EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A0621(01)

Euroopa-Vahemere piirkonna leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel

OJ L 147, 21.6.2000, p. 3–172 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 073 P. 206 - 374
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 073 P. 206 - 374
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 042 P. 71 - 238

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

22000A0621(01)Euroopa Liidu Teataja L 147 , 21/06/2000 Lk 0003 - 0171


Euroopa-Vahemere piirkonna leping,

millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel [1]

BELGIA KUNINGRIIK,

TAANI KUNINGRIIK,

SAKSAMAA LIITVABARIIK,

KREEKA VABARIIK,

HISPAANIA KUNINGRIIK,

PRANTSUSE VABARIIK,

IIRIMAA,

ITAALIA VABARIIK,

LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK,

MADALMAADE KUNINGRIIK,

AUSTRIA VABARIIK,

PORTUGALI VABARIIK,

SOOME VABARIIK,

ROOTSI KUNINGRIIK,

SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK,

kes on Euroopa Ühenduse asutamislepingu ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu osalised (edaspidi "liikmesriigid"), ja

EUROOPA ÜHENDUS,

EUROOPA SÖE- JA TERASEÜHENDUS,

edaspidi "ühendus", ühelt poolt ja

IISRAELI RIIK,

edaspidi "Iisrael", teiselt poolt,

ARVESTADES ühenduse ja selle liikmesriikide ning Iisraeli vaheliste ajalooliste sidemete tähtsust ja nende ühiseid väärtusi,

ARVESTADES, et ühendus, selle liikmesriigid ja Iisrael soovivad neid sidemeid tugevdada ja seada sisse püsivad suhted, mis põhinevad vastastikkusel ja koostööl, ning edendada Iisraeli majanduse edasist integratsiooni Euroopa majandusesse,

ARVESTADES tähtsust, mida lepinguosalised omistavad majandusvabaduse põhimõttele ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja põhimõtetele, eelkõige inimõiguste ja demokraatia järgimisele, mis ongi assotsiatsiooni aluseks,

OLLES TEADLIKUD vajadusest oma pingutused ühendada, et piirkondliku koostöö kaudu tugevdada poliitilist stabiilsust ja majanduse arengut,

SOOVIDES alustada ja arendada korrapärast poliitilist dialoogi vastastikust huvi pakkuvates kahepoolsetes ja rahvusvahelistes küsimustes,

SOOVIDES pidada ja süvendada lepinguosalistele kasulikku dialoogi majandus-, teadus-, tehnoloogia-, kultuuri-, audiovisuaal- ja sotsiaalküsimustes,

ARVESTADES, et nii ühendus kui ka Iisrael on kohustunud järgima vabakaubandusest ja eelkõige üldisest tolli- ja kaubanduskokkuleppest (GATT) pärast läbirääkimiste Uruguay vooru tulenevaid õigusi ja kohustusi,

OLLES VEENDUNUD, et assotsiatsioonileping loob uued võimalused nende majandussuhetele ja eelkõige kaubanduse, investeerimise ning majandus- ja tehnoloogiakoostöö arengule,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

1. Käesolevaga luuakse ühelt poolt ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli vaheline assotsiatsioon.

2. Käesoleva lepingu eesmärgid on järgmised:

- luua sobiv raamistik poliitiliseks dialoogiks, mis võimaldab arendada lepinguosaliste vahelisi tihedaid poliitilisi suhteid,

- edendada ühenduse ja Iisraeli vaheliste majandussuhete kooskõlalist arengut muu hulgas toodete ja teenustega kauplemise laiendamise, asutamisõiguse vastastikuse piirangutest vabastamise, riigihangete edasise järkjärgulise liberaliseerimise, kapitali vaba liikumise ning teadus- ja tehnoloogiakoostöö tugevdamise teel ning seeläbi soodustada ühenduses ja Iisraelis majandustegevuse arengut, elu- ja töötingimuste paranemist, tootlikkuse suurenemist ja finantsstabiilsust,

- edendada piirkondlikku koostööd, et toetada rahumeelset kooseksisteerimist ning majanduslikku ja poliitilist stabiilsust,

- edendada koostööd muudes vastastikust huvi pakkuvates valdkondades.

Artikkel 2

Lepinguosaliste vahelised suhted ja kõik käesoleva lepingu sätted põhinevad inimõiguste ja demokraatlike põhimõtete austamisel, millest lepinguosalised juhinduvad oma sise- ja välispoliitikas ja mis moodustab käesoleva lepingu olulise osa.

I JAOTIS

POLIITILINE DIALOOG

Artikkel 3

1. Lepinguosaliste vahel seatakse sisse korrapärane poliitiline dialoog. See tugevdab nendevahelisi suhteid, aitab kaasa kestva koostöö arengule ning suurendab üksteisemõistmist ja ühtekuuluvust.

2. Poliitilise dialoogi ja koostööga püütakse eelkõige

- parandada üksteisemõistmist ja lähendada seisukohti rahvusvahelistes küsimustes, eelkõige sellistes, mis tõenäoliselt mõjutavad märkimisväärselt emba-kumba lepinguosalist,

- anda kummalegi lepinguosalisele võimalus arvestada teise lepinguosalise seisukohti ja huve,

- suurendada piirkonna turvalisust ja stabiilsust.

Artikkel 4

Poliitiline dialoog hõlmab kõiki ühist huvi pakkuvaid küsimusi ja selle eesmärk on rajada teed uutele koostöövormidele ühiste eesmärkide, eeskätt rahu, turvalisuse ja demokraatia saavutamiseks.

Artikkel 5

1. Poliitiline dialoog hõlbustab ühiste algatuste tegemist ja toimub eelkõige:

a) ministrite tasandil;

b) kõrgemate ametnike (poliitikajuhtide) tasandil ühelt poolt Iisraeli ja teiselt poolt nõukogu eesistujariigi ja komisjoni esindajate vahel;

c) kõikide diplomaatiliste kanalite täieliku kasutamise teel, sealhulgas korrapärased ametnike infotunnid, nõupidamised rahvusvahelistel kohtumistel ja kolmandates riikides olevate diplomaatiliste esindajate vaheline sidepidamine;

d) Iisraelile ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga seotud küsimuste kohta korrapärase teabe andmise teel, kusjuures selline teabe andmine on vastastikune;

e) kõikide muude vahendite abil, mis võivad soodustada selle dialoogi süvendamist, arendamist ja tugevdamist.

2. Euroopa Parlament ja Iisraeli Knesset peavad omavahel poliitilist dialoogi.

II JAOTIS

KAUPADE VABA LIIKUMINE

I PEATÜKK

PÕHIPRINTSIIBID

Artikkel 6

1. Ühenduse ja Iisraeli vahelist vabakaubanduspiirkonda tugevdatakse käesolevas lepingus sätestatud üksikasjalike eeskirjade kohaselt ning kooskõlas 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe ning muude selliste kaubavahetust käsitlevate mitmepoolsete kokkulepetega, mis on lisatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingule, edaspidi "GATT".

2. Lepinguosaliste vahelises kaubanduses kasutatakse kaupade liigitamiseks kombineeritud nomenklatuuri ja Iisraeli tollitariifistikku.

II PEATÜKK

TÖÖSTUSTOOTED

Artikkel 7

Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse toodete suhtes, mis pärinevad ühendusest ja Iisraelist, välja arvatud need, mis on loetletud Euroopa Ühenduse asutamislepingu II lisas, ja need Iisraelist pärinevad tooted, mis on loetletud käesoleva lepingu I lisas.

Artikkel 8

Ühenduse ja Iisraeli vahel on keelatud impordi- ja eksporditollimaksud ja samaväärse toimega maksud. See keeld kehtib ka fiskaalsete tollimaksude suhtes.

Artikkel 9

1. a) Käesoleva peatüki sätted ei takista ühendust säilitamast põllumajanduskomponenti Iisraelist pärinevate kaupade suhtes, mis on loetletud käesoleva lepingu II lisas, välja arvatud III lisas loetletud kaubad.

b) See põllumajanduskomponent arvutatakse kaupade valmistamisel ilmselt kasutatud põllumajandustoodete ühenduse turuhinna ja kolmandatest riikidest importimisel kehtiva hinna erinevuse põhjal, kui kõnealuste põhisaaduste koguhind on ühenduses suurem. Põllumajanduskomponent võib olla kindla summa või väärtuselise tollimaksu kujul. Juhul kui põllumajanduskomponent on muudetud tollimaksuks, asendatakse see vastava koguselise tollimaksuga.

2. a) Käesoleva peatüki sätted ei takista Iisraeli säilitamast põllumajanduskomponenti ühendusest pärinevate kaupade suhtes, mis on loetletud käesoleva lepingu IV lisas, välja arvatud V lisas loetletud kaubad.

b) See põllumajanduskomponent arvutatakse lõike 1 punktis b osutatud tingimuste põhjal vajalike muudatustega. See võib olla kindla summa või väärtuselise tollimaksu kujul.

c) Iisrael võib laiendada nende kaupade loendit, mille suhtes kõnealune põllumajanduskomponent kehtib, tingimusel et neid kaupu ei ole loetletud käesoleva lepingu V lisas ja et need sisalduvad II lisas. Enne põllumajanduskomponendi kinnitamist saadetakse see läbivaatamiseks assotsiatsioonikomiteele, kes võib teha kõik vajalikud otsused.

3. Erandina artiklist 8 võivad ühendus ja Iisrael kohaldada vastavalt III ja V lisas loetletud kaupade suhtes tollimakse, mis on seal iga kauba kohta esitatud.

4. Kui ühenduse ja Iisraeli vahelises kaubanduses vähendatakse põllumajandustoote suhtes kohaldatavaid makse või töödeldud põllumajandustoodete osas antakse vastastikuseid soodustusi, võib lõigete 1 ja 2 alusel kohaldatavaid põllumajanduskomponente vähendada.

5. Assotsiatsiooninõukogu määrab kindlaks lõikes 4 osutatud vähenduse, asjakohaste kaupade loendi ja vajaduse korral tollikvoodid, mille piires vähendus kehtib.

6. Loend kaupadest, mille suhtes kohaldatakse ühenduse ja Iisraeli vahelises kaubanduses soodustust põllumajanduskomponendi vähendamise teel, ja kõnealuste soodustuste ulatus on esitatud VI lisas.

III PEATÜKK

PÕLLUMAJANDUSTOOTED

Artikkel 10

Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse ühendusest ja Iisraelist pärinevate toodete suhtes, mis on loetletud Euroopa Ühenduse asutamislepingu II lisas.

Artikkel 11

Ühendus ja Iisrael liberaliseerivad järk-järgult mõlemale lepinguosalisele huvi pakkuvate põllumajandustoodetega kauplemist. 1. jaanuarist 2000 uurivad ühendus ja Iisrael olukorda, et kindlaks määrata meetmed, mida ühendus ja Iisrael kohaldavad 1. jaanuarist 2001 selle eesmärgi saavutamiseks.

Artikkel 12

Protokollides nr 1 ja 3 loetletud Iisraelist pärinevaid põllumajandustooteid imporditakse ühendusse nendes protokollides sätestatud korra kohaselt.

Artikkel 13

Protokollides nr 2 ja 3 loetletud ühendusest pärinevaid põllumajandustooteid imporditakse Iisraeli nendes protokollides sätestatud korra kohaselt.

Artikkel 14

Võttes arvesse nendevahelise kaubanduse mahtu põllumajandustoodete osas ja viimaste erilist tundlikkust, uurivad ühendus ja Iisrael assotsiatsiooninõukogus toodete kaupa, korrapäraselt ja vastastikku, võimalusi anda teineteisele täiendavaid soodustusi, ilma et see piiraks artikli 11 kohaldamist.

Artikkel 15

Ühendus ja Iisrael lepivad kokku, et uurivad hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist võimalust anda teineteisele vastastikku ja mõlemapoolseid huve silmas pidades soodustusi kalatoodetega kauplemisel.

IV PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 16

Ühenduse ja Iisraeli vahel on keelatud koguselised impordipiirangud ja kõik samaväärse toimega meetmed.

Artikkel 17

Ühenduse ja Iisraeli vahel on keelatud koguselised ekspordipiirangud ja kõik samaväärse toimega meetmed.

Artikkel 18

1. Iisraelist pärinevate toodete importimisel ühendusse ei võimaldata neile soodsamat kohtlemist kui see, mida liikmesriigid üksteisele võimaldavad.

