EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0037

Nõukogu direktiiv 1999/37/EÜ, 29. aprill 1999, sõidukite registreerimisdokumentide kohta

OJ L 138, 1.6.1999, p. 57–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007 P. 74 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007 P. 74 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 005 P. 18 - 26

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/37/oj

31999L0037Euroopa Liidu Teataja L 138 , 01/06/1999 Lk 0057 - 0065


Nõukogu direktiiv 1999/37/EÜ,

29. aprill 1999,

sõidukite registreerimisdokumentide kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 75 lõike 1 punkti d,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

toimides kooskõlas asutamislepingu artiklis 189c ettenähtud menetlusega [3]

ning arvestades, et:

(1) ühendus on võtnud teatava hulga meetmeid, mille otstarve on sisepiirideta alast koosneva siseturu loomine, milles tagatakse kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine vastavalt asutamislepingu sätetele;

(2) kõik liikmesriigid nõuavad oma territooriumil asuvate teede kasutamise lubamisel, et teises liikmesriigis registreeritud sõiduki juhil oleks olemas selle sõiduki registreerimistunnistus;

(3) registreerimistunnistuse vormi ja sisu ühtlustamine hõlbustab selle mõistmist ning seega edendab liikmesriigis registreeritud sõidukite vaba liikumist teiste liikmesriikide territooriumil asuvatel teedel;

(4) registreerimistunnistuses olevad andmed peavad võimaldama kontrollida, kas nõukogu 29. juuli 1991. aasta direktiivi 91/439/EMÜ juhilubade kohta [4] alusel välja antud juhiloa omanik juhib ainult nendesse kategooriatesse kuuluvaid sõidukeid, milleks talle on antud luba; kõnealune kontrollimine aitab parandada liiklusohutust;

(5) kõik liikmesriigid nõuavad teises liikmesriigis eelnevalt registreeritud sõiduki registreerimise eeltingimusena dokumenti, mis kinnitab seda registreerimist ja sõiduki tehnilisi karakteristikuid;

(6) registreerimistunnistuse ühtlustamine aitab kaasa nende sõidukite uuele kasutuselevõtule, mis on eelnevalt registreeritud teises liikmesriigis, ja siseturu nõuetekohasele toimimisele;

(7) liikmesriigid kasutavad registreerimistunnistusi, mis on üheosalised või kaheosalised, ja praegu on kohane mõlema süsteemi samaaegse kasutamise võimaldamine;

(8) liikmesriigid tõlgendavad registreerimistunnistuses olevaid andmeid erinevalt; siseturu nõuetekohase toimimise ja vaba liikumise ning seda hõlmava kontrollimise huvides on kohane täpsustada, millisel õiguslikul alusel võivad tunnistusel nimetatud isikud seda sõidukit kasutada;

(9) kõnealuste kontrollimiste edendamiseks, mis on eelkõige mõeldud pettuste ja varastatud sõidukite ebaseadusliku kaubanduse vastaseks võitluseks, on kohane luua tõhusal teabevahetusel põhinev liikmesriikidevaheline tihe koostöö;

(10) I ja II lisas sisalduvate tehniliste aspektide kohandamiseks on asjakohane ette näha lihtsustatud menetlus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesolevat direktiivi kohaldatakse dokumentide suhtes, mille liikmesriigid on välja andnud sõidukite registreerimisel.

See ei piira liikmesriikide õigust kasutada sõidukite ajutiseks registreerimiseks dokumente, mis ei täida igakülgselt käesoleva direktiivi nõudeid.

Artikkel 2

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) sõiduk - mis tahes sõiduk nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiivi 70/156/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta [5] artiklis 2 ja nõukogu 30. juuni 1992. aasta direktiivi 92/61/EMÜ, mis käsitleb kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnitust, [6] artiklis 1 sisalduvate määratluste kohaselt;

b) registreerimine - sõidukile riikliku maanteeliikluse loa andmine, kaasa arvatud sõiduki identifitseerimine ja sellele seerianumbri omistamine, mida nimetatakse registreerimisnumbriks;

c) registreerimistunnistus - dokument, mis kinnitab, et sõiduk on liikmesriigis registreeritud;

d) registreerimistunnistuse omanik - isik, kelle nimele on sõiduk registreeritud.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid annavad registreerimistunnistused välja nendele sõidukitele, mis kuuluvad registreerimisele nende siseriiklike õigusaktide alusel. Tunnistus on kas üheosaline vastavalt I lisale või kaheosaline vastavalt II lisale.

