EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0073

Nõukogu direktiiv 2008/73/EÜ, 15. juuli 2008 , millega lihtsustatakse nimekirjade koostamise ja andmete avaldamise korda veterinaar- ja zootehnika valdkonnas ning muudetakse direktiive 64/432/EMÜ, 77/504/EMÜ, 88/407/EMÜ, 88/661/EMÜ, 89/361/EMÜ, 89/556/EMÜ, 90/426/EMÜ, 90/427/EMÜ, 90/428/EMÜ, 90/429/EMÜ, 90/539/EMÜ, 91/68/EMÜ, 91/496/EMÜ, 92/35/EMÜ, 92/65/EMÜ, 92/66/EMÜ, 92/119/EMÜ, 94/28/EÜ, 2000/75/EÜ, otsust 2000/258/EÜ ja direktiive 2001/89/EÜ, 2002/60/EÜ ja 2005/94/EÜ (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 219, 14.8.2008, p. 40–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 286 - 300

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/73/oj

14.8.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 219/40


NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/73/EÜ,

15. juuli 2008,

millega lihtsustatakse nimekirjade koostamise ja andmete avaldamise korda veterinaar- ja zootehnika valdkonnas ning muudetakse direktiive 64/432/EMÜ, 77/504/EMÜ, 88/407/EMÜ, 88/661/EMÜ, 89/361/EMÜ, 89/556/EMÜ, 90/426/EMÜ, 90/427/EMÜ, 90/428/EMÜ, 90/429/EMÜ, 90/539/EMÜ, 91/68/EMÜ, 91/496/EMÜ, 92/35/EMÜ, 92/65/EMÜ, 92/66/EMÜ, 92/119/EMÜ, 94/28/EÜ, 2000/75/EÜ, otsust 2000/258/EÜ ja direktiive 2001/89/EÜ, 2002/60/EÜ ja 2005/94/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühenduse veterinaarvaldkonna õigusaktides sätestatakse, et veiste, sigade, kitsede, lammaste ja hobuslaste kogumiskeskused, nende loomade vahendajad, linnukasvatusettevõtted, seemendusjaamad ja sperma säilitamise keskused ning embrüokogumis- ja -tootmisrühmad ning teatavad asutused, instituudid ja keskused („loomapidamisettevõtted”) peavad vastama teatavatele tingimustele ning seepärast peavad liikmesriigid need teatavate elusloomade ja loomsete saadustega ning eelkõige loomse geneetilise materjaliga, nagu sperma ja munarakud ning embrüod, toimuvaks ühendusesiseseks kaubanduseks ametlikult heaks kiitma.

(2)

Ühenduse õigusaktides nähakse nimetatud loomapidamisettevõtete registreerimise, nimekirjade koostamise, ajakohastamise, edastamise ja avaldamise kohta ette erinevad menetlused. Menetluste erinevused teevad nimekirjade koostamise ja ajakohastamise aga keeruliseks ning nende nimekirjade praktilise kasutamise pädevate kontrolliasutuste ja asjaomaste ettevõtjate jaoks üliraskeks.

(3)

Seepärast tuleks menetlused ühtlustada ning näha ette süstemaatilisemad, sidusamad ja ühtsemad eeskirjad menetluste viie põhielemendi, täpsemalt registreerimise, nimekirjade koostamise, ajakohastamise, edastamise ja avaldamise kohta.

(4)

Lisaks, kuna liikmesriikide ülesanne on kontrollida tingimusi, mida eri loomapidamisettevõtted peavad täitma selleks, et neid nimekirja kantaks, peaksid nimekirjade koostamise eest vastutama liikmesriigid ja mitte komisjon.

(5)

Seepärast peaksid liikmesriigid koostama ja ajakohastama asjaomaseid loomapidamisettevõtete nimekirju ning tegema need kättesaadavaks teistele liikmesriikidele ja üldsusele. Et ühtlustada nende nimekirjade ülesehitust ja võimaldada ühendusele lihtne juurdepääs ajakohastatud nimekirjadele, tuleb komiteemenetluse abil kehtestada ühtsed kriteeriumid.

(6)

Ühenduse eeskirjade selguse ja järjepidevuse huvides tuleks seda uut korda kohaldada ka zootehnika valdkonnas, eelkõige tõuaretusühingute suhtes, kellel on volitused pidada või sisse seada liikmesriikides tõuraamatuid, ja teabe suhtes, mida liikmesriigid peavad esitama vastavalt nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivile 90/428/EMÜ (võistlushobustega kauplemise ja võistlustel osalemise tingimuste kohta) (1) seoses hobuste võistlustega.

(7)

Nii nagu ühendusesisese kaubanduse suhtes kohaldatavates eeskirjades, reguleeritakse sperma, munarakkude ja embrüote importi selliselt, et kolmandates riikides loomapidamisega tegelevad päritoluasutused peavad loomade terviseriskide minimeerimiseks täitma teatavaid tingimusi. Vastavalt sellele tuleks lubada ühendusse importida ainult sellist geneetilist materjali, mis on pärit seemendusjaamadest või sperma säilitamise keskustest ning embrüokogumis- või -tootmisrühmadelt, mille asjaomase kolmanda riigi pädevad asutused on ühendusse eksportimiseks ametlikult heaks kiitnud vastavalt ühenduse nõuetele ning vajaduse korral pärast ühenduse veterinaarkontrolli.

(8)

Olenevalt geneetilise materjali tüübist ja asjaomasest liigist on loomapidamisettevõtete nimekirja kandmise ja asjaomaste nimekirjade ajakohastamise praegused toimingud erinevad, ulatudes komiteemenetluse alusel kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) (2) vastu võetud otsustest kuni lihtsa konsulteerimiseni liikmesriikidega.

(9)

Erinevate menetluste kooseksisteerimine võib tekitada kolmandate riikide haldusametnike, põllumajandusettevõtete ja kaubandusega tegelevate ettevõtjate seas segadust ja ebakindlust. Kuna kolmandate riikide ülesanne on kontrollida tingimusi, mida eri loomapidamisettevõtted peavad täitma selleks, et neid vastavalt ühenduse nõuetele kantaks ühendusse eksportimiseks heaks kiidetud ettevõtete nimekirja, tuleks nende ettevõtete heakskiitmise suhtes kehtivat õigusraamistikku ühtlustada ja lihtsustada nii, et nimekirjade koostamise ja ajakohastamise eest vastutaksid kolmandad riigid ja mitte komisjon. Oluline on tagada, et asjaomase kolmanda riigi antud loomatervishoiualaste tagatiste tase ei halveneks. Lihtsustamismeetmeid võetakse ilma, et see piiraks komisjoni õigust võtta vajaduse korral kaitsemeetmeid.

