EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0381

2008/381/EÜ: Nõukogu otsus, 14. mai 2008 , Euroopa rändevõrgustiku loomise kohta

OJ L 131, 21.5.2008, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 275 - 280

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/381/oj

21.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 131/7


NÕUKOGU OTSUS,

14. mai 2008,

Euroopa rändevõrgustiku loomise kohta

(2008/381/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 66,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon käivitas 2003. aastal kolm aastat kestva ettevalmistava meetme Euroopa rändevõrgustiku (edaspidi „ERV”) loomiseks, pidades silmas ühendusele ja selle liikmesriikidele objektiivsete, usaldusväärsete ja ajakohaste rännet puudutavate andmete edastamist.

(2)

2003. aasta juunis Thessalonikis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu kohtumisel vastu võetud järeldustes, milles võeti arvesse mitmemõõtmelise rändefenomeni jälgimise ja analüüsimise tähtsust, tervitati ERV loomist ning tehti ettepanek uurida võimalust luua tulevikus alaline üksus.

(3)

Euroopa Ülemkogu kinnitas 4. novembril 2004 mitmeaastase programmi, mida tuntakse Haagi programmi nime all ning mille eesmärk on tugevdada vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala; programmis kutsutakse üles töötama alates 1. maist 2004 välja ühise varjupaiga-, rände-, viisa- ja piiripoliitika teine etapp, mis põhineb muu hulgas liikmesriikidevahelisel tihedamal koostööl ja paremal teabevahetusel. Haagi programmis teadvustatakse, et Euroopa varjupaiga- ja rändepoliitika peaks põhinema rändefenomeni kõigi aspektide ühisanalüüsil. Olulise tähtsusega on rände valdkonnas toimuvaga seotud ajakohase teabe ja andmete kogumise, edastamise, vahetamise ja tõhusa kasutamise edendamine.

(4)

Komisjon võttis asjaomaste sidusrühmadega ERV tuleviku üle konsulteerimiseks 28. novembril 2005 vastu dokumendi „Roheline raamat Euroopa rändevõrgustiku tuleviku kohta”, milles (lisaks ERV toimimise hindamisele ettevalmistava perioodi esimestel aastatel) käsitleti ka ERV volituste ja edaspidise struktuuriga seotud küsimusi.

(5)

Avaliku arutelu järel täheldati, et enamik sidusrühmi pooldab ERV tegevuse jätkamist ja selle elavdamist ning soovib säilitada ERV esialgse eesmärgi, milleks on ajakohase, objektiivse, usaldusväärse ja võrreldava rände- ja varjupaigaalase teabe edastamine. Samuti selgus, et enamik sidusrühmi soovis jätta ERV komisjoni haldusalasse.

(6)

ERV peaks hoiduma rände- ja varjupaigaalase teabe kogumise ja vahetamisega tegelevate olemasolevate ühenduse instrumentide või struktuuride töö dubleerimisest ning peaks nende kõrval pakkuma lisaväärtust eelkõige oma eritunnuste kaudu, milleks on ülesannete suur mitmekesisus, keskendumine analüüsile, sidemed akadeemiliste ringkondadega ja töö tulemuste kättesaadavus laiemale üldsusele.

(7)

Muude olemasolevate vahendite ja struktuuride hulgas moodustab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat, (2) olulise raamistiku Euroopa rändevõrgustiku toimimiseks. Tähelepanu tuleks pöörata ka piiriületuse- ja sisserändealase teabe, analüüsi ja infovahetuse keskuse tehtud väärtuslikule tööle ja nõukogu 16. märts 2005. aasta otsuse 2005/267/EÜ (millega luuakse liikmesriikide migratsiooniteenistustele turvaline veebipõhine teabe- ja koordineerimisvõrk) (3) sätetele.

(8)

ERV eesmärkide saavutamiseks tuleks võrgustikku toetada riikliku kontaktpunkti loomisega igas liikmesriigis. Riiklike kontaktpunktide tegevust peaks ühenduse tasandil koordineerima komisjon, keda abistab teenuse osutaja, kellel on ERV igapäevase töö korraldamiseks ja teabevahetussüsteemi loomiseks vajalikud teadmised ja kogemused.

