EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1084

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006, 11. juuli 2006 , millega asutatakse Ühtekuuluvusfond ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1164/94

OJ L 210, 31.7.2006, p. 79–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 174 - 176

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; kehtetuks tunnistatud 32013R1300 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1084/oj

31.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 210/79


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1084/2006,

11. juuli 2006,

millega asutatakse Ühtekuuluvusfond ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1164/94

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 161 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 11. juuli 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, (4) määratletakse struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi tegevuse uus raamistik, kehtestades eelkõige partnerluse, programmitöö, hindamise ja juhtimisega seotud eesmärgid, põhimõtted ja eeskirjad. Seega tuleks täpsustada Ühtekuuluvusfondi ülesannet selles uues raamistikus võrreldes fondile asutamislepingus seatud eesmärgiga ning selguse huvides kehtetuks tunnistada nõukogu 16. mai 1994. aasta määrus (EÜ) nr 1164/94, (5) millega asutatakse Ühtekuuluvusfond.

(2)

Ühtekuuluvusfondist rahastatavad projektid üleeuroopaliste transpordivõrkude valdkonnas peavad vastama üleeuroopalisi transpordivõrke käsitlevatele suunistele, mille nõukogu ja Euroopa Parlament on vastu võtnud. Jõupingutuste koondamiseks käsitatakse prioriteetsena ühise tähtsusega projekte, nagu need on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 1996. aasta otsuses nr 1692/96/EÜ üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate ühenduse suuniste kohta (6).

(3)

Ühendus võib Ühtekuuluvusfondi kaudu toetada tegevust, mis on mõeldud asutamislepingu artiklites 6 ja 174 sätestatud ühenduse keskkonnaalaste eesmärkide elluviimiseks.

(4)

Määruses (EÜ) nr 1083/2006 sätestatakse, et kulutuste abikõlblikkuse eeskirjad tuleb kindlaks määrata riiklikul tasandil koos teatavate eranditega, mille kohta on vaja ette näha erisätted. Erisätted tuleb kehtestada Ühtekuuluvusfondiga seonduvate erandite suhtes.

(5)

Rahalise abi andmise tingimusi käsitlevad eeskirjad kehtivad jätkuvalt koostoimes asutamislepingu artiklis 99 kehtestatud majandusliku lähenemise kriteeriumide täitmisega ja lähtuvalt vajadusest tagada riigi rahanduse usaldusväärsus. Selles suhtes peavad euro kasutusele võtnud liikmesriigid rakendama stabiilsusprogrammid ja liikmesriigid, kus ei ole eurot kasutusele võetud, peavad rakendama lähenemisprogrammid, mis on määratletud nõukogu 7. juuli 1997. aasta määruses (EÜ) nr 1466/97 (eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta) (7) ning mis hõlbustavad asutamislepingu artiklis 104 osutatud hoidumist ülemäärasest riigieelarve puudujäägist. Samas ei kohaldata tingimusi käsitlevaid eeskirju juba enne peatamist heaks kiidetud projektide suhtes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ühtekuuluvusfondi loomine ja selle eesmärk

1.   Ühtekuuluvusfond (edaspidi “fond”) luuakse eesmärgiga tugevdada ühenduse majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust säästva arengu edendamiseks.

2.   Fondi tegevust reguleerivad määrus (EÜ) nr 1083/2006 ja käesolev määrus.

Artikkel 2

Abi ulatus

1.   Lähtudes iga abisaava liikmesriigi konkreetsetest vajadustest investeeringute ja infrastruktuuri osas, toetab fond tasakaalustatud ja asjakohasel viisil meetmeid järgmistes valdkondades:

a)

üleeuroopalised transpordivõrgud, eelkõige ühiseid huve esindavad prioriteetsed projektid, mis on kindlaks määratud otsusega nr 1692/96/EÜ;

b)

keskkond sellises ulatuses, nagu see kuulub keskkonnapoliitika ja keskkonnaalase tegevusprogrammi alusel ühenduse keskkonnakaitsepoliitika prioriteetide hulka. Sellega seoses võib fond anda abi ka keskkonnale selgelt kasu toova säästva arenguga seotud valdkondadele, nagu energiatõhusus ja taastuvad energiaallikad, ning transpordisektoris üleeuroopalistest võrkudest väljapoole jäävatele transpordialastele projektidele, mis hõlmavad raudtee-, jõe- ja meretransporti, ühendvedude süsteeme ja nende omavahelist toimivust, maantee-, mere- ja õhuliikluse korraldust, puhast linnatransporti ja ühistransporti.

