EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0108

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/108/EÜ, 8. detsember 2003, millega muudetakse direktiivi 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta

OJ L 345, 31.12.2003, p. 106–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 133 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 133 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 002 P. 70 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2014; kehtetuks tunnistatud 32012L0019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/108/oj

32003L0108Euroopa Liidu Teataja L 345 , 31/12/2003 Lk 0106 - 0107


Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/108/EÜ,

8. detsember 2003,

millega muudetakse direktiivi 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [1]

olles nõu pidanud regioonide komiteega,

toimides asutamislepingu artikliga 251 sätestatud menetluse kohaselt [2]

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta) [3] vastuvõtmisprotseduuri ajal tõstatati küsimus võimalikest majanduslikest tagajärgedest, mis artikli 9 sõnastus võib asjaomaste seadmete valmistajatele tekitada.

(2) Kõnealust direktiivi käsitleval lepituskomitee 10. oktoobri 2002. aasta koosolekul teatasid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon ühisdeklaratsioonis oma kavatsusest võimalikult kiiresti uurida muude kui kodumajapidamiste elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete hoolduse rahastamisega seotud küsimusi, mis tulenevad direktiivi 2002/96/EÜ artiklist 9.

(3) Komisjon on kooskõlas ühisdeklaratsiooniga uurinud artikli 9 praegusest sõnastusest tulenevaid majanduslikke tagajärgi seadmete valmistajatele ning jõudnud järeldusele, et turule viidud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagasivõtukohustus tekitab tagasiulatuvalt direktiiviga sätestamata vastutuse, mis tõenäoliselt toob teatavatele tootjatele kaasa tõsiseid majandusriske.

(4) Et kõnealuseid riske ära hoida, peaksid muude kasutajate kui kodumajapidamiste enne 13. augustit 2005 turuleviidud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumise, käitlemise, korduskasutamise, taaskasutamise ja ringlussevõtuga seotud finantsvastutust kandma tootjad, kui nad tarnivad sama tüüpi ja sama funktsiooniga tooteid asendavaid uusi tooteid. Kui kõnealuseid jäätmeid ei asendata uute toodetega, peaksid vastutust kandma toodete kasutajad. Liikmesriikidel, tootjatel ja kasutajatel peaks olema võimalus sisse seada teistsugune kord.

(5) Direktiivi 2002/96/EÜ artikli 17 kohaselt peavad liikmesriigid jõustama käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 13. augustiks 2004. Et liikmesriikide õigusaktides, mis on vastu võetud kõnesolevaks kuupäevaks, ei oleks vaja teha muudatusi, tuleks käesolev direktiiv võimalikult kiiresti vastu võtta ja rakendada liikmesriikide õiguses samaaegselt direktiiviga 2002/96/EÜ.

(6) Direktiivi 2002/96/EÜ tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2002/96/EÜ artikkel 9 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 9

Muude kui kodumajapidamiste elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete hoolduse rahastamine

1. Liikmesriigid tagavad, et 13. augustiks 2005 rahastavad tootjad muude kasutajate kui kodumajapidamiste selliste elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumisest, töötlemisest, taaskasutamisest ja keskkonnaohutust kõrvaldamisest tulenevad kulud, mis on turule viidud pärast 13. augusti 2005.

Liikmesriigid tagavad, et 13. augustiks 2005 toimub enne 13. augustit 2005 turuleviidud elektri- ja elektroonikatoodete jäätmete (vanad jäätmed) hoolduskulude rahastamine kolmandas ja neljandas lõigus sätestatu kohaselt.

Vanade jäätmete hoolduskulud, mis asendatakse uute samaväärsete toodetega või sama funktsiooni täitvate uute toodetega, rahastavad kõnealuste toodete tootjad toodete tarnimisel. Liikmesriigid võivad alternatiivina sätestada, et muud kasutajad kui kodumajapidamised võtavad samuti osaliselt või täielikult sellest rahastamisest osa.

Muude vanade jäätmete hoolduskulude rahastamise eest vastutavad muud kasutajad kui kodumajapidamised.

2. Tootjad ja muud kasutajad kui kodumajapidamised võivad sõlmida lepinguid muude rahastamisviiside kohta, ilma et see piiraks käesoleva direktiivi kohaldamist."

Artikkel 2

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 13. augustiks 2004. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Nende normide vastuvõtmisel lisavad liikmesriigid neisse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käeolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. detsember 2003

Euroopa Parlamendi nimel

president

P. Cox

Nõukogu nimel

eesistuja

F. Frattini

[1] ELT C 234, 30.9.2003, lk 91.

[2] Euroopa Parlamendi 21. oktoobri 2003. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 19. novembri 2003. aasta otsus.

[3] ELT L 37, 13.2.2003, lk 24.

--------------------------------------------------

Top