EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992D0438

Nõukogu otsus, 13. juuli 1992, mis käsitleb veterinaariaalaste impordiprotseduuride arvutistamist (Shift-projekt) ning millega muudetakse direktiive 90/675/EMÜ, 91/496/EMÜ, 91/628/EMÜ ja otsust 90/424/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks otsus 88/192/EMÜ

OJ L 243, 25.8.1992, p. 27–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 044 P. 181 - 185
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 044 P. 181 - 185
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 69 - 73
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 69 - 73
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 69 - 73
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 69 - 73
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 69 - 73
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 69 - 73
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 69 - 73
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 69 - 73
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 69 - 73
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 107 - 113
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 107 - 113
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 21 - 25

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; kehtetuks tunnistatud ja asendatud 32017R0625 . Latest consolidated version: 18/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/438/oj

31992D0438Euroopa Liidu Teataja L 243 , 25/08/1992 Lk 0027 - 0031
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 44 Lk 0181
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 44 Lk 0181


Nõukogu otsus,

13. juuli 1992,

mis käsitleb veterinaariaalaste impordiprotseduuride arvutistamist (Shift-projekt) ning millega muudetakse direktiive 90/675/EMÜ, 91/496/EMÜ, 91/628/EMÜ ja otsust 90/424/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks otsus 88/192/EMÜ

(92/438/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 43,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust [1]

ning arvestades, et:

alates nõukogu 28. märtsi 1988. aasta otsuse 88/192/EMÜ (kolmandatest riikidest saabuva impordi tervishoiualase kontrollsüsteemi kohta piiripunktides (Shift-projekt)) [2] vastuvõtmisest on veterinaaria valdkonna ühtlustamisel tehtud märkimisväärseid edusamme;

nõukogu on eelkõige vastu võtnud 10. detsembri 1990. aasta direktiivi 90/675/EMÜ (millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate toodete veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted) [3] 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ (millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted) [4] ning 19. novembri 1991. aasta direktiivi 91/628/EMÜ (loomade kaitse kohta vedamise ajal) [5];

pidades silmas ühtlustamise soodsat arengutendentsi veterinaarsektoris on asjakohane sätestada uued normid veterinaariaalaste impordiprotseduuride arvutistamise kohta ning seepärast tunnistada kehtetuks otsus 88/192/EMÜ;

need uued normid peavad aitama kaitsta inimeste ja loomade tervist, võimaldades loomade ja loomsete toodete siseturu loomist;

neid uusi norme on vaja seda enam, et kontroll sisepiiridel kaotatakse;

veterinaariaalaste impordiprotseduuride arvutistamine peab tagama riiklikule veterinaararstile, kes lükkab saadetise piiripunktis tagasi, tõhusa viisi edastada asjakohast teavet ning samuti andmebaasid, milles on piiritletud impordinõuded ning loomade ja loomsete toodete import;

direktiive 90/675/EMÜ, 91/496/EMÜ ja 91/628/EMÜ tuleks vastavalt muuta;

nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsusesse 90/424/EMÜ (kuluuste kohta veterinaaria valdkonnas) [6] tuleks lisada säte, mille alusel ühendus toetab rahaliselt uute meetmete rakendamist, mis on seotud veterinaariaalaste impordiprotseduuride arvutistamisega;

komisjonile tuleks teha ülesandeks vajalike rakenduseeskirjade vastuvõtmine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1. Veterinaariaalaste impordiprotseduuride arvutistamine hõlmab:

- asjakohase teabe edastamise korda, kui riiklik veterinaararst piiripunktis saadetise tagasi suunab,

- loomi ja tooteid puudutavaid ühenduse impordinõudeid hõlmavate andmebaaside korraldamist ja käitamist,

- loomade ja toodete ühendusse importimist hõlmavate andmebaaside korraldamist ja käitamist.

2. Lõikes 1 piiritletud arvutistamine vastab kehtivatele rahvusvahelistele standarditele.

Artikkel 2

Käesoleva otsuse kohaldamisel kasutatakse vastavalt vajadusele direktiivides 90/675/EMÜ, 91/496/EMÜ ja 91/628/EMÜ esitatud määratlusi.

