EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R3987

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3987/87, 22. detsember 1987, millega muudetakse seoses koondnomenklatuuri kehtestamisega teatavaid määrusi, millega kindlustatakse muna- ja kodulinnulihaturgude ühise korralduse ühine rakendamine

OJ L 376, 31.12.1987, p. 20–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 025 P. 164 - 174
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 025 P. 164 - 174
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 344 - 354
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 344 - 354
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 344 - 354
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 344 - 354
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 344 - 354
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 344 - 354
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 344 - 354
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 344 - 354
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 344 - 354
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 142 - 152
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 142 - 152

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3987/oj

31987R3987Euroopa Liidu Teataja L 376 , 31/12/1987 Lk 0020 - 0030
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 25 Lk 0164
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 25 Lk 0164


Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3987/87,

22. detsember 1987,

millega muudetakse seoses koondnomenklatuuri kehtestamisega teatavaid määrusi, millega kindlustatakse muna- ja kodulinnulihaturgude ühise korralduse ühine rakendamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, [1] viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3985/87, [2] eriti selle artikli 15 lõike 1 teist lõiku,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 3907/87, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2777/75 kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta, [3] eriti selle artiklit 2,

ning arvestades, et:

vastavalt määruse (EMÜ) nr 2658/87 artikli 5 lõike 1 teisele lõigule teeb komisjon koondnomenklatuuri alusel tehnilised kohandused ühenduse õigusaktides; sisulised muudatused kodulinnulihasektoris tehakse vastavalt määruse (EMÜ) nr 3907/87 artiklile 2 nõukogu määruse (EMÜ) nr 2777/75 [4] artiklis 27 sätestatud korras;

nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2771/75 munaturu ühise korralduse kohta [5] on muudetud komisjoni määrusega (EMÜ) nr 4000/87, [6] millega on kohandatud kõnealuses määruses esinevate kaupade ja tariifirubriikide kirjeldusi vastavalt koondnomenklatuurile;

mitmeid muna- ja kodulinnulihaturu korralduse ühiseid rakendusmäärusi tuleb kohandada tehnilistest ja kodulinnulihasektori puhul ka teatavatest sisulistest aspektidest, et võtta arvesse uue koondnomenklatuuri kasutamist, mis põhineb kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemil, millega on kavas asendada 15. detsembri 1950. aasta tollitariifistiku kaupade liigituse nomenklatuuri konventsioon;

selliseid muudatusi nõudvate tekstide hulka ja sisu arvesse võttes tuleks kõik muudetavad määrused koondada ühte muutmismäärusesse;

käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Komisjoni 3. oktoobri 1972. aasta määruse (EMÜ) nr 2164/72 (Bulgaariast imporditavate munade ning tapetud kanade ja hanede suhtes lisamaksu määramata jätmise kohta) [7] artikkel 1 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 1

Määruste (EMÜ) nr 2771/75 ja (EMÜ) nr 2777/75 artikli 3 kohaselt kindlaksmääratud impordimaksudele ei lisandu lisasummat järgmiste Bulgaariast pärit ning sealt toodud toodete puhul:

CN-kood | Kirjeldus |

0207 | Rubriigis 0105 esitatud kodulindude värske, jahutatud või külmutatud liha ja söödav rups: |

020710 | – tükeldamata kodulinnud, värsked või jahutatud: |

| – – kanad liigist Gallus domesticus: |

02071011 | – – – kitkutud ja roogitud, pea ja jalgadega, nn 83 % kanad |

02071015 | – – – kitkutud või puhastatud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja pärismaoga, nn 70 % kanad |

02071019 | – – – kitkutud ja puhastatud, ilma pea, jalgade, kaela, südame, maksa ja pärismaota, nn 65 % kanad, või muul kujul |

| – – haned: |

02071071 | – – – kitkutud, veretustatud, puhastamata, pea ja jalgadega, nn 82 % haned |

02071079 | – – – kitkutud ja puhastatud, ilma pea ja jalgadeta, südame ja pärismaoga või ilma, nn 75 % haned, või muul kujul |

| – tükeldamata kodulinnud, külmutatud: |

020721 | – – kanad liigist Gallus domesticus: |

02072110 | – – – kitkutud ja puhastatud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja pärismaoga, nn 70 % kanad |