Liikmesriigid võivad lubada selleks määratud talitustel, eelkõige tootjail, täita registreerimistunnistuse tehnilised osad.

2. Kui enne käesoleva direktiivi rakendamist registreeritud sõidukile antakse välja uus registreerimistunnistus, kasutavad liikmesriigid käesolevas direktiivis määratletud tunnistuse näidist ja võivad selles täita ainult need lahtrid, mille kohta on nõutav teave olemas.

3. I ja II lisa kohased registreerimistunnistuse andmed esitatakse nendes lisades esitatud ühenduse ühtlustatud koode kasutades.

Artikkel 4

Käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamiseks tunnustavad liikmesriigid teises liikmesriigis väljaantud registreerimistunnistust sõiduki identifitseerimisel rahvusvahelises liikluses või selle uuel registreerimisel teises liikmesriigis.

Artikkel 5

1. Sõiduki identifitseerimiseks maanteeliikluses võivad liikmesriigid nõuda, et juhil oleks kaasas registreerimistunnistuse I osa.

2. Pädevad asutused nõuavad alati teises liikmesriigis eelnevalt registreeritud sõiduki uuel registreerimisel eelmise registreerimistunnistuse I osa esitamist ja II osa esitamist siis, kui see on välja antud. Need asutused võtavad eelmise registreerimistunnistuse esitatud osa(d) enda kätte hoiule ja säilitavad seda (neid) vähemalt kuus kuud. Nad teatavad tunnistuse äravõtmisest kahe kuu jooksul selle liikmesriigi asutusele, kes tunnistuse välja andis. Nad tagastavad äravõetud tunnistuse kuue kuu jooksul pärast selle äravõtmist sellele asutusele, kui asutus seda nõuab.

Kui registreerimistunnistus on kaheosaline ja II osa puudub, võivad selle liikmesriigi pädevad asutused, kus soovitakse uuesti registreerida, erandjuhtudel otsustada sõiduk registreerida, kuid ainult pärast seda, kui nad on saanud sõiduki eelnevalt registreerinud liikmesriigi pädevatelt asutustelt kirjaliku või elektroonilise kinnituse, et taotluse esitajal on õigus sõidukit teises liikmesriigis uuesti registreerida.

Artikkel 6

Kõik vajalikud muudatused käesoleva direktiivi lisade kohandamiseks tehnika arenguga võetakse vastu artiklis 7 ettenähtud korras.

Artikkel 7

1. Kui viidatakse käesolevas artiklis sätestatud korrale, abistab komisjoni nõukogu 20. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/96/EÜ mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste tehnoülevaatust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta [7] artiklis 8 nimetatud nõuandekomitee, edaspidi "komitee", kuhu kuuluvad liikmesriikide esindajad ja eesistujana komisjoni esindaja.

2. Võetavate meetmete eelnõu esitab komiteele komisjoni esindaja. Tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtudes küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee eelnõu kohta oma arvamuse. Arvamus esitatakse sellise häälteenamusega, nagu on sätestatud asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 nõukogu otsuste vastuvõtmiseks komisjoni ettepaneku põhjal. Liikmesriikide esindajate hääli komitees arvestatakse nimetatud artiklis sätestatud viisil. Eesistuja ei hääleta.

3. a) Kui kavandatavad meetmed on komitee arvamusega kooskõlas, võtab komisjon need viivitamata vastu.

b) Kui kavandatavad meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas või kui komitee ei esita oma arvamust, esitab komisjon võetavate meetmete kohta viivitamata ettepaneku nõukogule. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

Kui nõukogu ei ole otsust teinud kolme kuu jooksul alates ettepaneku esitamisest nõukogule, võtab komisjon ettepandud meetmed vastu.

Artikkel 8

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 1. juuniks 2004. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse sätetesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.

Komisjon edastab liikmesriikidele kõik siseriiklike ametiasutuste kasutatavad registreerimistunnistuste näidised.

Artikkel 9

Liikmesriigid abistavad üksteist käesoleva direktiivi rakendamisel. Nad võivad kahe- või mitmepoolselt vahetada teavet, eriti selleks, et vajaduse korral enne mis tahes sõiduki registreerimist kontrollida selle õiguslikku seisundit sõiduki eelnevalt registreerinud liikmesriigis. Selline kontrollimine võib toimuda eelkõige arvutivõrgu kaudu.

