EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0064

Nõukogu direktiiv 95/64/EÜ, 8. detsember 1995, kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta

OJ L 320, 30.12.1995, p. 25–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 330 - 345
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 217 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 217 - 232

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2009; kehtetuks tunnistatud 32009L0042 . Latest consolidated version: 01/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/64/oj

31995L0064

Nõukogu direktiiv 95/64/EÜ, 8. detsember 1995, kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta

Euroopa Liidu Teataja L 320 , 30/12/1995 Lk 0025 - 0040
CS.ES Peatükk 07 Köide 002 Lk 330 - 345
ET.ES Peatükk 07 Köide 002 Lk 330 - 345
HU.ES Peatükk 07 Köide 002 Lk 330 - 345
LT.ES Peatükk 07 Köide 002 Lk 330 - 345
LV.ES Peatükk 07 Köide 002 Lk 330 - 345
MT.ES Peatükk 07 Köide 002 Lk 330 - 345
PL.ES Peatükk 07 Köide 002 Lk 330 - 345
SK.ES Peatükk 07 Köide 002 Lk 330 - 345
SL.ES Peatükk 07 Köide 002 Lk 330 - 345


Nõukogu direktiiv 95/64/EÜ,

8. detsember 1995,

kaupade ja reisijate merevedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 213,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

ühtse meretranspordipoliitika suhtes komisjonile määratud ülesannete täitmiseks peavad tema käsutuses olema võrreldavad, usaldatavad, üheaegsed ja regulaarsed statistilised andmed ühendusse ja ühendusest välja kulgeva, liikmesriikidevahelise ning riigisisese kaupade ja reisijate mereveo ulatuse ja arengu kohta;

oluline on ka, et liikmesriigid ning ettevõtjad tunneksid hästi meretransporditurgu;

praegu puuduvad kogu ühendust hõlmavad täpsed statistilised andmed kaupade ja reisijate mereveo kohta;

nõukogu 22. juuli 1993. aasta otsuses 93/464/EMÜ esmatähtsate meetmete 1993.-1997. aasta raamprogrammi kohta statistilise teabe alal [4] rõhutatakse vajadust koostada täpne statistika;

ühenduse statistiliste andmete kogumine võrreldaval ja ühtlustatud alusel võimaldab luua usaldusväärset, järjepidevat ja ajakohastatud teavet pakkuva ühendatud süsteemi;

andmed kaupade ja reisijate mereveo kohta tuleb teha liikmesriigiti ja transpordiliigiti võrreldavaks;

komisjon peab esitama õigeaegselt aruande käesoleva direktiivi toimimise kohta;

sätestada tuleks üleminekuperiood, võimaldamaks liikmesriikidel kohandada oma statistikasüsteemi käesoleva direktiivi nõuetele ning algatada prooviuuringute programm teatavate andmete kogumisega seotud eriprobleemide kohta;

seetõttu peaks ühendus käivitusperioodil andma liikmesriikidele nõutava töö jaoks rahalist abi;

käesoleva direktiivi kohaldamisel, sealhulgas meetmed selle majandusliku ning tehnilise arenguga kohandamiseks, tuleks kasutada nõukogu otsusega 89/382/EMÜ loodud statistikaprogrammi komiteed; [5];

subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt on ühtlustatud info tootmist võimaldavaid ühiseid statistikastandardeid võimalik efektiivselt luua üksnes ühenduse tasandil; andmeid kogutakse igas liikmesriigis riikliku statistika koostamise eest vastutavate asutuste ja institutsioonide järelevalve all,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Liikmesriigid koguvad ühenduse statistikat nende territooriumil asuvates sadamates peatuvatel merelaevadel toimuva kauba- ja reisijateveo kohta.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. kaupade ja reisijate merevedu - kaupade ja reisijate vedu merelaevadel täielikult või osaliselt meritsi kulgevatel reisidel.

Käesoleva direktiivi rakendusalasse kuuluvad ka kaubad, mis:

a) veetakse avamererajatistele;

b) saadakse merepõhjast ning lossitakse sadamates.

Rakendusalasse ei kuulu ujuvvahenditele toimetatavad kütusevarud ja proviant;

2. merelaevad - laevad, mis ei liikle üksnes sisevetes, kaitstud vetes või nendega vahetult piirnevates vetes ja aladel, kus kehtib sadamakord.

Käesolevat direktiivi ei kohaldata kalapüügilaevade, kalatöötlemislaevade, puur- ja uurimislaevade, vedurlaevade, tõukurpuksiiride, uurimis- ja hüdrograafialaevade, bagerite, sõjalaevade või üksnes mittekaubanduslikul eesmärgil kasutatavate laevade suhtes;

3. sadam - paik, kus asuvad kaubalaevade sildumist ja kauba laadimist või lossimist või reisijate minekut laeva pardale või pardalt lahkumist võimaldavad rajatised;

4. meretranspordiettevõtja riikkondsus või kodakondsus - riik, kus asub transpordiettevõtja äritegevuse tegelik keskus;

5. meretranspordiettevõtja - mis tahes isik, kes sõlmib või kelle nimel sõlmitakse lastisaatja või reisijaga kaupade või reisijate mereveo leping.

