EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010A0113(01)

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping, mis käsitleb Euroopa Liidust pärinevate finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist terroristide rahastamise jälgimisprogrammi raames

OJ L 8, 13.1.2010, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2010

22010A0113(01)

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping, mis käsitleb Euroopa Liidust pärinevate finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist terroristide rahastamise jälgimisprogrammi raames

Euroopa Liidu Teataja L 008 , 13/01/2010 Lk 0011 - 0016


TÕLGE

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline

leping,

mis käsitleb Euroopa Liidust pärinevate finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja edastamist terroristide rahastamise jälgimisprogrammi raames

EUROOPA LIIT

ühelt poolt ja

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

teiselt poolt,

edaspidi "lepinguosalised",

SOOVIDES oma demokraatlike ühiskondade ja ühiste väärtuste, õiguste ja vabaduste kaitsmiseks ennetada terrorismi ja selle rahastamist ning võidelda nende vastu;

PÜÜDES edendada ja ergutada lepinguosaliste vahelist koostööd üleatlandilise partnerluse vaimus;

TULETADES MEELDE ÜRO konventsioone terrorismi ja selle rahastamise vastu võitlemise kohta, ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohaseid resolutsioone terrorismi vastase võitluse valdkonnas, eelkõige ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1373 (2001);

TUNNISTADES, et Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi terroristide rahastamise jälgimisprogramm ("TFTP") on olnud kasulik terroristide ja nende rahastajate tuvastamisel ja tabamisel ning selle abil on saadud mitmeid juhtlõngu, mis on edastatud terrorismivastase võitluse eesmärkidel pädevatele ametiasutustele kogu maailmas, millel on eriline väärtus Euroopa Liidu liikmesriikide ("liikmesriigid") jaoks;

MÄRKIDES TFTP olulisust terrorismi ja selle rahastamise ennetamisel ja selle vastu võitlemisel Euroopa Liidus ja mujal, ning Euroopa Liidu olulist rolli selle tagamisel, et finantstehinguid käsitlevate sõnumite edastamise määratud teenuseosutajad teevad kättesaadavaks Euroopa Liidu territooriumil säilitatavad finantstehinguid käsitlevad sõnumiandmed, mis on vajalikud terrorismi ja selle rahastamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks, tingimusel et järgitakse rangelt eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitsemeetmeid;

PIDADES SILMAS Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikes 2 sätestatud põhiõiguste austamist ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 8 lõikes 2 sätestatud proportsionaalsuse ja vajalikkuse põhimõtet seoses õigusega eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, Euroopa Nõukogu konventsiooni nr 108 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7 ja 8;

RÕHUTADES eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse alaseid ühiseid väärtusi Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides, sealhulgas tähtsust, mida mõlemad lepinguosalised omistavad nõuetekohasele menetlusele ja õigusele saada õiglast kohtumõistmist valitsuse ebaõige tegevuse korral;

VÕTTES TEADMISEKS range kontrolli ja järelevalve, mida Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium teostab finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemisel, kasutamisel ja levitamisel TFTP raames, mida on kirjeldatud 20. juuli 2007. aasta Euroopa Liidu Teatajas ja 23. oktoobril 2007. aastal Ameerika Ühendriikide föderaalregistris avaldatud Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi ettekannetes, milles kajastatakse praegust Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelist koostööd ülemaailmses terrorismivastases võitluses;

TULETADES MEELDE, et oma õiguste tõhusa kasutamise tagamiseks on kõigil isikutel sõltumata kodakondsusest võimalik esitada kaebus sõltumatule andmekaitseasutusele või muule sarnasele asutusele, sõltumatule ja erapooletule kohtule või tribunalile tõhusate õiguskaitsevahendite leidmiseks;

VÕTTES ARVESSE, et asjakohane haldus- või õiguskaitse on muu hulgas kättesaadav isikuandmete väärkasutust käsitlevate Ameerika Ühendriikide õigusaktide alusel, sealhulgas 1946. aasta haldusmenetluse seaduse (Administrative Procedure Act) (5 U.S.C. 701 et seq.), 1978. aasta peainspektori seaduse (Inspector General Act) (5 U.S.C. App.), 2007. aasta 9/11 komisjoni seaduse rakendamissoovituste (Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007) (42 U.S.C. 2000ee et seq.), arvutipettusi ja sellealast kuritarvitamist käsitleva seaduse (Computer Fraud and Abuse Act (18 U.S.C. 1030) ning teabevabadust käsitleva seaduse (Freedom of Information Act) (5 U.S.C. 552) (muudetud kujul) alusel;