Artikkel 3

1. Artikli 1 lõike 1 esimeses taandes osutatud teabe edastamise kord hõlmab piiripunkte, liikmesriikide keskasutusi ja komisjoni.

2. Artikli 1 lõike 1 esimeses taandes osutatud teabe edastamise kord toimib I lisas piiritletud korras.

Artikkel 4

1. Artikli 1 teises taandes osutatud andmebaasid sisaldavad loomade ja toodete ühendusse importimist puudutavate nõuete kõiki üksikasju, eriti aga teavet volitatud kolmandate riikide, heakskiidetud ettevõtete, vastuvõetud kaitsemeetmete ja heakskiidetud sertifikaatide näidiste loetelude kohta.

2. Artikli 1 lõike 1 teises taandes osutatud andmebaase korraldatakse ja käitatakse II lisas piiritletud korras.

Artikkel 5

1. Artikli 1 lõike 1 kolmandas taandes osutatud andmebaasid sisaldavad täielikku teavet iga ühendusse toodud looma- või tootesaadetise kohta, eriti aga direktiivi 91/628/EMÜ IIIpeatükis piiritletud loomade vedamise tingimuste kohta ning direktiivide 90/675/EMÜ ja 91/496/EMÜ alusel läbi viidud kontrolli tulemuste kohta.

2. Artikli 1 kolmandas taandes osutatud andmebaase korraldatakse ja käitatakse III lisas piiritletud korras.

Artikkel 6

Piiripunktides käesoleva otsuse kohaldamisel kasutatavad seadmed võivad olla need, mis on piiritletud komisjoni 19. juuli 1991. aasta otsuse 91/398/EMÜ (veterinaarasutusi ühendava arvutivõrgu (ANIMO) kohta) [7] artikli 2 lõikes 2.

Artikkel 7

Käesolevaga tunnistatakse otsus 88/192/EMÜ kehtetuks.

Artikkel 8

Käesolevaga muudetakse direktiivi 90/675/EMÜ järgmiselt.

1. Artikli 4 lõikele 1 lisatakse järgmine taane:

"— et nõukogu 13. juuli 1992. aasta otsuse 92/438/EMÜ (mis käsitleb veterinaariaalaste impordiprotseduuride arvutistamist (Shift-projekt)) [8] artikli 1 esimeses taandes piiritletud korras ei ole antud teada saadetise tagasilükkamisest."

2. Artikli 8 lõikele 2 lisatakse järgmine tekst:

"d) kontrollima otsuse 92/438/EMÜ artikli 1 teises taandes piiritletud andmebaasidest."

3. Artikli 9 lõike 2 alapunktile iii lisatakse järgmine lause:

"Ta tagab, et otsuse 92/438/EMÜ artikli 1 kolmandas taandes osutatud andmebaase ajakohastatakse täielikult."

4. Artikli 11 lõike 4 punkti b esimene taane asendatakse järgmisega:

"— kasutades veterinaarasutusi ühendavat arvutivõrku (ANIMO), andma riiklikule veterinaararstile sihtkoha kontrollpunktis teavet toodete liikumise ja lõppsihtkohta jõudmise arvatava kuupäeva kohta,"

5. Artikli 11 lõike 4 punktile b lisatakse järgmine lause:

"Sellistel juhtudel teavitatakse pädevat asutust veterinaarasutusi ühendava arvutivõrgu (ANIMO) kaudu."

6. Artikli 16 lõike 1 punkti a esimene taane asendatakse järgmisega:

"— aktiveerima otsuse 92/438/EMÜ artikli 1 esimeses taandes sätestatud teabe edastamise korra."

7. Artikli 16 lõike 1 punkti a kolmas taane jäetakse välja.

8. Artikli 16 lõige 5 asendatakse järgmisega:

"5. Kohaldatakse otsuse 92/438/EMÜ sätteid."