Artikkel 3

Andmekogumise tunnusjooned

1. Liikmesriigid koguvad andmeid järgmistes valdkondades:

a) lasti ja reisijatega seotud informatsioon;

b) laevadega seotud informatsioon.

Andmete kogumisel võib välja jätta laevad kogumahutavusega alla 100 tonni.

2. Andmekogumise tunnusjooned, nimelt iga valdkonnaga seotud statistilised muutujad ja nende klassifitseerimiseks kasutatavad nomenklatuurid ning vaatlusperioodid nähakse ette käesoleva direktiivi lisades.

3. Andmekogumine põhineb võimaluse korral kättesaadavatel allikatel, et piirata vastajate koormust.

Artikkel 4

Sadamad

1. Käesoleva direktiivi kohaldamiseks koostatakse artiklis 13 sätestatud korras kodeeritud ja riigiti ning rannikualade järgi liigitatud sadamate loetelu.

2. Iga liikmesriik valib nimetatud loetelust sadamad, kus töödeldakse aastas üle ühe miljoni tonni kaupu või mida läbib aastas üle 200000 reisija.

Iga liikmesriik võib maksimaalselt kolmeks aastaks alates käesoleva direktiivi jõustumisest valida üksnes need sadamad, kus töödeldakse aastas üle kahe miljoni tonni kaupu või mida läbib aastas üle 400000 reisija.

Iga valitud sadama kohta tuleb VIII lisa kohaselt esitada üksikasjalikud andmed nende valdkondade (kaubad ja reisijad) kohta, mille puhul sadam vastab valikukriteeriumile, ning vajaduse korral kokkuvõtlikud andmed teise valdkonna kohta.

3. Loetelust valimata sadamate kohta tuleb esitada kokkuvõtlikud andmed VIII lisa andmekogumi A3 kohaselt.

Artikkel 5

Statistiliste andmete täpsus

Andmekogumismeetod peab olema selline, et ühenduse meretranspordistatistika oleks VIII lisas kirjeldatud andmekogumite jaoks piisavalt täpne. Täpsusnõuded koostatakse artiklis 13 sätestatud korras.

Artikkel 6

Andmekogumise tulemuste töötlemine

Liikmesriigid töötlevad artikli 3 kohaselt kogutud statistilisi andmeid nii, et saada võrreldav, artiklis 5 ettenähtud täpsusele vastav statistika.

Artikkel 7

Andmekogumise tulemuste edastamine

1. Liikmesriigid edastavad Euroopa Ühenduste Statistikaametile artiklis 3 osutatud tulemused, sealhulgas liikmesriikide statistika konfidentsiaalsust käsitlevate siseriiklike õigusaktide või tavade kohaseltkonfidentsiaalseks kuulutatud andmed Euroopa Ühenduste Statistikaametile [6] salastatud statistiliste andmete edastamist käsitleva nõukogu 11. juuni 1990. aasta määruse (Euratom, EMÜ) nr 1588/90 kohaselt.

2. Tulemused edastatakse kooskõlas VIII lisas määratletud statistiliste andmete kogumite struktuuriga. Tulemuste edastamise tehnilised üksikasjad määratakse kindlaks artiklis 13 ettenähtud korras.

3. Tulemused edastatakse kvartaalsete andmekogumisperioodide puhul viie kuu jooksul alates vaatlusperioodi lõppemisest ning aastaste perioodide puhul kaheksa kuu jooksul alates perioodi lõppemisest.

Esimene edastus hõlmab 1997. aasta esimest kvartalit.

Artikkel 8

Aruanded

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile kogu asjaomase info andmekogumismeetodite kohta. Nad teevad teatavaks ka andmekogumismeetodite olulised muudatused.

2. Kui andmeid on kogutud kolm aastat, esitab komisjon nõukogule aruande käesoleva direktiivi täitmisel omandatud kogemuste kohta.

Artikkel 9

Statistiliste andmete levitamine

Komisjon levitab vajalikku statistikat tulemuste edastamisega võrdsete ajavahemike järel.

Statistika komisjoni poolt avaldamise või levitamise kord võetakse vastu artiklis 13 sätestatud korras.

Artikkel 10

Üleminekuperiood

1. Maksimaalselt kolmeaastase üleminekuperioodi jooksul võib artiklis 13 sätestatud korras lubada käesoleva direktiivi kohaseid erandeid, kui siseriiklikke statistikasüsteeme tuleb oluliselt kohandada.

2. Lõikes 1 osutatud üleminekuperioodi jooksul võetakse artiklis 13 sätestatud korras vastu prooviuuringute programm, mis hõlmab järgmisi valdkondi:

a) kogumise teostatavus ja kulutused liikmesriikide ning vastajate jaoks järgmiste andmete puhul:

- III lisas ja VIII lisa andmekogumis B1 määratletud kaupade kirjeldus,

- lühimarsruutidel veetavad reisijad,

- informatsioon fiiderteenuste ja transpordiahelate kohta,

- meretranspordiettevõtja riikkondsuse või kodakondsusega seotud andmed;

b) andmete kogumise võimalikkus Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO), Euroopa Standardikomitee (CEN) ja rahvusvaheliste tollieeskirjade raames kaubandusprotseduuride lihtsustamiseks sõlmitud kokkulepete alusel.

