EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0185

2008/185/EÜ: Komisjoni otsus, 21. veebruar 2008 , Aujeszky haigusega seotud lisatagatiste kohta ühendusesiseses sigadega kauplemises ja Aujeszky haigust käsitleva teabe esitamise kriteeriumide kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 669 all) (kodifitseeritud versioon) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 59, 4.3.2008, p. 19–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 98 - 109

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; kehtetuks tunnistatud 32021R0620 . Latest consolidated version: 04/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/185/oj

4.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 59/19


KOMISJONI OTSUS,

21. veebruar 2008,

Aujeszky haigusega seotud lisatagatiste kohta ühendusesiseses sigadega kauplemises ja Aujeszky haigust käsitleva teabe esitamise kriteeriumide kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 669 all)

(kodifitseeritud versioon)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/185/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta, (1) eriti selle artiklit 8, artikli 9 lõiget 2 ja artikli 10 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 23. juuli 2001. aasta otsust 2001/618/EÜ Aujeszky haigusega seotud lisatagatiste kohta ühendusesiseses sigadega kauplemises, Aujeszky haigust käsitleva teabe esitamise kriteeriumide kohta ja otsuste 93/24/EMÜ ja 93/244/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (2) on korduvalt (3) oluliselt muudetud. Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune otsus kodifitseerida.

(2)

Rahvusvaheline episootiaamet (OIE) on 1994. aasta üldise- ja kaubanduskokkuleppe kohaldamiseks sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingu alusel määratud rahvusvaheline organisatsioon, mis vastutab loomade ja loomsete saaduste kauplemisel kohaldatavate rahvusvaheliste veterinaareeskirjade kehtestamise eest. Need eeskirjad avaldatakse rahvusvahelises loomatervishoiu eeskirjas.

(3)

Rahvusvahelise loomatervishoiu eeskirja Aujeszky haigust käsitlevat peatükki on oluliselt muudetud.

(4)

On asjakohane muuta ühendusesiseses kaubanduses sigadega kauplemisel Aujeszky haiguse osas nõutavaid lisatagatisi selleks, et need oleksid kooskõlas selle haiguse puhul kohaldatavate rahvusvaheliste eeskirjadega ja et haigust oleks ühenduses parem kontrollida.

(5)

Tuleks sätestada liikmesriikide poolt Aujeszky haiguse kohta esitatava teabe suhtes vastavalt direktiivi 64/432/EMÜ artiklile 8 kohaldatavad kriteeriumid.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

I lisas loetletud Aujeszky haigusest vabadesse liikmesriikidesse või piirkondadesse selliste tõuaretuseks või tootmiseks ette nähtud sigade saatmisel, mis on pärit teistest liikmesriikidest või piirkondadest kui need, mis nimetatud lisas loetletud, kohaldatakse järgmiseid tingimusi:

1)

päritoluliikmesriigis tuleb Aujeszky haigusest kohustuslikus korras teatada;

2)

päritoluliikmesriigis või selle piirkonnas peab olema pädeva asutuse järelevalve all kasutusel Aujeszky haiguse tõrje ja likvideerimise kava, mis vastab direktiivi 64/432/EMÜ artikli 9 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele. Selle kava alusel peavad sigade vedu ja liikumist käsitlevad asjakohased meetmed olema kasutusel selleks, et vältida haiguse levikut eri staatusega ettevõtete vahel;

3)

sigade päritoluettevõttega seotud tingimused:

a)

viimase 12 kuu jooksul ei ole kõnealuses ettevõttes registreeritud Aujeszky haiguse kliinilisi, patoloogilisi ega seroloogilisi tunnuseid;

b)

sigade päritoluettevõttest viie kilomeetri raadiuses asuvates ettevõtetes ei ole kaheteistkümne kuu jooksul registreeritud Aujeszky haiguse kliinilisi, patoloogilisi ega seroloogilisi tunnuseid; seda sätet ei kohaldata siiski juhul, kui nendes ettevõtetes on pädeva asutuse järelevalve all ja vastavalt punktis 2 osutatud haigustõrjekavale korrapäraselt kohaldatud haiguse seire ja likvideerimise meetmeid ning need meetmed on tõhusalt takistanud haiguse levikut kõnealusesse ettevõttesse;

c)

sigu ei ole vähemalt 12 kuu jooksul Aujeszky haiguse vastu vaktsineeritud;

d)

sigu on vähemalt kahel korral ja vähemalt nelja kuu tagant kontrollitud seroloogiliste testidega ADV-gE või ADV-gB või ADV-gD antikehade või kogu Aujeszky haiguse viiruse vastu. See uuring peab olema tõestanud, et Aujeszky haigust ei esine ja et vaktsineeritud sigadel ei esine gE antikehasid;

e)

viimase 12 kuu jooksul ei ole sigu toodud põllumajandusettevõttest, millel on Aujeszky haiguse osas madalam staatus, välja arvatud juhul, kui neid on selle haiguse suhtes kontrollitud ja kui on saadud negatiivne tulemus;

