EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0127

Komisjoni direktiiv 2003/127/EÜ, 23. detsember 2003, millega muudetakse nõukogu direktiivi 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohtaEMPs kohaldatav tekst.

OJ L 10, 16.1.2004, p. 29–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 710 - 734
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 189 - 213
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 189 - 213
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 75 - 99

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/127/oj

32003L0127Euroopa Liidu Teataja L 010 , 16/01/2004 Lk 0029 - 0053


Komisjoni direktiiv 2003/127/EÜ,

23. detsember 2003,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta, [1] eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiiviga 1999/37/EÜ kehtestati ühtlustatud eeskirjad ühenduses registreerimisele kuuluvate sõidukite registreerimistunnistuste kohta.

(2) Pidades silmas elektrooniliste ja telemaatiliste seadmete üha kasvavat kasutamist sõidukites, tuleks kohandada direktiivi 1999/37/EÜ lisasid teaduse ja tehnika arenguga, et liikmesriikidel oleks võimalik välja anda sõidukite registreerimisdokumente mikroprotsessorkaardi (kiipkaardi) kujul paberkandja asemel.

(3) Seetõttu tuleks direktiivi 1999/37/EÜ vastavalt muuta.

(4) Käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas nõukogu direktiivi 96/96/EÜ [2] artikli 8 kohaselt asutatud komitee arvamusega.

(5) Liikmesriigid peaksid võtma vajalikke meetmeid tagamaks, et kiipkaardi kujul sõidukite registreerimisdokumentide väljaandmiseks vajalike isikuandmete kogumisel ja töötlemisel järgitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) [3] sätestatud nõudeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 1999/37/EÜ lisa asendatakse käesoleva direktiivi lisa tekstiga.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 15. jaanuaril 2005. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga korraldatavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. detsember 2003

Komisjoni nimel

asepresident

Loyola De Palacio

[1] EÜT L 138, 1.6.1999, lk 57.

[2] EÜT L 46, 17.2.1997, lk 1.

[3] EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

--------------------------------------------------

LISA

"

I LISA

REGISTREERIMISTUNNISTUSE I OSA [1]

I. See osa võib esineda kahel kujul: paberkandjal või kiipkaardina. Paberkandjal dokumendi tunnused on esitatud II peatükis ja kiipkaardi omad III peatükis.

II. Paberkandjal registreerimistunnistuse I osa tunnused

II.1. Registreerimistunnistuse maksimaalne suurus on A4 formaadis paber (120 × 297 mm) või A4 formaadis voldik.

II.2. Registreerimistunnistuse I osa paber peab olema muudetud võltsimiskindlaks, kasutades vähemalt kahte järgnevat meetodit:

- graafika,

- vesimärk,

- fluorestseeruv kiud või

- fluorestseeruv trükijäljend.

Liikmesriigid võivad kasutusele võtta täiendavaid turvaelemente.

II.3. Registreerimistunnistuse I osa võib koosneda mitmest leheküljest. Liikmesriigid määravad kindlaks lehekülgede arvu vastavalt dokumendis sisalduvale teabele ja selle paigutusele.

II.4. Registreerimistunnistuse I osa esimesel leheküljel on:

- registreerimistunnistuse I osa väljaandnud liikmesriigi nimi,

- registreerimistunnistuse I osa väljaandnud liikmesriigi eristusmärk, nimelt:

B Belgia

DK Taani

D Saksamaa

GR Kreeka

E Hispaania

F Prantsusmaa

IRL Iirimaa

I Itaalia

L Luksemburg

NL Madalmaad

A Austria

P Portugal

FIN Soome

S Rootsi

UK Ühendkuningriik,

- pädeva asutuse nimetus,

- suures kirjas registreerimistunnistuse väljaandnud liikmesriigi keeles või keeltes sõnad "registreerimistunnistuse I osa" või, kui registreerimistunnistus on ainult üheosaline, sõna "registreerimistunnistus"; pärast sobivat vahet ja väikeses kirjas on need ka Euroopa Ühenduse teistes keeltes,

- registreerimistunnistuse I osa väljaandnud liikmesriigi keeles või keeltes trükitud sõnad "Euroopa Ühendus",

- dokumendi number.

II.5. Registreerimistunnistuse I osas on ka järgmised andmed, mille ees on vastav ühenduse ühtlustatud kood:

A) registreerimisnumber;

B) sõiduki esmase registreerimise kuupäev;

C) isikuandmed;

C.1) registreerimistunnistuse omanik:

C1.1) perekonnanimi või ärinimi;

C1.2) eesnimi(eesnimed) või initsiaal(id) (vajaduse korral);

C1.3) aadress registreerivas liikmesriigis dokumendi väljaandmise kuupäeval;

C.4) Kui registreerimistunnistus ei sisalda punkti II.6 koodis C.2 esitatud andmeid, viide selle kohta, et:

a) registreerimistunnistuse omanik on sõiduki omanik,

b) registreerimistunnistuse omanik ei ole sõiduki omanik,

c) registreerimistunnistus ei määra kindlaks, kas ta on sõiduki omanik;

D) sõiduk:

D.1) mark,

D.2) tüüp,

- variant (kui on teada),

- versioon (kui on teada);

D.3) ärinimi (ärinimed);

E) sõiduki identifitseerimisnumber;

F) mass:

F.1) suurim tehniliselt lubatud täismass, v.a mootorrattad;

G) kasutusse lastud sõiduki mass (koos kerega) või muu kui M1 kategooriasse kuuluva ja haakeseadmega varustatud ning kasutusse lastud veduki mass;

H) kehtivusaeg, kui see on piiratud;

I) registreerimisaeg, millele osutab käesolev tunnistus;

K) tüübikinnituse number (kui on teada);

P) mootor;

P.1) töömaht (cm3);

P.2) maksimaalne netovõimsus (kW) (kui on teada);

P.3) kütuse tüüp või jõuallikas;

Q) võimsuse/kaalu suhe (kW/kg) (ainult mootorrataste puhul);

S) istekohad,

S.1) istekohtade arv, k.a juhikoht,

S.2) seisukohtade arv (vajaduse korral).

II.6. Registreerimistunnistuse I osas võivad lisaks olla ka järgmised andmed, mille ees on vastav ühenduse ühtlustatud kood:

C) isikuandmed,

C.2) sõiduki omanik (mida korratakse vastavalt omanike arvule),

C.2.1) perekonnanimi või ärinimi,

C.2.2) eesnimi (eesnimed) või initsiaal(id) (vajaduse korral),

C.2.3) aadress registreerivas liikmesriigis dokumendi väljaandmise kuupäeval,

C.3) füüsilised või juriidilised isikud, kes võivad sõidukit kasutada muul õiguslikul alusel kui omandiõigus,

C.3.1) perekonnanimi või ärinimi,

C.3.2) eesnimi (eesnimed) või initsiaal(id) (vajaduse korral),

C.3.3) aadress registreerivas liikmesriigis dokumendi väljaandmise kuupäeval,

C.5), C.6), C.7), C.8): kui II.5 punkti koodis C.1, II.6 punkti koodis C.2 ja/või II.6 punkti koodis C.3 esitatud isikuandmete muutumisest ei tulene uue registreerimistunnistuse väljaandmine, võib nendele punktidele vastavad uued isikuandmed kanda koodide C.5, C.6, C.7 või C.8 alla; sel juhul liigendatakse need vastavalt II.5 punkti koodis C.1, II.6 punkti koodis C.2 ja II.6 punkti koodis C.3 ning II.5 punkti koodis C.4 esitatule;

F) mass:

F.2) registreerivas liikmesriigis kasutuseloleva sõiduki maksimaalne lubatud täismass;

F.3) registreerivas liikmesriigis kasutuseloleva terviksõiduki maksimaalne lubatud täismass;

J) sõiduki kategooria;

L) telgede arv;

M) teljevahe (mm);

N) sõidukite puhul, mille kogumass ületab 3 500 kg, suurima tehniliselt lubatud täismassi jaotuvus telgede vahel:

N.1) 1. telg (kg),

N.2) 2. telg (kg), vajaduse korral,

N.3) 3. telg (kg), vajaduse korral,

N.4) 4. telg (kg), vajaduse korral,

N.5) 5. telg (kg), vajaduse korral,

O) haagise suurim tehniliselt lubatud järelveetav mass:

O.1) piduritega (kg),

O.2) piduriteta (kg);

P) mootor:

P.4) nominaalkiirus (min−1),

P.5) mootori identifitseerimisnumber;

R) sõiduki värvus;

T) maksimaalne kiirus (km/h);

U) müratase:

U.1) seisumüra (dB(A)),

U.2) mootori pöörlemiskiirus (min−1),

U.3) sõidumüra (dB(A));

V) heitgaasid:

V.1) CO (g/km või g/kWh),

V.2) HC (g/km või g/kWh),

V.3) NOx (g/km või g/kWh),

V.4) HC + NOx (g/km),

V.5) kübemeheide (diiselmootori puhul) (g/km või g/kWh),

V.6) korrigeeritud neeldumistegur diislikütuse puhul (min−1),

V.7) CO2 (g/km),

V.8) kombineeritud kütusekulu (l/100 km),

V.9) viide EÜ tüübikinnituse keskkonnakategooriale;

viide direktiivi 70/220EMÜ [2] või direktiivi 88/77/EMÜ [3] alusel kohaldatavale versioonile.