Komisjon teeb nõukogule teatavaks prooviuuringute tulemused ja esitab ettepanekud võimaluse kohta laiendada käesoleva direktiiviga ettenähtud süsteemi, et alustada eespool nimetatud andmete regulaarset kogumist.

Artikkel 11

Rahaline toetus

1. Käesoleva direktiiviga ettenähtud statistiliste aruannete koostamise kolmel esimesel aastal saavad liikmesriigid tehtava töö jaoks ühenduse rahalist toetust.

2. Igal aastal lõikes 1 osutatud rahalise toetuse jaoks tehtavad assigneeringud määratakse kindlaks iga-aastase eelarvemenetluse raames.

3. Eelarvepädev institutsioon määrab kättesaadavate assigneeringute suuruse iga aasta kohta.

Artikkel 12

Üksikasjalikud rakenduseeskirjad

Käesoleva direktiivi üksikasjalikud rakenduseeskirjad, sealhulgas majandusliku ja tehnilise arenguga kohandamise meetmed, eelkõige:

- andmekogumise tunnusjoonte (artikkel 3) ja käesoleva direktiivi lisade sisu kohandamine määral, mil nimetatud kohandamine ei hõlma liikmesriikide kulutuste ja/või vastajate koormuse olulist suurenemist,

- kodeeritud ning riigiti ja rannikualade järgi liigitatud sadamate loetelu (artikkel 4), mida komisjon regulaarselt ajakohastab,

- täpsusnõuded (artikkel 5),

- andmefaili struktuuri ja koodide kirjeldus tulemuste komisjonile esitamise jaoks (artikkel 7),

- andmete avaldamise või levitamise kord (artikkel 9),

- üleminekuperioodi jooksul lubatavad erandid käesoleva direktiivi sätetest ja ettenähtud prooviuuringud (artikkel 10),

- laevade kogumahutavusel põhinev suurusliigitus (VII lisa),

nähakse ette artiklis 13 sätestatud korras.

Artikkel 13

Menetlus

1. Komisjoni abistab otsusega 89/382/EMÜ, Euratom moodustatud statistikaprogrammi komitee.

2. Võetavate meetmete eelnõu esitab komiteele komisjoni esindaja. Tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee eelnõu kohta oma arvamuse. Arvamus esitatakse sellise häälteenamusega, nagu on sätestatud asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 nõukogu otsuste vastuvõtmiseks komisjoni ettepaneku põhjal. Hääletuste korral komitees arvestatakse liikmesriikide esindajate hääli eespool nimetatud artikli kohaselt. Eesistuja ei hääleta.

3. a) Komisjon võtab vastu meetmed ning neid kohaldatakse viivitamata.

b) Kui meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas, teatab komisjon sellest viivitamata nõukogule.

Sellisel juhul:

- lükkab komisjon enda otsustatud meetmete kohaldamise edasi kolme kuu võrra alates kõnealusest teatamisest,

- eelmises taandes osutatud tähtaja jooksul võib nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega teha teistsuguse otsuse.

Artikkel 14

Rakendamine

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu hiljemalt 1. jaanuariks 1997. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Liikmesriikides vastuvõetud normid sisaldavad viidet käesolevale direktiivile või lisatakse vastav viide ametlikul avaldamisel nende juurde. Sellise viitamise korra näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 15

Käesolev direktiiv jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 16

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. detsember 1995

Nõukogu nimel

eesistuja

J. Borrell Fontelles

[1] EÜT C 214, 4.8.1994, lk 12.

[2] EÜT C 151, 19.6.1995, lk 493.

[3] EÜT C 397, 31.12.1994, lk 6.

[4] EÜT L 219, 28.8.1993, lk 1.

[5] EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

[6] EÜT L 151, 15.6.1990, lk 1.

--------------------------------------------------

I LISA

MUUTUJAD JA MÕISTED

1. STATISTILISED MUUTUJAD

a) Andmed lasti ja reisijate kohta:

- kaupade brutokaal tonnides,

- lastiliik II lisa nomenklatuuri järgi,

- kaupade kirjeldus III lisa nomenklatuuri järgi,

- aruandev sadam,

- liikumissuund, sissesõit või väljasõit,

- saabuva lasti puhul: lastimissadam (st sadam, kus last laaditi laevale, millega see on aruandvasse sadamasse saabunud) sadamate loetelus näidatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) sadamate või IV lisas näidatud väljaspool EMP territooriumi asuvate rannikualade järgi,

- lähetatava lasti puhul: lossimissadam (st sadam, kus last lossitakse laevast, millega see on aruandvast sadamast lahkunud) sadamate loetelus olevate Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) sadamate või IV lisas näidatud väljaspool EMP territooriumi asuvate rannikualade järgi,

- reisi alustavate või lõpetavate reisijate arv.