4)

sead, mis viiakse ühest kohast teise:

a)

ei ole vaktsineeritud;

b)

peavad olema liikumisele vahetult eelneva 30 päeva jooksul eraldatud pädeva asutuse poolt heaks kiidetud ruumides nii, et nende sigade puhul hoitakse ära Aujeszky haiguse leviku oht;

c)

peavad olema elanud päritoluettevõttes või samaväärse staatusega ettevõttes sünnist saati ning olema olnud päritoluettevõttes vähemalt

i)

30 päeva tootmiseks ette nähtud sigade puhul;

ii)

90 päeva aretuseks ette nähtud sigade puhul;

d)

on negatiivsete tulemustega läbinud vähemalt kaks seroloogilist testi ADV-gB või ADV-gD või Aujeszky haiguse viiruse suhtes üldiselt nii, et iga testi vahel on vähemalt 30 päeva. Vähem kui nelja kuu vanuste sigade puhul võib kasutada ka seroloogilist testi ADV-gE suhtes. Viimase testi jaoks peavad proovid olema võetud 15 päeva enne vedu. Isolatsiooniüksuses kontrollitavate sigade arv peab olema piisav selleks, et

i)

2 % seropositiivsete sigade tuvastamine oleks tootmiseks ette nähtud sigade puhul isolatsiooniüksuses tagatud 95 % kindlusega;

ii)

0,1 % seropositiivsete sigade tuvastamine oleks tõuaretuseks ette nähtud sigade puhul isolatsiooniüksuses tagatud 95 % kindlusega.

Esimesed kaks testi ei ole siiski vajalikud, kui

i)

punktis 2 osutatud kava raames on päritoluettevõttes 45 ja 170 päeva enne vedu läbi viidud seroloogiline uuring, mille käigus ilmnes Aujeszky haiguse antikehade puudumine ja et vaktsineeritud sigadel ei ole gE antikehasid;

ii)

ühest kohast teise viidavad sead on päritoluettevõttes sünnist alates elanud;

iii)

päritoluettevõttesse ei ole sigu toodud sellel ajal, kui ühest kohast teise viidavaid sigu on hoitud isolatsioonis.

Artikkel 2

Tapmiseks ette nähtud sigade vedu nendesse I lisas loetletud liikmesriikidesse või piirkondadesse, kus Aujeszky haigust ei esine, ja mis on pärit nimetatud lisaga hõlmamata liikmesriikidest, on lubatud järgmistel tingimustel:

1)

päritoluliikmesriigis tuleb Aujeszky haigusest kohustuslikus korras teatada;

2)

päritoluriigis või -piirkonnas on olemas Aujeszky haiguse kontrolli- ja likvideerimiskava, mis vastab artikli 1 punkti 2 kriteeriumidele;

3)

kõik kõnealused sead tuleb vedada otse sihttapamajja ja

a)

nad peavad olema pärit ettevõttest, mis vastab artikli 1 punktis 3 sätestatud tingimustele, või

b)

nad peavad olema vaktsineeritud Aujeszky haiguse vastu vähemalt 15 päeva enne vedu ja pärinema päritoluettevõttest, kus

i)

punktis 2 osutatud kava raames on viimase 12 kuu jooksul pädeva asutuse järelevalve all korrapäraselt kohaldatud Aujeszky haiguse seire ja likvideerimise meetmeid;

ii)

nad on olnud vähemalt 30 päeva enne vedu ja artiklis 7 osutatud veterinaarsertifikaadi täitmise ajal ei ole tuvastatud mingeid Aujeszky haiguse kliinilisi või patoloogilisi tunnuseid, või

c)

neid ei ole vaktsineeritud ja need pärinevad ettevõttest, kus

i)

punktis 2 osutatud kava raames on viimase 12 kuu jooksul pädeva asutuse järelevalve all korrapäraselt kohaldatud Aujeszky haiguse seire ja likvideerimise meetmeid ja viimase kuue kuu jooksul ei ole registreeritud mingeid Aujeszky haiguse kliinilisi, patoloogilisi või seroloogilisi tunnuseid;

ii)

Aujeszky haiguse vastu vaktsineerimine ja vaktsineeritud sigade sissetoomine on pädeva asutuse poolt keelatud, kuna ettevõte on kooskõlas punktis 2 osutatud kavaga saavutamas Aujeszky haiguse osas kõige kõrgemat staatust;

iii)

nad on enne vedu elanud vähemalt 90 päeva.

