EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0029

Nõukogu direktiiv 92/29/EMÜ, 31. märts 1992, ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta, et osutada paremaid raviteenuseid laevadel

OJ L 113, 30.4.1992, p. 19–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 005 P. 106 - 123
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 005 P. 106 - 123
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 21 - 40
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 192 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 192 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 3 - 20

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/29/oj

31992L0029Euroopa Liidu Teataja L 113 , 30/04/1992 Lk 0019 - 0036
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 5 Köide 5 Lk 0106
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 5 Köide 5 Lk 0106


Nõukogu direktiiv 92/29/EMÜ,

31. märts 1992,

ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta, et osutada paremaid raviteenuseid laevadel

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 118a,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, mis on koostatud pärast konsulteerimist tööohutuse, -hügieeni ja -tervishoiu nõuandekomiteega, [1]

koostöös Euroopa Parlamendiga, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

tööohutuse, -hügieeni ja -tervishoiu programmi käsitlevas komisjoni teatises [4] on kavandatud meetmed raviteenuste tagamiseks merel;

laevad kujutavad endast töökeskkonda, kus paljude ohtude ning muu hulgas ka geograafilise isoleerituse tõttu tuleb laevatöötajate ohutuse ja tervishoiu tagamisele pöörata erilist tähelepanu;

laevadel peaks olema piisav varu meditsiinitarbeid, mida hoitakse heas korras ja kontrollitakse korrapäraselt, et tagada merel töötajatele vajalikud raviteenused;

vajalike raviteenuste tagamiseks merel tuleks soodustada meremeeste väljaõpet ja tutvustada neile meditsiinitarvete kasutamist;

meditsiinilise kaugkonsultatsiooni meetodite kasutamine on tõhus viis kaasa aidata töötajate ohutuse ja tervise kaitsele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) laev — eraisikule või avalik-õiguslikule isikule kuuluv merelaev või rannikuvetes kalapüügiga tegelev laev, mis sõidab liikmesriigi lipu all või on kantud liikmesriigi registrisse, välja arvatud:

- siseveelaevad,

- sõjalaevad,

- lõbusõidulaevad, mida ei kasutata kaubanduslikul eesmärgil ja kus ei tööta väljaõppinud meeskond,

- sadamaaladel töötavad puksiirid.

Laevad liigitatakse vastavalt I lisale kolme kategooriasse;

b) töötaja — laeval töötav isik, sealhulgas koolitatavad isikud ja praktikandid, kuid mitte sadamalootsid ja kai ääres seisval laeval töötav kaldapersonal;

c) omanik — laeva registreeritud omanik, välja arvatud juhul, kui laev on prahitud ilma laevapereta või kui seda osaliselt või täielikult haldab halduslepingu alusel füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole laeva registreeritud omanik; sel juhul käsitatakse vastavalt olukorrale omanikuna laevapereta prahtijat või laeva haldavat füüsilist või juriidilist isikut;

d) meditsiinitarbed — ravimid, meditsiiniseadmed ja antidoodid, mille II lisas esitatud loend ei ole täielik;

e) antidoot — aine, mida kasutatakse ühe või mitme III lisas esitatud kahjulike ainete loetelus sisalduva aine otsese või kaudse kahjuliku toime või kahjulike toimete vältimiseks või ravimiseks.

Artikkel 2

Ravimid ja meditsiiniseadmed — Laevalaatsaret — Arst

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed tagamaks, et:

1. a) kõigil tema lipu all sõitvatel või tema registrisse kantud laevadel on alati meditsiinitarbed, mis kvaliteedi poolest vastavad vähemalt II lisa I ja II jaos vastava laevakategooria puhul ettenähtud nõuetele;

b) laeval olevate meditsiinitoodete ja -seadmete kogused sõltuvad reisi laadist — eelkõige külastatavatest sadamatest, sihtkohast ja reisi kestusest — ning reisi ajal tehtavate tööde laadist, lasti eripärast ja töötajate arvust;

c) meditsiinitarvete hulka kuuluvad ravimid ja meditsiiniseadmed on üksikasjalikult loetletud kontrollaktis, mis vastab vähemalt IV lisa A, B ja C jao II osa punktides 1 ja 2 ettenähtud üldnõuetele;

2. a) kõigil tema lipu all sõitvatel või tema registrisse kantud laevadel on iga päästeparve ja päästepaadi jaoks veekindel esmaabipakk, mis sisaldab vähemalt II lisa I ja II jaos C kategooria laevade jaoks ettenähtud meditsiinitarbeid;

b) nende esmaabipakkide sisu üksikasjalik loetelu on esitatud ka lõike 1 punktis c osutatud kontrollaktis;

3. kõigil tema lipu all sõitvatel või tema registrisse kantud laevadel, mis on üle 500 brutoregistertonni ja kus on vähemalt 15 töötajat ning reis kestab kauem kui kolm päeva, on laevalaatsaret, kus meditsiiniteenuseid saab osutada materjalide ja hügieeninõuete seisukohalt rahuldavates tingimustes;

4. kõigil tema lipu all sõitvatel või tema registrisse kantud ning vähemalt 100 töötajaga laevadel, mille rahvusvaheline reis kestab kauem kui kolm päeva, on laevatöötajate meditsiiniabi eest vastutav arst.