W) kütusepaagi(kütusepaakide) maht (liitrites).

II.7 Liikmesriigid võivad lisada teavet (registreerimistunnistuse I ossa), eelkõige võivad nad lisada sulgudesse identifitseerimiskoodide juurde, nagu see on sätestatud II.5 ja II.6 punktis, oma siseriiklikud koodid.

III. Kiipkaardi kujul (II peatükis kirjeldatud paberkandjal dokumendi alternatiiv) registreerimistunnistuse I osa tunnused

III.1 Kaardi vorming ja silmaga nähtavad andmed

Kuna kiipkaart on mikroprotsessorkaart, tuleb selle kujundamisel järgida III.5 peatükis sätestatud standardeid. Kaardil talletatud andmeid peab olema võimalik lugeda tavalise kaardilugeja abil (nagu näiteks sõidumeerikukaartide lugemisseadmed).

Kaardi esi- ja tagaküljele peavad olema trükitud vähemalt II.4 ja II.5 peatükis kindlaksmääratud andmed; need andmed peavad olema palja silmaga loetavad (tähtede minimaalne kõrgus 6 punkti) ja trükitud järgmiselt. (Võimaliku paigutuse näidised on esitatud käesoleva jao lõpus joonisel 1).

A. Põhitrükijäljend

Põhiandmed on järgmised:

Esikülg

a) Kiibist paremale:

registreerimistunnistuse väljaandnud liikmesriigi keeles (keeltes)

- sõnad "Euroopa Ühendus";

- registreerimistunnistuse väljaandnud liikmesriigi nimi;

- suures kirjas sõnad "registreerimistunnistuse I osa" või, kui registreerimistunnistus on ainult üheosaline, sõna "registreerimistunnistus";

- samaväärse dokumendi teine (näiteks varasem siseriiklik) nimetus (vabatahtlik);

- pädeva asutuse nimi (teise võimalusena punktis B kirjeldatud isikustatud trükijäljendi kujul);

- liikmesriigis kasutatav üheselt mõistetav järjenumber (teise võimalusena punktis B kirjeldatud isikustatud trükijäljendi kujul);

b) kiibist ülespoole:

registreerimistunnistuse väljaandnud liikmesriigi eristusmärk, valgega sinisel ristkülikul ümbritsetuna kaheteistkümnest kollasest tähest:

B Belgia

DK Taani

D Saksamaa

GR Kreeka

E Hispaania

F Prantsusmaa

IRL Iirimaa

I Itaalia

L Luksemburg

NL Madalmaad

A Austria

P Portugal

FIN Soome

S Rootsi

UK Ühendkuningriik

c) liikmesriigid võivad soovi korral lisada alumisse serva väikeses kirjas ja oma riigi keeles (keeltes) märkuse: "Käesolev dokument tuleb esitada seda nõudvale pädevale isikule.";

d) kaardi põhivärv on roheline (Pantone 326); variandina võib kasutada rohelisest valgeks üleminevat tausta;

e) kaardi esikülje trükitava ala vasakusse nurka kantakse ratast kujutav sümbol (vt soovitatavat paigutust joonisel 1).

Muus osas kohaldatakse III.13 peatüki sätteid.

B. Isikustatud trükijäljend

Isikustatud trükijäljend sisaldab järgmisi andmeid:

Esikülg

a) pädeva asutuse nimetus — vt ka punkti A alapunt a;

b) registreerimistunnistuse väljaandnud liikmesriigi nimi (vabatahtlik);

c) liikmesriigis kasutatav üheselt mõistetav järjenumber — vt ka punkti A alapunt a;

d) järgmised andmed II.5 peatükist; vastavalt II.17 peatükile võib ühenduse ühtlustatud koodide järele lisada eraldi siseriikliku koodi:

Kood | Viide |

| |

A) | registreerimisnumber (ametlik litsentsi number) |

B) | sõiduki esmase registreerimise kuupäev |

I) | registreerimisaeg, millele osutab käesolev tunnistus |

isikuandmed

C.1) | registreerimistunnistuse omanik |

C.1.1) | perekonnanimi või ärinimi |

C.1.2) | eesnimi (eesnimed) või initsiaal(id) (vajaduse korral) |

C.1.3) | aadress registreerivas liikmesriigis dokumendi väljaandmise kuupäeval |

C.4) | Kui A ja B punktis määratletud registreerimistunnistuse trükijäljend ei sisalda II.6 peatüki koodis C.2 esitatud andmeid, viide selle kohta, et: a)registreerimistunnistuse omanik on sõiduki omanikb)registreerimistunnistuse omanik ei ole sõiduki omanikc)registreerimistunnistus ei määra kindlaks, kas registreerimistunnistuse omanik on sõiduki omanik; |

Tagakülg

Tagaküljel peavad olema vähemalt ülejäänud II.5 peatükis kindlaksmääratud andmed; vastavalt II.17 peatükile võib ühenduse ühtlustatud koodide järele lisada eraldi siseriikliku koodi.

Kõnealused andmed on järgmised:

Kood | Viide |

| |

Andmed sõiduki kohta (arvestades II.5 peatüki märkuseid)

D.1) | mark |

| D.2) | tüüp (variant/versioon, vastavalt vajadusele) |

| D.3) | ärinimi (ärinimed) |

E) | valmistajatehase tähis |

F.1) | suurim tehniliselt lubatud täismass, v.a mootorrattad (kg) |

G) | kasutuseloleva sõiduki mass (koos kerega) või muu kui M1-kategooriasse kuuluva ja haakeseadmega varustatud ning kasutuseloleva veduki mass (kg) |

H) | kehtivusaeg, kui see on piiratud |

K) | tüübikinnitusnumber (kui on teada) |

P.1) | mootori töömaht (cm3) |

P.2) | mootori võimsus (kW) |

P.3) | kütuse tüüp või jõuallikas |

Q) | võimsuse/kaalu suhe (kW/kg) (ainult mootorrataste puhul) |

S.1) | istekohtade arv, k.a juhikoht |

S.2) | seisukohtade arv (vajaduse korral) |

Kaardi tagaküljele võib soovi korral lisada täiendavaid andmeid II.6 peatükist (koos ühtlustatud koodidega) või II.7 peatükist.

C. Kiipkaardi füüsilised turvaelemendid

Dokumentide füüsilist turvalisust ohustavad:

- võltskaartide valmistamine: luuakse asjakohase dokumendiga väga sarnane uus kaart kas täiesti iseseisva objektina või originaaldokumenti kopeerides;

- oluline muutmine: muudetakse originaaldokumendi olemust näiteks sellele trükitud teatavate andmete muutmise teel.

Registreerimistunnistuse I osa materjal peab olema muudetud võltsimiskindlaks, kasutades vähemalt kolme järgnevat meetodit:

- mikrokiri,

- giljoššmuster,*

- pärlmuttertrükivärv,

- lasergraveerimine,

- ultraviolettkiirte all fluorestseeruv trükivärv,

- trükivärvid, mille värv sõltub vaatenurgast,*

- trükivärvid, mille värv sõltub temperatuurist,*

- spetsiaalsed hologrammid,*

- muutuvad laserkujundid,

- optiliselt muutuvad kujundid.

