EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0806

Nõukogu Määrus (EÜ) nr 806/2003, 14. aprill 2003, konsulteerimiskorra kohaselt (kvalifitseeritud häälteenamusega) vastuvõetud nõukogu õigusaktides sätestatud rakendusvolituste kasutamisel komisjoni abistavaid komiteesid käsitlevate sätete kohandamise kohta otsusega 1999/468/EÜ

OJ L 122, 16.5.2003, p. 1–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 301 - 334
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 126 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 126 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 109 - 142

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/806/oj

32003R0806Euroopa Liidu Teataja L 122 , 16/05/2003 Lk 0001 - 0035


Nõukogu Määrus (EÜ) nr 806/2003,

14. aprill 2003,

konsulteerimiskorra kohaselt (kvalifitseeritud häälteenamusega) vastuvõetud nõukogu õigusaktides sätestatud rakendusvolituste kasutamisel komisjoni abistavaid komiteesid käsitlevate sätete kohandamise kohta otsusega 1999/468/EÜ

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 36, 37 ja 133,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, [4] on asendanud otsuse 87/373/EMÜ. [5]

(2) Vastavalt nõukogu ja komisjoni avaldusele otsuse 1999/468/EÜ kohta [6] tuleks kohandada sätteid, mis käsitlevad otsuses 87/373/EMÜ ettenähtud rakendusvolituste kasutamisel komisjoni abistavaid komiteesid, et viia need kooskõlla otsuse 1999/468/EÜ artiklitega 3, 4 ja 5.

(3) Kõnealuses avalduses esitatakse komiteemenetluste kohandamise viisid, kohandamine toimub automaatselt, tingimusel et see ei mõjuta alusdokumendis ettenähtud komitee laadi.

(4) Kohandatavates sätetes määratud tähtajad peavad jääma kehtima. Kui rakendusmeetmete kohandamiseks ei ole tähtaega sätestatud, tuleks selleks määrata kolm kuud.

(5) Nende õigusaktide sätted, mis näevad ette otsusega 87/373/EMÜ kehtestatud I tüüpi komiteemenetluse kasutamise, tuleks seetõttu asendada sätetega, mis osutavad otsuse 1999/468/EÜ artiklis 3 sätestatud nõuandemenetlusele.

(6) Nende õigusaktide sätted, mis näevad ette otsusega 87/373/EMÜ kehtestatud IIa ja IIb tüüpi komiteemenetluse kasutamise, tuleb asendada sätetega, mis osutavad otsuse 1999/468/EÜ artiklis 4 sätestatud korralduskomitee menetlusele.

(7) Nende õigusaktide sätted, mis näevad ette otsusega 87/373/EMÜ kehtestatud IIIa ja IIIb tüüpi komiteemenetluse kasutamise, tuleb asendada sätetega, mis osutavad otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5 sätestatud regulatiivkomitee menetlusele.

(8) Käesoleva määruse eesmärgiks on üksnes komiteemenetluste vastavusse viimine. Nende menetlustega seotud komiteede nimesid on vajaduse korral muudetud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nõuandemenetlust silmas pidades kohandatakse I lisas loetletud õigusakte selle lisa järgi, et viia need kooskõlla otsuse 1999/468/EÜ vastavate sätetega.

Artikkel 2

Korralduskomitee menetlust silmas pidades kohandatakse II lisas loetletud õigusakte selle lisa järgi, et viia need kooskõlla otsuse 1999/468/EÜ vastavate sätetega.

Artikkel 3

Regulatiivkomitee menetlust silmas pidades kohandatakse III lisas loetletud õigusakte selle lisa järgi, et viia need kooskõlla otsuse 1999/468/EÜ vastavate sätetega.

Artikkel 4

Viiteid I, II ja III lisas käsitletud õigusaktide sätetele käsitatakse viidetena nendele nii, nagu need on käesoleva määrusega kohandatud.

Käesolevas määruses esitatud viiteid komiteede endistele nimedele käsitatakse viidetena nende uutele nimedele.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 14. aprill 2003

Nõukogu nimel

eesistuja

A. Giannitsis

[1] EÜT C 75 E, 26.3.2002, lk 425.

[2] Arvamus on esitatud 11. märtsil 2003. aastal (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

[3] EÜT C 241, 7.10.2002, lk 128.

[4] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[5] EÜT L 197, 18.7.1987, lk 33.

[6] EÜT C 203, 17.7.1999, lk 1.