2. Käesoleva lepingu sätete kohaldamine ei piira nõukogu 26. juuni 1991. aasta määruse (EMÜ) nr 1911/91 (mis käsitleb ühenduse õiguse sätete kohaldamist Kanaari saarte suhtes) kohaldamist.

Artikkel 19

1. Lepinguosalised hoiduvad kohaldamast riikliku maksustamise meetmeid või korda, mis otseselt või kaudselt tõrjuks teise lepinguosalise territooriumilt pärinevaid samasuguseid tooteid.

2. Emma-kumma lepinguosalise territooriumile eksporditud toodete puhul ei tohi kaudsete riigimaksude tagasimaksed ületada nendele toodetele otse või kaude kehtestatud kaudseid riigimakse.

Artikkel 20

1. Kui lepinguosalise põllumajanduspoliitika rakendamise või tema kehtivate eeskirjade muutmise tagajärjel kehtestatakse erieeskirjad või kui tema põllumajanduspoliitika rakendussätteid muudetakse või laiendatakse, võib kõnealune lepinguosaline selliste erieeskirjade või muudatustega hõlmatud toodete osas muuta käesolevast lepingust tulenevat korda.

2. Sel juhul võtab kõnealune lepinguosaline teise lepinguosalise huve asjakohaselt arvesse. Selleks võivad lepinguosalised teineteisega nõu pidada assotsiatsiooninõukogus.

Artikkel 21

1. Käesolev leping ei takista tolliliitude, vabakaubanduspiirkondade või piirikaubanduskorra säilitamist või sisseaseadmist, kui need ei muuda käesolevas lepingus sätestatud kauplemise korda.

2. Ühendus ja Iisrael peavad omavahel assotsiatsiooninõukogus nõu selliste tolliliitude või vabakaubanduspiirkondade rajamist käsitlevate lepingute ja soovi korral muude tähtsate küsimuste üle, mis on seotud nende kaubanduspoliitikaga kolmandate riikide suhtes. Sel viisil peetakse nõu eelkõige siis, kui Euroopa Liiduga ühineb mõni kolmas riik, et tagada ühenduse ja Iisraeli vastastikuste huvide arvessevõtmine.

Artikkel 22

Kui emb-kumb lepinguosaline leiab, et kaubanduses teise lepinguosalisega esineb dumpingut GATTi VI artikli tähenduses, võib ta sellise tegevuse vastu võtta sobivaid meetmeid GATTi VI artikli rakendamist käsitleva lepingu, asjakohaste siseriiklike õigusnormide ja artiklis 25 sätestatud tingimuste ja korra kohaselt.

Artikkel 23

Kui mõnda toodet imporditakse sedavõrd suurenenud kogustes ja sellistel tingimustel, et see põhjustab või ähvardab põhjustada:

- tõsist kahju samasuguste või vahetult võistlevate toodete kodumaistele tootjatele emma-kumma lepinguosalise territooriumil või

- tõsiseid häireid mis tahes majandusvaldkonnas või

- raskusi, mis võivad tõsiselt halvendada teatava piirkonna majanduse olukorda,

võib ühendus või Iisrael võtta sobivaid meetmeid artiklis 25 sätestatud tingimustel ja korras.

Artikkel 24

Kui artikli 17 sätete täitmise tulemusena

i) reeksporditakse mõnda toodet kolmandasse riiki, kelle suhtes eksportiv lepinguosaline kohaldab selle toote koguselisi ekspordipiiranguid, eksporditollimakse või samaväärse toimega meetmeid, või

ii) tekib eksportivale lepinguosalisele tähtsa toote tõsine puudujääk või sellise puudujäägi oht

ja kui eespool kirjeldatud asjaolud põhjustavad või võivad põhjustada eksportivale lepinguosalisele suuri raskusi, võib viimane võtta sobivaid meetmeid artiklis 25 sätestatud tingimustel ja korras. Meetmed ei või olla diskrimineerivad ja nende kasutamine lõpetatakse, kui tingimused nende säilitamist enam ei õigusta.

Artikkel 25

1. Kui ühendus või Iisrael kehtestab artiklis 23 kirjeldatud raskusi põhjustada võivate toodete importimisel haldusmenetluse, mille eesmärk on saada kiiresti teavet kaubandusvoogude suundumuste kohta, teatab ta sellest teisele lepinguosalisele.

2. Artiklites 22–24 kirjeldatud juhtudel esitab asjaomane lepinguosaline enne nendes artiklites sätestatud meetmete võtmist või lõike 3 punktiga d hõlmatud juhtudel võimalikult kiiresti assotsiatsioonikomiteele kogu asjakohase teabe, mida on vaja olukorra põhjalikuks uurimiseks, et leida mõlemale lepinguosalisele vastu võetav lahendus.

Sobivate meetmete väljavalimisel peetakse esmatähtsaks neid, mis segavad käesoleva lepingu toimimist kõige vähem.

Kaitsemeetmetest teatatakse viivitamata assotsiatsioonikomiteele ja neid meetmeid arutatakse komitees korrapäraselt eeskätt selleks, et kaotada need niipea, kui olukord seda võimaldab.

3. Lõike 2 rakendamisel kohaldatakse järgmisi sätteid:

a) artikli 22 kohasest dumpingujuhtumist teatatakse assotsiatsioonikomiteele niipea, kui importiva lepinguosalise ametiasutused on algatanud uurimise. Kui 30 päeva jooksul alates teatamisest ei ole dumpingut lõpetatud ega ühtegi muud rahuldavat lahendust leitud, võib importiv lepinguosaline võtta sobivaid meetmeid;

b) artiklis 23 kirjeldatud olukordadest tulenevatest raskustest teatatakse nende uurimiseks assotsiatsioonikomiteele, kes võib teha selliste raskuste kõrvaldamiseks vajaliku otsuse.

Kui 30 päeva jooksul alates teatamisest ei ole assotsiatsioonikomitee või eksportiv lepinguosaline teinud otsust raskuste kõrvaldamiseks ega ole ühtegi muud rahuldavat lahendust leitud, võib importiv lepinguosaline võtta küsimuse lahendamiseks sobivaid meetmeid. Need meetmed ei tohi olla ulatuslikumad, kui on tekkinud raskuste kõrvaldamiseks vaja;

c) artiklis 24 kirjeldatud olukordadest tulenevatest raskustest teatatakse nende uurimiseks assotsiatsioonikomiteele.

Assotsiatsioonikomitee võib teha raskuste kõrvaldamiseks vajaliku otsuse. Kui ta ei ole 30 päeva jooksul alates talle teatamisest sellist otsust teinud, võib eksportiv lepinguosaline rakendada kõnealuse toote ekspordi suhtes sobivaid meetmeid;

d) kui viivitamatut tegutsemist nõudvad erandlikud asjaolud muudavad sõltuvalt olukorrast kas eelneva teatamise või uurimise võimatuks, võib asjaomane lepinguosaline artiklites 22–24 piiritletud olukordades viivitamata võtta olukorra lahendamiseks hädavajalikke ettevaatusabinõusid, teatades sellest kohe teisele lepinguosalisele.

Artikkel 26

Kui ühel või mitmel ühenduse liikmesriigil või Iisraelil on suuri maksebilansiraskusi või ähvardavad niisugused raskused, võib sõltuvalt asjaoludest kas ühendus või Iisrael GATTi raames kehtestatud tingimuste ja Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja VIII ja XIV artikli kohaselt kehtestada piiranguid, mis on piiratud kestusega ega ole ulatuslikumad kui maksebilansi seisundi parandamiseks vaja. Sõltuvalt asjaoludest teavitab kas ühendus või Iisrael teist lepinguosalist viivitamata ja esitab viimasele võimalikult kiiresti piirangute kõrvaldamise ajakava.

Artikkel 27

Mitte miski käesolevas lepingus ei välista selliste impordi-, ekspordi- või transiidikeeldude või -piirangute kohaldamist, mis on õigustatud kõlbluse, avaliku korra või julgeoleku seisukohast või seoses inimeste, loomade või taimede tervise ja elu, loodusvarade, rahvuslike kunsti-, ajaloo- või muinasväärtuste või intellektuaal-, tööstus- või kaubandusomandi kaitsmisega või kulda ja hõbedat käsitlevate eeskirjadega. Sellised keelud või piirangud ei kujuta endast siiski meelevaldse diskrimineerimise vahendit ega lepinguosaliste vahelise kaubanduse varjatud piirangut.

Artikkel 28

Käesoleva jaotise kohaldamiseks on mõiste "päritolustaatusega tooted" määratlus ja nendega seotud halduskoostöö meetodid sätestatud protokollis nr 4.

III JAOTIS

ASUTAMISÕIGUS JA TEENUSTE OSUTAMINE

Artikkel 29

1. Lepinguosalised lepivad kokku käesoleva lepingu kohaldamisala laiendamises, et hõlmata ühe lepinguosalise äriühingute õigust asutada äriühinguid teise lepinguosalise territooriumil ja ühe lepinguosalise äriühingute teise lepinguosalise territooriumil tarbijatele osutatavate teenuste liberaliseerimist.

2. Assotsiatsiooninõukogu annab vajalikud soovitused lõikes 1 kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks.

Selliste soovituste andmisel võtab assotsiatsiooninõukogu arvesse varasemaid kogemusi vastastikuse enamsoodustusrežiimi rakendamisel ja kummagi lepinguosalise kohustusi, mis tulenevad üldisest teenustekaubanduse üldlepingust, edaspidi "GATS", eelkõige selle V artiklist.

3. Assotsiatsiooninõukogu hindab selle eesmärgi saavutamist esimest korda hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva lepingu jõustumist.

Artikkel 30

1. Esialgu kinnitab kumbki lepinguosaline oma GATSist tulenevaid kohustusi, eelkõige kohustust kohaldada vastastikku enamsoodustusrežiimi nendes teenindusvaldkondades, mille suhtes see kohustus kehtib.

2. GATSi kohaselt ei kehti kõnealune kord järgmistel juhtudel:

a) soodustuste kohta, mis emb-kumb lepinguosaline on andnud GATSi V artiklis piiritletud laadi kokkuleppe alusel, ega meetmete kohta, mis on sellise kokkuleppe alusel võetud;

b) muude soodustuste kohta, mis on antud enamsoodustusrežiimi erandite loendi alusel, mille kumbki lepinguosaline on GATSile lisanud.

IV JAOTIS

KAPITALI LIIKUMINE, MAKSED, RIIGIHANKED, KONKURENTS JA INTELLEKTUAALOMAND

I PEATÜKK

KAPITALI LIIKUMINE JA MAKSED

Artikkel 31

Käesoleva lepingu kohaselt ja juhul, kui artiklitest 33 ja 34 ei tulene teisiti, ei piira ühelt poolt ühendus ja teiselt poolt Iisrael omavahel kapitali liikumist ega luba diskrimineerimist kodakondsuse või oma kodanike elukoha või kapitali investeerimiskoha põhjal.

Artikkel 32

Käesoleva lepingu kohase kaupade, isikute, teenuste või kapitali liikumisega seotud jooksvad maksed on täiesti piiranguvabad.

Artikkel 33

Kui käesoleva lepingu muudest sätetest ning ühenduse ja Iisraeli muudest rahvusvahelistest kohustustest ei tulene teisiti, ei piira artiklid 31 ja 32 mis tahes piirangu kohaldamist, mis kehtib nende vahel käesoleva lepingu jõustumispäeval nendevahelise kapitali liikumise suhtes ja on seotud otseinvesteerimisega, sealhulgas kinnisvarasse, või asutamise, finantsteenuste osutamise või väärtpaberite kapitaliturule lubamisega.

Siiski ei mõjuta see Iisraelis ühenduse residentide ja ühenduses Iisraeli residentide tehtud investeeringute ja nendest tuleneva kasumi viimist välismaale.

Artikkel 34

Kui ühenduse ja Iisraeli vaheline kapitali liikumine erandlikel asjaoludel põhjustab või ähvardab põhjustada suuri raskusi vahetuskursi- või rahapoliitika rakendamisel ühenduses või Iisraelis, võib vastavalt ühendus või Iisrael GATSi raames kehtestatud tingimuste ja Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja VIII ja XIV artikli kohaselt võtta ühenduse ja Iisraeli vahelise kapitali liikumise suhtes kaitsemeetmeid kuni kuuekuuliseks perioodiks, kui sellised meetmed on hädavajalikud.