Liikmesriigid võivad kasutusele võtta täiendavaid turvaelemente.

Esmajärjekorras tuleks kasutada tärniga märgitud tehnikaid, kuna need võimaldavad õiguskaitseametnikel kaardi ehtsust kontrollida erivahenditeta.

+++++ TIFF +++++

Joonis 1: Kohustuslike andmete võimaliku paigutuse näited

(kaardi tagaküljele võib lisada rohkem vabatahtlikke ja täiendavaid andmeid)

III.2. Andmete salvestamine ja andmekaitse

Kaardi pinnale, kuhu on talletatud III.1 peatükis sätestatud silmaga nähtavad kohustuslikud andmed, võib ühtlustatud ühiskoodide järele (mis vajaduse korral võivad vastavalt II.7 peatükile esineda koos liikmesriikide oma koodidega) lisada täiendavalt järgmised andmed:

A) II.4 ja II.5 peatükis sätestatud andmed

Kõikide II.4 ja II.5 peatükis kindlaksmääratud andmete kaardile salvestamine on kohustuslik.

B) Muud II.6 peatükis sätestatud andmed

Lisaks võivad liikmesriigid salvestada kaardile vajalikul määral II.6 peatükis sätestatust rohkem andmeid.

C) Muud II.7 peatükis sätestatud andmed

Kaardile võib salvestada täiendavaid vabatahtlikke andmeid.

Punktides A ja B nimetatud andmed kantakse kahte eraldi faili, millel on transparentne struktuur (vt ISO/IEC 7816-4). Liikmesriigid võivad otsustada punkti C kohaselt kaardile kantavate andmete säilitamise vastavalt oma äranägemisele.

Nende failide suhtes piiranguid ei ole.

Nendesse failidesse kirjutamise õigus on ainult sellistel liikmesriikide siseriiklikel pädevatel asutustel (ja nende volitatud ametkondadel), kes asjakohaseid kiipkaarte väljastavad.

Kirjutamisõigust võib kasutada alles pärast asümmeetrilisel krüptoalgoritmil põhinevat autentimist, mille käigus on vahetatud seansivõtit, et kaitsta sõiduki registreerimiskaardi ja siseriiklike pädevate asutuste (või nende volitatud ametkondade) turvamooduli (näiteks turvamooduli kaart) vahelist seanssi. Seetõttu vahetatakse standardi ISO/IEC 7816-8 kohaseid kaardi abil verifitseeritavad sertifikaate enne autentimisprotsessi. Kaardi abil verifitseeritavad sertifikaadid sisaldavad avalikke võtmeid, mis saadakse ja mida kasutatakse järgneva autentimisprotsessi käigus. Kõnealustele sertifikaatidele kirjutab alla pädev siseriiklik asutus ja need sisaldavad standardi ISO/IEC 7816-9 kohast volituse objekti (sertifikaadi omaniku volitus), et kodeerida kaarti rollikohane volitus. See rollikohane volitus on seotud siseriikliku pädeva asutusega (näiteks andmevälja ajakohastamise osas).

Siseriikliku pädeva asutuse asjakohased avalikud võtmed on salvestatud kaarti usaldustõendina (avalik juurvõti).

Nende failide ning autentimis- ja kirjutamisprotsessis vajalike käskude kindlaksmääramine on liikmesriikide ülesanne. Andmekaitse kinnituse peab heaks kiitma vastavalt EAL4+ ühistele hindamiskriteeriumidele. Turvanõuetele lisatakse: 1. AVA_MSU.3 Analysis and testing for insecure states (ebaturvaliste olekute analüüs ja katsetamine); 2. AVA_VLA.4 Highly resistant (eriti vastupidav).

D) Registreerimisandmete õigsuse verifitseerimiseks kasutatavad andmed

Väljaandja asutus arvutab oma elektroonilise allkirja punktides A ja B käsitletud andmeid sisaldava faili kõiki andmeid arvestades ja salvestab selle seotud faili. Kõnealused allkirjad võimaldavad verifitseerida salvestatud andmete õigsust. Kaartidele salvestatakse järgmised andmed:

- punktis A nimetatud registreeritavate andmetega seotud elektrooniline allkiri,

- punktis B nimetatud registreeritavate andmetega seotud elektrooniline allkiri.

Elektrooniliste allkirjade verifitseerimiseks salvestatakse kaardile:

- selle väljaandja asutuse sertifikaadid, kes arvutab punktides A ja B käsitletud andmetega seotud allkirjad.

Elektroonilised allkirjad ja sertifikaadid on loetavad piiranguteta. Kirjutamisõigus elektroonilistesse allkirjadesse ja sertifikaatidesse on ainult pädevatel siseriiklikel asutustel.

III.3. Liides

Liideste jaoks tuleks kasutada väliskontakte. Neid võib kasutada koos transponderiga.

III.4. Kaardi salvestusmaht

Kaardil peab olema piisav salvestusmaht III.2 peatükis nimetatud andmete salvestamiseks.

III.5. Standardid

Kiipkaart ja kasutatavad lugemisseadmed peavad vastama järgmistele standarditele:

— ISO 7810 : Standards for identification cards (plastic cards): Physical characteristics; (Isikutunnistusi (plastkaardid) käsitlevad standardid: tehnilised karakteristikud

— ISO 7816-1 ja -2 : Physical characteristics of chip cards, dimensions and location of contacts (Kiipkaartide tehnilised karakteristikud, mõõtmed ja kontaktide asukoht),

— ISO 7816-3 : Electrical characteristics of contacts, transmission protocols (Kontaktide ja edastusprotokollide elektrilised karakteristikud),

— ISO 7816-4 : Communication contents, chip card data structure, safety architecture, access mechanisms (Teabeedastuse sisu, kiipkaardi struktuur, turvaarhitektuur, juurdepääsumehhanismid),

— ISO 7816-5 : Structure of application identifiers, selection and execution of application identifiers, registration procedure for application identifiers (numbering system) (Rakenduse identifikaatorite struktuur, rakenduse identifikaatorite valik ja kasutamine, rakenduse identifikaatorite registreerimise menetlus (numeratsioonisüsteem)),

— ISO 7816-6 : Inter-industry data elements for interchange (Valdkondadevahelised vahetatavad andmeelemendid),

— ISO 7816-8 : Integrated circuit(s) cards with contacts — Security related inter-industry commands (Kontaktidega kiipkaardid — Turvalisusega seotud valdkondadevahelised käsud),

— ISO 7816-9 : Integrated circuit(s) cards with contacts — Enhanced inter-industry commands (Kontaktidega kiipkaardid — Laiendatud valdkondadevahelised käsud),

III.6. Tehnilised karakteristikud ja edastusprotokollid

Vorming on ID-1 (normaalsuurus, vt ISO/IEC 7810).

Kaart toetab edastusprotokolli T = 1 vastavalt standardile ISO/IEC 7816-3. Täiendavalt võib toetada teisi edastusprotokolle, näiteks T = 0, USB või kontaktideta protokolle.

Bitiedastuse puhul kohaldatakse otsest kodeerimist (direct convention) (vt ISO/IEC 7816-3).

A) Toitepinge, programmeerimispinge

Kaart töötab pingel Vcc = 3 V (+/0.3 V) või Vcc = 5 V (+/0,5 V). Kontakti C6 juures kaart programmeerimispinget ei vaja.

B) Answer to reset-signaal

Kaardi infovälja mahubait esitatakse ATR-signaalis tähemärgis TA3. See väärtus on vähemalt "80h" (= 128 baiti).

C) Protokolliparameetri valik (protocol parameter selection)

Protokolliparameetrite valiku (PPS) toetamine vastavalt standardile ISO/IEC 7816-3 on kohustuslik. Seda kasutatakse valides T = 1, kui kaardile on täiendavalt salvestatud T = 0, ja sobitades selle Fi/Di parameetritega saavutamaks suuremat edastuskiirust.

D) Edastusprotokoll T = 1

Aheldamise toetamine on kohustuslik.

Järgmised lihtsustused on lubatud:

- sõlmeaadressi bait: ei kasutata (NAD pannakse asendisse "00"),

- ploki S käsk ABORT: ei kasutata,

- ploki S programmeerimispinge olekuviga: ei kasutata.