(10)

Praeguste erinevate menetluste asemel tuleks seega kehtestada kord, mille kohaselt ühendusse importimist tuleks lubada ainult nendest kolmandatest riikidest, kus pädevad asutused koostavad nimekirjad, ajakohastavad neid ja edastavad need komisjonile. Komisjon peaks teatama nendest nimekirjadest liikmesriikidele ning tegema need teavitamise eesmärgil üldsusele kättesaadavaks. Kui kolmandate riikide poolt edastatud nimekirjadega seoses tekib probleeme, tuleb võtta kaitsemeetmeid vastavalt nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivile 97/78/EÜ (milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted). (3)

(11)

Ühenduse õigusaktide selguse ja järjepidevuse huvides tuleks seda korda kohaldada ka kolmandate riikide ametiasutuste suhtes, keda on vastavalt ühenduse zootehnilistele õigusaktidele volitatud pidama tõuraamatut.

(12)

Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivis 91/496/EMÜ (millega nähakse ette ühendusse saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted) (4) on sätestatud, et kui kolmandatest riikidest imporditud loomad paigutatakse ühenduse territooriumil asuvasse karantiinikeskusse, peab see karantiinikeskus olema heaks kiidetud ja karantiinikeskuste nimekiri peab olema avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Ühenduse eeskirjade selguse ja järjepidevuse huvides tuleks lihtsustatud menetlust kohaldada ka liikmesriikide karantiinikeskuste nimekirja ajakohastamise suhtes.

(13)

Veterinaarvaldkonnas vastutab komisjon heakskiidetud riiklike referentlaborite ja teiste heakskiidetud laborite nimekirjade sisseseadmise ja ajakohastamise eest liikmesriikide esitatud andmete alusel.

(14)

Kooskõlas ühenduse õigusaktidega tehakse neis nimekirjades muudatusi liikmesriigi taotlusel ja pärast otsuse tegemist komiteemenetluse kohaselt kooskõlas otsusega 1999/468/EÜ või nõukogu poolt komisjoni ettepanekul.

(15)

Kuid selliseid nimekirju muudetakse sageli vaid vormiliselt, näiteks muudetakse riigi referentlaborite või muude asjaomaste heakskiidetud laborite kontaktandmeid.

(16)

Siiamaani on nende laborite nimekirju ajakohastatud tavaliselt ainult teatud ajavahemiku järel, et vähendada vastu võetavate komisjoni otsuste arvu. Ent selline tava ei taga nimekirjade kiiret ajakohastamist. See võib kahjustada riigi referentlaborite ja teiste heakskiidetud laborite õiguslikku seisundit.

(17)

Kuna liikmesriigid määravad riigi referentlaborid ning esitavad kõik vajalikud üksikasjad ja ajakohastatud andmed, peaksid selliste laborite nimekirjade koostamise eest vastutama liikmesriigid ja mitte komisjon. Samamoodi peaksid muude heakskiidetud laborite nimekirjade koostamise eest vastutama liikmesriigid.

(18)

Liikmesriigid peaksid seepärast koostama ja ajakohastama riigi referentlaborite ja teiste asjaomaste heakskiidetud laborite nimekirju ning tegema need kättesaadavaks teistele liikmesriikidele ja üldsusele. Et ühtlustada nende nimekirjade ülesehitust ja võimaldada ühendusele lihtne juurdepääs ajakohastatud nimekirjadele, tuleb komiteemenetluse abil kehtestada ühtsed kriteeriumid.

(19)

Kui aga nimekirjad sisaldavad kolmandates riikides asuvaid heakskiidetud laboreid, peaks selliste laborite nimekirjade koostamise ja avaldamise eest vastutama jätkuvalt komisjon.

(20)

Et vältida häireid seoses laborite heakskiitmise taotlustega, mille liikmesriigid esitavad vastavalt nõukogu 20. märtsi 2000. aasta otsusele 2000/258/EÜ (millega määratakse eriinstituut, kes vastutab marutaudivastaste vaktsiinide tõhusust kontrollivate seroloogiliste testide standardiseerimiseks vajalike kriteeriumide kehtestamise eest), (5) tuleks käesoleva direktiiviga ette näha üleminekumeetmed.

(21)

Nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/432/EMÜ (ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta) (6) artikli 6 lõike 2 punktis a on sätestatud, et aretamiseks ja tootmiseks ette nähtud veised, keda kasutatakse ühendusesiseseks kauplemiseks, peavad olema pärit ametlikult tuberkuloosivabast karjast ning üle kuue nädala vanuste loomade puhul peab neile 30 päeva jooksul enne päritolukarjast lahkumist tehtud nahasisese tuberkuliiniproovi tulemus olema olnud negatiivne. Mõnedel liikmesriikidel on traditsiooniliste põllumajandus- ja kaubandustavade tõttu esinenud raskusi enne transporti tehtava proovi nõude järgimisel. Seetõttu on vaja komiteemenetluse abil sätestada võimalus nahasisese tuberkuliiniproovi tegemiseks mujal kui päritoluettevõttes.

(22)

Lisaks tuleks direktiivi 64/432/EMÜ teatavaid läbinisti tehnilist laadi lisasid, mis käsitlevad näiteks loomatervise-alaseid teste, nimekirja haigustest, mille suhtes kehtib teavitamiskohustus, või veterinaarsertifikaate, muuta komiteemenetluse abil, et uusi teaduslikke arenguid oleks võimalik kiiresti arvesse võtta. Lisasid, milles on kehtestatud haigusevaba staatuse üksikasjalikud tingimused ja mille muutmine võib mõjutada ühendusesisest kaubandust, peaks aga saama muuta üksnes nõukogu.

(23)

Geneetilise materjali kogumises ja tootmises on üheksakümnendate aastate algusest saadik toimunud tehnoloogiline ja teaduslik areng. Nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ (milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A lisa punktis I osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse) (7) ei ole ajakohastatud, et võtta arvesse toimunud arengut ning uusi Rahvusvahelise Episootiaameti (OIE) standardeid. Seetõttu on asjakohane nimetatud direktiivi muuta ja lisada selle reguleerimisalasse sätted, mis käsitlevad muudelt loomadelt kui lammastelt, kitsedelt, hobuslastelt ja sigadelt pärit geneetilise materjaliga kauplemist ja selle importi. Lisaks lubatakse liikmesriikidel kuni üksikasjalike ühtlustatud eeskirjade kehtestamiseni kõnealuses valdkonnas kohaldada siseriiklikke eeskirju. Samuti lubatakse liikmesriikidel kohaldada siseriiklikke eeskirju kuni üksikasjalike ühtlustatud eeskirjade kehtestamiseni seoses käesoleva direktiiviga hõlmatud loomade impordiga.

