EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0692

2006/692/EÜ: Komisjoni otsus, 12. oktoober 2006 , millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa kuuevalentse kroomi kasutusviiside erandite osas (teatavaks tehtud numbri K(2006) 4791 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 283, 14.10.2006, p. 50–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 292–293 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 38 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 38 - 39

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; kehtetuks tunnistatud 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/692/oj

14.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/50


KOMISJONI OTSUS,

12. oktoober 2006,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa kuuevalentse kroomi kasutusviiside erandite osas

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 4791 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/692/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on direktiivi 2002/95/EÜ järgi kohustatud hindama teatavaid sama direktiivi artikli 4 lõike 1 kohaselt keelatud ohtlikke aineid.

(2)

Teatavate kuuevalentset kroomi sisaldavate materjalide ja komponentide suhtes peaks kehtima erand kõnealusest keelust, kuna nende ohtlike ainete kasutamine kõnealustes konkreetsetes materjalides ja komponentides on endiselt vältimatu või kuna asendamise negatiivne mõju keskkonnale, tervisele või tarbijaohutusele on tõenäoliselt suurem kui sellest keskkonnale, tervisele või tarbijaohutusele tekkiv kasu. Erand määratakse tehniliste ekspertide poolt läbi viidud läbivaatuse tulemuste alusel, võttes arvesse uuringutest, sidusrühmadelt ja muudest teaduslikest/tehnilistest allikatest kättesaadavat tõendusmaterjali. Selle läbivaatluse põhjal jõuti järeldusele, et selle aine kõrvaldamine või asendamine on ikka veel tehniliselt või teaduslikult võimatu kuni 1. juulini 2007. Direktiiviga 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta on ette nähtud sarnane erand.

(3)

Mõned erandid teatavate konkreetsete materjalide või komponentide keelust peaksid olema kohaldamisala poolest piiratud, et saavutada ohtlike ainete elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamise järkjärguline lõpetamine eeldusel, et nende ainete kasutamine sellisel otstarbel muutub välditavaks.

(4)

Vastavalt direktiivi 2002/95/EÜ artikli 5 lõike 1 punktile c tuleb iga lisas nimetatud erand läbi vaadata vähemalt iga nelja aasta tagant või nelja aasta möödumisel punkti lisamisest loetelusse.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 2002/95/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Vastavalt direktiivi 2002/95/EÜ artikli 5 lõikele 2 on komisjon asjaosalistega konsulteerinud.

(7)

Käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/12/EÜ (2) artikli 18 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2002/95/EÜ lisasse lisatakse järgmine punkt:

“28.

Värvimata metall-lehtede ja kinnitite korrosioonikindlas kihis korrosioonikaitseks kasutatav kuuevalentne kroom ning direktiivi 2002/96/EÜ (infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed) kolmanda kategooria alla kuuluvate seadmete elektromagnethäirekaitse kihis kasutatav kuuevalentne kroom. Erand on antud kuni 1. juulini 2007.”

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2006/310/EÜ (ELT L 115, 28.4.2006, lk 38).

(2)  ELT L 114, 27.4.2006, lk 9.


Top