EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1936

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1936/2001, 27. september 2001, milles sätestatakse teatavate siirdekalavarude püügi suhtes kohaldatavad kontrollimeetmed

OJ L 263, 3.10.2001, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 232 - 240
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 192 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 192 - 200
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 275 - 282

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1936/oj

32001R1936Euroopa Liidu Teataja L 263 , 03/10/2001 Lk 0001 - 0008


Nõukogu määrus (EÜ) nr 1936/2001,

27. september 2001,

milles sätestatakse teatavate siirdekalavarude püügi suhtes kohaldatavad kontrollimeetmed

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust [2]

ning arvestades järgmist:

(1) Ühendus on alates 14. novembrist 1997 olnud rahvusvahelise Atlandi tuunikala kaitse konventsiooni [3] (edaspidi ICCATi konventsioon) lepinguosaline.

(2) ICCATi konventsioon sätestab Atlandi ookeanis ja sellega seotud meredes leiduva tuuni ja selle lähiliikide varude kaitse ja majandamise piirkondadevahelise koostöö raamistiku, asutades Rahvusvahelise Atlandi Tuunikaitse Komisjoni, edaspidi ICCAT, ja andes konventsiooni kohaldamisalal kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevaid soovitusi, mis saavad lepinguosalistele siduvaks.

(3) ICCAT on vastu võtnud mitmeid soovitusi, millega kohustatakse lepinguosalisi võtma kontrolli- ja järelevalvemeetmeid, eelkõige seoses statistika koostamise ja edastamisega, sadamas toimuva kontrolliga, laevade satelliitjälgimisega, laevade vaatluse ja ümberlaadimisega ning kolmandate riikide ja riikkondsuseta laevade kontrollimisega. Need soovitused on ühendusele kohustuslikud ja seetõttu tuleks neid rakendada.

(4) Teatavad kohustused on ühenduse õigusesse üle võetud nõukogu 21. juuni 1999. aasta määrusega (EÜ) nr 1351/1999, milles sätestatakse teatavad kontrollimeetmed ICCATi võetud meetmete järgimise tagamiseks, [4] ja nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määruse (EMÜ) nr 2742/1999 (millega määratakse ühenduse vetes ja ühenduse laevadele püügipiirangutega vetes kohaldatavad teatavate kalavarude ja kalavarurühmade 2000. aasta püügivõimalused ning nendega seotud tingimused ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 66/98 [5] artikli 22 lõikega 1. Selguse huvides tuleks need meetmed koondada ühte määrusesse ning varasemad määrused kehtetuks tunnistada ja asendada.

(5) Teadustöö eesmärgil tuleks ühenduse kalalaevade kaptenitelt nõuda juhiste järgimist, mis on ICCATi väljaantud "Atlandi ookeani tuuni ja selle lähiliikide statistika ja proovivõtmise käsiraamatus".

(6) Ühendus on heaks kiitnud India Ookeani Tuunikomisjoni (edaspidi IOTC) moodustamise lepingu. [6] See leping sätestab kasuliku raamistiku rahvusvahelise koostöö tugevdamiseks India ookeanis leiduva tuuni ja selle lähiliikide kaitseks ja otstarbekaks kasutamiseks, asutades IOTC ja andes selle pädevusalas kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevaid soovitusi, mis saavad lepinguosalistele siduvaks. Ühendus peaks kohaldama IOTC võetud kontrollimeetmeid.

(7) IOTC on vastu võtnud soovituse troopilisi tuune käsitleva teabe registreerimise ja vahetamise kohta. See soovitus on ühendusele siduv ja seetõttu tuleks seda rakendada.

(8) Ühendus on huvitatud kalastustegevusest Vaikse ookeani idaosas ning on algatanud menetluse ühinemiseks Ameerika Troopikatuunide Komisjoniga, edaspidi IATTC. Kuni ühinemiseni ning kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguste konventsioonist tuleneva kohustusega teha koostööd peab ühendus kohaldama IATTC vastuvõetud kontrollimeetmeid.

