EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1348

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000, 29. mai 2000, tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise kohta

OJ L 160, 30.6.2000, p. 37–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 227 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 227 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 227 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 227 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 227 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 227 - 242
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 227 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 227 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 227 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 161 - 176
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 161 - 176

No longer in force, Date of end of validity: 12/11/2008; kehtetuks tunnistatud 32007R1393

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1348/oj

32000R1348Euroopa Liidu Teataja L 160 , 30/06/2000 Lk 0037 - 0052


Nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000,

29. mai 2000,

tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 61 punkti c ja artikli 67 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks säilitada ning arendada liitu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alana, kus on tagatud isikute vaba liikumine. Sellise ala loomiseks peab ühendus muu hulgas võtma siseturu nõuetekohaseks toimimiseks vajalikud meetmed seoses õigusalase koostööga tsiviilasjades.

(2) Siseturu nõuetekohaseks toimimiseks on vaja parandada ja kiirendada kätteantavate tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide edastamist liikmesriikide vahel.

(3) See küsimus kuulub asutamislepingu artikli 65 reguleerimisalasse.

(4) Asutamislepingu artiklis 5 ettenähtud subsidiaarsus- ja proportsionaalsuspõhimõtte kohaselt ei suuda liikmesriigid käesoleva määruse eesmärke täielikult saavutada ning seetõttu võib neid paremini saavutada ühenduse tasandil. Käesoleva määruse reguleerimisala piirdub nimetatud eesmärkide saavutamisega.

(5) Nõukogu koostas 26. mai 1997. aasta aktiga [4] tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise konventsiooni ning soovitas liikmesriikidel see oma vastavate riigiõiguslike normide kohaselt vastu võtta. Nimetatud konventsioon ei ole jõustunud. Tuleks tagada konventsiooni sõlmimiseks peetud läbirääkimiste tulemuste jätkuvus; käesoleva määruse sisu on põhiosas võetud sellest konventsioonist.

(6) Tõhus ning kiire tsiviilkohtumenetlus tähendab, et kohtu- ja kohtuvälised dokumendid edastatakse otse ning kiiresti liikmesriikide poolt määratud kohalikele asutustele. Liikmesriigid võivad siiski teatada, et kavatsevad määrata viieks aastaks vaid ühe edastava või vastuvõtva asutuse või ühe mõlemat ülesannet täitva asutuse; määramist võib ka iga viie aasta järel pikendada.

(7) Kiire edastamise huvides on tarvis kasutada kõiki kohaseid vahendeid, arvestades et järgitakse teatavaid kättesaadud dokumendi loetavuse ja usaldusväärsuse kohta kehtestatud tingimusi. Turvalise edastamise huvides tuleb edastatavale dokumendile lisada valmistrükitud vorm, mis täidetakse kätteandmiskoha keeles või teises keeles, mille asjaomane liikmesriik on heaks kiitnud.

(8) Käesoleva määruse tõhususe tagamiseks tuleb dokumentide kätteandmisest keeldumist lubada üksnes erandjuhtudel.

(9) Kiire edastamise huvides tuleb dokumendid kätte anda kättesaamisele järgnevate päevade jooksul. Kui kätteandmist ei ole ühe kuu jooksul toimunud, peaks vastuvõtnud asutus teavitama edastanud asutust. Kui on selge, et kätteandmine on võimalik mõistliku aja jooksul, ei tohiks selle aja möödumine tähendada, et taotlus edastanud asutusele tagasi saadetakse.

(10) Adressaadi huvide kaitsmiseks tuleks dokument kätte anda kätteandmiskoha ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest või mõnes teises edastava liikmesriigi keeles, millest adressaat aru saab.

(11) Liikmesriikide menetluseeskirjade erinevuste tõttu on kätteandmise kuupäevana käsitatav päev liikmesriigiti erinev. Selliseid olukordi ning tekkida võivaid probleeme arvesse võttes tuleks käesoleva määrusega ette näha süsteem, mille kohaselt kätteandmise kuupäev määratakse vastuvõtva liikmesriigi seaduste kohaselt. Kui aga asjaomased dokumendid tuleb dokumendi päritoluliikmesriigis algatatava või käimasoleva menetluse tõttu kätte anda kindla tähtaja jooksul, määratakse taotluse esitaja suhtes arvessevõetav kuupäev kindlaks päritoluliikmesriigi seaduste kohaselt. Liikmesriik võib viieaastase üleminekuaja jooksul eespool nimetatud sätetest siiski kohastel põhjustel erandeid teha. Liikmesriik võib erandkorda oma õigussüsteemiga seotud põhjustel iga viie aasta järel pikendada.