Konteinerites ja veeremühikutes veetavate kaupade puhul esitatakse lisaks järgmised üksikasjad:

- lastiga konteinerite arv,

- tühjade konteinerite arv,

- lastiga veeremühikute arv,

- tühjade veeremühikute arv.

b) Andmed laevade kohta:

- laevade arv,

- laevade täielik kandevõime (dedveit) või kogumahutavus,

- V lisas näidatud nomenklatuuri kohane riik või piirkond, kus laevad on registreeritud,

- laeva tüüp VI lisa liigituse järgi,

- laeva suurus VII lisa liigituse järgi.

2. MÕISTED

a) Konteiner - veovahend, mis on:

1. püsiv ja seetõttu piisavalt tugev korduvkasutuseks;

2. spetsiaalselt ehitatud kaubaveo hõlbustamiseks ühe või mitme transpordiliigiga ilma kaupa vahepeal ümber laadimata;

3. varustatud seadistega, mis võimaldavad hõlpsat töötlemist, eelkõige ümberlaadimist ühelt veoliigilt teisele;

4. konstrueeritud nii, et seda saab täita ja tühjendada;

5. vähemalt 20 jalga pikk.

b) Veeremühik - ratastel seade kaupade vedamiseks, näiteks veoauto, haagis või poolhaagis, mille võib ujuvvahendile juhtida või vedada. Käesolev mõiste hõlmab ka sadamas või laeval kasutatavaid haagiseid. Liigitused peavad olema kooskõlas ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni soovitusega nr 21 "Codes for types of cargo, packages and packaging materials" (lastiliikide, pakendite ja pakkematerjalide koodid).

c) Konteinerlast - lastiga või tühjad konteinerid, mis laaditakse neid meritsi vedavatele laevadele või lossitakse nendelt laevadelt.

d) Veeremlast - veeremühikud ja veeremühikutes olev kaup (konteinerites või mitte), mis juhitakse neid meritsi vedavatele laevadele või nendelt maha.

e) "Kaupade brutokaal" - veetavate kaupade kaal tonnides koos pakendiga, kuid välja arvatud konteinerite ja veeremühikute omakaal.

f) "Dedveit (täielik kandevõime)" - tonnides mõõdetav erinevus vee erikaalu 1,025 puhul laeva suvise veeväljasurve ning laeva omakaalu vahel, st ilma lasti, kütuse, õli, ballastvee, magevee, joogiveeta tankides ja toiduvaruta ning reisijate, meeskonna ja nende varata laeva tonnides väljendatud veeväljasurvet.

g) "Kogumahutavus" - laeva kogusuurus mõõdetuna 1969. aasta rahvusvahelise laevade mõõtmise konventsiooni sätete kohaselt.

--------------------------------------------------

II LISA

LASTILIIKIDE LIIGITUS

Liik [1] | Kood | Kirjeldus | Kaal | Arv |

Vedellast lahtiselt | 10 | Vedellast (lastiühikuta) | × | |

11 | Vedelgaas | × | |

12 | Toornafta | × | |

13 | Naftatooted | × | |

19 | Muud vedellastina veetavad kaubad | × | |

Puistlast | 20 | Puistlast (lastiühikuta) | × | |

21 | Maak | × | |

22 | Kivisüsi | × | |

23 | Põllumajandussaadused (nt teravili, soja, tapiokk) | × | |

29 | Muu puistlast | × | |

Konteinerid | 30 | Suurtes konteinerites | × | × |

31 | Lastiühik: 20 jalga | × | × |

32 | Lastiühik: 40 jalga | × | × |

33 | Lastiühik: 20 jalga ja < 40 jalga | × | × |

34 | Lastiühik: 40 jalga | × | × |

Veerem (iseliikuv) | 50 | Iseliikuvates ühikutes | × | × |

51 | Haagisega kaubaveomootorsõidukites | × [3] | × |

52 | Haagise/haagiselamuga sõiduautod | | × [2] |

53 | Bussid | | × [2] |

54 | Import-/eksportmootorsõidukid | × | × [2] |

56 | Omil jalul liikuvad elusloomad | × | × [2] |

Veerem (mitteiseliikuv) | 60 | Muud liikuvad ühikud | × | × |

61 | Vedurita kaubaveohaagised ja -poolhaagised | × [3] | × |

62 | Haagiselamud ja muud maantee-, põllumajandus- ja tööstushaagised | × | × [2] |

63 | Raudteevagunites, merekaubaveol kasutatavates haagistes ja lihtrites | × [3] | × |

Muu tükilast (sh väikekonteinerid) | 90 | Muu mujal liigitamata last | × | |

91 | Metsasaadused | × | |

92 | Malmi- ja terasetooted | × | |

99 | Muu tükilast | × | |

[1] Liigid on ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni soovituse nr 21 kohased.

[2] Üksnes ühikute koguarv.

[3] Registreeritav kogus on kaupade brutokaal, mis sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte konteinerite ja veeremühikute omakaalu.

--------------------------------------------------

III LISA

KAUPADE NOMENKLATUUR

Kasutatav kaupade nomenklatuur vastab NST/R-nomenklatuurile, [1]kuni komisjon otsustab pärast konsulteerimist liikmesriikidega selle asendada.