TULETADES MEELDE, et õigusaktide kohaselt on Euroopa Liidus finantsasutuste ja finantstehinguid käsitlevate sõnumite edastamisteenuse osutajate kliente teavitatud sellest, et finantstehingute dokumentides sisalduvaid isikuandmeid võib edastada ELi liikmesriikide või kolmandate riikide ametiasutustele õiguskaitse eesmärkidel;

KINNITADES, et käesolev leping ei ole aluseks tulevastele Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu või ühe lepinguosalise ja mis tahes riigi vahelistele lepingutele, mis käsitlevad finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete edastamist ja töötlemist või muud liiki andmete edastamist ja töötlemist või andmekaitset;

TUNNISTADES, et käesolevas lepingus ei tehta erandit liikmesriikide andmekaitseasutuste olemasolevatest volitustest kaitsta üksikisikuid seoses nende isikuandmete töötlemisega; ja

KINNITADES samuti, et käesolev leping ei piira muude õiguskaitset või teabevahetust käsitlevate lepingute või kokkulepete kohaldamist lepinguosaliste vahel või Ameerika Ühendriikide ja liikmesriikide vahel,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Lepingu eesmärk

1. Käesoleva lepingu eesmärk on täiel määral eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse põhimõtet ning muid käesolevas lepingus sätestatud tingimusi järgides tagada, et

a) finantstehinguid käsitlevad sõnumid ja nendega seotud andmed, mida säilitavad Euroopa Liidu territooriumil rahvusvaheliste finantstehinguid käsitlevate sõnumite edastamisteenuste osutajad, kes määratakse ühiselt käesoleva lepingu alusel, tehakse Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi taotlusel kättesaadavaks terrorismi või selle rahastamise ennetamise, uurimise, avastamise või selle eest kohtulikule vastutusele võtmise eesmärkidel, ja

b) TFTP raames saadud asjakohane teave tehakse kättesaadavaks liikmesriikide õiguskaitse, avaliku julgeoleku või terrorismivastase võitlusega tegelevatele asutustele, Europolile ja Eurojustile terrorismi või selle rahastamise ennetamise, uurimise, avastamise või selle eest kohtulikule vastutusele võtmise eesmärkidel.

2. Ameerika Ühendriigid ning Euroopa Liit ja selle liikmesriigid võtavad oma pädevuse piires kõik vajalikud ja asjakohased meetmed käesoleva lepingu sätete rakendamiseks ja eesmärkide saavutamiseks.

Artikkel 2

KohaldamisalaTerrorismi ja terrorismi rahastamisega seotud toimingud

Käesolevat lepingut kohaldatakse finantstehinguid käsitlevate sõnumite ja nendega seotud andmete saamise ja kasutamise suhtes, et ennetada, uurida, avastada või võtta kohtulikule vastutusele:

a) isikud või üksused, kelle toimingud hõlmavad vägivalda või on muul viisil ohtlikud inimelule või loovad ohu varale või infrastruktuurile ning mille laadi ja konteksti arvestades on alust arvata, et need on pandud toime järgmistel eesmärkidel:

i) elanikkonna hirmutamine või sundimine;

ii) valitsuse või rahvusvahelise organisatsiooni hirmutamine, sundimine või veenmine midagi tegema või millegi tegemisest hoiduma või

iii) mõne riigi või rahvusvahelise organisatsiooni poliitilise, põhiseadusliku, majandusliku või ühiskondliku korra tõsine tasakaalust väljaviimine või hävitamine;

b) isikud või üksused, kes aitavad kaasa alapunktis a kirjeldatud toimingutele, sponsivad või toetavad rahaliselt, materiaalselt või tehnoloogiliselt neid toiminguid või osutavad nende toimingute toetamiseks rahalisi või muid teenuseid, või

c) isikud või üksused, kes soodustavad, õhutavad või püüavad toime panna alapunktides a või b kirjeldatud toiminguid.