(9) Ühendus on allkirjastanud rahvusvahelise delfiinide kaitseprogrammi käsitleva lepingu [7] ja võtnud otsusega 1999/386/EÜ [8] vastu otsuse kohaldada seda kuni heakskiitmiseni ajutiselt; seepärast peaks ühendus kohaldama sellest lepingust tulenevaid kontrollimeetmeid.

(10) Liikmesriigid peaksid võtma vajalikud meetmed, et tagada IOTC, IATTC ja rahvusvahelist delfiinide kaitseprogrammi käsitlevast lepingust tulenevate kontrollimeetmete järgimine.

(11) Nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, [9] kohaldatakse kogu püügitegevuse ja kõikide sellega seotud toimingute suhtes, mida tehakse liikmesriikide territooriumil ning liikmesriikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates meredes, sealhulgas kolmanda riigi vetes või avamerel tegutsevate ühenduse kalalaevade tegevuse suhtes, ilma et see piiraks ühenduse ja kolmandate riikide vahel sõlmitud kalanduskokkulepete ja rahvusvaheliste konventsioonide kohaldamist, mille üheks pooleks on ühendus.

(12) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega sätestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlus, [10]

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eesmärk

Käesolevas määruses sätestatakse selle I lisas nimetatud siirdekalaliikide varude püügiga seotud järelevalve- ja kontrollimeetmed ja seda kohaldatakse liikmesriikide lipu all sõitvate ühenduses registreeritud laevade suhtes (edaspidi "ühenduse kalalaevad"), kes tegutsevad ühes artiklis 2 nimetatud vööndis.

Artikkel 2

Vööndid

Käesolevas määruses on mered määratletud järgmiselt.

a) Vöönd 1:

Kõik Atlandi ookeani ja sellega seotud merede veed, mis on hõlmatud ICCATi konventsiooniga vastavalt selle artiklile 1.

b) Vöönd 2:

Kõik India ookeani veed, mis on hõlmatud IOTC asutamist käsitleva lepinguga vastavalt selle artiklile 2.

c) Vöönd 3:

Kõik Vaikse ookeani idaosa veed, nagu on määratletud rahvusvahelist delfiinide kaitseprogrammi käsitleva lepingu artiklis 3.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) pardaleminek — ühe või mitme volitatud inspektori minek mõne organisatsiooni pädevusalasse kuuluva kalalaeva pardale, et seda kontrollida;

b) ümberlaadimine — siirdekalade ja/või neist valmistatud toodete laadimine ühe kalalaeva pardalt teisele kas merel või sadamas, olenemata nende kogusest ja ilma et sadamariik oleks tooted lossituna registreerinud;

c) lossimine — siirdekalade ja/või neist valmistatud toodete mahalaadimine kalalaeva pardalt sadamas või maal, olenemata nende kogusest;

d) rikkumine — tegu, mille kalalaev on oletatavasti teinud või tegemata jätnud, mida on nimetatud kontrollaktis ja mis annab tõsist alust kahtlustada, et käesoleva määruse või mõne muu artiklis 2 nimetatud vööndi piirkondliku organisatsiooni vastuvõetud soovitust ülevõtva määruse sätteid on rikutud;

e) kolmanda riigi laev — laev, mille puhul on täheldatud ja kindlaks tehtud, et see on ühes artiklis 2 nimetatud vööndis seotud kalastustegevusega, ja mis sõidab sellise riigi lipu alla, kes ei ole piirkondliku organisatsiooni lepinguosaline;

f) riikkondsuseta laev — laev, mille puhul on alust kahtlustada, et tal puudub riikkondsus.

