EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0062

Nõukogu direktiiv 97/62/EÜ, 27. oktoober 1997, millega kohandatakse tehnika ja teaduse arenguga direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta

OJ L 305, 8.11.1997, p. 42–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 26

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/62/oj

31997L0062Euroopa Liidu Teataja L 305 , 08/11/1997 Lk 0042 - 0065


Nõukogu direktiiv 97/62/EÜ,

27. oktoober 1997,

millega kohandatakse tehnika ja teaduse arenguga direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse direktiivi 92/43/EMÜ, [1] eriti selle artikli 19 esimest lõiku,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades, et:

direktiivi 92/43/EMÜ I ja II lisa tuleks kohandada tehnika ja teaduse arenguga seoses teatavate seal nimetatud loodusliku elupaiga tüüpide ja liikidega;

Euroopa Liidu elupaikade tõlgendamise käsiraamat (EUR 15 versioon aprillist 1996) sisaldab uusi Natura 2000 koode, mis eristavad igat elupaiga tüüpi; direktiivi 92/43/EMÜ I lisas tuleks viited Corine koodile asendada viidetega Natura 2000 koodile,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi nr 92/43/EMÜ I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid enne 31. detsembrit 1997. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näeb ette liikmesriik.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 27. oktoober 1997

Nõukogu nimel

eesistuja

R. Goebbels

[1] EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7. Direktiivi on muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

--------------------------------------------------

LISA

"

I LISA

ÜHENDUSE HUVIDES OLEVAD LOODUSLIKU ELUPAIGA TÜÜBID, MILLE SÄILITAMINE NÕUAB ERILISTE KAITSEALADE RAJAMIST

Tõlgendamine

Elupaiga tüüpide tõlgendamise juhised antakse "Euroopa elupaikade tõlgendamise käsiraamatus", mille on heaks kiitnud artikliga 20 kehtestatud komitee ("elupaikade komitee") ja avaldanud Euroopa Komisjon. [1]

Kood vastab Natura 2000 koodile.

Märk "*" tähistab eelistatud elupaiga tüüpe.

1. RANNIKUD JA SOOLAKUD

11. Avamere ja loodete piirkonnad

1110 Mereveega üle ujutatud liivamadalad

1120 * Posidonia-"põhjad" (Posidoni onoceanicae kooslused)

1130 Jõgede lehtersuudmed

1140 Mõõnaga paljanduvad mudased ja liivased laugmadalikud

1150 * Rannikulõukad

1160 Laiad madalad abajad ja lahed

1170 Karid

1180 Merepõhjast eristuvate gaaside mõjul moodustunud struktuurid ("sambad")

12. Rannikupangad ja klibu- või kivirannad

1210 Üheaastase taimestuga esmased rannavallid

1220 Püsi-rohttaimestuga kivirannad

1230 Atlandi ookeani ja Läänemere taimestunud pankrannad

1240 Taimestunud pangad Vahemere rannikul (koos endeemsete kermeki – Limonium spp. liikidega)

1250 Endeemse taimestikuga pangad Makaroneesia rannikuil

13. Atlantilised ja kontinentaalsed sooldunud märgalad ning rohumaad

1310 Soolarohu (Salicornia) jt üheaastaste taimedega mudased ja liivased rannikud

1320 Spartinion maritimae kooslustega alad

1330 Glauco-Puccinellietalia maritimae kooslustega atlantilised sooldunud rannaniidud

1340 * Puccinellietalia distantis – kooslustega sisemaa sooldunud niidud

14. Vahemerelised ja termoatlantilised padurid ning sooldunud niidud

1410 Juncetalia maritimi kooslustega vahemerelised sooldunud niidud

1420 Sarcocornetea fructicosi kooslustega vahemerelised ja termoatlantilised soolalembesed võserikud

1430 Pegano-Salsoletea – kooslustega soola- ja lämmastikulembesed võserikud

15. Sisemaa sooldunud ja kipsistepid

1510 * Limonietalia – kooslustega vahemerelised sooldunud stepid

1520 * Gypsophiletalia – kooslustega kipsistepid Pürenee poolsaarel

1530 * Pannoonia sooldunud stepid ja märgalad

16. Läänemere kesk- ja põhjaosa saarestikud, ranniku- ja maakerkealad

1610 Liiva-, kivi-, kliburanna ja sublitoraali taimkattega Läänemere oos-saared

1620 Läänemere kesk- ja põhjaosa väikesaared ning laiud

1630 * Läänemere kesk- ja põhjaosa rannaniidud

1640 Läänemere kesk- ja põhjaosa püsirohttaimestuga liivarannad

1650 Läänemere kesk- ja põhjaosa kitsad abajad

2. RANNIKU- JA SISEMAALUITED

21. Atlandi ookeani, Põhjamere ja Läänemere rannikuluited

2110 Kujunevad liikuvad rannikuluited

2120 Liikuvad rannikuluited (valged luited) rand-luidekaeraga (Ammophila arenaria)

2130 * Rohttaimedega kinnistunud rannikuluited (hallid luited)

2140 * Leostunud kinnistunud luited hariliku kukemarjaga (Empetrum nigrum)

2150 * Calluno-Ulicetea – kooslustega atlantilised kinnistunud leostunud luited

2160 Astelpajuga (Hippophaë rhamnoides) luited

2170 Hanepajuga (Salix repens ssp . argentea) luited (Salicion arenariae kooslused)

2180 Atlantilise, kontinentaalse ning boreaalse piirkonna metsastunud luited

2190 Luidetevahelised niisked nõod

21A0 Matšeerid (* Iirimaal) (rannikuluidete taha jäävad madalad tasased alad, mis on kaetud limuste kodade ja tuiskliivaga ning taimedega kinnistunud)

22. Vahemere rannikuluited

2210 Crucianellion maritimae kooslustega kinnistunud luiterannad

2220 Luited, millel kasvab piimalill Euphorbia terracina

2230 Malcolmietalia – kooslustega luiterohumaad

2240 Brachypodietalia – kooslustega ning üheaastaste taimedega luiterohumaad

2250 * Luitekadastikud (Juniperus spp.)