II PEATÜKK

RIIGIHANKED

Artikkel 35

Lepinguosalised võtavad meetmeid, et vastastikku avada oma riigihangete ja ühiskondlikke teenuseid osutavate ettevõtete hangete turud kaupade, tööde ja teenuste ulatuslikumaks ostmiseks, kui WTO raames sõlmitud riigihankeid käsitleva kokkuleppega vastastikku ette on nähtud.

III PEATÜKK

KONKURENTS

Artikkel 36

1. Järgnev on vastuolus käesoleva lepinguga niivõrd, kuivõrd see võib mõjutada kaubandust ühenduse ja Iisraeli vahel:

i) kõik ettevõtjatevahelised kokkulepped ja ettevõtjate ühenduste otsused ja igasugune ettevõtjate kooskõlastatud tegevus, mille eesmärgiks või tagajärjeks on konkurentsi vältimine, piiramine või moonutamine;

ii) ühe või mitme ettevõtja turgu valitseva seisundi kuritarvitamine kogu ühenduse või Iisraeli territooriumil või selle olulises osas;

iii) igasugune riigiabi, mis moonutab või ähvardab moonutada konkurentsi, soodustades teatavaid ettevõtjaid või teatavate kaupade tootmist.

2. Kolme aasta jooksul alates käesoleva lepingu jõustumisest võtab assotsiatsiooninõukogu otsusega vastu vajalikud eeskirjad lõike 1 rakendamiseks.

Nende eeskirjade vastuvõtmiseni kohaldatakse lõike 1 punkti iii rakenduseeskirjadena GATTi VI, XVI ja XXIII artikli tõlgendamist ja kohaldamist käsitleva kokkuleppe sätteid.

3. Kumbki lepinguosaline tagab riigiabi läbipaistvuse, muu hulgas esitades teisele lepinguosalisele igal aastal aruande antud abi kogusumma ja jaotuse kohta ning andes taotluse korral teavet abikavade kohta. Ühe lepinguosalise taotlusel annab teine teavet teatavate riigiabiga seotud üksikjuhtude kohta.

4. Lõike 1 punkt iii ei kehti II jaotise III peatükis osutatud põllumajandustoodete kohta.

5. Kui ühendus või Iisrael leiab, et teatav tegevus on lõike 1 vastane ja

- seda ei ole lõikes 2 nimetatud rakenduseeskirjadega piisavalt korraldatud või

- kui sellised eeskirjad puuduvad ja kõnealune tegevus kahjustab oluliselt või ähvardab oluliselt kahjustada teise lepinguosalise huve või tema kodumaist tööstust, sealhulgas teenindusvaldkonda,

võib ta võtta sobivaid meetmeid pärast nõupidamist assotsiatsioonikomitees või kui küsimuse nõupidamisele esitamisest on möödunud 30 tööpäeva.

Lõike 1 punkti iii vastase tegevuse puhul võib kõnealuseid sobivaid meetmeid, kui nende suhtes kohaldatakse GATTi, võtta üksnes sellises korras ja neil tingimustel, mis on sätestatud GATTis või muudes selle alusel vastu võetud ja lepinguosaliste suhtes kohaldatavates õigusdokumentides.

6. Olenemata vastupidistest sätetest, mis võidakse lõike 2 kohaselt vastu võtta, võtavad lepinguosalised teabe vahetamisel arvesse piiranguid, mis tulenevad ameti- ja ärisaladuse hoidmise nõuetest.

Artikkel 37

1. Liikmesriigid ja Iisrael kohandavad järk-järgult kõiki kaubanduslikke riigimonopole tagamaks, et viienda aasta lõpuks pärast käesoleva lepingu jõustumist ei esineks kaupade hankimis- ja turustamistingimustes diskrimineerimist liikmesriikide ja Iisraeli kodanike vahel.

2. Selle eesmärgi saavutamiseks võetavatest meetmetest teatatakse assotsiatsioonikomiteele.

Artikkel 38

Riigi osalusega äriühingutele ja eri- või ainuõigustega ettevõtjatele tagab assotsiatsiooninõukogu, et käesoleva lepingu jõustumispäevale järgnevast viiendast aastast ei jõustata ega säilitata ühtki meedet, mis moonutab kaubandust ühenduse ja Iisraeli vahel sedavõrd, et see on vastuolus lepinguosaliste huvidega. See säte ei takista nendele äriühingutele ja ettevõtjatele antud eriülesannete täitmist õiguslikult ega tegelikult.

IV PEATÜKK

INTELLEKTUAAL-, TÖÖSTUS- JA KAUBANDUSOMAND

Artikkel 39

1. Käesoleva artikli ja VII lisa sätete kohaselt võimaldavad ja tagavad lepinguosalised piisava ja tõhusa intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomandi õiguste kaitse kooskõlas rangeimate rahvusvaheliste normidega, sealhulgas tõhusad vahendid selliste õiguste kaitsmiseks.

2. Lepinguosalised uurivad korrapäraselt käesoleva artikli ja VII lisa rakendamist. Kui intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomandi vallas tekib kaubandustingimusi mõjutavaid probleeme, peetakse emma-kumma lepinguosalise taotlusel assotsiatsioonikomitees viivitamata nõu, et jõuda vastastikku rahuldavate

ahendusteni.

V JAOTIS

TEADUS- JA TEHNOLOOGIAKOOSTÖÖ

Artikkel 40

Lepinguosalised kohustuvad tõhustama teadus- ja tehnoloogiakoostööd. Üksikasjalik kord selle eesmärgi saavutamiseks sätestatakse selleks eraldi sõlmitavates kokkulepetes.

VI JAOTIS

MAJANDUSKOOSTÖÖ

Artikkel 41

Eesmärgid

Ühendus ja Iisrael kohustuvad edendama mõlemale lepinguosalisele kasu toovat vastastikust majanduskoostööd kooskõlas käesoleva lepingu üldeesmärkidega.

Artikkel 42

Ulatus

1. Koostöö keskendub peaasjalikult valdkondadele, mis on tähtsad ühenduse ja Iisraeli majanduse vastastikuse lähenemise seisukohast või suurendavad tööhõivet. Põhilised koostöövaldkonnad on esitatud artiklites 44–57, ilma et see piiraks võimalust hõlmata koostööd muudes lepinguosalistele huvi pakkuvates valdkondades.

2. Eri sektorite majanduskoostöö elluviimisel võetakse arvesse keskkonnakaitset ja ökoloogilise tasakaalu säilitamist, mis nende sektorite seisukohast on oluline.

Artikkel 43

Meetodid ja üksikasjalikud eeskirjad

Majanduskoostöö toimub eelkõige järgmistes vormides:

a) korrapärane majanduslik dialoog lepinguosaliste vahel, mis hõlmab kõiki majanduspoliitika valdkondi, eelkõige fiskaalpoliitikat, maksebilansi- ja rahapoliitikat, ning edendab tihedat koostööd majanduspoliitikaga tegelevate ametiasutuste vahel nende vastavatel pädevusaladel assotsiatsiooninõukogus või mõnes assotsiatsiooninõukogu määratud organis;

b) korrapärane teabe- ja mõttevahetus igas koostöövaldkonnas, sealhulgas ametnike ja asjatundjate kohtumised;

c) nõustamine, teadmiste edasiandmine ja koolitus;

d) ühismeetmed, näiteks arutelud ja töökohtumised;

e) tehniline, haldus- ja õigusloomeabi;

f) koostööd käsitleva teabe levitamine.

Artikkel 44

Piirkondlik koostöö

Lepinguosalised soodustavad piirkondlikku koostööd edendavaid meetmeid.

Artikkel 45

Tööstuskoostöö

Lepinguosalised edendavad koostööd eeskätt järgmistes küsimustes:

- tööstuskoostöö ühenduse ja Iisraeli ettevõtjate vahel, sealhulgas Iisraeli pääs nii ettevõtjate vastastikuseks lähendamiseks kui ka hajutatud koostööks loodud ühenduse võrkudesse,

- Iisraeli tööstustoodangu mitmekesistamine,

- koostöö ühenduse ja Iisraeli väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vahel,

- investeerimiseks vajaliku raha lihtsam kättesaadavus,

- teabe- ja abiteenused,

- uuenduste soodustamine.

Artikkel 46

Põllumajandus

Lepinguosalised keskenduvad koostöös eelkõige järgmisele:

- selliste tegevuspõhimõtete toetamine, mida nad rakendavad toodangu mitmekesistamiseks,

- keskkonnasõbraliku põllumajanduse edendamine,

- vabatahtlike suhete tihendamine ühenduses ja Iisraelis majandusharusid ja elukutseid esindavate ettevõtjate, ühenduste ja organisatsioonide vahel,

- tehniline abi ja koolitus,

- fütosanitaar- ja veterinaarstandardite ühtlustamine,

- maapiirkondade ühtlane arendamine, sealhulgas põhiteenuste parandamine ja sellega seotud majandustegevuse arendamine,

- koostöö maapiirkondade vahel, maapiirkondade arenguga seotud kogemuste ja oskusteabe vahetus.

Artikkel 47

Standardid

Lepinguosalised püüavad vähendada erinevusi standardimise ja vastavushindamise alal. Selleks sõlmivad nad vajaduse korral vastavushindamise vallas vastastikuse tunnustamise kokkuleppeid.

Artikkel 48

Finantsteenused

Lepinguosalised teevad koostööd, vajaduse korral kokkulepete sõlmimise teel, ühiste eeskirjade ja standardite vastuvõtmiseks, mis käsitlevad muu hulgas panganduse, kindlustuse ja muude rahandusvaldkondade raamatupidamist ja järelevalve- ning korraldussüsteeme.

Artikkel 49

Toll

1. Lepinguosalised kohustuvad arendama tollikoostööd, et tagada kaubandussätete järgimine. Selleks alustavad nad dialoogi tolliküsimustes.

2. Koostöö keskendub tolliprotseduuride lihtsustamisele ja arvutistamisele ning toimub eelkõige asjatundjate vahelise teabevahetuse ja tööalase koolituse vormis.

3. Ilma et see piiraks muid käesoleva lepinguga ettenähtud koostöövorme, eelkõige uimastite ja rahapesu vastase võitluse osas, annavad lepinguosaliste haldusasutused vastastikust abi protokolli nr 5 kohaselt.

Artikkel 50

Keskkond

1. Lepinguosalised edendavad koostööd, et vältida keskkonnaseisundi halvenemist, ohjeldada saastamist ja kasutada loodusvarasid mõistlikult, et tagada säästev areng ja edendada piirkondlikke keskkonnaalaseid ettevõtmisi.

2. Koostöö keskendub eelkõige järgmisele:

- kõrbestumine,

- Vahemere vee omadused ning mere saastamise ohjeldamine ja vältimine,

- jäätmemajandus,

- sooldumine,

- tundlike rannikualade keskkonnakorraldus,

- keskkonnaalane kasvatus ja keskkonnateadlikkus,

- kõrgetasemeliste keskkonnajuhtimis-, -seire- ja -järelevalvemeetodite kasutamine, sealhulgas keskkonnateabesüsteemide (EIS) kasutamine ja keskkonnamõju hindamine,

- tööstuse arengu mõju keskkonnale tervikuna ja eelkõige tööstusrajatiste ohutus,

- põllumajanduse mõju pinnase ja vee omadustele.

Artikkel 51

Energeetika

1. Lepinguosalised on seisukohal, et ülemaailmne soojenemine ja fossiilkütuse varude ammendumine kujutavad endast tõsist ohtu inimkonnale. Seetõttu teevad lepinguosalised koostööd, et arendada taastuvate energiaallikate kasutamist, piirata kütuste kasutamisel keskkonna saastamist ja edendada energia säästmist.

2. Lepinguosalised püüavad edendada meetmeid, mille eesmärk on soodustada piirkondlikku koostööd sellistes küsimustes nagu gaasi, nafta ja elektri edastamine.

Artikkel 52

Teabe infrastruktuur ja telekommunikatsioon

Lepinguosalised edendavad neile mõlemale kasu toovat koostööd teabe infrastruktuuri ja telekommunikatsiooni vallas. Koostöö keskendub peamiselt teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse, normide ühtlustamise ja tehnoloogia ajakohastamisega seotud meetme rakendamisele.

