EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0491

2007/491/EÜ: Nõukogu otsus, 10. juuli 2007 , liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

OJ L 183, 13.7.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/491/oj

13.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 183/25


NÕUKOGU OTSUS,

10. juuli 2007,

liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

(2007/491/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 128 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (2)

olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

võttes arvesse tööhõivekomitee arvamust, (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Lissaboni strateegia 2005. aasta reformiga rõhutati majanduskasvu ja tööhõive tähtsust. Euroopa tööhõivestrateegia tööhõive suunised, mis on esitatud nõukogu 12. juuli 2005. aasta otsuse 2005/600/EÜ (liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta) (4) lisas, ja majanduspoliitika üldsuunised, mis on esitatud nõukogu 12. juuli 2005. aasta soovituses 2005/601/EÜ liikmesriikide ja ühenduse majanduspoliitika üldsuuniste kohta (2005–2008), (5) on vastu võetud ühtse dokumendina, kusjuures Euroopa tööhõivestrateegial on Lissaboni strateegia tööhõive ja tööturu alaste eesmärkide elluviimisel kandev osa.

(2)

Liidul tuleks koondada kõik liikmesriikide ja ühenduse asjakohased vahendid – sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika – Lissaboni strateegia kolme (majanduslikku, sotsiaalsesse ja keskkonnaalasesse) mõõtmesse, et paremini kasutada nendevahelist koostoimet säästva arengu üldises kontekstis.

(3)

Tööhõivesuunised ja majanduspoliitika üldsuunised tuleks täielikult läbi vaadata ainult kord kolme aasta jooksul ning vahepealsetel aastatel, kuni aastani 2008, peaks nende ajakohastamine olema rangelt piiratud, et tagada teatud stabiilsus, mis on tõhusaks rakendamiseks vajalik.

(4)

Komisjoni iga-aastases arenguaruandes ja ühises tööhõivearuandes esitatud liikmesriikide riiklike reformikavade analüüs näitab, et liikmesriigid peaksid jätkama jõupingutusi järgmiste esmatähtsate valdkondade käsitlemiseks:

suurema arvu inimeste tööturule toomine ja nende seal hoidmine ning sotsiaalkaitse süsteemide ajakohastamine,

töötajate ja ettevõtete kohanemisvõime suurendamine ning

hariduse ja kutseoskuste arendamise teel inimkapitali tehtavate investeeringute suurendamine.

(5)

Euroopa Ülemkogu 23. ja 24. märtsi 2006. aasta kohtumisel rõhutati tööhõivepoliitika keskset rolli Lissaboni tegevuskava raamistikus ja vajadust suurendada prioriteetsete rühmade tööhõivevõimalusi elutsüklil põhineva lähenemisviisi raames. Sellega seoses kiitis Euroopa Ülemkogu heaks soolise võrdõiguslikkuse Euroopa pakti, mis peaks veelgi suurendama soolise võrdõiguslikkuse integreerimist erinevatesse poliitikavaldkondadesse ja andma tõuke naiste tulevikuväljavaadete ja võimaluste ulatuslikuks parandamiseks.

(6)

Lepingutes, sealhulgas ühinemislepingutes, sätestatud töötajate liikuvust takistavate tõkete kõrvaldamine peaks tugevdama siseturu toimimist ning suurendama majanduskasvu ja tööhõivepotentsiaali.

(7)

Võttes arvesse nii komisjoni poolt teostatud riiklike reformikavade analüüsi kui Euroopa Ülemkogu järeldusi, tuleks põhirõhk nüüd asetada tõhusale ja õigeaegsele elluviimisele, pöörates erilist tähelepanu 2005.–2008. aasta tööhõivesuunistes esitatud kokkulepitud kvantitatiivsetele eesmärkidele.

(8)

Liikmesriigid peaksid võtma tööhõivesuuniseid arvesse ühenduse rahastamisprogrammide, eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi kasutamise kavandamise käigus.

(9)

Arvestades suunistedokumendi ühtsust, peaksid liikmesriigid majanduspoliitika üldsuunised täielikult rakendama,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Nõukogu otsuse 2005/600/EÜ lisas esitatud liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised jäävad 2007. aastaks kehtima ning liikmesriigid arvestavad neid oma tööhõivepoliitikas.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 10. juuli 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  15. veebruari 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  25. aprilli 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  2. veebruari 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(4)  ELT L 205, 6.8.2005, lk 21.

(5)  ELT L 205, 6.8.2005, lk 28.


Top