EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0368

Nõukogu direktiiv, 17. mai 1982, millega muudetakse teist korda liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamist käsitlevat direktiivi 76/768/EMÜ

OJ L 167, 15.6.1982, p. 1–32 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 003 P. 148 - 178
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 003 P. 148 - 178
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 012 P. 40 - 70
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 012 P. 40 - 70
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 006 P. 269 - 300
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 006 P. 269 - 300
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 006 P. 269 - 300
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 006 P. 269 - 300
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 006 P. 269 - 300
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 006 P. 269 - 300
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 006 P. 269 - 300
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 006 P. 269 - 300
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 006 P. 269 - 300
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 004 P. 147 - 178

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/368/oj

31982L0368Euroopa Liidu Teataja L 167 , 15/06/1982 Lk 0001 - 0032
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 15 Köide 3 Lk 0148
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 15 Köide 3 Lk 0148
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 12 Lk 0040
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 12 Lk 0040


Nõukogu direktiiv,

17. mai 1982,

millega muudetakse teist korda liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamist käsitlevat direktiivi 76/768/EMÜ

(82/368/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamist käsitleva nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi 76/768/EMÜ, [4] muudetud direktiiviga 79/661/EMÜ, [5] rakendamisel ilmnes, et II, III, IV ja V lisas tuleks teha teatavaid muudatusi;

rahva tervise kaitseks tuleks võtta meetmeid kohustuslike hoiatuste kandmiseks kosmeetikatoodete märgistusele, mis sisaldavad tioglükoolhapet, selle soolasid ja estreid;

vesinikperoksiidi kasutamine ei piirdu ainult oksüdeerivate juuksevärvidega; selle aine kasutamist tuleks lubada ka muudes juuksehooldustoodetes ja nõuda, et märgistusele trükitakse teatavad hoiatused tervise kaitseks;

teatavatel juhtudel ei ole formaldehüüdi sisaldust vaja märgistusel nimetada, kui seda ainet ei kasutata kosmeetikatoote koostisainena, kuid see esineb toorainete töötlemisel vältimatult tekkiva jääkproduktina;

tuleks täpsustada hüdrokinooni rakendus- ja/või kasutusvaldkond;

tuleks täpsustada suurim lubatud kaalium- või naatriumhüdroksiidi sisaldus depileerimistoodetes;

direktiivi 76/768/EMÜ IV lisa 1. osas loetletud ainete kohta võib vastu võtta otsuse direktiivi artikli 5 kohaselt;

sama direktiivi IV lisa 2. ja 3. osa ei vasta värvainete loetelule, mida kosmeetikatoodete valmistamisel tegelikult kasutatakse; seetõttu tuleks seda loetelu ajakohastada;

kõige uuemate teadus- ja tehnikauuringute alusel võib koostada ainete loetelu, mida on lubatud kasutada säilitusainetena;

tuleks kiiresti kehtestada lisade ajakohastamise kord;

nõuetekohaste tootmisprotsesside puhul on tehnoloogiliselt paratamatu, et esineb ainete jälgi, mida kosmeetikatooted ei tohi direktiivi 76/768/EMÜ II lisa kohaselt sisaldada; sellega seoses tuleks ette näha teatavad sätted;

27. juuli 1976. aasta direktiivi 76/768/EMÜ inglis-, saksa- ja hollandikeelses tekstis on trükivigu, mis tuleks parandada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/768/EMÜ muudetakse allpool esitatud sätete kohaselt.

Artikkel 2

II lisa muudetakse järgmiselt:

- pealkiri asendatakse järgmisega:

"Ainete loetelu, mida ei tohi olla kosmeetikatoodete koostises";

- "46 Baariumsoolad"

asendatakse järgmisega:

"Baariumsoolad, v.a baariumsulfaat, III lisa 1. osas ettenähtud tingimuste kohane baariumsulfiid, baariumsulfaadist valmistatud lakid ja III lisa 2. osas ja IV lisa 2. ja 3. osas loetletud ja tähisega 1 (Ba) tähistatud värvainetest valmistatud pigmendid";

- "191 Vesinikfluoriidhape"

asendatakse järgmisega:

"Vesinikfluoriidhape, selle tavalised soolad, selle kompleksid ja hüdrofluoriidid, välja arvatud III lisa 1. osas nimetatud";

- "221 Elavhõbe ja selle ühendid"

asendatakse järgmisega:

"Elavhõbe ja selle ühendid, välja arvatud V lisas ja VI lisa 2. osas loetletud elavhõbe ja selle ühendid";

- 268 all jäetakse välja "Fenool ja selle leelissoolad, välja arvatud III lisas loetletud erandid" ja asendatakse sõnaga "Pikriinhape";

- "Tiouurea ja selle derivaadid, välja arvatud IV lisa 1. osas nimetatud tiouurea ja selle derivaadid"

asendatakse järgmisega:

"Tiouurea ja selle derivaadid, välja arvatud üks, mis on loetletud III lisa 1. osas";

- "350 Tetrabromosalitsüülaniliidid"

asendatakse järgmisega:

"Tetrabromosalitsüülaniliidid, välja arvatud tribromosalitsüülaniliidi lisanditena IV lisa 1. osas sätestatud kriteeriumide kohaselt";

- "351 Dibromosalitsüülaniliidid, nt metabromsalaan* ja dibromsalaan*"

asendatakse järgmisega:

"Dibromosalitsüülaniliidid, välja arvatud tribromosalitsüülaniliidi lisanditena IV lisa 1. osas sätestatud kriteeriumide kohaselt";

- "360 Sassafras officinale Nees safrooli sisaldav õli"

asendatakse järgmisega:

"Safrool, välja arvatud looduslikes essentsides sisalduv tavaline kogus, kui selle sisaldus ei ületa:

valmistootes 100 ppm,

hamba- ja suuhügieenitoodetes 50 ppm ja tingimusel, et spetsiaalselt lastele ettenähtud hambapastades safrooli ei ole".

Artikkel 3

1. III lisa 1. osa asendatakse käesoleva direktiivi 1. lisas esitatud lisaga.

2. III lisa 2. osa muudetakse järgmiselt.

a) Punased

- Kolmandas ja kuuendas veerus jäetakse välja:

- "E 180" värvaine nr 10 all, mis vastab värvainete indeksi numbrile 15850,

- "E 420" värvaine nr 26 all, mis vastab värvainete indeksi numbrile 77015.