(9)

Selleks et tagada riiklike kontaktpunktide vajalikud teadmised ja kogemused mitmetahuliste rände- ja varjupaigaküsimustega tegelemiseks, peaks kontaktpunktide koosseisu kuuluma vähemalt kolm eksperti, kellel on individuaalne või ühine pädevus poliitikakujunduse, õiguse, teadusuuringute ja statistika valdkonnas. Nimetatud eksperdid võivad olla liikmesriigi valitsusasutuste või mis tahes muude organisatsioonide töötajad. Igal riiklikul kontaktpunktil peaks olema piisavad kollektiivsed teadmised infotehnoloogia valdkonnas, teiste siseriiklike organisatsioonide ja üksustega koostöökavade ja võrgustike loomise alal ning Euroopa tasandil mitmekeelses keskkonnas koostöö tegemiseks.

(10)

Iga riiklik kontaktpunkt peaks kõikide asjaomaste sidusrühmade arvamusega arvestamiseks looma riikliku rändevõrgustiku, milles osaleksid rände- ja varjupaigaküsimustega tegelevad organisatsioonid ja üksikisikud, aga ka näiteks ülikoolid, teadusasutused ja teadlased, valitsusasutused ja valitsusvälised organisatsioonid ning rahvusvahelised organisatsioonid.

(11)

ERV-le peaks poliitilisi suuniseid andma juhtorgan, kes osaleb ka ERV iga-aastase tegevuskava koostamisel ja kiidab selle heaks.

(12)

ERV uuringutes ja aruannetes sisalduva teabe võimalikult laia leviku kindlustamiseks tuleks tagada teabele juurdepääs kõige ajakohasemate tehniliste vahendite, sealhulgas selleks otstarbeks loodud veebisaidi kaudu.

(13)

ERV peaks oma eesmärkide saavutamiseks olema võimeline sõlmima vajaduse korral koostöösuhteid teiste rände ja varjupaiga valdkonnas tegutsevate üksustega. Selliste suhete sõlmimisel tuleks tähelepanu pöörata eelkõige hea koostöö tagamisele üksustega, mis asuvad Taanis, Islandil, Norras, Šveitsis, kandidaatriikides, Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud riikides ja Venemaal.

(14)

ERV tegevust tuleks kaasrahastada komisjoni antava rahalise toetuse kaudu kooskõlas nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust. (4)

(15)

ERV teabevahetussüsteemi kontekstis tuleks arvesse võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (5) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. (6)

(16)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt on Ühendkuningriik teatanud oma soovist osaleda käesoleva otsuse vastuvõtmises ja kohaldamises.

(17)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ning ilma, et see piiraks nimetatud protokolli artikli 4 kohaldamist, ei osale Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmises ning see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele.

(18)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.   Käesolevaga luuakse Euroopa rändevõrgustik (edaspidi „ERV”).

2.   ERV eesmärk on rahuldada ühenduse institutsioonide ning liikmesriikide ametiasutuste ja institutsioonide vajadus rände- ja varjupaigaalase teabe järele ajakohase, objektiivse, usaldusväärse ja võrreldava rände- ja varjupaigaalase teabe esitamise kaudu eesmärgiga toetada Euroopa Liidu poliitikakujundust kõnealustes valdkondades.

3.   ERV annab samuti kõnealuste küsimuste kohta teavet laiemale üldsusele.

Artikkel 2

Ülesanded

1.   Artiklis 1 osutatud eesmärgi saavutamiseks täidab ERV järgmiseid ülesandeid:

a)

ajakohaste ja usaldusväärsete andmete ning ajakohase ja usaldusväärse teabe kogumine mitmetest allikatest ning andmete ja teabe vahetamine;

b)

punktis a osutatud andmete ja teabe analüüsimine ning esitamine kergesti juurdepääsetavas formaadis;

c)

koostöös teiste asjaomaste ELi organitega selliste näitajate ja kriteeriumide väljatöötamise toetamine, mis parandavad teabe järjepidevust ja aitavad edasi arendada ühenduse tegevusi seoses rändestatistikaga;

d)

korrapäraste aruannete koostamine ja avaldamine ühenduse ja liikmesriikide rände- ja varjupaigaalase olukorra kohta;

e)

rände ja varjupaiga valdkonna asjakohastele dokumentidele ja väljaannetele juurdepääsu võimaldava Interneti-põhise teabevahetussüsteemi loomine ja haldamine;

f)

ERV-alase teadlikkuse suurendamine selle poolt kogutavale teabele juurdepääsu võimaldamise ja töö tulemuste levitamise kaudu, välja arvatud konfidentsiaalse teabe puhul;

g)

teabe kooskõlastamine ja koostöö tegemine teiste asjaomaste Euroopa ja rahvusvaheliste organitega.