Artikkel 53

Veondus

1. Lepinguosalised edendavad koostööd veonduse ja sellega seotud infrastruktuuri vallas, et tõhustada reisijate ja kaupade liikumist nii kahepoolsel kui ka piirkondlikul tasandil.

2. Koostöö keskendub eelkõige järgmisele:

- rangete ohutus- ja turvastandardite kehtestamine mere- ja õhuveonduses, selleks alustavad lepinguosalised asjatundjate tasandil nõupidamist, et vahetada teavet,

- tehnilise varustuse standardimise, eelkõige mitmeliigilise transpordi ja ümberlaadimise osas,

- tehnoloogiat ja teadusuuringuid käsitlevate ühiste kavade edendamine.

Artikkel 54

Turism

Lepinguosalised vahetavad teavet turismi kavandatava arengu ja turismialaste turundusettevõtmiste, esitluste, näituste, kohtumiste ja väljaannete kohta.

Artikkel 55

Õigusnormide ühtlustamine

Lepinguosalised teevad kõik, et ühtlustada oma asjakohased õigusnormid ja seeläbi hõlbustada käesoleva lepingu rakendamist.

Artikkel 56

Uimastid ja rahapesu

1. Lepinguosalised püüavad koostööga eelkõige teha järgmist:

- tõhustada narkootikumide ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku levitamise ja nendega kauplemise vastu suunatud tegevust ja meetmeid ning vähendada nende ainete väärkasutust,

- toetada ühist lähenemisviisi, mille eesmärk on nõudluse vähendamine,

- vältida lepinguosaliste rahandussüsteemide kasutamist kuritegevusest tervikuna ja eeskätt uimastiärist saadud tulu pesuks.

2. Koostöö toimub teabevahetuse ja vajaduse korral ühismeetme vormis järgmistes valdkondades:

- siseriiklike õigusnormide koostamine ja rakendamine,

- järelevalve lähteainetega kauplemise üle,

- hoolekande- ja tervishoiuasutuste ja teabesüsteemide rajamine ning asjakohaste ettevõtmiste, sealhulgas koolituse ja teadusuuringute korraldamine,

- rahapesu ja keemiliste lähteainete väärkasutamise vastu võitlemist käsitlevate rangeimate rahvusvaheliste normide,eel- kõige rahapesuvastase töökonna (FATF) ja kemikaalidega tegeleva töökonna (CATF) vastuvõetud normide rakendamine.

3. Lepinguosalised määravad oma asjakohaste õigusnormide kohaselt üheskoos kindlaks nende eesmärkide saavutamiseks sobivad tegevuskavad ja koostööviisid. Meetmeid, mida ühiselt ei rakendata, arutatakse ja kooskõlastatakse põhjalikult.

Nendes meetmetes võivad oma volituste piires osaleda asjaomased avalikud ja eraasutused, kes teevad koostööd Iisraeli ning ühenduse ja selle liikmesriikide pädevate asutustega.

Artikkel 57

Migratsioon

Lepinguosalised püüavad koostööga eelkõige teha järgmist:

- piiritleda immigratsioonipoliitikaga seotud ühist huvi pakkuvad valdkonnad,

- tõhustada meetmeid, mille eesmärk on vältida või ohjeldada ebaseaduslikku migratsiooni.

VII JAOTIS

KOOSTÖÖ AUDIOVISUAAL- JA KULTUURIKÜSIMUSTES NING TEABE JA SIDE VALLAS

Artikkel 58

1. Lepinguosalised kohustuvad edendama audiovisuaalvaldkonnas neile mõlemale kasu toovat koostööd.

2. Lepinguosalised otsivad võimalusi Iisraeli osalemiseks ühenduse sellealastes algatustes, tehes seeläbi võimalikuks koostöö sellistes küsimustes nagu ühistootmine, koolitus, arendamine ja levitamine.

Artikkel 59

Lepinguosalised edendavad koostööd hariduse, koolituse ja noortevahetuse alal. Koostöövaldkondadeks võivad olla eelkõige noortevahetus, koostöö ülikoolide ja muude haridus- või koolitusasutuste vahel, keeleõpe, tõlkimine ja muud vahendid teineteise kultuuri paremaks mõistmiseks.

Artikkel 60

Lepinguosalised edendavad kultuurikoostööd. Koostöövaldkondadeks võivad olla eelkõige tõlkimine,kunstiteoste ja kunstnike vahetus, ajaloo- ja kultuurimälestiste ja -paikade kaitsmine ja taastamine, kultuuritöötajate koolitamine, Euroopa-teemaliste kultuuriürituste korraldamine, vastastikuse teadlikkuse suurendamine ja silmapaistvate kultuuriürituste kohta teabe levitamine.

Artikkel 61

Lepinguosalised edendavad teabe ja side alal vastastikust huvi pakkuvat tegevust.

Artikkel 62

Koostöö toimub eelkõige järgmistes vormides:

a) korrapärane dialoog lepinguosaliste vahel;

b) korrapärane teabe- ja mõttevahetus igas koostöövaldkonnas, sealhulgas ametnike ja asjatundjate kohtumised;

c) nõustamine, teadmiste edasiandmine ja koolitus;

d) ühismeetmed, näiteks arutelud ja töökohtumised;

e) tehniline, haldus- ja õigusloomeabi;

f) koostööalgatusi käsitleva teabe levitamine.

VIII JAOTIS

SOTSIAALKÜSIMUSED

Artikkel 63

1. Lepinguosalised peavad dialoogi kõikide vastastikust huvi pakkuvate küsimuste üle. Dialoog hõlmab eeskätt küsimusi, mis on seotud postindustriaalsete ühiskondade raskustega nagu töötus, puuetega inimeste rehabilitatsioon, meeste ja naiste võrdne kohtlemine, töösuhted, kutseõpe, tööohutus ja -hügieen jne.

2. Koostöö toimub asjatundjate kohtumiste ning arutelude ja töökohtumiste vormis.

Artikkel 64

1. Kooskõlastamaks sotsiaalkindlustussüsteeme, mis kehtivad liikmesriigi territooriumil seaduslikult töötavatele Iisraeli töötajatele ja nende seal seaduslikult elavatele pereliikmetele, kohaldatakse järgmisi sätteid, kui liikmesriikides kehtivatest tingimustest ja üksikasjalikest eeskirjadest ei tulene teisiti:

- selliste töötajate kõik kindlustus-, töötamis- ja elamisajavahemikud eri liikmesriikides liidetakse vanadus-, töövõimetus- ja toitjakaotuspensionide ja -toetuste ning nende töötajate ja nende pereliikmete ravikindlustuse arvestamisel,

- kõiki vanaduse, toitjakaotuse, tööõnnetuse, kutsehaiguse või viimasest kahest tuleneva töövõimetusega seotud pensione ja toetusi, välja arvatud mitteosamakselised, võib vabalt Iisraeli üle kanda maksma kohustatud liikmesriigi või liikmesriikide õigusnormide kohaselt kohaldatava kursi alusel,

- kõnealused töötajad saavad oma eespool osutatud pereliikmetele peretoetusi.

2. Iisrael võimaldab oma territooriumil seaduslikult töötavatele liikmesriigi kodanikele ja nende seal seaduslikult elavatele pereliikmetele lõike 1 teises ja kolmandas taandes kirjeldatuga samasugust kohtlemist, kui Iisraelis kehtivatest tingimustest ja üksikasjalikest eeskirjadest ei tulene teisiti.

Artikkel 65

1. Assotsiatsiooninõukogu teeb otsuse artiklis 64 esitatud eesmärkide saavutamiseks vajalike sätete kohta.

2. Assotsiatsiooninõukogu teeb otsuse üksikasjalike halduskoostööeeskirjade kohta, et tagada lõikes 1 osutatud sätete rakendamiseks vajalik haldamine ja järelevalve.

Artikkel 66

Artikli 65 kohaselt assotsiatsiooninõukogus vastu võetud kord ei mõjuta mingil viisil õigusi ja kohustusi, mis tulenevad Iisraeli ja liikmesriikide vahelistest kahepoolsetest kokkulepetest, kui nende kokkulepetega nähakse ette Iisraeli või liikmesriikide kodanike soodsam kohtlemine.

IX JAOTIS

INSTITUTSIOONILISED, ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 67

Käesolevaga asutatakse assotsiatsiooninõukogu, kes tuleb kokku ministrite tasandil üks kord aastas ja alati vajaduse korral oma esimehe algatusel ning kooskõlas oma töökorras sätestatud tingimustega. Assotsiatsiooninõukogu vaatab läbi kõik käesoleva lepinguga seotud tähtsad küsimused ja kõik muud vastastikust huvi pakkuvad kahepoolsed või rahvusvahelised küsimused.

Artikkel 68

1. Assotsiatsiooninõukogusse kuuluvad ühelt poolt Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjoni liikmed ning teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse liikmed.

2. Assotsiatsiooninõukogu kehtestab oma töökorra.

3. Assotsiatsiooninõukogu liikmeid võib esindada nõukogu töökorras sätestatud tingimustel.

4. Assotsiatsiooninõukogu eesistujaks on nõukogu töökorras sätestatud tingimustel vaheldumisi Euroopa Liidu Nõukogu liige ja Iisraeli Riigi valitsuse liige.

Artikkel 69

1. Käesoleva lepingu eesmärkide saavutamiseks on assotsiatsiooninõukogul õigus teha otsuseid käesolevas lepingus ettenähtud juhtudel.

Need otsused on lepinguosalistele kohustuslikud ja viimased võtavad nende täitmiseks vajalikke meetmeid. Assotsiatsiooninõukogu võib anda ka asjakohaseid soovitusi.

2. Assotsiatsiooninõukogu koostab oma otsused ja soovitused lepinguosaliste omavahelisel kokkuleppel.

Artikkel 70

1. Käesolevaga asutatakse assotsiatsioonikomitee, kes vastutab käesoleva lepingu rakendamise eest, ilma et see piiraks assotsiatsiooninõukogu volitusi.

2. Assotsiatsiooninõukogu võib anda oma volitused osaliselt või täielikult edasi assotsiatsioonikomiteele.

Artikkel 71

1. Assotsiatsioonikomitee tuleb kokku ametnike tasandil ja sinna kuuluvad ühelt poolt Euroopa Liidu Nõukogu liikmete ja Euroopa Ühenduste Komisjoni liikmete esindajad ning teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse esindajad.

2. Assotsiatsioonikomitee kehtestab oma töökorra.

3. Assotsiatsioonikomitee eesistujaks on vaheldumisi Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi esindaja ja Iisraeli Riigi valitsuse esindaja.

Artikkel 72

1. Assotsiatsioonikomitee on pädev tegema otsuseid seoses käesoleva lepingu haldamisega ja samuti nendes valdkondades, milles assotsiatsiooninõukogu on talle edasi andnud oma volitused.

Need otsused on lepinguosalistele kohustuslikud ja nad võtavad nende täitmiseks vajalikke meetmeid.

2. Assotsiatsioonikomitee koostab oma otsused lepinguosaliste omavahelisel kokkuleppel.

Artikkel 73

Assotsiatsiooninõukogu võib luua käesoleva lepingu rakendamiseks vajalikke töörühmi või organeid.

Artikkel 74

Assotsiatsiooninõukogu võtab kõik sobivad meetmed, et hõlbustada koostööd ja sidepidamist Euroopa Parlamendi ja Iisraeli Riigi Knesseti ning ühenduse majandus- ja sotsiaalkomitee ning Iisraeli majandus- ja sotsiaalnõukogu vahel.

Artikkel 75

1. Kumbki lepinguosaline võib suunata assotsiatsiooninõukogule vaidlused, mis on seotud käesoleva lepingu kohaldamise või tõlgendamisega.

2. Assotsiatsiooninõukogu võib vaidluse lahendada otsusega.

3. Kumbki lepinguosaline on kohustatud võtma meetmeid lõikes 2 osutatud otsuse täitmiseks.

4. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada lõike 2 kohaselt, võib ükskõik kumb lepinguosaline teatada teisele vahekohtuniku määramisest; sel juhul peab teine lepinguosaline määrama kahe kuu jooksul teise vahekohtuniku. Selle korra kohaldamisel käsitletakse ühendust ja liikmesriike ühe vaidlusosalisena.