02072190 | – – – kitkutud ja puhastatud, ilma pea, jalgade, kaela, südame, maksa ja pärismaota, nn 65 % kanad, või muul kujul |

020723 | – – pardid, haned ja pärlkanad: |

| – – – haned |

02072351 | – – – – kitkutud, veretustatud, puhastamata, pea ja jalgadega, nn 82 % haned |

02072359 | – – – – kitkutud ja puhastatud, ilma pea ja jalgadeta, südame ja pärismaoga või ilma, nn 75 % haned, või muul kujul |

040700 | Koorega linnumunad, värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud: |

| – kodulindude munad: |

04070030 | – – muud (v.a haudemunad)" |

Artikkel 2

Komisjoni 26. veebruari 1973. aasta määruse (EMÜ) nr 572/73 (millega määratakse kindlaks muna- ja linnulihatooted, mille puhul on õigus saada eksporditoetuste eelkinnitust, [8] viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 1916/86 [9]) lisa asendatakse käesoleva määruse I lisaga.

Artikkel 3

Nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määruse (EMÜ) nr 2782/75 (haudemunade ja kodulindude tibude tootmise ja turustamise kohta, [10] viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3494/86 [11]) artikli 1 lõige 1 ning lõike 2 esimene osa asendatakse järgmisega:

"1. Haudemunad – kaupade koondnomenklatuuri alamrubriikidesse 04070011 ja 04070019 kuuluvate kodulindude munad, mis on mõeldud tibude tootmiseks ja mis on liigitatud linnuliigi, -kategooria ja -tüübi alusel ning tähistatud vastavalt käesoleva määruse sätetele.

2. Tibud – kaupade koondnomenklatuuri alamrubriikidesse 010511 ja 010519 kuuluvad eluskodulinnud kaaluga kuni 185 grammi, kes jagunevad järgmistesse kategooriatesse."

Artikkel 4

Komisjoni 18. jaanuari 1980. aasta määruse (EMÜ) nr 109/80 (muna- ja kodulinnulihasektori teatavate toodete eksporditoetuse alammäära kohaldamise kohta, [12] muudetud määrusega (EMÜ) nr 1475/80 [13]) artikli 1 esimene osa asendatakse järgmisega:

"Toetuse kindlaks määramata jätmist kaupade koondnomenklatuuri alamrubriikidesse 010511 ja 010519 ning rubriikidesse 0207 (välja arvatud alamrubriigid 020731, 02073990 ja 020750), 0407 ja 0408 kuuluvate toodete eksportimiseks Ameerika Ühendriikidesse ei võeta arvesse."

Artikkel 5

Komisjoni 18. detsembri 1981. aasta määruse (EMÜ) nr 3652/81 (milles sätestatakse toetuste eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad kodulinnuliha- ja munasektoris, [14] viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 1917/86 [15]) lisa asendatakse käesoleva määruse II lisaga.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 1988.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 1987

Komisjoni nimel

asepresident

Frans Andriessen

[1] EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

[2] EÜT L 376, 31.12.1987, lk 1.

[3] EÜT L 370, 30.12.1987, lk 14.

[4] EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77.

[5] EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49.

[6] EÜT L 377, 31.12.1987, lk 42.

[7] EÜT L 232, 12.10.1972, lk 3.

[8] EÜT L 56, 1.3.1973, lk 6.

[9] EÜT L 165, 21.6.1986, lk 19.

[10] EÜT L 282, 1.11.1975, lk 100.

[11] EÜT L 332, 18.11.1986, lk 1.

[12] EÜT L 14, 19.1.1980, lk 30.

[13] EÜT L 147, 13.6.1980, lk 15.

[14] EÜT L 364, 19.12.1981, lk 19.

[15] EÜT L 165, 21.6.1986, lk 19.