2.   ERV tagab oma tegevuse järjepidevuse ja kooskõla rände- ja varjupaigapoliitikat käsitlevate asjakohaste ühenduse õigusaktide ja struktuuridega.

Artikkel 3

Koosseis

ERV koosseisu kuuluvad:

liikmesriikide määratud riiklikud kontaktpunktid;

komisjon.

Artikkel 4

Juhtorgan

1.   ERV tegevust juhib juhtorgan, millesse kuulub üks esindaja igast liikmesriigist ja üks komisjoni esindaja, keda abistavad kaks teaduseksperti.

2.   Komisjoni esindaja on ühtlasi juhtorgani eesistuja.

3.   Igal juhtorgani liikmel, sealhulgas eesistujal, on üks hääl. Otsused võetakse vastu antud häälte kahekolmandikulise häälteenamusega.

4.   Euroopa Parlamendi esindaja võib juhtorgani koosolekutel osaleda vaatlejana.

5.   Juhtorgan eelkõige

a)

aitab kaasa juhtorgani eesistuja esitatud kavandil põhineva ERV iga-aastase tegevuskava, sealhulgas iga riikliku kontaktpunkti minimaalse ja maksimaalse eelarve soovitusliku suuruse, millega tagatakse vajalike kulude katmine võrgustiku nõuetekohase toimimise tagamiseks vastavalt artiklile 5, koostamisele ja kiidab selle heaks;

b)

vaatab läbi ERV töös tehtud edusammud ja soovitab meetmeid, kui see on nõutav;

c)

esitab vähemalt kord aastas Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile, Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele kokkuvõtva aruande ERV tegevuse ja tehtud uuringute peamiste tulemuste kohta;

d)

teeb kindlaks, milline strateegilise koostöö vorm on kõige asjakohasem suhetes teiste rände ja varjupaiga valdkonnas pädevate üksustega, ning kiidab vajaduse korral heaks sellise koostöö tegemiseks vajaliku halduskorra, nagu on osutatud artiklis 10;

e)

nõustab riiklikke kontaktpunkte nende tegevuse tõhustamise küsimuses ning aitab neil võtta vajalikke meetmeid, kui nende töös on tuvastatud püsivaid puudusi, mis võivad negatiivselt mõjutada ERV tööd.

6.   Juhtorgan võtab vastu oma töökorra ja tuleb oma eesistuja kutsel kokku vähemalt kaks korda aastas.

Artikkel 5

Riiklikud kontaktpunktid

1.   Iga liikmesriik määrab üksuse, mis täidab selle riikliku kontaktpunkti ülesandeid. ERV töö hõlbustamiseks ja eesmärkide saavutamise tagamiseks võtavad liikmesriigid vajaduse korral arvesse nende juhtorganis oleva esindaja ja riikliku kontaktpunkti vahelise koordineerimise vajadust.

2.   Riikliku kontaktpunkti koosseisu kuulub vähemalt kolm eksperti. Üks ekspert, kes on ühtlasi riiklik koordineerija, on vastava määratud üksuse ametnik või töötaja. Ülejäänud eksperdid võivad pärineda kõnealusest üksusest või teistest asjaomases liikmesriigis asuvatest avalik-õiguslikest või eraõiguslikest riiklikest ja rahvusvahelistest organisatsioonidest.

3.   Iga riikliku kontaktpunkti ekspertidel on kollektiivsed rände- ja varjupaigaalased teadmised, mis hõlmavad ka poliitikakujundust, õigust, teadusuuringuid ja statistikat.

4.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni hiljemalt kolm kuud pärast käesoleva otsuse jõustumist nende riiklike kontaktpunktide koosseisu kuuluvatest ekspertidest ning täpsustavad, kuidas nende kontaktpunktid vastavad lõikes 3 sätestatud nõuetele.

5.   Riiklikud kontaktpunktid täidavad ERV ülesandeid riiklikul tasandil ning nende ülesanded hõlmavad eelkõige järgmist:

a)

riiklike aruannete, sealhulgas artiklis 9 osutatud aruannete koostamine;

b)

riigi teabe edastamine artiklis 8 osutatud teabevahetussüsteemi;

c)

suutlikkuse arendamine ühekordsete taotluste edastamiseks ja teistest riiklikest kontaktpunktidest saadud taotlustele kiireks vastamiseks;

d)

riikliku rändevõrgustiku loomine, kuhu kuuluvad rände- ja varjupaigaküsimustega tegelevad mitmesugused organisatsioonid ja üksikisikud ning mis esindab asjaomaseid sidusrühmi. Riikliku rändevõrgustiku liikmeid võib paluda ERV tegevusele kaasa aidata, eelkõige seoses artiklitega 8 ja 9.