I PEATÜKK

VÖÖNDIS 1 KOHALDATAVAD JÄRELEVALVE- JA KONTROLLIMEETMED

1. jagu

Kontrollimeetmed

Artikkel 4

Püügiproovi võtmine

1. Püügiproove võetakse kooskõlas nõukogu 29. juuni 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 1543/2000, millega kehtestatakse ühenduse raamistik ühise kalanduspoliitika reguleerimiseks vajalike andmete kogumiseks ja haldamiseks, [11] ja "Atlandi ookeani tuuni ja selle lähiliikide statistika ja proovivõtmise käsiraamatu" (3. trükk, ICCAT, 1990) nõuetega.

2. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu artikli 24 lõikes 2 nimetatud korras.

Artikkel 5

Püügiteade

1. Liikmesriigid edastavad II lisas märgitud liike käsitlevad andmed aastase nominaalsaagi kohta (ICCATi kohaselt I ülesanne) komisjonile, kes omakorda edastab need ICCATi täitevsekretariaadile. ICCATi nõuete täitmiseks peavad liikmesriigid edastama andmed komisjonile hiljemalt:

järgmise aasta 1. märtsiks: esialgne hinnang terve aasta kohta;

järgmise aasta 15. aprilliks: lõplik hinnang.

2. Liikmesriigid edastavad ICCATi täitevsekretariaadile igal aastal enne 31. juulit järgmised andmed (ICCATi kohaselt II ülesanne) ning võimaldavad komisjonile elektroonilise juurdepääsu neile andmetele:

a) andmed eelmise aasta saagi ja püügikoormuse kohta, mis on piirkondade kaupa ja ajaliselt üksikasjalikult jaotatud;

b) kõik nende käsutuses olevad andmed sportliku püügiga saadud I lisas nimetatud kalaliikide saagi kohta.

3. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu artikli 24 lõikes 2 nimetatud korras.

Artikkel 6

Haipüüki käsitlev teave

1. Liikmesriigid edastavad ICCATi täitevsekretariaadile kõik nende käsutuses olevad andmed haipüügi ja haidega kauplemise kohta, kusjuures komisjonil peab olema neile elektrooniline juurdepääs.

2. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu artikli 24 lõikes 2 nimetatud korras.

Artikkel 7

Deklareerimata püük

Üle 24 meetrise kogupikkusega õngepüügilaevadega püütud harilikust tuunist ja suursilm-tuunist valmistatud külmutatud toodete impordi puhul koguvad ja kontrollivad liikmesriigid komisjoni taotluse korral võimalikult palju importi käsitlevat ja sellega seotud teavet, nagu laevanimed, nende registrinumbrid ja omanikud, püütud liigid ja nende kaal, kalastusvöönd ja ekspordikoht.

Artikkel 8

Laevade vaatlus

1. Käesolevas artiklis tähendab "vaatlus" mis tahes vaatlust, mida teeb liikmesriigi laev, õhusõiduk või merel korraldatava kontrolli eest vastutav pädev ametiasutus ja mille objektiks on:

- riikkondsuseta laev, kes püüab tõenäoliselt I lisas loetletud kalaliike,

- või mõne teise lepinguosalise lipu all sõitev laev, kes tõenäoliselt rikub kalastades ICCATi kaitsemeetmeid,

- või laev, kes sõidab sellise riigi, üksuse või kalastusüksuse lipu all, kes ei ole lepinguosaline, ja kes tõenäoliselt rikub kalastades ICCATi kaitsemeetmeid.

2. Vaatlusandmed märgitakse standardsesse vaatlusvormi ja võimaluse korral esitatakse kogu teave, mida vorm ette näeb. Vormile võib lisada laeva foto.

3. Vaatlusvormid saadetakse viivitamata vaatlejaliikmesriigi päevale ametiasutusele, kes edastab need kohe komisjonile, kes teavitab vaadeldava laeva lipuriiki. Komisjon edastab vaatlusvormid kohe ICCATi täitevsekretariaadile.