Artikkel 3

Määratud teenuseosutajate poolt andmete edastamise tagamine

Kooskõlas käesoleva lepinguga tagab Euroopa Liit, et lepinguosaliste poolt käesoleva lepingu alusel ühiselt rahvusvahelisi finantstehinguid käsitlevate sõnumite edastamise teenuse osutajateks määratud üksused ("määratud teenuseosutajad") teevad Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumile terrorismi või selle rahastamise ennetamise, uurimise, avastamise või selle eest kohtulikule vastutusele võtmise eesmärkidel kättesaadavaks taotletavad finantstehinguid käsitlevad sõnumiandmed ja seonduvad andmed ("edastatud andmed").

Artikkel 4

Ameerika Ühendriikide taotlused andmete saamiseks määratud teenuseosutajatelt

1. Vastavalt 25. juunil 2003 Washingtonis allakirjutatud Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise vastastikuse õigusabi osutamise lepingu artiklile 8 ja sellega seotud Ameerika Ühendriikide ja määratud teenuseosutaja asukohaliikmesriigi või selle liikmesriigi, kus ta taotletavaid andmeid säilitab, kahepoolses vastastikuse õigusabi vahendis sätestatule esitab Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium käimasolevale uurimisele tuginedes taotluse, mis käsitleb artiklis 2 osutatud konkreetset tegu, mis on toime pandud või mille puhul on olemasolevale teabele või tõenditele tuginedes alust arvata, et see võidakse toime panna. Sellega seoses käsitatakse Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi haldusasutusena, kellele võib osutada abi.

2. Taotluses määratletakse võimalikult selgelt selleks vajalikud määratud teenuseosutaja poolt Euroopa Liidu territooriumil säilitatavad andmed. Andmete hulka võib kuuluda identifitseeriv teave tehingu algataja ja/või makse saaja kohta, sealhulgas nimi, kontonumber, aadress, riigisisene isikukood ja muud isikuandmed, mis on seotud finantstehinguid käsitlevate sõnumitega.

Taotluses põhjendatakse andmete vajalikkust ja see peab olema võimalikult kitsalt piiritletud, et minimeerida taotletavate andmete hulka, võttes nõuetekohaselt arvesse geograafilisi, ohu- ja haavatavuse analüüse.

3. Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium edastab taotluse selle liikmesriigi keskasutusele, kus määratud teenuseosutaja asub või kus ta taotletavaid andmeid säilitab.

4. Ameerika Ühendriikide edastab samaaegselt teise liikmesriigi keskasutusele kõnealuse taotluse koopia. USA edastab samaaegselt kõnealuse taotluse koopia ka kõnealuste liikmesriikide Eurojusti liikmetele.

5. Lõike 2 kohase põhjendatud taotluse saamisel kontrollib taotluse saanud liikmesriigi keskasutus, kas taotlus vastab käesolevale lepingule ja kahepoolse vastastikuse õigusabi lepingus sätestatud kohaldatavale nõuetele. Kui keskasutus leiab kontrollimisel, et taotlus vastab nõuetele, edastatakse see pädevale asutusele täitmiseks taotluse saanud liikmesriigi õigusaktide kohaselt.

Kui kõnealune taotlus on edastatud selle liikmesriigi keskasutusele, kus määratud teenuseosutaja asub, osutab see liikmesriik, kus vastavaid andmeid säilitatakse, abi kõnealuse taotluse täitmisel.

Taotlus tuleb täita viivitamata.

6. Kui määratud teenuseosutaja ei suuda tehnilistel põhjustel taotluse täitmiseks vajalikke konkreetseid andmeid kindlaks teha ja esitada, edastatakse taotluse saanud liikmesriigi pädevale asutusele kõik potentsiaalselt asjakohased andmed kooskõlas artikli 5 lõikega 2.

7. Andmeid edastatakse taotluse saanud liikmesriigi ja Ameerika Ühendriikide määratud asutuste vahel.

8. Euroopa Liit tagab, et määratud teenuseosutajad registreerivad üksikasjalikult kõik andmed, mis on taotluse saanud liikmesriigi pädevale asutusele käesoleva lepingu täitmise eesmärgil edastatud.

9. Andmeid, mis on seaduslikult käesoleva sätte alusel edastatud, võib otsida artiklis 2 osutatud tegudega seotud teiste uurimiste jaoks, järgides täielikult käesoleva lepingu artikli 5 sätteid.