6.   Iga riikliku kontaktpunkti eksperdid kohtuvad korrapäraselt kontaktpunkti töö arutamiseks ning käimasolevat ja kavandatavat tegevust käsitleva teabe vahetamiseks; kontaktpunkti töö arutamisel osalevad vajaduse korral ka lõike 5 punktis d osutatud vastavate riiklike rändevõrgustike liikmed.

Artikkel 6

Koordineerimine

1.   Komisjon koordineerib ERV tööd samuti vastavalt artikli 2 lõikele 2 ning tagab, et ERV töö kajastab asjakohaselt ühenduse rände ja varjupaiga valdkonna poliitilisi prioriteete.

2.   ERV töö korraldamisel abistab komisjoni teenuse osutaja, kes valitakse hankemenetluse korras. Teenuse osutaja vastab artikli 5 lõikes 3 kehtestatud nõuetele ja mis tahes muudele komisjoni kehtestatud asjakohastele nõuetele.

3.   Teenuse osutaja, kes tegutseb komisjoni järelevalve all, muu hulgas

a)

korraldab ERV igapäevast tööd;

b)

loob artiklis 8 osutatud teabevahetussüsteemi ja haldab seda;

c)

koordineerib riiklike kontaktpunktide osalemist;

d)

valmistab ette artiklis 7 osutatud koosolekuid;

e)

valmistab ette artiklis 9 osutatud aruannete ja uuringute kokkuvõtteid ja sünteese.

4.   Komisjon võtab pärast riiklike kontaktpunktidega konsulteerimist ja juhtorgani poolt heakskiidu saamist ning artiklites 1 ja 2 määratletud üldise eesmärgi ja ülesannete piires vastu ERV iga-aastase tegevuskava. Tegevuskavas täpsustatakse eesmärgid ja esmatähtsad tegevusvaldkonnad. Komisjon jälgib iga-aastase tegevuskava täitmist ning annab juhtorganile korrapäraselt aru kava täitmise ja ERV arengu kohta.

5.   Komisjon järgib juhtorgani nõuandeid, millele on osutatud artikli 4 lõike 5 punktis e, ning võtab käesoleva artikli lõikes 6 osutatud toetuslepingute alusel vajalikke meetmeid.

6.   Komisjon määrab ERV iga-aastase tegevuskava alusel kindlaks määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikli 75 kohase rahastamisotsuse raames antavate toetuste ja sõlmitavate toetuslepingute soovituslikud summad.

7.   Komisjon annab artikli 5 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele vastavatele riiklikele kontaktpunktidele tegevustoetust riiklike kontaktpunktide esitatud toetusetaotluste alusel. Ühenduse kaasrahastamise ülemmäär on 80 % abikõlblikest kogukuludest.

8.   Toetuse korduval andmisel ei vähendata selle suurust järk-järgult vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikli 113 lõikele 2.

Artikkel 7

Koosolekud

1.   ERV tuleb üldjuhul kokku vähemalt viis korda aastas.

2.   Iga riiklikku kontaktpunkti esindab ERV koosolekutel vähemalt üks ekspert. Koosolekutel osaleb igast riiklikust kontaktpunktist kõige rohkem kolm eksperti.

3.   ERV koosolekud kutsub kokku ja neid juhatab komisjoni esindaja.

4.   ERV korraliste koosolekute eesmärgid on järgmised:

a)

võimaldada riiklikel kontaktpunktidel vahetada eelkõige ERV toimimise alaseid teadmisi ja kogemusi;

b)

vaadata läbi ERV tööga, eriti artiklis 9 osutatud aruannete koostamise ja uuringute tegemisega, seotud edusammud;

c)

vahetada teavet ja seisukohti, mis on eelkõige seotud artiklis 8 nimetatud kättesaadava teabe struktuuri, korralduse, sisu ning sellele juurdepääsuga;

d)

luua aruteluplatvorm, kus käsitletakse praktilisi ja õigusalaseid probleeme, millega liikmesriigid on rände ja varjupaiga valdkonnas kokku puutunud, ning kus käsitletakse eelkõige artikli 5 lõike 5 punktis c osutatud ühekordseid taotlusi;

e)

konsulteerida artikli 6 lõikes 4 osutatud ERV iga-aastase tegevuskava väljatöötamisel riiklike kontaktpunktidega.