(12) Käesolev määrus on ülimuslik liikmesriikide vahel sõlmitud sama reguleerimisalaga kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete suhtes, eelkõige 27. septembri 1968. aasta Brüsseli konventsioonile lisatud protokolli [5] ja 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooni suhtes nendega ühinenud liikmesriikide vaheliste suhete puhul. Käesolev määrus ei takista liikmesriike säilitamast või sõlmimast lepinguid või kokkuleppeid, mis on käesoleva määrusega kooskõlas, selleks et dokumente kiiremini ja hõlpsamini edastada;

(13) Käesoleva määruse kohaselt edastatav teave peaks olema nõuetekohaselt kaitstud. See küsimus kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) [6] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/66/EÜ (mis käsitleb isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset telekommunikatsioonisektoris) [7] reguleerimisalasse.

(14) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. [8]

(15) Need meetmed sisaldavad ka käsiraamatu koostamist ja ajakohastamist nõuetekohaste tänapäevaste vahendite abil.

(16) Komisjon peaks hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist selle rakendamise läbi vaatama ning tegema vajalikud muudatusettepanekud.

(17) Ühendkuningriik ja Iirimaa on Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt teatanud soovist osaleda käesoleva määruse vastuvõtmisel ning kohaldamises.

(18) Taani ei osale Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt käesoleva määruse vastuvõtmisel ning seepärast ei ole see tema suhtes ka siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisala

1. Käesolevat määrust kohaldatakse tsiviil- ja kaubandusasjades, kui kohtu- või kohtuväline dokument tuleb kätteandmiseks edastada ühest liikmesriigist teise.

2. Käesolevat määrust ei kohaldata, kui ei ole teada isiku aadress, kellele tuleb dokument kätte anda.

Artikkel 2

Edastavad ja vastuvõtvad asutused

1. Iga liikmesriik määrab ametiisikud, asutused või teised isikud, edaspidi "edastavad asutused", kes on pädevad edastama teises liikmesriigis kätteantavaid kohtu- või kohtuväliseid dokumente.

2. Iga liikmesriik määrab ametiisikud, asutused või teised isikud, edaspidi "vastuvõtvad asutused", kes on pädevad teisest liikmesriigist edastatud kohtu- ja kohtuväliseid dokumente vastu võtma.

3. Liikmesriik võib määrata ühe edastava asutuse ja ühe vastuvõtva asutuse või ühe asutuse, kes täidab mõlemat ülesannet. Liitriigil, mitme õigussüsteemiga riigil ja autonoomsete territoriaalüksustega riigil on õigus määrata rohkem kui üks selline asutus. Määramine jääb jõusse viieks aastaks ja seda võib iga viie aasta järel uuendada.

4. Iga liikmesriik annab komisjonile järgmised andmed:

a) lõikes 2 ja 3 osutatud vastuvõtvate asutuste nimed ja aadressid;

b) nende territoriaalne pädevus;

c) nende käsutuses olevad dokumentide vastuvõtmise viisid;

d) keeled, mida võib kasutada lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks.

Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist kõnealuste andmete muutustest.

Artikkel 3

Keskasutus

Iga liikmesriik määrab keskasutuse, kellel on järgmised ülesanded:

a) anda teavet edastavatele asutustele;

b) lahendada kätteantavate dokumentide edastamisel tekkivaid probleeme;

c) edastada erandjuhul edastava asutuse palvel pädevale vastuvõtvale asutusele kätteandmistaotlus.

Liitriigil, mitme õigussüsteemiga riigil ja autonoomsete territoriaalüksustega riigil on õigus määrata rohkem kui üks keskasutus.

II PEATÜKK

KOHTUDOKUMENDID

1. jagu

Kohtudokumentide edastamine ja kätteandmine

Artikkel 4

Dokumentide edastamine

1. Kohtudokumendid edastatakse otse ja võimalikult kiiresti artikli 2 alusel määratud asutuste vahel.

2. Dokumente, taotlusi, kinnitusi, vastuvõtmistõendeid, tunnistusi ja muid ametlikke pabereid võib edastavate ja vastuvõtvate asutuste vahel edastada mis tahes sobival viisil, tingimusel et vastuvõetud dokumendi sisu vastab täpselt edastatud dokumendi sisule ning et kogu teave selles on loetav.