Artikkel 3

Tõuaretuseks ette nähtud sead, mis on mõeldud saatmiseks II lisas loetletud liikmesriikidesse või piirkondadesse, kus on kasutusel heakskiidetud Aujeszky haiguse likvideerimiskavad, peavad

1)

pärinema I lisas loetletud liikmesriikidest või piirkondadest või

2)

pärinema:

a)

II lisas loetletud liikmesriikidest või piirkondadest ja

b)

põllumajandusettevõttest, mis vastab artikli 1 punkti 3 tingimustele, või

3)

vastama järgmistele tingimustele:

a)

päritoluliikmesriigis tuleb Aujeszky haigusest kohustuslikus korras teatada;

b)

päritoluriigis või -piirkonnas on olemas Aujeszky haiguse kontrolli- ja likvideerimiskava, mis vastab artikli 1 punkti 2 kriteeriumidele;

c)

viimase 12 kuu jooksul ei ole kõnealuste sigade päritoluettevõttes registreeritud Aujeszky haiguse kliinilisi, patoloogilisi või seroloogilisi tunnuseid;

d)

sead peavad olema olnud eraldatud pädeva asutuse poolt heaks kiidetud ruumides 30 päeva enne ühest kohast teise viimist ning olema eraldatud selliselt, et vältida haiguse levimise ohtu;

e)

sigadele peab olema tehtud negatiivsete tulemustega seroloogiline test gE antikehade tuvastamiseks. Proovid peavad viimase testi jaoks olema võetud 15 päeva enne vedu. Kontrollitavate sigade arv peab olema selline, et 2 % seropositiivsete sigade tuvastamine oleks tagatud 95 % kindlusega;

f)

sead peavad olema päritoluettevõttes või samalaadse staatusega ettevõttes elanud sünnist alates ning peavad olema päritoluettevõttes olnud vähemalt 90 päeva.

Artikkel 4

Tootmiseks ette nähtud sead, mis on mõeldud saatmiseks II lisas loetletud liikmesriikidesse või piirkondadesse, kus on kasutusel heakskiidetud Aujeszky haiguse haigustõrjekavad, peavad

1)

pärinema I lisas loetletud liikmesriikidest või piirkondadest või

2)

pärinema:

a)

II lisas loetletud liikmesriikidest või piirkondadest ja

b)

põllumajandusettevõttest, mis vastab artikli 1 punkti 3 tingimustele, või

3)

vastama järgmistele tingimustele:

a)

päritoluliikmesriigis tuleb Aujeszky haigusest kohustuslikus korras teatada;

b)

päritoluriigis või -piirkonnas on olemas Aujeszky haiguse kontrolli- ja likvideerimiskava, mis vastab artikli 1 punkti 2 kriteeriumitele;

c)

viimase 12 kuu jooksul ei ole kõnealuste sigade päritoluettevõttes registreeritud Aujeszky haiguse kliinilisi, patoloogilisi või seroloogilisi tunnuseid;

d)

päritoluettevõttes on 45–170 päeva enne vedu Aujeszky haiguse osas läbi viidud seroloogiline uuring, mis tõestab, et sigadel ei esine seda haigust ning et vaktsineeritud sigadel ei esine gE antikehasid;

e)

sead peavad olema päritoluettevõttes elanud sünnist alates või olnud sellises ettevõttes vähemalt 30 päeva pärast seda, kui nad on sinna saabunud samaväärse staatusega ettevõttest, kus on läbi viidud punktis d osutatud seroloogilisele uuringule vastav uuring.