- Teises veerus asendatakse:

"15630 (Ba)" numbriga "15630: 1 (Ba)",

"15630 (Sr)" numbriga "15630: 3 (Sr)",

"15865 (Sr)" numbriga "15865: 3 (Sr)",

"45170 (Ba)" numbriga "45170: 1 (Ba)".

b) Oranžid ja kollased

Värvaine nr 23 osas asendatakse teises veerus värvainete indeksi number "45395" numbriga "45396".

c) Rohelised ja sinised

Värvaine nr 4 osas, mis vastab värvainete indeksi numbrile 44090, kantakse kolmandasse ja kuuendasse veergu number "E 142".

d) Lillad, pruunid, mustad ja valged

- Jäetakse välja värvaine nr 8, mis vastab värvainete indeksi numbrile 77005.

- Kolmandas ja kuuendas veerus jäetakse värvainete indeksi numbritele 77266 ja 77267 vastavate värvainete nr 12 ja 13 osas välja vastavalt "Osa E 153" ja "E 153".

- Lisatakse viitenumber "26" ja kantakse "Osa E 153" ja "E 153" vastavalt kolmandasse ja kuuendasse veergu, mis vastavad nimetatud viitenumbrile.

e) Joonealune märkus (4)

- Lisatakse järgmine lause:

"Värvainete suhtes, mille alt "E" on välja jäetud, kohaldatakse jätkuvalt 1962. aasta direktiivi III lisas sätestatud värvaineid käsitlevaid üldkriteeriume."

Artikkel 4

1. IV lisa 1. osa asendatakse käesoleva direktiivi 2. lisas esitatud lisaga.

2. IV lisa 2. osa muudetakse järgmiselt.

a) Punased

- Järgmised värvained jäetakse välja:

Viitenumber | Värvainete indeksi number |

2 | 12350 |

3 | 12385 |

14 | 75580 |

- Viitenumber 5 osas asendatakse numbrid "15500" ja "15500 (Ba)" teises veerus numbriga "17200" ja neljandas veerus jäetakse välja viide rakendusvaldkonnale.

- Värvaine nr 6 osas asendatakse teises veerus number "15585 (Ba)" numbriga "15585: 1 (Ba)".

b) Oranžid ja kollased

Viitenumber 2 osas asendatakse värvainete indeksi number "45340" teises veerus numbriga "40850" ja lisatakse kolmandasse ja kuuendasse veergu number "E 161 g".

d) Lillad, pruunid, mustad ja valged

Värvainete indeksi numbrile 77718 vastav värvaine nr 8 jäetakse välja.

e) Joonealune märkus (4)

Lisatakse järgmine lause:

"Värvainete suhtes, mille alt "E" number on välja jäetud, kohaldatakse jätkuvalt nimetatud direktiivi III lisas sätestatud üldkriteeriume."

3. IV lisa 3. osa asendatakse käesoleva direktiivi 3. lisas esitatud lisaga.

Artikkel 5

V lisas:

- Asendatakse:

"2. Heksaklorofeen (igasuguseks kasutamiseks, välja arvatud III lisa 1. osas nimetatud juhtudel)"

järgmisega:

"2. Heksaklorofeen (igasuguseks kasutamiseks, välja arvatud VI lisa 1. osas nimetatud juhtudel)",

- asendatakse:

"5. Strontsium ja selle soolad, välja arvatud need, mida kasutatakse III lisa 2. osas ja IV lisa 2. ja 3. osas loetletud värvainetes"

järgmisega:

"5. Strontsium ja selle soolad, välja arvatud III lisa 1. osas ettenähtud tingimuste kohane strontsiumsulfiid ja III lisa 2. osas ja VI lisa 2. ja 3. osas loetletud värvainetes kasutatud strontsiumsoolad tähisega: 3 (Sr)",

- asendatakse:

"6. Tsirkoonium ja selle derivaadid"

järgmisega:

"6. Tsirkoonium ja selle ühendid",

- lisatakse:

"10. Kloroform.

11. Hüdrokinoon kasutamiseks nahapleegitajana."

Artikkel 6

Lisatakse VI lisa, milles loetletakse ained, mida võib kosmeetikatoodete valmistamisel kasutada säilitusainetena nimetatud lisas ja selle preambulis sätestatud tingimustel.

Artikkel 7

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

"Artikkel 4

1. Ilma et see piiraks nende artiklist 2 tulenevate üldkohustuste täitmist, keelavad liikmesriigid kosmeetikatoodete turustamise, mis sisaldavad:

a) (muutmata)

b) (muutmata)

c) (muutmata)

d) (muutmata)

e) muid kui VI lisa 1. osas nimetatud säilitusaineid;

f) VI lisa 1. osas loetletud säilitusaineid, mis ületavad ettenähtud piirmäärad ja ei vasta sätestatud tingimustele, kui neid ei kasutata erieesmärkidel, mis tooteesituses tulevad selgelt esile.

2. II lisas loetletud ainete jälgede olemasolu on lubatud, kui neid jälgi ei ole heade tootmistavade järgimisega tehniliselt võimalik vältida ja kui see on kooskõlas artikliga 2."

Artikkel 8

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

"Artikkel 5

31. detsembrini 1985 lubavad liikmesriigid turustada kosmeetikatooteid, mis sisaldavad:

a) (muutmata)

b) (muutmata)

c) (muutmata)

d) IV lisa 2. osas loetletud aineid ettenähtud piiride ja tingimuste kohaselt; neid aineid võib siiski kasutada muus kontsentratsioonis erieemärkidel, mis tooteesituses tulevad selgelt esile.

1. jaanuaril 1986 tuleb nende ainete, värvainete ja säilitusainete kasutamine:

- lõplikult lubada,

- lõplikult keelata (II lisa),

- pikendada IV või VI lisas ettenähtud ajavahemiku võrra

- või jätta välja kõikidest käesoleva direktiivi lisadest."

Artikkel 9

Artikli 6 lõike 1 punktis d asendatakse sõnad "III ja IV lisas" sõnadega "III, IV ja VI lisas".

Artikkel 10

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

1. (muutmata)

2. Muudatused, mis on vajalikud II–VI lisa kohandamiseks tehnika arengule, võetakse vastu samas korras komisjoni või liikmesriigi algatusel pärast nõupidamist kosmeetika teaduskomiteega.

III–VI lisa puhul kohaldatakse seda korda 31. detsembrini 1988. Hiljemalt kuus kuud enne seda tähtaega võtab nõukogu komisjoni ettepanekul ühehäälselt asjakohased meetmed."

Artikkel 11

Lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 8a

1. Olenemata artiklist 4 ja ilma et see piiraks artikli 8 lõike 2 kohaldamist, võib liikmesriik oma territooriumil lubada muude kui lubatud ainete loetelus esitatud ainete kasutamist siseriiklikus loas nimetatud teatavate kosmeetikatoodete osas järgmistel tingimustel:

a) luba kehtib kõige rohkem kolm aastat;

b) liikmesriik peab ametlikult kontrollima kosmeetikatooteid, mis on valmistatud ainest või valmistisest, mille kasutamist ta on lubanud;

c) sel viisil valmistatud toodetel peab olema iseloomulik märgistus, mis tuleb loas määratleda.