3. Edastatavale dokumendile lisatakse taotlus, mis on koostatud lisas esitatud tüüpvormi kasutades. Tüüpvorm täidetakse selle liikmesriigi keeles, kelle poole pöördutakse, või kui nimetatud liikmesriigis on mitu ametlikku keelt, kätteandmiskoha ametlikus keeles või ühes selle ametlikest keeltest või mõnes muus keeles, mille aktsepteeritavusest on liikmesriik teatanud. Iga liikmesriik teatab Euroopa Liidu selle ametliku keele või need ametlikud keeled, mis ei ole tema ametlikud keeled, kuid milles täidetud vormi ta aktsepteerib.

4. Dokumente võib edastada ilma legaliseerimise või muu samalaadse formaalsuseta.

5. Kui edastav asutus soovib dokumendi ühe eksemplari tagastamist koos artiklis 10 nimetatud teatisega, saadab ta dokumendi kahes eksemplaris.

Artikkel 5

Dokumentide tõlkimine

1. Edastav asutus, kellele taotluse esitaja annab üle edastatava dokumendi, informeerib taotluse esitajat, et adressaat võib keelduda taotlust vastu võtmast, kui see ei ole ühes artikliga 8 ettenähtud keeltest.

2. Taotluse esitaja kannab kõik tõlkekulud enne dokumendi edastamist, ilma et eelöeldu piiraks kohtul või pädeval asutusel hilisema otsuse tegemist selliste kulude kandmise kohta.

Artikkel 6

Dokumentide vastuvõtmise tõendamine

1. Dokumendi kättesaamisel saadab vastuvõttev asutus võimalikult kiiresti ja igal juhul seitsme päeva jooksul edastavale asutusele kinnituse kättesaamise kohta kõige kiirema edastusvahendi abil, kasutades lisas esitatud tüüpvormi.

2. Kui kätteandmistaotlust ei saa edastatud teabe või dokumentide põhjal täita, kontakteerub vastuvõttev asutus edastava asutusega kõige kiiremal viisil, et saada puuduv teave või puuduvad dokumendid.

3. Kui kätteandmistaotlus selgelt ei kuulu käesoleva määruse reguleerimisalasse või kui kätteandmine ei ole võimalik vorminõuete täitmata jätmise tõttu, tagastatakse taotlus ja edastatud dokumendid kohe pärast kättesaamist edastavale asutusele koos lisas esitatud tüüpvormis koostatud tagastamisteatisega.

4. Vastuvõttev asutus, kes saab kätteandmiseks dokumendi, kuid kellel puudub territoriaalne pädevus seda kätte anda, edastab nimetatud dokumendi ja taotluse sama liikmesriigi territoriaalselt pädevale vastuvõtvale asutusele, kui taotlus vastab artikli 4 lõike 3 tingimustele, ning informeerib sellest edastavat asutust, kasutades lisas esitatud tüüpvormi. Nimetatud vastuvõttev asutus informeerib edastavat asutust dokumendi kättesaamisest lõikes 1 sätestatud viisil.

Artikkel 7

Dokumentide kätteandmine

1. Vastuvõttev asutus annab dokumendi ise kätte või korraldab selle kätteandmise kas adressaatliikmesriigi seaduste kohaselt või edastava asutuse nõutud konkreetsel viisil, välja arvatud juhul, kui selline viis on vastuolus kõnealuse liikmesriigi seadustega.

2. Kõik kätteandmiseks vajalikud toimingud tehakse võimalikult kiiresti. Kui dokumente ei ole võimalik olnud kätte anda ühe kuu jooksul nende saamisest, peab vastuvõttev asutus igal juhul informeerima edastavat asutust lisas esitatud tüüpvormis teatisega, mis koostatakse artikli 10 lõike 2 tingimusi järgides. Tähtaega arvutatakse vastavalt adressaatliikmesriigi seadustele.

Artikkel 8

Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

1. Vastuvõttev asutus informeerib adressaati, et ta võib keelduda kätteantava dokumendi vastuvõtmisest, kui see on muus keeles kui:

a) adressaatliikmesriigi ametlik keel, või kui nimetatud liikmesriigis on mitu ametlikku keelt, kätteandmiskoha ametlik keel või üks selle ametlikest keeltest; või

b) edastava liikmesriigi keel, millest adressaat aru saab.

2. Kui vastuvõtvale asutusele teatatakse, et adressaat keeldub lõike 1 kohaselt dokumenti vastu võtmast, teatab nimetatud asutus artiklis 10 ettenähtud teatisega sellest viivitamata edastavale asutusele ning tagastab taotluse ja dokumendid, mille tõlkimist nõutakse.

