EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0013

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/13/EÜ, 26. veebruar 2001, millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/18/EÜ raudtee-ettevõtjate litsentseerimise kohta

OJ L 75, 15.3.2001, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 401 - 403
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 63 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 63 - 65
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 43 - 45

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2015; kehtetuks tunnistatud 32012L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/13/oj

32001L0013Euroopa Liidu Teataja L 075 , 15/03/2001 Lk 0026 - 0028


Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/13/EÜ,

26. veebruar 2001,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/18/EÜ raudtee-ettevõtjate litsentseerimise kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 71,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

võttes arvesse regioonide komitee arvamust, [3]

toimides asutamislepingu [4] artiklis 251 sätestatud korras vastavalt lepituskomisjonis 22. novembril 2000 heakskiidetud ühistekstile

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu 29. juuli 1991. aasta direktiiviga 91/440/EMÜ ühenduse raudteede arendamise kohta [5] on sätestatud raudtee-ettevõtjatele ja rahvusvahelistele raudtee-ettevõtjate rühmitustele teatavad rahvusvahelisele raudteetranspordile juurdepääsu õigused.

(2) Usaldusväärsete ja piisavate teenuste tagamiseks on vaja ühist litsentsisüsteemi tagamaks, et kõik raudtee-ettevõtjad täidaksid alati teatavaid tarbijate ja kolmandate isikute kaitseks ettenähtud hea maine, finantsnõuetele vastavuse ja ametialase pädevuse nõudeid ning järgiksid teenuste pakkumisel rangeid ohutusnorme.

(3) Tagamaks raudtee infrastruktuurile juurdepääsuõiguste kohaldamist ühetaolistel alustel ja võrdse kohtlemise põhimõttel ühenduse kõigis osades, kehtestati nõukogu direktiivi 95/18/EÜ [6] kohaselt litsents raudtee-ettevõtjatele, kes osutavad direktiivi 91/440/EMÜ artiklis 10 nimetatud teenuseid, kusjuures kõnealune litsents on selliste teenuste osutamisel kohustuslik ning kehtib ühenduse kõigis osades.

(4) Kuna mõned liikmesriigid on laiendanud direktiivis 91/440/EMÜ sätestatud juurdepääsuõigusi, siis tundub, et on vaja tagada kõigi kõnealusel turul tegutseda võivate raudtee-ettevõtjate õiglane ja läbipaistev kohtlemine kedagi diskrimineerimata ning laiendada direktiiviga 95/18/EÜ sätestatud litsentsimispõhimõtteid kõigile kõnealuses valdkonnas tegutsevatele ettevõtjatele.

(5) Teavitamiskohustuste paremaks täitmiseks peaksid liikmesriigid ja komisjon tagama kõigi liikmesriikide ja komisjoni parema teavitamise. Lähtudes üldisest tavast ja tõlgendades loogiliselt direktiivi 95/18/EÜ, peaks liikmesriikide ja komisjoni antav teave hõlmama ka väljaantud litsentse.

(6) Oleks soovitatav tagada, et rahvusvahelise kaubaveoga tegelevad litsentsitud raudtee-ettevõtjad peaksid eelkõige tollitransiidi osas kinni kohaldatavatest asjakohastest maksu- ja tollisätetest.

(7) Liikmesriigid ei suuda käesoleva direktiivi eesmärke raudtee-ettevõtjate litsentsimise põhiprintsiipide sätestamisel ja vastavate litsentside vastastikusel tunnustamisel kõigis ühenduse osades täielikult saavutada asutamislepingu artiklis 5 ettenähtud subsidiaarsus- ja proportsionaalsuspõhimõtte kohaselt, kuna kõnealuste litsentside väljaandmine on selgelt rahvusvahelise ulatusega, ning seetõttu on need ülesanded paremini saavutatavad ühenduse tasandil. Käesolev direktiiv kehtib üksnes selles ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks.

(8) Direktiivi 95/18/EÜ tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 95/18/EÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 1

1. Käesolevas direktiivis käsitletakse kriteeriume, mida liikmesriigid kohaldavad ühenduses registreeritud või registreeritava asukohaga raudtee-ettevõtjatele litsentside väljaandmise, pikendamise või muutmise suhtes.

2. Liikmesriigid võivad käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jätta:

a) raudtee-ettevõtjad, kes osutavad raudteetranspordi reisijateveo teenuseid ainult kohalikes ja piirkondlikes autonoomsetes raudtee infrastruktuurides;

b) raudtee-ettevõtjad, kes osutavad raudteetranspordi linna- ja linnalähiliinide reisijateveo teenuseid;

c) raudtee-ettevõtjad, kelle tegevus piirdub piirkondlike raudtee-kaubaveoteenuste osutamisega, mis ei kuulu direktiivi 91/440/EMÜ reguleerimisalasse;

d) ettevõtjad, kes tegelevad kaubavedudega raudtee infrastruktuurides, mis on eraomandis ning mida kasutatakse ainult infrastruktuuri omaniku vedudel.