Artikkel 3

Antidoodid

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed tagamaks, et:

1. kõigil tema lipu all sõitvatel või tema registrisse kantud laevadel, mis veavad mõnda III lisas loetletud ohtlikku ainet, on olemas meditsiinitarbed, mille hulka kuuluvad vähemalt II lisa III jaos loetletud antidoodid;

2. kõigil tema lipu all sõitvatel või tema registrisse kantud parvlaevadel, mis oma tegevustingimuste tõttu ei tea alati ette transporditavate ohtlike ainete laadi, on olemas meditsiinitarbed, mille hulka kuuluvad vähemalt II lisa III jaos loetletud antidoodid.

Regulaarse laevaliikluse korral, kus sõiduaeg on alla kahe tunni, võib piirduda nende antidootidega, mida äärmise vajaduse korral tuleb manustada aja jooksul, mis ei ületa tavalist sõiduaega;

3. meditsiinitarvete hulka kuuluvad antidoodid on üksikasjalikult loetletud kontrollaktis, mis vastab vähemalt IV lisa A, B ja C jao II osa punktis 3 ettenähtud üldnõuetele.

Artikkel 4

Ülesannete jaotus

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed tagamaks, et:

1. a) kõigi tema lipu all sõitvate või tema registrisse kantud laevade meditsiinitarvete hankimise ja nende varude täiendamise eest vastutab täielikult omanik ning sellega ei kaasne kulusid töötajatele;

b) meditsiinitarvete eest vastutab laeva kapten; kapten võib anda meditsiinitarvete kasutamise ja hoidmise ülesande ühele või mitmele selleks pädevale töötajale, mis aga ei piira tema vastutust;

2. meditsiinitarbeid hoitakse heas korras ning neid täiendatakse ja/või need asendatakse niipea kui võimalik ning eeliskorras alati siis, kui toimub varude tavapärane täiendamine;

3. ohuolukorras, mille kapten kuulutab välja pärast seda, kui on saanud võimalustele vastava meditsiinilise arvamuse, hangitakse laeval puuduvad ravimid, meditsiiniseadmed ja antidoodid esimesel võimalusel.

Artikkel 5

Teave ja väljaõpe

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed tagamaks, et:

1. meditsiinitarvetele on lisatud üks või mitu kasutusjuhendit, mis sisaldavad õpetusi vähemalt II lisa III jaos nõutavate antidootide kasutamise kohta;

2. kõik mereharidust saavad isikud, kes kavatsevad asuda tööle laeval, on saanud põhiväljaõppe, milliseid meetmeid viivitamata rakendada õnnetusjuhtumi puhul või tõsises meditsiinilises ohuolukorras;

3. kapten ning töötaja või töötajad, keda ta on vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile b määranud meditsiinitarbeid kasutama, on saanud kooskõlas V lisas ettenähtud üldsuunistele vastava eriväljaõppe, mida korrapäraselt, vähemalt iga viie aasta järel ajakohastatakse ning mille puhul on arvesse võetud eri laevakategooriatega seotud konkreetseid ohte ja vajadusi.

Artikkel 6

Meditsiinilised konsultatsioonid raadio teel

1. Töötajatele ohuolukorras paremate raviteenuste osutamiseks võtab iga liikmesriik vajalikud meetmed tagamaks, et:

a) nimetatakse üks või mitu keskust, kes annavad töötajatele raadio teel tasuta meditsiinialast nõu;

b) osa arste, kes osutavad teenust raadio teel toimivatele konsultatsioonikeskustele, on saanud eriväljaõppe, eelistatavalt laeval.

2. Raadio teel antavate konsultatsioonide optimaalse kvaliteedi tagamiseks võivad keskused pidada asjaomaste töötajate nõusolekul nende kohta isiklikke meditsiinilisi andmekaarte.

Need andmekaardid on konfidentsiaalsed.

Artikkel 7

Kontroll

1. Iga liikmesriik võtab vajalikke meetmeid tagamaks, et pädev isik või pädev asutus kontrollib igal aastal, kas kõigil selle riigi lipu all sõitvatel laevadel on täidetud järgmised tingimused:

- meditsiinitarbed vastavad käesolevas direktiivis ettenähtud miinimumnõuetele,

- artikli 2 lõike 1 punktis c ettenähtud kontrollaktis on kinnitatud, et meditsiinitarbed vastavad kõnealustele miinimumnõuetele,

- meditsiinitarbed on nõuetekohaselt ladustatud,

- kõikidest kõlblikkusaegadest on kinni peetud.

2. Päästeparvedel ladustatavaid meditsiinitarbeid kontrollitakse päästeparvede iga-aastase ülevaatuse käigus.

Kontrollimisi võib erandkorras edasi lükata kuni viis kuud.

Artikkel 8

Komitee

1. Käesoleva direktiivi lisade puhttehnilisel kohandamisel, mida on vaja, silmas pidades tehnika arengut või muudatusi rahvusvahelistes määrustes ja spetsifikaatides ning teadmiste täienemist käesolevas valdkonnas, abistab komisjoni komitee, kuhu kuuluvad liikmesriikide esindajad ning eesistujana komisjoni esindaja.

2. Võetavate meetmete eelnõu esitab komiteele komisjoni esindaja. Tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee eelnõu kohta oma arvamuse. Arvamus esitatakse sellise häälteenamusega, nagu on sätestatud asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 nõukogu otsuste vastuvõtmiseks komisjoni ettepaneku põhjal. Liikmesriikide esindajate hääli komitees arvestatakse nimetatud artiklis sätestatud viisil. Eesistuja ei hääleta.