--------------------------------------------------

I LISA

NÕUANDEMENETLUS

Loetelu õigusaktidest, mis käsitlevad nõuandemenetlust ja mida on kohandatud otsuse 1999/468/EÜ vastavate sätetega järgmiste muudatuste kohaselt.

1. Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta. [1]

Artikkel 21 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 21

1. Komisjoni abistab alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 3 ja 7."

2. Nõukogu 9. detsembri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 3911/92 kultuuriväärtuste ekspordi kohta. [2]

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [3] artikleid 3 ja 7.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

3. Nõukogu 24. septembri 1998. aasta otsus 98/552/EÜ ühenduse turulepääsu strateegiaga seotud komisjoni rakendatavate meetmete kohta. [4]

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 3

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Artiklis 1 osutatud meetme rakendamise suhtes kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [5] artikleid 3 ja 7.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

[1] EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2002/64/EÜ (EÜT L 189, 18.7.2002, lk 27).

[2] EÜT L 395, 31.12.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 974/2001 (EÜT L 137, 19.5.2001, lk 10).

[3] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[4] EÜT L 265, 30.9.1998, lk 31.

[5] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

--------------------------------------------------

II LISA

KORRALDUSKOMITEE MENETLUS

Loetelu õigusaktidest, mis käsitlevad korralduskomitee menetlust ja mida on kohandatud otsuse 1999/468/EÜ vastavate sätetega järgmiste muudatuste kohaselt.

1. Nõukogu 15. juuni 1965. aasta määrus nr 79/65/EMÜ, millega luuakse Euroopa Majandusühenduse põllumajandustootjate tulusid ja majandustegevust käsitlevate põllumajandusliku raamatupidamise andmete kogumise võrk. [1]

Artiklid 18 ja 19 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 18

Ühenduse komitee koosneb liikmesriikide esindajatest ja selle eesistuja on komisjoni esindaja.

Artikkel 19

1. Komisjoni abistab ühenduse põllumajandusliku raamatupidamise andmesidevõrgu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [2] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Ühenduse komitee võtab vastu oma töökorra."

2. Nõukogu 27. veebruari 1968. aasta määrus (EMÜ) nr 234/68 elustaimede ja lillekasvatustoodete turu ühise korralduse sisseseadmise kohta. [3]

Artikli 13 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 14

1. Komisjoni abistab elustaimede korralduskomitee.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [4] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

3. Nõukogu 27. juuni 1974. aasta määrus (EMÜ) nr 1728/74 põllumajandusuuringute kooskõlastamise kohta. [5]

Artikli 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

1. Komisjoni abistab alaline põllumajandusuuringute komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [6] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

4. Nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 2771/75 munaturu ühise korralduse kohta. [7]

Artikli 16 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 17

1. Komisjoni abistab linnuliha- ja munaturu korralduskomitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [8] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

5. Nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 2777/75 linnulihaturu ühise korralduse kohta. [9]

Artikli 16 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 17

1. Komisjoni abistab linnuliha- ja munaturu korralduskomitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [10] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

6. Nõukogu 28. aprilli 1992. aasta direktiiv 92/33/EMÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta. [11]

Artikkel 21 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 21

1. Komisjoni abistab alaline põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [12] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

7. Nõukogu 28. aprilli 1992. aasta direktiiv 92/34/EMÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta. [13]

Artikkel 21 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 21

1. Komisjoni abistab alaline puuviljade botaanilistesse perekondadesse ja liikidesse kuuluva paljundusmaterjali ja taimede komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [14] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

8. Nõukogu 30. juuni 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2075/92 toortubakaturu ühise korralduse kohta. [15]

Artikkel 23 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 23

1. Komisjoni abistab tubakaturu korralduskomitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [16] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

9. Nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 339/93 kolmandatest riikidest imporditud toodete tooteohutuse eeskirjadele vastavuse kontrolli kohta. [17]

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 9

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [18] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

10. Nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2847/93 ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatava kontrollisüsteemi loomise kohta. [19]

Artikkel 36 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 36

1. Komisjoni abistab määruse (EMÜ) nr 3760/92 artikli 17 kohaselt asutatud kalanduse ja akvakultuuri korralduskomitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [20] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

11. Nõukogu 7. märtsi 1994. aasta määrus (EÜ) nr 520/94, millega kehtestatakse ühenduse koguseliste kvootide haldamise kord. [21]

Artiklid 22 ja 23 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 22

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 23

Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [22] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu."

