EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0369

2005/369/EÜ: Komisjoni otsus, 3. mai 2005, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta) järgimise kontrollimiseks liikmesriikides ja kõnealuse direktiiviga ettenähtud andmete esitamise viis (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1355 all)

OJ L 119, 11.5.2005, p. 13–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 237–240 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 014 P. 197 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 014 P. 197 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 015 P. 5 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/369/oj

11.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 119/13


KOMISJONI OTSUS,

3. mai 2005,

millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta) järgimise kontrollimiseks liikmesriikides ja kõnealuse direktiiviga ettenähtud andmete esitamise viis

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 1355 all)

(2005/369/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 3 teist lõiku ja artikli 12 lõike 1 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Et muuta liikmesriikide esitatud andmed võrreldavaks, tuleb ühtlustada direktiivi 2002/96/EÜ artikli 7 lõikes 2 määratletud eesmärkide järgimise järelevalve suhtes kohaldatavat arvestamissüsteemi.

(2)

Saavutamaks tasakaalu ebatäpsuste ohu ja täpsete andmete saamisega seotud halduskoormuse vahel, tuleks liikmesriikidel lubada kasutada taas- ja korduskasutatavate ning ringlussevõetavate elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete materjalide ja komponentide kindlaksmääramisel eeldatavaid koguseid.

(3)

Vastavalt direktiivi 2002/96/EÜ artikli 6 lõikele 5 võidakse töödelda ka väljaspool asjaomast liikmesriiki või ühendust, tingimusel et jäätmete vedu on kooskõlas nõukogu 1. veebruari 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 259/93 jäätmesaadetiste järelevalve ja kontrolli kohta Euroopa Ühenduses, ühendusse sisseveo ja ühendusest väljaveo korral. (2) Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid teistesse liikmesriikidesse või selliste jäätmete kolmandatesse riikidesse töötlemiseks saatval liikmesriigil peaks olema lubatud arvestada eksporditud kogust direktiivi 2002/96/EÜ artikli 7 lõikes 2 kehtestatud eesmärkide saavutamisel tingimusel et jäätmed on kogutud eksportivas liikmesriigis.

(4)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 75/442/EMÜ (3) artikli 18 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid teatavad komisjonile direktiivi 2002/96/EÜ artikli 12 lõikega 1 ettenähtud andmed käesoleva otsuse lisa 1. tabelis antud vormi kohaselt.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid tõendavad direktiivi 2002/96/EÜ artikli 7 lõikes 2 esitatud taas- ja korduskasutamis- ning ringlussevõtumäärade järgimist käesoleva otsuse lisa 2. tabelis esitatud vormil.

Liikmesriigid võivad tabeli täitmisel tugineda taaskasutatavate, ringlussevõetavate ja korduskasutatavate materjalide, näiteks metallide, klaasi ja plasti ning elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete eeldatavatele keskmistele kogustele.

2.   Direktiivi 2002/96/EÜ artikli 6 lõike 5 kohaselt kolmandasse riiki või teise liikmesriiki töötlemiseks saadetud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid võib kõnealuse direktiivi artikli 7 lõikega 2 kehtestatud eesmärkide täitmisel arvestada ainult see liikmesriik, kus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid koguti ning kust nad eksporditi.

3.   Liikmesriigid otsustavad, kas lisaks direktiivi 2002/96/EÜ artikli 6 lõike 5 teises lõigus määratletud tõenditele on vaja lisada esitada täiendavaid dokumentaalseid tõendeid.

Artikkel 3

Liikmesriigid esitavad komisjonile lisa 1. ja 2. tabeli andmete kogumise üksikasjaliku kirjelduse ja selgitavad hinnanguid ja kasutatud metoodikat.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. mai 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 24. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2003/108/EÜ (ELT L 345, 31.12.2003, lk 106).

(2)  EÜT L 30, 6.2.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2557/2001 (EÜT L 349, 31.12.2001, lk 1).

(3)  EÜT L 194, 25.7.1975, lk. 39. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).


LISA

Tabel 1

Kogutud ja eksporditud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (direktiivi 2002/96/EÜ artiklid 5 ja 12)

Veeru number

1

2

3

4

5

6

7

Tooteliigid

Turuleviimine

Kogutud kodumajapidamistest

Kogutud väljaspool leibkondi

Kogutud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed

Töödeldud liikmesriigis

Töödeldud teises liikmesriigis

Töödeldud väljaspool ühendust

Kogumass (1)

tonnides

Kogumass

tonnides

Kogumass

tonnides

Kogumass

tonnides

Kogumass

tonnides

Kogumass

tonnides

Kogumass

tonnides

1.

Suured kodumasinad

 

 

 

 

 

 

 

2.

Väiksemad kodumasinad

 

 

 

 

 

 

 

3.

Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed

 

 

 

 

 

 

 

4.

Tarbijatele ettenähtud seadmed

 

 

 

 

 

 

 

5.

Valgustusseadmed

 

 

 

 

 

 

 

5a.

Gaaslahenduslambid

 

 

 

 

 

 

 

6.

Elektri- ja elektroonilised tööriistad

 

 

 

 

 

 

 

7.

Mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid

 

 

 

 

 

 

 

8.

Meditsiiniseadmed

 

 

 

 

 

 

 

9.

Seire- ja valveseadmed

 

 

 

 

 

 

 

10.

Automaadid

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 2

Ringlussevõtt taas- ja korduskasutamise eesmärgil (direktiivi 2002/96/EÜ artikli 7 lõige 2)

Veeru number

1

2

3

4

5

Tooteliigid

Ringlussevõtt

Ringlussevõtu määr

Taas- ja korduskasutamise määr

Taas- ja korduskasutamise määr

Taaskasutusse võetud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tervikuna

Kogumass (2)

tonnides

%

Kogumass

tonnides

%

Kogumass

tonnides

1.

Suured kodumasinad

 

 

 

 

 

2.

Väiksemad kodumasinad

 

 

 

 

 

3.

Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed

 

 

 

 

 

4.

Tarbijatele ettenähtud seadmed

 

 

 

 

 

5.

Valgustusseadmed

 

 

 

 

 

5a.

Gaaslahenduslambid

ei kohaldata

ei kohaldata

 

 

 

6.

Elektri- ja elektroonilised tööriistad

 

 

 

 

 

7.

Mänguasjad, vaba aja veetmise ja spordivahendid

 

 

 

 

 

8.

Meditsiiniseadmed

 

 

 

 

 

9.

Seire- ja valveseadmed

 

 

 

 

 

10.

Automaadid

 

 

 

 

 

Märkus: hallide kastikeste täitmine on vabatahtlik.


(1)  Kui see ei ole võimalik, siis arvudes.

(2)  Kui see ei ole võimalik, siis arvudes.


Top