EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1238

Komisjoni määrus(EÜ) nr 1238/95, 31. mai 1995, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 rakenduseeskirjad seoses ühenduse sordiametile tasutavate lõivudega

EÜT L 121, 1.6.1995, p. 31–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1238/oj

31995R1238Euroopa Liidu Teataja L 121 , 01/06/1995 Lk 0031 - 0036


Komisjoni määrus (EÜ) nr 1238/95,

31. mai 1995,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 rakenduseeskirjad seoses ühenduse sordiametile tasutavate lõivudega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta (edaspidi "algmäärus"), [1] eriti selle artiklit 113,

ning arvestades, et:

määrust (EÜ) nr 2100/94 rakendab ühenduse sordiamet (edaspidi "amet"); ameti tuludest peaks ameti eelarve tasakaalustamiseks põhimõtteliselt piisama; kõnealused tulud peaksid moodustuma lõivudest, mis tasutakse algmääruses ja komisjoni 31. mai 1995. aasta määruses (EÜ) nr 1239/95 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 rakenduseeskirjad seoses ühenduse sordiameti menetlusega) [2] (edaspidi "rakendusmäärus") sätestatud ametlike toimingute eest, ja ühenduse sordikaitse kehtimise ajal makstavatest aastamaksudest;

Euroopa ühenduste üldeelarvest pärit toetusega võib katta ameti käivitamisetapiga seotud kulud määruse (EÜ) nr 2100/94 artikli 113 lõike 3 punktis b määratletud üleminekuperioodil; sama sätte alusel on võimalik pikendada kõnealust perioodi ühe aasta võrra;

sellist üleminekuperioodi pikendamist tuleks kaaluda juhul, kui ei ole saadud piisavalt kogemusi lõivude mõistliku taseme kindlaksmääramiseks nii, et samaaegselt ühenduse sordikaitsesüsteemi huvipakkuvuse kaitsmisega tagataks omafinantseerimise põhimõte; selliseid kogemusi on võimalik saada üksnes ühenduse sordikaitse taotluste arvu, kontrolliasutustele makstavate maksude ja ühenduse sordikaitse tegeliku kestuse jälgimisel;

lõivude suurus peaks põhinema ametisisese usaldusväärse finantsjuhtimise ning eriti majanduslikkuse ja tasuvuse põhimõttel;

ameti töötajate poolse käsitlemise lihtsustamiseks tuleks lõivud mitte üksnes sätestada, vaid ka arvestada ja tasuda, kasutades sama rahaühikut kui ameti eelarves;

taotluse esitamise lõiv peaks olema ühtne tasu, mis hõlmab üksnes teatava taimeliigi suhtes esitatud ühenduse sordikaitse taotluse menetlemist;

algmääruse artikli 51 kohast taotluse esitamise lõivu maksetähtaega tuleks käsitada makse sooritamiseks vajalike toimingute ja sellise makse tegeliku ametisse laekumise vahelise ajana, eriti ameti poolt juba tehtud kulutuste kiireks hüvitamiseks ühelt poolt ja taotluste tõhusa esitamise hõlbustamiseks teiselt poolt, pidades silmas taotleja ja ameti vahelist võimalikku suurt vahemaad;

registreerimiskatsete eest arvestatavate lõivude kogusumma peaks põhimõtteliselt tasakaalustama ameti poolt kõikidele kontrolliasutustele makstavate lõivude kogusumma; viitekogu hooldamise kulusid ei tuleks tingimata täielikult katta kogutud registreerimiskatse lõivudega; registreerimiskatse lõivu suurus peaks kolme taimeliikide rühma puhul olema erinev, pidades silmas sordikaitse olemasolevate riiklike süsteemide põhjal saadud kogemusi;

ühenduse sordikaitse kehtimise ajal makstavad aastamaksud peaksid moodustama ametile lisatuluallika, kuid peaksid muu hulgas katma kulud, mis on seotud pärast sordi ühenduse kaitse alla võtmist toimuva sordi registreerimiskatsega, ja sellest tulenevalt peaksid järgima registreerimiskatse lõivu jaoks kehtestatud rühmitust;

apellatsioonikaebuse esitamise lõiv peaks olema ühtne, et katta kaebuste menetlemistega seotud kulude põhikomponendid, välja arvatud kulud, mis on seotud algmääruse artiklite 55 ja 56 kohase registreerimiskatsega või mis tahes tõendite kogumisega; taotluse esitamise lõivu tasumiseks tuleks kehtestada kaks eri kuupäeva, et ajendada taotlejaid vaatama kaebust ameti poolt algmääruse artikli 70 lõike 2 kohaselt võetud otsust silmas pidades uuesti läbi;