2. Liikmesriik edastab komisjonile ja teistele liikmesriikidele iga lõike 1 kohaselt vastuvõetud lubamisotsuse teksti kahe kuu jooksul alates otsuse jõustumise kuupäevast.

3. Enne lõikes 1 ettenähtud kolmeaastase tähtaja möödumist võivad liikmesriigid lõike 1 kohaselt esitada komisjonile taotluse siseriiklikus loas nimetatud aine lubatud ainete loetelusse lisamiseks. Samal ajal esitab ta tõendavad dokumendid, mille alusel ta peab seda loetelusse lisamist põhjendatuks, ning märgib aine või valmistise ettenähtud kasutusviisid. Kaheksateistkümne kuu jooksul alates taotluse esitamisest võetakse kõige uuemate teadus- ja tehnikauuringute alusel saadud teadmiste põhjal ja artiklis 10 ettenähtud korras komisjoni või liikmesriigi algatusel ja pärast nõupidamist kosmetoloogia teaduskomiteega vastu otsus, kas kõnealuse aine võib lisada lubatud ainete loetelusse või tuleb siseriiklik luba tühistada. Olenemata lõike 1 punktist a jääb siseriiklik luba jõusse kuni loetelusse lisamise taotluse kohta otsuse vastuvõtmiseni."

Artikkel 12

1. Ingliskeelset teksti parandatakse kooskõlas 5. lisaga.

2. Saksakeelset teksti parandatakse kooskõlas 6. lisaga.

3. Hollandikeelset teksti parandatakse kooskõlas 7. lisaga.

Artikkel 13

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, millega tagatakse, et alates 1. jaanuarist 1986 ei vii ühenduses registrisse kantud tootjad ega importijad turule tooteid, mis ei vasta käesoleva direktiivi nõuetele.

2. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, millega tagatakse, et lõikes 1 nimetatud tooteid ei müüda ega võõrandata lõpptarbijale pärast 31. detsembrit 1987.

Artikkel 14

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembril 1983 ning teatavad sellest viivitamata komisjonile.

2. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide tekst edastatakse komisjonile.

Artikkel 15

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 17. mai 1982

Nõukogu nimel

eesistuja

P. de KEERSMAEKER

[1] EÜT C 165, 2.7.1979, lk 52.

[2] EÜT C 175, 14.7.1980, lk 88.

[3] EÜT C 83, 2.4.1980, lk 7.

[4] EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169.

[5] EÜT L 192, 31.7.1979, lk 35.

--------------------------------------------------

1. LISA

"

III LISA

1. OSA

AINETE LOETELU, MIDA KOSMEETIKATOOTED VÕIVAD SISALDADA ÜKSNES ETTENÄHTUD PIIRANGUTE JA TINGIMUSTE KOHASELT

Viitenumber | Aine | Piirangud | Märgistusele trükitavad kasutustingimused ja hoiatused |

a | b | Rakendus- ja/või kasutusvaldkond | Suurim lubatud sisaldus valmis kosmeetikatootes | Muud piirangud ja nõuded | f |

c | d | e |

1 | Boorhape | a)Talgid | a)5 % | a)Mitte kasutada alla kolmeaastastele lastele ettenähtud toodetes | a)Mitte kasutada alla kolmeaastaste laste puhul |

| | b)Suuhügieenitooted | b)0,5 % | | |

| | c)Muud tooted | c)3 % | | |

2 | Tioglükoolhape, selle soolad ja estrid | a)Juuste lokkimis- või sirgendamistooted: | a) | | a)Sisaldab tioglükolaati.Järgida kasutusjuhendit |

| | —üldiseks kasutamiseks | —8 % kasutusvalmis tootespH ≤ 9,5 | | |

| | —kutsealaseks kasutamiseks | —11 % kasutusvalmis tootespH ≤ 9,5 | | —Üksnes kutsealaseks kasutamiseks |

| | b)Depileerimistooted | b)5 %pH ≤ 12,7 | | b)Sisaldab tioglükolaati.Järgida kasutusjuhendit |

| | c)Muud juuksehooldustooted, mis pärast kasutamist eemaldatakse | c)2 %protsendimäärad arvutatatakse tioglükoolhappena | | c)Sisaldab tioglükolaati.Järgida kasutusjuhendit |

3 | Oksaalhape, selle estrid ja leeliselised soolad | Juuksehooldustooted | 5 % | | Üksnes kutsealaseks kasutamiseks |

4 | Ammoniaak | | 6 %, arvutatud ammoniaagina (NH3) | | Üle 2 % sisalduse puhul märkida: sisaldab ammoniaaki |

5 | Tosüülklooramiidnaatrium* | | 0,2 % | | |

6 | Leelismetallide kloraadid | a)Hambapasta | a)5 % | | |

| | b)Muuks kasutamiseks | b)3 % | | |

7 | Diklorometaan | | 35 % (kui segatud 1,1,1-trikloroetaaniga, ei tohi üldsisaldus ületada 35 %) | võib sisaldada kuni 0,2 % diklorometaani lisandina | |

8 | o- ja m-fenüleendiamiinid, nende N-asendusderivaadid ja nende soolad; p-fenüleendiamiinide N-asendusderivaadid | Oksüdeerivad värvained juuste värvimiseks | 6 %, arvutatud vaba alusena | | |

| | a)üldiseks kasutamiseks | | | a)Võib põhjustada allergilise reaktsiooni. Enne kasutamist on soovitav teha tundlikkuskatseSisaldab fenüleendiamiine. Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks |

| | b)kutsealaseks kasutamiseks | | | b)Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Sisaldab fenüleendiamiineVõib põhjustada allergilise reaktsiooni. Enne kasutamist on soovitav teha tundlikkuskatse |

9 | Metüülfenüleendiamiinid, nende N-asendusderivaadid ja nende soolad | Oksüdeerivad värvained juuste värvimiseks | 10 %, arvutatud vaba alusena | | |

| | a)üldiseks kasutamiseks | | | a)Võib põhjustada allergilise reaktsiooni. Enne kasutamist on soovitav teha tundlikkuskatseSisaldab fenüleendiamiine. Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks |

| | b)kutsealaseks kasutamiseks | | | b)Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Sisaldab fenüleendiamiineVõib põhjustada allergilise reaktsiooni. Enne kasutamist on soovitav teha tundlikkuskatse |