2260 Cisto-Lavenduletalia – kooslustega jäiklehised luitevõserikud

2270 * Piinia (Pinus pinea) ja/või merimänniga (Pinus pinaster) luitemännikud

23. Sisemaised vanad leostunud luited

2310 Kanarbiku (Calluna) ja leetpõõsastega (Genista) kuivad liivanõmmed

2320 Kanarbiku (Calluna) ja hariliku kukemarjaga (Empetrum nigrum) kuivad liivanõmmed

2330 Hõberohu (Corynephorus) ja kasteheina (Agrostis) liikidega avatud luiterohumaad sisemaal

2340 * Pannoonia sisemaaluited

3. MAGEVEEKOGUD

31. Seisuveekogud

3110 Liivatasandike mineraalidevaesed vähetoitelised veekogud Littorelletalia uniflorae kooslustega

3120 Lahnarohu (Isoetes spp.) liikidega mineraalidevaesed vähetoitelised veekogud, peamiselt liivmuldadel Vahemere maade lääneosas

3130 Littorelletea uniflorae ja/või Isoëto Nanojuncetea kooslustega vähe- kuni kesktoitelised seisuveekogud

3140 Bentiliste mändvetikakooslustega (Chara spp.) kalgiveelised vähe- kuni kesktoitelised veekogud

3150 Penikeele- ja kilbukakooslustega (Magnopotamion ja Hydrocharition) looduslikult rohketoitelised järved

3160 Looduslikult huumustoitelised järved ja järvikud

3170 * Vahemerelised ajutised väikeveekogud

3180 * Turlokid (peamiselt põhjaveetoitelised muutuva veetasemega ajutised veekogud Iirimaal)

32. Vooluveekogud — loodusliku või poolloodusliku dünaamikaga vooluveekogude lõigud (väikesed, keskmised ja suured voolusängid), kus vee kvaliteet pole oluliselt halvenenud

3210 Fennoskandia looduslikud jõed

3220 Mägijõed ja nende kaldarohustu

3230 Euroopa mürikaariaga (Myricaria germanica) mägijõed ja nende kallaste puistaimestu

3240 Halli pajuga (Salix elaeagnos) mägijõed ja nende kallaste puistaimestu

3250 Püsivoolulised vahemerelised jõed, kus kasvab kollane sarvmagun (Glaucium flavum)

3260 Tasandikel ja mäestike jalameil voolavad jõed Ranunculion fluitantis'i ja Callitricho Batrachion'i kooslustega

3270 Chenopodium rubri – ja Bidention – kooslustega mudakaldased jõed

3280 Paspalo Agrostidion'i kooslustega püsivoolulised vahemerelised jõed ning pajudest (Salix) ja hõbepaplist (Populus alba) "rippkardinad"

3290 Paspalo Agrostidion'i kooslustega ajutise vooluga vahemerelised jõed

4. PARASVÖÖTME NÕMMED JA VÕSERIKUD

4010 Soo-eerikaga (Erica tetralix) põhjaatlantilised märjad nõmmed

4020 * Ripsmelise (Erica ciliaris) ja sooeerikaga (Erica tetralix) atlantilised parasvöötme märjad nõmmed

4030 Euroopa kuivad nõmmed

4040 * Laiuva eerikaga (Erica vagans) kuivad atlantilised rannikunõmmed

4050 * Makaroneesia endeemsed nõmmed

4060 Alpiinsed ja boreaalsed nõmmed

4070 * Mägimänni (Pinus mugo) ja karedakarvase rododendroniga (Rhododendron hirsutum) põõsastikud (Mugo-Rhododendretum hirsuti kooslused)

4080 Lähisarktilised pajustikud (Salix spp.)

4090 Astelhernega mägivahemerelised endeemsed nõmmed

5. JÄIKLEHISED VÕSERIKUD (MATORRAL)

51. Lähisvahemerelised ja parasvöötmelised võserikud

5110 Hariliku pukspuuga (Buxus sempervirens) kuiva- ja soojalembesed püsikooslused kaljunõlvadel (Berberidion – kooslused)