Kohe pärast ATR-signaali esitab liideseseade seadme infovälja mahu (IFSD), st pärast ATR-signaali edastab liideseseade ploki S infovälja mahu nõude ja kaart saadab tagasi ploki S infovälja mahu. Seadme infovälja mahu soovituslik väärtus on 254 baiti.

III.7. Temperatuurivahemik

Kiipkaardi kujul registreerimistunnistus peab toimima normaalselt kõikides ilmastikutingimustes, mis ühenduse territooriumil tavapäraselt valitsevad ning vähemalt standardis ISO 7810 kindlaksmääratud temperatuuride vahemikus. Kaardid peavad nõuetekohaselt toimima niiskuse puhul 10 % kuni 90 %.

III.8. Füüsiline kasutusaeg

Kui kaarti kasutatakse vastavalt keskkonna- ja elektrotehnilistele normidele, peab see nõuetekohaselt toimima kümme aastat. Kaardi materjal tuleb valida selline, et nimetatud kasutusaeg oleks tagatud.

III.9. Elektrilised karakteristikud

Toimimise ajal vastavad kaardid komisjoni 31. oktoobri 1995. aasta direktiivile 95/54/EÜ, mis käsitleb elektromagnetilist ühilduvust, [4] ning neid kaitstakse elektrostaatiliste lahenduste eest.

III.10. Faili struktuur

Tabelis 1 loetletakse rakenduse DF kohustuslikud elementaarfailid DF.Registration (vt ISO/IEC 7816-4). Kõikidel nimetatud failidel on transparentne struktuur. Juurdepääsunõudeid on kirjeldatud III.2 peatükis. Liikmesriigid määravad failide suuruse kindlaks oma nõuete kohaselt.

Tabel 1

Faili nimi | Faili identifikaator | Kirjeldus |

EF.Registration_A | "D001" | II.4 ja II.5 peatükis sätestatud registreerimisandmed |

EF.Signature_A | "E001" | Elektrooniline allkiri faili EF.Registration_A kogu andmesisalduse kohta |

EF.C.IA_A.DS | "C001" | EF.Signature_A kohta antud allkirju arvutava väljaandva asutuse X.509v3-sertifikaat |

EF.Registration_B | "D011" | II.6 peatüki kohaselt registreeritavad andmed |

EF.Signature_B | "E011" | Elektrooniline allkiri faili EF.Registration_B kogu andmesisalduse kohta |

EF.C.IA_B.DS | "C011" | EF.Signature_B kohta antud allkirju arvutava väljaandva asutuse X.509v3-sertifikaat |

III.11. Andmete struktuur

Salvestatud sertifikaadid on X.509v3-vormingus vastavalt standardile ISO/IEC 9594-8. Elektroonilised allkirjad salvestatakse transparentselt.

Registreeritavad andmed salvestatakse BER-TLV andmeobjektidena (vt ISO/IEC 7816-4) vastavates elementaarfailides. Väärtuste väljad kodeeritakse standardile ISO/IEC 8859-1 vastavate ASCII tähemärkidena, väärtused "CO"-"FF" on määratletud standarditega ISO/IEC 8859-1 (ladina-1 märgistik), ISO/IEC 8859-7 (kreeka märgistik) või ISO/IEC 8859-5 (slaavi märgistik). Kuupäeva vorming on AAAAKKPP.

Tabelis 2 loetletakse sildid (tags), mille abil tuvastatakse II.4 ja II.5 peatüki kohaselt registreeritud andmetele ja III.1 peatüki täiendavatele andmetele vastavad andmeobjektid. Kui ei ole sätestatud teisiti, on tabelis 2 esitatud andmeobjektid kohustuslikud. Vabatahtlikud andmeobjektid võib välja jätta. Siltide veerg näitab pesastustaset.

Tabel 2

Silt | Kirjeldus |

| | | |

"78" | | | | Compatible Tag Allocation- süsteemi eest vastutav asutus; sisaldab objekti "4F" (vt ISO/IEC 7816-4 ja ISO/IEC 7816-6) |

| "4F" | | | Rakendusidentifikaator (vt ISO/IEC 7816-4) |

"71" | | | | Valdkondadevaheline mall (vt ISO/IEC 7816-4 and ISO/IEC 7816-6), mis vastab registreerimistunnistuse 1. osa kohustuslikele andmetele ja sisaldab kõiki järgmisi objekte |

| "80" | | | Sildi määratluse versioon |

| "9F33" | | | Registreerimistunnistuse 1. osa välja andnud liikmesriigi nimi |

| "9F34" | | | Samaväärse dokumendi teine (näiteks varasem siseriiklik) nimetus (vabatahtlik) |

| "9F35" | | | Pädeva asutuse nimi |

| "9F36" | | | Registreerimistunnistuse väljaandnud liikmesriigi nimi (vabatahtlik) |

| "9F37" | | | Kasutatav märgistik: "00": ISO/IEC 8859-1 (ladina-1 märgistik) "01": ISO/IEC 8859-5 (slaavi märgistik) "02": ISO/IEC 8859-7 (kreeka märgistik) |

| "9F38" | | | Liikmesriigis kasutatav üheselt mõistetav järjenumber |

| "81" | | | Registreerimisnumber |

| "82" | | | Esmase registreerimise kuupäev |

| "A1" | | | Isikuandmed, sisaldavad objekte "A2" ja "86" |

| | "A2" | | Isikuandmed, sisaldavad objekte "83", "84" ja "85" |

| | | "83" | Perekonnanimi või ärinimi |

| | | "84" | Muud nimed või initsiaalid (vabatahtlik) |

| | | "85" | Aadress liikmesriigis |

| | "86" | | "00": on sõiduki omanik "01": ei ole sõiduki omanik "02": ei ole kindlaks määratud, kas on sõiduki omanik või mitte |

| "A3" | | | Sõiduk, sisaldavad objekte "87", "88" ja "89" |

| | "87" | | Sõiduki mark |

| | "88" | | Sõidukitüüp |

| | "89" | | Sõiduki kaubanduslik kirjeldus |

| "8A" | | | Valmistajatehase tähis |

| "A4" | | | Mass, sisaldab objekti "8B" |

| | "8B" | | Suurim tehniliselt lubatud täismass |

| "8C" | | | Töökorras sõiduki mass (koos kerega) |

| "8D" | | | Kehtivusaeg |

| "8E" | | | Registreerimisaeg, millele osutab käesolev tunnistus |

| "8F" | | | Tüübikinnitusnumber |

| "A5" | | | Mootor, sisaldab objekte "90", "91" ja "92" |

| | "90" | | Mootori töömaht |

| | "91" | | Mootori suurim kasulik võimsus |

| | "92" | | Kütusetüüp |

| "93" | | | Võimsuse/kaalu suhe |

| "A6" | | | Istekohad, sisaldab objekte "94" ja "95" |

| | "94" | | Istekohtade arv |

| | "95" | | Seisukohtade arv |

Tabelis 3 loetletakse sildid (tags), mille abil tuvastatakse II.6 peatüki kohaselt registreeritud andmetele vastavad andmeobjektid. Tabelis 3 loetletud andmeobjektid on vabatahtlikud.

Tabel 3

Silt | Kirjeldus |

| | | |

"78" | | | | Compatible Tag Allocation- süsteemi eest vastutav asutus; sisaldab objekti "4F" (vt ISO/IEC 7816-4 ja ISO/IEC 7816-6) |

| "4F" | | | Rakendusidentifikaator (vt ISO/IEC 7816-4) |

"72" | | | | Valdkondadevaheline mall (vt ISO/IEC 7816-4 and ISO/IEC 7816-6), mis vastab registreerimistunnistuse 1. osa kohustuslikele andmetele, II.6 peatükk ja sisaldab kõiki järgmisi objekte: |

| "80" | | | Sildi määratluse versioon |

| "A1" | | | Isikuandmed, sisaldavad objekte "A7", "A8" ja "A9" |

| | "A7" | | Sõiduki omanik, sisaldab objekte "83", "84" ja "85" |

| | | … | |

| | "A8" | | Teine sõiduki omanik, sisaldab objekte "83", "84" ja "85" |

| | | … | |

| | "A9" | | Isik, kes võib sõidukit kasutada muul õiguslikul alusel kui omandiõigus; sisaldab objekte "83", "84" ja "85" |