10 | Diaminofenoolid | Oksüdeerivad värvained juuste värvimiseks | 10 %, arvutatud vaba alusena | | |

| | a)üldiseks kasutamiseks | | | a)Võib põhjustada allergilise reaktsiooni. Enne kasutamist on soovitav teha tundlikkuskatseSisaldab diaminofenoole. Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks |

| | b)kutsealaseks kasutamiseks | | | b)Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Sisaldab diaminofenooleVõib põhjustada allergilise reaktsiooni. Enne kasutamist on soovitav teha tundlikkuskatse |

11 | Diklorofeen* | Muuks kasutamiseks kui säilitusainena | 0,5 % | | Sisaldab diklorofeeni |

12 | Vesinikperoksiid | Juuksehooldustooted | 12 % H2O2 (40 mahuosa) | | Sisaldab vesinikperoksiidi. Vältida silma sattumist. Silmi viivitamatult loputada, kui toode on nendega kokku puutunud |

13 | Formaldehüüd | Küünetugevdajad | 5 %, arvutatud formaldehüüdina | | Kaitsta küünevalli rasva või õliga. Sisaldab formaldehüüdi |

14 | Hüdrokinoon | Oksüdeeriv värvaine juuste värvimiseks | 2 % | | |

| | a)üldiseks kasutamiseks | | | a)Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseksSilmi viivitamatult loputada, kui toode on nendega kokku puutunudSisaldab hüdrokinooni |

| | b)kutsealaseks kasutamiseks | | | b)Üksnes kutsealaseks kasutamiseksSisaldab hüdrokinooniSilmi viivitamatult loputada, kui toode on nendega kokku puutunud |

15 | Kaalium- või naatriumhüdroksiid | a)Küünevalli pehmendaja | a)5 massi % | | a)Sisaldab leelist. Vältida silma sattumist. Võib põhjustada pimedaksjäämist. Hoida lastele kättesaamatus kohas |

| | b)Juuste sirgendaja | b) | | b) |

| | 1.üldiseks kasutamiseks | 1.2 massi % | | 1.Sisaldab leelist. Vältida silma sattumist. Võib põhjustada pimedaksjäämist. Hoia lastele kättesaamatus kohas |

| | 2.kutsealaseks kasutamiseks | 2.4,5 massi % | | 2.Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Vältida silma sattumist. Võib põhjustada pimedaksjäämist |

| | c)pH reguleerija- depileerimistooted | c)kuni pH 12,7 | | c)Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma sattumist |

| | d)Muuks kasutuseks pH reguleerijana | d)kuni pH 11 | | |

16 | α-naftool | Värvaine juuste värvimiseks | 0,5 % | | Sisaldab α-naftooli |

17 | Naatriumnitrit | Rooste inhibiitor | 0,2 % | Mitte kasutada koos sekundaarsete ja/või tertsiaarsete amiinide või muude ainetega, mis moodustavad nitrosoamiine | |

18 | Nitrometaan | Rooste inhibiitor | 0,3 % | | |

19 | Fenool ja selle leelissoolad | Seebid ja šampoonid | 1 %, arvutatud fenoolina | | Sisaldab fenooli |

20 | Pürogallool | Oksüdeeriv värvaine juuste värvimiseks | 5 % | | |

| | a)üldiseks kasutamiseks | | | a)Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks. Silmi viivitamatult loputada, kui toode on nendega kokku puutunud. Sisaldab pürogallooli |

| | b)kutsealaseks kasutamiseks | | | b)Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Sisaldab pürogallooli. Silmi viivitamatult loputada, kui toode on nendega kokku puutunud |

21 | Hiniin ja selle soolad | a)Šampoonid | a)0,5 %, arvutatud kiniinialusena | | |

| | b)Juuksevedelikud | b)0,2 %, arvutatud kiniinialusena | | |

22 | Resortsinool | a)Oksüdeeriv värvaine juuste värvimiseks | a)5 % | | a) |

| | 1.üldiseks kasutamiseks | | | 1.Sisaldab resortsinooli. Pärast kasutamist juuksed hoolikalt loputada. Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks. Silmi viivitamatult loputada, kui toode on nendega kokku puutunud |

| | 2.kutsealaseks kasutamiseks | | | 2.Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Sisaldab resortsinooli. Silmi viivitamatult loputada, kui toode on nendega kokku puutunud |

| | b)Juuksevedelikud ja šampoonid | b)0,5 % | | b)Sisaldab resortsinooli |

23 | a)Leelismetallide sulfiidid | a)Depileerimistooted | a)2 %, arvutatud väävlina pH ≤ 12,7 | | a)Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma sattumist |

| b)Leelismuldmetallide sulfiidid | b)Depileerimistooted | b)6 %, arvutatud väävlina pH ≤ 12,7 | | b)Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma sattumist |

24 | Vees lahustuvad tsinksoolad, v.a 4-hüdroksü-benseensulfonaat ja tsinkpüritioon | | 1 % arvutatud tsingina | | |

25 | Tsink-4-hüdroksübenseensulfonaat | Deodorandid, antiperspirandid ja kootamisvahendid | 6 %, arvutatud veevaba aine protsendina | | Vältida silma sattumist |

26 | Ammooniummonofluorofosfaat | Suuhügieenitooted | 0,15 %, arvutatud fluorina. Kui segatakse muude käesoleva lisa kohaselt lubatud fluoriühenditega, ei tohi fluori üldsisaldus ületada 0,15 % | | Sisaldab ammooniummonofluoro-fosfaati |

27 | Naatriummonofluorofosfaat | Sama | 0,15 % Sama | | Sisaldab naatriummonofluorofosfaati |

28 | Kaaliummonofluorofosfaat | Sama | 0,15 % Sama | | Sisaldab kaaliummonofluorofosfaati |

29 | Kaltsiummonofluorofosfaat | Sama | 0,15 % Sama | | Sisaldab kaltsiummonofluorofosfaati |

30 | Kaltsiumfluoriid | Sama | 0,15 % Sama | | Sisaldab kaltsiumfluoriidi |

31 | Naatriumfluoriid | Sama | 0,15 % Sama | | Sisaldab naatriumfluoriidi |

32 | Kaaliumfluoriid | Sama | 0,15 % Sama | | Sisaldab kaaliumfluoriidi |

33 | Ammooniumfluoriid | Sama | 0,15 % Sama | | Sisaldab ammooniumfluoriidi |

34 | Alumiiniumfluoriid | Sama | 0,15 % Sama | | Sisaldab alumiiniumfluoriidi |

35 | Tinafluoriid | Sama | 0,15 % Sama | | Sisaldab tinafluoriidi |

36 | Heksadetsüülammooniumfluoriid | Sama | 0,15 % Sama | | Sisaldab heksadetsüülammooniumfluoriidi |