KAUBAGRUPID

Kaubagrupp | NST/R peatükk | NST/R grupid | Kaupade kirjeldus |

1 | 0 | 01 | Teravili |

2 | 02, 03 | Kartul, muu värske või külmutatud puu- ja köögivili |

3 | 00, 06 | Elusloomad, suhkrupeet |

4 | 05 | Puit ja kork |

5 | 04, 09 | Tekstiilmaterjalid, tekstiiltooted ja keemilised kiud, muud loomsed ja taimsed toormaterjalid |

6 | 1 | 11, 12, 13, 14, 16, 17 | Toiduained ja loomasööt |

7 | 18 | Õliseemned, -taimed ja rasvad |

8 | 2 | 21, 22, 23 | Tahked mineraalkütused |

9 | 3 | 31 | Toornafta |

10 | 32, 33, 34 | Naftatooted |

11 | 4 | 41, 46 | Rauamaak, vanaraud ja -teras ning kõrgahjutolm |

12 | 45 | Muud maagid ning jäägid ja jäätmed, mis ei sisalda rauda |

13 | 5 | 51, 52, 53, 54, 55, 56 | Metalle sisaldavad tooted |

14 | 6 | 64, 69 | Tsement, lubi, valmis ehitusmaterjalid |

15 | 61, 62, 63, 65 | Toor- ja töödeldud mineraalid |

16 | 7 | 71, 72 | Looduslikud ja keemilised väetised |

17 | 8 | 83 | Kivisöekemikaalid, tõrv |

18 | 81, 82, 89 | Muud kemikaalid, v.a kivisöekemikaalid ja tõrv |

19 | 84 | Paberimass ja vanapaber |

20 | 9 | 91, 92, 93 | Sõidukid ja transpordivahendid, masinad, aparaadid, komplekteeritud või komplekteerimata mootorid ja nende osad |

21 | 94 | Metallitooted |

22 | 95 | Klaas, klaastooted, keraamikatooted |

23 | 96, 97 | Nahk, tekstiiltooted, rõivad, muud tooted |

24 | 99 | Mitmesugused tooted |

[1] Euroopa Ühenduste Statistikaameti väljaanne, 1968.

--------------------------------------------------

IV LISA

RANNIKUALAD

Kasutatakse 1993. aastaks komisjoni 1. veebruari 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 208/93 (maade ja territooriumide nomenklatuuri kohta ühenduse väliskaubandusstatistika ja liikmesriikidevahelise kaubandusstatistika tarvis) [1] heakskiidetud geonomenklatuuri järgmise erandiga: koode 017 ja 018 kasutatakse vastavalt Belgia ja Luksemburgi tähistamiseks, kui neid on vaja eristada.

Kood on neljanumbriline: eespool nimetatud nomenklatuuri kohane kolmenumbriline kood, millele lisatakse null (nt Madalmaade kood on 0030), välja arvatud riikide puhul, mis jagatakse kaheks või enamaks rannikualaks, millisel juhul neid alasid tähistavad neljanda numbri kohal nulli asemel numbrid 1 kuni 7 järgmiselt:

Kood | Rannikualad |

0011 | Prantsusmaa: Atlandi ookeani ja Põhjamere rannikualad |

0012 | Prantsusmaa: Vahemere rannikualad |

0041 | Saksamaa: Põhjamere rannikualad |

0042 | Saksamaa: Läänemere rannikualad |

0043 | Saksamaa: Reini jõgi |

0061 | Ühendkuningriik |

0062 | Mani saar |

0063 | Kanalisaared |

0111 | Hispaania: põhjapoolsed Atlandi ookeani rannikualad |

0112 | Hispaania: Vahemere rannikualad ja Atlandi ookeani lõunapoolsed rannikualad |

0301 | Rootsi: Läänemere rannikualad |

0302 | Rootsi: Põhjamere rannikualad |

0521 | Türgi: Musta mere rannikualad |

0522 | Türgi: Vahemere rannikualad |

0751 | Venemaa: Musta mere rannikualad |

0752 | Venemaa: Läänemere rannikualad |

0753 | Venemaa: Aasia rannikualad |

2041 | Maroko: Vahemere rannikualad |

2042 | Maroko: Lääne-Aafrika rannikualad |

2201 | Egiptus: Vahemere rannikualad |

2202 | Egiptus: Punase mere rannikualad |

6241 | Iisrael: Vahemere rannikualad |

6242 | Iisrael: Punase mere rannikualad |

6321 | Saudi Araabia: Punase mere rannikualad |

6322 | Saudi Araabia: Pärsia lahe rannikualad |

4001 | Ameerika Ühendriigid: Atlandi ookeani põhjapoolsed rannikualad |

4002 | Ameerika Ühendriigid: Atlandi ookeani lõunapoolsed rannikualad |

4003 | Ameerika Ühendriigid: Mehhiko laht |

4004 | Ameerika Ühendriigid: Vaikse ookeani lõunapoolsed rannikualad |

4005 | Ameerika Ühendriigid: Vaikse ookeani põhjapoolsed rannikualad |

4006 | Ameerika Ühendriigid: Suur järvistu |

4007 | Puerto Rico |

4041 | Kanada: Atlandi ookeani rannikualad |

4042 | Kanada: Suur järvistu, St Lawrence'i ülemjooks |

4043 | Kanada: läänerannik |

4801 | Colombia: põhjarannik |

4802 | Colombia: läänerannik |

| lisakoodid |

9991 | Avamererajatised |

9992 | Liit- ja mujal määratlemata alad |

[1] EÜT L 25, 2.2.1993, lk 11.