12. Nõukogu 20. juuni 1994. aasta määrus (EÜ) nr 1467/94 põllumajanduse geneetiliste ressursside säilitamise, kirjeldamise, kogumise ja kasutamise kohta. [23]

Artikli 13 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 14

1. Komisjoni abistab põllumajanduse geneetiliste ressursside säilitamise, kirjeldamise, kogumise ja kasutamise komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [24] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

13. Nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 1798/94, millega avatakse teatavaid Bulgaariast, Tšehhi Vabariigist, Ungarist, Poolast, Rumeeniast ja Slovakkiast pärit põllumajandustooteid hõlmavad ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning kehtestatakse üksikasjalikud sätted nende kvootide kohandamiseks (1994–1997). [25]

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

1. Komisjoni abistab määruse (EMÜ) nr 2913/92 [26] artikli 247 kohaselt moodustatud tolliseadustiku komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [27] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

14. Nõukogu 22. detsembri 1994. aasta määrus (EÜ) nr 3295/94 võltsitud ja piraatkauba vabasse ringlusse lubamist, eksporti, reeksporti või peatamisprotseduuri algatamist keelustavate meetmete sätestamise kohta. [28]

Artiklist 12 jäetakse välja sõnad "lõigetes 3 ja 4", asendades "artikli 13" sõnadega "artiklis 13".

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 13

1. Komisjoni abistab määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 247 kohaselt moodustatud tolliseadustiku komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [29] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

15. Nõukogu 21. veebruari 1995. aasta määrus (EÜ) nr 603/95 kuivsöödaturu ühise korralduse kohta. [30]

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 17

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [31] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

16. Nõukogu 26. juuni 1997. aasta määrus (EÜ) nr 1526/97 topeltkontrolli süsteemi haldamise kohta ilma koguseliste piiranguteta teatavate EÜ ja ESTÜ lepingutega hõlmatud terasetoodete ekspordile Ukrainast Euroopa Ühendusse. [32]

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

Komitee

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [33] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

17. Nõukogu 24. juuli 1997. aasta määrus (EÜ) nr 2135/97 topeltkontrolli süsteemi haldamise kohta ilma koguseliste piiranguteta teatavate EÜ ja ESTÜ lepingutega hõlmatud terasetoodete ekspordile Vene Föderatsioonist Euroopa Ühendusse. [34]

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

Komitee

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [35] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

18. Nõukogu 7. mai 1998. aasta direktiiv 98/29/EÜ keskmise tähtajaga või pikaajalise kindlustuskattega tehingute ekspordikrediidikindlustust käsitlevate peamiste sätete ühtlustamise kohta. [36]

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 4

Komitee

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [37] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

19. Nõukogu 20. juuli 1998. aasta määrus (EÜ) nr 1706/98 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riikidest) pärit põllumajandussaaduste ja -toodete töötlemisel saadud kaupade suhtes kohaldatava korra kohta ning määruse (EMÜ) nr 715/90 kehtetuks tunnistamise kohta. [38]

Artikli 30 lõige 4 asendatakse järgmisega:

"4. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [39] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu."

Lisatakse järgmine lõige:

"7. Komitee võtab vastu oma töökorra."

20. Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 98/56/EÜ dekoratiivtaimede paljundusmaterjali turustamise kohta. [40]

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 17

1. Komisjoni abistab dekoratiivtaimede paljundusmaterjali alaline komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [41] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

21. Nõukogu 17. mai 1999. aasta määrus (EMÜ) nr 1254/1999 veiseliha- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta. [42]

Artikkel 43 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 43

1. Komisjoni abistab veiseliha- ja vasikalihaturu korralduskomitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [43] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

22. Nõukogu 17. mai 1999. aasta määrus (EMÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatoodete turu ühise korralduse kohta. [44]

Artikkel 42 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 42

1. Komisjoni abistab piima- ja piimatoodete turu korralduskomitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [45] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

23. Nõukogu 17. mai 1999. aasta määrus (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta. [46]

Artikkel 75 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 75

1. Komisjoni abistab veinituru korralduskomitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [47] artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

[1] EÜT 109, 23.6.1965, lk 1859/65. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1256/97 (EÜT L 174, 2.7.1997, lk 7).

[2] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[3] EÜT L 55, 2.3.1968, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3290/94 (EÜT L 349, 31.12.1994, lk 105).

[4] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[5] EÜT L 182, 5.7.1974, lk 1. Määrust on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[6] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[7] EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 493/2002 (EÜT L 77, 20.3.2002, lk 7).

[8] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[9] EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 493/2002 (EÜT L 77, 20.3.2002, lk 7).