(24)

Nõukogu peaks kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe (8) punktiga 34 julgustama liikmesriike koostama endi jaoks ja ühenduse huvides vastavustabelid, kus on võimalikult suures ulatuses välja toodud vastavus käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel, ning tegema need üldsusele kättesaadavaks.

(25)

Nõukogu direktiive 64/432/EMÜ, 77/504/EMÜ, (9) 88/407/EMÜ, (10) 88/661/EMÜ, (11) 89/361/EMÜ, (12) 89/556/EMÜ, (13) 90/426/EMÜ, (14) 90/427/EMÜ, (15) 90/428/EMÜ, 90/429/EMÜ, (16) 90/539/EMÜ, (17) 91/68/EMÜ, (18) 91/496/EMÜ, 92/35/EMÜ, (19) 92/65/EMÜ, 92/66/EMÜ, (20) 92/119/EMÜ, (21) 94/28/EÜ (22) ja 2000/75/EÜ, (23) otsust 2000/258/EÜ ning direktiive 2001/89/EÜ, (24) 2002/60/EÜ (25) ja 2005/94/EÜ (26) tuleks seepärast vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 64/432/EMÜ muutmine

Direktiivi 64/432/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 6 lõike 2 punkti a esimene lõik asendatakse järgmisega:

„peavad olema pärit ametlikult tuberkuloosivabast veisekarjast ning üle kuue nädala vanuste loomade puhul peab kas 30 päeva jooksul enne päritolukarjast lahkumist või artiklis 17 osutatud korras kindlaks määratavas kohas ja kindlaks määratavatel tingimustel B lisa punkti 2.2 sätete kohaselt tehtud nahasisese tuberkuliiniproovi tulemus olema olnud negatiivne.”.

2)

Lisatakse järgmine artikkel 6a:

„Artikkel 6a

Liikmesriigid määravad riiklikud asutused, riigi tugilaborid või asutused, kes vastutavad käesoleva direktiivi A–D lisas osutatud diagnoosistandardite ja -meetodite kooskõlastamise eest. Nad peavad asutuste ajakohastatud nimekirju ning teevad need teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Nende riiklike asutuste, riigi tugilaborite ja asutuste ülesanded ning kohustused on sätestatud B ja C lisas ning D lisa II peatükis.

Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 17 lõikes 2 osutatud korras.”.

3)

Artikli 11 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Pädev asutus väljastab igale heakskiidetud kogumiskeskusele loanumbri. Selline luba võib piirduda teatavate liikide või aretamiseks ja tootmiseks ette nähtud loomade või tapaloomadega.

Pädev asutus koostab heakskiidetud kogumiskeskuste ja nende loanumbrite nimekirja ja ajakohastab seda ning teeb nimekirja teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.”.

4)

Artiklisse 13 lisatakse järgmised lõiked:

„5.   Liikmesriigid koostavad heakskiidetud vahendajate ja vahendajate poolt seoses nende äritegevusega kasutatavate registreeritud territooriumide ja nende loanumbrite nimekirja ja ajakohastavad seda ning teevad nimekirja teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

6.   Artikli 5 ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 17 lõikes 2 osutatud korras.”.

5)

Artikkel 16 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 16

A ja D lisa (I peatükk) muudab nõukogu komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega, pidades eelkõige silmas nende kohandamist vastavalt teaduse ja tehnoloogia arengule.

B, C, D (II peatükk), E ja F lisa muudab komisjon artiklis 17 osutatud korras.”.

6)

B lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkt 4.1 asendatakse järgmisega:

„4.1.   Ülesanded ja vastutus

Artikli 6a kohaselt määratud riiklikud asutused, riigi tugilaborid ja asutused vastutavad vastavalt lõigetes 2 ja 3 nimetatud tuberkuliinide ja reaktiivide ametliku kontrollimise eest oma liikmesriigis, et tagada kõikide kõnealuste tuberkuliinide ja reaktiivide vastavus punktis 2.1 ja lõikes 3 osutatud standarditele.”;

b)

punkt 4.2 jäetakse välja.

7)

C lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punktis 4.1 asendatakse sissejuhatav fraas järgmisega:

„Artikli 6a kohaselt määratud riigi tugilaborid vastutavad:”;

b)

punkt 4.2 jäetakse välja.

8)

D lisa II peatüki punkti A alapunktid 2 ja 3 asendatakse järgmistega:

„2.

Artikli 6a kohaselt veiste ensootilise leukoosi diagnoosimise standardite ja meetodite kooskõlastamiseks määratud riiklikud asutused, riigi tugilaborid ja asutused peavad vastutama laboris kasutatava standardantigeeni kalibreerimise eest ametliku EÜ standardseerumi (EI-seerum) suhtes, mida saadakse Taani Tehnikaülikooli Riiklikust Veterinaariainstituudist.

3.

Laboris kasutatavad standardantigeenid tuleb esitada vähemalt kord aastas ametliku EÜ standardseerumi suhtes kontrollimiseks riiklikele asutustele, riigi tugilaboritele või asutustele, mis on määratud vastavalt artiklile 6a. Lisaks nimetatud standardimisele võib kasutatavat antigeeni kalibreerida vastavalt punktis B kirjeldatud meetodile.”.

Artikkel 2

Direktiivi 77/504/EMÜ muutmine

Direktiivi 77/504/EMÜ lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 4a

1.   Liikmesriigid koostavad nimekirja artikli 1 punkti b esimeses taandes nimetatud asutustest, mis on ametlikult tunnustatud, et pidada või sisse seada tõuraamatuid, ajakohastavad seda ning teevad nimekirja liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

2.   Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 8 lõikes 2 osutatud korras.”.

Artikkel 3

Direktiivi 88/407/EMÜ muutmine

Direktiivi 88/407/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kõik seemendusjaamad või sperma säilitamise keskused registreeritakse ning igale jaamale või keskusele antakse veterinaarloa number. Iga liikmesriik koostab seemendusjaamade ja sperma säilitamise keskuste ning nende loanumbrite nimekirja ja ajakohastab seda ning teeb nimekirja teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

3.   Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 18 lõikes 2 osutatud korras.”.