Artikkel 5

Sigadel Aujeszky haiguse seireks ja tuvastamiseks kooskõlas käesoleva otsusega läbi viidavad seroloogilised testid peavad vastama III lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 6

Ilma, et see piiraks direktiivi 64/432/EMÜ artikli 10 lõike 3 kohaldamist, peab iga liikmesriik kooskõlas IV lisas sätestatud ühtsete kriteeriumidega esitama vähemalt kord aastas teabe Aujeszky haiguse kohta, sealhulgas andmed II lisas loetletud liikmesriikides kasutatavate seire- ja likvideerimiskavade kohta ja selles lisas loetlemata liikmesriikide või piirkondade puhul, milles kohaldatakse siiski seire- ja likvideerimiskavasid, andmed nende kavade kohta.

Artikkel 7

1.   Ilma, et see piiraks ühenduse õigusaktide veterinaarsertifikaate käsitlevate sätete kohaldamist, peab riiklik veterinaararst enne direktiivis 64/432/EMÜ sätestatud veterinaarsertifikaadi C osa täitmist I või II lisas loetletud liikmesriikidesse või piirkondadesse viimiseks ette nähtud sigade osas kindlaks tegema järgmise:

a)

milline on vastava ettevõtte ja päritoluliikmesriigi või piirkonna staatus Aujeszky haiguse osas;

b)

juhul, kui sead ei pärine liikmesriigist või piirkonnast, mis on Aujeszky haigusest vabaks tunnistatud, ettevõtte ja sihtliikmesriigi või piirkonna staatuse Aujeszky haiguse osas;

c)

kõnealuste sigade vastavuse käesolevas otsuses sätestatud tingimustele.

2.   I või II lisas loetletud liikmesriikidesse või piirkondadesse ette nähtud sigade puhul täidetakse ja täiendatakse lõikes 1 osutatud veterinaarsertifikaadi C osa punkti 4 järgmiselt:

a)

esimeses taandes lisatakse pärast sõna „haigus:” sõna „Aujeszky”;

b)

teises taandes viidatakse käesolevale otsusele. Samale reale märgitakse sulgudes käesoleva otsuse artikkel, mis on kõnealuste sigade puhul asjakohane.

Artikkel 8

Liikmesriigid peavad tagama, et I või II lisas loetletud liikmesriikidesse või piirkondadesse ette nähtud sigade transportimisel ei puutu sead transpordi või transiidi ajal kokku selliste sigadega, millel on Aujeszky haiguse osas erinev või tundmatu staatus.

Artikkel 9

Otsus 2001/618/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele käsitatakse viidetena käesolevale otsusele kooskõlas VI lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 10

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. veebruar 2008

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/729/EÜ (ELT L 294, 13.11.2007, lk 26).

(2)  EÜT L 215, 9.8.2001, lk 48. Otsust on viimati muudetud otsusega 2007/729/EÜ.

(3)  Vt lisa V.


I LISA

Liikmesriigid ja nende piirkonnad, mis on vabad Aujeszky haigusest ja kus vaktsineerimine on keelatud

ISO kood

Liikmesriik

Piirkonnad

CZ

Tšehhi Vabariik

kõik piirkonnad

DK

Taani

kõik piirkonnad

DE

Saksamaa

kõik piirkonnad

FR

Prantsusmaa

Departemangud: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Küpros

kogu territoorium

LU

Luksemburg

kõik piirkonnad

AT

Austria

kogu territoorium

SK

Slovakkia

kõik piirkonnad

FI

Soome

kõik piirkonnad

SE

Rootsi

kõik piirkonnad

UK

Ühendkuningriik

kõik Inglismaa, Šotimaa ja Walesi piirkonnad


II LISA

Liikmesriigid ja nende piirkonnad, kus on olemas Aujeszky haiguse heakskiidetud tõrjekava

ISO kood

Liikmesriik

Piirkonnad

BE

Belgia

kogu territoorium

ES

Hispaania

Galicia, País Vasco, Asturiasi, Cantabria, Navarra ja La Rioja autonoomsed piirkonnad

Leóni, Zamora, Palencia, Burgosi, Valladolidi ja Ávila provintsid Castilla y Leóni autonoomses piirkonnas

Las Palmase provints Kanaari saartel

FR

Prantsusmaa

departemangud: Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ja Nord

IT

Itaalia

Bolzano provints

NL

Holland

kogu territoorium


III LISA

Aujeszky haiguse seroloogiliste testide standardid – ensüümne immunosorbenttest (ELISA) Aujeszky haiguse viirusevastase (koguviirus), B-glükoproteiini (ADV-gB), D-glükoproteiini (ADV-gD) või E-glükoproteiini (ADV-gE) avastamiseks

1.