--------------------------------------------------

I LISA

"

“LISA

CN-kood | Kirjeldus |

0105 | Eluskodulinnud, s.o kanad liigist Gallus domesticus, pardid, haned, kalkunid ja pärlkanad |

| – kaaluga kuni 185 g: |

01051100 | – – kanad liigist Gallus domesticus |

010519 | – – muud |

| – muud: |

01059100 | – – kanad liigist Gallus domesticus |

010599 | – – muud |

0207 | Rubriigis 0105 esitatud kodulindude värske, jahutatud või külmutatud liha ja söödav rups: |

020710 | – tükeldamata kodulinnud, värsked või jahutatud: |

| – tükeldamata kodulinnud, külmutatud: |

020721 | – – kanad liigist Gallus domesticus |

020722 | – – kalkunid |

020723 | – – pardid, haned ja pärlkanad |

ex020739 | – – muu, v.a muu linnumaks kui hane või pardi rasvmaks (rubriik 02073990) |

| – külmutatud kodulinnuliha tükid ja rups, v.a maks: |

020741 | – – kanad liigist Gallus domesticus |

020742 | – – kalkunid |

020743 | – – pardid, haned ja pärlkanad |

0207 | Rubriigis 0105 esitatud kodulindude värske, jahutatud või külmutatud liha ja söödav rups: |

| – värsked või jahutatud kodulinnuliha tükid ja rups (s.h maks): |

02073100 | – – hane või pardi rasvmaks |

ex020739 | – – muu: |

02073990 | – – – muu linnumaks kui hane või pardi rasvmaks |

020750 | – külmutatud linnumaks: |

02075010 | – – hane või pardi rasvmaks |

02075090 | – – muu |

0210 | Liha ja söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud; toiduks kasutatav jahu ja pulber lihast või rupsist: |

021090 | – muu, s.h toiduks kasutatav jahu ja pulber lihast või rupsist: |

| – – rups: |

| – – – muu: |

| – – – – linnumaks: |

02109071 | – – – – – hane- või pardimaks, kuiv- või märgsoolatud |

02109079 | – – – – – muu |

020900 | Tailihata searasv ja kodulinnurasv (sulatamata), värske, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud: |

02090090 | – linnurasv |

150100 | Seapekk, muu sea- ja linnurasv, sulatatud, pressitud või lahustiga ekstraheeritud või mitte: |

| – muu: |

15010090 | – – linnurasv |

1602 | Muud tooted või konservid lihast, rupsist või verest: |

| – rubriiki nr 0105 kuuluvate kodulindude: |

160231 | – – kalkunite |

160239 | – – muud |

040700 | Koorega linnumunad, värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud: |

| – kodulinnumunad: |

| – – haudemunad: |

04070011 | – – – kalkuni- või hanemunad |

04070019 | – – – muud |

04070030 | – – muud: |

| – – – töötlemata |

| – – – munaalbumiinina |

0408 | Kooreta linnumunad ja munarebud, värsked, kuivatatud, aurutatud või vees keedetud, vormitud, külmutatud või muul viisil säilitatud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma: |

| – munarebud: |

040811 | – – kuivatatud: |

04081110 | – – – inimtoiduks tarvitatavad |

040819 | – – muud: |

| – – – inimtoiduks tarvitatavad |

04081911 | – – – – vedelas olekus |

04081919 | – – – – külmutatud |

| – muud: |

040891 | – – kuivatatud: |

04089110 | – – – inimtoiduks tarvitatavad |

040899 | – – muud: |

04089910 | – – – inimtoiduks tarvitatavad |

"

--------------------------------------------------

II LISA

"

“LISA

CN-kood | Kirjeldus | Tagatise suurus |

| | Eküüdes 100 kg netomassi kohta |

0105 | Eluskodulinnud, s.o kanad liigist Gallus domesticus, pardid, haned, kalkunid ja pärlkanad: | |

| – kaaluga kuni 185 g: | |

01051100 | – – kanad liigist Gallus domesticus | 0,40 |

010519 | – – muud: | |

01059110 | – – – haned ja kalkunid | 1,50 |

01051990 | – – – pardid ja pärlkanad | 0,40 |

| – muud: | |

| | Eküüdes 100 kg netomassi kohta |

01059100 | – – kanad liigist Gallus domesticus | 2,00 |

010599 | – – muud: | 2,00 |

0207 | Rubriigis 0105 esitatud kodulindude värske, jahutatud või külmutatud liha ja söödav rups: | |