2)

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

1.   Liikmesriigid lubavad importida üksnes spermat, mis on saadetud seemendusjaamast või sperma säilitamise keskusest, mis asub ühes kolmandas riigis, mis on kantud artiklis 8 osutatud loetellu ja mille kohta asjaomase kolmanda riigi pädev asutus suudab anda tagatise, et on täidetud järgmised tingimused:

a)

jaam või keskus vastab järgmistele tingimustele:

i)

seemendusjaamade ja sperma säilitamise keskuste heakskiitmise tingimused, mis on sätestatud A lisa I peatükis;

ii)

selliste jaamade ja keskuste järelevalve tingimused, mis on sätestatud sama lisa II peatükis;

b)

kolmanda riigi pädev asutus on jaama või keskuse ühendusse ekspordi eesmärgil ametlikult heaks kiitnud;

c)

jaam või keskus on jaama või keskuse veterinaararsti järelevalve all;

d)

kolmanda riigi riiklik veterinaararst kontrollib jaama või keskust vähemalt kaks korda aastas.

2.   Komisjonile edastatakse seemendusjaamade või sperma säilitamise keskuste nimekiri, mille artiklis 8 osutatud loetelus oleva kolmanda riigi pädev asutus on vastavalt käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud tingimustele heaks kiitnud ning millesse kantud jaamadest või keskustest võib spermat ühendusse saata.

Kolmanda riigi pädev asutus peab heakskiidetud seemendusjaama või sperma säilitamise keskusele antud heakskiidu viivitamata peatama või tühistama, kui jaam või keskus ei vasta enam lõikes 1 osutatud tingimustele, ning komisjonile tuleb sellest viivitamata teatada.

Komisjon esitab liikmesriikidele kõik kolmanda riigi pädevalt asutuselt käesoleva lõike kohaselt saadud uued ja ajakohastatud nimekirjad ning teeb need teavitamise eesmärgil üldsusele kättesaadavaks.

3.   Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 18 lõikes 2 osutatud korras.”.

3)

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Direktiivis 97/78/EÜ sätestatud eeskirju kohaldatakse eelkõige liikmesriikides tehtavate kontrollide korraldamise ja järelmeetmete suhtes ning kaitsemeetmete suhtes, mida kohaldatakse kooskõlas kõnealuse direktiivi artiklis 22 nimetatud menetlusega.”

Artikkel 4

Direktiivi 88/661/EMÜ muutmine

Direktiivi 88/661/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 4a

Liikmesriigid koostavad nimekirja artikli 1 punkti c esimeses taandes nimetatud asutustest ja ajakohastavad seda ning teevad nimekirja teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 11 lõikes 2 osutatud korras.”.

2)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 7a

Liikmesriigid koostavad nimekirja artikli 1 punkti d esimeses taandes nimetatud asutustest ja ajakohastavad seda ning teevad nimekirja teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 11 lõikes 2 osutatud korras.”.

Artikkel 5

Direktiivi 89/361/EMÜ muutmine

Direktiivi 89/361/EMÜ artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Liikmesriigid koostavad nimekirja artikli 2 punkti b esimeses taandes nimetatud asutustest, mis on ametlikult heaks kiidetud tõuraamatute pidamiseks või sisseseadmiseks ja mis vastavad artikli 4 esimese taande kohaselt kindlaks määratud kriteeriumidele, ajakohastavad seda nimekirja ja teevad selle teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artiklis 8 osutatud korras.”.

Artikkel 6

Direktiivi 89/556/EMÜ muutmine

Direktiivi 89/556/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 5 lõikes 2 asendatakse esimene lõik järgmisega:

„2.   Iga liikmesriigi pädev asutus registreerib embrüokogumisrühmad ja annab igale rühmale veterinaarloa numbri.

Iga liikmesriik koostab loetelu embrüokogumisrühmadest ja nende veterinaarloa numbritest, ajakohastab seda ning teeb loetelu teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.”.

2)

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

1.   Liikmesriigid lubavad importida üksnes embrüoid, mis on saadetud embrüokogumis- või -tootmisrühmast, mis asub ühes kolmandas riigis, mis on kantud artiklis 7 osutatud loetellu ja mille kohta asjaomase kolmanda riigi pädev asutus saab anda tagatise, et on täidetud järgmised tingimused:

a)

rühm vastab järgmistele tingimustele:

i)

embrüokogumis- ja embrüotootmisrühmade tunnustamise tingimused, mis on sätestatud A lisa I peatükis;

ii)

sellistele rühmadele embrüote kogumise, töötlemise, ladustamise ja transpordiga seoses kehtestatud tingimused, mis on sätestatud kõnealuse lisa II peatükis;

b)

kolmanda riigi pädev asutus on jaama ühendusse eksportimise eesmärgil ametlikult heaks kiitnud;

c)

kolmanda riigi riiklik veterinaararst kontrollib rühma vähemalt kaks korda aastas.

2.   Komisjonile saadetakse embrüokogumis- ja embrüotootmisrühmade loetelu, mille artiklis 7 osutatud loetellu kantud kolmanda riigi pädev asutus on vastavalt käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud tingimustele heaks kiitnud ning millesse kantud rühmadest võib embrüoid ühendusse saata.

Kolmanda riigi pädev asutus peab embrüokogumis- või embrüotootmisrühmade heakskiidu viivitamata peatama või tühistama, kui rühm ei vasta enam lõikes 1 osutatud tingimustele, ning komisjonile tuleb sellest viivitamata teatada.

Komisjon esitab liikmesriikidele kõik asjaomase kolmanda riigi pädevalt asutuselt käesoleva lõike kohaselt saadud uued ja ajakohastatud loetelud ning teeb need teavitamise eesmärgil üldsusele kättesaadavaks.

3.   Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 18 lõikes 2 osutatud korras.”.

3)

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Direktiivis 97/78/EÜ sätestatud eeskirju kohaldatakse eelkõige liikmesriikides tehtavate kontrollide korraldamise ja järelmeetmete suhtes ning kaitsemeetmete suhtes, mida kohaldatakse kooskõlas kõnealuse direktiivi artiklis 22 nimetatud menetlusega.”.

Artikkel 7

Direktiivi 90/426/EMÜ muutmine

Direktiivi 90/426/EMÜ artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Hobuslased tuleb niipea kui võimalik transportida päritoluettevõttest sihtkohta kas otse või heakskiidetud turu või direktiivi 64/432/EMÜ artikli 2 lõike 2 punktis o kindlaks määratud kogumiskeskuse kaudu sõidukites või konteinerites, mida lähteliikmesriigi kindlaksmääratud ajavahemike järel on korrapäraselt puhastatud ja desinfitseeritud desinfektsioonivahendiga. Sõidukid peavad olema konstrueeritud nii, et hobuslaste väljaheited, allapanu ega sööt ei pääseks veo ajal sõidukist välja. Vedu tuleb korraldada viisil, mis võimaldab hobuslaste tervise ja heaolu tõhusat kaitset.”.