3. Kui kavandatavad meetmed on komitee arvamusega kooskõlas, võtab komisjon need vastu.

Kui kavandatavad meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas või kui komitee ei esita oma arvamust, esitab komisjon võetavate meetmete kohta viivitamata ettepaneku nõukogule. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

Kui nõukogu ei ole otsust teinud kolme kuu jooksul alates nõukogu poole pöördumisest, võtab komisjon ettepandud meetmed vastu.

Artikkel 9

Lõppsätted

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid 31. detsembriks 1994. Nad teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud või võetavate siseriiklike õigusnormide teksti.

3. Liikmesriigid teevad komisjonile iga viie aasta järel käesoleva direktiivi rakendamise kohta ettekande, milles esitatakse mõlema tööturu osapoole seisukohad.

Komisjon teatab sellest Euroopa Parlamendile, nõukogule, majandus- ja sotsiaalkomiteele ning tööohutuse, -hügieeni ja -tervishoiu nõuandekomiteele.

4. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ning majandus- ja sotsiaalkomiteele vähemalt iga viie aasta järel aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta, võttes arvesse lõikeid 1, 2 ja 3.

Artikkel 10

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 31. märts 1992

Nõukogu nimel

eesistuja

Vitor Martins

[1] EÜT C 183, 24.7.1990, lk 6 jaEÜT C 74, 20.3.1991, lk 11.

[2] EÜT C 48, 25.2.1991, lk 154 jaEÜT C 326, 16.12.1991, lk 72.

[3] EÜT C 332, 31.12.1990, lk 165.

[4] EÜT C 28, 3.2.1988, lk 3.

--------------------------------------------------

I LISA

LAEVADE KATEGOORIAD

(Artikli 1 punkt a)

A. Merelaevad või merekalapüügilaevad, olenemata reiside kaugusest.

[1]

C. Sadamalaevad, paadid ja veesõidukid, mis asuvad vahetult kalda läheduses või mille ainsaks ruumiks on roolikamber.

[1] liikmesriigi lipu all sõitvate või tema registrisse kantud laevade kaptenitele, kelle laevade suhtes kohaldatakse või võidakse kohaldada käesoleva joonealuse märkuse esimest lõiget; informatsioon edastatakse kõige asjakohasemal viisil, näiteks raadio teel konsultatsioonikeskuste, päästeteenistuse koordinatsioonikeskuste või rannikuäärsete raadiojaamade kaudu.

--------------------------------------------------

II LISA

MEDITSIINITARBED (LOEND EI OLE TÄIELIK)

(Artikli 1 punkt d)

I. RAVIMID

Laevakategooriad |

| A | B | C |

1.Südame-veresoonkond

a) Südame-vereringe analeptikumid — Adrenomimeetikumid | x | x | |

b) Antianginaalsed preparaadid | x | x | x |

c) Diureetikumid | x | x | |

d) Antihemorraagilised vahendid, sealhulgas uterotoonikumid juhuks, kui laeval on naisi | x | x | x |

e) Antihüpertensiivsed preparaadid | x | | |

2.Seedetrakt

a) Maohäirete ja kaksteistsõrmiksoole häirete ravimid | | | |

— Histamiin H2-retseptorite antagonistid | x | | |

— Antatsiidid | x | x | |

b) Antiemeetikumid | x | x | x |

c) Libestusainet sisaldavad mehaanilise toimega lahtistid | x | | |

d) Kõhulahtisusevastased preparaadid | x | x | x |

e) Soole antiseptikumid | x | x | |

f) Hemorroididevastased preparaadid | x | x | |

3.Valuvaigistid ja spasme lõõgastavad preparaadid

a) Valuvaigistid, palavikuvastased preparaadid ja põletikuvastased preparaadid | x | x | x |