Artikkel 9

Kätteandmise kuupäev

1. Artikli 7 kohaselt dokumendi kätteandmise kuupäev on kuupäev, millal see antakse kätte kooskõlas adressaatliikmesriigi seadustega, ilma et eelöeldu piiraks artikli 8 kohaldamist.

2. Kui aga dokument tuleb dokumendi päritoluliikmesriigis algatatava või käimasoleva menetluse tõttu kätte anda kindla tähtaja jooksul, määratakse taotluse esitaja suhtes arvessevõetav kuupäev kõnealuse liikmesriigi seaduste kohaselt.

3. Liikmesriik võib viieaastase üleminekuaja jooksul lõigete 1 ja 2 sätetest kohastel põhjustel erandeid teha.

Liikmesriik võib seda erandkorda oma õigussüsteemiga seotud põhjustel iga viie aasta järel pikendada. Liikmesriik teeb komisjonile teatavaks selle erandi sisu ning asjaolud.

Artikkel 10

Kätteandmisteatis ja kätteantud dokumendi koopia

1. Kui dokumendi kätteandmisega seotud vorminõuded on täidetud, koostatakse nende täitmise kohta lisas esitatud tüüpvormis teatis ning adresseeritakse see edastavale asutusele koos kätteantud dokumendi koopiaga, kui kohaldatakse artikli 4 lõiget 5.

2. Teatis koostatakse päritoluliikmesriigi ametlikus keeles või ühes selle ametlikest keeltest või muus keeles, mille kohta päritoluliikmesriik on teatanud, et ta seda aktsepteerib. Iga liikmesriik teeb teatavaks Euroopa Liidu selle ametliku keele või need ametlikud keeled, mis ei ole tema ametlikud keeled, kuid milles täidetud vormi ta aktsepteerib.

Artikkel 11

Kätteandmiskulud

1. Liikmesriigist pärinevate kohtudokumentide kätteandmine ei anna alust adressaatliikmesriigi osutatud teenustega seotud maksude või kulude kandmiseks või hüvitamiseks.

2. Taotluse esitaja kannab või hüvitab kulud, mis on seotud:

a) kohtuametniku või muu adressaatliikmesriigi seaduste kohaselt pädeva ametniku kasutamisega;

b) konkreetse kätteandmisviisi kasutamisega.

2. jagu

Muud kohtudokumentide edastamise ja kätteandmise viisid

Artikkel 12

Edastamine konsulaar- või diplomaatiliste kanalite kaudu

Erandjuhul on igal liikmesriigil õigus kasutada konsulaar- või diplomaatilisi kanaleid kohtudokumentide kätteandmise eesmärgil edastamiseks teise liikmesriigi artikli 2 või 3 alusel määratud asutustele.

Artikkel 13

Kätteandmine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

1. Igal liikmesriigil on õigus anda teises liikmesriigis asuvale isikule kohtudokumendid kätte otse oma diplomaatilise või konsulaaresindaja kaudu, rakendamata sundi.

2. Iga liikmesriik võib artikli 23 lõike 1 kohaselt teatada, et ta ei luba oma territooriumil sellist kätteandmist, välja arvatud juhul, kui dokumendid tuleb kätte anda selle liikmesriigi kodanikule, kust dokumendid pärinevad.

Artikkel 14

Postiga saatmine

1. Igal liikmesriigil on õigus saata kohtudokumendid postiga otse teises liikmesriigis elavale isikule.

2. Iga liikmesriik võib kooskõlas artikli 23 lõikega 1 täpsustada need tingimused, millistel ta aktsepteerib kohtudokumentide saatmist postiga.

Artikkel 15

Otse kätteandmine

1. Käesolev määrus ei sekku kohtumenetlusest huvitatud isikute õigusse anda kohtudokumendid kätte otse adressaatliikmesriigi kohtuametniku, ametiisiku või muu pädeva isiku kaudu.

2. Iga liikmesriik võib artikli 23 lõike 1 kohaselt teatada, et ta ei luba oma territooriumil kohtudokumente lõike 1 kohaselt kätte anda.

III PEATÜKK

KOHTUVÄLISED DOKUMENDID

Artikkel 16

Edastamine

Kohtuväliseid dokumente võib teises liikmesriigis kätteandmiseks edastada vastavalt käesoleva määruse sätetele.

