EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0569

Komisjoni määrus (EÜ) nr 569/2003, 28. märts 2003, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1238/95, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 rakenduseeskirjad seoses ühenduse sordiametile tasutavate lõivudega

ELT L 82, 29.3.2003, p. 13–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/569/oj

32003R0569Euroopa Liidu Teataja L 082 , 29/03/2003 Lk 0013 - 0016


Komisjoni määrus (EÜ) nr 569/2003,

28. märts 2003,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1238/95, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 rakenduseeskirjad seoses ühenduse sordiametile tasutavate lõivudega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta, [1] muudetud määrusega (EÜ) nr 2506/95, [2] eriti selle artikli 113 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni 31. mai 1995. aasta määrusega (EÜ) nr 1238/95 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 rakenduseeskirjad seoses ühenduse sordiametile makstavate lõivudega, [3] muudetud määrusega (EÜ) nr 329/2000 [4]) määratakse kindlaks ühenduse sordiametile (edaspidi "amet") makstavad lõivud ning vastavate lõivude suurused.

(2) Ameti haldusnõukogu on komisjonile esitanud määruse (EÜ) nr 2100/94 alusel ametile makstavate lõivude muudatuste projekti.

(3) Elektrooniline pangamaksete meetod SWIFT peaks olema piisavaks dokumentaalseks tõendiks selle kohta, et taotleja on astunud vajalikud sammud taotluse esitamise lõivu tasumiseks ameti kontole.

(4) Nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 kohaselt on taotluse esitamise lõiv ette nähtud taotluse menetlemise mitme etapi katteks. Seepärast peaks amet kindlaksmääratud osa taotluse esitamise lõivust tagastama, kui pärast taotluse esialgset läbivaatust ilmneb, et taotlus ei ole kehtiv.

(5) Et oleks kajastatud ühenduse sordikaitsesüsteemi need halduskulud, mis ei kuulu muude lõivude alla, ei tohiks aastamaks kaitstavate liikide osas erineda ega aja jooksul suureneda.

(6) Ameti finantsreserv on ületanud piiri, mis on vajalik selle tegevuse järjepidevuse tagamiseks. Seepärast tuleks aastamaksu suurus siduda reservi vähendamisega ajavahemikul 2003–2005.

(7) Aastamaksu maksetähtpäev peaks olema enne selle aasta algust, mille eest sordikaitse tasu makstakse, et vältida maksu mittetasumise korral tasuta kaitset.

(8) Kohane on ühtlustada ühenduse sordikaitseregistrisse ja taotluste registrisse kannete tegemise eest võetavad lõivud. Ka tuleks ühe registrikande tegemise eest, mis hõlmab mitme samale omanikule kuuluva sordi kaitsmise taotlust, võtta üksnes ühekordset lõivu.

(9) Vastavalt komisjoni 31. mai 1995. aasta määrusele (EÜ) nr 1239/95 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 rakenduseeskirjad seoses menetlustega ühenduse sordiametis), [5] nagu seda on muudetud määrusega (EÜ) nr 2181/2002, [6] peab amet maksma registreerimiskatsete eest. Vaja on suurendada taotlejatelt registreerimiskatsete eest võetavaid lõive ning kehtestada erinevad lõivurühmad. Seoses kasvu suurusega tuleks lõive suurendada kahes etapis.

(10) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1238/95 vastavalt muuta.

(11) Uusi meetmeid kohaldatakse lõivude suhtes, mille tähtaeg on alates 1. aprillist 2003.

(12) Haldusnõukoguga on vastavalt määrusele (EÜ) nr 2100/94 konsulteeritud.

(13) Käesoleva määruse sätted on kooskõlas alalise sordikaitsekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1238/95 muudetakse järgmiselt:

1. Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a) punkt 3 asendatakse järgmisega:

"3. Kui leitakse, et makse ei laekunud ametile ettenähtud tähtaja jooksul, loetakse, et tähtajast on ameti suhtes kinni peetud, kui kõnealuse tähtaja jooksul esitatakse piisavad dokumentaalsed tõendid selle kohta, et maksja on andnud pangale või postiasutusele nõuetekohase käsundi makse tähtaegseks sooritamiseks eurodes ameti pangakontole.";

b) punkt 4 jäetakse välja;

c) punkt 5 asendatakse järgmisega:

"5. Dokumentaalseid tõendeid käsitatakse punkti 3 tähenduses piisavatena, kui maksekorralduse esitamise kohta esitatakse panga või postiasutuse kinnitus. Kui aga maksekorralduse objektiks oli elektroonilise pangamaksete meetodiga SWIFT tehtav ülekanne, on maksekorralduse esitamise kinnituseks SWIFT-raporti koopia, mille on allkirjastanud ja pitsatiga varustanud panga või postiasutuse nõuetekohaselt volitatud ametnik.";

2. Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 5 asendatakse järgmisega:

"5. Lõiget 4 ei kohaldata, kui taotlusele on lisatud piisavad dokumentaalsed tõendid, mille kohaselt maksja andis pangale või sideasutusele nõuetekohase korralduse kanda makstav summa eurodes ameti pangakontole; artikli 4 lõiget 5 kohaldatakse mutatis mutandis.";

b) lisatakse lõige 7 järgmises sõnastuses:

"7. Kui taotluse esitamise lõiv on laekunud, kuid taotlus ei ole põhimääruse artikli 50 kohaselt kehtiv, jätab amet taotluse esitamise lõivust 300 eurot endale ning tagastab ülejäänu koos taotlejale saadetava teatega taotluse puuduste kohta.";

3. Artikli 9 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

"1. Amet arvestab ühenduse kaitse alla võetud sordi omanikult (edaspidi "omanik";) igal ühenduse sordikaitse kehtimise aastal maksu (edaspidi "aastamaks";), mille suurus aastatel 2003–2005 on 300 eurot ja 2006. aastast alates 435 eurot.