Artikkel 10

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 11

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 29. aprill 1999

Nõukogu nimel

eesistuja

W. Müller

[1] EÜT C 202, 2.7.1997, lk 13 ja EÜT C 301, 30.9.1998, lk 8.

[2] EÜT C 19, 21.1.1998, lk 17.

[3] Euroopa Parlamendi 28. mai 1998. aasta arvamus (EÜT C 195, 22.6.1998, lk 21), nõukogu 3. novembri 1998. aasta ühine seisukoht (EÜT C 388, 14.12.1998, lk 12) ja Euroopa Parlamendi 25. veebruari 1999. aasta otsus (Euroopa Ühenduste Teatajas veel avaldamata).

[4] EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 97/26/EÜ (EÜT L 150, 7.6.1997, lk 41).

[5] EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 98/14/EÜ (EÜT L 91, 25.3.1998, lk 1).

[6] EÜT L 225, 10.8.1992, lk 72. Direktiivi on muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[7] EÜT L 46, 17.2.1997, lk 1.

--------------------------------------------------

I LISA

REGISTREERIMISTUNNISTUSE I OSA [1]

I. Registreerimistunnistuse maksimaalne suurus on A4 formaadis paber (210 × 297 mm) või A4 formaadis voldik.

II. Registreerimistunnistuse I osa paber peab olema võltsimiskindel, kasutades vähemalt kahte järgnevat meetodit:

- graafika,

- vesimärk,

- fluorestseeruv kiud,

- fluorestseeruv trükipilt.

III. Registreerimistunnistuse I osa võib koosneda mitmest leheküljest. Liikmesriigid määravad kindlaks lehekülgede arvu vastavalt dokumendis sisalduvale teabele ja selle paigutusele.

IV. Registreerimistunnistuse I osa esimesel leheküljel on:

- registreerimistunnistuse I osa väljaandnud liikmesriigi nimi,

- registreerimistunnistuse I osa väljaandnud liikmesriigi eristusmärk, nimelt:

B Belgia

DK Taani

D Saksamaa

GR Kreeka

E Hispaania

F Prantsusmaa

IRL Iirimaa

I Itaalia

L Luksemburg

NL Madalmaad

A Austria

P Portugal

FIN Soome

S Rootsi

UK Ühendkuningriik,

- pädeva asutuse nimetus,

- suures kirjas registreerimistunnistuse väljaandnud liikmesriigi keeles või keeltes sõnad "registreerimistunnistuse I osa" või, kui registreerimistunnistus on ainult üheosaline, sõna "registreerimistunnistus"; pärast sobivat vahet ja väikeses kirjas on need ka Euroopa Ühenduse teistes keeltes,

- registreerimistunnistuse I osa väljaandnud liikmesriigi keeles või keeltes trükitud sõnad "Euroopa Ühendus",

- dokumendi number.

V. Registreerimistunnistuse I osas on ka järgmised andmed, mille ees on vastav ühenduse ühtlustatud kood:

A) registreerimisnumber

B) sõiduki esmase registreerimise kuupäev

C) isikuandmed

C.1) registreerimistunnistuse omanik:

C.1.1) perekonnanimi või ärinimi

C.1.2) eesnimi (eesnimed) või initsiaal(id) (vajaduse korral)

C.1.3) aadress registreerivas liikmesriigis dokumendi väljaandmise kuupäeval

C.4) Kui registreerimistunnistus ei sisalda VI punkti koodis C.2 esitatud andmeid, viide selle kohta, et:

a) registreerimistunnistuse omanik on sõiduki omanik

b) registreerimistunnistuse omanik ei ole sõiduki omanik

c) registreerimistunnistus ei määra kindlaks, kas ta on sõiduki omanik

D) sõiduk:

D.1) mark

D.2) tüüp

- variant (kui on teada)

- versioon (kui on teada)

D.3) kaubanduslik(ud) nimetus(ed)

E) sõiduki identifitseerimisnumber

F) mass:

F.1) suurim tehniliselt lubatud täismass, v.a mootorrattad

G) kasutusse lastud sõiduki mass (koos kerega) või muu kui M1-kategooriasse kuuluva ja haakeseadmega varustatud ning kasutusse lastud veduki mass