2.   Abi asjakohane tasakaalustatus lepitakse kokku liikmesriikide ja komisjoni koostöös.

Artikkel 3

Kulude abikõlblikkus

Järgmised kulud ei ole abikõlblikud fondist toetuse saamiseks:

a)

laenuintress;

b)

maaost suurema summa eest kui 10 % asjakohase tegevuse kõigist abikõlblikest kuludest;

c)

kulutused elamuehitusele;

d)

tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine ning

e)

tagastatav käibemaks.

Artikkel 4

Fondist abi saamise tingimused

1.   Fondist rahalise abi saamise tingimused on määratud järgmiste eeskirjadega:

a)

kui nõukogu otsustab vastavalt asutamislepingu artikli 104 lõikele 6, et abisaavas liikmesriigis on ülemäärane eelarvepuudujääk, ja

b)

tuvastab vastavalt asutamislepingu artikli 104 lõikele 8, et asjaomane liikmesriik ei reageerinud asutamislepingu artikli 104 lõikest 7 tulenevale nõukogu soovitusele tõhusate meetmetega,

võib ta otsustada täielikult või osaliselt peatada asjaomase liikmesriigi kulukohustuste täitmise fondi poolt alates peatamisotsusele järgneva aasta 1. jaanuarist.

2.   Kui nõukogu leiab, et asjaomane liikmesriik on võtnud vajalikke parandusmeetmeid, siis teeb ta viivitamatult otsuse lõpetada kõnealuste kulukohustuste täitmise peatamine. Ühtlasi otsustab nõukogu komisjoni ettepanekul kanda peatatud kulukohustuste täitmine kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (8) sätestatud menetlusega üle järgmisesse eelarvesse.

3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud otsused võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu kvalifitseeritud häälteenamusega.

Artikkel 5

Üleminekusätted

1.   Käesolev määrus ei mõjuta komisjoni poolt määruse (EÜ) nr 1164/94 alusel heaks kiidetud projekti või muu abi jätkamist või muutmist, sealhulgas nende täielikku või osalist tühistamist, ning seetõttu kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1164/94 kõnealuse abi või asjaomaste projektide suhtes kuni nende lõpetamiseni.

2.   Suurprojektide taotlused määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklite 39, 40 ja 41 mõistes, mis on esitatud komisjonile määruse (EÜ) nr 1164/94 alusel, kehtivad edasi tingimusel, et neid vajaduse korral täiendatakse hiljemalt kahe kuu jooksul alates 1. jaanuarist 2007 selliselt, et nad vastaksid käesoleva määruse ja määruse (EÜ) nr 1083/2006 eespool nimetatud artiklite nõuetele.

Artikkel 6

Kehtetuks tunnistamine

1.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 105 lõike 1 ja käesoleva määruse artikli 5 kohaldamist, tunnistatakse määrus (EÜ) nr 1164/94 alates 1. jaanuarist 2007 kehtetuks.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Nõukogu vaatab käesoleva määruse läbi hiljemalt 31. detsembriks 2013 vastavalt asutamislepingu artiklile 161.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. juuli 2006

Nõukogu nimel

eesistuja

E. HEINÄLUOMA


(1)  4. juuli 2006. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT C 255, 14.10.2005, lk 88.

(3)  ELT C 231, 20.9.2005, lk 35.

(4)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 25.

(5)  EÜT L 130, 25.5.1994, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(6)  EÜT L 228, 9.9.1996, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega nr 884/2004/EÜ (ELT L 167, 30.4.2004, lk 1).

(7)  EÜT L 209, 2.8.1997, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1055/2005 (ELT L 174, 7.7.2005, lk 1).

(8)  ELT L 139, 14.6.2006, lk 1.


Top