[10] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[11] EÜT L 157, 10.6.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2002/111/EÜ (EÜT L 41, 13.2.2002, lk 43).

[12] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[13] EÜT L 157, 10.6.1992, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 1999/30/EÜ (EÜT L 8, 14.1.1999, lk 30).

[14] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[15] EÜT L 215, 30.7.1992, lk 70. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 546/2002 (EÜT L 84, 28.3.2002, lk 4).

[16] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[17] EÜT L 40, 17.2.1993, lk 1. Määrust on muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[18] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[19] EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2846/98 (EÜT L 358, 31.12.1998, lk 5).

[20] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[21] EÜT L 66, 10.3.1994, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 138/96 (EÜT L 21, 27.1.1996, lk 6).

[22] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[23] EÜT L 159, 28.6.1994, lk 1.

[24] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[25] EÜT L 189, 23.7.1994, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 921/96 (EÜT L 126, 24.5.1996, lk 1).

[26] EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

[27] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[28] EÜT L 341, 30.12.1994, lk 8. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 241/1999 (EÜT L 27, 2.2.1999, lk 1).

[29] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[30] EÜT L 63, 21.3.1995, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1347/95 (EÜT L 131, 15.6.1995, lk 1).

[31] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[32] EÜT L 210, 4.8.1997, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 501/2000 (EÜT L 62, 9.3.2000, lk 1).

[33] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[34] EÜT L 300, 4.11.1997, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 793/2000 (EÜT L 96, 18.4.2000, lk 1).

[35] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[36] EÜT L 148, 19.5.1998, lk 22.

[37] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[38] EÜT L 215, 1.8.1998, lk 12.

[39] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[40] EÜT L 226, 13.8.1998, lk 16.

[41] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[42] EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2345/2001 (EÜT L 315, 1.12.2001, lk 29).

[43] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[44] EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 509/2002 (EÜT L 79, 22.3.2002, lk 15).

[45] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[46] EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2585/2001 (EÜT L 345, 29.12.2001, lk 10).

[47] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

--------------------------------------------------

III LISA

REGULATIIVKOMITEE MENETLUS

Loetelu dokumentidest, mis käsitlevad regulatiivkomitee menetlust ja mida on kohandatud otsuse 1999/468/EÜ vastavate sätetega järgmiste muudatuste kohaselt.

1. Nõukogu 11. novembri 1980. aasta otsus 80/1096/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse finantsmeetmed sigade katku likvideerimiseks. [1]

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [2] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [3] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

2. Nõukogu 14. juuni 1988. aasta direktiiv 88/407/EMÜ, millega sätestatakse koduveiste sügavkülmutatud sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi suhtes kohaldatavad loomatervishoiu nõuded. [4]

Artiklid 18 ja 19 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 18

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [5] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [6] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 19

1. Komisjoni abistab alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva."

3. Nõukogu 19. detsembri 1988. aasta direktiiv 88/661/EMÜ aretussigade suhtes kohaldatavate zootehniliste standardite kohta. [7]

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 11

1. Komisjoni abistab otsuse 77/505/EMÜ alusel loodud alaline zootehnikakomitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7.kohaldatakse 1999/468/EÜ [8] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

4. Nõukogu 20. juuni 1989. aasta direktiiv 89/437/EMÜ munatoodete tootmist ja turuleviimist mõjutavate hügieeni- ja tervishoiuküsimuste kohta. [9]

Artiklid 13 ja 14 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 13

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee. [10]

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [11] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 14

1. Komisjoni abistab alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud."

5. Nõukogu 25. septembri 1989. aasta direktiiv 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta. [12]

Artiklid 17 ja 18 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 17

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [13] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [14] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 18

1. Komisjoni abistab alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud."

6. Nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiiv 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega. [15]

Artiklid 17 ja 18 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 17

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [16] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7.kohaldatakse 999/468/EÜ [17] otsuse 1

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 18

1. Komisjoni abistab alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud."

7. Nõukogu 22. märtsi 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 737/90 kolmandatest riikidest pärinevate põllumajandussaaduste ja -toodete imporditingimuste kohta pärast Tšernobõli tuumaelektrijaama avariid. [18]

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse artikleid 5 ja 7.1999/468/EÜ [19] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

8. Nõukogu 26. juuni 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes. [20]

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

1. Komisjoni abistab alaline veterinaarravimite komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse artikleid 5 ja 7.1999/468/EÜ [21] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Alaline komitee võtab vastu oma töökorra."