IV PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 17

Rakenduseeskirjad

Artikli 18 lõikes 2 nimetatud nõuandemenetluse kohaselt võetakse vastu järgmised käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed, mis on seotud allpool loetletud küsimustega:

a) liikmesriikide poolt artikli 2 lõike 4 alusel edastatud andmeid sisaldava käsiraamatu koostamine ja selle iga-aastane ajakohastamine;

b) Euroopa Liidu ametlikes keeltes loetelu koostamine dokumentide kohta, mida saab käesoleva määruse alusel kätte anda;

c) lisas esitatud tüüpvormi ajakohastamine või sellesse tehniliste muudatuste tegemine.

Artikkel 18

Komitee

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 3 ja 7.

3. Komitee võtab vastu oma kodukorra.

Artikkel 19

Kohtusse ilmumata jätnud kostja

1. Kui kohtukutse või sellega samaväärne dokument tuli kätteandmiseks edastada teisele liikmesriigile käesoleva määruse sätete alusel ning kostja ei ole ilmunud kohtusse, ei langetata kohtuotsust, kui ei ole tõestatud, et:

a) dokument on antud kätte korras, mis on adressaatliikmesriigi siseriiklikus õiguses ette nähtud dokumentide kätteandmiseks siseriikliku kohtuasja puhul tema territooriumil asuvatele isikutele, või

b) dokument on tegelikult toimetatud kostjale või tema elukohta muul käesolevas määruses ettenähtud viisil,

ning et kummalgi juhul on dokument kätte antud või kohale toimetatud piisavalt aegsasti, et anda kostjale võimalus kaitseks.

2. Igal liikmesriigil on õigus artikli 23 lõike 1 kohaselt teatada, et olenemata lõike 1 sätetest võib kohtunik teha otsuse ka siis, kui puudub teatis dokumendi kätteandmise või kohaletoimetamise kohta, juhul kui on täidetud järgmised tingimused:

a) dokument on edastatud käesoleva määrusega ettenähtud viisil;

b) dokumendi edastamisest on möödunud vähemalt kuus kuud ning asja arutav kohtunik loeb selle piisavaks;

c) ei ole saadud mingit teatist, ehkki on võetud tarvitusele kõik mõistlikud abinõud selle saamiseks adressaatliikmesriigi pädevate asutuste või ametiisikute kaudu.

3. Olenemata lõigetest 1 ja 2 võib kohtunik kiireloomulistel juhtudel anda korralduse võtta ajutisi või kaitsemeetmeid.

4. Kui kohtukutse või sellega samaväärne dokument tuli kätteandmiseks edastada teisele liikmesriigile käesoleva määruse sätete alusel ning ilmumata jätnud kostja vastu on tehtud tagaseljaotsus, on kohtunikul õigus ennistada otsuse edasikaebamise tähtaeg, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) kostja, ise selles süüdi olemata, ei saanud dokumendist teada piisavalt aegsasti, et kaitseks valmistuda, või ei saanud kohtuotsusest teada õigel ajal, et edasi kaevata, ning

b) kostja vastuväited ei ole selgelt alusetud.

Tähtaja ennistamise avalduse võib esitada üksnes mõistliku aja jooksul pärast seda, kui kostja on kohtuotsusest teada saanud.

Iga liikmesriik võib artikli 23 lõike 1 kohaselt teatada, et avaldust ei vaadata läbi, kui see esitatakse pärast teadaandes nimetatud tähtaja möödumist, mis peab olema vähemalt aasta alates kohtuotsuse tegemise kuupäevast.

5. Lõiget 4 ei kohaldata kohtuotsuste suhtes, mis puudutavad isikute õiguslikku seisundit või teovõimet.

Artikkel 20

Vahekord muude lepingute või kokkulepetega, milles liikmesriigid on osalised

1. Käesolev määrus on selle reguleerimisalasse kuuluvates küsimustes ülimuslik liikmesriikide poolt sõlmitud teiste kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete, eelkõige 1968. aasta Brüsseli konventsiooni artikli IV ja 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooni suhtes.

2. Käesolev määrus ei takista liikmesriike säilitamast või sõlmimast lepinguid või kokkuleppeid, mis on käesoleva määrusega kooskõlas, selleks et dokumente kiiremini ja hõlpsamini edastada.

3. Liikmesriigid saadavad komisjonile:

a) liikmesriikide vahel sõlmitud lõikes 2 nimetatud lepingute või kokkulepete koopiad ning projektid asjaomaste lepingute või kokkulepete kohta, mida nad sõlmida kavatsevad,

ning

b) kõik nende lepingute või kokkulepete denonsseerimised või muudatused.