b) Tugevatoimelised valuvaigistid | x | x | |

c) Spasmolüütikumid | x | x | |

4.Närvisüsteem

a) Anksiolüütikumid | x | x | |

b) Neuroleptikumid | x | x | |

c) Merehaigusevastased preparaadid | x | x | x |

d) Antiepileptikumid | x | | |

5.Allergia- ja anafülaksiavastased preparaadid

a) H1 histaminoblokaatorid | x | x | |

b) Süstitavad glükokortikoidid | x | x | |

6.Hingamiselundkond

a) Bronhospasmolüütikumid | x | x | |

b) Köhavastased preparaadid | x | x | |

c) Külmetuse ja sinuiidi puhul kasutatavad ravimid | x | x | |

7.Infektsioonivastased preparaadid

a) Antibiootikumid (vähemalt kaks rühma) | x | x | |

b) Antibakteriaalsed sulfoonamiidid | x | x | |

c) Urotrakti antiseptikumid | x | | |

d) Antiparasiitikumid | x | x | |

e) Sooleinfektsioonidevastased preparaadid | x | x | |

f) Teetanusevastased vaktsiinid ja immunoglobuliinid | x | x | |

8. Organismi vedelikuvaegust kompenseerivad ja kaloreid lisavad preparaadid ning plasmaasendajad | x | x | |

9.Ravimid välispidiseks kasutamiseks

a)Naharavimid

— Antiseptilised lahused | x | x | x |

— Antibiootilised salvid | x | x | |

— Põletikuvastased ja valuvaigistavad salvid | x | x | |

— Seentevastased nahakreemid | x | | |

— Põletust leevendavad preparaadid | x | x | x |

b)Silmaravimid

— Antibiootilised tilgad | x | x | |

— Antibiootilised ja põletikuvastased tilgad | x | x | |

— Valuvaigistavad tilgad | x | x | |

— Silma siserõhku vähendavad ja pupilli ahendavad tilgad | x | x | |

c)Kõrvaravimid

— Antibiootilised lahused | x | x | |

— Valuvaigistavad ja põletikuvastased lahused | x | x | |

d)Suu- ja neelupõletike ravimid

— Antibiootilised või antiseptilised suuveed | x | x | |

e)Lokaalanesteetikumid

— Paikselt külmutavad valuvaigistid | x | | |

— Naha alla manustatavad valuvaigistid | x | x | |

— Hambaanesteesiaks kasutatavad ja antiseptilised lahused | x | x | |

II. MEDITSIINISEADMED

Laevakategooriad |

| A | B | C |

1.Elustamisseadmed

— Käsi-hingatamisseade (ambukott) | x | x | |

— Rõhku alandava ventiiliga hingatamisseade hapniku manustamiseks laeva tööstushapnikusüsteemist või hapnikuballoonist | x | x | |

— Mehaaniline aspiraator ülemiste hingamisteede puhastamiseks | x | x | |

— Suult-suule hingatamistoru | x | x | x |

2.Haavahooldus- ja sulgemisvahendid

— Ühekordse kasutusega haavaklambri paigaldusseade (staapler) või nõeltega haavaõmbluskomplekt | x | x | |

— Kleepuv elastne sidematerjal | x | x | x |

— Marliribad | x | | |

— Marli-toruside sõrmesideme jaoks | x | | |

— Steriilsed marlitampoonid | x | x | x |

— Vatt | x | x | |

— Steriilsed linad põletushaigetele | x | x | |

— Kolmnurklina | x | x | |

— Ühekordse kasutusega polüetüleenkindad | x | x | x |

— Kleepside | x | x | x |

— Steriilne rõhkside | x | x | x |

— Kleep-haavaplaastrid või tsinkoksiidsidematerjal | x | x | x |

— Mitteresorbeeruv haavaõmblusniit nõeltega | x | | |

— Vaseliiniga immutatud marli | x | x | |

3.Instrumendid

— Ühekordse kasutusega skalpellid | x | | |

— Roostevabast terasest instrumendikarp | x | x | |

— Käärid | x | x | |

— Anatoomilised pintsetid | x | x | |

— Hemostaatilised klemmid | x | x | |

— Nõelahoidlid | x | | |

— Ühekordse kasutusega raseerimisvahendid | x | | |

4.Läbivaatus- ja jälgimisseadmed

— Ühekordse kasutusega keelespaatlid | x | x | |

— Uriinianalüüsi testribad | x | | |

— Temperatuurikaardid | x | | |

— Meditsiinilised evakuatsioonilehed | x | x | |

— Stetoskoop | x | x | |

— Aneroid-sfügmomanomeeter | x | x | |

— Standardne meditsiiniline termomeeter | x | x | |

— Hüpotermiatermomeeter | x | x | |

5.Süstimis-, infusiooni-, punkteerimis- ja kateeterdamisseadmed

— Kusepõie dreenimisvahendid | x | | |

— Tilgutusklistiiri komplekt | x | | |

— Ühekordse kasutusega tilkinfusioonisüsteem filtriga | x | | |

— Uriinikogumiskott | x | | |

— Ühekordse kasutusega süstlad ja nõelad | x | x | |

— Kateeter | x | | |

6.Üldkasutatavad meditsiiniseadmed

— Siiber | x | | |

— Kuumaveepudel | x | | |

— Uriinianum | x | | |

— Jääkott | x | | |

7.Lahastamis- ja paigaldusseadmed

— Painutatav sõrmelahas | x | x | |

— Painutatav käsivarre- ja käelahas | x | x | |

— Pneumolahas | x | x | |

— Reielahas | x | x | |

— Kaelus kaela fikseerimiseks | x | x | |

— Tõstelahas (Thomas lahas) või vaakum-lohkmadrats | x | | |

8.Desinfektsioon, desinsektsioon ja profülaktika

— Vee desinfitseerimisaine | x | | |

— Vedelad insektitsiidid | x | | |

— Pulberinsektitsiidid | x | | |

--------------------------------------------------

III LISA

OHTLIKUD AINED

(Artikli 1 punkt e ja artikli 3 lõige 1)

Käesolevas lisas loetletud aineid tuleb arvesse võtta olenemata sellest, mis kujul need laeval on, sh jäätmete või lastijääkidena.

- Lõhkematerjal ja plahvatusohtlikud esemed,

- suru-, vedel- või rõhu all lahustatud gaas,

- kergsüttivad vedelikud,

- kergsüttivad tahked ained,

- isesüttivad ained,

- ained, mis veega kokkupuutel eritavad kergsüttivaid gaase,

- põlevained,

- orgaanilised peroksiidid,

- toksilised ained,

- nakkusohtlikud ained,

- radioaktiivsed ained,

- söövitavad ained,

- muud ohtlikud ained, st ained, mis on osutunud või võivad osutuda ohtlikuks, nii et tuleb kohaldada artiklit 3.

Märkus

Käesoleva lisa üksikasjalikul rakendamisel võivad liikmesriigid võtta aluseks IMO rahvusvahelise ohtlike kaupade mereveoeeskirja 1990. aasta konsolideeritud versiooni.

Artikli 8 rakendamise käigus käesolevas lisas tehtavate kohanduste puhul võib muu hulgas arvesse võtta IMO rahvusvahelise ohtlike kaupade mereveoeeskirja ajakohastamiseks tehtud muudatusi.