--------------------------------------------------

V LISA

LAEVADE RIIKKONDSUS

Kasutatakse 1993. aastaks komisjoni 1. veebruari 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 208/93 (maade ja territooriumide nomenklatuuri kohta ühenduse väliskaubandusstatistika ja liikmesriikidevahelise kaubandusstatistika tarvis) [1] heakskiidetud geonomenklatuuri järgmise erandiga: koode 017 ja 018 kasutatakse vastavalt Belgia ja Luksemburgi tähistamiseks, kui neid on vaja eristada.

Kood on neljanumbriline: eespool nimetatud nomenklatuuri kohane kolmenumbriline kood, millele järgneb null (nt Prantsusmaa kood 0010), välja arvatud enama kui ühe registriga riigid.

Kui registreid on rohkem kui üks, kodeeritakse riigid järgmiselt:

0011 | Prantsusmaa |

0012 | Kergueleni saared |

0061 | Ühendkuningriik |

0062 | Mani saar |

0063 | Kanalisaared |

0064 | Gibraltar |

0081 | Taani |

0082 | Taani (DIS) |

0101 | Portugal |

0102 | Portugal (MAR) |

0111 | Hispaania |

0112 | Hispaania (Rebeca) |

4001 | Ameerika Ühendriigid |

4002 | Puerto Rico |

4611 | Briti Neitsisaared |

4612 | Montserrat |

8141 | Uus-Meremaa: Okeaania |

8142 | Cooki saared |

8901 | Muud polaaralad |

8902 | Antarktika Prantsuse piirkond |

[1] EÜT L 25, 2.2.1993, lk 11.

--------------------------------------------------

VI LISA

LAEVALIIGI KLASSIFIKATSIOON (ICST-COM)

| Liik | Hõlmatavad laevatüübid |

10 | Vedellast lahtiselt | Naftatanker Kemikaalitanker Vedelgaasitanker Tanklihter Muu tanker |

20 | Puistlast | Puistlasti/naftaveolaev Puistlastilaev |

31 | Konteiner | Konteinerilaev |

32 | Erilaevad | Praamer Kemikaalilaev Kiiritatud kütust vedav laev Loomaveolaev Autoparvlaev Muu erilaev |

33 | Tükikaup, üldotstarbelised | Külmutuslaev Reisi-veeremilaev Konteineri-veeremilaev Muud veeremilaevad Tükikauba/reisilaev Tükikauba/konteinerilaev Ühetekiline laev Mitmetekiline laev |

34 | Kuivlastipraam | Tekiga praam Põhjaluukidega praam Lash-seabee praam Lahtine kuivlastipraam Kinnine kuivlastipraam Muu kuivlastipraam |

35 | Reisilaev | Matkelaev Muud reisilaevad |

41 | Kalalaev [1] | Kalapüügilaev [1] Kalatöötlemislaev [1] |

42 | Avamerelaev | Puurimis- ja uurimislaev [1] Avamere varustuslaev |

43 | Vedurpuksiirid [1] | Vedurlaevad [1] Tõukurpuksiirid [1] |

49 | Muud [1] | Bagerid [1] Uurimis-/hüdrograafialaevad [1] Muud laevad [1] |

[1] Ei reguleerita käesolevas direktiivis.

--------------------------------------------------

VII LISA

LAEVADE SUURUSKLASSID

dedveiti (DWT) või kogumahutavuse (GT) järgi

Käesolevat liigitust kohaldatakse üksnes 100tonnise või suurema kogumahutavusega laevade suhtes

Klass | Alampiir | Ülempiir |

DWT | GT | DWT | GT |

01 | — | | 499 | |

02 | 500 | | 999 | |

03 | 1000 | | 1999 | |

04 | 2000 | | 2999 | |

05 | 3000 | | 3999 | |

06 | 4000 | | 4999 | |

07 | 5000 | | 5999 | |

08 | 6000 | | 6999 | |

09 | 7000 | | 7999 | |

10 | 8000 | | 8999 | |

11 | 9000 | | 9999 | |

12 | 10000 | | 19999 | |

13 | 20000 | | 29999 | |

14 | 30000 | | 39999 | |

15 | 40000 | | 49999 | |

16 | 50000 | | 79999 | |

17 | 80000 | | 99999 | |

18 | 100000 | | 149999 | |

19 | 150000 | | 199999 | |

20 | 200000 | | 249999 | |

21 | 250000 | | 299999 | |

22 | 300000 ja rohkem | | | |

NB:

kui käesoleva direktiivi rakendusalasse kaasatakse alla 100tonnise kogumahutavusega laevad, liigitatakse need koodiklassi "99".