Lõike 2 punktis d loetletud asutused hindavad ELISA ADV-gE teste ja komplekte lõike 2 punktide a, b ja c kriteeriumide põhjal. Iga liikmesriigi pädev asutus tagab, et registreeritakse üksnes kõnealustele nõuetele vastavad ELISA ADV-gE komplektid. Lõike 2 punktides a ja b loetletud uuringud viiakse läbi enne testide heakskiitmist ning pärast seda tehakse igale partiile vähemalt lõike 2 punktis c nimetatud uuring.

2.

Testi standardimine, tundlikkus ja spetsiifilisus.

a)

Testi tundlikkuse tase peab olema selline, et saadakse positiivne tulemus järgmiste ühenduse võrdlusseerumite puhul:

ühenduse võrdlusseerum ADV1, lahjendus 1:8,

ühenduse referentseerum ADV-gE A,

ühenduse referentseerum ADV-gE B,

ühenduse referentseerum ADV-gE C,

ühenduse referentseerum ADV-gE D,

ühenduse referentseerum ADV-gE E,

ühenduse referentseerum ADV-gE F.

b)

Testi spetsiifilisuse tase peab olema selline, et saadakse positiivne tulemus järgmiste ühenduse võrdlusseerumite puhul:

ühenduse referentseerum ADV-gE G,

ühenduse referentseerum ADV-gE H,

ühenduse referentseerum ADV-gE J,

ühenduse referentseerum ADV-gE K,

ühenduse referentseerum ADV-gE L,

ühenduse referentseerum ADV-gE M,

ühenduse referentseerum ADV-gE N,

ühenduse referentseerum ADV-gE O,

ühenduse referentseerum ADV-gE P,

ühenduse referentseerum ADV-gE Q.

c)

Partiide kontrollimiseks peab ühenduse referentseerumi ADV1 lahjendus 1:8 andma positiivse tulemuse ja punktis b loetletud ühenduse referentseerumid ADV-gE G – gE Q negatiivse tulemuse.

ADV-gB- ja ADV-gD-komplektide partiide kontrollimiseks peab ühenduse referentseerumi ADV1 lahjendus 1:2 andma positiivse tulemuse ja punktis b osutatud ühenduse referentseerum Q negatiivse tulemuse.

d)

Peale selle vastutavad allpool loetletud asutused ELISA-meetodi kvaliteedi kontrollimise eest igas liikmesriigis ning eelkõige ühenduse võrdlusseerumitele vastavate riiklike võrdlusseerumite tootmise ja standardimise eest.

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tel: +43 (0) 505 55-38112

Faks: +43 (0) 505 55-38108

E-post: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 55

D-16868 Wusterhausen

Tel:. + 49 33979 80-0

Faks: + 49 33979 80-200

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

Tel: + 372 7 386 100

Faks: + 372 7 386 102

E-post: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

Algete 28110 (Madrid)

Tel. :+34 916 290 300

Faks: +34 916 290 598

E-post: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

E-post: info@evira.fi

Tel: +358 20 772 003 (exchange)

Faks: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

AFSSA site de Ploufragan/Brest —

LERAPP

BP 53

22440 Ploufragan

UK

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK

Tel: (44-1932) 341111

Faks: (44-1932) 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

25 Neapoleos Street,

GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki

Tel: +30 2106010903

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel: +36 1 460-6300

Faks: +36 1 252-5177

E-post: titkarsag@oai.hu

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —

Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,

Via Bianchi, 9;

25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs

(National Diagnostic Centre)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

Tel: +371 7620526

Faks: +371 7620434

E-post: ndc@ndc.gov.lv

MT

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte Controle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut

Badawczy

al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel: +48 81 889 30 00

Faks: +48 81 886 25 95

E-post: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens veterinärmedicinska anstalt

Department of Virology

S-751 89 Uppsala

Tel: (46-18) 67 40 00

Faks: (46-18) 67 44 67

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústav

Pod dráhami 918

960 86 Zvolen

Slovenska republika


IV LISA

Aujeszky haiguse (AD) esinemise kohta esitatavate andmete suhtes kohaldatavad kriteeriumid ning selle haiguse seire ja likvideerimise kavad, mis esitatakse kooskõlas nõukogu direkktiivi 64/432/EMÜ artikliga 8

1.

Liikmesriik: …

2.

Kuupäev: …

3.

Aruandlusperiood: …

4.

Ettevõtete arv, kus AD on tuvastatud kliiniliste, seroloogiliste või viroloogiliste testidega: …

5.