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10

1. Komisjoni abistab alaline veterinaarravimite komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva."

9. Nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsus 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas. [22]

Artiklid 41 ja 42 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 41

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [23] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse artikleid 5 ja 71999/468/EÜ [24] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 42

1. Komisjoni abistab alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva.".

10. Nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiiv 90/426/EMÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate tervishoiupoliitika nõuete kohta. [25]

Artiklid 24 ja 25 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 24

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [26] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [27] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 25

1. Komisjoni abistab alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva."

11. Nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiiv 90/429/EMÜ, millega sätestatakse kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi suhtes kohaldatavad loomatervishoiu nõuded. [28]

Artiklid 18 ja 19 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 18

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [29] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [30] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 19

1. Komisjoni abistab alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva."

12. Nõukogu 24. septembri 1990. aasta otsus 90/495/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse finantsmeede lõheliste nakkusliku vereloomenekroosi likvideerimiseks ühenduses. [31]

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [32] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [33] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

13. Nõukogu 15. oktoobri 1990. aasta direktiiv 90/539/EMÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesise kaubanduse ning nende kolmandatest riikidest impordi veterinaartingimuste kohta. [34]

Artiklid 32 ja 33 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 32

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [35] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [36] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 33

1. Komisjoni abistab alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva."

14. Nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiiv 90/642/EMÜ teatavates taimset päritolu saadustes, kaasa arvatud puu- ja köögiviljas, sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta. [37]

Artikkel 10a asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10a

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile artikleid 5 ja 7., kohaldatakse 1999/468/EÜ [38] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

15. Nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiiv 90/667/EMÜ, millega kehtestatakse veterinaareeskirjad loomsete jäätmete kõrvaldamise, ümbertöötamise ja turuleviimise kohta ning haigusetekitajate vältimise kohta loomset päritolu või kalast valmistatud loomasöötades ning muudetakse direktiivi 90/425/EMÜ. [39]

Artiklid 18 ja 19 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 18

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [40] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [41] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 19

1. Komisjoni abistab alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud."

16. Nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiiv 91/495/EMÜ, mis käsitleb küülikuliha ja tehistingimustes peetavate ulukite liha tootmist ja turuleviimist mõjutavate terviseohutuse ja loomade tervishoiu probleeme. [42]

Artikkel 20 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 20

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [43] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [44] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

17. Nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiiv 91/67/EMÜ, mis käsitleb loomatervishoiunõudeid akvakultuuriloomade ja -toodete turuleviimise suhtes. [45]

Artiklid 26 ja 27 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 26

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [46] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [47] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 27

1. Komisjoni abistab alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva."

18. Nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiiv 91/68/EMÜ loomatervishoiu kohta ühendusesisesel lammaste ja kitsedega kauplemisel. [48]

Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 15

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [49] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile artikleid 5 ja 7., kohaldatakse1999/468/EÜ [50] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

19. Nõukogu 24. juuni 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 2092/91 põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta. [51]

Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 14

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [52] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

20. Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta. [53]

Artiklid 19 ja 20 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 19

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [54] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [55] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 20

1. Komisjoni abistab alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva."

21. Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/492/EMÜ, milles sätestatakse elusate kahepoolmeliste karploomade tootmise ja turuleviimise tervishoiunõuded. [56]

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 12

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [57] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [58] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

22. Nõukogu 22. juuli 1991. aasta direktiiv 91/493/EMÜ, milles sätestatakse kalatoodete tootmise ja turuleviimise tervishoiunõuded. [59]

Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 15

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [60] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile artikleid 5 ja 7., kohaldatakse 1999/468/EÜ [61] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

23. Nõukogu 29. juuli 1991. aasta direktiiv 91/497/EMÜ, millega muudetakse ja konsolideeritakse direktiivi 64/433/EMÜ ühendusesisest värske lihaga kauplemist mõjutavate tervishoiuprobleemide kohta, laiendades seda värske liha tootmisele ja turustamisele. [62]

Artikkel 16 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 16

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [63] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [64] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

24. Nõukogu 19. novembri 1991. aasta direktiiv 91/628/EMÜ, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal ja millega muudetakse direktiive 91/425/EMÜ ja 91/496/EMÜ. [65]

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 17

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [66] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [67] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

25. Nõukogu 19. novembri 1991. aasta direktiiv 91/629, milles sätestatakse vasikate kaitse miinimumnõuded. [68]

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [69] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [70] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

26. Nõukogu 19. novembri 1991. aasta direktiiv 91/630, milles sätestatakse sigade kaitse miinimumnõuded. [71]

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [72] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [73] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

27. Nõukogu 28. aprilli 1992. aasta direktiiv 92/33/EMÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta. [74]

Artikkel 22 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 22

1. Komisjoni abistab alaline põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artiklites 7 ja 8 sätestatut. kohaldatakse 1999/468/EÜ [75] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud."