| | | … | |

| "A4" | | | Mass, sisaldab objekte "96" ja "97" |

| | "96" | | Kasutuseloleva sõiduki maksimaalne lubatud täismass |

| | "97" | | Kogu kasutuseloleva sõiduki maksimaalne lubatud täismass |

| "98" | | | Sõidukikategooria |

| "99" | | | Telgede arv |

| "9A" | | | Teljevahe |

| "AD" | | | Suurima tehniliselt lubatud täismassi jaotuvus telgede vahel; sisaldab objekte "9F1F", "9F20", "9F21", "9F22" ja "9F23" |

| | "9F1F" | | Telg 1 |

| | "9F20" | | Telg 2 |

| | "9F21" | | Telg 3 |

| | "9F22" | | Telg 4 |

| | "9F23" | | 5. ass |

| "AE" | | | Haagise suurim tehniliselt lubatud järelveetav mass, sisaldab objekte "9B" ja "9C" |

| | "9B" | | Piduritega |

| | "9C" | | Ilma piduriteta |

| "A5" | | | Mootor, sisaldab objekte "9D" ja "9E" |

| | "9D" | | Maksimaalvõimsuse pöörlemiskiirus |

| | "9E" | | Valmistajatehase tähis |

| "9F24" | | | Sõiduki värv |

| "9F25" | | | Maksimumkiirus |

| "AF" | | | Müratase, sisaldab objekte "DF26", "DF27" ja "DF28" |

| | "9F26" | | Paikne |

| | "9F27" | | Mootori pöörlemiskiirus |

| | "9F28" | | Sõidumüra |

| "B0" | | | Heitgaasid, sisaldab objekte "9F29", "9F2A", "9F2B", "9F2C", "9F2D", "9F2E", "9F2F", "9F30" ja "9F31" |

| | "9F29" | | CO |

| | "9F2-A" | | HC |

| | "9F2B" | | NOX |

| | "9F2C" | | HC+NOX |

| | "9F2-D" | | Diiselmootoritest eralduvad tahked osakesed |

| | "9F2E" | | Diislikütuse korrigeeritud neeldumistegur |

| | "9F2F" | | C02 |

| | "9F30" | | Kombineeritud kütusekulu |

| | "9F31" | | Viide EÜ tüübikinnituse keskkonnakategooriale |

| "9F32" | | | Kütusepaakide mahutavus |

Liikmesriigid määravad kindlaks II.7 punkti kohaste andmete struktuuri ja vormi.

III.12. Registreeritud andmete lugemine

A. Rakenduse valimine

Rakendus "Sõiduki registreerimine" valitakse käsklusega SELECT DF (nime alusel, vt ISO/IEC 7816-4) koos rakendusidentifikaatoriga (AID). AID-väärtus taotletakse Euroopa Komisjoni valitud laborist.

B. Andmete lugemine failidest

II peatüki punktidele A, B ja D vastavad failid valitakse käsuga SELECT (vt ISO/IEC 7816-4) nii, et käsuparameeter P1 on asendis "02", P2 asendis "04" ja käskude andmeväli sisaldab faili identifikaatorit (vt X peatükk, tabel 1). Vastuseks saadud FCP-mall sisaldab failisuurust, millest võib olla kasu nimetatud failide lugemisel.

Neid faile on võimalik lugeda käsu READ BINARY abil (vt ISO/IEC 7816-4) nii, et käskude andmeväli on tühi ja Le seatakse oodatavate andmete pikkusele kasutades lühikest Le-d.

C. Andmete õigsuse verifitseerimine

Salvestatud registreerimisandmete õigsuse verifitseerimiseks võib verifitseerida vastavat elektroonilist allkirja. See tähendab, et lisaks registriandmetele on võimalik registreerimiskaardilt lugeda ka elektroonilist allkirja.

Allkirja verifitseerimiseks vajaliku avaliku võtme võib saada lugedes registreerimiskaardilt selle väljastanud asutuse antud sertifikaati. Sertifikaadid sisaldavad avalikku võtit ja asjaomase asutuse tunnust. Allkirja võib verifitseerida ka registreerimiskaardist erineva süsteemi abil.

Liikmesriikidel on õigus taotleda avalikke võtmeid ja sertifikaate registreerimistunnistuse väljastanud asutuse sertifikaadi verifitseerimiseks.

III.13. Erisätted

Olenemata muudest käesoleva dokumendi sätetest, võivad liikmesriigid pärast Euroopa Komisjonile vastava teate saatmist lisada registreerimistunnistusele värve, märke ja sümboleid. Lisaks sellele võivad liikmesriigid lubada teatavate III.2 peatüki punktis C nimetatud andmete suhtes XML-vormingut ja juurdepääsu TCP/IP kaudu.

Liikmesriigid võivad Euroopa Komisjoni nõusolekul lisada sõiduki registreerimiskaardile sõidukitega seotud teenuste osutamiseks muid rakendusi, mille kohta ei ole veel Euroopa Liidu tasandil ühtseid eeskirju või dokumente (näiteks tehnoseisundi tõend).

II LISA

REGISTREERIMISTUNNISTUSE II OSA [1]

I. See osa võib esineda kahel kujul: paberkandjal või kiipkaardina. Paberkandjal dokumendi tunnused on esitatud II peatükis ja kiipkaardi omad III peatükis.

II. Paberkandjal registreerimistunnistuse II osa tunnused

II.1. Registreerimistunnistuse maksimaalne suurus on A4 formaadis paber (120 × 297 mm) või A4 formaadis voldik.

II.2 Registreerimistunnistuse II osa paber peab olema muudetud võltsimiskindlaks, kasutades vähemalt kahte järgnevat meetodit:

- graafika,

- vesimärk,

- fluorestseeruv kiud või

- fluorestseeruv trükijäljend.

Liikmesriigid võivad kasutusele võtta täiendavaid turvaelemente.

II.3. Registreerimistunnistuse II osa võib koosneda mitmest leheküljest. Liikmesriigid määravad kindlaks lehekülgede arvu vastavalt dokumendis sisalduvale teabele ja selle paigutusele.

II.4. Registreerimistunnistuse II osa esimesel leheküljel on

- registreerimistunnistuse II osa väljaandnud liikmesriigi nimi,

- registreerimistunnistuse II osa väljaandnud liikmesriigi eristusmärk, nimelt:

B Belgia

DK Taani

D Saksamaa

GR Kreeka

E Hispaania

F Prantsusmaa

IRL Iirimaa

I Itaalia

L Luksemburg

NL Madalmaad

A Austria

P Portugal

FIN Soome

S Rootsi

UK Ühendkuningriik,

- pädeva asutuse nimetus,

- registreerimistunnistuse väljaandnud liikmesriigi keeles või keeltes suure kirjaga trükitud sõnad "registreerimistunnistuse II osa"; pärast sobivat vahet ja väikeses kirjas on need ka Euroopa Ühenduse teistes keeltes,

- registreerimistunnistuse II osa väljaandnud liikmesriigi keeles või keeltes trükitud sõnad "Euroopa Ühendus",

- dokumendi number.

II.5. Registreerimistunnistuse II osas on ka järgmised andmed, mille ees on vastav ühenduse ühtlustatud kood:

A) registreerimisnumber

B) sõiduki esmase registreerimise kuupäev

D) sõiduk:

D.1) mark,

D.2) tüüp,

- variant (kui on teada)

- versioon (kui on teada)

D.3) ärinimi (ärinimed)

E) sõiduki identifitseerimisnumber

K) tüübikinnituse number (kui on teada)

II.6 Registreerimistunnistuse II osas võivad lisaks olla ka järgmised andmed, mille ees on vastav ühenduse ühtlustatud kood:

C) isikuandmed

C.2) sõiduki omanik,

C.2.1) perekonnanimi või ärinimi,

C.2.2) eesnimi (eesnimed) või initsiaal(id) (vajaduse korral),

C.2.3) aadress registreerivas liikmesriigis dokumendi väljaandmise kuupäeval,

C.3) füüsilised või juriidilised isikud, kes võivad sõidukit kasutada muul õiguslikul alusel kui omandiõigus,

C.3.1) perekonnanimi või ärinimi,

C.3.2) eesnimi (eesnimed) või initsiaal(id) (vajaduse korral),

C.3.3) aadress registreerivas liikmesriigis dokumendi väljaandmise kuupäeval

C.5), C.6) kui II.6 punkti koodis C.2 ja/või koodis C.3 esitatud isikuandmete muutumisest ei tulene registreerimistunnistuse uue II osa väljaandmine, võib nendele punktidele vastavad uued isikuandmed kanda koodide C.5 või C.6 alla; need liigendatakse vastavalt II.6 punkti koodile C.2 ja C.3.