4. Liikmesriik, kes saab lepinguosalise pädevalt ametiasutuselt vaatlusandmed tema lipu all sõitva laeva tegevuse kohta, esitab need ja kogu muu asjakohase teabe komisjonile, kes edastab selle teabe õigeaegselt täitevkomiteele, et rakenduskomitee saaks seda kontrollida.

5. Ühenduse kalalaevade kaptenid edastavad oma ametiasutustele kogu teabe laevade kohta, kes eeldatavasti püüavad suursilm-tuuni konventsiooni kohaldamisaladel, kuid keda ei ole ICCATi täitevsekretariaadi koostatud nimekirjas. Liikmesriigid edastavad need tähelepanekud võimalikult kiiresti komisjonile, kes teavitab ICCATi täitevsekretariaati.

6. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad, mis käsitlevad lõikes 2 nimetatud vaatlusvormi vormingut ja nõudeid, võetakse vastu artikli 24 lõikes 2 sätestatud korras.

Artikkel 9

Aastaaruanne

1. Liikmesriigid saadavad komisjonile igal aastal enne 15. juunit ICCATi vastuvõetud vormingus koostatud riikliku aruande, milles on a) teave satelliitjälgimissüsteemi rakendamise kohta ja b) iga kalastuspiirkonna kohta "ICCATi teabetabel", millele lisatakse muu hulgas märkused ICCATi kehtestatud teatavate kalaliikide alammõõte käsitlevate lubatud hälvete rikkumise kohta ja võetud või võetavad meetmed. Samuti näitavad liikmesriigid, kuidas on korraldatud I lisas loetletud kalaliikide sportlik püük, ja esitavad andmed kõikide eelmisel aastal nende laevadega seotud ümberlaadimistoimingute kohta.

2. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu artikli 24 lõikes 2 nimetatud korras.

2. jagu

Kontrollimenetlus sadamas

Artikkel 10

Üldsätted

1. Liikmesriigid määravad oma sadamates tehtava kontrolli jaoks inspektorid, kes vastutavad I lisas loetletud kalaliikide ümberlaadimise ja lossimise järelevalve ja kontrolli eest.

2. Liikmesriigid tagavad, et kontrollimine toimub kedagi diskrimineerimata ja ICCATi sadamas tehtava kontrolli korra kohaselt.

3. Sadamariik võib muu hulgas kontrollida kalalaevade pardal asuvaid dokumente, püügivahendeid ja saaki, kui sellised laevad on vabatahtlikult tema sadamas või kaldalähedases terminalis.

Artikkel 11

Inspektorid

1. Liikmesriigid väljastavad igale ICCATi inspektorile identifitseerimisdokumendi, mida ta peab kaasas kandma ja esitama enne kontrollimist. Dokumenti käsitlevad üksikasjad määratakse artikli 24 lõikes 2 sätestatud korras. Liikmesriigid saadavad oma inspektorite nimekirja komisjonile, kes edastab selle ICCATi täitevsekretariaadile.

2. Liikmesriigid tagavad, et ICCATi inspektorid täidavad oma ülesandeid kooskõlas ICCATi sadamas tehtava kontrolli eeskirjadega. Inspektorite tegevus on pädevate asutuste kontrolli all ja nad vastutavad kõnealuste asutuste ees.

Artikkel 12

Kontrollimenetlus

1. Liikmesriigid tagavad, et nende ICCATi inspektorid:

- häirivad kontrolli käigus võimalikult vähe laeva tegevust ega põhjusta kala kvaliteedi halvenemist,

- koostavad artikli 24 lõikes 2 sätestatud korras kontrollakti ja edastavad selle oma ametiasutusele.

2. Inspektoritel on õigus kontrollida kõiki laeva osi, tekke ja ruume, saaki (töödeldud või töötlemata), püügivahendeid, seadmeid ja kõiki dokumente, mis on vajalikud ICCATi vastuvõetud kaitsemeetmete järgimise kontrollimiseks, sealhulgas püügipäevikut ja lastinimekirju, kui tegemist on emalaeva või transpordilaevaga.

