EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983L0574

Nõukogu direktiiv, 26. oktoober 1983, millega muudetakse kolmandat korda liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamist käsitlevat direktiivi 76/768/EMÜ

OJ L 332, 28.11.1983, p. 38–42 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 176 - 180
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 176 - 180
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 013 P. 173 - 177
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 007 P. 162 - 166
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 006 P. 174 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 006 P. 174 - 178
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 007 P. 63 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/574/oj

31983L0574Official Journal L 332 , 28/11/1983 P. 0038 - 0042
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 4 P. 0176
Portuguese special edition Chapter 15 Volume 4 P. 0176
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 13 P. 0173
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 13 P. 0173


NÕUKOGU DIREKTIIV,

26. oktoober 1983,

millega muudetakse kolmandat korda liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamist käsitlevat direktiivi 76/768/EMÜ

(83/574/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,1

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust2

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust3

ning arvestades, et:

direktiivi 76/768/EMÜ4 artiklis 11, viimati muudetud direktiiviga 83/496/EMÜ,5 nähakse ette, et komisjon esitab nõukogule kõige uuemate teadus- ja tehnikauuringute tulemuste põhjal asjakohased ettepanekud lubatud ainete loetelude kehtestamiseks;

kõige uuemate teadus- ja tehnikauuringute alusel võib kehtestada ainete loetelu, mida on lubatud kasutada ultraviolettkiirguse filtritena;

VII lisa tehnika arengule kohandamiseks vajalikud muudatused tuleb samuti vastu võtta direktiivis 76/768/EMÜ ettenähtud komiteemenetluse kohaselt;

kõlblikkusaja märkimine direktiivi 76/768/EMÜ artikli 6 lõike 1 punktis c ettenähtud alla kolmeaastase säilivusajaga kosmeetikatoodetele ei ole põhjendatud, kui neid võib selle aja möödudes veel kasutada; seetõttu oleks asjakohasem minimaalse säilimisaja tähtpäeva märkimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/768/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. Lisatakse VII lisa käesoleva direktiivi lisas esitatud kujul. Selles on loetletud UV-filtrid, mida võib kosmeetikatoodetes selles sätestatud tingimustel kasutada.

2. Artiklisse 4 lisatakse järgmised punktid:

"g) muud kui VII lisa 1. osas nimetatud UV-filtrid;

h) VII lisa 1. osas loetletud UV-filtrid, kui need ületavad ettenähtud piirmäära ja ettenähtud tingimused ei ole täidetud."

3. Artiklisse 5 lisatakse järgmised lõigud:

"31. detsembrini 1988 lubavad liikmesriigid VII lisa 2. osas loetletud UV-filtreid sisaldavate kosmeetikatoodete turustamist selles sätestatud piirangute ja tingimuste kohaselt.

1. jaanuaril 1989 tuleb nende UV-filtrite kasutamine:

- lõplikult lubada (VII lisa 1.osa),

- lõplikult keelata (II lisa),

- pikendada veel VII lisa 2. osas kokkulepitud ajaks või

- välja jätta kõikidest lisadest."

4. Artikli 6 lõike 1 punkt c asendatakse järgmisega:

"c) minimaalse säilimisaja tähtpäev. Kosmeetikatoote minimaalse säilimisaja tähtpäev on kuupäev, milleni toode säilitab nõuetekohastes hoiutingimustes esialgse otstarbe ja on eelkõige vastavuses artikliga 2.

Seda märgitakse sõnadega "Kasutada enne ", millele järgneb:

- kas kuupäev või

- viide selle kohta, kus see on märgistusel esitatud.

Vajaduse korral esitatakse selles teabes täiendavalt tingimused, mida tuleb täita, et toode säiliks ettenähtud aja.

Kuust ja aastast koosnev kuupäev tuleb selgelt märkida selles järjestuses. Säilivuskuupäeva märkimine ei ole kohustuslik kosmeetikatoodete puhul, mille minimaalne säilimisaeg ületab 30 kuud;"

5. a) Artikli 6 lõike 1 punktis d asendatakse sõnad "III, IV ja VI lisas" sõnadega "III, IV, VI ja VII lisas".

b) Artikli 8 lõike 2 esimeses lõigus asendatakse sõnad "II-VI lisa" sõnadega "II-VII lisa".

c) Artikli 8 lõike 2 teises lõigus asendatakse sõnad "III-VI lisa" sõnadega "III-VII lisa".

Artikkel 2

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, millega tagatakse, et alates 1. jaanuarist 1987 ei vii ühenduses registrisse kantud tootjad ega importijad turule tooteid, mis ei vasta käesoleva direktiivi nõuetele.

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, millega tagatakse, et lõikes 1 nimetatud tooteid ei müüda ega võõrandata lõpptarbijale pärast 31. detsembrit 1988.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembriks 1984. Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile.

2. Liikmesriigid tagavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide tekstide edastamise.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 26. oktoober 1983

Nõukogu nimel

eesistuja

G. MORAITIS

LISA

"VII LISA

UV-filtrite loetelu, mida kosmeetikatooted võivad sisaldada

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on UV-filtrid ained, mis sisalduvad kosmeetilistes päikesekaitsetoodete koostises ja on ette nähtud teatava laineala ultraviolettkiirguse väljafiltreerimiseks, et kaitsta nahka selle kiirguse kahjustava toime eest.