H) kehtivusaeg, kui see on piiratud

I) registreerimisaeg, millele osutab käesolev tunnistus

K) tüübikinnituse number (kui on teada)

P) mootor

P.1) töömaht (cm3)

P.2) maksimaalne netovõimsus (kW) (kui on teada)

P.3) kütuse tüüp või jõuallikas

Q) võimsuse/kaalu suhe (kW/kg) (ainult mootorrataste puhul)

S) istekohad

S.1) istekohtade arv, k.a juhikoht

S.2) seisukohtade arv (vajaduse korral)

VI. Registreerimistunnistuse I osas võivad lisaks olla ka järgmised andmed, mille ees on vastav ühenduse ühtlustatud kood:

C) isikuandmed

C.2) sõiduki omanik

C.2.1) perekonnanimi või ärinimi

C.2.2) eesnimi (eesnimed) või initsiaal(id) (vajaduse korral)

C.2.3) aadress registreerivas liikmesriigis dokumendi väljaandmise kuupäeval

C.3) füüsilised või juriidilised isikud, kes võivad sõidukit kasutada muul õiguslikul alusel kui omandiõigus

C.3.1) perekonnanimi või ärinimi

C.3.2) eesnimi (eesnimed) või initsiaal(id) (vajaduse korral)

C.3.3) aadress registreerivas liikmesriigis dokumendi väljaandmise kuupäeval

C.5), C.6), C.7), C.8) kui V punkti koodis C.1, VI punkti koodis C.2 ja/või VI punkti koodis C.3 esitatud isikuandmete muutumisest ei tulene uue registreerimistunnistuse väljaandmine, võib nendele punktidele vastavad uued isikuandmed kanda koodide C.5, C.6, C.7 või C.8 alla; sel juhul liigendatakse need vastavalt V punkti koodis C.1, VI punkti koodis C.2 ja VI punkti koodis C.3 ning V punkti koodis C.4 esitatule

F) mass:

F.2) registreerivas liikmesriigis kasutusel oleva sõiduki maksimaalne lubatud täismass

F.3) registreerivas liikmesriigis kasutuseloleva terviksõiduki maksimaalne lubatud täismass

J) sõiduki kategooria

L) telgede arv

M) teljevahe (mm)

N) sõidukite puhul, mille kogumass ületab 3500 kg, suurima tehniliselt lubatud täismassi jaotuvus telgede vahel

N.1) 1. telg (kg)

N.2) 2. telg (kg), vajaduse korral

N.3) 3. telg (kg), vajaduse korral

N.4) 4. telg (kg), vajaduse korral

N.5) 5. telg (kg), vajaduse korral

O) haagise suurim tehniliselt lubatud järelveetav mass:

O.1) piduritega (kg)

O.2) piduriteta (kg)

P) mootor:

P.4) nominaalkiirus (p/min)

P.5) mootori identifitseerimisnumber

R) sõiduki värvus

T) maksimaalne kiirus (km/h)

U) müratase:

U.1) seisumüra (dB(A))

U.2) pöörlemissagedus (p/min)

U.3) sõidumüra (dB(A))

V) heitgaasid:

V.1) CO (g/km või g/kWh)

V.2) HC (g/km või g/kWh)

V.3) NOx (g/km või g/kWh)

V.4) HC + NOx (g/km)

V.5) kübemeheide (diiselmootori puhul) (g/km või g/kWh)

V.6) parandatud adsorptsioonikoefitsient diislikütuse puhul (min-1)

V.7) CO2 (g/km)

V.8) kombineeritud kütusekulu (l/100 km)

V.9) viide EÜ tüübikinnituse keskkonnakategooriale; viide direktiivi 70/220/EMÜ [2] või direktiivi 88/77/EMÜ [3] alusel kohaldatavale versioonile

W) kütusepaagi (kütusepaakide) maht (liitrites).

VII. Liikmesriigid võivad lisada teavet (registreerimistunnistuse I ossa), eelkõige võivad nad lisada sulgudesse identifitseerimiskoodide juurde, nagu see on sätestatud V ja VI punktis, oma siseriiklikud koodid.

[1] Üheosalistel tunnistustel on ainult sõna "registreerimistunnistus" ja tekstis ei viidata I osale.