Artikkel 8

Direktiivi 90/427/EMÜ muutmine

Direktiivi 90/427/EMÜ artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Liikmesriigid koostavad nimekirja artikli 2 punkti c esimeses taandes osutatud tõuraamatuid pidavatest või neid sisse seadvatest asutustest, mis on heaks kiidetud või tunnustatud vastavalt artikli 4 lõike 2 punktile a kindlaks määratud kriteeriumidele, ajakohastavad seda nimekirja ja teevad selle teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artiklis 10 osutatud korras.”.

Artikkel 9

Direktiivi 90/428/EMÜ muutmine

Direktiivi 90/428/EMÜ artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Siiski:

artiklis 3 nimetatud kohustused ei mõjuta

a)

võistlusi, mida korraldatakse teatavas tõuraamatus registreeritud hobustele tõu parandamiseks;

b)

piirkondlikke võistlusi, mida korraldatakse hobuste valimiseks;

c)

ajalooliste või traditsiooniliste sündmuste korraldamist.

Liikmesriigid, kes soovivad kõnealuseid võimalusi kasutada, annavad sellest kavatsusest ja selle põhjendustest eelnevalt teistele liikmesriikidele ja üldsusele teada;

iga võistluse või võistluse liigi puhul on liikmesriigil lubatud eraldada selleks ametlikult heaks kiidetud või tunnustatud asutuste vahendusel lõike 1 punktis c nimetatud auhinnarahast või tuludest teatav osa tõuaretuse tagamiseks, arendamiseks ja parandamiseks.

1993. aastast alates ei või see olla üle 20 %.

Kõnealuste summade asjaomases liikmesriigis jaotamise kriteeriumid tehakse teatavaks teistele liikmesriikidele ja üldsusele.”.

Artikkel 10

Direktiivi 90/429/EMÜ muutmine

Direktiivi 90/429/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kõik seemendusjaamad registreeritakse ja igale jaamale antakse veterinaarloa number.

Iga liikmesriik koostab loetelu seemendusjaamadest ja nende veterinaarloa numbritest, ajakohastab seda ning teeb loetelu teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.”.

2)

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

1.   Liikmesriigid lubavad importida üksnes spermat, mis on saadetud seemendusjaamast, mis asub ühes kolmandas riigis, mis on kantud artiklis 7 osutatud loetellu, ja mille kohta asjaomase kolmanda riigi pädev asutus saab anda tagatise, et on täidetud järgmised tingimused:

a)

jaam vastab järgmistele tingimustele:

i)

seemendusjaamade heakskiitmise tingimused, mis on sätestatud A lisa I peatükis;

ii)

selliste jaamade järelevalve tingimused, mis on sätestatud sama lisa II peatükis;

b)

kolmanda riigi pädev asutus on jaama ühendusse eksportimise eesmärgil ametlikult heaks kiitnud;

c)

jaam on jaama veterinaararsti järelevalve all;

d)

asjaomase kolmanda riigi riiklik veterinaararst kontrollib jaama vähemalt kaks korda aastas.

2.   Komisjonile saadetakse loetelu seemendusjaamadest, mille artiklis 7 osutatud loetellu kantud kolmanda riigi pädev asutus on vastavalt käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud tingimustele heaks kiitnud ning millesse kantud jaamadest võib spermat ühendusse saata.

Kolmanda riigi pädev asutus peab seemendusjaamale antud heakskiidu viivitamata peatama või tühistama, kui jaam ei vasta enam lõikes 1 sätestatud tingimustele, ning komisjonile tuleb sellest viivitamata teatada.

Komisjon esitab liikmesriikidele kõik kolmanda riigi pädevalt asutuselt käesoleva lõike kohaselt saadud uued ja ajakohastatud loetelud ning teeb need teavitamise eesmärgil üldsusele kättesaadavaks.

3.   Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 18 lõikes 2 osutatud korras.”.

3)

Artikli 15 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Direktiivis 97/78/EÜ sätestatud eeskirju kohaldatakse eelkõige liikmesriikides tehtavate kontrollide korraldamise ja järelmeetmete suhtes ning kaitsemeetmete suhtes, mida kohaldatakse kooskõlas kõnealuse direktiivi artiklis 22 nimetatud menetlusega.”.

Artikkel 11

Direktiivi 90/539/EMÜ muutmine

Direktiivi 90/539/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Iga liikmesriik määrab riikliku referentlabori, kes vastutab käesolevas direktiivis sätestatud diagnostikameetodite kooskõlastamise ja nende kasutamise eest oma territooriumil asuvates heakskiidetud laborites.

Iga liikmesriik teeb oma riikliku referentlabori üksikasjalikud andmed ja kõik nende andmete hilisemad muudatused teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 32 lõikes 2 osutatud korras.”.

2)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 6a

Iga liikmesriik koostab nimekirja artikli 6 punkti 1 alapunkti a kohaselt heaks kiidetud asutustest ja nende eraldusnumbritest, ajakohastab seda ning teeb nimekirja teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artiklis 32 osutatud korras.”.

3)

I lisa muudetakse järgmiselt:

i)

punkt 1 jäetakse välja;

ii)

punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

Vastavalt artiklile 4 määratud riiklikud lindude haiguste referentlaborid vastutavad igas liikmesriigis käesolevas direktiivis sätestatud diagnostikameetodite kooskõlastamise eest. Selleks

a)

võivad nad varustada heakskiidetud laboreid diagnostiliste testide jaoks vajalike reaktiividega;

b)

jälgivad nad käesoleva direktiiviga ette nähtud diagnostiliste testide tegemiseks heaks kiidetud laborites kasutatavate reaktiivide kvaliteeti;

c)

organiseerivad nad korrapäraselt võrdlusteste.”.

Artikkel 12

Direktiivi 91/68/EMÜ muutmine

Direktiivi 91/68/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 8a lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Pädev asutus väljastab igale heakskiidetud kogumiskeskusele loanumbri. Kõnealune luba võib piirduda ühe või mitme käesoleva direktiiviga hõlmatud liigi, aretus- või nuumloomade või tapaloomadega.

Pädev asutus koostab nimekirja heakskiidetud kogumiskeskustest ja nende kordumatutest loanumbritest, ajakohastab seda ning teeb nimekirja teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.”.

2)

Artiklisse 8b lisatakse järgmine lõige:

„5.   Liikmesriigid koostavad nimekirja heakskiidetud vahendajatest ja vahendajate poolt seoses nende äritegevusega kasutatavatest registreeritud ruumidest ja nende loanumbritest, ajakohastavad seda ning teevad nimekirja teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva lõike ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 15 lõikes 2 osutatud korras.”.