J) sõiduki kategooria

II.7. Liikmesriigid võivad lisada täiendavat teavet registreerimistunnistuse II ossa; eelkõige võivad nad lisada sulgudesse identifitseerimiskoodide juurde, nagu see on sätestatud II.5 ja II.6 punktis, oma siseriiklikud koodid.

III. Kiipkaardi kujul registreerimistunnistuse II osa tunnused (II peatükis kirjeldatud paberkandjal dokumendi alternatiiv)

III.1. Kaardi vorming ja silmaga nähtavad andmed

Kuna kiipkaart on mikroprotsessorkaart, tuleb selle kujundamisel järgida III.5 peatükis sätestatud standardeid.

Kaardi esi- ja tagaküljele peavad olema trükitud vähemalt II.4 ja II.5 peatükis kindlaksmääratud andmed; need andmed peavad olema palja silmaga loetavad: (tähtede minimaalne kõrgus 6 punkti) ja trükitud järgmiselt. (Võimaliku paigutuse näidised on esitatud käesoleva jao lõpus joonisel 2)

A. Põhitrükijäljend

Põhiandmed on järgmised:

Esikülg

a) Kiibist paremale:

registreerimistunnistuse väljaandnud liikmesriigi keeles (keeltes)

- sõnad "Euroopa Ühendus",

- registreerimistunnistuse väljaandnud liikmesriigi nimi,

- suures kirjas sõnad "registreerimistunnistuse II osa",

- samaväärse dokumendi teine (näiteks varasem siseriiklik) nimetus (vabatahtlik),

- pädeva asutuse nimi (teise võimalusena punktis B kirjeldatud isikustatud trükijäljendi kujul),

- liikmesriigis kasutatav üheselt mõistetav järjenumber (teise võimalusena punktis B kirjeldatud isikustatud trükijäljendi kujul);

b) kiibist ülespoole:

registreerimistunnistuse väljaandnud liikmesriigi eristusmärk, valgega sinisel ristkülikul ümbritsetuna kaheteistkümnest kollasest tähest:

B Belgia

DK Taani

D Saksamaa

GR Kreeka

E Hispaania

F Prantsusmaa

IRL Iirimaa

I Itaalia

L Luksemburg

NL Madalmaad

A Austria

P Portugal

FIN Soome

S Rootsi

UK Ühendkuningriik

c) liikmesriigid võivad soovi korral lisada alumisse serva väikeses kirjas ja oma riigi keeles (keeltes) märkuse: "Käesolevat dokumenti tuleb hoida kindlas kohas väljaspool sõidukit";

d) kaardi põhivärv on punane (Pantone 194); variandina võib kasutada punasest valgeks üleminevat tausta;

e) kaardi esikülje trükitava ala vasakusse nurka kantakse ratast kujutav sümbol (vt soovitatavat paigutust).

Muus osas kohaldatakse III.13 peatüki sätteid.

B. Isikustatud trükijäljend

Isikustatud trükijäljend sisaldab järgmisi andmeid:

Esikülg

a) pädeva asutuse nimetus — vt ka punkti A alapunt a;

b) registreerimistunnistuse välja andnud liikmesriigi nimi (vabatahtlik);

c) liikmesriigis kasutatav üheselt mõistetav järjenumber — vt ka punkti A alapunt a;

d) järgmised andmed II.5 peatükist; vastavalt II.17 peatükile võib ühenduse ühtlustatud koodide järele lisada eraldi siseriikliku koodi:

Kood | Viide |

A | registreerimisnumber (ametlik litsentsi number) |

B | sõiduki esmase registreerimise kuupäev |

Tagakülg

Tagaküljel peavad olema vähemalt ülejäänud II.5 peatükis kindlaksmääratud andmed; vastavalt II.17 peatükile võib ühenduse ühtlustatud koodide järele lisada eraldi siseriikliku koodi:

Kõnealused andmed on järgmised:

Kood | Viide |

Andmed sõiduki kohta (arvestades II.5 peatüki märkuseid)

D.1. | mark |

D.2. | tüüp (variant/versioon, vastavalt vajadusele) |

D.3. | ärinimi (ärinimed) |

E | valmistajatehase tähis |

K | tüübikinnitusnumber (kui on teada) |

Kaardi tagaküljele võib soovi korral lisada täiendavaid andmeid II.6 peatükist (koos ühtlustatud koodidega) või II.7 peatükist.

C. Kiipkaardi füüsilised turvaelemendid

Dokumentide füüsilist turvalisust ohustavad:

- võltskaartide valmistamine: luuakse asjakohase dokumendiga väga sarnane uus kaart kas täiesti iseseisva objektina või originaaldokumenti kopeerides;

- oluline muutmine: muudetakse originaaldokumendi olemust näiteks sellele trükitud teatavate andmete muutmise teel.

Registreerimistunnistuse II osa materjal peab olema muudetud võltsimiskindlaks, kasutades vähemalt kolme järgnevat meetodit:

- mikrokiri,

- giljoššmuster,*

- pärlmuttertrükivärv,

- lasergraveerimine,

- ultraviolettkiirte all fluorestseeruv trükivärv,

- trükivärvid, mille värv sõltub vaatenurgast,*

- trükivärvid, mille värv sõltub temperatuurist,*

- spetsiaalsed hologrammid,*

- muutuvad laserkujundid,

- optiliselt muutuvad kujundid.

Liikmesriigid võivad kasutusele võtta täiendavaid turvaelemente.

Esmajärjekorras tuleks kasutada tärniga märgitud tehnikaid, kuna need võimaldavad õiguskaitseametnikel kaardi ehtsust kontrollida erivahenditeta.

+++++ TIFF +++++

Joonis 2: Kohustuslike andmete võimaliku paigutuse näited

(kaardi tagaküljele võib lisada rohkem vabatahtlikke ja täiendavaid andmeid)

III.2. Andmete salvestamine ja andmekaitse

Kaardi pinnale, kuhu on talletatud III.1 peatükis sätestatud silmaga nähtavad kohustuslikud andmed, võib ühtlustatud ühiskoodide järele (mis vajaduse korral võivad vastavalt II.7 peatükile esineda koos liikmesriikide oma koodidega) lisada täiendavalt järgmised andmed:

A) II.4 ja II.5 peatükis sätestatud andmed

Kõikide peatükis II.4 ja II.5 kindlaksmääratud andmete kaardile kandmine on kohustuslik.

B) Muud II.6 peatükis sätestatud andmed

Lisaks võivad liikmesriigid kanda kaardile vajalikul määral II.6 peatükis sätestatust rohkem andmeid.

C) Muud II.7 peatükis sätestatud andmed

Vabatahtlikult võib kaardile kanda muid sõidukiga seotud üldist huvi pakkuvaid andmeid.

Punktides A ja B nimetatud andmed säilitatakse kahes eraldi failis millel on transparentne struktuur (vt ISO/IEC 7816-4). Liikmesriigid võivad otsustada punkti C kohaselt kaardile kantavate andmete säilitamise vastavalt oma äranägemisele.

Nende failide suhtes piiranguid ei ole.

Nendesse failidesse kirjutamise õigus on ainult sellistel liikmesriikide siseriiklikel pädevatel asutustel (ja nende volitatud ametkondadel), kes asjakohaseid kiipkaarte väljastavad.

Kirjutamisõigust võib kasutada alles pärast asümmeetrilisel krüptoalgoritmil põhinevat autentimist, mille käigus on vahetatud seansivõtit, et kaitsta sõiduki registreerimiskaardi ja siseriiklike pädevate asutuste (või nende volitatud ametkondade) turvamooduli (näiteks turvamooduli kaart) vahelist seanssi. Seetõttu vahetatakse standardi ISO/IEC 7816-8 kohaseid kaardi abil verifitseeritavaid sertifikaate enne autentimisprotsessi. Kaardi abil verifitseeritavad sertifikaadid sisaldavad avalikke võtmeid, mida saab ja mida kasutatakse järgneva autentimisprotsessi käigus. Kõnealustele sertifikaatidele kirjutab alla pädev siseriiklik asutus ja need sisaldavad standardi ISO/IEC 7816-9 kohast volituse objekti (sertifikaadi omaniku volitus), et kodeerida kaarti rollikohane volitus. See rollikohane volitus on seotud siseriikliku pädeva asutusega (näiteks andmevälja ajakohastamise osas).

