EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R2782

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2782/75, 29. oktoober 1975, haudemunade ja kodulindude tibude tootmise ja turustamise kohta

OJ L 282, 1.11.1975, p. 100–103 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 90 - 93
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 170 - 173
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 170 - 173
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 006 P. 232 - 235
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 006 P. 232 - 235
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 002 P. 146 - 149
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 002 P. 146 - 149
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 002 P. 146 - 149
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 002 P. 146 - 149
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 002 P. 146 - 149
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 002 P. 146 - 149
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 002 P. 146 - 149
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 002 P. 146 - 149
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 002 P. 146 - 149
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 111 - 114
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 111 - 114

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; kehtetuks tunnistatud 32007R1234 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2782/oj

31975R2782Euroopa Liidu Teataja L 282 , 01/11/1975 Lk 0100 - 0103
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 6 Lk 0232
Kreekakeelne eriväljaanne: Peatükk 03 Köide 14 Lk 0090
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 6 Lk 0232
Hispaaniakeelne eriväljaanne: Peatükk 03 Köide 9 Lk 0170
Portugalikeelne eriväljaanne Peatükk 03 Köide 9 Lk 0170


Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2782/75,

29. oktoober 1975,

haudemunade ja kodulindude tibude tootmise ja turustamise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 43,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2771/75 [1] munaturu ühise korralduse kohta, eriti selle artiklit 2,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2777/75 [2] kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta, eriti selle artiklit 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust [3]

ning arvestades, et:

asutamislepingu artiklis 39 sätestatud eesmärkide saavutamiseks kodulindude suhtes on määrustes (EMÜ) nr 2771/75 ja (EMÜ) nr 2777/75 sätestatud meetmed, mis aitavad kohandada pakkumist nõudlusele;

kõnealused meetmed hõlmavad eelkõige kasutatud tootmisvahendite tundmisest lähtuvate lühi- ja pikaajaliste prognooside kasutuselevõtmise hõlbustamiseks mõeldud meetmeid ning pakendamise, veo ja märgistamisega seotud turustusnorme;

täpsed teadmised hauduma pandud munade ja koorunud tibude arvu kohta, liigitatuna linnuliigi, -kategooria ja -tüübi alusel, võimaldavad prognoosida linnukasvatussaaduste turu arengut; sel eesmärgil tuleks sätestada ka aretus- ja paljunduskarjadega seotud statistiliste andmete kogumine;

turusuundumuste võimalikult täpseks ja kiireks prognoosimiseks tuleks hauduma pandud munade ja koorunud ning turustatud tibudega seotud andmeid koguda regulaarselt;

lisaks sellele tuleb tähistada ühenduses toodetud haudemunad, et neid oleks võimalik eristada munadest, mille suhtes kohaldatakse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2772/75 [4] munade turustusnormide kohta; selliseks tähistamiseks tuleb ühenduses iga haudemuna eraldi märgistada; siiski tuleb sätestada, et neis liikmesriikides, kus see on lubatud, võib sellist tähistamist teostada vastavalt pakendamist käsitlevatele erisätetele; sellise võimaluse kasutamise korral ei tohiks siiski turustada inkubaatorist võetud eritähistuseta mune;

haudemunade ja teiste munade suhtes kohaldatavad lüüsihinnad ja maksud on erinevad; kõnealuste toodete selgeks eristamiseks tuleb haudemunad märgistada;

sama kehtib ka väljaveo kohta, eelkõige toetuste andmise võimaluse tõttu; vältimaks kaubanduse häirimist kolmandate riikidega, tuleb siiski arvesse võtta ka neis riikides kehtivaid tähistamist käsitlevaid sätteid, kuivõrd see on võimalik;

igale tootmisüksusele antav eraldusnumber, mis tembeldatakse haudemunadele või haudemune või tibusid sisaldavale pakendile, võib hõlbustada kõnealuste toodete turustamist ja käesoleva määruse järgimise kontrollimist;