020710 | – tükeldamata kodulinnud, värsked või jahutatud: | |

| – – kanad liigist Gallus domesticus | |

02071011 | – – – kitkutud ja roogitud, pea ja jalgadega, nn 83 % kanad | 2,00 |

02071015 | – – – kitkutud ja puhastatud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja pärismaoga, nn 70 % kanad | 2,00 |

02071019 | – – – kitkutud ja puhastatud, ilma pea, jalgade, kaela, südame, maksa ja pärismaota, nn 65 % kanad, või muul kujul | 2,00 |

| – – kalkunid: | |

02071031 | – – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja pärismaoga, nn 80 % kalkunid | 2,80 |

02071039 | – – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja pärismaota, nn 73 % kalkunid, või muul kujul | 2,80 |

| – – pardid: | |

02071051 | – – – kitkutud, veretustatud, roogitud, kuid puhastamata, pea ja jalgadega, nn 85 % pardid | 2,60 |

02071055 | – – – kitkutud ja puhastatud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja pärismaoga, nn 70 % pardid | 2,60 |

02071059 | – – – kitkutud ja puhastatud, ilma pea, jalgade, kaela, südame, maksa ja pärismaota, nn 63 % pardid, või muul kujul | 2,60 |

| – – haned: | |

02071071 | – – – kitkutud, veretustatud, puhastamata, pea ja jalgadega, nn 82 % haned | 3,00 |

02071079 | – – – kitkutud ja puhastatud, ilma pea ja jalgadeta, südame ja pärismaoga või ilma, nn 75 % haned, või muul kujul | 3,00 |

02071090 | – – pärlkanad | 3,30 |

| – tükeldamata kodulinnud, külmutatud: | |

020721 | – – kanad liigist Gallus domesticus | 2,00 |

| | Eküüdes 100 kg netomassi kohta |

020722 | – – kalkunid | 2,80 |

020723 | – – pardid, haned ja pärlkanad: | |

| – – – pardid: | |

02072311 | – – – – kitkutud ja puhastatud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja pärismaoga, nn 70 % pardid | 2,60 |

02072319 | – – – – kitkutud ja puhastatud, ilma pea, jalgade, kaela, südame, maksa ja pärismaota, nn 63 % pardid, või muul kujul | 2,60 |

| – – – haned: | |

02072351 | – – – – kitkutud, veretustatud, puhastamata, pea ja jalgadega, nn 82 % haned | 3,00 |

02072359 | – – – – kitkutud ja puhastatud, ilma pea ja jalgadeta, kuid südame ja pärismaoga või ilma, nn 75 % haned, või muul kujul | 3,00 |

02072390 | – – – pärlkanad | 3,30 |

| – värsked või jahutatud kodulinnuliha jaotustükid ja rups (s.h maks): | |

020739 | – – muu, v.a muu linnumaks kui rubriiki 02073990 kuuluv hane või pardi rasvmaks | |

| – – – kanad liigist Gallus domesticus: | |

| – – – – jaotustükid: | |

02073911 | – – – – – kondita | 5,40 |

| – – – – – kondiga: | |

02073913 | – – – – – – pool- või veerandrümbad | 3,00 |

02073915 | – – – – – – terved tiivad tiivaotstega või ilma | 1,70 |

02073917 | – – – – – – seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad | 1,20 |

02073921 | – – – – – – rinnatükid ja nende jaotustükid | 4,00 |

02073923 | – – – – – – koivad ja nende jaotustükid | 3,00 |

02073925 | – – – – – – muu | 5,40 |

02073927 | – – – – rups, v.a maks | 1,20 |

| – – – kalkunid: | |

| – – – – jaotustükid: | |

02073931 | – – – – – kondita | 5,40 |

| – – – – – kondiga: | |

02073933 | – – – – – – pool- või veerandrümbad | 3,00 |

02073935 | – – – – – – terved tiivad tiivaotstega või ilma | 1,70 |

02073937 | – – – – – – seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad | 1,20 |