Assotsiatsiooninõukogu määrab kolmanda vahekohtuniku.

Vahekohtunike otsused tehakse häälteenamusega.

Mõlemad vaidlusosalised peavad astuma vahekohtunike otsuse täitmiseks vajalikke samme.

Artikkel 76

Käesolevas lepingus sätestatu ei takista lepinguosalisel võtta meetmeid,

a) mida ta peab vajalikuks, et vältida oma oluliste julgeolekuhuvidega vastuolus oleva teabe avalikustamist;

b) mis on seotud relvade, laskemoona või sõjatarvikute tootmise või nendega kauplemise või kaitsevajadusteks asendamatu teadus- või arendustöö või tootmisega tingimusel, et need meetmed ei halvenda konkurentsitingimusi selliste toodete suhtes, mis ei ole eriomaselt sõjalise otstarbega;

c) mida ta peab enda julgeoleku seisukohalt vajalikuks avaliku korra ja julgeoleku säilitamist mõjutavate tõsiste siseriiklike rahutuste, sõja või sõjaohtu kujutavate tõsiste rahvusvaheliste pingete korral või selleks, et täita kohustusi, mis ta on endale võtnud rahu ja rahvusvahelise julgeoleku säilitamiseks.

Artikkel 77

Käesoleva lepinguga hõlmatud valdkondades ja ilma et see piiraks lepingus sisalduvate erisätete kohaldamist,

- ei tohi meetmed, mida Iisrael rakendab ühenduse suhtes, põhjustada diskrimineerimist liikmesriikide, nende kodanike ega nende äriühingute vahel,

- ei tohi meetmed, mida ühendus rakendab Iisraeli suhtes, põhjustada diskrimineerimist Iisraeli kodanike ega äriühingute vahel.

Artikkel 78

Otsese maksustamise osas käesoleva lepingu sätted ei

- laienda maksusoodustusi, mida emb-kumb lepinguosaline on andnud mõne talle kohustusliku rahvusvahelise lepingu või kokkuleppega,

- takista kummalgi lepinguosalisel võtta või kohaldada meedet, mille eesmärk on ära hoida maksustamise vältimist või maksudest kõrvalehoidumist,

- takista kumbagi lepinguosalist kasutamast oma õigust kohaldada oma asjakohaseid maksualaseid õigusnorme maksumaksjate suhtes, kes ei ole oma elu- või asukoha poolest ühesuguses olukorras.

Artikkel 79

1. Lepinguosalised võtavad kõik üld- või erimeetmed, mida on vaja nende käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks. Nad hoolitsevad käesolevas lepingus sätestatud eesmärkide saavutamise eest.

2. Kui üks lepinguosaline leiab, et teine ei ole täitnud käesoleva lepingu järgset kohustust, võib ta võtta sobivaid meetmeid. Enne nende võtmist, välja arvatud eriti pakilistel juhtudel, esitab ta assotsiatsiooninõukogule kogu asjakohase teabe, mida on vaja olukorra põhjalikuks uurimiseks, et leida lepinguosalistele vastuvõetav lahendus.

Meetmete väljavalimisel peetakse esmatähtsaks neid, mis segavad käesoleva lepingu toimimist kõige vähem.

Nendest meetmetest teatatakse viivitamata assotsiatsiooninõukogule ja teise lepinguosalise taotlusel arutatakse neid nimetatud organis.

Artikkel 80

Protokollid nr 1–5 ja I–VII lisa moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa. Deklaratsioonid ja kirjavahetus on esitatud lõppaktis, mis moodustab käesoleva lepingu lahutamatu osa.

Artikkel 81

Käesoleva lepingu kohaldamisel on "lepinguosalisteks" ühelt poolt ühendus või liikmesriigid või ühendus ja liikmesriigid nende vastavate volituste kohaselt ja teiselt poolt Iisrael.

Artikkel 82

Käesolev leping on sõlmitud määramata ajaks.

Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu üles öelda, teatades sellest teisele lepinguosalisele. Käesolev leping kaotab kehtivuse kuue kuu möödumisel sellise teatamise päevast.

Artikkel 83

Käesolevat lepingut kohaldatakse ühelt poolt nende territooriumide suhtes, kus kohaldatakse Euroopa Ühenduse ning Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingut nendes lepingutes sätestatud tingimustel, ja teiselt poolt Iisrael Riigi territooriumi suhtes.

Artikkel 84

Käesolev leping, mis on koostatud kahes eksemplaris hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome, taani ja heebrea keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed, antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaati.

Artikkel 85

Lepinguosalised kiidavad käesoleva lepingu heaks oma menetluste kohaselt.

Käesolev leping jõustub sellise teise kuu esimesel päeval, mis järgneb kuupäevale, mil lepinguosalised teatavad teineteisele, et esimeses lõigus nimetatud menetlused on lõpule viidud.

Jõustumisel asendab käesolev leping Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahelise lepingu ning ühelt poolt Euroopa Söe- ja Teraseühenduse liikmesriikide ja teiselt poolt Iisraeli Riigi vahelise lepingu, millistele kirjutati alla Brüsselis 11. mail 1975.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende november nitten hundrede og femoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November neunzehnhundertfünfundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.Done at Brussels on the twentieth day of November in the year one thousand, nine hundred and ninety-five.Fait à Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.Fatto a Bruxelles, addì venti novembre millenovecentonovantacinque.Gedaan te Brussel, de twintigste november negentienhonderdvijfennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.Som skedde i Bryssel den tjugonde november nittonhundranittiofem.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann na hÉireannFor Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolesta

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades EuropeiasEuroopan yhteisöjen puolestaPå Europeiska gemenskapernas vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Euroopa Liidu 11 ametlikus keeles (hispaania, taani, saksa, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, hollandi, portugali, soome, rootsi) koostatud leping avaldati Euroopa Liidu Teatajas L 147, 21.6.2000, lk 3.Tšehhi-, eesti-, läti-, leedu-, ungari-, malta-, poola-, slovaki- ja sloveenikeelsed versioonid on avaldatud käesolevas 2004. aasta eriväljaandes.

--------------------------------------------------

LISADE LOEND

I lisa | Artiklis 7 osutatud toodete loend |

II lisa | Artiklis 9 osutatud toodete loend |

III lisa | Artiklis 9 osutatud toodete loend |

IV lisa | Artikli 9 lõikes 2 osutatud toodete loend |

V lisa | Artiklis 9 osutatud toodete loend |

VI lisa | Artikli 9 lõikes 6 osutatud soodustatud toodete loend |

VII lisa | Artiklis 39 osutatud intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomandi õigused |

--------------------------------------------------

I LISA

ARTIKLIS 7 OSUTATUD TOODETE LOEND

CN-kood | Kauba kirjeldus |

ex3502 | Albumiinid, albuminaadid jm albumiini derivaadid: |

ex350210 | – munaalbumiin: |

– – muu: |

35021091 | – – – kuivatatud (nt tahvlite, koorikute, helveste, pulbrina) |

35021099 | – – – muu |

ex350290 | – muu: |

– – albumiinid, v.a munaalbumiin: |

– – – piimaalbumiin (laktalbumiin): |

35029051 | – – – – kuivatatud (nt tahvlite, koorikute, helveste, pulbrina) |

35029059 | – – – – muu |

--------------------------------------------------

II LISA

ARTIKLIS 9 OSUTATUD TOODETE LOEND

CN-kood | Kirjeldus |

0403 | Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir jm fermenteeritud või hapendatud piim ja koor, kontsentreeritud või mitte, suhkru- vm magusainelisandi või lõhna- või maitselisandi või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga või ilma: |

04031051–04031099 | – jogurt, lõhna- või maitselisandi või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga |

04039071–04039099 | – muu, lõhna- või maitselisandi või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga |

07104000 | Suhkrumais (kuumutamata või aurutatud või vees keedetud), külmutatud |

07119030 | Suhkrumais, ajutiselt hoidistatud (nt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees vm hoiulahuses), kohe tarvitamiseks kõlbmatu |

ex1517 | Margariin; toidusegud ja valmistised taime- või loomarasvadest või -õlidest või käesoleva peatüki mitmesuguste rasvade või õlide fraktsioonidest, v.a rubriigi 1516 söödavad rasvad ja õlid ja nende fraktsioonid: |

15171010 | – margariin, v.a vedel margariin, piimarasvasisaldusega rohkem kui 10 %, kuid mitte rohkem kui 15 % massist |

15179010 | – muu, piimarasvasisaldusega rohkem kui 10 %, kuid mitte rohkem kui 15 % massist |

ex1704 | Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), kakaosisalduseta, v.a CN-koodi 17049010 alla kuuluv lagritsaekstrakt, mis sisaldab sahharoosi üle 10 % massist, kuid ei sisalda muid lisaaineid |

1806 | Šokolaad jm kakaosisaldusega toiduained |

ex1901 | Linnaseekstrakt; püülist, lihtjahust, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud toiduained, mis ei sisalda kakaopulbrit või sisaldavad seda vähem kui 50 % massist, mujal nimetamata; rubriikide 0401–0404 toodetest valmistatud toiduained, mis ei sisalda kakaopulbrit või sisaldavad seda vähem kui 10 % massist, mujal nimetamata, välja arvatud tooted, mille CN-kood on 19019091 |

ex1902 | Makarontooted, v.a CN-koodide 19022010 ja 19022030 alla kuuluvad täidisega makarontooted; kuskuss, valmistoiduna või mitte |

1903 | Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud asendajad helveste, terade, kruupide, sõelmete vms kujul |

1904 | Teravilja või teraviljatoodete paisutamise või röstimise teel saadud toiduained (nt maisihelbed); viljaterad, v.a maisiterad, eelkuumutatud vm viisil töödeldud |

1905 | Leib, sai, saiakesed, pirukad, koogid, küpsised jm pagaritooted, kakaoga või ilma; armulaualeib, tühjad ravimikapslid, pitserleib, riispaber jms tooted |

20019030 | Suhkrumais (Zea mays va. saccharata), töödeldud või hoidistatud äädika või äädikhappe abil |

20019040 | Jamss, maguskartul jms söödavad taimeosad, mis sisaldavad tärklist vähemalt 5 % massist, töödeldud või hoidistatud äädika või äädikhappe abil |

20041091 | Kartulid jahu, pulbri või helvestena, töödeldud või hoidistatud muul viisil kui äädika või äädikhappe abil, külmutatud |

20049010 | Suhkrumais (Zea mays var. saccharata), töödeldud või hoidistatud muul viisil kui äädika või äädikhappe abil, külmutatud |

20052010 | Kartulid jahu, pulbri või helvestena, töödeldud või hoidistatud muul viisil kui äädika või äädikhappe abil, külmutamata |

20058000 | Suhkrumais (Zea mays var. saccharata), töödeldud või hoidistatud muul viisil kui äädika või äädikhappe abil, külmutamata |

20089245 | Müslilaadsed röstimata teraviljahelvestel põhinevad tooted |

20089985 | Mais, v.a suhkrumais (Zea mays var. saccharata), muul viisil töödeldud või hoidistatud, piirituse- ja suhkrulisandita |

20089991 | Jamss, maguskartul jms söödavad taimeosad, mis sisaldavad tärklist vähemalt 5 % massist, muul viisil töödeldud või hoidistatud, piirituse- ja suhkrulisandita |

21011098 | Kohvil põhinevad tooted |

21012098 | Teel või matel põhinevad tooted |

21013019 | Röstitud kohviasendajad, v.a röstitud sigur |

21013099 | Röstitud kohviasendajate, v.a röstitud siguri ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid |

21021031–21021039 | Pagaripärmid |

ex2103 | Kastmed ja pooltooted nende valmistamiseks: |

– – – majonees |

2105 | Jäätis, kakaoga või ilma |

ex2106 | Mujal nimetamata toiduained, v.a CN-koodide 21061020 ja 21069092 alla kuuluvad toiduained ja v.a maitse-, lõhna-või värvainelisandiga suhkrusiirupid |

| Mittealkoholjoogid, v.a CN-koodiga 2009 puu- ja köögiviljamahlad, sisaldavad CN-koodide 0401–0404 alla kuuluvaid tooteid või CN-koodidega 0401–0404 toodetest saadud rasva |

29054300 | Mannitool |

290544 | D-glütsitool (sorbitool) |

ex350510 | Dekstriinid jm modifitseeritud tärklised, v.a CN-koodi 35051050 alla kuuluvad esterdatud ja eeterdatud tärklised |

350520 | Tärklistel, dekstriinidel vm modifitseeritud tärklistel põhinevad liimid |

380910 | Viimistlusained, värvimise kiirendajad ja värvifiksaatorid jm tekstiili-, paberi-, naha- vms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja valmistised (nt apretid ja peitsid) |

382360 | Sorbitool, v.a CN-koodi 290544 alla kuuluv |

--------------------------------------------------

III LISA

ARTIKLIS 9 OSUTATUD TOODETE LOEND

CN-kood | Kirjeldus | Kohaldatav tollimaksumäär [1] |

3501 | Kaseiin, kaseinaadid jm kaseiini derivaadid; kaseiinliimid: | |

350110 | – kaseiin: | |

35011010 | – – tehislike tekstiilkiudude valmistamiseks [2] | 0 % |

35011050 | – – tööstuslikuks otstarbeks, v.a toiduainete või sööda valmistamiseks [2] | 3 % |

35011090 | – – muu | 12 % |

350190 | – muu: | |

35019090 | – – muu | 8 % |

[1] Kui selles veerus esitatud tollimaksumäärad ületavad GATTi raames teatatud määrasid, kohaldatakse viimaseid.