5120 Lõhnava luudpõõsa (Cytisus purgans) kooslused mägedes

5130 Hariliku kadaka (Juniperus communis) kooslused nõmmedel või karbonaatse mullaga rohumaadel

5140 * Tsistusega (Cistus palhinhae) niisked rannikunõmmed

52. Vahemerelised puismatorralid

5210 Kadakatega (Juniperus spp.) puismatorralid

5220 * Kreektürniga (Zizyphus) puismatorralid

5230 * Loorberipuudega (Laurus nobilis) puismatorralid

53. Termovahemerelised ja stepiäärsed põõsastikud

5310 Loorberitihnikud (Laurus nobilis)

5320 Rannakaljudelähedased madalad piimalillekooslused (Euphorbia)

5330 Termovahemerelised ja kõrbeäärsed võserikud

54. Früügana

5410 Astragalo-Plantaginetum subulatae kooslustega kaljutippude früüganad Vahemere maade lääneosas

5420 Sarcopoterium spinosum'i kooslustega früüganad

5430 Euphorbio-Verbascion – kooslustega endeemsed früüganad

6. LOODUSLIKUD JA POOLLOODUSLIKUD ROHUMAAD

61. Looduslikud rohumaad

6110 * Alysso-Sedion albi kooslustega kaljurohumaad karbonaatsel või aluselisel mullal

6120 * Kuivad liivased rohumaad karbonaatsel mullal

6130 Violetalia calaminariae kooslustega rohumaad raskemetalliderikkal mullal

6140 Siil-aruheinaga (Festuca eskia) rohumaad Pürenee mäestikus silikaatsel mullal

6150 Alpiinsed ja boreaalsed rohumaad silikaatsel mullal

6160 Festuca indigesta mägirohumaad Pürenee poolsaarel

6170 Alpiinsed ja lähisalpiinsed rohumaad karbonaatsel mullal

6180 Makaroneesia parasniisked rohumaad

62. Poollooduslikud rohumaad ja põõsastikud

6210 Festuco-Brometalia kooslustega poollooduslikud kuivad rohumaad ja põõsastikud karbonaatsel mullal (* olulised käpaliste kasvukohad)

6220 * Thero-Brachypodietea kooslustega ning üheaastaste taimedega ebastepid

6230 * Jussheinaga (Nardus) liigirikkad mäestikurohumaad silikaatsel mullal (mandri-Euroopas eelmäestikes)

6240 * Lähis-Pannoonia stepistunud rohumaad

6250 * Pannoonia stepistunud rohumaad lössil

6260 * Pannoonia liivastepid

6270 * Fennoskandia madalike liigirikkad arurohumaad

6280 * Põhjamaised lood ja eelkambriumi karbonaatsed silekaljud

63. Jäiklehised karjatavad metsad (deesad)

6310 Igihaljaste tammedega (Quercus spp.) deesad

64. Poollooduslikud niisked kõrgrohustud

6410 Sinihelmikaniidud (Molinion caerulea kooslused) karbonaatsel või turvastunud mullal või savikatel mudasetetel

6420 Molinio-Holoschoenion'i kooslustega vahemerelised niisked kõrgrohustud

6430 Niiskuslembesed tasandikel asuvad ja mäestikes alpiinse vööndini ulatuvad serva-kõrgrohustud

6440 Niit-kõrveköömne kooslustega (Cnidion dubii) lamminiidud jõeorgudes

6450 Põhjamaised lamminiidud

65. Parasniisked rohumaad

6510 Aas-rebasesaba (Alopecurus pratensis) ja ürt-punanupuga (Sanguisorba officinalis) madalikuniidud

6520 Mäginiidud

6530 * Fennoskandia puisniidud

7. SOOD

71. Rabad

7110 * Looduslikus seisundis rabad

7120 Inimtegevusest rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad

7130 Vaipsood (* kui on looduslikus seisundis)

7140 Siirdesood ja õõtsiksood

7150 Nokkheinakooslused (Rhynchosporion)

7160 Fennoskandia mineraaliderikkad allikad ja allikasood

72. Karbonaatsed madalsood

7210 Lääne-mõõkrohu (Cladium mariscus) ja raudtarnakooslustega (Caricion davallianae) karbonaatsed madalsood

7220 Nõrglubjalasundit moodustavad allikad (nöörsamblakooslused – Cratoneurion)

7230 Aluselised ja nõrgalt happelised liigirikkad madalsood

7240 * Alpiinsed Caricion bicolorisatrofuscae esikkooslused

73. Boreaalsed sood

7310 Aabasood

7320 Palsasood

8. PALJANDID JA KOOPAD

81. Rusukalded

8110 Mägedes lumepiirini ulatuvad Androsacetalia alpinae ja Galeopsietalia ladani kooslustega silikaatsete kivimite rusukalded

8120 Mägedes alpiinse vööndini ulatuvad Thlaspietea rotundifolii – kooslustega karbonaatsete kivimite ja lubjakivikilda rusulkalded

8130 Vahemere maade lääneosa ja soojad rusukalded

8140 Vahemere maade idaosa rusukalded

8150 Kesk-Euroopa kõrgustike silikaatsete kivimite rusukalded

8160 * Kesk-Euroopa kõrgustike ja mäestike karbonaatsete kivimite rusukalded

82. Paljandid koos nende lõhedes kasvava taimestuga

8210 Karbonaatsed paljandid koos nende lõhedes kasvava taimestuga

8220 Silikaatsed paljandid koos nende lõhedes kasvava taimestuga

8230 Silikaatsed paljandid koos Sedo-Scleranthion või Sedo albi-Veronicion dillenii esikkooslustega

8240 * Paljanduvad paeplaadid (paesillutised)