Siseriikliku pädeva asutuse asjakohased avalikud võtmed on salvestatud kaarti usaldustõendina (avalik juurvõti).

Nende failide ning autentimis- ja kirjutamisprotsessis vajalike käskude kindlaksmääramine on liikmesriikide ülesanne. Andmekaitse kinnituse peab heaks kiitma vastavalt EAL4+ ühistele hindamiskriteeriumidele. Turvanõuetele lisatakse: 1. AVA_MSU.3 Analysis and testing for insecure states (ebaturvaliste olekute analüüs ja katsetamine); 2. AVA_VLA.4 Highly resistant (eriti vastupidav).

D) Registreerimisandmete õigsuse verifitseerimiseks kasutatavad andmed

Väljaandja asutus arvutab oma elektroonilise allkirja punktides A ja B käsitletud andmeid sisaldava faili kõiki andmeid arvestades ja salvestab selle seotud faili. Kõnealused allkirjad võimaldavad verifitseerida salvestatud andmete õigsust. Kaartidele salvestatakse järgmised andmed:

- punktis A nimetatud andmetega seotud elektrooniline allkiri,

- punktis B nimetatud andmetega seotud elektrooniline allkiri.

Elektrooniliste allkirjade verifitseerimiseks salvestatakse kaardile:

- selle väljaandja asutuse sertifikaadid, kes arvutab punktides A ja B käsitletud andmetega seotud allkirjad.

Elektroonilised allkirjad ja sertifikaadid on loetavad piiranguteta. Kirjutamisõigus elektroonilistesse allkirjadesse ja sertifikaatidesse on ainult pädevatel siseriiklikel asutustel.

III.3. Liides

Liideste jaoks tuleks kasutada väliskontakte. Neid võib kasutada koos transponderiga.

III.4. Kaardi salvestusmaht

Kaardil peab olema piisav salvestusmaht III.2 peatükis nimetatud andmete salvestamiseks.

III.5. Standardid

Kiipkaart ja kasutatavad lugemisseadmed peavad vastama järgmistele standarditele:

— ISO 7810 : Standards for identification cards (plastic cards): Physical characteristics; (Isikutunnistusi (plastkaardid) käsitlevad standardid: tehnilised karakteristikud),

— ISO 7816-1 ja — 2 : Physical characteristics of chip cards, dimensions and location of contacts (Kiipkaartide tehnilised karakteristikud, mõõtmed ja kontaktide asukoht),

— ISO 7816-3 : Electrical characteristics of contacts, transmission protocols (Kontaktide ja edastusprotokollide elektrilised karakteristikud),

— ISO 7816-4 : Communication contents, chip card data structure, safety architecture, access mechanisms (Teabeedastuse sisu, kiipkaardi struktuur, turvaarhitektuur, juurdepääsumehhanismid),

— ISO 7816-5 : Structure of application identifiers, selection and execution of application identifiers, registration procedure for application identifiers (numbering system) (Rakenduse identifikaatorite struktuur, rakenduse identifikaatorite valik ja kasutamine, rakenduse identifikaatorite registreerimise menetlus (numeratsioonisüsteem),

— ISO 7816-6 : Inter-industry data elements for interchange (Valdkondadevahelised vahetatavad andmeelemendid),

— ISO 7816-8 : Integrated circuit(s) cards with contacts — Security related inter-industry commands (Kontaktidega kiipkaardid — Turvalisusega seotud valdkondadevahelised käsud),

— ISO 7816-9 : Integrated circuit(s) cards with contacts — Enhanced inter-industry commands (Kontaktidega kiipkaardid — Laiendatud valdkondadevahelised käsud),

III.6. Tehnilised karakteristikud ja edastusprotokollid.

Vorming on ID-1 (normaalsuurus, vt ISO/IEC 7810).

Kaart toetab edastusprotokolli T = 1 vastavalt standardile ISO/IEC 7816-3. Täiendavalt võib toetada teisi edastusprotokolle, näiteks T = 0, USB või kontaktideta protokolle. Bitiedastuse puhul kohaldatakse otsest kodeerimist (direct convention) (vt ISO/IEC 7816-3).

A. Toitepinge, programmeerimispinge

Kaart töötab pingetel Vcc = 3 V (+/0.3 V) või Vcc = 5 V (+/0,5 V). Kontakti C6 juures kaart programmeerimispinget ei vaja.

B. Answer to reset-signaal

Kaardi infovälja mahubait esitatakse ATR-signaalis tähemärgis TA3. See väärtus on vähemalt "80h" (= 128 baiti).

C. Protokolliparameetri valik (protocol parameter selection)

Protokolliparameetrite valiku (PPS) toetamine vastavalt standardile ISO/IEC 7816-3 on kohustuslik. Seda kasutatakse valides T = 1, kui kaardile on täiendavalt salvestatud T = 0, ja sobitades selle Fi/Di parameetritega saavutamaks suuremat edastuskiirust.

D. Edastusprotokoll T = 1

Aheldamise toetamine on kohustuslik.

Järgmised lihtsustused on lubatud:

- sõlmeaadressi bait: ei kasutata (NAD pannakse asendisse "00").

- ploki S käsk ABORT: ei kasutata.

- ploki S programmeerimispinge olekuviga: ei kasutata.

Kohe pärast ATR-signaali esitab liideseseade seadme infovälja mahu (IFSD), st pärast ATR-signaali edastab liideseseade ploki S infovälja mahu nõude ja kaart saadab tagasi ploki S infovälja mahu. Seadme infovälja mahu soovituslik väärtus on 254 baiti.

III.7. Temperatuurivahemik

Kiipkaardi kujul registreerimistunnistus peab toimima normaalselt kõikides ilmastikutingimustes, mis ühenduse territooriumil tavapäraselt valitsevad ning vähemalt standardis ISO 7810 kindlaksmääratud temperatuuride vahemikus. Kaardid peavad nõuetekohaselt toimima niiskuse puhul 10 % kuni 90 %.

III.8. Füüsiline kasutusaeg

Kui kaarti kasutatakse vastavalt keskkonna- ja elektrotehnilistele normidele, peab see nõuetekohaselt toimima kümme aastat. Kaardi materjal tuleb valida selline, et nimetatud kasutusaeg oleks tagatud.

III.9. Elektrilised karakteristikud

Toimimise ajal vastavad kaardid komisjoni direktiivile 95/54/EÜ, mis käsitleb elektromagnetilist ühilduvust, ning neid kaitstakse elektrostaatiliste lahenduste eest.

III.10. Faili struktuur

Tabelis 1 loetletakse rakenduse DF kohustuslikud elementaarfailid DF.Registration (vt ISO/IEC 7816-4). Kõikidel nimetatud failidel on transparentne struktuur. Juurdepääsunõudeid on kirjeldatud III.2 peatükis. Liikmesriigid määravad failide suuruse kindlaks oma nõuete kohaselt.

Tabel 4

Faili nimi | Faili identifikaator | Kirjeldus |

EF.Registration_A | "D001" | II.4 ja II.5 peatükis sätestatud registreerimisandmed |

EF.Signature_A | "E001" | Elektrooniline allkiri faili EF.Registration_A kogu andmesisalduse kohta |

EF.C.IA_A.DS | "C011" | EF.Signature_A kohta antud allkirju arvutava väljaandva asutuse X.509v3-sertifikaat |

EF.Registration_B | "D011" | II.6 peatüki kohaselt registreeritavad andmed |

EF.Signature_B | "E011" | Elektrooniline allkiri faili EF.Registration_B kogu andmesisalduse kohta |

EF.C.IA_B.DS | "C011" | EF.Signature_B kohta antud allkirju arvutava väljaandva asutuse X.509v3-sertifikaat |

III.11. Andmete struktuur.

Salvestatud sertifikaadid on X.509v3-vormingus vastavalt standardile ISO/IEC 9594-8.

Elektroonilised allkirjad salvestatakse transparentselt.