nii turustamise kui ka kontrollimise suhtes on oluline märkida saatedokumentidele eelkõige tibude või haudemunade partii laadi ja päritolu käsitlevad andmed; seepärast peavad teatavad kõnealused andmed olema märgitud pakendile;

kõnealustele tootmisüksustele tuleb tagada, et kõik neid käsitlevad üksikasjalikud andmed on anonüümsed ja selle kohta kehtib statistiliste andmete salastatuse põhimõte;

tootmisüksused, kes oma vähese kaubandusliku tähtsuse tõttu ei mõjuta oluliselt üldisi statistilisi tulemusi ega turu arengut, tuleks vabastada käesoleva määruse järgimise kohustusest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. haudemunad — ühise tollitariifistiku alamrubriiki 04.05 A I a kuuluvate kodulindude munad, mis on mõeldud tibude tootmiseks ja mis on liigitatud linnuliigi, -kategooria ja -tüübi alusel ning tähistatud vastavalt käesoleva määruse sätetele;

2. tibud — ühise tollitariifistiku alamrubriiki 01.05 A kuuluvad eluskodulinnud kaaluga kuni 185 grammi, kes jagunevad järgmistesse kategooriatesse:

a) tootmistibud: tibud, kes kuuluvad ühte järgmistest tüüpidest:

i) broilertibud: tibud, keda nuumatakse ja kes tapetakse enne, kui nad saavad suguküpseks;

ii) munakanatibud: tibud, kes kasvatatakse üles toidumunade tootmiseks;

iii) liha-munakanatibud: muna- või lihatootmiseks mõeldud tibud;

b) paljundustibud: tootmistibude tootmiseks mõeldud tibud;

c) aretustibud: paljundustibude tootmiseks mõeldud tibud;

3. tootmisüksus — iseseisev tootmisüksus või mõne tootmisüksuse osakond, mis tegeleb ühega järgmistest tegevusvaldkondadest:

a) aretusfarm: tootmisüksus, kus toodetakse aretus-, paljundus- või tootmistibude tootmiseks mõeldud haudemune;

b) paljundusfarm: tootmisüksus, kus toodetakse tootmistibude tootmiseks mõeldud haudemune;

c) haudejaam: tootmisüksus, kus hautatakse mune ja koorutatakse ning tarnitakse tibusid;

4. võimsus — suurim haudemunade kogus, mida on võimalik panna samaaegselt inkubaatoritesse, koorumiskapid välja arvatud.

Artikkel 2

1. Haudemunade ja tibude turustamine ja vedu ning haudemunade inkubatsioon kaubanduslikel või ärilistel eesmärkidel on ühenduse territooriumil lubatud ainult juhul, kui järgitakse käesoleva määruse sätteid.

2. Aretusfarmid ja muud paljundusfarmid, kus on vähem kui 100 lindu, ning haudejaamad, mille võimsus on vähem kui 1000 haudemuna, ei ole kohustatud käesolevat määrust järgima.

Artikkel 3

Tootmisüksuse taotluse korral registreeritakse ta liikmesriigi määratud pädeva asutuse juures ja talle antakse eraldusnumber.

Tootmisüksustelt, kes ei järgi käesoleva määruse sätteid, võib eraldusnumbri ära võtta.

Artikkel 4

Iga liikmesriik edastab teistele liikmesriikidele ja komisjonile kolme kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist oma territooriumil asuvate tootmisüksuste nimekirja, esitades iga tootmisüksuse eraldusnumbri, nime ja aadressi. Kõikidest muudatustest kõnealuses nimekirjas teatatakse liikmesriikidele ja komisjonile iga kvartali alguses.