2. Aastamaks tuleb tasuda:

a) ühenduse sordikaitse kehtimise esimesel aastal 60 päeva jooksul alates õiguse andmise kuupäevast; ning

b) ühenduse sordikaitse kehtimise järgmistel aastatel õiguse andmise kuule eelneva kalendrikuu esimesel päeval.";

4. Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 1 punkti b viiendas taandes asendatakse summa "300 eküüd" summaga "100 eurot";

b) lisatakse lõige 3 järgmises sõnastuses:

"3. Kui lõike 1 punktis b või c nimetatud kande tegemise taotlus hõlmab rohkem kui ühte taotlust või registreeritud õigust, kusjuures taotleja või omanik on sama isik, võetakse üksnes ühekordset lõivu.";

5. I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

6. II lisa jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

See kehtib lõivude ja maksude suhtes, mille tähtaeg saabub alates 1. aprillist 2003.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. märts 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 227, 1.9.1994, lk 1.

[2] EÜT L 258, 28.10.1995, lk 3.

[3] EÜT L 121, 1.6.1995, lk 31.

[4] EÜT L 37, 12.2.2000, lk 19.

[5] EÜT L 121, 1.6.1995, lk 37.

[6] EÜT L 331, 7.12.2002, lk 14.

--------------------------------------------------

LISA

I lisa asendatakse järgmisega:

"

“I LISA

Artiklis 8 viidatud registreerimiskatsetega seotud lõivud

Sordi artiklis 8 nimetatud registreerimiskatse eest tasutav lõiv määratakse kindlaks selle aasta järgi, mil algab kasvuperiood, ning selle liigirühma järgi, kuhu sort kuulub, vastavalt järgmisele tabelile:

(eurodes) |

Hinnarühm | Lõiv aastatel 2003–2005 | Lõiv alates aastast 2006 |

| |

Põllumajandusrühm

1 | Harilikud kultuurid | 1020 | 1020 |

2 | Vegetatiivselt paljundatavad kultuurid | 1190 | 1190 |

3 | Õlitaimed | 1020 | 1020 |

4 | Kõrrelised heintaimed | 1020 | 1020 |

5 | Peedid | 1020 | 1020 |

6 | Kiudtaimed | 1020 | 1020 |

7 | Erilise katsekorra alla kuuluvad kultuurid | 1020 | 1020 |

8 | Muud põllumajanduskultuurid | 1020 | 1020 |

Dekoratiivrühm

9 | Elava võrdluskoguga liigid, kasvuhoonekatse, pikk kasvuperiood | 1190 | 1190 |

9 A | Elava võrdluskoguga liigid, kasvuhoonekatse, pikk kasvuperiood ja fütosanitaarsed eritingimused | 1200 | 2040 |

10 | Elava võrdluskoguga liigid, kasvuhoonekatse, lühike kasvuperiood | 1105 | 1105 |

11 | Elava võrdluskoguga liigid, välikatse, pikk kasvuperiood | 1105 | 1105 |

12 | Elava võrdluskoguga liigid, välikatse, lühike kasvuperiood | 1105 | 1105 |

13 | Elava võrdluskoguta liigid, kasvuhoonekatse, pikk kasvuperiood | 1200 | 1360 |

13 A | Elava võrdluskoguta liigid, kasvuhoonekatse, pikk kasvuperiood koos täiendava paljundamisetapiga | 1200 | 2040 |

14 | Elava võrdluskoguta liigid, kasvuhoonekatse, lühike kasvuperiood | 1105 | 1105 |

15 | Elava võrdluskoguta liigid, välikatse, pikk kasvuperiood | 1105 | 1105 |

16 | Elava võrdluskoguta liigid, välikatse, lühike kasvuperiood | 1105 | 1105 |

17 | Uued liigid, kasvuhoonekatse | 1190 | 1190 |

18 | Uued liigid, välikatse | 1190 | 1190 |

19 | Seemnest paljundatavad liigid (mis ei kuulu teistesse kategooriatesse) | 1200 | 1360 |

Köögiviljarühm

20 | Seemnest paljundatavad liigid, välikatse | 1050 | 1445 |

21 | Seemnest paljundatavad liigid, kasvuhoonekatse | 1200 | 1955 |

22 | Vegetatiivselt paljundatavad liigid, välikatse | 1050 | 1700 |

23 | Vegetatiivselt paljundatavad liigid, kasvuhoonekatse | 1200 | 1360 |

Puuviljarühmad

24 | Puud | 1050 | 1615 |

24 A | Suure alalise elava võrdluskoguga puuliigid | 1050 | 2380 |

25 | Põõsad | 1050 | 1190 |

26 | Viinapuud | 1050 | 1190 |

27 | Võsundid | 1050 | 1870 |

"

--------------------------------------------------

Top