EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0574

2006/574/EÜ: Komisjoni otsus, 18. august 2006 , millega muudetakse otsust 2005/734/EÜ seoses teatavate täiendavate meetmetega lindude gripi levikuohu vähendamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2006) 3702 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 228, 22.8.2006, p. 24–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1106–1108 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 273 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 273 - 275
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 87 - 89

No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2017; mõjud tunnistatud kehtetuks 32017D0263

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/574/oj

22.8.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 228/24


KOMISJONI OTSUS,

18. august 2006,

millega muudetakse otsust 2005/734/EÜ seoses teatavate täiendavate meetmetega lindude gripi levikuohu vähendamiseks

(teatavaks tehtud numbri K(2006) 3702 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2006/574/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vähendamaks ohtu, et A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud kõrge patogeensusega linnugripp võiks metslindude kaudu levida linnukasvandustesse ja teistesse hoonetesse, kus peetakse vangistuses elavaid linde, võeti vastu komisjoni 19. oktoobri 2005. aasta otsus 2005/734/EÜ, millega kehtestatakse bio-ohutusmeetmed, et vähendada A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud väga patogeense lindude gripi kandumise ohtu metslindudelt kodulindudele ja teistele vangistuses elavatele lindudele ning rajada väga ohustatud piirkondadesse varajase avastamise süsteem. (2)

(2)

Kõnealuse otsuse kohaselt peavad liikmesriigid tegema kindlaks kodulinde ja teisi vangistuses elavaid linde pidavad põllumajandusettevõtted, mida epidemioloogiliste ja ornitoloogiliste andmete põhjal tuleks käsitada eriti vastuvõtlikena A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 levikule metslindude kaudu.

(3)

Vastavalt praegusele epidemioloogilisele ja ornitoloogilisele arengule seoses selle haigusega tuleks sätestada niisuguste riskide korrapärane ja pidev läbivaatamine, pidades silmas haiguse levimise suhtes kõige enam ohustatuks tunnistatud piirkondade kohandamist ning nendes piirkondades võetud meetmeid.

(4)

Kõnealustes piirkondades on keelatud peibutuslindude kasutamine, välja arvatud liikmesriikide programmides lindude gripi avastamiseks kodu- ja metslindudel, nagu on sätestatud komisjoni 17. oktoobri 2005. aasta otsuses 2005/732/EÜ, millega kiidetakse heaks liikmesriikides 2005. aastal kodu- ja metslindudel lindude gripi avastamiseks teostatavate uuringute rakendamise programmid ning sätestatakse eeskirjad aruannete esitamiseks ja õiguse osas saada ühenduse rahalist toetust kõnealuste programmide rakenduskuludeks. (3)

(5)

Võttes arvesse hiljutisi kogemusi ning tuginedes igal üksikjuhul riskianalüüsi soodsatele tulemustele, peaks pädevatele asutustele andma võimaluse lubada täiendavaid erandeid peibutuslindude kasutamise keelust, tingimusel, et võetakse asjakohased bio-ohutusmeetmed.

(6)

Seetõttu tuleks otsust 2005/734/EÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2005/734/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikkel 2a asendatakse järgmisega:

“Artikkel 2a

Täiendavad meetmed ohu vähendamiseks

1.   Liikmesriigid tagavad, et nende territooriumi piirkondades, mille puhul nad on kindlaks teinud, et lindude gripi puhkemise oht on eriti suur, keelatakse kooskõlas artikli 1 lõikega 1 järgmised tegevused:

a)

kodulindude pidamine välitingimustes – viivitamata;

b)

välitingimustes asuvate veemahutite kasutamine kodulindude jootmiseks;

c)

kodulindudele vee varumine metslindudele ligipääsetavatest pinnaveereservuaaridest;

d)

haneliste ja kurvitsaliste seltsi kuuluvate lindude kasutamine peibutuslindudena (edaspidi “peibutuslinnud”) linnujahil.

2.   Liikmesriigid tagavad, et kodulindude ja muude lindude kokkutoomine turgudele, etendustele, näitustele ja kultuurisündmustele, sealhulgas lindude võistlused, on keelatud.”

2.