Artikkel 5

Edastatud andmete töötlemisel rakendatavad kaitsemeetmed

1. Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium tagab, et edastatud andmeid töödeldakse vastavalt käesoleva lepingu sätetele.

2. TFTP ei hõlma ei praegu ega edaspidi andmete hankimist ega mingit muud algoritmilist või automaatset profileerimist või arvutipõhist filtreerimist. Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium tagab isikuandmete kaitse järgmiste kaitsemeetmete abil, mida kohaldatakse diskrimineerimata, seda eriti kodakondsuse või asukohamaa alusel:

a) edastatud andmeid töödeldakse üksnes terrorismi või selle rahastamise ennetamiseks, uurimiseks, avastamiseks või selle eest kohtulikule vastutusele võtmiseks;

b) kõik edastatavate andmete otsingud peavad tuginema juba olemasolevale teabele või tõenditele, mis annavad alust arvata, et otsingusubjektil on seoseid terrorismiga või terrorismi rahastamisega;

c) iga konkreetne edastatud andmete TFTP otsing peab olema kitsalt piiritletud, peab tõendama, et on alust arvata, et otsingusubjektil on seoseid terrorismiga või terrorismi rahastamisega, ning see registreeritakse (kaasa arvatud otsingu algatamiseks vajalik seos terrorismi või terrorismi rahastamisega);

d) edastatud andmeid tuleb hoida turvalises füüsilises keskkonnas, säilitada eraldi mis tahes muudest andmetest, kõrgetasemeliste süsteemide ja füüsilise sissetungimise kontrollidega, et vältida andmetele loata juurdepääsu;

e) juurdepääs edastatud andmetele antakse üksnes analüütikutele, kes uurivad terrorismi või selle rahastamist, ja isikutele, kes on seotud TFTP tehnilise toetuse, halduse ja järelevalve teostamisega;

f) edastatud andmetest ei tohi teha koopiaid, v.a avariijärgse taastamise eesmärgil tehtud koopiad;

g) edastatud andmeid ei või manipuleerida, muuta, täiendada ega ühendada mis tahes muude andmebaasidega;

h) käesoleva lepingu alusel TFTP abil saadud terrorismivihjeid jagatakse üksnes Ameerika Ühendriikide, Euroopa Liidu või kolmandate riikide õiguskaitse, avaliku julgeoleku või terrorismivastase võitlusega tegelevate asutustega terrorismi või selle rahastamise ennetamise, uurimise, avastamise või selle eest kohtulikule vastutusele võtmise eesmärgil;

i) käesoleva lepingu kehtivusaja jooksul teeb Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium läbivaatuse, et teha kindlaks kõik välja võtmata jäänud andmed, mis ei ole enam terrorismi või selle rahastamise vastu võitlemiseks vajalikud. Kui sellised andmed on tuvastatud, peab menetlus nende andmete kustutamiseks algama kahe (2) kuu jooksul alates kuupäevast, mil need tuvastati ja lõppema võimalikult varsti pärast seda, kuid igal juhul mitte hiljem kui kaheksa (8) kuud pärast nende tuvastamist, välja arvatud erakorralistel tehnilistel asjaoludel;

j) kui selgub, et edastatud on finantstehinguid käsitlevad sõnumiandmed, mille kohta ei ole taotlust esitatud, kustutab Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium sellised andmed viivitamatult ja jäädavalt ning teavitab sellest asjaomast määratud teenusteosutajat ja taotluse saanud liikmesriigi keskasutust;

k) võttes arvesse alapunkti i, kustutatakse kõik välja võtmata jäänud andmed, mis on saadud enne 20. juulit 2007 mitte hiljem kui viis (5) aastat pärast seda kuupäeva;

l) võttes arvesse alapunkti i, kustutatakse kõik välja võtmata jäänud andmed, mis on saadud 20. juulil 2007 või pärast seda kuupäeva, mitte hiljem kui viis (5) aastat pärast nende andmete saamist; ja

m) edastatud andmetest saadud teabe suhtes, sealhulgas alapunkti h alusel edastatud teave, kehtestatakse säilitamise tähtaeg, mis määratakse konkreetse valitsusasutuse konkreetsete eeskirjade ja andmete säilitamise tähtaegade kohaselt.