37 | 3-(N-heksadetsüül-N-2-hüdroksüetüülammoonium)_propüülbis(2-hüdroksüetüül) ammooniumdifluoriid | Sama | 0,15 % Sama | | Sisaldab 3-(N-heksadetsüül-N-2-hüdroksüetüülammoonium)propüülbis(2-hüdroksüetüül) ammooniumdifluoriidi |

38 | N,N',N'-tris(polüoksüetüleen)-N-heksadetsüülprpüleendiamiindihüdrofluoriid | Sama | 0,15 % Sama | | Sisaldab N,N',N'-tris(polüoksüetüleen)-N-heksadetsüülprpüleendiamiindihüdrofluoriidi |

39 | Oktadetsenüülammooniumfluoriid | Sama | 0,15 % Sama | | Sisaldab oktadetsenüülammooniumfluoriidi |

40 | Naatriumfluorosilikaat | Sama | 0,15 % Sama | | Sisaldab naatriumfluorosilikaati |

41 | Kaaliumfluorosilikaat | Sama | 0,15 % Sama | | Sisaldab kaaliumfluorosilikaati |

42 | Ammooniumfluorosilikaat | Sama | 0,15 % Sama | | Sisaldab ammooniumfluorosilikaati |

43 | Magneesiumfluorosilikaat | Sama | 0,15 % Sama | | Sisaldab magneesiumfluorosilikaati |

44 | 1,3-bis(hüdroksümetüül) imidasolidiin-2-tioon | Juuksehooldusvalmistised | Kuni 2 % | Keelatud kasutada aerosooliballoonides | Sisaldab 1,3-bis(hüdroksümeüül)imidasolidiin-2-tiooni |

45 | Bensüülalkohol | Lahustid, parfüümid ja lõhnaained | | | |

"

--------------------------------------------------

2. LISA

"

IV LISA

1. OSA

AJUTISELT LUBATUD AINETE LOETELU

Viitenumber | Aine | Piirangud | Märgistusele trükitavad kasutustingimused ja hoiatused |

a | b | Rakendus- ja/või kasutusvaldkond | Suurim lubatud sisaldus valmis kosmeetikatootes | Muud piirangud ja nõuded | f |

c | d | e |

1 | Metanool | Etanooli ja isopropüülalkoholi denaturant | 5 %, arvutatud etanooli ja isopropüülalkoholi protsendina | |

2 | 2,3-dihüdroksüpropüül-4-aminobensoaat | | 5 % | | Sisaldab 2,3-dihüdroksüpropüül-4-aminobensoaati |

3 | Kinoliin-8-ool ja bis(8-hüdroksükinoliinium)sulfaat | Peroksiidide stabilisaator | 0,3 %, arvutatud alusena | Mitte kasutada päevitamisjärgsetes toodetes. Mitte kasutada alla kolmeaastastele lastele ettenähtud talgipulbris | Mitte kasutada alla kolmeaastaste laste puhul |

4 | 1,1,1-trikloroetaan (metüülkloroform) | Lahusti aerosooliballoonidele | 35 % Kui segatud diklorometaaniga, ei tohi üldsisaldus ületada 35 % | | Mitte pihustada lahtise leegi või hõõgmaterjali kohal |

5 | 3,4',5 tribromosalitsüülaniliid (tribromsalaan*) | Seebid | 1 % | Puhtusekriteeriumid: 3,4',5 tribromosalitsüülaniliid: vähemalt 98,5 % Muud bromosalitsüülaniliidid: kuni 1,5 % 4',5 dibromosalitsüülaniliid: kuni 0,1 % Anorgaaniline bromiid: kuni 0,1 %, väljendatud naatriumbromiidina | Sisaldab tribromosalitsüülaniliide |

"

--------------------------------------------------

3. LISA

"

IV LISA

3. OSA

A. AJUTISELT LUBATUD VÄRVAINETE LOETELU KOSMEETIKATOODETE PUHUL, MIS EI PUUTU KOKKU LIMASKESTADEGA

Punased

11215, 12310, 12420, 16150, 18050, 18065, 18810, 26105, 45100, 50240 ja Acid Red 195.

Oranžid ja kollased

11020, 11021, 11680, 11700, 11710, 13065, 16230, 18690, 18736, 19120, 21230, 71105.

Sinised ja rohelised

10006, 10020, 42045, 42080, 44025, 62095, 63000, 74100, 74220, 74350, 77420, Bromothymol Blue, Bromocrenol Green.

Lillad, pruunid, mustad ja valged

12010, 12480, 42555, 46500, 50420, 51319, 61710, Brown FK.

B. VÄRVAINETE LOETELU, MIDA ON AJUTISELT LUBATUD KASUTADA KOSMEETIKATOODETE PUHUL, MIS PUUTUVAD NAHAGA KOKKU AINULT LÜHIAJALISELT

Punased

11210, 12370, 12459, 12485, 12512, 12513, 12715, 14895, 14905, 16045, 18125, 18130, 23266, 24790, 27300, 27306, 28160, 45110, 45150, 45220, 60710, 62015, 69025, 71100, 73312, 73905, 73915, Pigment Red 144, Pigment Red 166, Pigment Red 170, Pigment Red 188.

Kollased ja oranžid

11725, 11730, 11765, 11767, 11855, 11870, 12055, 12140, 12700, 12790, 14600, 14690, 15970, 18820, 20040, 21096, 21100, 21105, 21108, 21110, 21115, 22910, 23900, 25135, 25220, 26090, 29020, 40215, 48040, 48045, 48055, 56205, 75660, 77199, 77878, Acid yellow 127, Pigment Yellow 93, Pigment Yellow 98, Pigment Orange 31, 77955.

Sinised ja rohelised

12775, 34230, 42052, 42085, 42095, 42100, 50315, 50405, 52015, 52020, 61135, 61505, 61525, 61585, 62005, 62045, 62105, 62560, 69810, 74180, 74255, Solvent Blue 2, Solvent Blue 19, Acid Blue 82, Acid Blue 181, Acid Blue 272.

Lillad, pruunid, mustad ja valged

14805, 17580, 20285, 20470, 21010, 25410, 42510, 42520, 42535, 42650, 45175, 50325, 60010, 60730, 61105, 62030, Acid Brown 19, Acid Brown 82, Disperse Violet 23, Acid Brown 104, Acid Brown 106, Pigment Violet 37, Pigment Brown 30.

"

--------------------------------------------------

4. LISA

"

VI LISA

SÄILITUSAINETE LOETELU, MIDA KOSMEETIKATOOTED VÕIVAD SISALDADA

PREAMBUL

1. Säilitusained on ained, mida võib lisada kosmeetikatoodetele eeskätt nendes mikroorganismide arengu pidurdamiseks.

2. Tärniga* märgitud aineid võib lisada kosmeetikatoodetele muus kui käesolevas lisas ettenähtud kontsentratsioonis, kui neid kasutatakse muudel erieesmärkidel, mis tooteesituses tulevad selgelt esile, nt deodorantidena seepides või kõõmavastaste ainetena šampoonides.