--------------------------------------------------

VIII LISA

STATISTILISTE ANDMETE KOGUMI STRUKTUUR

Käesolevas lisas näidatud andmete kogumi abil määratletakse ühenduse nõutava meretranspordistatistika ajavahemikud. Igas andmekogumis määratletakse piiratud arvu nomenklatuuride eri tasandite muutujate ristklassifikatsioon, kokku võetuna kõikide teiste muutujate järgi, mille osas nõutakse kvaliteetseid statistilisi andmeid.

Andmekogumi B1 kogumise tingimuste kohta teeb komisjoni ettepanekul otsuse nõukogu, võttes arvesse käesoleva direktiivi artiklis 10 sätestatud kolmeaastasel üleminekuperioodil tehtud prooviuuringu tulemusi.

KOOND- JA ÜKSIKASJALIK STATISTIKA

* Kauba ja reisijate jaoks valitud sadamate kohta esitatakse andmekogumid A1, A2, B1, C1, D1, E1 ja F1.

* Kauba, mitte reisijate jaoks valitud sadamate kohta esitatakse andmekogumid A1, A2, A3, B1, C1, E1 ja F1.

* Reisijate jaoks valitud sadamate kohta esitatakse andmekogumid A3, D1 ja F1.

* Valimata jäänud sadamate kohta esitatakse andmekogum A3.

Andmekogum A1: | meretransport Euroopa suurimates sadamates sadama, lastiliigi ja ühendustee järgi |

Periood: | kvartal |

Andmed:

kaupade brutokaal tonnides.

| Muutujad | Koodi tase | Nomenklatuur |

Mõõtmed | Andmekogum | Kahekohaline tähtnumbriline | A1 |

| Võrdlusaasta | Neljakohaline arv | (nt 1997) |

| Võrdluskvartal | Ühekohaline arv | (1, 2, 3, 4) |

| Aruandev sadam | Viiekohaline tähtnumbriline | Sadamate loetelust valitud EMP sadamad |

| Suund | Ühekohaline arv | Sissesõitvad, väljasõitvad (1, 2) |

| Lastimis-/lossimissadam | Viiekohaline tähtnumbriline | Sadamate loetelus sisalduvad EMP sadamad |

| Ühendustee | Neljakohaline arv | Rannikualad, IV lisa |

| Lastiliik | Ühekohaline arv | Lastiliik, II lisa (liigid 1, 2, 3, 5, 6, 9) |

Andmekogum A2: | meretransport ilma lastiühikuta, Euroopa suurimates sadamates sadama, lastiliigi ja ühendustee järgi |

Periood: | kvartal |

Andmed:

kaupade brutokaal tonnides.

| Muutujad | Koodi tase | Nomenklatuur |

Mõõtmed | Andmekogum | Kahekohalinetähtnumbriline | A2 |

| Võrdlusaasta | Neljakohaline arv | (nt 1997) |

| Võrdluskvartal | Ühekohaline arv | (1, 2, 3, 4) |

| Aruandev sadam | Viiekohaline tähtnumbriline | Sadamate loetelust valitud EMP sadamad |

| Suund | Ühekohaline arv | Sissesõitvad, väljasõitvad (1, 2) |

| Lastimis-/lossimissadam | Viiekohaline tähtnumbriline | Sadamate loetelus sisalduvad EMP sadamad |

| Ühendustee | Neljakohaline arv | Rannikualad, IV lisa |

| Lastiliik | Kahekohaline arv | Lastiliik, II lisa (lastiühikuta) (alaliigid 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 90, 91, 92 ja 99) |

Andmekogum A3: | andmed, mida nõutakse sadamatelt, mille kohta üksikasjalikke andmeid ei nõuta (vt. artikli 4 lõige 3) |

Periood: | aasta |

Andmed:

kaupade brutokaal tonnides.

Reisijate arv.

| Muutujad | Koodi tase | Nomenklatuur |

Mõõtmed | Andmekogum | Kahekohalinetähtnumbriline | A3 |

| Võrdlusaasta | Neljakohaline arv | (nt 1997) |

| Võrdluskvartal | Ühekohaline arv | (0) |

| Aruandev sadam | Viiekohaline tähtnumbriline | Kõik sadamate loetelus sisalduvad sadamad |

| Suund | Ühekohaline arv | Sissesõitvad, väljasõitvad (1, 2) |

Andmekogum B1: | meretransport Euroopa suurimates sadamates sadama, lasti-, kaubaliigi ja ühendustee järgi |

Periood: | aasta |

Andmed:

kaupade brutokaal tonnides.

| Muutujad | Koodi tase | Nomenklatuur |

Mõõtmed | Andmekogum | Kahekohaline tähtnumbriline | B1 |

| Võrdlusaasta | Neljakohaline arv | (nt 1997) |

| Võrdluskvartal | Ühekohaline arv | (0) |

| Aruandev sadam | Viiekohaline tähtnumbriline | Sadamate loetelust valitud EMP sadamad |

| Suund | Ühekohaline arv | Sissesõitvad, väljasõitvad (1, 2) |

| Lastimis-/lossimissadam | Viiekohaline tähtnumbriline | Sadamate loetelus sisalduvad EMP sadamad |

| Ühendustee | Neljakohaline arv | Rannikualad, IV lisa |

| Lastiliik | Ühekohaline arv | Lastiliik, II lisa (liigid 1, 2, 3, 5, 6, 9) |

| Kaup | Kahekohaline arv | Kaupade nomenklatuur, III lisa |

Andmekogum C1: | meretransport koos lastiühikuga Euroopa suurimates sadamates sadama, lastiliigi ja ühendustee järgi, lastiga või tühjalt |

Periood: | kvartal |

Andmed:

kaupade brutokaal tonnides (lastiliik: alaliigid 30, 31, 32, 33, 34, 51, 54, 56, 60, 61, 62, 63).