Artikkel 6

Piisavus

Tingimusel, et käesolevas lepingus sätestatud eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse alaseid kohustusi jätkuvalt täidetakse, loetakse, et Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium tagab piisava kaitse taseme käesoleva lepingu alusel Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidele edastatavatele finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete ja seonduvate andmete töötlemisele.

Artikkel 7

Omaalgatuslik teabe edastamine

1. Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium tagab, et asjaomaste liikmesriikide õiguskaitse, avaliku julgeoleku või terrorismivastase võitlusega tegelevatele asutustele ja vajaduse korral Europolile tema pädevuse ulatuses on võimalikult kiiresti kättesaadav TFTP kaudu hangitud teave, mis võib aidata kaasa terrorismi või selle rahastamise uurimisele, tõkestamisele, avastamisele või selle eest kohtulikule vastutusele võtmisele Euroopa Liidus. Mis tahes järelinfo, mis võib kaasa aidata terrorismi või selle rahastamise ennetamisele, uurimisele, avastamisele või selle eest kohtulikule vastutusele võtmisele Ameerika Ühendriikides, saadetakse vastastikkuse põhimõttel tagasi Ameerika Ühendriikidele.

2. Tõhusa teabevahetuse hõlbustamiseks võib Europol määrata Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi kontaktametniku. Kontaktametniku staatuse üksikasjad ja ülesanded otsustatakse lepinguosaliste poolt ühiselt.

Artikkel 8

ELi taotlused TFTP otsingute teostamiseks

Kui Euroopa Liidu liikmesriigi õiguskaitse, avaliku julgeoleku või terrorismivastase võitlusega tegelev asutus, Europol või Eurojust otsustab, et on alust arvata, et isikul või üksusel on seos terrorismiga vastavalt nõukogu raamotsusega 2008/919/JSK muudetud nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK artiklitele 1–4, võivad need ametiasutused nõuda TFTP kaudu saadava asjakohase teabe otsingut. Vastuseks sellistele taotlustele teostab Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium viivitamatult artikli 5 kohase otsingu ja esitab asjakohase teabe.

Artikkel 9

Koostöö tulevase võrdväärse ELi süsteemiga

Juhul, kui Euroopa Liidus või ühes või mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis, mis nõuab/nõuavad Ameerika Ühendriikides säilitatud finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete kättesaadavaks tegemist, rakendatakse Ameerika Ühendriikide TFTPga võrdväärne ELi süsteem, teeb Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium aktiivselt vastastikkuse põhimõtte alusel ja kasutades asjakohaseid kaitsemeetmeid koostööd mis tahes asjaomase rahvusvahelisi finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete edastamise teenuseosutajaga, mis asub Ameerika Ühendriikide territooriumil.

Artikkel 10

Ühine läbivaatamine

1. Ühe lepinguosalise taotlusel ja alati kuue kuu möödumisel vaatavad lepinguosalised käesoleva lepingu rakendamise ühiselt läbi, eelkõige kontrollides käesolevas lepingus sätestatud eraelu puutumatuse, isikuandmete kaitse ja vastastikust kohaldatavust käsitlevaid sätteid. Läbivaatamine peab hõlmama edastatud andmete proportsionaalsuse hindamist, mis põhineb nende andmete väärtusel terrorismi või selle rahastamise uurimiseks, ennetamiseks, avastamiseks või selle eest kohtulikule vastutusele võtmiseks.

2. Kõnealusel läbivaatamisel esindavad Euroopa Liitu Euroopa Liidu eesistujariik, Euroopa Komisjon ja kaks andmekaitseasutuste esindajat liikmesriikidest, kellest vähemalt üks on liikmesriigist, kus määratud teenuseosutaja asub. Ameerika Ühendriike esindab Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium.

3. Läbivaatamise jaoks tagab Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium juurdepääsu asjaomastele dokumentidele, süsteemidele ja töötajatele ning samuti täpsed andmed kättesaadavaks tehtud finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete arvu kohta ning selle kohta, mitmel korral on antud juhtlõngu. Kokkuleppeosalised määravad ühiselt läbivaatamise üksikasjad.