Artikkel 21

Õigusabi

Käesolev määrus ei mõjuta 17. juuli 1905. aasta tsiviilkohtumenetluse konventsiooni artikli 23, 1. märtsi 1954. aasta tsiviilkohtumenetluse konventsiooni artikli 24 ega 25. oktoobri 1980. aasta rahvusvahelise kohtumenetluse lihtsustamise konventsiooni artikli 13 kohaldamist nimetatud konventsioonide osalisliikmesriikide vahel.

Artikkel 22

Edastatud teabe kaitse

1. Käesoleva määruse alusel edastatud teavet, kaasa arvatud eelkõige isikuandmed, võib vastuvõttev asutus kasutada üksnes eesmärgil, milleks see on edastatud.

2. Vastuvõtvad asutused tagavad sellise teabe konfidentsiaalsuse kooskõlas oma siseriikliku õigusega.

3. Lõiked 1 ja 2 ei mõjuta siseriiklikke seadusi, mille järgi on isikutel, kelle kohta andmed käivad, õigus olla informeeritud määruse alusel edastatud teabe kasutamisest.

4. Käesoleva määruse kohaldamine ei piira direktiivide 95/46/EÜ ja 97/66/EÜ kohaldamist.

Artikkel 23

Teatamine ja avaldamine

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile artiklites 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, artikli 17 punktis a ja artiklis 19 nimetatud teabe.

2. Komisjon avaldab lõikes 1 osutatud teabe Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 24

Läbivaatamine

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ning majandus- ja sotsiaalkomiteele hiljemalt 1. juuniks 2004 ja pärast seda iga viie aasta järel aruande käesoleva määruse rakendamise kohta, pöörates erilist tähelepanu artikli 2 kohaselt määratud asutuste töö tõhususele ning artikli 3 punkti c ja artikli 9 praktilisele kohaldamisele. Aruandele lisatakse vajadusel teabeedastussüsteemide arengust tulenevad ettepanekud käesoleva määruse muutmise kohta.

Artikkel 25

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub 31. mail 2001.

Käesolev määrus on liikmesriikides tervikuna siduv ning vahetult kohaldatav Euroopa Ühenduse asutamislepingu kohaselt.

Brüssel, 29. mai 2000

Nõukogu nimel

eesistuja

A. Costa

[1] EÜT C 247 E, 31.8.1999, lk 11.

[2] Arvamus on esitatud 17. novembril 1999 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[3] EÜT C 368, 20.12.1999, lk 47.

[4] EÜT C 261, 27.8.1997, lk 1. Konventsiooni koostamise päeval võttis nõukogu teatavaks ka konventsiooni seletuskirja, mis on avaldatud eespool nimetatud EÜT leheküljel 26.

[5] 27. septembri 1968. aasta Brüsseli konventsioon kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 299, 13.12.1972, lk 32; koondversioon EÜT C 27, 26.1.1998, lk 1.)

[6] EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

[7] EÜT L 24, 30.1.1998, lk 1.

[8] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

--------------------------------------------------

LISA

DOKUMENTIDE KÄTTEANDMISE TAOTLUS

(Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1348/2000 artikli 4 lõige 3) [1]