83. Muud kaljudega seotud kasvukohad

8310 Üldsusele suletud koopad

8320 Laavaväljad ja looduslikud õõnestised

8330 Mere poolt üleujutatud või osaliselt üleujutatud koopad

8340 Püsiliustikud

9. METSAD

Looduslikus seisundis metsad, mille moodustavad kohalikud suured puud koos tüüpilise alustaimestuga ning mis on haruldased või jäänukkooslused ja/või milles kasvab ühendust huvitavaid liike

90. Põhja-Euroopa (boreaalsed) metsad

9010 * Läänetaiga

9020 * Tamme (Quercus), pärna (Tilia), vahtra (Acer), saare (Fraxinus) või jalakatega (Ulmus) Fennoskandia hemiboreaalsed looduslikud vanad laialehised epifüütiderikkad salumetsad

9030 * Maakerkerannikuil kasvavad looduslikud esikmetsad

9040 Põhja-Euroopa lähisalpiinsed/lähisarktilised Betula pubescens ssp. czerepanovii – metsad

9050 Hariliku kuusega (Picea abies) rohunditerikkad Fennoskandia metsad

9060 Okasmetsad oosidel või glatsiofluviaalsetel mõhnadel

9070 Fennoskandia puiskarjamaad

9080 * Fennoskandia soostunud ja soolehtmetsad

91. Euroopa parasvöötme metsad

9110 Luzulo-Fagetum – kooslustega pöögimetsad

9120 Quercion robori-petraeae või Ilici-Fagenion – kooslustega atlantilised pöögimetsad happelisel mullal; põõsarindes kasvavad iileksid (Ilex), vahel ka jugapuud (Taxus)

9130 Asperula-Fagetum – kooslustega pöögimetsad

9140 Vahtrate (Acer) ning oblikaga (Rumex arifolius) Kesk-Euroopa lähisalpiinsed pöögimetsad

9150 Cephalanthero-Fagion – kooslustega lubjakividel kasvavad Kesk-Euroopa pöögimetsad

9160 Carpinion betuli kooslustega lähisatlantilised ja Kesk-Euroopa tammikud või tamme-valgepöögi metsad

9170 Galio-Carpinetum – kooslustega tamme-valgepöögi metsad

9180 * Tilio-Acerion – kooslustega nõlvade, rusukallete ja jäärakute metsad

9190 Vanad happelembesed hariliku tamme (Quercus robur) metsad liivatasandikel

91A0 Iileksi (Ilex) ja roodjala (Blechnum) liikidega vanad Briti saarte tammikud

91B0 Ahtalehise saare (Fraxinus angustifolia) soojalembesed metsad

91C0 * Kaledoonia metsad

91D0 * Siirdesoo- ja rabametsad

91E0 * Sanglepa (Alnus glutinosa) ja hariliku saarega (Fraxinus excelsior) lammimetsad (Alno-Padion –, Alnion incanae, Salicion albae kooslused)

91F0 Hariliku tamme (Quercus robur), künnapuu (Ulmus laevis) ja põldjalaka (Ulmus minor), hariliku saare (Fraxinus excelsior) või ahtalehise saarega (Fraxinus angustifolia) lammi-segametsad suurte jõgede kaldavallidel (Ulmenion minoris'e kooslused)

91G0 * Kivitamme (Quercus petraea) ja valgepöögiga (Carpinus betulus) Pannoonia metsad

91H0 * Karvase tammega (Quercus pubescens) Pannoonia metsad

91I0 * Tammedega (Quercus spp.) Euro-Siberi metsastepid

91J0 * Hariliku jugapuu (Taxus baccata) metsad Briti saartel

92. Vahemerelised laialehised metsad

9210 Jugapuude (Taxus) ja iileksitega (Ilex) pöögimetsad Apenniini mäestikus

9220 * Euroopa nuluga (Abies alba) pöögimetsad Apenniini mäestikus ja pöögimetsad, milles kasvab Abies nebrodensis

9230 Hariliku tamme (Quercus robur) ja pürenee tamme (Quercus pyrenaica) metsad Pürenee poolsaarel ja Edela-Prantsusmaal

9240 Quercus faginea ja Quercus canariensis'e metsad Pürenee poolsaarel

9250 Quercus trojana metsad

9260 Hariliku kastanipuu (Castanea sativa) metsad

9270 Kreeka pöögimetsad, milles kasvab Abies borisii-regis

9280 Ungari tamme (Quercus frainetto) metsad

9290 Acero-Cupression – kooslustega küpressimetsad

92A0 Hõberemmelga (Salix alba) ja hõbepapli (Populus alba) galeriimetsad

92B0 Pontose rododendroni (Rhododendron ponticum), pajude (Salix) ja muude liikidega ajutiste vooluveegude kaldakooslused Vahemeremaades

92C0 Ida-plaatani- (Platanus orientalis) ja ida-ambrapuu- (Liquidambar orientalis) metsad (Platanion orientalis kooslused)

92D0 Lõuna-Euroopa veekogude kaldavõsastikud (Nerio-Tamariceteae – ja Securinegion tinctoriae kooslused)

93. Vahemerelised jäiklehised metsad

9310 Quercus brachyphylla metsad Kreekas

9320 Õlipuu- (Olea) ja jaanileivapuu- (Ceratonia) metsad

9330 Korgitamme- (Quercus suber) metsad

9340 Kivitamme- (Quercus ilex) ja Quercus rotundifolia metsad

9350 Soomustamme (Quercus macrolepis) metsad

9360 * Makaroneesia loorberimetsad (Laurus, Ocotea)