Artikkel 13

Direktiivi 91/496/EMÜ muutmine

Direktiivi 91/496/EMÜ artikli 10 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.

a)

Lõike 1 esimeses taandes osutatud karantiinikeskuste nimekirja heakskiitmisel ja edasisel ajakohastamisel tuleb järgida artiklis 22 sätestatud korda. Komisjon avaldab nimetatud karantiinikeskuste nimekirja ja selle edasised ajakohastused Euroopa Liidu Teatajas.

b)

Liikmesriigid kiidavad heaks lõike 1 teises taandes ja lõike 2 esimeses taandes osutatud karantiinikeskused, mis vastavad B lisas sätestatud tingimustele, ning igale keskusele antakse loanumber. Iga liikmesriik koostab nimekirja heakskiidetud karantiinikeskustest ja nende loanumbritest, ajakohastab seda ning teeb nimekirja teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks. Karantiinikeskused kuuluvad artiklis 19 ette nähtud inspekteerimisele.

Käesoleva lõigu ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artiklis 22 osutatud korras.”.

Artikkel 14

Direktiivi 92/35/EMÜ muutmine

Direktiivi 92/35/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 14

1.   Liikmesriigid määravad käesoleva direktiiviga ette nähtud laboriuuringute tegemiseks riikliku labori ning teevad nimetatud labori üksikasjalikud andmed ja kõik nende andmete hilisemad muudatused teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva lõike ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artiklis 19 osutatud korras.

2.   Vastavalt lõikele 1 määratud riiklike laborite ülesanded ja kohustused on sätestatud I lisas.

3.   Vastavalt lõikele 1 määratud riiklikud laborid teevad koostööd artiklis 15 nimetatud ühenduse tugilaboriga.”.

2)

I lisa punkt A jäetakse välja.

Artikkel 15

Direktiivi 92/65/EMÜ muutmine

Direktiivi 92/65/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

1.   Liikmesriigid tagavad, et kaubeldakse üksnes lõigetes 2, 3, 4 ja 5 sätestatud tingimustele vastavate sperma, munarakkude ja embrüotega, ilma et see piiraks otsuste tegemist artiklite 21 ja 23 rakendamisel.

2.   Ilma et see piiraks teatavate hobuste tõugude puhul hobuste tõuraamatusse kandmiseks ette nähtud kriteeriumide järgimist, peab lammaste, kitsede ja hobuslaste sperma

olema kogutud, töödeldud ja ladustatud kunstlikuks seemendamiseks jaamas või keskuses, mis on tervishoiu seisukohast heaks kiidetud vastavalt D lisa I peatükile, või lammaste ja kitsede puhul erandina eespool nimetatust ettevõttes, mis vastab direktiivi 91/68/EMÜ nõuetele;

olema kogutud D lisa II peatükis ette nähtud nõuetele vastavatelt loomadelt;

olema kogutud, töödeldud, säilitatud, ladustatud ja transporditud D lisa III peatüki kohaselt;

veol teise liikmesriiki olema varustatud veterinaarsertifikaadiga, mis vastab artiklis 26 osutatud korras kindlaks määratavale näidisele.

3.   Lammaste, kitsede, hobuslaste ja sigade munarakud ja embrüod

peab D lisa IV peatükis ette nähtud nõuetele vastavatelt emastelt doonorloomadelt võtma kogumisrühm või tootma tootmisrühm, kelle liikmesriigi pädev asutus on heaks kiitnud ja kes vastab D lisa I peatüki tingimustele, mis kehtestatakse artiklis 26 osutatud korras;

peavad olema kogutud, töödeldud ja säilitatud asjakohases laboratooriumis ning ladustatud ja transporditud kooskõlas D lisa III peatükiga;

tuleb veol teise liikmesriiki varustada veterinaarsertifikaadiga, mis vastab artiklis 26 osutatud korras kindlaks määratavale näidisele.

Emaste doonorloomade seemendamiseks kasutatav sperma peab lammaste, kitsede ja hobuslaste puhul vastama lõike 2 sätetele ning sigade puhul direktiivi 90/429/EMÜ sätetele.

Mis tahes täiendavad tagatised võib kindlaks määrata artiklis 26 osutatud korras.

4.   Asjaomase liikmesriigi pädev asutus registreerib lõike 2 esimeses taandes osutatud heakskiidetud jaamad või keskused ja lõike 3 esimeses taandes osutatud heakskiidetud rühmad, kusjuures igale jaamale või keskusele ja rühmale antakse veterinaarloa number.

Iga liikmesriik koostab loetelu kõnealustest heakskiidetud jaamadest või keskustest ja rühmadest ja nende loanumbritest, ajakohastab seda ning teeb loetelu teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva lõike ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artiklis 26 osutatud korras.

5.   Lõigetes 2 ja 3 nimetamata liikide sperma, munarakkude ja embrüote suhtes kehtivad loomatervishoiu nõuded ja veterinaarsertifikaadid kehtestatakse artiklis 26 osutatud korras.

Kuni sellise sperma ning selliste munarakkude ja embrüotega kauplemiseks ette nähtud loomatervishoiu nõuete ja veterinaarsertifikaatide kehtestamiseni kohaldatakse siseriiklikke eeskirju.”.

2)

Artikli 13 lõike 2 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

Pädev asutus registreerib kõik heakskiidetud asutused, instituudid ning jaamad või keskused ning väljastab neile loanumbri.

Iga liikmesriik koostab loetelu heakskiidetud asutustest, instituutidest ning jaamadest või keskustest ja nende loanumbritest, ajakohastab seda ning teeb loetelu teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva punkti ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artiklis 26 osutatud korras.”.

3)

Artikli 17 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2.   Ühendusse võib importida üksnes artiklis 1 osutatud loomi, spermat, munarakke ja embrüoid, mis vastavad järgmistele nõuetele:

a)

need peavad pärit olema kolmandast riigist, mis on kantud lõike 3 punkti a kohaselt koostatavasse loetellu;

b)

nendega peab kaasas olema artiklis 26 osutatud korras koostatavale näidisele vastav veterinaarsertifikaat, millele on alla kirjutanud ekspordiriigi pädev asutus ja millega tõendatakse, et

i)

loomad

vastavad lisatingimustele või nende puhul pakutakse lõikes 4 osutatud samaväärseid tagatisi ning

on pärit C lisas esitatud tingimustega vähemalt samaväärseid tagatisi pakkuvatest heakskiidetud jaamadest või keskustest, asutustest, instituutidest;

ii)

sperma, munarakud ja embrüod on pärit sellistest heakskiidetud seemendusjaamadest või sperma säilitamise keskustest või kogumis- ja tootmisrühmadest, mille tagatised on vähemalt samaväärsed D lisa I peatükis esitatud tingimustega, mis kehtestatakse artiklis 26 osutatud korras.

