EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R3494

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3494/86, 13. november 1986, millega muudetakse munade turustusnorme käsitlevat määrust (EMÜ) nr 2772/75 ning haudemunade ja kodulindude tibude tootmist ja turustamist käsitlevat määrust (EMÜ) nr 2782/75

OJ L 323, 18.11.1986, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 022 P. 44 - 45
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 022 P. 44 - 45
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 121 - 122
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 121 - 122
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 121 - 122
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 121 - 122
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 121 - 122
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 121 - 122
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 121 - 122
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 121 - 122
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 121 - 122
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 243 - 244
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 243 - 244

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; mõjud tunnistatud kehtetuks 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3494/oj

31986R3494Euroopa Liidu Teataja L 323 , 18/11/1986 Lk 0001 - 0002
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 22 Lk 0044
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 22 Lk 0044


Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3494/86,

13. november 1986,

millega muudetakse munade turustusnorme käsitlevat määrust (EMÜ) nr 2772/75 ning haudemunade ja kodulindude tibude tootmist ja turustamist käsitlevat määrust (EMÜ) nr 2782/75

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2771/75 munaturu ühise korralduse kohta, [1] viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 1475/86, [2] eriti selle artikli 2 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2777/75 kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta, [3] viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 1475/86, eriti selle artikli 2 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades, et:

nõukogu määruses (EMÜ) nr 2772/75, [4] viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3791/85, [5] sätestatakse munade teatavad turustusnormid;

pärast kõnealuste normide kehtestamist saadud kogemused viitavad vajadusele määratleda selgemalt kõnealuste normide rakendusala; pidades silmas haudejaamades järgitavate tavade hiljutist arengut ja selleks, et soodustada munatoodete tootmist ja turustamist, tuleks sätestada eelkõige hauduma pandud munade väljajätmine kõnealuste normide rakendusalast;

nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2782/75, [6] viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3791/85, nähakse ette haudemunade ja kodulindude tibude tootmist ja turustamist käsitlevad sätted; selleks, et inkubaatoritest välja võetud mune oleks võimalik eristada määruse (EMÜ) nr 2772/75 rakendusalasse kuuluvatest munadest, tuleks muuta haudemunade identifitseerimist käsitlevaid sätteid; inkubaatoritest välja võetud mune ja nende kasutamist käsitlevaid andmeid tuleks koguda korrapäraste ajavahemike järel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EMÜ) nr 2772/75 muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 1 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

"1. Munad – koorega kanamunad, mis kõlbavad inimtoiduks või toiduainetööstuses tarvitamiseks, v.a hauduma pandud munad.

2. Tööstusmunad – koorega kanamunad, v.a lõikes 1 nimetatud munad, sh hauduma pandud munad."

2. Artikli 6 lõige 2 jäetakse välja.

3. Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 9

C-klassi liigitatakse munad, mis ei vasta A- ja B-klassi munadele esitatavatele nõuetele. Need võib anda üksnes munatöötlemisettevõtetele või tööstusele."

Artikkel 2

Määrust (EMÜ) nr 2782/75 muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 5:

- lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Haudemunad, mida kasutatakse tibude tootmiseks, märgistatakse eraldi."

- lõige 2 jäetakse välja ning lõigetest 3 ja 4 saavad vastavalt lõiked 2 ja 3.

2. Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7

Igas haudejaamas peetakse ühte või mitut registrit, millesse kantakse liikide, kategooriate (aretus-, paljundus- või tootmiskari) ja tüüpide (liha või munade tootmine või mõlemad) kaupa järgmised andmed:

a) munade haudumapaneku kuupäev, hauduma pandud munade arv ja haudemunad tootnud tootmisüksuse eraldusnumber;

b) koorumispäev ja tegelikuks kasutamiseks ettenähtud koorunud tibude arv;

c) inkubaatorist välja võetud hauduma pandud munade arv ja ostja isikuandmed."

3. Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

Inkubaatorist välja võetud hauduma pandud mune kasutatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks. Neid võib kasutada tööstusmunadena määruse (EMÜ) nr 2772/75 artikli 1 lõikes 2 määratletud tähenduses."

4. Artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Iga haudejaam teatab kord kuus liikmesriigi pädevale asutusele liikide, kategooriate ja tüüpide kaupa hauduma pandud munade ja tegelikuks kasutamiseks ettenähtud koorunud tibude arvu."

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 1987, v.a artikkel 2, mis jõustub 1. juulil 1987.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. november 1986

Nõukogu nimel

eesistuja

R. Luce

[1] EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49.

[2] EÜT L 133, 21.5.1986, lk 39.

[3] EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77.

[4] EÜT L 282, 1.11.1975, lk 56.

[5] EÜT L 367, 31.12.1985, lk 6.

[6] EÜT L 282, 1.11.1975, lk 100.

--------------------------------------------------

Top