9370 * Datlipalmi- (Phoenix) salud

9380 Teravalehise iileksi (Ilex aquifolium) metsad

94. Parasvööndi mägialade okasmetsad

9410 Vaccinio-Piceetea — kooslustega kuusemetsad (Picea) mäestikes happelisel mullal kuni alpiinse vööndini

9420 Euroopa lehise (Larix decidua) ja/või alpi seedermänni (Pinus cembra) mägimetsad

9430 Konksmänni (Pinus uncinata) mägimetsad (* kipsil või lubjakivil)

95. Vahemere piirkonna ja Makaroneesia mägi-okasmetsad

9510 * Euroopa nulu (Abies alba) metsad Apenniini poolsaare lõunaosas

9520 Hispaania nulu (Abies pinsapo) metsad

9530 * (Lähis)vahemerelised männikud endeemse musta männiga

9540 Vahemerelised männikud endeemsete Mesogea mändidega

9550 Kanaari saarte endeemsed männikud

9560 * Kadakatega (Juniperus spp.) endeemsed metsad

9570 * Sandrakipuu (Tetraclinis articulata) metsad

9580 * Vahemerelised hariliku jugapuu (Taxus baccata) metsad

II LISA

ÜHENDUSE HUVIDES OLEVAD LOODUSLIKU ELUPAIGA TÜÜBID, MILLE SÄILITAMINE NÕUAB ERILISTE KAITSEALADE RAJAMIST

Tõlgendamine

a) II lisa jätkab I lisas kehtestatud järjekindlat eriliste kaitsealade võrku.

b) Käesolevas lisas loetletud liigid on näidatud:

- liigi või alamliigi nime põhjal, või

- kõigi kõrgemasse taksonisse kuuluvate liikide või selle nimetatud osa põhjal.

Lühend "spp." sugukonna või perekonna nime järel tähistab kõiki sellesse sugukonda või perekonda kuuluvaid liike.

c) Sümbolid

Tärn (*) liigi nime ees näitab, et see on eelistatud liik.

Enamik käesolevas lisas loetletud liike on samuti loetletud IV lisas. Kui liik esineb käesolevas lisas, aga ei esine IV lisas ega V lisas, järgneb liigi nimele sümbol (o); kui käesolevas lisas esinev liik esineb samuti V lisas, aga ei esine IV lisas, järgneb selle nimele sümbol (V).

a) LOOMAD

SELGROOGSED

IMETAJAD

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersi

Myotis bechsteini

Myotis blythii

Myotis capaccinii

Myotis dasycneme

Myotis emarginatus

Myotis myotis

RODENTIA

Sciuridae

* Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Spermophilus citellus (Citellus citellus)

Castoridae

Castor fiber (välja arvatud Soome ja Rootsi populatsioonid)

Microtidae

Microtus cabrerae

* Microtus oeconomus arenicola

CARNIVORA

Canidae

* Alopex lagopus

* Canis lupus | (Hispaania populatsioonid: ainult Duerost lõuna pool; Kreeka populatsioonid: ainult 39. paralleelist lõuna pool; Soome populatsioonid välja arvatud) |

Ursidae

* Ursus arctos (välja arvatud Soome ja Rootsi populatsioonid)

Mustelidae

* Gulo gulo

Lutra lutra

Mustela lutreola

Felidae

Lynx lynx (välja arvatud Soome populatsioonid)

* Lynx pardinus

Phocidae

Halichoerus grypus (V)

* Monachus monachus

Phoca hispida bottnica (o)

* Phoca hispida saimensis

Phoca vitulina (V)

ARTIODACTYLA

Cervidae

* Cervus elaphus corsicanus

Rangifer tarandus fennicus (o)

Bovidae

Capra aegagrus (looduslikud populatsioonid)

* Capra pyrenaica pyrenaica

Ovis gmelini musimon (Ovis ammon musimon) (looduslikud populatsioonid — Korsika ja Sardiinia)

* Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)

Rupicapra rupicapra balcanica

CETACEA

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

ROOMAJAD

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

Cheloniidae

* Caretta caretta

Emydidae

Emys orbicularis

Mauremys caspica

Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

Gallotia galloti insulanagae

* Gallotia simonyi

Lacerta bonnali (Lacerta monticola)

Lacerta monticola

Lacerta schreiberi

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Scincidae

Chalcides somonyi (Chalcides occidentalis)

Gekkonidae

Phyllodactylus europaeus

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Viperidae

* Macrovipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

Vipera ursinii

KAHEPAIKSED

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

* Salamandra atra aurorae

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex (Triturus cristatus carnifex)

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus)

Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)

Proteidae

Proteus anguinus

Plethodontidae

Hydromantes (Speleomantes) ambrosii

Hydromantes (Speleomantes) flavus

Hydromantes (Speleomantes) genei

Hydromantes (Speleomantes) imperialis

Hydromantes (Speleomantes) strinatii

Hydromantes (Speleomantes) supramontes

ANURA

Discoglossidae

* Alytes muletensis

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi (sealhulgas Discoglossus "jeanneae")

Discoglossus montalentii

Discoglossus sardus

Ranidae

Rana latastei

Pelobatidae

* Pelobates fuscus insubricus

KALAD

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon spp. (o)

Lampetra fluviatilis (V) (välja arvatud Soome ja Rootsi populatsioonid)

Lampetra planeri (o) (välja arvatud Soome ja Rootsi populatsioonid)