Kuni kolmandate riikide loetelude, punktis b osutatud heakskiidetud asutuse, punktides a ja b osutatud loomatervishoiu nõuete ja veterinaarsertifikaatide kehtestamiseni kohaldatakse siseriiklikke eeskirju tingimusel, et need ei ole soodsamad II peatüki sätetest.

3.   Sätestatakse, et

a)

artiklis 26 osutatud korras kehtestatakse loetelu sellistest kolmandatest riikidest või nende piirkondadest, kes suudavad liikmesriikidele ja komisjonile anda tagatised, mis on samaväärsed II peatükis loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega seoses ette nähtud tagatistega;

b)

vastavalt käesolevale punktile kehtestatakse loetelu artikli 11 lõike 2 esimeses taandes ja sama artikli lõike 3 esimeses taandes osutatud heakskiidetud jaamadest või keskustest ja rühmadest, mis asuvad ühes käesoleva lõike punktis a osutatud loetelusse kuuluvas kolmandas riigis ja mille puhul pädev asutus saab anda artikli 11 lõigetes 2 ja 3 ette nähtud tagatised.

Esimeses lõigus osutatud heakskiidetud jaamade või keskuste ja rühmade ning nende veterinaarloa numbrite loetelu edastatakse komisjonile.

Kolmanda riigi pädev asutus peab jaamadele või keskustele ning rühmadele antud heakskiidu viivitamata peatama või tühistama, kui see ei vasta enam artikli 11 lõigetes 2 ja 3 osutatud tingimustele, ning komisjonile tuleb sellest viivitamata teatada.

Komisjon edastab liikmesriikidele kõik kolmanda riigi pädevalt asutuselt vastavalt teisele ja kolmandale lõigule saadud uued või ajakohastatud loetelud ning teeb need teavitamise eesmärgil üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva punkti ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artiklis 26 osutatud korras;

c)

artiklis 26 osutatud korras määratakse kindlaks loomatervishoiu erinõuded, eelkõige ühenduse kaitsmiseks teatavate eksootiliste haiguste eest, või käesoleva direktiiviga ette nähtud tagatistega samaväärsed tagatised.

Kolmandate riikide suhtes kehtestatud erinõuded ja samaväärsed tagatised ei tohi olla soodsamad nendest, mis on ette nähtud II peatükis.”.

4)

Artikli 20 esimene lõige asendatakse järgmisega:

„Direktiivis 97/78/EÜ sätestatud eeskirju kohaldatakse eelkõige liikmesriikides tehtavate kontrollide korraldamise ja järelmeetmete suhtes ning kaitsemeetmete suhtes, mida kohaldatakse kooskõlas kõnealuse direktiivi artiklis 22 nimetatud menetlusega.”.

Artikkel 16

Direktiivi 92/66/EMÜ muutmine

Direktiivi 92/66/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 14 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõikes 1 osutatud riiklikud laborid vastutavad diagnostikastandardite ja -meetodite, reaktiivide kasutamise ja vaktsiinide testimise kooskõlastamise eest.”;

b)

lõike 3 sissejuhatav fraas asendatakse järgmisega:

„3.   Lõikes 1 osutatud riiklikud laborid vastutavad iga liikmesriigi Newcastle’i haigusega tegelevas diagnostikalaboris kehtestatud standardite ja diagnostikameetodite kooskõlastamise eest. Sel eesmärgil:”;

c)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Lõikes 1 osutatud riiklikud laborid teevad koostööd artiklis 15 osutatud ühenduse tugilaboriga.

5.   Liikmesriigid peavad lõikes 1 osutatud riiklike laborite ja instituutide ajakohastatud loetelusid ning teevad need teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva lõike ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 25 lõikes 2 osutatud korras.”.

2)

IV lisa jäetakse välja.

Artikkel 17

Direktiivi 92/119/EMÜ muutmine

Direktiivi 92/119/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 17 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Liikmesriigid peavad lõikes 1 osutatud riiklike laborite ajakohastatud nimekirju ning teevad need teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.”.

2)

II lisa punkt 5 jäetakse välja.

Artikkel 18

Direktiivi 94/28/EÜ muutmine

Direktiivi 94/28/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Komisjonile edastatakse asjaomaste liikide ja/või tõugudega seoses loetelu asutustest, mille kolmanda riigi pädev asutus on käesoleva direktiivi rakendamise eesmärgil heaks kiitnud.

Kolmanda riigi pädev asutus peab asutusele antud heakskiidu viivitamata peatama või tühistama, kui see ei vasta enam artikli 3 lõike 2 punktis b osutatud tingimustele, ning komisjonile tuleb sellest viivitamata teatada.

Komisjon esitab liikmesriikidele kõik asjaomase kolmanda riigi pädevalt asutuselt vastavalt teisele lõigule saadud uued või ajakohastatud loetelud ning teeb need teavitamise eesmärgil üldsusele kättesaadavaks.”;

b)

lõike 2 punkt a jäetakse välja;

c)

lõige 3 jäetakse välja.

2)

Artiklisse 10 lisatakse järgmine lõik:

„Kui see on põhjendatud artikli 3 lõike 2 punkti b tõsise rikkumise tõttu, eelkõige pidades silmas käesoleva artikli esimeses lõigus osutatud kohapealsete kontrollide tulemusi, võib võtta meetmeid artikli 1 lõikes 1 osutatud loomade, sperma, munarakkude ja embrüote impordi peatamiseks artiklis 12 osutatud korras.”.

Artikkel 19

Direktiivi 2000/75/EÜ muutmine

Direktiivi 2000/75/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15

1.   Liikmesriigid määravad siseriikliku labori, mis vastutab käesoleva direktiiviga ette nähtud laboriuuringute tegemise eest, ning teevad selle labori üksikasjalikud andmed ja kõik nende andmete hilisemad muudatused teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

Käesoleva lõike ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 20 lõikes 2 osutatud korras.

2.   Vastavalt lõikele 1 määratud siseriiklike laborite ülesanded on loetletud I lisas.

3.   Vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 määratud siseriiklikud laborid teevad koostööd artiklis 16 osutatud ühenduse referentlaboriga.”.

2)

I lisa punkt A jäetakse välja.

Artikkel 20

Otsuse 2000/258/EÜ muutmine

Otsust 2000/258/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

1.   Liikmesriigi pädev asutus võib anda luba taotlevale laboratooriumile loa teha marutaudivaktsiinide tõhususe jälgimiseks seroloogilisi teste juhul, kui selle laboratooriumi hindamise tulemus on positiivne ja selle hindamistulemuse on dokumenteerinud Nancys asuv AFSSA.

Liikmesriigid koostavad loetelu nendest laboratooriumitest, kellele nad on loa andnud, ajakohastavad seda ning teevad loetelu teistele liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks.