[2] Sellesse alamrubriiki liigitamine toimub asjakohaste ühenduse sätetega kehtestatud tingimustel.

--------------------------------------------------

IV LISA

ARTIKLI 9 LÕIKES 2 OSUTATUD TOODETE LOEND

CN-kood | Kirjeldus |

| |

1902 | | Makarontooted ja kuskuss: |

| A | – kõvast nisust |

| B | – muu |

190510 | | Näkileib |

19052090 | | Piparkoogid, präänikud jms, mitte ainuüksi suhkruhaigetele mõeldud: |

| A | – milles on üle 15 % massist muud teraviljajahu kui nisujahu, arvutatuna jahu kogusisalduse põhjal |

| B | – muu |

ex3000 | A | – Vahvlid: |

| A1 | – – täidiseta, kattega või ilma: |

| A1a | – – – milles on üle 15 % massist muud teraviljajahu kui nisujahu, arvutatuna jahu kogusisalduse põhjal |

| A1b | – – – muu |

| A2 | – – muu: |

| A2a | – – – milles on piimarasva vähemalt 1,5 % või piimavalke vähemalt 2,5 % |

| A2b | – – – muu |

19054010 | | Kuivikud, suhkru-, mee-, muu magusaine-, muna-, rasva-, juustu-, puuvilja-, kakao- vms lisandiga: |

| A | – milles on üle 15 % massist muud teraviljajahu kui nisujahu, arvutatuna jahu kogusisalduse põhjal |

| B | – muu |

1905 | | |

ex3000 + 9019 | B | – Muud pagaritooted, suhkru-, mee-, muu magusaine-, muna-, rasva-, juustu-, puuvilja-, kakao- vms lisandiga: |

| B1 | – munalisandiga vähemalt 10 % massist |

| B2 | – – kuivatatud puuvilja- või pähklilisandiga: |

| B2a | – – – milles on piimarasva vähemalt 1,5 % või piimavalke vähemalt 2,5 % (vt V lisa) |

| B2b | – – – muu: |

| B3 | – – suhkrulisandiga vähem kui 10 % massist, muna-, kuivatatud puuvilja- või pähklilisandita: |

| B3a(i) | – – – – milles on üle 15 % massist muud teraviljajahu kui nisujahu, arvutatuna jahu kogusisalduse põhjal |

| B3a(ii) | – – – – muu |

| B3b | – – – muu: |

| B3b(i) | – – – – milles on üle 15 % massist muud teraviljajahu kui nisujahu, arvutatuna jahu kogusisalduse põhjal |

| B3b(ii) | – – – – muu |

| B4 | – – muu: |

| B4a | – – – milles on piimarasva vähemalt 1,5 % või piimavalke vähemalt 2,5 % (vt V lisa) |

| B4b | – – – muu |

2105 | | Jäätis, kakaoga või ilma: |

| A | – milles ei ole piimarasva või on seda vähem kui 3 % massist |

| B | – milles on piimarasva vähemalt 3 %, kuid vähem kui 7 % massist |

| C | – milles on piimarasva vähemalt 7 % massist |

ex22071050 | | Viinamarjadest või viinamarjaveinist saadud alkohol, mis sisaldab alkoholi vähemalt 80 % mahust, alkoholjookide valmistamiseks |

ex1099 | | Viinamarjadest või viinamarjaveinist saadud alkohol, mis sisaldab alkoholi vähemalt 80 % mahust, muu |

ex220820 | | Viinamarjaveini või viinamarjade pressimisjääkide destilleerimisel saadud alkoholjoogid, hinnaga kuni 0,05 USD/cl ja alkoholisisaldusega vähem kui 17 % mahust |

35021000 | | Munaalbumiin: |

| A | – kuivatatud |

| B | – muu |

--------------------------------------------------

V LISA

ARTIKLIS 9 OSUTATUD TOODETE LOEND

Iisraeli tollikood | Kauba kirjeldus | Kohaldatav tollimaksumäär [1] |

1704 | Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), kakaosisalduseta: | |

170410 | – närimiskumm, suhkrukattega või ilma: | |

– – milles on sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkrut) vähemalt 60 % massist | |

– – muu | 0,075 USD/kg [2] |

170490 | – muu | |

– – muu | |

1806 | Šokolaad jm kakaosisaldusega toiduained | 0 % |

| Tooted püülist, lihtjahust, tärklisest või linnaseekstraktist, mida kasutatakse imiku- või dieettoiduna või toidu valmistamisel ja mis sisaldavad kakaod vähem kui 50 % massist, v.a sojajahust valmistatud ja sojaõli jm taimeõli, süsivesikuid ja soola sisaldavad dieettoidud ja gluteenisisalduseta jahul põhinevad dieettoidud: | |

19011020 | – püülist, lihtjahust, tärklisest või linnaseekstraktist | 8 % |

19012020 | – püülist, lihtjahust, tärklisest või linnaseekstraktist | 8 % |

19019030 | – püülist, lihtjahust, tärklisest või linnaseekstraktist | 8 % |

20041010 | – püülist või lihtjahust valmistatud tooted | 8 % |

20049010 | – püülist või lihtjahust valmistatud tooted | 8 % |

20052010 | – püülist või lihtjahust valmistatud tooted | 8 % |

20054010 | – püülist või lihtjahust valmistatud tooted | 8 % |

20055910 | – püülist või lihtjahust valmistatud tooted | 8 % |

20059010 | – püülist või lihtjahust valmistatud tooted | 8 % |

21039020 | – püülist, lihtjahust, tärklisest või linnaseekstraktist | 8 % |

21041010 | – püülist, lihtjahust, tärklisest või linnaseekstraktist | 8 % |

190410 | Teravilja või teraviljatoodete paisutamise või röstimise teel saadud toiduained | 8 % |

3505 | Dekstriinid jm modifitseeritud tärklised (nt eelgeelistatud või esterdatud tärklis); tärklistel, dekstriinidel vm modifitseeritud tärklistel põhinevad liimid, v.a | |

350510 | – dekstriinid jm modifitseeritud tärklised: | |

35051030 | – – esterdatud või eeterdatud tärklis | 8 % |

35051090 | – – dekstriinid jm modifitseeritud tärklised | 8 % |

35052000 | – – liimid | 8 % |

[1] Kui selles veerus esitatud tollimaksumäärad ületavad GATTi raames teatatud määrasid, kohaldatakse viimaseid.

[2] 5000 tonnise aastakvoodi piires vähendatakse seda tollimaksumäära määrani 0,0375 USD/kg.

--------------------------------------------------

VI LISA

ARTIKLI 9 LÕIKES 6 OSUTATUD SOODUSTATUD TOODETE LOEND

1. tabel. Järgmiste Iisraelist pärinevate toodete importimisel ühendusse kohaldatakse allpool esitatud soodustusi.

CN-kood | Kauba kirjeldus | Aastakvoot (tonnides) | Soodustus kvoodi piires |

| Suhkrumais, külmutatud | 10600 [1] | Põllumajanduskomponendi vähendus 30 % |

| Suhkrumais, külmutamata | 5400 [2] | Põllumajanduskomponendi vähendus 30 % |

17049030 | Valge šokolaad | 100 | Põllumajanduskomponendi vähendus 30 % |

1806 | Šokolaad jm kakaosisaldusega toiduained | 2500 | Põllumajanduskomponendi vähendus 15 % |

| Piima ja piimatooteid sisaldav imikutoit | 100 | Põllumajanduskomponendi vähendus 30 % |

1904 | Teravilja või teraviljatoodete paisutamise või röstimise teel saadud toiduained (nt maisihelbed); viljaterad, v.a maisiterad, eelkuumutatud vm viisil töödeldud | 200 | Põllumajanduskomponendi vähendus 30 % |

1905 | Leib, sai, saiakesed, pirukad, koogid, küpsised jm pagaritooted, kakaoga või ilma; armulaualeib, tühjad ravimikapslid, pitserleib, riispaber jms tooted | 3200 | Põllumajanduskomponendi vähendus 30 % |

2. tabel. Järgmiste ühendusest pärinevate toodete importimisel Iisraeli kohaldatakse allpool esitatud soodustusi.

CN-kood | Kauba kirjeldus | Aastakvoot (tonnides) | Soodustus kvoodi piires |

1902 | Makarontooted | piiramatu | Põllumajanduskomponendi suuruseks kehtestatakse 0,25 USD/kg |

ex1905 | Leib, sai, saiakesed, pirukad, koogid, küpsised jm pagaritooted, kakaoga või ilma; armulaualeib, tühjad ravimikapslid, pitserleib, riispaber jms tooted: | piiramatu | Põllumajanduskomponendi suuruseks kehtestatakse 0,10 USD/kg |

– milles ei ole piima ega piimatooteid |

ex1905 | Leib, sai, saiakesed, pirukad, koogid, küpsised jm pagaritooted, kakaoga või ilma; armulaualeib, tühjad ravimikapslid, pitserleib, riispaber jms tooted: | piiramatu | Põllumajanduskomponendi suuruseks kehtestatakse 0,25 USD/kg |

– milles on piima või piimatooteid |

2105 | Jäätis | 500 | Põllumajanduskomponendi vähendus 30 % |

ex220710 | Viinamarjadest või viinamarjaveinist saadud denatureerimata etüülalkohol, mis sisaldab alkoholi vähemalt 80 % mahust, alkoholjookide valmistamiseks kasutatav või mitte | piiramatu | Põllumajanduskomponendi suuruseks kehtestatakse 2,75 USD liitri alkoholi kohta |

ex220820 | Viinamarjaveini või viinamarjade pressimisjääkide destilleerimisel saadud alkoholjoogid alkoholisisaldusega vähemalt 17 % mahust ja hinnaga kuni 0,05 USD/cl | piiramatu | Põllumajanduskomponendi suuruseks kehtestatakse 2,75 USD liitri alkoholi kohta |

ex220820 | Viinamarjaveini või viinamarjade pressimisjääkide destilleerimisel saadud alkoholjoogid alkoholisisaldusega vähemalt 17 % mahust ja hinnaga üle 0,05 USD/cl | 2000 hpa [3] | Põllumajanduskomponendi suuruseks kehtestatakse 0 % |

320510 | Munaalbumiin | 50 | Vabastus põllumajanduskomponendist |

piiramatu | Põllumajanduskomponendi suuruseks kehtestatakse 2 USD/kg |

[1] Seda kvooti vähendatakse selle soodustuse esimesel rakendusaastal 9275 tonnini ja teisel 9940 tonnini.

[2] Seda kvooti vähendatakse selle soodustuse esimesel rakendusaastal 4725 tonnini jateisel 5060 tonnini.

[3] Hektoliitrit puhast alkoholi.