Lethenteron zanandreai (V)

Petromyzon marinus (o) (välja arvatud Rootsi populatsioonid)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

* Acipenser naccarii

* Acipenser sturio

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp. V

SALMONIFORMES

Salmonidae

Hucho hucho (looduslikud populatsioonid) (V)

Salmo macrostigma (o)

Salmo marmoratus (o)

Salmo salar (ainult magevees) (V) (välja arvatud Soome populatsioonid)

Coregonidae

* Coregonus oxyrhynchus (teatavate Põhjamere piirkondade anadroomsed populatsioonid)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Alburnus albidus (o) (Alburnus vulturius)

Anaecypris hispanica

Aspius aspius (o) (välja arvatud Soome populatsioonid)

Barbus comiza (V)

Barbus meridionalis (V)

Barbus plebejus (V)

Chondrostoma genei (o)

Chondrostoma lusitanicum (o)

Chondrostoma polylepis (o) (sealhulgas C. willkommi)

Chalcalburnus chalcoides (o)

Chondrostoma soetta (o)

Chondrostoma toxostoma (o)

Gobio albipinnatus (o)

Gobio uranoscopus (o)

Iberocypris palaciosi (o)

* Ladigesocypris ghigii (o)

Leuciscus lucumonis (o)

Leuciscus souffia (o)

Phoxinellus spp. (o)

Rhodeus sericeus amarus (o)

Rutilus alburnoides (o)

Rutilus arcasii (o)

Rutilus frisii meidingeri (o)

Rutilus lemmingii (o)

Rutilus macrolepidotus (o)

Rutilus pigus (o)

Rutilus rubilio (o)

Scardinius graecus (o)

Cobitidae

Cobitis taenia (o) (välja arvatud Soome populatsioonid)

Cobitis trichonica (o)

Misgurnus fossilis (o)

Sabanejewia aurata (o)

Sabanejewia larvata (o) (Cobitis larvata ja Cobitis conspersa)

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis (V)

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius iberus (o)

Aphanius fasciatus (o)

* Valencia hispanica

* Valencia letourneuxi (Valencia hispanica)

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus schraetzer (V)

Zingel spp. [(o) välja arvatud Zingel asper ja Zingel zingel (V)]

Gobiidae

Knipowitschia (Padogobius) panizzae (o)

Padogobius nigricans (o)

Pomatoschistus canestrini (o)

SCORPANIFORMES

Cottidae

Cottus gobio (o) (välja arvatud Soome populatsioonid)

Cottus petiti (o)

SELGROOTUD

LÜLIJALGSED

CRUSTACEA

Decapoda

Austropotamobius pallipes (V)

INSECTA

Coleoptera

Agathidium pulchellum (o)

Boros schneideri (o)

Buprestis splendens

* Carabus menetriesi pacholei

* Carabus olympiae

Cerambyx cerdo

Corticaria planula (o)

Cucujus cinnaberinus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Limoniscus violaceus (o)

Lucanus cervus (o)

Macroplea pubipennis (o)

Mesosa myops (o)

Morimus funereus (o)

* Osmoderma eremita

Oxyporus mannerheimii (o)

Pytho kolwensis (o)

* Rosalia alpina

Stephanopachys linearis (o)

Stephanopachys substriatus (o)

Xyletinus tremulicola (o)

Hemiptera

Aradus angularis (o)

Lepidoptera

Agriades glandon aquilo (o)

* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o)

Clossiana improba (o)

Coenonympha oedippus

Erebia calcaria

Erebia christi

Erebia medusa polaris (o)

Eriogaster catax

Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o)

Graellsia isabellae (V)

Hesperia comma catena (o)

Hypodryas maturna

Lycaena dispar

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanargia arge

Papilio hospiton

Plebicula golgus

Xestia borealis (o)

Xestia brunneopicta (o)

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Coenagrion hylas (o)

Coenagrion mercuriale (o)

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhina pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia

Oxygastra curtisii

Orthoptera

Baetica ustulata

ARACHNIDA

Pseudoscorpiones

Anthrenochernes stellae (o)

LIMUSED

GASTROPODA

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discus guerinianus

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

* Helicopsis striata austriaca (o)

Idiomela (Helix) subplicata

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

Vertigo angustior (o)

Vertigo genesii (o)

Vertigo geyeri (o)

Vertigo moulinsiana (o)

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) (V)

Margaritifera margaritifera (V)

Unio crassus

(b) TAIMED

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C. Presl

DRYOPTERIDACEAE

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

Dryopteris fragans (L.) Schott

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

GYMNOSPERMAE

PINACEAE

* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

Narcissus calcicola Mendonēa

Narcissus cyclamineus DC.

Narcissus fernandesii G. Pedro

Narcissus humilis (Cav.) Traub

* Narcissus nevadensis Pugsley

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.

Narcissus viridiflorus Schousboe

BORAGINACEAE

* Anchusa crispa Viv.

* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis lusitanica Schuster

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis retusifolia R. Afonso

Omphalodes kuzinskyanae Willk.

* Omphalodes littoralis Lehm.

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

* Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

* Campanula sabatia De Not.

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva

Jasione lusitanica A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria ciliata L. ssp. pseudofrigida Ostenf. & O. C. Dahl

Arenaria humifusa Wahlenberg

* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

Dianthus arenarius L. subsp. arenarius

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

Dianthus rupicola Biv.