Registreeritavad andmed salvestatakse BER-TLV andmeobjektidena (vt ISO/IEC 7816-4) vastavates elementaarfailides. Väärtuste väljad kodeeritakse standardile ISO/IEC 8859-1 vastavate ASCII tähemärkidena, väärtused "CO"-"FF" on määratletud standarditega ISO/IEC 8859-1 (ladina-1 märgistik), ISO/IEC 8859-7 (kreeka märgistik) või ISO/IEC 8859-5 (slaavi märgistik). Kuupäeva vorming on AAAAKKPP.

Tabelis 2 loetletakse sildid (tags), mille abil tuvastatakse II.4 ja II.5 peatüki kohaselt registreeritud andmetele ja III.1 peatüki täiendavatele andmetele vastavad andmeobjektid. Kui ei ole sätestatud teisiti, on tabelis 2 esitatud andmeobjektid kohustuslikud. Vabatahtlikud andmeobjektid võib välja jätta. Siltide veerg näitab pesastustaset.

Tabel 5

Silt | Kirjeldus |

| | | |

"78" | | | | Compatible Tag Allocation- süsteemi eest vastutav asutus; sisaldab objekti "4F" (vt ISO/IEC 7816-4 ja ISO/IEC 7816-6) |

| "4F" | | | Rakenduse identifikaator (vt ISO/IEC 7816-4) |

"73" | | | | Valdkondadevaheline mall (vt ISO/IEC 7816-4 and ISO/IEC 7816-6), mis vastab registreerimistunnistuse 2. osa kohustuslikele andmetele ja sisaldab kõiki järgmisi objekte |

| "80" | | | Sildi määratluse versioon |

| "9F33" | | | Registreerimistunnistuse 2. osa välja andnud liikmesriigi nimi |

| "9F34" | | | Samaväärse dokumendi teine (näiteks varasem siseriiklik) nimetus (vabatahtlik) |

| "9F35" | | | Pädeva asutuse nimi: |

| "9F36" | | | Registreerimistunnistuse väljaandnud asutuse nimi (vabatahtlik) |

| "9F37" | | | Kasutatav märgistik: "00": ISO/IEC 8859-1 (ladina-1 märgistik) "01": ISO/IEC 8859-5 (slaavi märgistik) "02": ISO/IEC 8859-7 (kreeka märgistik) |

| "9F38" | | | Liikmesriigis kasutatav üheselt mõistetav järjenumber |

| "81" | | | Registreerimisnumber |

| "82" | | | Esmase registreerimise kuupäev |

| "A3" | | | Sõiduk, sisaldab objekte "87", "88" ja "89" |

| | "87" | | Sõiduki mark |

| | "88" | | Sõidukitüüp |

| | "89" | | Sõiduki kaubanduslik kirjeldus |

| "8A" | | | Valmistajatehase tähis |

| "8F" | | | Tüübikinnitusnumber |

Tabelis 6 loetletakse sildid (tags), mille abil tuvastatakse II.6 peatüki kohaselt registreeritud andmetele vastavad andmeobjektid. Tabelis 6 loetletud andmeobjektid on vabatahtlikud.

Tabel 6

Silt | Kirjeldus |

| | | |

"78" | | | | Compatible Tag Allocation- süsteemi eest vastutav asutus; sisaldab objekti "4F" (vt ISO/IEC 7816-4 ja ISO/IEC 7816-6) |

| "4F" | | | Rakenduse identifikaator (vt ISO/IEC 7816-4) |

"74" | | | | Valdkondadevaheline mall (vt ISO/IEC 7816-4 and ISO/IEC 7816-6), mis vastab registreerimistunnistuse 1. osa kohustuslikele andmetele, II.6 peatükk ja sisaldab kõiki järgmisi objekte |

| "80" | | | Sildi määratluse versioon |

| "A1" | | | Isikuandmed, sisaldavad objekte "A7", "A8" ja "A9" |

| | "A7" | | Sõiduk, sisaldab objekte "83","84" ja "85" |

| | | "83" | Perekonnanimi või ärinimi |

| | | "84" | Muud nimed või initsiaalid (vabatahtlik) |

| | | "85" | Aadress liikmesriigis |

| | "A8" | | Teine sõidukiomanik, sisaldab objekte "83","84" ja "85" |

| | | … | |

| | "A9" | | Isik, kes võib sõidukit kasutada muul õiguslikul alusel kui omandiõigus; sisaldab objekte "83", "84" ja "85" |

| | | … | |

| "98" | | | Sõidukikategooria |

Liikmesriigid määravad kindlaks punkti II.7 kohaste andmete struktuuri ja vormi.

III.12. Registreeritud andmete lugemine

A. Rakenduse valimine

Rakendus "Sõiduki registreerimine" valitakse käsklusega SELECT DF (nime alusel, vt ISO/IEC 7816-4) koos rakenduse identifikaatoriga (AID). AID-väärtus taotletakse Euroopa Komisjoni valitud laborist.

B. Andmete lugemine failidest

II peatüki punktidele A, B ja D vastavad failid valitakse käsuga SELECT (vt ISO/IEC 7816-4 nii, et käsuparameeter P1 on asendis "02", P2 asendis "04" ja käskude andmeväli sisaldab faili identifikaatorit (vt X peatükk, tabel 1). Vastuseks saadud FCP-mall sisaldab failisuurust, millest võib olla kasu nimetatud failide lugemisel.

Neid faile on võimalik lugeda käsu READ BINARY abil (vt ISO/IEC 7816-4) nii, et käskude andmeväli on tühi ja Le seatakse oodatavate andmete pikkusele kasutades lühikest Le-d.

C. Andmete õigsuse verifitseerimine

Salvestatud registriandmete õigsuse verifitseerimiseks võib verifitseerida vastavat elektroonilist allkirja. See tähendab, et lisaks registriandmetele on võimalik registreerimiskaardilt lugeda ka elektroonilist allkirja.

Allkirja verifitseerimiseks vajaliku avaliku võtme võib saada lugedes registreerimiskaardilt selle väljastanud asutuse antud sertifikaati. Sertifikaadid sisaldavad avalikku võtit ja asjaomase asutuse tunnust. Allkirja võib verifitseerida ka registreerimiskaardist erineva süsteemi abil.

Liikmesriikidel on õigus taotleda avalikke võtmeid ja sertifikaate registreerimistunnistuse väljastanud asutuse sertifikaadi verifitseerimiseks.

III.13. Erisätted

Olenemata muudest käesoleva dokumendi sätetest, võivad liikmesriigid pärast Euroopa Komisjonile vastava teate saatmist lisada registreerimistunnistusele värve, märke ja sümboleid. Lisaks sellele võivad liikmesriigid lubada teatavate III.2 peatüki punktis C nimetatud andmete suhtes XML-vormingut ja juurdepääsu TCP/IP kaudu. Liikmesriigid võivad Euroopa Komisjoni nõusolekul lisada sõiduki registreerimiskaardile sõidukitega seotud teenuste osutamiseks muid rakendusi, mille kohta ei ole veel Euroopa Liidu tasandil ühtseid eeskirju või dokumente (näiteks tehnoseisundi tõend).

"

[1] Üheosalistel tunnistustel on ainult sõna "registreerimistunnistus" ja tekstis ei viidata I osale.

[2] Nõukogu 20. märtsi 1970. aasta direktiiv 70/220/EMÜ mootorsõidukite ottomootorite heitgaaside tekitatud õhusaaste vastu võetavaid meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 76, 6.4.1970, lk 1), direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2002/80/EÜ (EÜT L 291, 28.10.2002, lk 20).

[3] Nõukogu 3. detsembri 1987. aasta direktiiv 88/77/EMÜ sõidukite diiselmootoritest paisatavate heitgaaside tekitatud õhusaaste vastu võetavaid meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 36, 9.2.1988, lk 33). Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2001/27/EÜ (EÜT L 107, 18.4.2001, lk 10).

[4] Komisjoni 31. oktoober 1995 direktiiv 95/54/EÜ, millega kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 72/245/EMÜ mootorsõidukitele paigaldatud sädesüütemootorite tekitatud raadiohäirete summutamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja muudetakse direktiivi 70/156/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 226, 8.11.1995, lk 1).

[1] Käesolev lisa kehtib ainult kaheosaliste registreerimistunnistuste suhtes.

--------------------------------------------------

Top