28. Nõukogu 28. aprilli 1992. aasta direktiiv 92/34/EMÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta. [76]

Artikkel 22 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 22

1. Komisjoni abistab alaline puuviljade botaanilistesse perekondadesse ja liikidesse kuuluva paljundusmaterjali ja taimede komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [77] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud."

29. Nõukogu 29. aprilli 1992. aasta direktiiv 92/35/EMÜ, milles sätestatakse hobuste aafrika katku kontrollieeskirjad ja tõrjemeetmed. [78]

Artikkel 19 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 19

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [79] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7.kohaldatakse 1999/468/EÜ [80] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

30. Nõukogu 19. mai 1992. aasta direktiiv 92/40/EMÜ, millega kehtestatakse klassikalise lindude katku tõrjemeetmed. [81]

Artikkel 21 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 21

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [82] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [83] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

31. Nõukogu 16. juuni 1992. aasta direktiiv 92/45/EMÜ looduslike ulukite tapmise ja looduslike ulukite liha turuleviimisega seotud terviseohutuse ja loomade tervishoiu probleemide kohta. [84]

Artikkel 22 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 22

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [85] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artiklis 7 sätestatut. kohaldatakse 1999/468/EÜ [86] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

32. Nõukogu 16. juuni 1992. aasta direktiiv 92/46/EMÜ, millega sätestatakse toorpiima, kuumtöödeldud piima ja piimapõhiste toodete tootmise ja turuleviimise tervishoiueeskirjad. [87]

Artikkel 31 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 31

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [88] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "alaline komitee".

Keemia ja tehnoloogiaga seotud küsimuste korral esitavad komisjoni esindajad pärast määrusega (EMÜ) nr 804/68 asutatud piima- ja piimatooteturu korralduskomiteega konsulteerimist alalisele komiteele võetavate meetmete eelnõu.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [89] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

33. Nõukogu 13. juuli 1992. aasta otsus 92/438/EMÜ, mis käsitleb veterinaarse impordikorra arvutistamist (Shift-projekt) ning millega muudetakse direktiive 90/675/EMÜ, 91/496/EMÜ, 91/628/EMÜ ja otsust 90/424/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks otsus 88/192/EMÜ. [90]

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 13

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [91] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [92] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

34. Nõukogu 14. juuli 1992. aasta direktiiv 92/66/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle'i haiguse tõrjeks. [93]

Artikkel 25 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 25

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [94] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile artikleid 5 ja 7., kohaldatakse 1999/468/EÜ [95] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

35. Nõukogu 14. juuli 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2081/92 põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ning päritolunimetuste kaitse kohta. [96]

Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 15

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [97] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

36. Nõukogu 14. juuli 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2082/92 põllumajandustoodete ja toiduainete eripärasertifikaatide kohta. [98]

Artikkel 19 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 19

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [99] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

37. Nõukogu 17. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/117/EMÜ konkreetsete zoonooside ja konkreetsete zoonootilise toimega mõjurite vastaste kaitsemeetmete kohta loomadel ja loomsetel saadustel toidu kaudu saadavate nakkushaiguste ja mürgistuste vältimiseks. [100]

Artikkel 16 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 16

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [101] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [102] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

38. Nõukogu 17. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/119/EMÜ, millega seatakse sisse üldised ühenduse meetmed teatavate loomahaiguste tõrjeks ja konkreetsed meetmed seoses sigade vesikulaarhaigusega. [103]

Artikkel 25 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 25

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [104] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [105] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

39. Nõukogu 13. septembri 1993. aasta direktiiv 93/74/EMÜ eritoitmiseks mõeldud söötade kohta. [106]

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 9

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [107] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [108] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

40. Nõukogu 22. detsembri 1993. aasta direktiiv 93/119/EÜ loomade kaitse kohta tapmisel või surmamisel. [109]

Artikkel 16 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 16

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [110] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [111] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

41. Nõukogu 8. detsembri 1994. aasta määrus (EÜ) nr 3036/94, millega kehtestatakse majandusliku mõjuga välise töötlemise kord, mida kohaldatakse teatavate tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis reimporditakse ühendusse pärast töö või töötluse läbimist teatavates kolmandates riikides. [112]