* Gypsophila papillosa P. Porta

Herniaria algarvica Chaudhri

* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis

Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri

Herniaria maritima Link

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl.

Moehringia tommasinii Marches.

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Silene furcata Rafin. ssp. angustiflora (Rupr.) Walters

* Silene hicesiae Brullo & Signorello

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.

Silene longicilia (Brot.) Otth.

Silene mariana Pau

* Silene orphanidis Boiss.

* Silene rothmaleri Pinto da Silva

* Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

* Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott

* Salicornia veneta Pignatti & Lausi

CISTACEAE

Cistus palhinhae Ingram

Halimium verticillatum (Brot.) Sennen

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Helianthemum caput-felis Boiss.

* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira

COMPOSITAE

* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter

Artemisia campestris L. subsp. bottnica A. N. Lundström ex Kindb.

* Artemisia granatensis Boiss.

* Artemisia laciniata Willd.

Artemisia oelandica (Besser) Komaror

* Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

* Aster pyrenaeus Desf. ex DC

* Aster sorrentinii (Tod) Lojac.

* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal

* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler

* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal

* Centaurea balearica J. D. Rodriguez

* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday

* Centaurea citricolor Font Quer

Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea gadorensis G. Blanca

* Centaurea horrida Badaro

* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.

* Centaurea lactiflora Halacsy

Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostįl

* Centaurea niederi Heldr.

* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

* Centaurea pinnata Pau

Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca

Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál

Centaurea vicentina Mariz

* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto

Crepis tectorum L. subsp. nigrescens

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

* Jurinea fontqueri Cuatrec.

* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

Leontodon boryi Boiss.

* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link

Ligularia sibirica (L.) Cass.

Santolina impressa Hoffmanns. & Link

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

* Senecio elodes Boiss. ex DC.

Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus argyrothamnus Greuter

* Gonvolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles

CRUCIFERAE

Alyssum pyrenaicum Lapeyr.

Arabis sadina (Samp.) P. Cout.

* Biscutella neustriaca Bonnet

Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini

Brassica insularis Moris

* Brassica macrocarpa Guss.

Braya linearis Rouy

* Coincya rupestris Rouy

* Coronopus navasii Pau

Diplotaxis ibicensis (Paul) Gomez-Campo

* Diplotaxis siettiana Maire

Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.

Draba cacuminum Elis Ekman

Draba cinerea Adams

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

* Iberis arbuscula Runemark

Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva

* Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb.

Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho)

Franco & P. Silva [Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva]

Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo

Sisymbrium supinum L.

CYPERACEAE

Carex holostoma Drejer

* Carex panormitana Guss.

Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L.

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann

Euphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE

* Centaurium rigualii Esteve

* Centaurium somedanum Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet

Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg

GERANIACEAE

* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco

* Erodium rupicola Boiss.

GLOBULARIACEAE

* Globularia stygia Orph. ex Boiss.

GRAMINEAE

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.

Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

Bromus grossus Desf. ex DC.

Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries

Cinna latifolia (Trev.) Griseb.

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.

Festuca duriotagana Franco & R. Afonso

Festuca elegans Boiss.

Festuca henriquesii Hack.

Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva

Micropyropsis tuberosa Romero — Zarco & Cabezudo

Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub

Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr.

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

* Stipa austroitalica Martinovsky

* Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz

* Stipa styriaca Martinovsky

* Stipa veneta Moraldo

Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman

GROSSULARIACEAE

* Ribes sardoum Martelli

HIPPURIDACEAE

Hippuris tetraphylla L. Fil.

HYPERICACEAE

* Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson

JUNCACEAE

Juncus valvatus Link

Luzula arctica Blytt

LABIATAE

Dracocephalum austriacum L.

* Micromeria taygetea P. H. Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

* Nepeta sphaciotica P. H. Davis

Origanum dictamnus L.

Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.)

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra

* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

* Astragalus aquilanus Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

* Astragalus maritimus Moris

Astragalus tremolsianus Pau

* Astragalus verrucosus Moris

* Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco

* Ononis hackelii Lange

Trifolium saxatile All.

* Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer

* Androcymbium rechingeri Greuter

* Asphodelus bento-rainhae P. Silva

Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm.

* Muscari gussonei (Parl.) Tod.

LINACEAE

* Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri)

LYTHRACEAE

* Lythrum flexuosum Lag.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt

Najas tenuissima (A. Braun) Magnus

ORCHIDACEAE

Calypso bulbosa L.

* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Gymnigritella runei Teppner & Klein

Liparis loeselii (L.) Rich.

* Ophrys lunulata Parl.

Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia parnassica Tzanoudakis

Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Corydalis gotlandica Lidén

Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.

Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.

PLANTAGINACEAE

Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio)

Plantago almogravensis Franco

PLUMBAGINACEAE

Armeria berlengensis Daveau

* Armeria helodes Martini & Pold

Armeria neglecta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

* Armeria rouyana Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco

* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana

* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

* Primula apennina Widmer

Primula nutans Georgi

Primula palinuri Petagna

Primula scandinavica Bruun

Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE

* Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum)

Adonis distorta Ten.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott

* Aquilegia pyrenaica D. C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano

* Consolida samia P. H. Davis

Pulsatilla patens (L.) Miller

Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle

Ranunculus lapponicus L.

* Ranunculus weyleri Mares

RESEDACEAE

* Reseda decursiva Forssk.