02073941 | – – – – – – rinnatükid ja nende jaotustükid | 4,00 |

| – – – – – – koivad ja nende jaotustükid | |

02073943 | – – – – – – – sääretükid ja nende jaotustükid | 3,00 |

02073945 | – – – – – – – muu | 3,00 |

02073947 | – – – – – – muu | 5,40 |

02073951 | – – – – rups, v.a maks | 1,20 |

| – – – partide, hanede ja pärlkanade: | |

| – – – – jaotustükid: | |

| – – – – – kondita | |

| | Eküüdes 100 kg netomassi kohta |

02073953 | – – – – – – hanede | 5,40 |

02073955 | – – – – – – partide ja pärlkanade | 5,40 |

| – – – – – kondiga: | |

| – – – – – – pool- või veerandrümbad: | |

02073957 | – – – – – – – partide | 3,00 |

02073961 | – – – – – – – hanede | 3,00 |

02073963 | – – – – – – – pärlkanade | 3,00 |

02073965 | – – – – – – terved tiivad tiivaotstega või ilma | 1,70 |

02073967 | – – – – – – seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad | 1,20 |

| – – – – – – rinnatükid ja nende jaotustükid: | |

02073971 | – – – – – – – hanede | 4,00 |

02073973 | – – – – – – – partide ja pärlkanade | 4,00 |

| – – – – – – koivad ja nende jaotustükid: | |

02073975 | – – – – – – – hanede | 3,00 |

02073977 | – – – – – – – partide ja pärlkanade | 3,00 |

02073981 | – – – – – – hane või pardi paletotid | 4,00 |

02073983 | – – – – – – muu | 5,40 |

02073985 | – – – – rups, v.a maks | 1,20 |

| kodulindude jaotustükid ja rups (v.a maks), külmutatud: | |

020741 | linnud liigist Gallus domesticus: | |

| jaotustükid: | |

02074110 | kondita | 5,40 |

| kondiga: | |

02074111 | pool- või veerandrümbad | 3,00 |

02074121 | terved tiivad, tiivaotstega või ilma | 1,70 |

02074131 | seljad, kaelad, seljad koos kaeltega, sabaosad ja tiivaotsad | 1,20 |

02074141 | rind ja selle jaotustükid | 4,00 |

02074151 | jalad ja nende jaotustükid | 3,00 |

02074171 | muu | 5,40 |

02074190 | rups, v.a maks | 1,20 |

020742 | – – kalkunite: | |

| – – – jaotustükid: | |

02074210 | – – – – kondita | 5,40 |

| – – – – kondiga: | |

02074211 | – – – – – pool- või veerandrümbad | 3,00 |

02074221 | – – – – – terved tiivad tiivaotstega või ilma | 1,70 |

02074231 | – – – – – seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad | 1,20 |

02074241 | – – – – – rinnatükid ja nende jaotustükid | 4,00 |

| – – – – – koivad ja nende jaotustükid | |

02074251 | – – – – – – sääretükid ja nende jaotustükid | 3,00 |

02074259 | – – – – – – muu | 3,00 |

02074271 | – – – – – muu | 5,40 |

| | Eküüdes 100 kg netomassi kohta |

02074290 | – – – rups, v.a maks | 1,20 |

020743 | – – partide, hanede ja pärlkanade: | |

| – – – jaotustükid: | |

| – – – – kondita: | |

02074311 | – – – – – hanede | 5,40 |

02074351 | – – – – – partide ja pärlkanade | 5,40 |

| – – – – kondiga: | |

| – – – – – pool- ja veerandrümbad: | |

02074321 | – – – – – – partide | 3,00 |

02074323 | – – – – – – hanede | 3,00 |

02074325 | – – – – – – pärlkanade | 3,00 |

02074331 | – – – – – terved tiivad tiivaotstega või ilma | 1,70 |

02074341 | – – – – – seljatükid, kaelatükid, seljatükid koos kaeltega, tagatükid, tiivaotsad | 1,20 |