Artikkel 9

Käesolevaga muudetakse direktiivi 91/496/EMÜ järgmiselt.

1. Artikli 4 lõikele 1 lisatakse järgmine taane:

"— et nõukogu 13. juuli 1992. aasta otsuse 92/438/EMÜ (mis käsitleb veterinaariaalaste impordiprotseduuride arvutistamist (Shift-projekt)) [9] artikli 1 esimeses taandes piiritletud korras ei ole antud teada saadetise tagasilükkamisest."

2. Artikli 4 lõikele 2 lisatakse teise lõiguna järgmine tekst:

"Kõnealune kontroll tuleb läbi viia pärast otsuse 92/438/EMÜ artikli 1 teises taandes piiritletud andmebaasidest kontrollimist."

3. Artikli 6 lõikele 2 lisatakse järgmine lause:

"Riiklik veterinaararst tagab, et otsuse 92/438/EMÜ artikli 1 kolmandas taandes osutatud andmebaase ajakohastatakse täielikult."

4. Artikli 9 lõike 1 punkti d sõnad "artikli 12 lõike 4 teises lõigus osutatud" asendatakse sõnadega "direktiivi 90/425/EMÜ artiklis 20 osutatud".

5. Artikli 12 lõike 1 punkti c esimene taane asendatakse järgmisega:

"— aktiveerima otsuse 92/438/EMÜ artikli 1 esimeses taandes sätestatud teabe edastamise korra."

6. Artikli 12 lõike 1 punkti c kolmas taane jäetakse välja.

7. Artikli 12 lõige 4 asendatakse järgmisega:

"4. Kohaldatakse otsuse 92/438/EMÜ sätteid."

8. Artikli 30 lõike 2 esimesest lõigust jäetakse välja sõnad "teises lõigus".

Artikkel 10

Direktiivi 91/628/EMÜ artiklile 11 lisatakse järgmine lõige:

"5. Kohaldatakse nõukogu 13. juuli 1992. aasta otsuse 92/438/EMÜ (mis käsitleb veterinaariaalaste impordiprotseduuride arvutistamist (Shift-projekt)) [*] EÜT L 243, 25.8.1992, lk 27. sätteid."

Artikkel 11

Otsusele 90/424/EMÜ lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 37a

1. Ühenduse rahalist abi võib anda veterinaariaalaste impordiprotseduuride arvutistamiseks otsuses 92/438/EMÜ [*] EÜT L 243, 25.8.1992, lk 27. piiritletud korras.

2. Organisatsioonilised korraldused rahastamiseks lõike 1 alusel ning ühenduse toetuse tase määratakse kindlaks artiklis 41 sätestatud korras."

Artikkel 12

Käesoleva otsuse rakenduseeskirjad võetakse vajaduse korral vastu artiklis 13 sätestatud korras.

Artikkel 13

1. Komisjoni abistab otsusega 68/361/EMÜ [12] asutatud alaline veterinaarkomitee, edaspidi "komitee".

2. Kui tuleb järgida käesolevas artiklis sätestatud korda, suunab eesistuja küsimused omal algatusel või liikmesriigi esindaja taotlusel viivitamata komiteele.

3. Komisjoni esindaja esitab vastuvõetavate meetmete eelnõu. Tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee nende meetmete kohta oma arvamuse. Arvamused esitatakse 54 poolthäälega, liikmesriikide hääli arvestatakse asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 sätestatud viisil. Eesistuja ei hääleta.

4. a) Kui meetmed on komitee arvamusega kooskõlas, võtab komisjon need vastu ja rakendab viivitamata.

b) Kui meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas või komitee ei esita oma arvamust, esitab komisjon vastuvõetavate meetmete kohta viivitamata ettepaneku nõukogule. Nõukogu võtab meetmed vastu kvalifitseeritud häälteenamusega.

Kui nõukogu ei ole kolme kuu jooksul alates ettepaneku esitamise kuupäevast meetmeid vastu võtnud, võtab komisjon ettepandud meetmed vastu ja rakendab need viivitamata.