[2] Nõukogu 20. märtsi 1970. aasta direktiiv 70/220/EMÜ mootorsõidukite ottomootorite heitgaaside tekitatud õhusaaste vastu võetavaid meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 76, 6.4.1970, lk 1), direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 96/69/EÜ (EÜT L 282, 1.11.1996, lk 64).

[3] Nõukogu 3. detsembri 1987. aasta direktiiv 88/77/EMÜ sõidukite diiselmootoritest paisatavate heitgaaside tekitatud õhusaaste vastu võetavaid meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 36, 9.2.1988, lk 33). Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 96/1/EÜ (EÜT L 40, 17.2.1996, lk 1).

--------------------------------------------------

II LISA

REGISTREERIMISTUNNISTUSE II OSA [1]

I. Registreerimistunnistuse maksimaalne suurus on A4 formaadis paber (210 × 297 mm) või A4 formaadis voldik.

II. Registreerimistunnistuse II osa paber peab olema võltsimiskindel, kasutades vähemalt kahte järgnevat meetodit:

- graafika,

- vesimärk,

- fluorestseeruv kiud või

- fluorestseeruv trükipilt.

III. Registreerimistunnistuse II osa võib koosneda mitmest leheküljest. Liikmesriigid määravad kindlaks lehekülgede arvu vastavalt dokumendis sisalduvale teabele ja selle paigutusele.

IV. Registreerimistunnistuse II osa esimesel leheküljel on

- registreerimistunnistuse II osa väljaandnud liikmesriigi nimi,

- registreerimistunnistuse II osa väljaandnud liikmesriigi eristusmärk, nimelt:

B Belgia

DK Taani

D Saksamaa

GR Kreeka

E Hispaania

F Prantsusmaa

IRL Iirimaa

I Itaalia

L Luksemburg

NL Madalmaad

A Austria

P Portugal

FIN Soome

S Rootsi

UK Ühendkuningriik,

- pädeva asutuse nimetus,

- registreerimistunnistuse väljaandnud liikmesriigi keeles või keeltes suure kirjaga trükitud sõnad "registreerimistunnistuse II osa"; pärast sobivat vahet ja väikeses kirjas on need ka Euroopa Ühenduse teistes keeltes,

- registreerimistunnistuse II osa väljaandnud liikmesriigi keeles või keeltes trükitud sõnad "Euroopa Ühendus",

- dokumendi number.

V. Registreerimistunnistuse II osas on ka järgmised andmed, mille ees on vastav ühenduse ühtlustatud kood:

A) registreerimisnumber

B) sõiduki esmase registreerimise kuupäev

D) sõiduk:

D.1) mark

D.2) tüüp

- variant (kui on teada)

- versioon (kui on teada)

D.3) kaubanduslik(ud) nimetus(ed)

E) sõiduki identifitseerimisnumber

K) tüübikinnituse number (kui on teada)

VI. Registreerimistunnistuse II osas võivad lisaks olla ka järgmised andmed, mille ees on vastav ühenduse ühtlustatud kood:

C) isikuandmed

C.2) sõiduki omanik

C.2.1) perekonnanimi või ärinimi

C.2.2) eesnimi (eesnimed) või initsiaal(id) (vajaduse korral)

C.2.3) aadress registreerivas liikmesriigis dokumendi väljaandmise kuupäeval

C.3) füüsilised või juriidilised isikud, kes võivad sõidukit kasutada muul õiguslikul alusel kui omandiõigus

C.3.1) perekonnanimi või ärinimi

C.3.2) eesnimi (eesnimed) või initsiaal(id) (vajaduse korral)

C.3.3) aadress registreerivas liikmesriigis dokumendi väljaandmise kuupäeval

C.5), C.6) kui VI punkti koodis C.2 ja/või VI punkti koodis C.3 esitatud isikuandmete muutumisest ei tulene registreerimistunnistuse uue II osa väljaandmine, võib nendele punktidele vastavad uued isikuandmed kanda koodide C.5 või C.6 alla; need liigendatakse vastavalt VI punkti koodile C.2 ja VI punkti koodile C.3

J) sõiduki kategooria

VII. Liikmesriigid võivad lisada teavet registreerimistunnistuse II ossa, eelkõige võivad nad lisada sulgudesse identifitseerimiskoodide juurde, nagu see on sätestatud V ja VI punktis, oma siseriiklikud koodid.

[1] Käesolev lisa kehtib ainult kaheosaliste registreerimistunnistuste suhtes.

--------------------------------------------------

Top