3. Muudel ainetel, nagu näiteks paljudel eeterlikel õlidel ja mõnel alkoholil, mida kasutatakse kosmeetikatoodete valmistamisel, võib samuti olla mikroobivastaseid omadusi, mis soodustavad toote säilimist. Neid aineid ei ole käesolevasse lisasse kantud.

4. Käesoleva loetelu kohaldamisel on:

- soolad – naatrium-, kaalium-, kaltsium-, magneesium-, ammoonium ja etanoolamiinide katioonide soolad; kloriid-, bromiid-, sulfaat- ja atsetaatanioonide soolad,

- estrid – metüül-, etüül-, propüül-, isopropüül-, butüül-, isobutüül-, fenüülestrid.

I OSA

LUBATUD SÄILITUSAINETE LOETELU

Viitenumber | Aine | Suurim lubatud kontsentratsioon | Piirangud ja nõuded | Märgistusele trükitavad kasutustingimused ja hoiatused |

a | b | c | d | e |

1 | Bensoehape, selle soolad ja estrid* | 0,5 % (hape) | | |

2 | Propioonhape ja selle soolad* | 2 % (hape) | | |

3 | Salitsüülhape ja selle soolad* | 0,5 % (hape) | Mitte kasutada alla kolmeaastastele lastele ettenähtud valmististes, v.a šampoonides | Mitte kasutada alla kolmeaastaste laste puhul |

4 | Sorbhape (heksa-2,4-dieenhape) ja selle soolad* | 0,6 % (hape) Kui segatud sorbhappe estritega, peab hapete, soolade ja estrite üldsisalduseks jääma 0,6 % (happena) | | |

5 | Formaldehüüd ja paraformaldehüüd* | 0,2 % (välja arvatud suuhügieenitoodetes) 0,1 % (suuhügieenitoodetes, väljendatud vaba formaldehüüdina) | Keelatud kasutada aerosooliballoonides, v.a vahuballoonides | Sisaldab formaldehüüdi |

6 | Heksaklorofeen (INN)* | 0,1 % | Keelatud kasutada alla kolmeaastastele lastele ettenähtud toodetes ja intiimhügieenitoodetes | Mitte kasutada alla kolmeaastaste laste puhul. Sisaldab heksaklorofeeni |

7 | Bifenüül-2-ool(o-fenüülfenool) ja selle soolad* | 0,2 % väljendatud fenoolina | | |

8 | Tsinkpüritioon (INN)* | 0,5 % | Lubatud kasutada pärast kasutamist mahaloputatavates toodetes, keelatud kasutada suuhügieenitoodetes | |

9 | Anorgaanilised sulfitid ja vesiniksulfitid* | 0,2 % väljendatud vaba vääveldioksiidina | | |

10 | Naatriumjodaat | 0,1 % | Lubatud ainult mahaloputatavates toodetes | |

11 | Klorobutanool (INN) | 0,5 % | Keelatud kasutada aerosooliballoonides, v.a vahuballoonides | Sisaldab klorobutanooli |

12 | 4-hüdroksübensoehape ja selle soolad ja estrid, v.a bensüülester* | 0,4 % (happena) ühes estris 0,8 % (happena) estrite segus | | |

2. OSA

AJUTISELT LUBATUD SÄILITUSAINETE LOETELU

Viitenumber | Aine | Suurim lubatud sisaldus | Piirangud ja nõuded | Märgistusele trükitavad kasutustingimused ja hoiatused |

a | b | c | d | e |

1 | 2,6-dimetüül-1,3-dioksaan-4-üülatsetaat (dimetoksaan) | 0,2 % | | |

2 | Boorhape* | a)0,5 % | a)Suuhügieenitooted | |

| | b)3 % | b)Muud tooted | |

3 | Kloorfenesiin (INN)* | 0,5 % | | |

4 | 3-atsetüül-6-metüülpüraan-2,4(3H)dioon (dehüdroäädikhape) ja selle soolad | 0,6 % (happena) | | |

5 | Sipelghape* | 0,5 % (happena) | | |

6 | 4-hüdroksübensoehappe bensüülester | 0,1 % (happena) | | |

7 | Heksamidiin (INN) ja selle soolad (sh isetionaat (INN) ja 4-hüdroksübensoaat)* | 0,1 % | | |

8 | 3,3’-dibromo-4,4’-heksametüleendioksüdibensamidiin (dibromoheksamidiin) ja selle soolad (sh isetionaat) | 0,1 % | | |

9 | Dibromopropamidiin (INN) ja selle soolad (sh isetionaat (INN) | 0,1 % | | |

10 | Tiomersaal (INN) | 0,007 % elavhõbedana Kui kasutatakse segus muude käesolevas direktiivis lubatud elavhõbedaühenditega, peab elavhõbeda üldsisalduseks jääma 0,007 % | Ainult silmameigitoodetele ja meigieemaldustoodetele | Sisaldab tiomersaali |

11 | Fenüülelavhõbedasoolad (sh boraat) | Sama | Sama | Sisaldab fenüülelavhõbedaühendeid |

12 | Sorbiinhappe estrid (2,4-heksadieenhape)* | 0,6 % (happena) Kui segatud sorbhappega ja/või selle sooladega, peab hapete, soolade ja estrite üldsisalduseks jääma 0,6 % (happena) | | |

13 | Undets-10-eenhapped: soolad, estrid, amiid, mono- ja bis(2-hüdroksüetüül)amiidid ja nende sulfosuktsinaadid* | 0,2 % (happena) | | |

14 | 2,6-diatsetüül-1,2,3,9b-tetrahüdro-7,9-dihüdroksü-8,9b-dimetüüldibensofuraan-1,3-dioon (usniinhape) ja selle soolad (sh vasksool)* | 0,2 % | | |

15 | Heksatidiin (INN)* | 0,2 % | | |

16 | Bensüülformaal (bensüüloksümetanooli ja (bensüüloksümetoksü)metanooli segu vahekorras 1:1) | 0,2 % | | |

17 | Klorofeen (INN) | 0,2 % | | |

18 | 5-bromo-5-nitro-1,3-dioksaan* | 0,1 % | Ainult mahaloputatavatele toodetele | |

19 | Bronopol (INN)* | 0,1 % | | |

20 | 6,6-dibromo-4,4-dikloro-2,2' -metüleendifenool (bromoklorofeen)* | 0,1 % | | |