teised konkreetsete taotlustega seotud lõivud katavad põhimõtteliselt kulud, mis kaasnevad nende taotluste menetlemisega ametis, sealhulgas kulud, mis on seotud selliste taotluste kohta otsuste tegemisega;

paindlikkuse tagamiseks kulude haldamisel peaks ameti juhatajal olema õigus sätestada lõivud registreerimiskatse aruannete eest, mis on taotlemise kuupäeval juba olemas, kuid ei ole ameti käsutuses, ja lõivud konkreetsete teenuste eest;

lisamakse võib arvestada selleks, et vähendada ameti tarbetuid kulutusi, mis tulenevad teatavate ühenduse sordikaitse taotlejate või ühenduse kaitse alla võetud sordi omanike poolsest koostöö puudumisest;

algmääruse artiklit 117 silmas pidades peaks käesolev määrus jõustuma nii ruttu kui võimalik;

ameti haldusnõukoguga on konsulteeritud;

käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise sordikaitsekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

1. Algmääruses sätestatud ametile tasutavad lõivusid arvestatakse vastavalt käesolevale määrusele.

2. Ametile tasutavad lõivud sätestatakse, arvestatakse ja makstakse eküüdes.

3. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ametile tasutava mis tahes lisamaksu suhtes mutatis mutandis.

4. Üksikasjad lõivude kohta, mida liikmesriikide asutused võivad koguda algmääruse või käesoleva määruse sätete põhjal, on reguleeritud asjaomase liikmesriigi asjakohaste siseriiklike eeskirjadega.

5. Kui ameti juhatajal on õigus teha lõivude suuruse ja nende maksmise viisi kohta otsus, avaldatakse see sordiameti ametlikus väljaandes.

Artikkel 2

Üldsätted

1. Rakendusmääruses kindlaksmääratud menetlusosaline peab tasuma lõive või lisamakse iga üksikjuhu puhul. Kui mitu menetlusosalist tegutsevad koos või kui ühine meede võetakse mitme menetlusosalise nimel, on iga menetlusosaline sellise makse tegemisel osavõlgnik.

2. Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse ametis toimuvaid menetlusi käsitlevaid algmääruse ja rakendusmääruse sätteid, sealhulgas sätteid keelte kohta.

Artikkel 3

Makseviis

1. Lõivud ja lisamaksud tasutakse ülekandega ameti pangakontole.

2. Ameti juhataja võib lubada kooskõlas algmääruse artikli 36 lõike 1 punkti d kohaselt kehtestatud töömeetodeid käsitlevate eeskirjadega järgmisi alternatiivseid makseviise:

a) ametile eküüdes väljakirjutatud kontrollitud tšekkide üleandmine või ülekandmine;

b) ülekanne eküüdes ameti žiirokontole või

c) maksmine eküüdes ameti jooksvale arvele.

Artikkel 4

Makse laekumise päevana käsitatav päev

1. Lõivude ja lisamaksude ametisse laekumise päevana käsitatakse päeva, mil summa kantakse artikli 3 lõikes 1 nimetatud ülekandega ameti pangakontole.

2. Kui ameti juhataja lubab artikli 3 lõike 2 kohaselt muud makseviisi, lisab ta maksetingimustesse kuupäeva, mida käsitatakse makse laekumise päevana.

3. Kui leitakse, et makse ei ole laekunud ametisse nõutud tähtajal, käsitab amet kõnealust tähtaega siiski järgituna, kui kõnealuse tähtaja jooksul on esitatud piisavad dokumentaalsed tõendid selle kohta, et maksja on võtnud vajalikud meetmed.

4. Vajaliku meetmena käsitatakse lõikes 3 määratletud tähenduses seda, et maksja annab pangale või sideasutusele korralduse kanda makse eküüdes üle ameti pangakontole.

5. Dokumentaalseid tõendeid käsitatakse lõikes 3 määratletud tähenduses piisavatena, kui maksekorralduse esitamise kohta esitatakse panga või sideasutuse kinnitus.

Artikkel 5

Maksja nimi ja makse otstarve

1. Lõivu või lisamaksu maksja märgib kirjalikult oma nime ja asjaomase makse otstarbe.

2. Kui amet ei suuda makse otstarvet kindlaks teha, palub ta maksjal teavitada sellest kirjalikult kahe kuu jooksul. Kui kõnealuse ajavahemiku jooksul makse otstarbest ei teatata, käsitatakse makset mittesooritatuna ja see tagastatakse maksjale.