Viitenumber: …

1. EDASTAV ASUTUS

1.1. Nimi:

1.2. Aadress:

1.2.1. Tänav ja maja number/postkast:

1.2.2. Asula ja postiindeks:

1.2.3. Riik:

1.3. Telefon:

1.4. Faks [2]:

1.5. E-post [3]:

2. VASTUVÕTTEV ASUTUS

2.1. Nimi:

2.2. Aadress:

2.2.1. Tänav ja maja number/postkast:

2.2.2. Asula ja postiindeks:

2.2.3. Riik:

2.3. Telefon:

2.4. Faks [4]:

2.5. E-post [5]:

3. TAOTLEJA

3.1. Nimi:

3.2. Aadress:

3.2.1. Tänav ja maja number/postkast:

3.2.2. Asula ja postiindeks:

3.2.3. Riik:

3.3. Telefon [6]:

3.4. Faks [7]:

3.5. E-post [8]:

4. ADRESSAAT

4.1. Nimi:

4.2. Aadress:

4.2.1. Tänav ja maja number/postkast:

4.2.2. Asula ja postiindeks:

4.2.3. Riik:

4.3. Telefon [9]:

4.4. Faks [10]:

4.5. E-post [11]:

4.6. Isikukood/sotsiaalkindlustusnumber/re-gist-rikood/muu samalaadne tunnus [12]:

5. KÄTTEANDMISVIIS

5.1. Adressaatliikmesriigi seaduste kohaselt

5.2. Järgmisel konkreetsel viisil:

5.2.1. Kui nimetatud viis on vastuolus adressaatliikmesriigi seadustega, tuleb dokument kätte anda seaduste kohaselt:

5.2.1.1. jah

5.2.1.2. ei

6. KÄTTEANTAV DOKUMENT

a) 6.1. Dokumendi laad

6.1.1. kohtudokument

6.1.1.1. kohtukutse

6.1.1.2. kohtuotsus

6.1.1.3. edasikaebus

6.1.1.4. muu

6.1.2. kohtuväline dokument

b) 6.2. Dokumendis määratud tähtpäev või tähtaeg: (*)

c) 6.3. Dokumendi keel:

6.3.1. originaal DE, EN, DK, EL, FI, FR, GR, IT, NL, PT, SV või muu:

6.3.2. tõlge [13] DE, EN, DK, ES, FI, FR, EL, IT, NL, PT, SV või muu:

6.4. Lisade arv:

7. KOOS KÄTTEANDMISTEATISEGA TAGASTADA DOKUMENDI KOOPIA (Määruse artikli 4 lõige 5)

7.1. Jah (sellisel juhul saata kätteantavast dokumendist kaks eksemplari)

7.2. Ei

1. Määruse artikli 7 lõike 2 kohaselt olete kohustatud tegema kõik dokumendi kätteandmiseks vajalikud toimingud nii kiiresti kui võimalik. Kui dokumenti ei ole võimalik kätte anda ühe kuu jooksul selle saamisest, tuleb igal juhul informeerida asjaomast asutust punkti 13 kohase teatisega.

2. Kui te ei saa käesolevat kätteandmistaotlust edastatud teabe või dokumentide põhjal täita, olete määruse artikli 6 lõike 2 kohaselt kohustatud asjaomase asutusega võimalikult kiiresti kontakteeruma, et saada puuduv teave või puuduvad dokumendid.

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel:

Vastuvõtva asutuse viitenumber:

KINNITUS KÄTTESAAMISE KOHTA

(Nõukogu määruse (EÜ) nr 1348/2000 artikli 6 lõige 1)

See kinnitus tuleb saata võimalikult kiiresti ja igal juhul seitsme päeva jooksul pärast dokumendi kättesaamist kõige kiirema edastusvahendi abil.

8. KÄTTESAAMISE KUUPÄEV:

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel:

TAOTLUSE JA DOKUMENDI TAGASTAMISE TEATIS

(Nõukogu määruse (EÜ) nr 1348/2000 artikli 6 lõige 3)

Taotlus ja dokument tuleb kohe tagastada.

9. TAGASTAMISE PÕHJUS:

9.1. Taotlus ei kuulu selgelt määruse reguleerimisalasse:

9.1.1. dokument ei kuulu tsiviil- või kaubandusõiguse valdkonda

9.1.2. tegemist ei ole liikmesriikidevahelise kätteandmistaotlusega

9.2. Kätteandmine ei ole võimalik vorminõuete täitmata jätmise tõttu:

9.2.1. dokument ei ole loetav

9.2.2. tüüpvormi täitmiseks kasutatud keel ei ole õige

9.2.3. saadud dokument ei ole tõestatud koopia

9.2.4. muu põhjus (täpsustada):

9.3. Kätteandmisviis on vastuolus asjaomase liikmesriigi seadustega (määruse artikli 7 lõige 1)

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel:

TEATIS TAOTLUSE JA DOKUMENDI EDASISAATMISE KOHTA PÄDEVALE VASTUVÕTVALE ASUTUSELE

(Nõukogu määruse (EÜ) nr 1348/2000 artikli 6 lõige 4)

Taotlus ja dokument on edastatud järgmisele vastuvõtvale asutusele, kellel on territoriaalne pädevus see kätte anda:

10.1. Nimi:

10.2. Aadress:

10.2.1. Tänav ja maja number/postkast:

10.2.2. Asula ja postiindeks:

10.2.3. Riik:

10.3. Telefon:

10.4. Faks [14]:

10.5. E-post [15]:

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel:

Vastuvõtva asutuse viitenumber:

TERRITORIAALSELT PÄDEVA VASTUVÕTVA ASUTUSE KÄTTESAAMISTEATIS EDASTAVALE ASUTUSELE

(Nõukogu määruse (EÜ) nr 1348/2000 artikli 6 lõige 4)

See teatis tuleb saata võimalikult kiiresti ja igal juhul seitsme päeva jooksul pärast dokumendi saamist kõige kiirema edastusvahendi abil.