Artikkel 5

1. Iga haudemuna märgistatakse eraldi. Märgistamiseks trükib tootja haudemunadele oma eraldusnumbri.

2. Liikmesriigid võivad siiski lubada haudemunade tähistamist lindiga, mis kinnitatakse pakendi külge nii, et pärast pakendi avamist muutub see kasutamiskõlbmatuks; nimetatud lindile peab olema märgitud vähemalt linnuliik, kellelt munad pärinevad, ja tootja eraldusnumber.

Seda võimalust kasutav liikmesriik teavitab sellest teisi liikmesriike ja komisjoni ning edastab neile sel eesmärgil vastuvõetud sätted.

Selliselt tähistatud haudemune võib vedada, turustada või hauduma panna ainult seda võimalust kasutavas liikmesriigis.

3. Haudemune veetakse ainult täielikult puhastes pakendites, mis sisaldavad ainult ühe linnuliigi, -kategooria või -tüübi haudemune, mis pärinevad ühest ja samast tootmisüksusest ja on tähistatud vähemalt sõnadega: "eggs for hatching", "Bruteier", "œufs à couver", "uova da cova", "broedeieren" või "rugeæg".

4. Teatavates kolmandates impordiriikides kehtivate normide järgimiseks võivad väljaveoks mõeldud haudemunad ja nende pakendid olla varustatud käesolevas määruses sätestamata andmetega, tingimusel et ei ole ohtu neid käesolevas määruses või määruses (EMÜ) nr 2772/75 ja selle rakendusmäärustes sätestatud andmetega segi ajada.

Artikkel 6

Kolmandatest riikidest pärinevaid haudemune võib sisse vedada ainult juhul, kui neile on vähemalt kolme millimeetri kõrguste tähtedega trükitud päritoluriigi nimi ja sõnad: "hatching", "Brutei", "à couver", "cova", "broedei" või "rugeæg". Nende pakendid peavad sisaldama ainult ühe linnuliigi, -kategooria või -tüübi haudemune, mis on pärit samast päritoluriigist selleltsamalt saatjalt ja millele on märgitud vähemalt järgmised andmed:

a) munadele trükitud tähised;

b) kodulinnuliik, kellelt munad pärinevad;

c) saatja nimi või ärinimi ja aadress.

Artikkel 7

Igas haudejaamas peetakse ühte või mitut registrit, millesse kantakse liikide, kategooriate (aretus-, paljundus- või tootmiskari) ja tüüpide (liha või munade tootmine või mõlemad) lõikes järgmised andmed:

a) munade haudumapaneku kuupäev ja hauduma pandud munade arv, haudemunad tootnud tootmisüksuse eraldusnumber ja inkubaatorist välja võetud märgistamata munade arv;

b) koorumispäev, koorunud tibude arv ja tegelikuks kasutamiseks mõeldud tibude arv.

Artikkel 8

Enne haudumapanekut märgistamata haudemunad, mis võetakse inkubaatorist välja, hävitatakse või varustatakse kindlaksmääratavate eraldusmärkidega, juhul kui neid turustatakse määruse (EMÜ) nr 2772/75 artikli 1 lõikes 2 määratletud tööstusmunadena.

Artikkel 9

1. Iga haudejaam teatab korra kuus liikmesriigi pädevale asutusele liikide, kategooriate ja tüüpide lõikes haudumapandud munade, koorunud tibude ja tegelikuks kasutamiseks mõeldud tibude arvu.

2. Vajaduse korral nõutakse lõikes 1 nimetamata tootmisüksustelt statistilisi andmeid aretus- ja paljunduskarjade lindude kohta vastavalt määruse (EMÜ) nr 2777/75 artiklis 17 sätestatud korras vastuvõetud eeskirjadele ja tingimustele.

Artikkel 10

1. Pärast artiklis 9 nimetatud andmete laekumist ja analüüsimist edastavad liikmesriigid komisjonile eelmise kuu andmetel põhineva kuukokkuvõtte niipea kui võimalik.