5.   Vajaduse korral võib ERV koosolekutele kutsuda eksperte ja üksusi, kes ei ole ERV liikmed. Korraldada võib ka ühiskoosolekuid teiste võrgustike või organisatsioonidega.

6.   Lõikes 5 nimetatud tegevustest, kui need ei ole kavandatud ERV iga-aastases tegevusprogrammis, tuleb aegsasti riiklikele kontaktpunktidele teatada.

Artikkel 8

Teabevahetussüsteem

1.   Käesoleva artikli kohaselt luuakse Interneti-põhine teabevahetussüsteem, millele võimaldatakse juurdepääs spetsiaalse veebisaidi kaudu.

2.   Teabevahetussüsteemi sisu on üldjuhul avalik.

Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) (7) kohaldamist, on juurdepääs konfidentsiaalsele teabele üksnes ERV liikmetel.

3.   Teabevahetussüsteem hõlmab vähemalt järgmisi elemente:

a)

juurdepääs ühenduse ja liikmesriikide rände ja varjupaiga valdkonna õigusaktidele, kohtupraktikale ja poliitika arengusuundadele;

b)

funktsioon ühekordsete taotluste käsitlemiseks vastavalt artikli 5 lõike 5 punktile c;

c)

rände ja varjupaiga valdkonna sõnastik ja tesaurus;

d)

otsene juurdepääs kõigile ERV väljaannetele, sealhulgas artiklis 9 nimetatud aruannetele ja uuringutele, ning korrapäraselt avaldatav infoleht;

e)

rände ja varjupaiga valdkonnas tegutsevate teadlaste ja teadusasutuste andmestik.

4.   Lõikes 3 nimetatud teabele juurdepääsuks võib ERV vajaduse korral lisada linke teistele veebisaitidele, kust on võimalik saada algupärast teavet.

5.   Spetsiaalne veebisait hõlbustab juurdepääsu võrreldavatele algatustele, mis on tehtud avalikkuse teavitamiseks seonduvates küsimustes, ning veebisaitidele, mis sisaldavad teavet liikmesriikide ja kolmandate riikide rände- ja varjupaigaalase olukorra kohta.

Artikkel 9

Aruanded ja uuringud

1.   Iga riiklik kontaktpunkt koostab igal aastal aruande, milles kirjeldatakse asjaomase liikmesriigi rände- ja varjupaigaalast olukorda, antakse ülevaade kõnealuse valdkonna poliitika arengusuundadest ja esitatakse statistilised andmed.

2.   Iga-aastane tegevuskava hõlmab konkreetseid rände- ja varjupaigaküsimusi käsitlevate ning valdkonna poliitikakujunduse toetuseks vajalike muude uuringute ettevalmistamist iga riikliku kontaktpunkti poolt, järgides seejuures ühiseid tehnilisi nõudeid.

Artikkel 10

Koostöö muude üksustega

1.   ERV teeb koostööd liikmesriikide või kolmandate riikide rände ja varjupaiga valdkonnas pädevate üksustega, sealhulgas ELi ametite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

2.   Juhtorgan kiidab heaks halduskorra, mis on vajalik lõikes 1 osutatud koostöö tegemiseks, mille raames komisjon võib vajaduse korral ühenduse nimel lepinguid sõlmida.

Artikkel 11

Eelarvelised vahendid

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmetele eraldatud eelarvelised vahendid kajastuvad Euroopa Liidu üldeelarves iga-aastaste assigneeringutena. Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad iga-aastased ettenähtud assigneeringud finantsraamistiku piires.

Artikkel 12

Eelarve täitmine

Komisjon annab ühenduse rahalist toetust vastavalt nõukogu määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002.

Artikkel 13

Läbivaatamine

Komisjon esitab hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva otsuse jõustumist ning seejärel iga kolme aasta tagant Euroopa Parlamendile, nõukogule, Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ERV arengut käsitleva aruande, mis põhineb sõltumatul välisel hindamisel. Aruandele lisatakse vajaduse korral muudatusettepanekud.

Artikkel 14

Avaldamine ja kohaldamiskuupäev

Käesolevat otsust kohaldatakse alates selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päevast.

Artikkel 15

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepinguga.

Brüssel, 14. mai 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

A. BAJUK


(1)  10. aprilli 2008. aasta arvamus, Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)  ELT L 199, 31.7.2007, lk 23.

(3)  ELT L 83, 1.4.2005, lk 48.

(4)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1525/2007 (ELT L 343, 27.12.2007, lk 9).

(5)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(6)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(7)  EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.


Top