Lisatakse järgmised artiklid 2b ja 2c:

“Artikkel 2b

Erandid

1.   Erandina artikli 2a lõikest 1 võib pädev asutus lubada järgmisi tegevusi:

a)

kodulindude pidamine välitingimustes, tingimusel, et lindude sööta ja jooki hoitakse sisetingimustes või varikatuse all, mis on piisav, et mitte meelitada metslinde maanduma, ning millega välditakse metslindude kokkupuudet kodulindudele ette nähtud sööda ja joogiga;

b)

välitingimustes asuvate veemahutite kasutamine, kui need on teatavate kodulindude heaoluks nõutavad ning looduslike veelindude eest piisavalt kaitstud;

c)

looduslikele veelindudele ligipääsetava pinnavee kasutamine pärast töötlust, mis tagab võimaliku linnugripiviiruse inaktiveerimise;

d)

peibutuslindude kasutamine linnujahil:

i)

peibutuslindude omanikud, kes on registreeritud pädevas asutuses, võivad pädeva asutuse range järelevalve all kasutada peibutuslinde nende metslindude ligimeelitamiseks, kellelt kavatsetakse võtta proove vastavalt liikmesriikide programmidele seoses kodu- ja metslindudel lindude gripi avastamiseks tehtavate uuringutega, nagu on sätestatud otsuses 2005/732/EÜ; või

ii)

kooskõlas asjakohaste bio-ohutusmeetmetega, mis hõlmavad järgmist:

üksikute peibutuslindude identifitseerimine rõngastamise abil,

erisüsteemi rakendamine järelevalveks peibutuslindude üle,

peibutuslindude tervisliku seisundi registreerimine ja sellest teatamine ning laborianalüüsid lindude gripi avastamiseks, kui linnujahi hooaja lõpuks on esinenud kõnealuste lindude surmajuhtumeid,

peibutuslindude ning ümbruskonna kodulindude ja muude vangistuses elavate lindude range eraldamine,

niisuguste transpordivahendite ja varustuse puhastamine ja desinfitseerimine, mida on kasutatud peibutuslindude veoks ja sõitudeks piirkondadesse, kuhu peibutuslinnud paigutatakse,

peibutuslindude liikumise piirangud ja kontroll, eriti mitmesuguse lahtise veega kokkupuute vältimiseks,

bio-ohutuse hea tava suuniste väljatöötamine ja rakendamine, kus taanetes 1–6 sätestatud meetmeid on kirjeldatud üksikasjalikumalt,

esimeses, teises ja kolmandas taandes osutatud meetmete abil saadud teabest teatamise süsteemi rakendamine.

2.   Erandina artikli 2a lõikest 2 võib pädev asutus lubada kodulindude ja muude vangistuses peetavate lindude kokkutoomist.

Artikkel 2c

Loa saamiseks vajalikud ja sellele järgnevad tingimused

1.   Liikmesriigid tagavad, et artikli 2b kohaseid erandeid lubatakse üksnes pärast riskianalüüsi soodsate tulemuste saamist ning tingimusel, et lindude gripi võimaliku leviku ärahoidmiseks on võetud bio-ohutusmeetmed.

2.   Enne peibutuslindude kasutamise lubamist vastavalt artikli 2b lõike 1 punkti d alapunktile ii esitab asjaomane liikmesriik komisjonile riskianalüüsi, millega on kaasas teave bio-ohutusmeetmete kohta, mis tuleb kehtestada käesoleva artikli nõuetekohase rakendamise tagamiseks.

3.   Liikmesriigid, kes lubavad erandeid vastavalt artikli 2b lõike 1 punkti d alapunktile ii, esitavad vastuvõetud bio-ohutusmeetmete kohta komisjonile aruande üks kord kuus.”

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad viivitamata käesoleva otsuse järgimiseks vajalikud meetmed ning avaldavad need. Liikmesriigid teatavad nimetatud meetmetest viivitamata komisjonile.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. august 2006

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/33/EÜ (EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14).

(2)  ELT L 274, 20.10.2005, lk 105. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/405/EÜ (ELT L 158, 10.6.2006, lk 14).

(3)  ELT L 274, 20.10.2005, lk 95.


Top