--------------------------------------------------

IV LISA

ÜLDNÕUDED LAEVADE MEDITSIINITARVETE KONTROLLIMISEKS

(Artikli 2 lõike 1 punkt c, artikli 3 lõige 3)

A JAGU. A KATEGOORIA LAEVAD

I. Andmed laeva kohta

Nimi: …

Lipp: …

Kodusadam: …

II. Meditsiinitarbed

| Nõutavad kogused | Tegelikud kogused laeval | Märkused (eelkõige kõlblikkusaegade kohta) |

1.RAVIMID

1.1.Südame-veresoonkond

a) Südame-vereringe analeptikumid - Adrenomimeetikumid | 0 | 0 | 0 |

b) Antianginaalsed preparaadid | 0 | 0 | 0 |

c) Diureetikumid | 0 | 0 | 0 |

d) Antihemorraagilised vahendid, sealhulgas uterotoonikumid juhuks, kui laeval on naisi | 0 | 0 | 0 |

e) Antihüpertensiivsed preparaadid | 0 | 0 | 0 |

1.2.Seedetrakt

a) Maohäirete ja kaksteistsõrmiksoole häirete ravimid | | | |

— Histamiin H2-retseptorite antagonistid | 0 | 0 | 0 |

— Antatsiidid | 0 | 0 | 0 |

b) Antiemeetikumid | 0 | 0 | 0 |

c) Libestusainet sisaldavad mehaanilise toimega lahtistid | 0 | 0 | 0 |

d) Kõhulahtisusevastased preparaadid | 0 | 0 | 0 |

e) Soole antiseptikumid | 0 | 0 | 0 |

f) Hemorroididevastased preparaadid | 0 | 0 | 0 |

1.3.Valuvaigistid ja spasme lõõgastavad preparaadid

a) Valuvaigistid, palavikuvastased preparaadid ja põletikuvastased preparaadid | 0 | 0 | 0 |

b) Tugevatoimelised valuvaigistid | 0 | 0 | 0 |

c) Spasmolüütikumid | 0 | 0 | 0 |

1.4.Närvisüsteem

a) Anksiolüütikumid | 0 | 0 | 0 |

b) Neuroleptikumid | 0 | 0 | 0 |

c) Merehaigusevastased preparaadid | 0 | 0 | 0 |

d) Antiepileptikumid | 0 | 0 | 0 |

1.5.Allergia- ja anafülaksiavastased preparaadid

a) H1 histaminoblokaatorid | 0 | 0 | 0 |

b) Süstitavad glükokortikoidid | 0 | 0 | 0 |

1.6.Hingamiselundkond

a) Bronhospasmolüütikumid | 0 | 0 | 0 |

b) Köhavastased preparaadid | 0 | 0 | 0 |

c) Külmetuse ja sinuiidi puhul kasutatavad ravimid | 0 | 0 | 0 |

1.7.Infektsioonivastased preparaadid

a) Antibiootikumid (vähemalt kaks rühma) | 0 | 0 | 0 |

b) Antibakteriaalsed sulfoonamiidid | 0 | 0 | 0 |

c) Urotrakti antiseptikumid | 0 | 0 | 0 |

d) Antiparasiitikumid | 0 | 0 | 0 |

e) Sooleinfektsioonidevastased preparaadid | 0 | 0 | 0 |

f) Teetanusevastased vaktsiinid ja immunoglobuliinid | 0 | 0 | 0 |

1.8. Organismi vedelikuvaegust kompenseerivad ja kaloreid lisavad preparaadid ning plasmaasendajad | 0 | 0 | 0 |

1.9.Ravimid välispidiseks kasutamiseks

a)Naharavimid

— Antiseptilised lahused | 0 | 0 | 0 |

— Antibiootilised salvid | 0 | 0 | 0 |

— Põletikuvastased ja valuvaigistavad salvid | 0 | 0 | 0 |

— Seentevastased nahakreemid | 0 | 0 | 0 |

— Põletust leevendavad preparaadid | 0 | 0 | 0 |

b)Silmaravimid

— Antibiootilised tilgad | 0 | 0 | 0 |

— Antibiootilised ja põletikuvastased tilgad | 0 | 0 | 0 |

— Valuvaigistavad tilgad | 0 | 0 | 0 |

— Silma siserõhku vähendavad ja pupilli ahendavad tilgad | 0 | 0 | 0 |

c)Kõrvaravimid

— Antibiootilised lahused | 0 | 0 | 0 |

— Valuvaigistavad ja põletikuvastased lahused | 0 | 0 | 0 |

d)Suu- ja neelupõletike vastased ravimid

— Antibiootilised või antiseptilised suuveed | 0 | 0 | 0 |

e)Lokaalanesteetikumid

— Paikselt külmutavad valuvaigistid | 0 | 0 | 0 |

— Naha alla manustatavad valuvaigistid | 0 | 0 | 0 |

— Hambaanesteesiaks kasutatavad ja antiseptilised lahused | 0 | 0 | 0 |

2.MEDITSIINISEADMED

2.1.Elustamisseadmed

— Käsi-hingatamisseade (ambukott) | 0 | 0 | 0 |

— Rõhku alandava ventiiliga hingatamisseade hapniku manustamiseks laeva tööstushapnikusüsteemist või hapnikuballoonist | 0 | 0 | 0 |