ROSACEAE

Agrimonia pilosa Ledebour

Potentilla delphinensis Gren. & Godron

Sorbus teodori Liljefors

RUBIACEAE

* Galium litorale Guss.

* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

SALICACEAE

Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco

SANTALACEAE

Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga osloënsis Knaben

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange

subsp. lusitanicum R. Fernandes

* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria coutinhoi Valdés

* Linaria ficalhoana Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

* Linaria hellenica Turrill

* Linaria ricardoi Cout.

* Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo

Linaria tonzigii Lona

Odontites granatensis Boiss.

Verbascum litigiosum Samp.

Veronica micrantha Hoffmanns. & Link

* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson

SOLANACEAE

* Atropa baetica Willk.

THYMELAEACEAE

Daphne petraea Leybold

* Daphne rodriguezii Texidor

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

* Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

* Apium bermejoi Llorens

Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

* Bupleurum kakiskalae Greuter

Eryngium alpinum L.

* Eryngium viviparum Gay

* Laserpitium longiradium Boiss.

* Naufraga balearica Constans & Cannon

* Oenanthe conioides Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

* Seseli intricatum Boiss.

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE

Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot

VIOLACEAE

* Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Mares & Vigineix

Viola rupestris F. W. Schmidt subsp. relicta Jalas

Alamad taimed

BRYOPHYTA

Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)

Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) (o)

* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum. (Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill) (o)

Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & Nestl. (o)

Cephalozia macounii (Aust.) Aust. (o)

Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)

Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. (o)

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)

Encalypta mutica (I. Hagen) (o)

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) (o)

Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. (o)

Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. (o)

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)

Mannia triandra (Scop.) (o)

* Marsupella profunda Lindb. (o)

Meesia longiseta Hedw. (o)

Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)

Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. (o)

Orthotrichum rogeri Brid. (o)

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. (o)

Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)

Riccia breidleri Jur. (o)

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (o)

Scapania massolongi (K. Müll.) K. Müll. (o)

Sphagnum pylaisii Brid. (o)

Tayloria rudolphiana (Garov) B. & (o)

Tortella rigens (N. Alberts) (o)

MAKARONEESIA LIIGID

PTERIDOPHYTA

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis

DRYOPTERIDACEAE

* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.

ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde

MARSILEACEAE

* Marsilea azorica Launert & Paiva

ANGIOSPERMAE

ASCLEPIADACEAE

Caralluma burchardii N. E. Brown

* Ceropegia chrysantha Svent.

BORAGINACEAE

Echium candicans L. fil.

* Echium gentianoides Webb & Coincy

Myosotis azorica H. C. Watson

Myosotis maritima Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE

* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.

* Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE

* Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

CELASTRACEAE

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE

Beta patula Ait.

CISTACEAE

Cistus chinamadensis Banares & Romero

* Helianthemum bystropogophyllum Svent.

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

* Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz.

Calendula maderensis DC.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.

Cirsium latifolium Lowe

Helichrysum gossypinum Webb

Helichrysum monogynum Burtt & Sund.

Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack

* Lactuca watsodniana Trel.

* Onopordum nogalesii Svent.

* Onorpordum carduelinum Bolle

* Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord

Phagnalon benettii Lowe

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

Sventenia bupleuroides Font Quer

* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

* Convolvulus caput-medusae Lowe

* Convolvulus lopez-socasii Svent.

* Convolvulus massonii A. Dietr.

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

* Crambe arborea Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.

* Parolinia schizogynoides Svent.

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

* Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

* Geranium maderense P. F. Yeo

GRAMINEAE

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm.

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

GLOBULARIACEAE

* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel

* Globularia sarcophylla Svent.

LABIATAE

* Sideritis cystosiphon Svent.

* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle

Sideritis infernalis Bolle

Sideritis marmorea Bolle

Teucrium abutiloides L'Hér.

Teucrium betonicum L'Hér.

LEGUMINOSAE

* Anagyris latifolia Brouss. ex. Willd.

Anthyllis lemanniana Lowe

* Dorycnium spectabile Webb & Berthel

* Lotus azoricus P. W. Ball

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis

* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.

* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.

* Teline salsoloides Arco & Acebes.

Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

* Androcymbium psammophilum Svent.

Scilla maderensis Menezes

Semele maderensis Costa

LORANTHACEAE

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.

MYRICACEAE

* Myrica rivas-martinezii Santos.

OLEACEAE

Jasminum azoricum L.

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

Goodyera macrophylla Lowe

PITTOSPORACEAE

* Pittosporum coriaceum Dryand. ex. Ait.

PLANTAGINACEAE

Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

* Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding

* Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan

POLYGONACEAE

Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

* Bencomia brachystachya Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

* Chamaemeles coriacea Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Born.) Svent.

Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco

Sorbus maderensis (Lowe) Dode

SANTALACEAE

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SCROPHULARIACEAE

* Euphrasia azorica H. C. Watson

Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub.

* Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

Odontites holliana (Lowe) Benth.

Sibthorpia peregrina L.

SOLANACEAE

* Solanum lidii Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophyllum azoricum Trelease

Ferula latipinna Santos

Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.

Monizia edulis Lowe

Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.

Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

Alamad taimed

BRYOPHYTA

* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o)

* Thamnobryum fernandesii Sergio (o)

"

[1] "Interpretation manual of European Union habitats, version EUR 15", vastu võtnud elupaikade komitee 25. aprillil 1996, Euroopa Komisjon, DG XI.

--------------------------------------------------

Top