vastastikuse tunnustamise tingimused

1.   Vastastikku tunnustatakse teistes liikmesriikides väljaantud sertifikaate, mis on välja antud vastavalt artiklile 3.

2.   Liikmesriik võib nõuda teises liikmesriigis välja antud sertifikaadi omanikult sertifikaadi tõlke esitamist mõnes teises ühenduse ametlikus keeles.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 161, 14.6.2006, lk 1.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 28.

(3)  EÜT L 244, 29.9.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/540/EÜ (ELT L 198, 31.7.2007, lk 35).


LISA

Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded

Artikli 3 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 2 osutatud eksam hõlmab järgmist:

a)

ühest või mitmest küsimusest koosnev teooriaosa, millega kontrollitakse tulbas „Eksami liik” tähega „T” märgitud teadmisi või oskusi;

b)

praktiline eksam, mille käigus taotleja teeb tulbas „Eksami liik” tähega „P” märgitud toimingu asjakohaste materjalide, töövahendite ja seadmetega.


Nr

Miinimumteadmised ja -oskused

Eksami liik

1.

Põhiteadmised asjakohastest keskkonnateemadest (kliimamuutused, Kyoto protokoll, globaalse soojenemise potentsiaal) ning määruse (EÜ) nr 842/2006 ja selle rakendusmääruste sisu tundmine.

T

2.

Lahustitena kasutatavate fluoritud kasvuhoonegaaside füüsikalised, keemilised ja keskkonnaomadused

T

3.

Fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamine lahustitena

T

4.

Fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevate lahustite kokkukogumine

P

5.

Fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevate lahustite säilitamine ja transport

T

6.

Kokkukogumisseadmete käitamine fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevaid lahusteid sisaldavate seadmete puhul

P


Top