EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0002

Euroopa Keskpanga suunis, 3. veebruar 2006 , millega muudetakse suunist EKP/2005/5 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete ja teabevahetuse korra kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis valitsuse finantsstatistika valdkonnas (EKP/2006/2)

OJ L 40, 11.2.2006, p. 32–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 153–153 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 247 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 247 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/87/oj

11.2.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 40/32


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

3. veebruar 2006,

millega muudetakse suunist EKP/2005/5 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete ja teabevahetuse korra kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis valitsuse finantsstatistika valdkonnas

(EKP/2006/2)

(2006/87/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5.1, 5.2, 12.1 ja 14.3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 12. detsembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 2103/2005 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 3605/93 seoses statistiliste andmete kvaliteediga ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames) (1) artikkel 1 muudab muu hulgas ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames andmete esitamise tähtaegu, et tagada nende kooskõla Euroopa arvepidamissüsteemi (ESA 95) (2) edastamiskava tähtaegadega. Muudatuse tõttu tuleb liikmesriikidel ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames andmeid esitada igal aastal enne 1. aprilli ja 1. oktoobrit.

(2)

Eurosüsteemi nõuded, mis tulenevad 17. veebruari 2005. aasta suunisest EKP/2005/5 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete ja teabevahetuse korra kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis valitsuse finantsstatistika valdkonnas, (3) peavad ühetaolisuse huvides põhinema ESA 95 statistikastandarditel võimalikult suures ulatuses. Seetõttu tuleb muuta suunise EKP/2005/5 artiklis 4 sätestatud tähtaegu seoses riikide keskpankade (RKPd) andmekogumi esitamisega Euroopa Keskpangale (EKP) kaks korda aastas.

(3)

Põhikirja artiklite 12.1 ja 14.3 kohaselt moodustavad EKP suunised ühenduse õiguse lahutamatu osa,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1

Suunist EKP/2005/5 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   RKPd esitavad täieliku andmekogumi kaks korda aastas, enne 15. aprilli ja enne 15. oktoobrit.”

2.

IV lisa muudetakse järgmiselt:

Kahes tabelis pealkirjaga “Jooksvad andmed” ja “Tagasivaatelised andmed” asendatakse parempoolses veerus pealkirjaga “Andmete esitamise esimene kuupäev” sõna “september” sõnaga “oktoober”.

Artikkel 2

Käesolev suunis jõustub kaks päeva pärast selle vastuvõtmist.

Artikkel 3

Käesolev suunis on adresseeritud euro kasutusele võtnud liikmesriikide RKPdele.

Frankfurt Maini ääres, 3. veebruar 2006

EKP nõukogu nimel

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 337, 22.12.2005, lk 1.

(2)  Nõukogu 25. juuni 1996. aasta määrus (EÜ) nr 2223/96 riikliku ja regionaalse arvepidamise Euroopa süsteemi kohta ühenduses (EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1). Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1267/2003 (ELT L 180, 18.7.2003, lk 1).

(3)  ELT L 109, 29.4.2005, lk 81.


Top