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 12

1. Komisjoni abistab tekstiilide majandusliku mõjuga välise töötlemise komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [113] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 ettenähtud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

42. Nõukogu 14. detsembri 1994. aasta direktiiv 94/65/EÜ, milles sätestatakse hakkliha ja lihavalmististe tootmise ja turuleviimise nõuded. [114]

Artikkel 20 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 20

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [115] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [116] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

43. Nõukogu 22. juuni 1995. aasta otsus 95/408/EÜ ajutiste nimekirjade koostamise kohta kolmandate riikide ettevõtjatest, kelle käest on liikmesriikidel lubatud importida teatavaid loomset päritolu tooteid, kalatooteid või elusaid kahepoolmelisi limuseid. [117]

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 4

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [118] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [119] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

44. Nõukogu 22. detsembri 1995. aasta direktiiv 95/69/EÜ, millega nähakse ette teatavate loomatoidusektoris tegutsevate ettevõtete ja vahendajate heakskiitmise ja registreerimise tingimused ja kord ning muudetakse direktiive 70/524/EMÜ, 74/63/EMÜ, 79/373/EMÜ ja 82/471/EMÜ. [120]

Artikkel 16 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 16

Alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

45. Nõukogu 22. detsembri 1995. aasta direktiiv 95/70/EMÜ, millega sätestatakse minimaalsed ühenduse meetmed teatavate kahepoolmelisi limuseid mõjutavate haiguste tõrjeks. []

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

46. Nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiiv 96/23/EÜ, millega nähakse ette teatavate ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed elusloomades ja loomsetes toodetes ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 85/358/EMÜ ja 86/469/EMÜ ning otsused 89/187/EMÜ ja 91/664/EMÜ. []

Artikkel 33 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 33

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile artikleid 5 ja 7., kohaldatakse 1999/468/EÜ [] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud."

47. Nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiiv 96/25/EÜ, mis käsitleb söödatoorainete ringlust ning millega muudetakse direktiive 70/524/EMÜ, 74/63/EMÜ, 82/471/EMÜ ja 93/74/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 77/101/EMÜ. []

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 13

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

48. Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 98/56/EÜ dekoratiivtaimede paljundusmaterjali turustamise kohta. []

Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 18

1. Komisjoni abistab alaline dekoratiivtaimede paljundusmaterjali komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud."

49. Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 98/58/EÜ põllumajandusloomade kaitse kohta. []

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 9

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

50. Nõukogu 22. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/29/EÜ soovimatute ainete ja toodete kohta loomasöötades. []

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 13

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

51. Nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiiv 1999/74/EÜ, millega sätestatakse munakanade kaitse miinimumnõuded. []

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 11

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, artikleid 5 ja 7. kohaldatakse 1999/468/EÜ [] otsuse

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

[1] EÜT L 325, 1.12.1980, lk 5. Otsust on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[2] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[3] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[4] EÜT L 194, 22.7.1988, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[5] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[6] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[7] EÜT L 382, 31.12.1988, lk 36. Direktiivi on muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[8] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[9] EÜT L 212, 22.7.1989, lk 87. Direktiivi on muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[10] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[11] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[12] EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 94/113/EÜ (EÜT L 53, 24.2.1994, lk 23).

[13] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[14] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[15] EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 92/118/EMÜ (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49).

[16] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[17] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[18] EÜT L 82, 29.3.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 616/2000 (EÜT L 75, 24.3.2000, lk 1).

[19] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[20] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1752/2002 (EÜT L 264, 2.10.2002, lk 18).

[21] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[22] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud otsusega 2001/572/EÜ (EÜT L 203, 28.7.2001, lk 16).

[23] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[24] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[25] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 42. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2002/160/EÜ (EÜT L 53, 23.2.2002, lk 37).

[26] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[27] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[28] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 62. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2000/39/EÜ (EÜT L 13, 19.1.2000, lk 21).

[29] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[30] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[31] EÜT L 276, 6.10.1990, lk 37.

[32] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[33] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[34] EÜT L 303, 31.10.1990, lk 6. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 1999/90/EÜ (EÜT L 300, 23.11.1999, lk 19).

[35] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[36] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[37] EÜT L 350, 14.12.1990, lk 71. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2002/76/EÜ (EÜT L 240, 7.9.2002, lk 45).

[38] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[39] EÜT L 363, 27.12.1990, lk 51. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[40] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[41] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[42] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 41. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 1994/65/EÜ (EÜT L 368, 31.12.1994, lk 10).