--------------------------------------------------

VII LISA

ARTIKLIS 39 OSUTATUD INTELLEKTUAAL-, TÖÖSTUS- JA KAUBANDUSOMANDI ÕIGUSED

1. Kolmanda aasta lõpuks pärast lepingu jõustumist ühineb Iisrael järgmiste intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomandi õigusi käsitlevate mitmepoolsete konventsioonidega, mille osalisteks on liikmesriigid või mida liikmesriigid tegelikult kohaldavad:

- Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon (1971. aasta Pariisi akt),

- märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkulepe (1967. aasta Stockholmi akt, muudetud 1979. aastal),

- märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll (Madrid, 1989),

- mikroorganismide patendiekspertiisiks deponeerimise rahvusvahelise tunnustamise Budapesti leping (1977, muudetud 1980. aastal),

- patendikoostööleping (Washington, 1970, muudetud 1979. ja 1984. aastal).

Assotsiatsiooninõukogu võib otsustada, et käesolevat lõiget kohaldatakse ka muude kõnealuses valdkonnas sõlmitud mitmepoolsete konventsioonide suhtes.

2. Teise aasta lõpuks pärast lepingu jõustumist ratifitseerib Iisrael teose esitajate, fonogrammitootjate ja ringhäälinguorganisatsioonide kaitse rahvusvahelise konventsiooni (Rooma, 1961).

3. Lepinguosalised kinnitavad järgmistest mitmepoolsetest konventsioonidest tulenevate kohustuste tähtsust:

- tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon (1967. aasta Stockholmi akt, muudetud 1979. aastal),

- märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nice'i kokkulepe (Genf, 1977, muudetud 1979. aastal),

- rahvusvaheline uute taimesortide kaitse konventsioon (UPOV) (1991. aasta Genfi akt).

--------------------------------------------------

PROTOKOLLIDE LOEND

Protokoll nr 1 | Iisraelist pärinevate põllumajandustoodete ühendusse importimise korra kohta |

Protokoll nr 2 | ühendusest pärinevate põllumajandustoodete Iisraeli importimise korra kohta |

Protokoll nr 3 | taimekaitseküsimuste kohta |

Protokoll nr 4 | päritolustaatusega toodete määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta |

Protokoll nr 5 | haldusasutuste vastastikuse abi kohta tolliküsimustes |

--------------------------------------------------

PROTOKOLL nr 1

Iisraelist pärinevate põllumajandustoodete ühendusse importimise korra kohta

1. Iisraelist pärinevaid lisas loetletud tooteid lubatakse ühendusse importida järgmistel ja lisas esitatud tingimustel.

2. a) Tollimaksud kas kaotatakse või neid vähendatakse veerus A esitatu kohaselt.

b) Teatavate toodete puhul, millele on ühise tollitariifistikuga ette nähtud väärtuseline ja koguseline tollimaks, kehtivad veergudes A ja C esitatud vähendusmäärad üksnes väärtuselise tollimaksu kohta. CN-koodide 020722, 020742 ja 220421 alla kuuluvate toodete suhtes kohaldatakse tollimaksuvähendusi siiski veeru E kohaselt.

3. Teatavate toodete puhul kaotatakse tollimaksud iga sellise toote kohta veerus B loetletud tariifikvoodi piires.

Kvoote ületavate imporditavate koguste suhtes kohaldatakse ühise tollitariifistiku vastava toote täielikke või vähendatud maksumäärasid veeru C kohaselt.

4. Teatavate tollimaksudest vabastatud toodete puhul on kvoodid sätestatud veerus D.

Kui mõne sellise toote impordi maht ületab kvoodi, võib ühendus oma igal aastal koostatavat kaubavoogude ülevaadet arvesse võttes kehtestada kõnealuse toote suhtes ühenduse tariifikvoodi, mille maht on kvoodiga võrdne. Sel juhul kohaldatakse kvoote ületavate imporditavate koguste suhtes ühise tollitariifistiku vastava toote täielikke või vähendatud maksumäärasid veeru C kohaselt.

5. Teatavate punktis 3 osutatud toodete puhul, mida käsitletakse veerus E, tehakse ajavahemikul 1. jaanuarist 1997 kuni 1. jaanuarini 2000 neli võrdset tariifikvoodi suurendust, kusjuures iga suurendus moodustab 3 % nendest kogustest.

6. Ühendus võib teatavatele toodetele, mida käsitletakse veerus E, välja arvatud punktides 3 ja 4 osutatud tooted, kehtestada punkti 4 kohase kvoodi, kui ta teeb oma iga-aastase kaubavoogude ülevaate põhjal kindlaks, et ühe või mitme kõnealuse toote impordi maht ähvardab põhjustada raskusi ühenduse turul. Kui seejärel kehtestatakse tootele punktis 4 sätestatud tingimustel tariifikvoot, kohaldatakse kvooti ületavate imporditavate koguste suhtes ühise tollitariifistiku vastava toote täielikku või vähendatud maksumäära, nagu on esitatud veerus C.

--------------------------------------------------

LISA

CN-kood [2] [3] | Kirjeldus [3] | Enamsoodustusrežiimi tollimaksuvähendus [1] (%) | Tariifikvoodi maht (tonnides) | Tollimaksuvähendus kehtivat või võimalikku tariifikvooti ületavate koguste puhul [1] (%) | Kvoot (tonnides) | Erisätted |

A | B | C | D | E |

| Kalkunirümbad, külmutatud | Vt veerg E | 1400 | 0 | – | 1400 tonni suhtes kehtivad järgmised tollimaksumäärad: 170 eküüd/tonn186 eküüd/tonn134 eküüd/tonn93 eküüd/tonn339 eküüd/tonn127 eküüd/tonn230 eküüd/tonn |

| Kalkuni jaotustükid ja rups, külmutatud, v.a maks |

02073110 | Hane rasvmaks | 100 | – | 0 | – | |

| Taimesibulad jms ja muud elustaimed | 100 | – | 0 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

060310 | Lõikelilled ja lillepungad, värsked | 100 | 19500 | 0 | – | Kohaldatakse kirjavahetuse teel kokkulepitud tingimusi |

ex06031069 | Muud lõikelilled ja lillepungad, värsked, 1. november – 15. aprill | 100 | 5000 | 0 | – | |

06039000 | Kuivatatud lilled | 100 | 100 | 0 | – | |

ex06041090 | Samblad ja samblikud, v.a põdrasamblik, värsked | 100 | – | 0 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

060491 | Lõikeroheline, oksad jm taimeosad, värsked | 100 | – | 0 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

06049910 | Lõikeroheline, kuivatatud, muul viisil töötlemata | 100 | – | 0 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

ex07019051 | Varajased kartulid, 1. jaanuar – 31. märts | 100 | 20000 | 0 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–5 |

ex070200 | Tomatid, värsked või jahutatud | 100 | 1000 | 0 | – | |

| Sibulad, 15. veebruar – 15. mai | 100 | 13400 | 60 | – | |

ex07099090 | Tutt-kobarhüatsint (Muscari comosum), 15. veebruar – 15. mai | |

ex07049090 | Hiina kapsas, 1. november – 31. märts | 100 | 1000 | 0 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–5 |

ex070511 | Jääsalat, 1. november – 31. märts | 100 | 300 | 0 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–5 |

ex07061000 | Porgandid, 1. jaanuar – 30. aprill | 100 | 6100 | 40 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–5 |

ex07093000 | Baklažaanid, 1. detsember – 30. aprill | 100 | – | 60 | 1440 | |

ex07094000 | Varsseller, 1. jaanuar – 30. aprill | 100 | 13000 | 50 | – | |

07096010 | Maguspipar | 100 | 8900 | 40 | – | |

| Muu puu- ja köögivili | 100 | 2000 | 0 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–5 |

| Kabatšokid, 1. detsembrist veebruari lõpuni | 100 | – | 60 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

ex07108059 | Perekonna Capsicum viljad, 15. november – 30. aprill | 100 | – | 30 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

07129030 | Kuivatatud tomatid | 100 | 100 | 0 | – | |

07129050 | Kuivatatud porgandid | |

07129090 | Muu kuivatatud köögivili | |

08041000 | Datlid | 100 | – | 0 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

080440 | Avokaadod | 100 | – | 80 | 37200 | |

08045000 | Guajaavid, mangod ja mangostanid | 100 | – | 40 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

ex080510 | Apelsinid, värsked | 100 | 290000 | 60 | – | |

080520 | Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad); klementiinid, vilkingid jms tsitrushübriidid, värsked | 100 | 21000 | 60 | – | |

| Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad); klementiinid, vilkingid jms tsitrushübriidid, värsked, 15. märts – 30. september | 100 | 14000 | 0 | – | |

ex080530 | Sidrunid, värsked | 100 | 7700 | 40 | – | |

ex08053090 | Laimid, värsked | 100 | 1000 | 0 | – | |

ex080540 | Greibid, värsked | 100 | – | 80 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

ex08059000 | Kääbusapelsinid | 100 | – | 0 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

ex08061029 | Lauaviinamarjad, värsked, 15. mai – 15. juuli | 100 | – | 0 | 2280 | |

ex08071010 | Arbuusid, 1. aprill – 15. juuni | 100 | 9400 | 50 | – | |

ex08071090 | Melonid, 1. november – 31. mai | 100 | 11400 | 50 | – | |

ex08101090 | Maasikad, 1. november – 31. märts | 100 | 2600 | 60 | – | |

ex08109010 | Kiivid, 1. jaanuar – 30. aprill | 100 | – | 0 | 240 | |

ex08109085 | Granaatõunad | 100 | – | 0 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

ex08109085 | Kakiploomid, 1. november – 31. juuli | 100 | – | 0 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

ex08119019 | Greibilõigud | 80 | – | – | – | |

ex08119039 | Greibilõigud | 80 | – | – | – | |

ex08119085 | Datlid, külmutatud | 100 | – | 0 | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

ex08119095 | Greibilõigud, külmutatud | 100 | – | 80 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

ex08129020 | Apelsinid, peenestatud, ajutiselt hoidistatud | 100 | 10000 | 80 | – | |

ex08129095 | Muud tsitrusviljad, peenestatud, ajutiselt hoidistatud | 100 | – | 80 | 1320 | |

09041200 | Pipar, purustatud või jahvatatud | 100 | – | 30 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

09042010 | Maguspipar, purustamata ja jahvatamata | 100 | – | 0 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

ex09042039 | Nelkpipar, purustamata ja jahvatamata, 15. november – 30. aprill | 100 | – | 30 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

ex09042090 | Nelkpipar, purustatud või jahvatatud | 100 | – | 30 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

130220 | Pektiinid, pektinaadid ja pektaadid | 100 | – | 25 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

160231 | Töödeldud või hoidistatud kalkuniliha | Vt veerg E | 300 | 0 | – | Tollimaksumäär: 8,5 % 300 tonnise tariifikvoodi piires |

| Väikesed sibulad läbimõõduga vähem kui 30 mm ja okra, töödeldud või hoidistatud äädika või äädikhappe abil | 100 | – | 0 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

ex20019020 | Perekonna Capsicum viljad, 15. november – 30. aprill | 100 | – | 30 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

20021010 | Kooritud tomatid | 100 | 3500 | 30 | – | |

ex20049099 | Juurseller, v.a segudes | 100 | – | 30 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

20049099 | Muu köögivili, külmutatud | 100 | 1000 | 0 | – | |

| Juurseller, kapsas (v.a lillkapsas), okra, v.a segudes | 100 | – | 30 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

ex20059010 | Perekonna Capsicum viljad, 15. november – 30. aprill | 100 | – | 30 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

20081191 | Maapähklid | 100 | – | 0 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

| Greibilõigud | 100 | – | 80 | 16440 | |

ex20083055 | Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad); klementiinid, vilkingid jms tsitrushübriidid, peenestatud | 100 | – | 80 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

ex20083059 | Greibid, v.a lõikudena; peenestatud apelsinid ja sidrunid | 100 | – | 80 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

ex20083075 | Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad); klementiinid, vilkingid jms tsitrushübriidid, peenestatud | 100 | – | 80 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

ex20083079 | Greibid, v.a lõikudena | 100 | – | 80 | 2400 | |

ex20083079 | Peenestatud apelsinid ja sidrunid | 100 | – | 80 | — | |

ex20083091 | Greibilõigud | 100 | – | 80 | 3480 | |

ex20083091 | Greibid, v.a lõikudena | 100 | – | 60 | |

ex20083091 | Tsitrusviljamass | 100 | – | 40 | |

ex20083091 | Peenestatud tsitrusviljad | 100 | – | 80 | |

ex20083099 | Greibilõigud | 100 | – | 80 | 5000 | |

ex20083099 | Greibid, v.a lõigud; peenestatud tsitrusviljad | 80 | – | – | – | |

ex20084071 | Pirniviilud, õlis praetud | 100 | 100 | 0 | – | |

ex20085071 | Aprikoosiviilud, õlis praetud | |

ex20087071 | Virsikuviilud, õlis praetud | |

ex20089274 | Õlis praetud puuviljaviilude segud | |

ex20089278 | Õlis praetud puuviljaviilude segud | |

ex20089968 | Õunaviilud, õlis praetud | |

20085061 | Aprikoosid | 100 | – | 20 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