21 | Tetrabromo-o-kresool* | 0,3 % | | |

22 | 2-kloroatseetamiid | 0,3 % | | Sisaldab kloroatseetamiidi |

23 | 3,4-diklorobensüülalkohol* | 0,15 % | | |

24 | 2.4-diklorobensüülalkohol* | 0,15 % | | |

25 | Triklorokarbaan (INN)* | 0,2 % | | |

26 | 4-kloro-a-kresool* | 0,2 % | | |

27 | Halokarbaan (INN)* | 0,3 % | Suurim lubatud sisaldus aerosoolides: 0,2 % | |

28 | Tridosaan (INN)* | 0,3 % | | |

29 | Diklorofeen (INN) | 0,2 % | | Sisaldab diklorofeeni |

30 | N-(triklorometüültio)tsükloheks-4-een-1,2-dikarboksimiid (kaptaan - (ISO))* | 0,5 % | | |

31 | Kloorheksidiin (INN) ja selle diglükonaat, diatsetaat ja dihüdrokloriid* | 0,3 % | | |

32 | 4-kloro-3,5-ksülenool* | 0,5 % | | |

33 | 2,4-dikloro-3,5-ksülenool* | 0,1 % | | |

34 | Kinoliin-8-ool ja selle soolad* | 0,3 % | Mitte kasutada päevitusjärgsetes toodetes ja alla kolmeaastastele lastele ettenähtud talgipulbris | Mitte kasutada alla kolmeaastaste laste puhul |

35 | 1,3,5-tris (2-hüdroksüetüül)heksahüdro-1,3,5-triasiin | 0,3 % | | Sisaldab 1,3,5-tris(2-hüdroksüetüül)heksahüdro-1,3,5-triasiini |

36 | 3,3'-bis (1-hüdroksümetüül-2,5-dioksoimidasolidiin-4-üül)-1,1'-metüleendiuurea ("Imidasolidinüüluurea")* | 0,6 % | | |

37 | 4-isopropüül-m-kresool | 0,1 % | | |

38 | 2-kloro-N-(hüdroksümetüül)atseetamiid | 0,3 % kloroatseetamiidi | Pärast kasutamist mahaloputatavatele toodetele | |

39 | 1-hüdroksümetüül-5,5-dimetüül-hüdantoiin* | 0,2 %, väljendatud vaba formaldehüüdina või teoreetiliselt eeldatava formaldehüüdina | Pärast kasutamist mahaloputatavatele toodetele | Sisaldab formaldehüüdi |

40 | Naatriumpüritioon (INM)* | 0,5 % | | |

41 | 2,2'-ditiobis(püridiin-1-oksiid), magneesiumsulfaattrihüdraadi lisamisel saadud toode* | 0,5 % | | |

42 | Polü(1-heksametüleenbiguaniidhüdrokloriid)* | 0,3 % | | |

43 | 2-fenoksüetanool* | 1 % | | |

44 | Heksametüleentetraamiin* (meteenamiin) (INN) | 0,2 %, väljendatud vaba formaldehüüdina või teoreetiliselt eeldatava formaldehüüdina | | Sisaldab formaldehüüdi |

45 | 5-kloro-2-metüül-isotiasool-3(2H)-oon ja 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni ning magneesiumkloriidi ja magneesiumnitraadi segu | 0,005 % (5-kloro-2-metüül-isotiasool-3(2H)-ooni ja 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni segu vahekorras 3:1) | | |

46 | Püridiin-2-ool-1-oksiid* | 0,5 % | Ainult pärast kasutamist mahaloputatavatele toodetele | |

47 | Alumiiniumpüritioonkamsilaat (INNM) | 0,2 % | | |

48 | Meteenamiin-3-kloroallülokloriid (INNM) | 0,2 % | | |

49 | 1-(4-klorofeenoksü)-1-(imidasool-1-üül)-3,3-dimetüülbutaan-2-oon* | 0,5 % | | |

50 | 1,3-bis(hüdroksümetüül)-5,5-dimetüülimidasolidiin-2,4-dioon* | 0,2 %, väljendatud vaba formaldehüüdina või teoreetiliselt eeldatava formaldehüüdina | | Sisaldab formaldehüüdi |

51 | Bensüülalkohol* | 1 % | | |

52 | 1-dodetsüülguanidiinatsetaat (dodiin – ISO)* | 0,5 % | Pärast kasutamist mahaloputatavatele toodetele | |

| | 0,1 % | Muuks kasutuseks | |

53 | Bensetooniumkloriid (INN)* | 0,1 % | | |

54 | Bensalkooniumkloriid (INN), 1-2-bensisotiasool-3-(2H)-ood 1,1-dioksiid*, selle bromiid ja sahharinaat | 0,5 % | | |

55 | Alküül (C12-C22) trimetüülammooniumbromiid ja kloriid (sh tsetrimooniumbromiid (INN)* | 0,1 % | | |

56 | 1-fenoksüpropaan-2-ool | 1 % | | |

57 | 1-hüdroksü-4-metüül-6(2,4,4-trimeüülpentüül) 2-püridoon ja selle monoetanoolamiini sool | 1,0 % | Pärast kasutamist mahaloputatavatele toodetele | |

| | 0,5 % | Muuks kasutuseks | |

58 | 3-heptüül-2-(3-heptüül-4-metüül-4 tiosoliin-2-üülidenemetüül)-4-metüültiasoliinjodiid | 0,002 % | Kreemid, tualettveed, šampoonid | |

"

--------------------------------------------------

5. LISA

Artikli 12 lõikes 1 nimetatud loetelu

"II LISA (järgmised punktid lugeda sõnastuses):

2. 2-atsetoksüetuültrimetüülammooniumhüdroksiid (atsetüülkoliin) ja selle soolad

5. [4-(4-hüdroksü-3-jodofenoksü)-3,5-dijodofenüül]äädikhape ja selle soolad

29. 2-amino-1,2-bis(4-metoksüfenüül)etanool ja selle soolad

34. Imperatoriin [9-(3-metüülbut-2-enüüloksü)furo(3,2-g)kromeen-7-oon)

39. Antibiootikumid, välja arvatud V lisas nimetatud antibiootikumid

42. Apomorfiin [R,5,6,6a,7-tetrahüdro-6-metüül-4H-dibenso[de,g]-kinoliin-10,11-diool) ja selle soolad

48. Benisimidasool-2(3H)-oon

49. Bensasepiinid ja bensadiasepiinid

50. 1-dimetüülaminometüül-1-metüülpropüülbensoaat (amülokaiin) ja selle soolad

51. 2,2,6-trimetüül-4-piperidüülbensoaat (bensamiin) ja selle soolad

52. Isokarboksasiid*

72. Karbasooli nitroderivaadid

80. Difenoksülaat* vesinikkloriid

86. N,N-bis(2-kloroetüül)metüülamiin N-oksiid ja selle soolad

91. Kloormesanoon*

95. 2-[2-(4-klorofenüül)-2-fenüülatsetüül]indaan 1,3-dioon (klorofakinoon–ISO)