3. Inspektorid kirjutavad oma aruandele alla kapteni juuresolekul, kellel on õigus lisada aruandesse asjakohaseks peetavat teavet või nõuda sellise teabe lisamist ja sellele alla kirjutada. Inspektor märgib püügipäevikusse, et kontroll on toimunud.

Artikkel 13

Kapteni kohustused kontrollimise ajal

Ühenduse laevade kaptenid:

a) ei esita vastuväiteid kontrollimisele, mida volitatud inspektorid riigisisestes või välissadamates teevad, ei püüa inspektoreid ähvardada ega töötegemisel segada ja tagavad nende ohutuse;

b) teevad käesolevas määruses sätestatud korras toimuva kontrolli käigus koostööd ja annavad vajalikku abi;

c) annavad inspektoritele võimaluse kontrollida kõiki laeva osi, tekke ja ruume, saaki (töödeldud või töötlemata), püügivahendeid, seadmeid ja kõiki dokumente, sealhulgas püügipäevikut ja lastinimekirju.

Artikkel 14

Menetlus rikkumise puhul

1. Kui ICCATi inspektoril on põhjust uskuda, et kalalaeva tegevus on rikkunud ICCATi vastuvõetud kaitsemeetmeid:

a) kannab ta rikkumise kontrollakti;

b) võtab kõik vajalikud meetmed tõendusmaterjali turvalisuse tagamiseks;

c) saadab kontrollakti viivitamata oma asutusele.

2. Kontrolliv liikmesriik saadab kontrollakti originaaleksemplari viivitama komisjonile, kes edastab selle viivitamata kontrollitava laeva lipuriigi pädevale asutusele ja saadab koopia ICCATi täitevsekretariaadile.

Artikkel 15

Edaspidine jälgimine rikkumise puhul

1. Kui liikmesriik saab ICCATi lepinguosaliselt või teiselt liikmesriigilt teate, mille kohaselt tema lipu all sõitev laev on toime pannud rikkumise, võtab ta kooskõlas oma siseriikliku õigusega viivitamata meetmeid tõendusmaterjali saamiseks ja läbivaatamiseks, toimetab vajadusel edasist juurdlust ja võimaluse korral kontrollib laeva.

2. Iga liikmesriik määrab asutuse, kes on volitatud saama tõendusmaterjali rikkumiste kohta, ja teatab komisjonile selle asutuse nime, aadressi ja muud kontaktandmed.

3. Lipuliikmesriik teatab kehtestatud sanktsioonidest ja asjaomase laeva suhtes võetud meetmetest komisjonile, kes edastab selle teabe ICCATi täitevsekretariaadile.

Artikkel 16

Kontrollaktide käitlemine

1. Iga liikmesriik suhtub teiste liikmesriikide ja lepinguosaliste ICCATi inspektorite koostatud kontrollaktidesse samamoodi nagu oma inspektori koostatud aktidesse.

2. Iga liikmesriik teeb asjaomaste lepinguosalistega koostööd, et kooskõlas oma siseriikliku õigusega hõlbustada kohtu- või muid menetlusi, mis tulenevad kontrollaktist, mille ICCATi inspektor on esitanud ICCATi sadamas tehtava kontrolli korra kohaselt.

3. jagu

Riikkondsuseta ja kolmandate riikide laevad

Artikkel 17

Ümberlaadimine

1. Ühenduse kalalaevad ei või vastu võtta I lisas loetletud liikidesse kuuluvat ümberlaaditavat kala riikkondsuseta laevadelt või laevadelt, kes sõidavad sellise kolmanda riigi lipu all, kellel ei ole koostöös osaleva riigi, üksuse või kalastusüksuse staatust.