Neid UV-filtreid võib lisada muudele kosmeetikatoodetele käesolevas lisas ettenähtud piirangute ja tingimuste kohaselt.

Muud UV-filtrid, mida kasutatakse kosmeetikatoodetes üksnes toote kaitsmiseks ultraviolettkiirguse eest, ei ole käesolevasse loetelusse kantud.

1. OSA

Lubatud UV-filtrite loetelu, mida kosmeetikatooted võivad sisaldada

Viitenumber Ained Suurim lubatud sisaldus Muud piirangud ja nõuded Märgistusele trükitavad kasutustingimused ja hoiatused

a b c d e

1 4-aminobensoehape 5 %

2 N,N,N-trimetüül-4-(2-oksoborn-3-üülideenmetüül)aniliinmetüülsulfaat 6 %

3 Homosalaat (INN) 10 %

4 Oksübensoon (INN) 10 % Sisaldab oksübensooni1

5 3-imidasool-4-üülakrüülhape ja selle etüülester 2 % (väljendatud happena)

6 2-fenüülbensimidasool-5-sulfoonhape ja selle kaalium-, naatrium- ja trietanoolamiinsoolad 8 % (väljendatud happena)

1 Ei nõuta, kui sisaldus on alla 0,5 % ja kui seda kasutatakse üksnes toote kaitsmiseks.

2. OSA

UV-filtrite loetelu, mida kosmeetikatooted võivad ajutiselt sisaldada

Viitenumber Ained Suurim lubatud sisaldus Muud piirangud ja nõuded Märgistusele trükitavad kasutustingimused ja hoiatused

a b c d e

1 Etüül-4-bis(hüdroksüpropüül)aminobensoaat, isomeeride segu 5 %

2 Etoksüülitud 4-aminobensoehape 10 %

3 Padimaat (INN) 5 % Sisaldab padimaati1

4 Glütserool-1-(4-aminobensoaat) 5 % Bensokaiinivaba (INN)

5 2-etüülheksüül-4-dimetüülaminobensoaat 8 %

6 2-etüülheksüülsalitsülaat 5 %

7 3,3,5-trimetüültsükloheksüül-2-atseetamidobensoaat 2 %

8 Kaaliumtsinnamaat 2 %

9 4-metoksükaneelhappe soolad (kaalium-, naatrium- ja dietanoolamiinsoolad) 8 % (väljendatud happena)

10 Propüül-4-metoksütsinnamaat 3 %

11 Salitsüülhappesoolad (kaalium-, naatrium- ja trietanoolamiinsoolad) 2 % (väljendatud happena) Valmistoote pH peab olema niisugune, et hape ei vabaneks Mitte kasutada alla kolmeaastastel lastel

12 Amüül-4-metoksütsinnamaat, isomeeride segu 10 %

13 2-etüülheksüül-4-metoksütsinnamaat 10 %

14 Tsinkoksaat (INN) 5 %

I5 3,4-dihüdroksü-5-(3,4,5-trihüdroksübensoüüloksü)bensoehape, trioleaat 4 %

16 Meksenoon (INN) 4 % Sisaldab meksenooni1

17 Sulisobensoon (INN) ja sulisobensoonnaatrium (INN) 5 % (väljendatud happena)

18 2-etüülheksüül-2-(4-fenüülbensoüül)bensoaat 10 %

19 5-metüül-2-fenüülbensoksasool 4 %

20 3,4-dimetoksüfenüülglüoksülaatnaatrium 5 %

21 1,3-bis(4-metoksüfenüül)propaan-1,3-dioon 6 %

22 5-(3,3-dimetüül-8,9,10-trinorboon-2-ülideen)pent-3-een-2-oon 3 %

23 -(2-oksoborn-3-ulideen)-p-ksuleen-2-sulfoonhape 6 %

24 -(2-oksoborn-3-ülideen)-tolueen-4-sulfoonhape ja selle soolad 6 % (väljendatud happena) -

25 3-(4-metüülbensülideen)bornaan-2-oon 6 %

26 3-bensülideenbornaan-2-oon 6 %

27 -tsuano-4-metoksükaneelhape ja selle heksüülester 5 %

28 1-p-kumenüül-3-fenüülpropaan-1,3-dioon 5 %

29 4-isopropüülbensüülsalitsülaat 4 %

30 Tsükloheksüül-4-metoksütsinnamaat 1 %

31 1-(4-tert-butüülfenüül)-3-(4-metoksüfenüül)propaan-1,3-dioon 5 %"

1 Ei nõuta, kui sisaldus on alla 0,5 % ja kui seda kasutatakse üksnes toote kaitsmiseks.

1 EÜT C 32, 9.2.1982, lk 2.

2 EÜT C 307, 14.11.1983, lk 105.

3 EÜT C 310, 30.11.1981, lk 5.

4 EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169.

5 EÜT L 275, 8.10.1983, lk 20.

Top