— Mehaaniline aspiraator ülemiste hingamisteede puhastamiseks | 0 | 0 | 0 |

— Suult-suule hingatamistoru | 0 | 0 | 0 |

2.2.Haavahooldus- ja sulgemisvahendid

— Ühekordse kasutusega haavaklambri paigaldusseade (staapler) või nõeltega haavaõmbluskomplekt | 0 | 0 | 0 |

— Kleepuv elastne sidematerjal | 0 | 0 | 0 |

— Marliribad | 0 | 0 | 0 |

— Marli-toruside sõrmesideme jaoks | 0 | 0 | 0 |

— Steriilsed marlitampoonid | 0 | 0 | 0 |

— Vatt | 0 | 0 | 0 |

— Steriilsed linad põletushaigetele | 0 | 0 | 0 |

— Kolmnurklina | 0 | 0 | 0 |

— Ühekordse kasutusega polüetüleenkindad | 0 | 0 | 0 |

— Kleepside | 0 | 0 | 0 |

— Steriilne rõhkside | 0 | 0 | 0 |

— Kleep-haavaplaastrid või tsinkoksiidsidematerjal | 0 | 0 | 0 |

— Mitteresorbeeruv haavaõmblusniit nõeltega | 0 | 0 | 0 |

— Vaseliiniga immutatud marli | 0 | 0 | 0 |

2.3.Instrumendid

— Ühekordse kasutusega skalpellid | 0 | 0 | 0 |

— Roostevabast terasest instrumendikarp | 0 | 0 | 0 |

— Käärid | 0 | 0 | 0 |

— Anatoomilised pintsetid | 0 | 0 | 0 |

— Hemostaatilised klemmid | 0 | 0 | 0 |

— Nõelahoidlid | 0 | 0 | 0 |

— Ühekordse kasutusega raseerimisvahendid | 0 | 0 | 0 |

2.4.Läbivaatus- ja jälgimisseadmed

— Ühekordse kasutusega keelespaatlid | 0 | 0 | 0 |

— Uriinianalüüsi testribad | 0 | 0 | 0 |

— Temperatuurikaardid | 0 | 0 | 0 |

— Meditsiinilised evakuatsioonilehed | 0 | 0 | 0 |

— Stetoskoop | 0 | 0 | 0 |

— Aneroid-sfügmomanomeeter | 0 | 0 | 0 |

— Standardne meditsiiniline termomeeter | 0 | 0 | 0 |

— Hüpotermiatermomeeter | 0 | 0 | 0 |

2.5.Süstimis-, infusiooni-, punkteerimis- ja kateeterdamisseadmed

— Kusepõie dreenimisvahendid | 0 | 0 | 0 |

— Tilgutusklistiiri komplekt | 0 | 0 | 0 |

— Ühekordse kasutusega tilkinfusioonisüsteem filtriga | 0 | 0 | 0 |

— Uriinikogumiskott | 0 | 0 | 0 |

— Ühekordse kasutusega süstlad ja nõelad | 0 | 0 | 0 |

— Kateeter | 0 | 0 | 0 |

2.6.Üldkasutatavad meditsiiniseadmed

— Siiber | 0 | 0 | 0 |

— Kuumaveepudel | 0 | 0 | 0 |

— Uriinianum | 0 | 0 | 0 |

— Jääkott | 0 | 0 | 0 |

2.7.Lahastamis- ja paigaldusseadmed

— Painutatav sõrmelahas | 0 | 0 | 0 |

— Painutatav käsivarre- ja käelahas | 0 | 0 | 0 |

— Pneumolahas | 0 | 0 | 0 |

— Reielahas | 0 | 0 | 0 |

— Kaelus kaela fikseerimiseks | 0 | 0 | 0 |

— Tõstelahas (Thomas' lahas) või vaakum-lohkmadrats | 0 | 0 | 0 |

2.8.Desinfektsioon, desinsektsioon ja profülaktika

— Vee desinfitseerimisaine | 0 | 0 | 0 |

— Vedelad insektitsiidid | 0 | 0 | 0 |

— Pulberinsektitsiidid | 0 | 0 | 0 |

3.ANTIDOODID

3.1. Üldised | 0 | 0 | 0 |

3.2. Südame-veresoonkond | 0 | 0 | 0 |

3.3. Seedetrakt | 0 | 0 | 0 |

3.4. Närvisüsteem | 0 | 0 | 0 |

3.5. Hingamiselundkond | 0 | 0 | 0 |

3.6. Infektsioonivastased preparaadid | 0 | 0 | 0 |

3.7. Välispidiseks kasutamiseks | 0 | 0 | 0 |

3.8. Muud | 0 | 0 | 0 |

3.9. Vajalikud hapniku manustamiseks | 0 | 0 | 0 |

Koht ja kuupäev: …

Kapteni allkiri: …

Pädeva asutuse või isiku kinnitus: …

B JAGU. B KATEGOORIA LAEVAD

I. Andmed laeva kohta

Nimi: …

Lipp: …

Kodusadam: …

II. Meditsiinitarbed

| Nõutavad kogused | Tegelikud kogused laeval | Märkused (eelkõige kõlblikkusaegade kohta) |

1.RAVIMID

1.1.Südame-veresoonkond

a) Südame-vereringe analeptikumid — Adrenomimeetikumid | 0 | 0 | 0 |

b) Antianginaalsed preparaadid | 0 | 0 | 0 |

c) Diureetikumid | 0 | 0 | 0 |

d) Antihemorraagilised vahendid, sealhulgas uterotoonikumid juhuks, kui laeval on naisi | 0 | 0 | 0 |