2. ICCATi koostatud nimekirja koostöös osalevatest riikidest, üksustest ja kalastusüksustest avaldab komisjon Euroopa Ühenduste Teataja C-seerias.

3. Enne iga aasta 15. septembrit saadavad liikmesriigid komisjonile andmed I lisas loetletud kalaliikidega seotud ümberlaadimistoimingute kohta, mis on toimunud eelmise aasta jooksul nende lipu alla sõitvate laevade ja sellise kolmanda riigi lipu all sõitvate laevade vahel, kellel on koostööd tegeva riigi, üksuse või kalastusüksuse staatus. Komisjon edastab selle teabe ICCATi täitevsekretariaadile.

Artikkel 18

Kalapüüki käsitlevad kontrollimeetmed

1. Liikmesriigi pädev asutus, kes on riikkondsuseta laeva pardale tulnud ja/või seda kontrollinud, teatab komisjonile viivitamata kontrolli tulemustest ja kõikidest meetmetest, mis ta rahvusvahelise õiguse kohaselt võtnud on. Komisjon edastab selle teabe võimalikult kiiresti ICCATi täitevsekretariaadile.

2. Liikmesriigid tagavad, et nende pädevad asutused kontrollivad igat määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 28 lõike 2 punkti e tähenduses määratud sadamasse sisenevat riikkondsuseta või kolmanda riigi laeva. Laeva saaki ei tohi lossida või ümber laadida kuni kontrolli lõpetamiseni.

3. Kui kontrollimisel selgub, et laeva pardal on kehtiva ICCATi soovituse kohaldamisalasse kuuluvaid kalavarusid, keelab liikmesriik nende lossimise või ümberlaadimise.

4. Lõikes 3 nimetatud keeldu ei anta, kui kontrollitava laeva kapten või tema esindaja tõendab pädevale asutusele, et:

a) laeval olev saak on püütud väljaspool vööndit või

b) pardal olev saak on püütud kehtivaid kaitsemeetmeid rikkumata.

Artikkel 19

Liikmesriikide kodanikud

Iga liikmesriik püüab oma siseriiklike õigusaktidega lubatud piires takistada oma kodanikel osalemast kolmandate riikide tegevuses, mis on vastuolus ICCATi kaitse- ja majandamismeetmete rakendamisega.

II PEATÜKK

VÖÖNDIS 2 KOHALDATAVAD KONTROLLI- JA JÄRELEVALVEMEETMED

Artikkel 20

Üldsätted

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et tema lipu alla sõitev laev järgiks selles vööndis kohaldatavaid meetmeid.

Artikkel 21

Tähelepanekud

1. Nende ühenduse laevade kaptenid, kellel on lubatud kõnealuses vööndis kalastada, edastavad oma siseriiklikule asutusele tähelepanekud selliste kolmandate riikide laevade kohta, kes kõnealuses vööndis oletatavasti või teadaolevalt püüavad suursilm-tuuni, kulduim-tuuni või vööttuuni.

2. Liikmesriigid saadavad selle teabe võimalikult kiiresti komisjonile, kes edastab selle IOTC-le.

III PEATÜKK

VÖÖNDIS 3 KOHALDATAVAD KONTROLLI- JA JÄRELEVALVEMEETMED

Artikkel 22

Üldsätted

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et tema lipu alla sõitvad laevad järgiksid ühenduse õigusesse ülevõetud IATTC meetmeid ja rahvusvahelist delfiinide kaitseprogrammi käsitleva lepingu kohaldatavaid meetmeid.

IV PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 23

Artikli 4 lõike 2, artikli 5 lõike 3, artikli 6 lõike 2, artikli 8 lõike 6 ja artikli 9 lõike 2 rakendamiseks vajalikud meetmed võetakse vastu artik li 24 lõikes 2 osutatud korralduskomitee menetluse kohaselt.

Artikkel 24

1. Komisjoni abistab vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 3760/92 artiklile 17 asutatud komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma kodukorra.