Artikkel 14

Käesoleva otsuse sätted vaadatakse enne 1. juulit 1995 läbi, et võtta arvesse tehnoloogia arengut ning teha vajalikud parandused, pidades eriti silmas mis tahes arengut, mis võib kõige arenenumates liikmesriikides juba registreeritud olla.

Artikkel 15

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. juuli 1992

Nõukogu nimel

eesistuja

J. Gummer

[1] Arvamus on esitatud 10. juulil 1992 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[2] EÜT L 89, 6.4.1988, lk 32.

[3] EÜT L 373, 31.12.1990, lk 1. Direktiivi on muudetud direktiiviga 91/496/EMÜ (EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56).

[4] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56. Direktiivi on muudetud direktiiviga 91/628/EMÜ (EÜT L 340, 12.12.1991, lk 17).

[5] EÜT L 340, 11.12.1991, lk 17.

[6] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3763/91 (EÜT L 356, 24.12.1991, lk 1).

[7] EÜT L 221, 9.8.1991, lk 30.

[8] EÜT L 243, 25.8.1992, lk 27.

[9] EÜT L 243, 25.8.1992, lk 27.

[12] EÜT L 255, 18.10.1968, lk 23.

--------------------------------------------------

I LISA

1. Süsteemi üldpõhimõtte järgi peab iga asjakohane asutus (piiripunkt; liikmesriigi keskasutus; komisjon) soovi korral ligi pääsema arvutifailile, mis käsitleb direktiivi 91/496/EMÜ artikli 12 lõike 1 punkti c või direktiivi 90/675/EMÜ artikli 16 lõike 1 punkti a alusel tagasi saadetud looma- või tootesaadetisi.

2. Seda faili ajakohastavad liikmesriikide pädevad asutused. Teave tuleb edastada täiskiirusel avaliku pakettkommuteeritud andmeteenuse kaudu.

3. Kõnealuse andmeteenuse eest vastutab komisjon. Operaator valitakse ja andmeteenuse üldised tehnilised kirjeldused määratakse kindlaks käesoleva otsuse artiklis 13 sätestatud korras.

4. Faili sisestatakse saadetise tagasisaatmise põhjused. Käesoleva lõike rakenduseeskirjad võetakse vastu artiklis 13 sätestatud korras.

--------------------------------------------------

II LISA

1. Komisjon seab sisse andmebaasi ühenduse nõuete kohta elusloomade ja toodete impordi suhtes ning teeb selle kättesaadavaks igale liikmesriigile ja igale piiripunktile.

2. Iga liikmesriik seab sisse andmebaasi siseriiklike nõuete kohta (mida ei ole hõlmatud lõikes 1) elusloomade ja toodete impordi suhtes selle liikmesriigi territooriumile. Iga liikmesriik teeb selle kättesaadavaks teistele liikmesriikidele, komisjonile ja kõigile ühenduse piiripunktidele.

3. Iga liikmesriik määrab kindlaks, kuidas selle liikmesriigi piiripunktid pääsevad lõigetes 1 ja 2 osutatud andmebaaside juurde.

4. Lõikes 1 osutatud andmebaasi ajakohastamise eest vastutab komisjon. Lõikes 2 osutatud andmebaaside ajakohastamise eest vastutavad liikmesriigid individuaalselt.

5. Tehnilised nõuded andmebaaside ühtlustamiseks ja ajakohastamiseks määratakse kindlaks artiklis 13 sätestatud korras.

--------------------------------------------------

III LISA

1. Iga liikmesriik loob andmebaasi, mis hõlmab selle liikmesriigi territooriumile toodud loomi ja tooteid.

2. Iga liikmesriik edastab komisjonile artiklis 13 sätestatud korras kindlaks määratud ajavahemiku või ajavahemike järel teavet lõikes 1 osutatud andmebaasidest.

3. Tehnilised nõuded andmebaaside ühtlustamiseks ja teabe komisjonile edastamiseks määratakse kindlaks artiklis 13 sätestatud korras.

--------------------------------------------------

Top