1.2.Seedetrakt

a) Maohäirete ja kaksteistsõrmiksoole häirete ravimid | | | |

— Antatsiidid | 0 | 0 | 0 |

b) Antiemeetikumid | 0 | 0 | 0 |

c) Kõhulahtisusevastased preparaadid | 0 | 0 | 0 |

d) Soole antiseptikumid | 0 | 0 | 0 |

e) Hemorroididevastased preparaadid | 0 | 0 | 0 |

1.3.Valuvaigistid ja spasme lõõgastavad preparaadid

a) Valuvaigistid, palavikuvastased preparaadid ja põletikuvastased preparaadid | 0 | 0 | 0 |

b) Tugevatoimelised valuvaigistid | 0 | 0 | 0 |

c) Spasmolüütikumid | 0 | 0 | 0 |

1.4.Närvisüsteem

a) Anksiolüütikumid | 0 | 0 | 0 |

b) Neuroleptikumid | 0 | 0 | 0 |

c) Merehaigusevastased preparaadid | 0 | 0 | 0 |

1.5.Allergia- ja anafülaksiavastased preparaadid

a) H1 histaminoblokaatorid | 0 | 0 | 0 |

b) Süstitavad glükokortikoidid | 0 | 0 | 0 |

1.6.Hingamiselundkond

a) Bronhospasmolüütikumid | 0 | 0 | 0 |

b) Köhavastased preparaadid | 0 | 0 | 0 |

c) Külmetuse ja sinuiidi puhul kasutatavad ravimid | 0 | 0 | 0 |

1.7.Infektsioonivastased preparaadid

a) Antibiootikumid (vähemalt kaks rühma) | 0 | 0 | 0 |

b) Antibakteriaalsed sulfoonamiidid | 0 | 0 | 0 |

c) Antiparasiitikumid | 0 | 0 | 0 |

d) Sooleinfektsioonidevastased preparaadid | 0 | 0 | 0 |

e) Teetanusevastased vaktsiinid ja immunoglobuliinid | 0 | 0 | 0 |

1.8. Organismi vedelikuvaegust kompenseerivad ja kaloreid lisavad preparaadid ning plasmaasendajad | 0 | 0 | 0 |

1.9.Ravimid välispidiseks kasutamiseks

a)Naharavimid

— Antiseptilised lahused | 0 | 0 | 0 |

— Antibiootilised salvid | 0 | 0 | 0 |

— Põletikuvastased ja valuvaigistavad salvid | 0 | 0 | 0 |

— Põletust leevendavad preparaadid | 0 | 0 | 0 |

b)Silmaravimid

— Antibiootilised tilgad | 0 | 0 | 0 |

— Antibiootilised ja põletikuvastased tilgad | 0 | 0 | 0 |

— Valuvaigistavad tilgad | 0 | 0 | 0 |

— Silma siserõhku vähendavad ja pupilli ahendavad tilgad | 0 | 0 | 0 |

c)Kõrvaravimid

— Antibiootilised lahused | 0 | 0 | 0 |

— Valuvaigistavad ja põletikuvastased lahused | 0 | 0 | 0 |

d)Suu- ja neelupõletike ravimid

— Antibiootilised või antiseptilised suuveed | 0 | 0 | 0 |

e)Lokaalanesteetikumid

— Naha alla manustatavad valuvaigistid | 0 | 0 | 0 |

— Hambaanesteesiaks kasutatavad ja antiseptilised lahused | 0 | 0 | 0 |

2.MEDITSIINISEADMED

2.1.Elustamisseadmed

— Käsi-hingatamisseade (ambukott) | 0 | 0 | 0 |

— Rõhku alandava ventiiliga hingatamisseade hapniku manustamiseks laeva tööstushapnikusüsteemist või hapnikuballoonist | 0 | 0 | 0 |

— Mehaaniline aspiraator ülemiste hingamisteede puhastamiseks | 0 | 0 | 0 |

— Suult-suule hingatamistoru | 0 | 0 | 0 |

2.2.Haavahooldus- ja sulgemisvahendid

— Ühekordse kasutusega haavaklambri paigaldusseade (staapler) või nõeltega haavaõmbluskomplekt | 0 | 0 | 0 |