Artikkel 25

1. Määrus (EÜ) nr 1351/1999 tunnistatakse kehtetuks.

2. Määruse (EÜ) nr 2742/1999 artikli 22 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

3. Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele (EÜ) nr 1351/1999 tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid loetakse vastavalt III lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 26

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2001

Nõukogu nimel

eesistuja

R. Landuyt

[1] EÜT C 62 E, 27.2.2001, lk 79.

[2] Arvamus on esitatud 28. veebruar 2001 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[3] EÜT L 162, 18.6.1986, lk 34.

[4] EÜT L 162, 26.6.1999, lk 6.

[5] EÜT L 341, 31.12.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2765/2000 (EÜT L 321, 19.12.2000, lk 5).

[6] EÜT L 236, 5.10.1995, lk 24.

[7] EÜT L 132, 27.5.1999, lk 1.

[8] EÜT L 147, 12.6.1999, lk 23.

[9] EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2846/98 (EÜT L 358, 31.12.1998, lk 5).

[10] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[11] EÜT L 176, 15.7.2000, lk 1.

--------------------------------------------------

I LISA

KÄESOLEVA MÄÄRUSES NIMETATUD LIIKIDE NIMEKIRI

- Pikkuim-tuun: Thunnus alalunga

- Harilik tuun: Thunnus thynnus

- Suursilm-tuun: Thunnus obesus

- Vööttuun: Katsuwonus pelamis

- Atlandi pelamiid: Sarda sarda

- Kulduim-tuun: Thunnus albacares

- Tuun: Thunnus atlanticus

- Väiketuunid: Euthynnus spp.

- Tuun: Thunnus maccoyii

- Makrelltuunid: Auxis spp.

- Merilatikas: Bramidae

- Odaninad ja marliinid: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

- Purikalad: Istiophorus spp.

- Mõõkkala: Xiphias gladius

- Makrellhaugid ja sairad: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

- Harilik kuldmakrell; väike kuldmakrell: Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis.

- Haid: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Rhincodon typus; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

- Vaalalised (vaalad ja pringlid): Physeteridae; Belaenopteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.

--------------------------------------------------

II LISA

ICCATILE SAADETAVATE LIIKIDE NIMEKIRI

Ladinakeelne nimi | Eestikeelne nimi |

Thunnus thynnus | Harilik tuun |

Thunnus maccoyii | Tuun |

Thunnus albacares | Kulduim-tuun |

Thunnus alalunga | Pikkuim-tuun |

Thunnus obesus | Suursilm-tuun |

Thunnus atlanticus | Tuun |

Euthynnus alletteratus | Atlandi väiketuun |

Katsuwonus pelamis | Vööttuun |

Sarda sarda | Atlandi pelamiid |

Auxis thazard | Makrelltuun |

Orcynopsis unicolor | Vöötideta pelamiid |

Acanthocybium solandri | Vahuu |

Scomberomorus maculates | Tähniline kuningmakrell |

Scomberomorus cavalla | Kavalla-kuningmakrell |

Istiophorus albicans | Atlandi purikala |

Makaira indica | Must marliin |

Makaira nigricans | Sinine marliin |

Tetrapturus albidus | Valge odanina |

Xiphias gladius | Mõõkkala |

Tetrapturus pfluegeri | Pikkkoon-odanina |

Scomberomorus tritor | Kuningmakrell |

Scomberomorus regalis | Lääneatlandi kuningmakrell |

Auxis rochei | Fregatt-makrelltuun |

Scomberomorus brasiliensis | Brasiilia kuningmakrell |

--------------------------------------------------

III LISA

VASTAVUSTABEL

Määrus (EÜ) nr 1351/1999 | Käesolev määrus |

Artiklid 1, 2, 3 | Artikkel 8 |

Artikkel 4 | Artikkel 18 |

Artikkel 5 | Artikkel 17 |

--------------------------------------------------

Top