EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007O0014

Euroopa Keskpanga suunis, 15. november 2007 , millega muudetakse suunist EKP/2005/5 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete ja teabevahetuse korra kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis valitsuse finantsstatistika valdkonnas (EKP/2007/14)

OJ L 311, 29.11.2007, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2007/772/oj

29.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/49


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

15. november 2007,

millega muudetakse suunist EKP/2005/5 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete ja teabevahetuse korra kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis valitsuse finantsstatistika valdkonnas

(EKP/2007/14)

(2007/772/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5.1, 5.2, 12.1 ja 14.3,

ning arvestades järgmist:

(1)

17. veebruari 2005. aasta suunise EKP/2005/5 (Euroopa keskpanga statistikaaruandluse nõuete ja teabevahetuse korra kohta Euroopa keskpankade Süsteemis valitsuse finantsstatistika valdkonnas) (1) artikli 8 lõige 3 sätestab, et EKP nõukogu vaatab igal aastal läbi erandid, mis on antud riikide keskpankadele (RKPd), kes ei saa järgida suunise artiklis 2 ja artikli 4 lõikes 1 sätestatud nõudeid.

(2)

Suunises EKP/2006/27 ajakohastati aruandlusnõuete erandeid seoses 18. detsembriks 2006 euro kasutusele võtnud liikmesriikidega ja Sloveeniaga.

(3)

Küpros võtab euro kasutusele 1. jaanuaril 2008 ja suunises EKP/2005/5 tuleb lisada erandid seoses Küprosega.

(4)

Euroopa Keskpanga kodukorra punkti 3.5 kohaselt kutsutakse Central Bank of Cyprus president nõukogu koosolekule, mis võtab vastu käesoleva suunise,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Suunise EKP/2005/5 IV lisa asendatakse käesoleva suunise lisaga.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev suunis jõustub 1. jaanuaril 2008.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud euro kasutusele võtnud liikmesriikide RKPdele.

Frankfurt Maini ääres, 15. november 2007

EKP nõukogu nimel

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 109, 29.4.2005, lk 81. Suunist on viimati muudetud suunisega EKP/2006/27 (ELT C 17, 25.1.2007, lk 1).


LISA

„IV LISA

ERANDID SEOSES AEGRIDADEGA I LISA TABELITES 1A KUNI 3B

Tabel/rida

Aegridade kirjeldus

Aruandluse algus

SAKSAMAA

2A.30

Kasum/kahju välisvaluuta positsioonidelt

Oktoober 2008

3A.13, 14

Mitteresidentide võlakirjad, jaotus

3A.23, 25

Võlg, selle muutuva intressimääraga osa järelejäänud tähtaja lõikes

KREEKA

3A.13, 14

Mitteresidentide võlakirjad, jaotus

Oktoober 2008

3A.20

Pikaajaline võlg, selle muutuva intressimääraga osa

3A.21, 22, 23, 24, 25

Võlg, jaotus järelejäänud tähtaja lõikes

PRANTSUSMAA

3A.13, 14

Mitteresidentide võlakirjad, jaotus

Oktoober 2008

IIRIMAA

3A.13, 14

Mitteresidentide võlakirjad, jaotus

Oktoober 2008

3A.31

Võlg (nullkupongvõlakirjad)

ITAALIA

3A.13, 14

Mitteresidentide võlakirjad, jaotus

Oktoober 2008

KÜPROS (1)

1B.13

Kapitalisiirded EL eelarvest valitsusvälistele üksustele

Oktoober 2008

2A.2

Finantskontode ja mittefinantskontode vaheline korrektsioon

2A.6

Tehingud väärtpaberitega, v.a aktsiad – lühi- ja pikaajalised väärtpaberid

2A.8

Tehingud laenudega

2A.9

Tehingud aktsiate ja muude omandiväärtpaberitega

2A.12

Tehingud aktsiate ja muude omandiväärtpaberitega – muud

2A.22

Tehingud muude kohustustega

2A.29

Hindamise mõju laenule

2A.30

Kasum/kahju välisvaluuta positsioonidelt

2A.31

Muud hindamise mõjud – nimiväärtus

2A.32

Muud muutused võla mahus

3A.10

Muude finantsasutuste võlg

3A.28

Kohaliku omavalitsuse võlakomponent

3B.11

Kohaliku omavalitsuse emiteeritud võlakirjad

LUKSEMBURG (2)