11. KÄTTESAAMISE KUUPÄEV:

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel:

TEATIS DOKUMENTIDE KÄTTEANDMISE VÕI KÄTTE ANDMATA JÄTMISE KOHTA

(NÕUKOGU MÄÄRUSE (EÜ) nr 1348/2000 artikkel 10)

Dokumendid antakse kätte nii kiiresti kui võimalik. Kui dokumente ei ole pärast nende vastuvõtmist olnud võimalik kätte anda ühe kuu jooksul, informeerib vastuvõttev asutus sellest igal juhul edastavat asutust (vastavalt määruse artikli 7 lõikele 2).

12. KÄTTEANDMISE TOIMUMINE

a) 12.1. Kätteandmise kuupäev ja aadress:

b) 12.2. Dokument on

A) 12.2.1. antud kätte adressaatliikmesriigi seaduste kohaselt, nimelt

12.2.1.1. antud kätte

12.2.1.1.1. adressaadile isiklikult

12.2.1.1.2. muule isikule

12.2.1.1.2.1. Nimi:

12.2.1.1.2.2. Aadress:

12.2.1.1.2.2.1. Tänav ja maja number/postkast:

12.2.1.1.2.2.2. Asula ja postiindeks:

12.2.1.1.2.2.3. Riik:

12.2.1.1.2.3. Seos adressaadiga:

pereliige

töötaja

muu

12.2.1.1.3. saadetud adressaadi aadressil

12.2.1.2. saadetud postiga

12.2.1.2.1. kättesaamistõendita

12.2.1.2.2. lisatud kättesaamistõendiga, mis saadi

12.2.1.2.2.1. adressaadilt

12.2.1.2.2.2. muult isikult

12.2.1.2.2.2.1. Nimi:

12.2.1.2.2.2.2. Aadress:

12.2.1.2.2.2.2.1. Tänav ja maja number/postkast:

12.2.1.2.2.2.2.2. Asula ja postiindeks:

12.2.1.2.2.2.2.3. Riik:

12.2.1.2.2.2.3. Seos adressaadiga:

pereliige

töötaja

muu

12.2.1.3. muul viisil (täpsustada):

B) 12.2.2. antud kätte järgmisel konkreetsel viisil (täpsustada):

c) 12.3. Dokumendi adressaadile on teatatud (suuliselt) (kirjalikult), et ta võib keelduda seda vastu võtmast, kui see ei ole kätteandmiskoha ametlikus keeles või edastamisriigi ametlikus keeles, mida ta oskab.

13. ARTIKLI 7 LÕIKE 2 KOHANE TEAVE

Dokumenti ei olnud ühe kuu jooksul selle kättesaamisest võimalik edasi anda.

14. DOKUMENDIST KEELDUMINE

Kasutatud keele tõttu keeldus adressaat dokumenti vastu võtmast. Dokumendid on lisatud käesolevale teatisele.

15. DOKUMENDI KÄTTE ANDMATA JÄTMISE PÕHJUS

15.1. Aadress teadmata

15.2. Adressaadi asukoht teadmata

15.3. Dokumenti ei olnud võimalik kätte anda enne punktis 6.2 määratud tähtpäeva või tähtaega.

15.4. Muu (täpsustada):

Dokumendid on lisatud käesolevale teatisele.

Koht:

Kuupäev:

Allkiri ja/või tempel:

[1] EÜT L 160, 30.6.2000, lk 37.

[2] Selle teabe esitamine on vabatahtlik.

[3] Selle teabe esitamine on vabatahtlik.

[4] Selle teabe esitamine on vabatahtlik.

[5] Selle teabe esitamine on vabatahtlik.

[6] Selle teabe esitamine on vabatahtlik.

[7] Selle teabe esitamine on vabatahtlik.

[8] Selle teabe esitamine on vabatahtlik.

[9] Selle teabe esitamine on vabatahtlik.

[10] Selle teabe esitamine on vabatahtlik.

[11] Selle teabe esitamine on vabatahtlik.

[12] Selle teabe esitamine on vabatahtlik.

[13] Selle teabe esitamine on vabatahtlik.

[14] Selle teabe esitamine on vabatahtlik.

[15] Selle teabe esitamine on vabatahtlik.

--------------------------------------------------

Top