Lisaks märgitakse liikmesriikide esitatud kokkuvõtetes sama kuu jooksul sisseveetud ja väljaveetud tibude arv linnuliikide, -kategooriate ja -tüüpide lõikes.

2. Komisjon võrdleb nimetatud andmete kokkuvõtteid ja kasutab neid. Ta teavitab sellest liikmesriike.

Artikkel 11

1. Tibud pakitakse linnuliikide, -tüüpide ja -kategooriate kaupa.

2. Karbid sisaldavad ainult ühest haudejaamast pärit tibusid ja neile on märgitud vähemalt haudejaama eraldusnumber.

Artikkel 12

Kolmandatest riikidest pärinevaid tibusid võib sisse vedada ainult juhul, kui nad on rühmitatud artikli 11 lõike 1 kohaselt. Karbid peavad sisaldama ainult samast päritoluriigist ja selleltsamalt saatjalt pärinevaid tibusid ja neile on märgitud vähemalt järgmised andmed:

a) päritoluriigi nimi;

b) kodulinnuliik, kellelt tibud pärinevad;

c) saatja nimi või ärinimi ja aadress.

Artikkel 13

1. Iga lähetatava haudemunade või tibude partii kohta koostatakse saatedokument, mis sisaldavad vähemalt järgmisi andmeid:

a) tootmisüksuse nimi või ärinimi, aadress ja eraldusnumber;

b) haudemunade või tibude arv liigitatuna linnuliigi, -kategooria ja -tüübi alusel;

c) lähetuskuupäev;

d) kaubasaaja nimi ja aadress.

2. Kolmandatest riikidest sisseveetud haudemunade ja tibude partiide puhul tuleb tootmisüksuse eraldusnumber asendada päritoluriigi nimega.

Artikkel 14

Käesoleva määrusega nõutavad andmed kirjutatakse selgesti loetavalt.

Need andmed ja saatedokumendid koostatakse vähemalt ühes ühenduse keeles.

Artikkel 15

Teatavates kolmandates impordiriikides kehtivate normide järgimiseks võib väljaveoks mõeldud pakenditele märkida käesolevas määruses sätestamata andmeid, tingimusel et ei ole ohtu neid käesolevas määruses sätestatutega segi ajada.

Artikkel 16

Käesoleva määruse sätete järgimist kontrollivad iga liikmesriigi määratud asutused. Nende asutuste loetelu edastatakse teistele liikmesriikidele ja komisjonile hiljemalt üks kuu enne käesoleva määruse jõustumiskuupäeva. Teistele liikmesriikidele ja komisjonile teatatakse kõigist muudatustest selles nimekirjas.

Artikkel 17

Käesoleva määruse üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastavalt vajadusele vastu kas määruse (EMÜ) nr 2771/75 artiklis 17 või määruse (EMÜ) nr 2777/75 artiklis 17 sätestatud korras.

Artikkel 18

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, tagamaks artikli 9 kohaselt esitatud teabe anonüümsus ja salastatus.

2. Registritesse kantud andmeid võivad kasutada ainult käesoleva määruse kohaldamise eest vastutavad ametiasutused.

Artikkel 19

1. Käesolevaga tühistatakse nõukogu 27. juuni 1972. aasta määrus (EMÜ) nr 1349/72 haudemunade ja kodulindude tibude tootmise ja turustamise kohta, [5] muudetud määrusega (EMÜ) nr 225/73 [6].

2. Viiteid lõikega 1 tühistatud määrusele tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 20

Käesolev määrus jõustub 1. novembril 1975.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 29. oktoober 1975

Nõukogu nimel

eesistuja

G. Marcora

[1] EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49.

[2] EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77.

[3] EÜT C 128, 9.6.1975, lk 39.

[4] EÜT L 282, 1.11.1975, lk 56.

[5] EÜT L 148, 30.6.1972, lk 7.

[6] EÜT L 27, 1.2.1973, lk 16.

--------------------------------------------------

Top