EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0691

2006/691/EÜ: Komisjoni otsus, 12. oktoober 2006 , millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa plii ja kaadmiumi kasutusviiside erandite osas (teatavaks tehtud numbri K(2006) 4790 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 283, 14.10.2006, p. 48–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 743–745 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 36 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 36 - 37

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; kehtetuks tunnistatud 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/691/oj

14.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 283/48


KOMISJONI OTSUS,

12. oktoober 2006,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa plii ja kaadmiumi kasutusviiside erandite osas

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 4790 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/691/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on direktiivi 2002/95/EÜ järgi kohustatud hindama teatavaid sama direktiivi artikli 4 lõike 1 kohaselt keelatud ohtlikke aineid.

(2)

Teatavate pliid ja kaadmiumi sisaldavate materjalide ja osade suhtes peaks kehtima erand kõnealusest keelust, kuna nende ohtlike ainete kasutamine kõnealustes konkreetsetes materjalides ja osades on endiselt vältimatu või kuna asendamise negatiivne mõju keskkonnale, tervisele või tarbijaohutusele on tõenäoliselt suurem kui sellest keskkonnale, tervisele või tarbijaohutusele tekkiv kasu. Käesoleva otsuse lisas loetletud erandid määratakse tehniliste ekspertide poolt läbi viidud läbivaatuse tulemuste alusel, võttes arvesse uuringutest, sidusrühmadelt ja muudest teaduslikest/tehnilistest allikatest kättesaadavat tõendusmaterjali. Selle läbivaatluse põhjal jõuti järeldusele, et nende ainete kõrvaldamine või asendamine on ikka veel tehniliselt või teaduslikult võimatu.

(3)

Mõned erandid teatavate konkreetsete materjalide ja osade keelust peaksid olema kohaldamisala poolest piiratud, et saavutada ohtlike ainete elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamise järkjärguline lõpetamine eeldusel, et nende ainete kasutamine sellisel otstarbel muutub välditavaks.

(4)

Vastavalt direktiivi 2002/95/EÜ artikli 5 lõike 1 punktile c tuleb iga lisas nimetatud erand läbi vaadata vähemalt iga nelja aasta tagant või nelja aasta möödumisel punkti lisamisest loetelusse.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 2002/95/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Vastavalt direktiivi 2002/95/EÜ artikli 5 lõikele 2 on komisjon asjaosalistega konsulteerinud.

(7)

Käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/12/EÜ (2) artikli 18 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2002/95/EÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. oktoober 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2005/310/EÜ (ELT L 115, 28.4.2006, lk 38).

(2)  ELT L 114, 27.4.2006, lk 9.


LISA

Direktiivi 2002/95/EÜ lisasse lisatakse punktid 21–27:

“21.

Plii ja kaadmium trükivärvides, emailide kandmiseks boorsilikaatklaasile.

22.

Plii võõrlisandina haruldaste muldmetallide ja rauaga legeeritud granaati (RIG) sisaldavates Faraday rotaatorites, mida kasutatakse kiudoptilistes sidesüsteemides.

23.

Plii muude tiheda sammuga komponentide kui kuni 0,65-millimeetrise sammuga raudniklist korpusega konnektorite viimistluses ning plii muude tiheda sammuga osade kui kuni 0,65-millimeetrise sammuga vasest korpusega konnektorite viimistluses.

24.

Plii joodistes, läbi augu metallitatud (PTH) ketas- ja planaarmaatriksiga mitmekihiliste keraamiliste kondensaatorite jootmiseks.

25.

Pliioksiid struktuurelementides kasutatavates plasmanäidikutes (PDP) ja pindjuhtivates elektronemiteerivates kuvarites (SED); eelkõige esi- ja tagaklaasi dielektrilises kihis, siinielektroodis, tahmaribal, aadressielektroodis, tõkkeribadel, fritt-tihendil, fritt-rõngastel ja trükipastas.

26.

Pliioksiid mustklaaslampide (BLB-lampide) klaasümbristes.

27.

Pliisulamid joodisena suure võimsusega (mitu tundi helivõimsuse tasemel 125 dB ja üle selle töötamiseks ette nähtud) valjuhääldite andurites.”


Top