EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1238

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1238/2007, 23. oktoober 2007 , millega sätestatakse Euroopa Kemikaaliameti apellatsiooninõukogu liikmete kvalifikatsiooni käsitlevad eeskirjad

OJ L 280, 24.10.2007, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 043 P. 128 - 128

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1238/oj

24.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 280/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1238/2007,

23. oktoober 2007,

millega sätestatakse Euroopa Kemikaaliameti apellatsiooninõukogu liikmete kvalifikatsiooni käsitlevad eeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, (1) eriti selle artikli 76 lõike 1 punkti h ja artiklit 89,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1907/2006 antakse Euroopa Kemikaaliametile (edasipidi „amet”) volitused võtta vastu üksikotsuseid kemikaalide registreerimise valdkonnas, samuti luuakse sellega apellatsiooninõukogu, kelle ees võib vaidlustada ameti kõnealuseid üksikotsuseid.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikliga 89 antakse komisjonile õigus võtta vastu üksikasjalikud eeskirjad nõukogu liikmete kvalifikatsiooninõuete kohta.

(3)

Nõukogu eesistujaks valitakse isik, kellel on märkimisväärne kogemus ühenduse õiguse alal.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Apellatsiooninõukogu liikmete kvalifikatsioon

1.   Apellatsiooninõukogu koosneb tehnilise ja juriidilise kvalifikatsiooniga liikmetest. Eesistuja on juriidilise kvalifikatsiooniga.

2.   Tehnilise kvalifikatsiooniga liikmed ja nende asendusliikmed omavad akadeemilist kraadi või samaväärset kvalifikatsiooni ning olulist töökogemust ohu hindamise, kokkupuute hindamise või riskijuhtimise alal kemikaalide tervise- ja keskkonnaohu valdkonnas või seotud valdkondades.

3.   Juriidilise kvalifikatsiooniga liikmed ja nende asendusliikmed on juriidilise haridusega ja omavad tunnustatud kogemust ühenduse õiguse alal.

Artikkel 2

Jõustumine

Käeolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. oktoober 2007

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1. Parandatud väljaandes ELT L 136, 29.5.2007, lk 3.


Top