Artikkel 6

Vähemmakse

Lõivu või lisamakse maksetähtaega käsitatakse põhimõtteliselt järgituna ainult siis, kui kogu lõivu või lisamaksu summa on makstud õigel ajal. Kui lõivu või lisamaksu ei maksta tervikuna, tagastatakse makstud osa pärast maksetähtaja lõppu. Põhjendatud juhtudel võib amet siiski jätta arvestamata väiksed puudujäägid, ilma et see piiraks maksja õigusi.

Artikkel 7

Taotluse esitamise lõiv

1. Ühenduse sordikaitse taotleja (edaspidi "taotleja") maksab algmääruse artikli 113 lõike 2 punkti a kohaselt taotluse menetlemise eest 1000 eküü suuruse taotluse esitamise lõivu.

2. Taotleja võtab kõik taotluse esitamise lõivu artikli 3 kohaseks maksmiseks vajalikud meetmed kas enne seda päeva või sel päeval, mil taotlus esitatakse otse ametisse või mõnesse algmääruse artikli 30 lõike 4 kohaselt loodud asutusse või määratud riigiasutusse; artikli 4 lõiget 4 kohaldatakse mutatis mutandis.

3. Kui taotluse esitamise lõivu ei käsitata ametisse laekununa taotluse esitamise päeval, määrab amet vastavalt algmääruse artiklile 51 kindlaks kahenädalase ajavahemiku, mille jooksul tasutud lõivu puhul jääb ametlikuks taotlemise kuupäevaks taotluse esitamise päev; algmääruse artikli 83 lõikega 2 ettenähtud uut makse sooritamise nõuet ei esitata taotlejale enne kõnealuse ajavahemiku lõppu.

4. Kui taotluse esitamise lõivu ei käsitata ametisse laekununa lõikes 3 kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, käsitatakse algmääruse artikli 51 kohaldamisel makse laekumise kuupäeva taotlemise kuupäevana.

5. Lõiget 4 ei kohaldata, kui taotlusele on lisatud piisavad kirjalikud tõendid makse sooritamiseks vajalike meetmete võtmise kohta; artikli 4 lõiget 5 kohaldatakse mutatis mutandis.

6. Kuni amet ei käsita taotluse esitamise lõivu laekununa, ei avalda ta asjaomast taotlust ning lükkab registreerimiskatse edasi.

Artikkel 8

Registreerimiskatse lõivud

1. Ühenduse sordikaitse taotluses käsitletud sordi registreerimiskatse läbiviimise lõivud, edaspidi "registreerimiskatse lõiv", makstakse vastavalt I lisale iga alustatud vegetatsiooniperioodi eest. Sortide puhul, mille materjali tootmiseks tuleb teatavatest osadest moodustuvat materjali korduvalt kasutada, makstakse I lisas sätestatud registreerimiskatse lõivu selliste liikide ja osade puhul, mille kohta puudub ametlik sordikirjeldus ja mida tuleb uurida; kõnealune lõiv ei tohi siiski ületada mingil juhul 3000 eküüd.

2. Esimese vegetatsiooniperioodi eest makstakse registreerimiskatse lõivu hiljemalt üks kuu pärast registreerimiskatse jaoks materjali vastuvõtmise lõppkuupäeva.

3. Iga järgmise vegetatsiooniperioodi eest makstakse registreerimiskatse lõivu hiljemalt üks kuu enne asjaomase perioodi algust, kui amet ei otsusta teisiti.

4. Ameti juhataja avaldab registreerimiskatse lõivude maksetähtajad ameti ametlikus väljaandes.

5. Registreerimiskatse aruande puhul, milles käsitletakse enne algmääruse artikli 51 kohast taotlemise kuupäeva vastavalt rakenduseeskirjade artiklile 27 korraldatud registreerimiskatse tulemusi, makstakse halduslõivu ameti poolt kindlaksmääratava tähtaja jooksul.

Artikkel 9

Aastamaks

1. Amet arvestab ühenduse kaitse alla võetud sordi omanikult (edaspidi "omanik") maksu (edaspidi "aastamaks") igal ühenduse sordikaitse kehtimise aastal vastavalt II lisale.

2. Aastamaksu maksetähtpäev on selle kalendrikuu viimane päev, mis järgneb sordi ühenduse kaitse alla võtmise kuule, ning vastav päev igal järgmisel aastal.

3. Amet väljastab omanikule teatise, mis sisaldab makse otstarvet, makstavat summat, maksetähtpäeva ja teavet artikli 13 lõike 2 punkti a kohase võimaliku lisamaksu kohta.