2.   Teatavas kolmandas riigis asuvale luba taotlevale laboratooriumile antakse artikli 5 lõikes 2 osutatud korras luba teha marutaudivaktsiinide tõhususe jälgimiseks seroloogilisi teste juhul, kui selle laboratooriumi hindamise tulemus on positiivne, selle hindamistulemuse on dokumenteerinud Nancys asuv AFSSA ning luba taotleva laboratooriumi päritolujärgse kolmanda riigi pädev asutus on esitanud asjakohase heakskiidutaotluse.

3.   Käesoleva artikli ühetaolise kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võib vastu võtta artikli 5 lõikes 2 osutatud korras.”.

2)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 5a

Liikmesriikide poolt enne 1. jaanuari 2010 vastavalt artiklile 3 ja II lisale esitatud laboratooriumite heakskiitmise taotlusi reguleeritakse käesoleva otsusega sellises sõnastuses, nagu see oli enne 3. septembrit 2008.”.

3)

I ja II lisa asendatakse käesoleva direktiivi lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 21

Direktiivi 2001/89/EÜ muutmine

Direktiivi 2001/89/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 17 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

igas liikmesriigis vastutab diagnostikastandardite ja -meetodite kooskõlastamise eest siseriiklik labor vastavalt III lisa sätetele.

Liikmesriigid teevad oma siseriikliku labori üksikasjalikud andmed ja kõik nende andmete hilisemad muudatused teistele liikmesriikidele ning üldsusele kättesaadavaks viisil, mille võib kindlaks määrata artikli 26 lõikes 2 osutatud korras.”.

2)

III lisa muudetakse järgmiselt:

a)

pealkiri asendatakse järgmisega:

„Sigade klassikalise katku siseriiklike laborite kohustused”;

b)

punkt 1 jäetakse välja.

Artikkel 22

Direktiivi 2002/60/EÜ muutmine

Direktiivi 2002/60/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 18 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

igas liikmesriigis vastutab diagnostikastandardite ja -meetodite kooskõlastamise eest riiklik labor vastavalt IV lisa sätetele.

Liikmesriigid teevad oma riikliku labori üksikasjalikud andmed ja kõik nende andmete hilisemad muudatused teistele liikmesriikidele ning üldsusele kättesaadavaks viisil, mille võib kindlaks määrata artikli 23 lõikes 2 osutatud korras.”.

2)

IV lisa muudetakse järgmiselt:

a)

pealkiri asendatakse järgmisega:

„Sigade aafrika katku riiklike laborite kohustused”;

b)

punkt 1 jäetakse välja.

Artikkel 23

Direktiivi 2005/94/EÜ muutmine

Direktiivi 2005/94/EÜ artikli 51 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Liikmesriigid määravad riikliku referentlaboratooriumi ning teevad sellega seotud üksikasjalikud andmed ja kõik nende andmete hilisemad muudatused teistele liikmeriikidele ning üldsusele kättesaadavaks viisil, mille võib kindlaks määrata artikli 64 lõikes 2 osutatud korras.”.

Artikkel 24

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. jaanuariks 2010. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste riiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 25

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 26

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 15. juuli 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BARNIER


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 60.

(2)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(3)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352)

(4)  EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(5)  EÜT L 79, 30.3.2000, lk 40. Otsust on viimati muudetud komisjoni otsusega 2003/60/EÜ (EÜT L 23, 28.1.2003, lk 30).

(6)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/729/EÜ (ELT L 294, 13.11.2007, lk 26).

(7)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/265/EÜ (ELT L 114, 1.5.2007, lk 17).

(8)  ELT C 321, 31.12.2003, lk 1, parandatud ELT C 4, 8.1.2004, lk 7.

(9)  EÜT L 206, 12.8.1977, lk 8. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).

(10)  EÜT L 194, 22.7.1988, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2008/120/EÜ (ELT L 42, 16.2.2008, lk 63).

(11)  EÜT L 382, 31.12.1988, lk 36. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(12)  EÜT L 153, 6.6.1989, lk 30.

(13)  EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2006/60/EÜ (ELT L 31, 3.2.2006, lk 24).

(14)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 42. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(15)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 55.

(16)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 62. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003.

(17)  EÜT L 303, 31.10.1990, lk 6. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/729/EÜ.

(18)  EÜT L 46, 19.2.1991, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(19)  EÜT L 157, 10.6.1992, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/729/EÜ.

(20)  EÜT L 260, 5.9.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(21)  EÜT L 62, 15.3.1993, lk 69. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/10/EÜ (ELT L 63, 1.3.2007, lk 24).

(22)  EÜT L 178, 12.7.1994, lk 66.

(23)  EÜT L 327, 22.12.2000, lk 74. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/729/EÜ.

(24)  EÜT L 316, 1.12.2001, lk 5. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/729/EÜ.

(25)  EÜT L 192, 20.7.2002, lk 27. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/729/EÜ.

(26)  ELT L 10, 14.1.2006, lk 16.


LISA

I LISA

AFSSA, Nancy

Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages

Technopôle Agricole et Vétérinaire

BP 40 009

54220 Malzéville Cedex

Prantsusmaa

II LISA

Marutaudivastaste vaktsiinide tõhusust kontrollivate seroloogiliste testide standardiseerimiseks vajalike kriteeriumide kehtestamise eest vastutav eriinstituut

koordineerib marutaudi vastu vaktsineeritud kiskjaliste seroloogilise tiitrimise meetodite koostamist, tõhustamist ja standardiseerimist;

hindab liikmesriikide laboratooriume, kes on esitanud taotluse esimeses taandes osutatud seroloogiliseks tiitrimiseks; selle hindamise tulemus tuleb saata heakskiitu taotlevale laboratooriumile ning liikmesriigi pädevatele asutustele, kui hindamine on heakskiidu andmiseks positiivne;

hindab kolmandate riikide laboratooriume, kes on esitanud taotluse esimeses taandes osutatud seroloogiliseks tiitrimiseks; selle hindamise tulemus tuleb saata heakskiitu taotlevale laboratooriumile ning komisjonile, kui hindamise tulemus on heakskiidu andmiseks positiivne;

annab neile laboratooriumitele kasulikku teavet analüüsimeetodite ja võrdluskatsete kohta ning korraldab nende töötajatele koolitus- ja täienduskoolituskursusi;

korraldab laboritevahelisi sobivuskatseid (tasemekatseid);

annab komisjonile ja asjaomastele pädevatele asutustele teadusalast ja tehnilist abi käesolevas lisas nimetatud küsimustes, eelkõige seroloogilise tiitrimise tulemuste suhtes esinevate eriarvamuste puhul.


Top