| – – – – – rinnatükid ja nende jaotustükid: | |

02074351 | – – – – – – hanede | 4,00 |

02074253 | – – – – – – partide ja pärlkanade | 4,00 |

| – – – – – koivad ja nende jaotustükid: | |

02074361 | – – – – – – hanede | 3,00 |

02074363 | – – – – – – partide ja pärlkanade | 3,00 |

02074371 | – – – – – hane või pardi paletotid | 4,00 |

02074381 | – – – – – muu | 5,40 |

02074390 | – – – rups, v.a maks | 1,20 |

0207 | Rubriigis 0105 esitatud kodulindude värske, jahutatud või külmutatud liha ja söödav rups: | |

| – värsked või jahutatud kodulinnuliha jaotustükid ja rups (s.h maks): | |

02073100 | – – hane või pardi rasvmaks | 30,40 |

020739 | – – muu: | 3,00 |

02073990 | – – – muu linnumaks kui hane või pardi rasvmaks | |

020750 | – külmutatud linnumaks: | |

02075010 | – – hane või pardi rasvmaks | 30,40 |

02075090 | – – muu | 3,00 |

0210 | Liha ja söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud; toiduks kasutatav jahu ja pulber lihast või rupsist: | |

021090 | – muu, s.h toiduks kasutatav jahu ja pulber lihast või rupsist: | |

| – – rups: | |

| – – – muu: | |

| – – – – linnumaks: | |

02109071 | – – – – – hane või pardi rasvmaks, kuiv- või märgsoolatud | 30,40 |

02109079 | – – – – – muu | 3,00 |

| | Eküüdes 100 kg netomassi kohta |

020900 | Tailihata searasv ja kodulinnurasv (sulatamata), värske, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud: | |

02090090 | – linnurasv | 2,70 |

150100 | Seapekk, muu sea- ja linnurasv, sulatatud, pressitud või lahustiga ekstraheeritud või mitte: | |

| – muu: | |

15010090 | – – linnurasv | 3,20 |

1602 | Muud tooted või konservid lihast, rupsist või verest: | |

| – rubriiki 0105 kuuluvatest kodulindudest: | |

160231 | – – kalkunitest: | |

| – – – mis sisaldavad vähemalt 57 % massist liha või rupsi: | |

16023111 | – – – – mis sisaldavad eranditult kuumtöötlemata kalkuniliha | 5,60 |

16023119 | – – – – muud | 5,60 |

16023130 | – – – mis sisaldavad vähemalt 25 %, kuid vähem kui 57 % massist liha või rupsi | 3,20 |

16023190 | – – – muu | 1,90 |

160239 | – – muud | |

| – – – mis sisaldavad vähemalt 57 % massist linnuliha või rupsi: | |

16023911 | – – – – kuumtöötlemata | 5,60 |

16023919 | – – – – muud | 5,60 |

16023930 | – – – mis sisaldavad vähemalt 25 %, kuid vähem kui 57 % massist linnuliha või rupsi | 3,20 |

16023990 | – – – muud | 1,90 |

040700 | Koorega linnumunad, värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud: | |

| – kodulinnumunad: | |

| – – haudemunad: | |

| | Eküüdes 100 kg netomassi kohta |

04070011 | – – – kalkuni- või hanemunad | 0,80 |

04070019 | – – – muud | 0,20 |

| | Eküüdes 100 kg netomassi kohta |

04070030 | – – muud: | 1,70 |

0408 | Kooreta linnumunad ja munarebud, värsked, kuivatatud, aurutatud või vees keedetud, vormitud, külmutatud või muul viisil säilitatud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma: | |

| – munarebud: | |

040811 | – – kuivatatud: | |

| | Eküüdes 100 kg netomassi kohta |

04081110 | – – – inimtoiduks tarvitatavad | 8,00 |

040819 | – – muud: | |

| – – – inimtoiduks tarvitatavad | |

04081911 | – – – – vedelas olekus | 3,60 |

04081919 | – – – – külmutatud | 3,80 |

| – muud: | |

040891 | – – kuivatatud: | |

04089110 | – – – inimtoiduks tarvitatavad | 6,70 |

040899 | – – muud: | |

04089910 | – – – inimtoiduks tarvitatavad | 1,80 |

"

--------------------------------------------------

Top