— Kleepuv elastne sidematerjal | 0 | 0 | 0 |

— Steriilsed marlitampoonid | 0 | 0 | 0 |

— Vatt | 0 | 0 | 0 |

— Steriilsed linad põletushaigetele | 0 | 0 | 0 |

— Kolmnurklina | 0 | 0 | 0 |

— Ühekordse kasutusega polüetüleenkindad | 0 | 0 | 0 |

— Kleepside | 0 | 0 | 0 |

— Steriilne rõhkside | 0 | 0 | 0 |

— Kleep-haavaplaastrid või tsinkoksiidsidematerjal | 0 | 0 | 0 |

— Vaseliiniga immutatud marli | 0 | 0 | 0 |

2.3.Instrumendid

— Roostevabast terasest instrumendikarp | 0 | 0 | 0 |

— Käärid | 0 | 0 | 0 |

— Anatoomilised pintsetid | 0 | 0 | 0 |

— Hemostaatilised klemmid | 0 | 0 | 0 |

2.4.Läbivaatus- ja jälgimisseadmed

— Ühekordse kasutusega keelespaatlid | 0 | 0 | 0 |

— Meditsiinilised evakuatsioonilehed | 0 | 0 | 0 |

— Stetoskoop | 0 | 0 | 0 |

— Aneroid-sfügmomanomeeter | 0 | 0 | 0 |

— Standardne meditsiiniline termomeeter | 0 | 0 | 0 |

— Hüpotermiatermomeeter | 0 | 0 | 0 |

2.5.Süstimis-, infusiooni-, punkteerimis- ja kateeterdamisseadmed

— Ühekordse kasutusega süstlad ja nõelad | 0 | 0 | 0 |

2.6.Lahastamis- ja paigaldusseadmed

— Painutatav sõrmelahas | 0 | 0 | 0 |

— Painutatav käsivarre- ja käelahas | 0 | 0 | 0 |

— Pneumolahas | 0 | 0 | 0 |

— Reielahas | 0 | 0 | 0 |

— Kaelus kaela fikseerimiseks | 0 | 0 | 0 |

3.ANTIDOODID

3.1. Üldised | 0 | 0 | 0 |

3.2. Südame-veresoonkond | 0 | 0 | 0 |

3.3. Seedetrakt | 0 | 0 | 0 |

3.4. Närvisüsteem | 0 | 0 | 0 |

3.5. Hingamiselundkond | 0 | 0 | 0 |

3.6. Infektsioonivastased preparaadid | 0 | 0 | 0 |

3.7. Välispidiseks kasutamiseks | 0 | 0 | 0 |

3.8. Muud | 0 | 0 | 0 |

3.9. Vajalikud hapniku manustamiseks | 0 | 0 | 0 |

Koht ja kuupäev: …

Kapteni allkiri: …

Pädeva asutuse või isiku kinnitus: …

C JAGU. C KATEGOORIA LAEVAD

I. Andmed laeva kohta

Nimi: …

Lipp: …

Kodusadam: …

II. Meditsiinitarbed

| Nõutavad kogused | Tegelikud kogused laeval | Märkused (eelkõige kõlblikkusaegade kohta) |

1.RAVIMID

1.1.Südame-veresoonkond

a) Antianginaalsed preparaadid | 0 | 0 | 0 |

b) Antihemorraagilised vahendid, sealhulgas uterotoonikumid juhuks, kui laeval on naisi | 0 | 0 | 0 |

1.2.Seedetrakt

a) Antiemeetikumid | 0 | 0 | 0 |

b) Kõhulahtisusevastased preparaadid | 0 | 0 | 0 |

1.3.Valuvaigistid ja spasme lõõgastavad preparaadid

— Valuvaigistid, palavikuvastased preparaadid ja põletikuvastased preparaadid | 0 | 0 | 0 |

1.4.Närvisüsteem

— Merehaigusevastased preparaadid | 0 | 0 | 0 |

1.5.Ravimid välispidiseks kasutamiseks

— Naharavimid | 0 | 0 | 0 |

— Antiseptilised lahused | 0 | 0 | 0 |

— Põletust leevendavad preparaadid | 0 | 0 | 0 |

2.MEDITSIINISEADMED

2.1.Elustamisseadmed

— Suult-suule hingatamistoru | 0 | 0 | 0 |

2.2.Haavahooldus- ja sulgemisvahendid

— Kleepuv elastne sidematerjal | 0 | 0 | 0 |

— Steriilsed marlitampoonid | 0 | 0 | 0 |

— Ühekordse kasutusega polüetüleenkindad | 0 | 0 | 0 |

— Kleepside | 0 | 0 | 0 |

— Steriilne rõhkside | 0 | 0 | 0 |

— Kleep-haavaplaastrid või tsinkoksiidsidematerjal | 0 | 0 | 0 |

3.ANTIDOODID

3.1. Üldised | 0 | 0 | 0 |

3.2. Südame-veresoonkond | 0 | 0 | 0 |

3.3. Seedetrakt | 0 | 0 | 0 |

3.4. Närvisüsteem | 0 | 0 | 0 |

3.5. Hingamiselundkond | 0 | 0 | 0 |

3.6. Infektsioonivastased preparaadid | 0 | 0 | 0 |

3.7. Välispidiseks kasutamiseks | 0 | 0 | 0 |

3.8. Muud | 0 | 0 | 0 |

3.9. Vajalikud hapniku manustamiseks | 0 | 0 | 0 |

Koht ja kuupäev: …

Kapteni allkiri: …

Pädeva asutuse või isiku kinnitus: …

--------------------------------------------------

V LISA

KAPTENI JA MÄÄRATUD TÖÖTAJATE MEDITSIINILINE VÄLJAÕPE

(Artikli 5 lõige 3)

I. 1. Põhiteadmiste omandamine füsioloogias, sümptomatoloogias ja terapeutikas.

2. Teadmiste omandamine ennetava meditsiini, eelkõige individuaalse ja kollektiivse hügieeni, ning võimalike profülaktiliste meetmete kohta.

3. Oskuste omandamine põhiliste raviprotseduuride tegemiseks ja selleks, et juhtida ohuolukorras laevalt maale toimetamist.

A kategooria laevadel osutatavate raviteenuste eest vastutavate isikute väljaõpe peaks võimaluse korral toimuma haiglas.

4. Põhjalike teadmiste omandamine selle kohta, kuidas kasutada mitmesuguseid võimalusi meditsiiniliste kaugkonsultatsioonide saamiseks.

II. Väljaõppe puhul tuleks silmas pidada hiljutistes rahvusvahelistes dokumentides sisalduvaid õppeprogramme.

--------------------------------------------------

Top