[43] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[44] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[45] EÜT L 46, 19.2.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 98/45/EÜ (EÜT L 189, 3.7.1998, lk 12).

[46] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[47] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[48] EÜT L 46, 19.2.1991, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2002/261/EÜ (EÜT L 91, 6.4.2002, lk 31).

[49] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[50] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[51] EÜT L 198, 22.7.1991, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 473/2002 (EÜT L 75, 16.3.2002, lk 21).

[52] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[53] EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2002/81/EÜ (EÜT L 276, 12.10.2002, lk 28).

[54] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[55] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[56] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 97/79/EÜ (EÜT L 24, 30.1.1998, lk 31).

[57] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[58] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[59] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 15. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 97/79/EÜ (EÜT L 24, 30.1.1998, lk 31).

[60] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[61] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[62] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 69. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 92/5/EMÜ (EÜT L 57, 2.3.1992, lk 1).

[63] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[64] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[65] EÜT L 340, 11.12.1991, lk 17. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 95/29/EÜ (EÜT L 148, 30.6.1995, lk 52).

[66] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[67] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[68] EÜT L 340, 11.12.1991, lk 28. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 97/2/EÜ (EÜT L 25, 28.1.1997, lk 24).

[69] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[70] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[71] EÜT L 340, 11.12.1991, lk 33. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2001/93/EÜ (EÜT L 316, 1.12.2001, lk 36).

[72] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[73] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[74] EÜT L 157, 10.6.1992, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega 2002/111/EÜ (EÜT L 41, 13.2.2002, lk 43).

[75] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[76] EÜT L 157, 10.6.1992, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 1999/30/EÜ (EÜT L 8, 14.1.1999, lk 30).

[77] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[78] EÜT L 157, 10.6.1992, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[79] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[80] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[81] EÜT L 167, 22.6.1992, lk 1. Direktiivi on muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[82] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[83] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[84] EÜT L 268, 14.9.1992, lk 35. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 97/79/EÜ (EÜT L 24, 30.1.1998, lk 31).

[85] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[86] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[87] EÜT L 268, 14.9.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 96/23/EÜ (EÜT L 6, 9.1.1996, lk 10).

[88] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[89] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[90] EÜT L 243, 25.8.1992, lk 27. Otsust on muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[91] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[92] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[93] EÜT L 260, 5.9.1992, lk 1. Direktiivi on muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[94] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[95] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[96] EÜT L 208, 24.7.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2796/2000 (EÜT L 324, 21.12.2000, lk 26).

[97] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[98] EÜT L 208, 24.7.1992, lk 9. Määrust on muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[99] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[100] EÜT L 62, 15.3.1993, lk 38. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 1999/72/EÜ (EÜT L 210, 10.8.1999, lk 12).

[101] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[102] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[103] EÜT L 62, 15.3.1993, lk 69. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2002/60/EÜ (EÜT L 192, 20.7.2002, lk 27).

[104] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[105] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[106] EÜT L 237, 22.9.1993, lk 23. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 1999/29/EÜ (EÜT L 115, 4.5.1999, lk 32).

[107] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[108] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[109] EÜT L 340, 31.12.1993, lk 21.

[110] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[111] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[112] EÜT L 322, 15.12.1994, lk 1.

[113] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[114] EÜT L 368, 31.12.1994, lk 10.

[115] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[116] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[117] EÜT L 243, 11.10.1995, lk 17. Otsust on viimati muudetud otsusega 2001/4/EÜ (EÜT L 2, 5.1.2001, lk 21).

[118] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[119] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[120] EÜT L 332, 30.12.1995, lk 15. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 1999/20/EÜ (EÜT L 80, 25.3.1999, lk 20).

[] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[] EÜT L 332, 30.12.1995, lk 33. Direktiivi on muudetud komisjoni otsusega 2003/83/EÜ (ELT L 32, 7.2.2003, lk 13).

[] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[] EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10.

[] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[] EÜT L 125, 23.5.1996, lk 35. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/46/EÜ (EÜT L 234, 1.9.2001, lk 55).

[] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[] EÜT L 226, 13.8.1998, lk 16.

[] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[] EÜT L 221, 8.8.1998, lk 23.

[] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[] EÜT L 115, 4.5.1999, lk 32. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2001/102/EÜ (EÜT L 6, 10.1.2002, lk 45).

[] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[] EÜT L 203, 3.8.1999, lk 53.

[] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

--------------------------------------------------

Top