Ühikute arv (lastiliik: alaliigid 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 62, 63).

Lastiga ühikute arv (lastiliik: alaliigid 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 60, 61, 63).

Tühjade ühikute arv (lastiliik: alaliigid 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 60, 61, 63).

| Muutujad | Koodi tase | Nomenklatuur |

Mõõtmed | Andmekogum | Kahekohaline tähtnumbriline | C1 |

| Võrdlusaasta | Neljakohaline arv | (nt 1997) |

| Võrdluskvartal | Ühekohaline arv | (1, 2, 3, 4) |

| Aruandev sadam | Viiekohaline tähtnumbriline | Sadamate loetelust valitud EMP sadamad |

| Suund | Ühekohaline arv | Sissesõitvad, väljasõitvad (1, 2) |

| Lastimis-/lossimissadam | Viiekohaline tähtnumbriline | Sadamate loetelus sisalduvad EMP sadamad |

| Ühendustee | Neljakohaline arv | Rannikualad, IV lisa |

| Lastiliik | Kahekohaline arv | Lastiliik, II lisa (üksnes konteiner ja veerem) (alaliigid 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 62 ja 63) |

Andmekogum D1: | reisijatevedu Euroopa suurimates sadamates ühendustee järgi |

Periood: | kvartal |

Andmed:

reisijate arv.

| Muutujad | Koodi tase | Nomenklatuur |

Mõõtmed | Andmekogum | Kahekohaline tähtnumbriline | D1 |

| Võrdlusaasta | Neljakohaline arv | (nt 1997) |

| Võrdluskvartal | Ühekohaline arv | (1, 2, 3, 4) |

| Aruandev sadam | Viiekohaline tähtnumbriline | Sadamate loetelust valitud EMP sadamad |

| Suund | Ühekohaline arv | Sissesõitvad, väljasõitvad (1, 2) |

| Lastimis-/lossimissadam | Viiekohaline tähtnumbriline | Sadamate loetelus sisalduvad EMP sadamad |

| Ühendustee | Neljakohaline arv | Rannikualad, IV lisa |

| Laeva riikkondsus | Neljakohaline arv | Laeva riikkondsus, V lisa |

Andmekogum E1: | meretransport Euroopa suurimates sadamates sadama, lastiliigi, ühendustee ja laeva riikkondsuse järgi |

Periood: | aasta |

Andmed:

kaupade brutokaal tonnides.

| Muutujad | Koodi tase | Nomenklatuur |

Mõõtmed | Andmekogum | Kahekohaline tähtnumbriline | E1 |

| Võrdlusaasta | Neljakohaline arv | (nt 1997) |

| Võrdluskvartal | Ühekohaline arv | (0) |

| Aruandev sadam | Viiekohaline tähtnumbriline | Sadamate loetelust valitud EMP sadamad |

| Suund | Ühekohaline arv | Sissesõitvad, väljasõitvad (1, 2) |

| Lastimis-/lossimissadam | Viiekohaline tähtnumbriline | Sadamate loetelus sisalduvad EMP sadamad |

| Ühendustee | Neljakohaline arv | Rannikualad, IV lisa |

| Lastiliik | Ühekohaline arv | Lastiliik, II lisa (liigid 1, 2, 3, 5, 6, 9) |

| Laeva riikkondsus | Neljakohaline arv | Laeva riikkondsus, V lisa |

Andmekogum F1: | meretransport Euroopa suurimates sadamates sadama ning laaditava või loositava laeva liigi ja suuruse järgi |

Periood: | kvartal |

Andmed:

laevade arv.

Laevade dedveit või kogumahutavus.

| Muutujad | Koodi tase | Nomenklatuur |

Mõõtmed | Andmekogum | Kahekohaline tähtnumbriline | F1 |

| Võrdlusaasta | Neljakohaline arv | (nt 1997) |

| Võrdluskvartal | Ühekohaline arv | (1, 2, 3, 4) |

| Aruandev sadam | Viiekohaline tähtnumbriline | Sadamate loetelust valitud EMP sadamad |

| Suund | Ühekohaline arv | Sissesõitvad, väljasõitvad (1, 2) |

| Laeva liik | Ühekohaline arv | Laeva liik, VI lisa |

| Laeva suurus DWT | Kahekohaline arv | Suurusklass dedveiti või kogumahutavuse järgi, VI lisa |

--------------------------------------------------

Top