2A.2

Finantskontode ja mittefinantskontode vaheline korrektsioon

Oktoober 2008

2A.3

Tehingud finantsvarade ja kohustustega, neto

2A.11, 12

Tehingud aktsiate ja muude omandiväärtpaberitega, jaotus

2A.7, 19

Tehingud finantsvarade ja kohustustega, sellest tehingud tuletisinstrumentidega

2A.13, 22

Tehingud muude finantsvarade ja kohustustega

2A.29, 30, 31

Hindamise mõju võla ja jaotuse osas

2A.32

Muud muutused võla mahus

3A.12, 13, 14

Mitteresidentide võlakirjad, jaotus

3A.21, 22, 23, 24, 25

Võlg, jaotus järelejäänud tähtaja lõikes

3A.30

Võla tähtaja lõpuni keskmiselt

MADALMAAD

3A.13, 14

Mitteresidentide võlakirjad, jaotus

Oktoober 2008

AUSTRIA

2A.10, 11,1 2

Tehingud aktsiate ja muude omandiväärtpaberitega, jaotus

Oktoober 2008

2A.25, 26, 27

Tehingud võlainstrumentidega, jaotus vääringute lõikes, milles nad on vääringustatud

2A.29, 30, 31

Hindamise mõju võla ja jaotuse suhtes

2A.32

Muud muutused võla mahus

3A.13, 14

Mitteresidentide võlakirjad, jaotus

3A.15, 16, 17

Võlg, jaotus vääringute lõikes, milles see on vääringustatud

3A.20

Pikaajaline võlg, sellest muutuva intressimääraga osa

3A.21, 22, 23, 24, 25

Võlg, jaotus järelejäänud tähtaja lõikes

3A.30

Võla tähtaja lõpuni keskmiselt

3A.31

Võlg (nullkupongvõlakirjad)

SLOVEENIA (3)

1A.2, 3, 4, 5

Puudujääk allsektorite kaupa

Oktoober 2008

2A.10, 11, 12

Tehingud aktsiate ja muude omandiväärtpaberitega, jaotus

2A.24

Tehingud pikaajaliste võlainstrumentidega

2A.25, 26, 27

Tehingud võlainstrumentidega, jaotus vääringute lõikes, milles nad on vääringustatud

2A.29, 30, 31

Hindamise mõju võla ja jaotuse suhtes

2A.32

Muud muutused võla mahus

3A.13, 14

Mitteresidentide võlakirjad, jaotus

3A.20

Pikaajaline võlg, sellest muutuva intressimääraga osa

3A.30

Võla tähtaja lõpuni keskmiselt

3A.31

Võlg (nullkupongvõlakirjad)


(1)  Kirje 2A.2 osas kehtib erand ainult 1997. aasta kohta nõutavate andmete osas. Kirjete 2A.6, 8, 9, 22 osas kohaldatakse aruandluse erandit ainult perioodidele 1995 kuni 1998. Kirjete 2A.12, 29, 30, 31, 32 osas kohaldatakse aruandluse erandit ainult perioodidele 1995 kuni 2001. Kirjete 3A.28 ja 3B.11 osas kohaldatakse aruandluse erandit ainult perioodidele 1995 kuni 1997.

(2)  Kirjete 2A.2, 3, 7, 13, 19, 22 osas kohaldatakse erandit ainult aruandlusperioodidele 1995 kuni 1998.

(3)  Sloveenia on taotlenud erandeid kõikide I lisa tabelites 2A, 2B ja 3B andmete osas perioodidel 1995 kuni 1998. Kirjete 1A.2, 3, 4, 5 osas kohaldatakse erandit ainult aruandlusperioodidele 1995 kuni 1998. Kirjete 2A.10, 11, 12, 24 osas kohaldatakse erandit ainult 1999. aasta aruandlusperioodile.”


Top