112. 2-α-tsukloheksüülbensüül(N,N,N’,N’,-tetraetüül)trimetüleendiamiin(fenetamiin)

117. O,O’-diatsetüül-N-allüül-N-normorfiin

119. O,O’-diatsetüül-N-allüül-N-normorfiin

120. N,N’-pentametüleenbis (trimetüülammoonium)soolad, nt pentametooniumbromiid*

121. N,N'-[(metüülimino)dietüleen]bis(etüüldimetüülammoonium)soolad, nt asametooniumbromiid*

124. N,N'-[heksametüleenbis(trimetüülammoonium)soolad, nt heksametooniumbromiid*

128. 2-dietüülaminoetüül-3-hüdroksü-4-fenüülbensoaat ja selle soolad

131. O,O’-dietüül O-4-nitrofenüülfosforotioaat (paratioon–ISO)

132. [(Oksalüülbisiminoetüleen)bis(o-klorobensüül)dietüülammoonium]soolad], nt ambenoomiumkloriid*

143. 1,1-bis(dimetüülaminometüül)propüülbensoaat (amüdrikaiin, alpüün) ja selle soolad

156. N-(3-karbamoüül-3,3-difenüülpropüül)-N,N-di-isopropüülmetüülammooniumi soolad, nt isopropamiidjodiid*

160. 5,5-difenüül-4-imidasolidoon

196. (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksakloro-6,7-epoksü-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahüdro-1,4:5,8-dimetaanonaftaleen (endriin–ISO)

204. Etüül-bis(4-hüdroksi-2-okso-1-bensopüraan-3-üül)atsetaat ja happe soolad

207. 4,4'-dihüdroksü-3,3'-(3-metüültiopropüülideen)dikumariin

214. Dekametüleen-bis(trimetüülammoonium)soolad, nt dekametooniumbromiid

217. α-santoniin [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-heksahüdro-3,5a-9-trimetüülnafto[1,2b]furaan-2,8-dioon

234. 3,4-dihüdro-2-metoksü-2-metüül-4-fenüül-2H,5H, püraano [3,2-c]-[1]bensopüraan-5-oon (tsüklokumarool)

243. 3-(1-naftüül)-4-hüdroksükumariin

271. 2-fenüülindaan-1,3-dioon (fenindioon)

276. Tetraetüülpürofosfaat; TEPP (ISO)

284. α-piperidiin-2-uülbensüülatsetaat (levofatsetoperaan) ja selle soolad

307. Sulfoonamiidid (sulfanüülamiid ja selle derivaadid…) ja nende soolad (ülejäänud kirje on õige)

313. Ksülometasoliin* ja selle soolad

346. 2-[4-metoksübensüül-N-(2-püridüül)amino]etüüldimetüülamiinmaleaat

358. Furo[3,2-g]kromeen-7-oon ja selle… (ülejäänud kirje on õige)"

--------------------------------------------------

6. LISA

Artikli 12 lõikes 2 nimetatud loetelu

"Nachstehende Punkte werden wie folgt berichtigt:

ANHANG II

51. 2,2,6-Trimethyl-piperidin-4-yl-benzoat

67. Phenylbutazonum*

72. Nitroderivate des Carbazols

81. 2,4-Diaminoazobenzol-hydrochlorid-citrat (Chrysoidin-hydrochlorid-citrat)

128. 2-Diathylaminoäthyl-4-phenyl-3-hydroxy-benzoat und seine Salze

130. 3-Diäthylaminopropyl-cinnamat

132. N,N'-Bis-(diäthyl)-N,N'-bis- (o-chlorbenzyl)-N,N'-(4,5-dioxo-3,6-diaza-octamethylen)-diammonium-Salze (z.B. Ambenonii chloridum*)

143. 1,1-Bis-(dimethylaminomethyl)-propyl-benzoat (Amydricaine) und seine Salze

156. N-(4-Amino-4-oxo-3,3-diphenyl-butyl)-…

196… (Endrin)

204. Äthyl-2,2-bis-(4-hydroxy-3-cumarinyl)-…

216. 2-Isopropyl-4-pentenoyl-harnstoff (Apronalid)

234. 3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H-pyrano [3,2-c] [1] benzopyran-5-on (Cyclocumarol)

254. Acenocoumarolum*

281. Physostigma venenosum Balf.

284. (–)-L-Threo–α-phenyl-2-piperidinomethanol-acetat (Levophacetoperan) und seine Salze

318. Glycoside der Thevetia neriifolia Juss.

340. p-tert.-Butyl-phenol und seine Derivate

341. p-tert.-Butyl-brenzcatechin

347. Pyribenzaminum*

351. Dibromsalicylanilide…

358. Eurocumarine [z.B. Trioxysalenum* 8-Methoxypsoralen], ausgenommen normale Gehalte in natürlichen ätherischen Ölen

ANHANG III – Teil 2

d) | Violett, | braun, | schwarz und weiss: |

Nr. 21 | 77891 | E 171, Titandioxid (und seine Gemische mit Glimmer) |

Nr. 23 | 75170 | Guanin oder Perlglanz-Mittel |

ANHANG IV – Teil 2

Fußnote 2 zur Überschrift:

…, daß der Farbstoff nicht zur Herstellung von kosmetischen Mitteln verwendet werden darf, die mit den Schleimhäuten des Auges in Berührung kommen können…

d) | Violett, | braun, | schwarz und weiß: |

Nr. 6 | 77163 | Wismutoxichlorid (und seine Verbindungen mit Glimmer) |

ANHANG V

4. p-Phenylendiamin und seine Salze."

--------------------------------------------------

7. LISA

Artikli 12 lõikes 3 nimetatud loetelu

"BIJLAGE II | Wordt gelezen: |

15…Rouwolfia | Rauwolfia |

34…genzopyran | benzopyran |

182.Etheenoxyde | Ethyleenoxide |

215.Ipecacuanha Uragoga Bailloen | Uragoga ipecacuanha Baill. |

220.Babituurzuur | Barbituurzuur |

221…bijlage IV | bijlagen IV en V |

250…alkalische zouten | alkalizouten |

268…alkalische zouten | alkalizouten |

291.Prunus Laurocerasus | Prunus laurocerasus |

314.Tetrachloortetheen | Tetrachloorethyleen |

315.Tetrachloorkoolstof | Tetrachloorkoolstof |

340.p-butyltert.- | p-tert. butyl… |

341.p-butyl tert.- | p-tert. butyl…" |

--------------------------------------------------

Top