Teave Aujeszky haiguse vastu vaktsineerimise, seroloogiliste uuringute ja ettevõtete kategooriatesse jaotamise kohta (palun täita järgmine tabel):

Piirkond

Seakasvatusettevõtete arv

Seakasvatusettevõtete arv, kus kasutatakse Aujeszky haiguse vastast kava (1)

Ettevõtete arv, kus ei esine Aujeszky haigust

(vaktsineerimine on läbi viidud) (2)

Ettevõtete arv, kus ei esine Aujeszky haigust

(vaktsineerimist ei ole läbi viidud) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

6.

Täiendavad andmed kunsliku seemendamise keskustes läbiviidud seroloogilise järelevalve kohta, ekspordi eesmärgil, teiste järelevalvekavade raames jne: …


(1)  Pädeva asutuse järelevalve all läbiviidav programm.

(2)  Seakasvatusettevõtted, kus seroloogilised testid Aujeszky haiguse vastu on läbi viidud negatiivsete tulemustega ametliku Aujeszky haiguse vastase kava alusel ja kus loomi on vaktsineeritud viimase 12 kuu jooksul.

(3)  Seakasvatusettevõtted, mis vastavad artikli 1 punkti 3 tingimustele


V LISA

KEHTETUKS TUNNISTATUD OTSUS KOOS MUUDATUSTEGA

Komisjoni otsus 2001/618/EÜ

(EÜT L 215, 9.8.2001, lk 48)

 

Komisjoni otsus 2001/746/EÜ

(EÜT L 278, 23.10.2001, lk 41)

Ainult viide otsusele 2001/618/EÜ artiklis 1

Komisjoni otsus 2001/905/EÜ

(EÜT L 335, 19.12.2001, lk 22)

Ainult viide otsusele 2001/618/EÜ artiklis 2

Komisjoni otsus 2002/270/EÜ

(EÜT L 93, 10.4.2002, lk 7)

Ainult artikkel 3

Komisjoni otsus 2003/130/EÜ

(ELT L 52, 27.2.2003, lk 9)

 

Komisjoni otsus 2003/575/EÜ

(ELT L 196, 2.8.2003, lk 41)

 

Komisjoni otsus 2004/320/EÜ

(ELT L 102, 7.4.2004, lk 75)

Ainult artikkel 2 ja II lisa

Komisjoni otsus 2005/768/EÜ

(ELT L 290, 4.11.2005, lk 27)

 

Komisjoni otsus 2006/911/EÜ

(ELT L 346, 9.12.2006, lk 41)

Ainult viide otsusele 2001/618/EÜ artiklis 1 ja lisa punktis 12

Komisjoni otsus 2007/603/EÜ

(ELT L 236, 8.9.2007, lk 7)

 

Komisjoni otsus 2007/729/EÜ

(ELT L 294, 13.11.2007, lk 26)

Ainult viide otsusele 2001/618/EÜ artiklis 1 ja lisa punktis 10


VI LISA

Vastavustabel

Otsus 2001/618/EÜ

Käesolev otsus

Artikli 1 punktid a ja b

Artikli 1 punktid 1 ja 2

Artikli 1 punkti c esimene kuni viies taane

Artikli 1 punkti 3 alapunktid a kuni e

Artikli 1 punkti d esimene kuni neljas taane

Artikli 1 punkti 4 alapunktid a kuni d

Artikli 2 punktid a ja b

Artikli 2 punktid 1 ja 2

Artikli 2 punkti c esimene kuni kolmas taane

Artikli 2 punkti 3 alapunktid a kuni c

Artikli 3 punkt a

Artikli 3 punkt 1

Artikli 3 punkti b esimene ja teine taane

Artikli 3 punkti 2 alapunktid a ja b

Artikli 3 punkti c esimene kuni kuues taane

Artikli 3 punkti 3 alapunktid a kuni f

Artikli 4 punkt a

Artikli 4 punkt 1

Artikli 4 punkti b esimene ja teine taane

Artikli 4 punkti 2 alapunktid a ja b

Artikli 4 punkti c esimene kuni viies taane

Artikli 4 punkti 3 alapunktid a kuni e

Artiklid 5 kuni 8

Artiklid 5 kuni 8

Artikkel 9

Artikkel 10

Artikkel 9

Artikkel 11

Artikkel 10

I kuni IV lisa

I kuni IV lisa

V lisa

VI lisa


Top