Artikkel 11

Hüvitamine

1. Igal isikul on õigus saada mõistlike ajavahemike järel tehtud taotluste korral piiranguteta ja liigsete viivituste või kulutusteta kinnitust oma andmekaitseasutuselt, kas kõik vajalikud kontrollid tema andmekaitse alaste õiguste austamise tagamiseks on Euroopa Liidus vastavalt käesolevale lepingule tehtud ning eriti seda, kas tema isikuandmete töötlemisel on rikutud käesolevat lepingut. Selline õigus võib sõltuda riigisiseste seaduste alusel kohaldatavatest vajalikest ja proportsionaalsetest meetmetest, muu hulgas avaliku julgeoleku või riigi julgeoleku kaitseks või selleks, et mitte takistada kuritegude ennetamist, uurimist, avastamist või selle eest kohtulikule vastutusele võtmist, arvestades asjakohaselt asjassepuutuva isiku seaduslikku huvi.

2. Lepinguosalised võtavad kõik mõistlikud meetmed, et tagada, et Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium ja kõik asjaomased liikmesriigid teavitavad sellest üksteist viivitamata ning konsulteerivad vajaduse korral omavahel ja lepinguosalistega, kui nad leiavad, et isikuandmete töötlemisel on rikutud käesolevat lepingut.

3. Isikul, kes leiab, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud käesolevat lepingut, on õigus otsida tõhusat õiguskaitset kohtute või haldusasustuste kaudu vastavalt Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide seaduste alusel.

Artikkel 12

Konsulteerimine

1. Lepinguosalised peavad vastavalt vajadusele konsultatsioone, et võimaldada käesoleva lepingu tõhusamaim võimalik kasutamine, sealhulgas eesmärgiga hõlbustada mis tahes vaidluse lahendamist seoses käesoleva lepingu tõlgendamise või kohaldamisega.

2. Lepinguosalised võtavad meetmeid, et vältida lepingu kohaldamisest tulenevalt üksteise liigset koormamist. Kui liigne koormus tekib siiski, peavad lepinguosalised viivitamata konsultatsioone, eesmärgiga käesoleva lepingu kohaldamist hõlbustada, sealhulgas võtavad selliseid meetmeid, mis võivad olla vajalikud olemasoleva ja tulevase koormuse vähendamiseks.

3. Lepinguosalised konsulteerivad viivitamatult juhul, kui ükskõik milline kolmas pool, sealhulgas teise riigi asutus, vaidlustab või esitab õigusliku nõude ükskõik millises käesoleva lepingu mõju või rakendamisega seotud küsimuses.

Artikkel 13

Mittekõrvalekaldumine

Käesoleva lepinguga ei kavatseta Ameerika Ühendriikide ega Euroopa Liidu või selle liikmesriikide õigusaktidest kõrvale kalduda ega neid muuta. Käesolev leping ei loo ega anna mingeid õigusi ega hüvesid ühelegi muule era- või avalik-õiguslikule isikule või üksusele.

Artikkel 14

Lõpetamine

1. Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu igal ajal peatada või lõpetada, andes sellest diplomaatiliste kanalite kaudu teada. Peatamine jõustub kümme (10) päeva pärast sellise teate kättesaamist. Leping lõpeb kolmkümmend (30) päeva pärast sellise teate kättesaamist.

2. Olenemata käesoleva lepingu lõpetamisest või peatamisest jätkatakse kogu käesoleva lepingu kohaselt Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi valduses oleva teabe töötlemist vastavalt käesolevale lepingule.

Artikkel 15

Lõppsätted

1. Käesolev leping jõustub järgmise kuu esimesel päeval pärast kuupäeva, mil lepinguosalised on vahetanud teateid selleks vajalike sisemenetluste lõpuleviimisest.

2. Käesolevat lepingut kohaldatakse ajutiselt alates 1. veebruarist 2010 kuni selle jõustumiseni, võttes arvesse lõiget 3.

3. Kui lepingut ei ole eelnevalt lõpetatud vastavalt artiklile 14 või lepinguosaliste kokkuleppe kohaselt, lõppeb käesoleva lepingu kehtivus ja mõju mitte hiljem kui 31. oktoobril 2010.

4. Niipea, kui jõustub Lissaboni leping, üritavad lepinguosalised sõlmida käesolevale lepingule järgneva pikaajalise lepingu.

5. Koostatud Brüsselis 30. novembril 2009 kahes eksemplaris inglise keeles. Käesolev leping koostatakse ka bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles. Mõlemad lepinguosalised loevad nimetatud keeleversioone pärast lepingu heakskiitmist võrdselt autentseteks.

--------------------------------------------------

Top