4. Amet ei tagasta ühenduse sordikaitse jõushoidmiseks tehtud makseid.

Artikkel 10

Eritaotluste menetlemise lõivud

1. Taotluste menetlemise lõivud, mida asjaomane taotluse esitaja maksab, on järgmised:

a) sundlitsentsi lõiv sundlitsentsi taotlemisel, sealhulgas registrisse kandmise taotlemisel, ameti poolt algmääruse artikli 100 lõike 2 kohaselt antava litsentsi taotlemisel või sellise juba antud litsentsi muutmise taotlemisel, välja arvatud komisjonile või liikmesriigile kõnealuse määruse artikli 29 lõikes 2 nimetatud asjaoludel: 1500 eküüd;

b) registrisse kandmise lõiv järgmiste kannete ühenduse sordiregistrisse tegemise taotlemisel:

- ühenduse sordikaitse üleminek, lepingu alusel antud litsents,

- sortide eristamine lähtesordina ja tuletatud sordina,

- meetmete võtmine algmääruse artikli 98 lõigetes 1 ja 2 ning artiklis 99 nimetatud nõuete puhul,

- ühenduse sordikaitse esitamine tagatisena või muu asjaõiguse esemena või

- algmääruse artiklis 24 nimetatud sundtäitmine: 300 eküüd;

c) ühenduse sordikaitse taotluste registrisse või ühenduse sordiregistrisse kandmise taotlemisel, välja arvatud punktides a ja b nimetatud juhud: 100 eküüd;

d) määruse (EÜ) nr 2100/94 artikli 85 lõike 5 kohase kulude kindlaksmääramise taotlemisel: 100 eküüd.

2. Lõikes 1 nimetatud lõivud tasutakse asjaomase taotluse vastuvõtmise päeval. Kui makse ei laeku õigeks ajaks, kohaldatakse algmääruse artikli 83 lõiget 2.

Artikkel 11

Apellatsioonikaebuse esitamise lõiv

1. Kaebuse esitaja maksab kaebuse menetlemise eest algmääruse artikli 113 lõike 2 punktiga c ettenähtud 1500 eküü suuruse apellatsioonikaebuse esitamise lõivu.

2. Kolmandik apellatsioonikaebuse esitamise lõivust makstakse kaebuse ametisse vastuvõtmise kuupäeval; selle kolmandiku suhtes kohaldatakse algmääruse artikli 83 lõiget 2. Apellatsioonikaebuse esitamise lõivu allesjäänud kaks kolmandikku makstakse ameti taotlusel ühe kuu jooksul pärast seda, kui ameti asjaomane asutus on saatnud kaebuse lahendamiseks apellatsiooninõukogule.

3. Kui algmääruse artikli 83 lõikes 4 sätestatud tingimused on täidetud, tagastatakse juba makstud apellatsioonikaebuse esitamise lõiv esialgse teistmise korral ameti juhataja järelevalve all ja muudel juhtudel apellatsiooninõukogu poolt.

4. Lõiget 1 ei kohaldata komisjoni ega liikmesriigi suhtes, mis esitab kaebuse algmääruse artikli 29 lõike 2 alusel võetud otsuse suhtes.

Artikkel 12

Ameti juhataja poolt kehtestatavad lõivud

1. Ameti juhtaja kehtestab järgmised lõivud:

a) artikli 8 lõikes 5 nimetatud halduslõiv;

b) tõendatud ja tõendamata koopiate ja eriti rakendusmääruse artikli 84 lõikes 3 nimetatud koopiate väljastamisega seotud lõivud ja

c) ameti ametliku väljaandega (algmääruse artikkel 89, rakendusmääruse artikkel 87) ja muude ameti väljaannetega seotud lõivud.

2. Ameti juhataja võib otsustada kehtestada lõike 1 punktides b ja c nimetatud teenustele ettemakse.

Artikkel 13

Lisamaksud

1. Amet võib kehtestada taotluse esitamise lõivule lisamaksu, kui ta teeb kindlaks, et:

a) ettepandud sordinime ei saa algmääruse artikli 63 kohaselt heaks kiita, kuna see on identne mõne teise sordi nimega või kuna see erineb sama sordi nimest või

b) ühenduse sordikaitse taotleja on teinud uue sordinime ettepaneku, välja arvatud juhul, kui amet on temalt seda nõudnud või kui ta jätkab ühenduse sordikaitse taotlemist vastavalt rakendusmääruse artikli 21 lõikele 3.