3. Ettevõtjad, kelle tegevus piirdub maanteesõidukite vedamisega pendelrongiteenusena läbi La Manche'i väina tunneli, jäetakse käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja."

2. Artikli 2 punkt a asendatakse järgmisega:

raudtee-ettevõtja - kõik riigi osalusega äriühingud või eraõiguslikud ettevõtjad, kelle põhiline äritegevus on kaupade ja/või reisijate raudteeveoteenuste osutamine, kusjuures ettevõtja peab tagama veovahendid; see hõlmab ka ainult veovahendeid võimaldavaid ettevõtjaid;".

3. Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 3

Iga liikmesriik määrab asutuse, kes vastutab litsentside väljaandmise eest ning käesoleva direktiiviga pandud kohustuste täitmise eest. Litsentse annavad välja asutused, kes ise ei osuta raudteetransporditeenuseid ega sõltu kõnealuseid teenuseid osutavatest asutustest või ettevõtjatest."

4. Artiklile 4 lisatakse järgmine lõige:

"5. Litsents kehtib kogu ühenduse territooriumil."

5. Artikli 6 neljas taane asendatakse järgmisega:

"— ei ole süüdi mõistetud selliste kohustuste tõsises või korduvas täitmata jätmises, mis tulenevad sotsiaal- või tööõigusealastest, sealhulgas töötervishoidu ja tööohutust käsitlevatest õigusaktidest, või tollialastest õigusaktidest äriühingu puhul, kes soovib tegelda kaupade piiriülese transpordiga, mille suhtes kohaldatakse tolliprotseduure;".

6. Artikli 11 lõige 8 asendatakse järgmisega:

"8. Kui litsentse väljaandev asutus annab välja, peatab või tühistab litsentsi või teeb selles muudatusi, teatab asjaomane liikmesriik sellest viivitamata komisjonile. Komisjon teatab sellest kohe teistele liikmesriikidele."

7. Artiklid 12 ja 13 asendatakse järgmistega:

"Artikkel 12

1. Peale käesoleva direktiiviga ettenähtud nõuete täidab raudtee-ettevõtja ka ühenduse õigusele vastavaid ning siseriiklikke õigusnorme, mida kohaldatakse kedagi diskrimineerimata, eelkõige:

a) konkreetseid raudteevedude teenuste kohta käivaid tehnilisi ja tegevusalaseid nõudeid;

b) töötajate, veeremi ja ettevõtjate sisestruktuuriga seotud ohutusnõudeid;

c) töötajate ja klientide tervishoiu-, ohutus- ja sotsiaaltingimusi ning õigusi;

d) nõudeid, mida kohaldatakse kõigi asjakohase raudteetranspordi sektori ettevõtete suhtes, et pakkuda klientidele soodustusi või kaitset.

2. Raudtee-ettevõtja võib igal ajal pöörduda komisjoni poole küsimuses, mis puudutab siseriikliku õigusega ettenähtud nõuete vastavust ühenduse õigusele ning kõnealuste nõuete kohaldamist kedagi diskrimineerimata. Kui komisjon leiab, et käesoleva määruse nõudeid ei ole täidetud, siis avaldab ta oma arvamuse direktiivi korrektse tõlgenduse kohta, ilma et see piiraks asutamislepingu artikli 226 kohaldamist.

Artikkel 13

Raudtee-ettevõtjad täidavad rahvusvahelise raudteetranspordi suhtes kohaldatavaid kokkuleppeid, mis kehtivad liikmesriikides, kus ettevõtjad tegutsevad. Nad täidavad ka asjakohaseid maksu- ja tollisätteid."

Artikkel 2

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 15. märtsiks 2003. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. veebruar 2001

Euroopa Parlamendi nimel

president

N. Fontaine

Nõukogu nimel

eesistuja

A. Lindh

[1] EÜT C 321, 20.10.1998, lk 8 ja EÜT C 116 E, 26.4.2000, lk 38.

[2] EÜT C 209, 22.7.1999, lk 22.

[3] EÜT C 57, 29.2.2000, lk 40.

[4] Euroopa Parlamendi 10. märtsi 1999. aasta arvamus (EÜT C 175, 21.6.1999, lk 119), kinnitatud 16. septembril 1999 (EÜT C 54, 25.2.2000, lk 56), nõukogu 28. märtsi 2000. aasta ühine seisukoht (EÜT C 178, 27.6.2000, lk 23) ja Euroopa Parlamendi 5. juuli 2000. aasta otsus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata). Euroopa Parlamendi 1. veebruari 2001. aasta otsus ja nõukogu 20. detsembri 2000. aasta otsus.

[5] EÜT L 237, 24.8.1991, lk 25. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/12/EÜ (EÜT L 75, 15.3.2001, lk 1).

[6] EÜT L 143, 27.6.1995, lk 70.

--------------------------------------------------

Top