Amet ei avalda sordinime ettepanekut enne esimese lõigu kohase lisamaksu tasumist.

2. Amet võib kehtestada aastamaksule lisamaksu, kui ta teeb kindlaks, et:

a) omanik ei ole maksnud aastamaksu vastavalt artikli 9 lõigetele 2 ja 3 või

b) sordinime tuleb muuta kolmanda poole varem tekkinud, vastuolus oleva õiguse korral vastavalt algmääruse artikli 66 lõikele 1.

3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud lisamaksud kogutakse vastavalt algmääruse artikli 36 lõike 1 punkti d kohaselt kehtestatud eeskirjadele töömeetodite kohta, kõnealused maksud moodustavad 20 % asjaomasest lõivust, nende alammääraks on 100 eküüd ja need tuleb tasuda ühe kuu jooksul alates ameti vastavast teatise väljastamise kuupäevast.

Artikkel 14

Erandid

1. Olenemata artiklist 7, säilitab algmääruse artikli 51 alusel määratud ametlik taotlemistähtpäev kõikide kõnealuse määruse artikli 116 lõigete 1 ja 2 kohaselt esitatud taotluste puhul kehtivuse, kui hiljemalt 30. septembriks 1995 esitatakse piisavad tõendid selle kohta, et ühenduse sordikaitse taotleja on teinud taotluse esitamise lõivu maksmiseks vajalikud toimingud.

2. Olenemata artikli 8 lõikest 5, tuleb 100 eküü suurune halduslõiv maksta juhul, kui sordi registreerimiskatse viiakse läbi nende olemasolevate tähelepanekute põhjal, mis on saadud sordi riikliku kaitse alla võtmise menetlusel vastavalt algmääruse artikli 116 lõikele 3. Selline halduslõiv tuleb maksta hiljemalt 30. novembril 1995.

3. Olenemata artikli 8 lõikest 5, võivad asutused, kus sordi riikliku kaitse alla võtmise menetlus toimus, nõuda rakendusmääruse artikli 93 lõike 3 tingimustel ühenduse sordikaitse taotlejalt lõivu asjaomaste dokumentide kättesaadavaks tegemise eest. See lõiv ei tohi ületada lõivu, mida nõutakse asjaomases liikmesriigis registreerimiskatse aruande edastamiseks teise riigi kontrolliasutusest; selle lõivu tasumine toimub ilma, et see piiraks lõigete 1 ja 2 kohaste maksete tegemist.

4. Olenemata artiklist 8, tuleb rakendusmääruse artiklis 94 nimetatud registreerimiskatse aruande puhul maksta 300 eküü suurune väljavõttelõiv ameti poolt kindlaksmääratava tähtaja jooksul.

Artikkel 15

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. mai 1995

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 227, 1.9.1994, lk 1.

[2] EÜT L 121, 1.6.1995, lk 37.

--------------------------------------------------

I LISA

Artikli 8 kohaselt makstav registreerimiskatse lõiv on järgmine:

Rühm A | 1000 eküüd |

Rühm A käsitleb järgmisi põllumajanduskultuure: suhkrupeet, teravili, puuvill, kartul, rapsiseeme, sojauba, päevalill |

Rühm B | 800 eküüd |

Rühm B käsitleb: |

1.muid kui rühmas A nimetatud põllumajanduskultuure (sh kõrrelised heintaimed); |

2.järgmisi köögivilju:baklažaan, kabatšokk, kurk, salatsigur, aeduba, salat, melon, sibul, pipar, tomat, hernes, arbuus; |

3.järgmisi dekoratiivtaimi:alströmeeria, flamingolill, asalea, roosbegoonia, krüsanteem, nelk, jõulutäht, fuksia, gerbera, lemmalts, kalanhoe, liilia, orhideelised, pelargoon, pentas, petuunia, roos, santpoolia, tõlviklehik. |

Rühm C | 700 eküüd |

Rühm C käsitleb kõiki muid kui rühmas A ja B nimetatud botaanilisi perekondi ja liike. |

--------------------------------------------------

II LISA

Igal sordikaitse kehtivusaastal artikli 9 kohaselt makstav aastamaks on I lisas kehtestatud rühmade puhul järgmine:

(eküüdes) |

Aasta | Rühm |

A | B | C |

1. | 400 | 400 | 400 |

2. | 600 | 500 | 500 |

3. | 800 | 600 | 600 |

4. | 1000 | 700 | 700 |

5. | 1100 | 800 | 800 |

6. | 1200 | 1000 | 900 |

7. ja järgmised | 1300 | 1100 | 1000 |

--------------------------------------------------

Top