20085069 | Muu | 100 | – | 20 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

| Aprikoosipoolikud | 100 | – | 20 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

| Aprikoosimass | 100 | 180 | 0 | – | |

| Puuviljasegud | 100 | 250 | 0 | – | |

| Apelsinimahl | 100 | 92600, millest kuni kaheliitristes pakendites mitte rohkem kui 22400 | 70 | – | |

| Greibimahl | 100 | – | 70 | 34440 | |

20092091 | Greibimahl | 70 | – | – | – | |

20093011 | Muu tsitrusvilja mahl | 100 | – | 60 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

| Muu tsitrusvilja mahl, tihedusega kõige rohkem 1,33 g/cm3 temperatuuril 20 °C ja 100 kg puhasmassi maksumusega üle 30 eküü, v.a sidrunimahl | 100 | – | 60 | – | Kohaldatakse protokolli nr 1 punkte 1–6 |

20093019 | Muu tsitrusvilja mahl | 60 | – | – | – | |

200950 | Tomatimahl | 100 | 10200 | 60 | – | |

220421 | Muu viinamarjavein | 100 | 1610 hl | 0 | – | 1610 hektoliitri puhul koguselise tollimaksu vähendus 100 % |

[1] Tollimaksuvähendus kehtib väärtuselistele tollimaksudele, v.a CN-koodide 020722, 020742 ja 220421 alla kuuluvad tooted.

[2] CN-koodid määruse (EÜ) nr 1359/95 (EÜT L 142, 26.6.1995) kohaselt.

[3] Kombineeritud nomenklatuuri tõlgenduseeskirjadest olenemata on tootekirjelduse sõnastus üksnes soovituslik ja käesoleva lisa kohast soodustuskava kohaldatakse CN-koodide järgi. Kui on osutatud ex CN-koodidele, kohaldatakse soodustuskava CN-koodi ja vastava kirjelduse järgi.

--------------------------------------------------

PROTOKOLL nr 2

ühendusest pärinevate põllumajandustoodete Iisraeli importimise korra kohta

1. Ühendusest pärinevaid lisas loetletud tooteid lubatakse Iisraeli importida järgmistel ja lisas esitatud tingimustel.

2. Imporditollimaksud kaotatakse või neid vähendatakse veerus A esitatud tasemeni veerus B loetletud tariifikvootide piires ja kooskõlas veerus C esitatud erisätetega.

3. Tariifikvoote ületavatele imporditavatele kogustele kehtivad kolmandate riikide suhtes kohaldatavad üldised tollimaksud, kui veerus C esitatud erisätetest ei tulene teisiti.

4. Teatavatele toodetele, millele ei ole tariifikvooti kehtestatud, kehtestatakse veerus C märgitud kvoodid.

Kui mõne sellise toote impordi maht ületab kvoodi, võib Iisrael oma igal aastal koostatavat kaubavoogude ülevaadet arvesse võttes kehtestada kõnealuse toote suhtes tariifikvoodi, mille maht on kvoodiga võrdne. Sel juhul kohaldatakse kvooti ületavate imporditavate koguste suhtes punktis 3 osutatud tollimaksu.

5. Toodetele, millele ei ole kehtestatud tariifikvooti ega kvooti, võib Iisrael kehtestada punkti 4 kohase kvoodi, kui ta teeb oma iga-aastase kaubavoogude ülevaate põhjal kindlaks, et ühe või mitme kõnealuse toote impordi maht ähvardab põhjustada raskusi Iisraeli turul. Kui seejärel kehtestatakse tootele punktis 4 sätestatud tingimustel tariifikvoot, kohaldatakse punkti 3.

6. Juustu ja kohupiima puhul tehakse ajavahemikul 1. jaanuarist 1997 kuni 1. jaanuarini 2000 neli võrdset tariifikvoodi suurendust, kusjuures iga suurendus moodustab 10 % sellest kogusest.

--------------------------------------------------

LISA

Iisraeli tollikood | Kirjeldus | Tollimaksumäär | Tariifikvoot (tonnides) | Erisätted |

A | B | C |

020230 | Veiseliha, kontideta, külmutatud | 0 % | 6000 | |

020629 | Muu söödav veiserups, külmutatud | 0 % | 500 | |

040210 | Piimapulber, rasvasisaldus < 1,5 % | 1,5 USD/kg | 3000 | |

040221 | Piimapulber, rasvasisaldus > 1,5 %, suhkrulisandita | 3500 | |

0404 | Vadak | 0 % | 500 | |

040500 | Või jm piimast saadud rasv | 1,6 USD/kg | 350 | |

0406 | Juust ja kohupiim | 4 USD/kg | 200 | Kohaldatakse punkti 6 |

0601 | Taimesibulad, varremugulad jne, siguritaimed ja -juured | 0 % | Kohaldatakse punkti 5 |

0602 | Muud elustaimed | Kohaldatakse punkti 5 |

060310 | Lõikelilled, värsked | Kvoot: 1000 tonni |

060390 | Kuivatatud lilled | 50 | |

ex060410 | Samblad ja samblikud, värsked | Kohaldatakse punkti 5 |

060491 | Lõikeroheline, oksad jm taimeosad, värsked | Kohaldatakse punkti 5 |

ex060499 | Lõikeroheline, kuivatatud, muul viisil töötlemata | Kohaldatakse punkti 5 |

070110 | Seemnekartul | 0 % | 8000 | |

070190 | Muu kartul | 2500 | |

07032000 | Küüslauk | Üldise tollimaksumäära vähendus 25 % | |

071021 | Herned, külmutatud | 14 % | 700 | |

071022 | Aedoad, külmutatud | 250 | |

071029 | Muud kaunviljad, külmutatud | 350 | |

071030 | Spinat, külmutatud | 300 | |

071080 | Muu köögivili, külmutatud | 500 | |

071290 | Muud kuivatatud köögiviljad ja nende segud | 16 % | 200 | |

071333 | Harilikud aedoad, kuivatatud | 0 % | 100 | |

071339 | Muud aedoad, kuivatatud | 150 | |

071350 | Põldoad, söödaoad, kuivatatud | 2500 | |

071390 | Muud kuivatatud kaunviljad | 100 | Kvooti ületavate koguste puhul üldise tollimaksumäära vähendus 15 % |

080290 | Muud pähklid | 0 % | 500 | Kvooti ületavate koguste puhul üldise tollimaksumäära vähendus 15 % |

08042090 | Viigimarjad, kuivatatud | 0 % | 500 | Kvooti ületavate koguste puhul üldise tollimaksumäära vähendus 15 % |

080620 | Viinamarjad, kuivatatud | Üldise tollimaksumäära vähendus 25 % | |

080810 | Õunad | 0 % | 750 | |

08082090 | Aivad | 500 | |

100110 | Kõva nisu | 0 % | 9500 | |

100190 | Muu nisu ja meslin | 150000 | |

100200 | Rukis | 0 % | 10000 | |

100300 | Oder | 0 % | 210000 | |

100590 | Mais, v.a seemneks | 0 % | 11000 | |

100630 | Osaliselt või täielikult kroovitud riis | 3,75 % | 25000 | |

110313 | Maisitangud | 0 % | 235000 | |

110329 | Muude teraviljade graanulid | 7500 | |

11041210 | Kaerahelbed | 10 % | Kohaldatakse punkti 5 |

110710 | Linnased, röstimata | 0 % | 7500 | |

1108 | Tärklis, inuliin | Üldise tollimaksumäära vähendus 25 % | |

120810 | Sojajahu | 0 % | 400 | |

120991 | Köögiviljaseemned | 0 % | 500 | |

120999 | Muud seemned | 500 | |

121410 | Lutsernijahu ja -graanulid | 0 % | 1500 | |

140420 | Puuvillaebemed | 0 % | 1000 | |

150710 | Sojaõli, toores | 13 % | 7000 | |

150790 | Sojaõli, muu | 4000 | |

151211 | Päevalille- või värvohakaõli, toores | 9 % | 1500 | |

151219 | Päevalille- või värvohakaõli, muu | 1500 | |

151221 | Puuvillaseemneõli, muu | 500 | |

151410 | Rapsiõli, toores | 13 % | 3000 | |

151490 | Rapsiõli, muu | |

151519 | Linaseemneõli, muu | 0 % | 150 | |

151529 | Maisiõli, muu | 9 % | 600 | |

16041300 | Sardiinid, õhukindlas pakendis | 0 % | 300 | |

16041400 | Tuunid, õhukindlas pakendis | |

1701 | Roo- ja peedisuhkur ja sahharoos | |

170191 | Muu suhkur kui toorsuhkur, lõhna- või maitseainelisandiga | 0 % | 265000 | |

170199 | Muu suhkur kui toorsuhkur, muu | |

170230 | Glükoos, fruktoosisisaldusega < 20 % massist | 0,1 USD/kg | 1200 | Üldise tollimaksumäära vähendus 15 % |

170260 | Muu fruktoos, fruktoosisisaldusega > 50 % massist | 0 % | 200 | |

20029020/3 | Tomatid pulbrina | 6 % | 100 | |

20031000 | Seened | 10 % | 5000 | |

20049010 | Muu töödeldud köögivili, külmutatud | 7,5 % | 300 | |

20049090 | Muu töödeldud köögivili, külmutatud | 10,5 % | |

200799 | Keedised ja tarretised | 10 % | 500 | |

20085010 | Aprikoosid | 12,0 % | 150 | |

20085020/90 | Aprikoosid | 13,5 % | |

20087010 | Virsikud | 12,0 % | 1600 | |

20087030/90 | Virsikud | 13,5 % | |

20089220 | Segud (maasikate, pähklite ja tsitrusviljadeta) | 12,0 % | 500 | |

20089230/90 | Segud (maasikate, pähklite ja tsitrusviljadeta) | 13,5 % | |

200970 | Kontsentreeritud õunamahl, pakendites > 100 l | 0 % | 750 | |

220710 | Denatureerimata etüülalkohol, alkoholisisaldusega > 80 % mahust | 2,75 USD liitri alkoholi kohta | 3000 | |

230110 | Jahu, pulber ja graanulid lihast või rupsist | 0 % | 14000 | |

230310 | Tärklise valmistamisel tekkivad jäägid | 0 % | 2200 | |

230410 | Sojaõlikoogid | 10 % | 1800 | |

230640 | Rapsiseemnejahu | 10 % | 3500 | |

23091010 | Koeraküpsised | 25 % | 1700 | |

23091020 | Milles on 15–35 % valku ja vähemalt 4 % rasva | 8 % | |

23091090 | Muu koera- ja kassitoit | 2 % | |

23099010 | Koeraküpsised | 25 % | 7000 | |

23099020 | Milles on 15–35 % valku ja vähemalt 4 % rasva | 8 % | |

23099030 | Dekoratiivkalade ja -lindude toit | 40 % | |

23099090 | Muu loomatoit | 2 % | |

240110 | Eemaldamata leherootsudega tubakas | 0,07 Iisraeli seeklit (ISS) kilogrammi kohta | 1700 | |

240120 | Osaliselt või täielikult eemaldatud leherootsudega tubakas | |

--------------------------------------------------

PROTOKOLL nr 3

taimekaitseküsimuste kohta

Ilma et see piiraks Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingule lisatud sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise kokkuleppe ja eelkõige selle artiklite 2 ja 6 kohaldamist, lepivad lepinguosalised kokku, et alates käesoleva lepingu jõustumisest

a) nõutakse nendevahelises kaubanduses fütosanitaarsertifikaati

- lõikelillede puhul:

- ühendusse toomisel üksnes perekondade Dendranthema, Dianthus ja Pelargonium taimede kohta ja

- Iisraeli toomisel üksnes perekondade Rosa, Dendranthema, Dianthus, Pelargonium, Gypsophilia ja Anemone taimede kohta ning

- puuviljade puhul:

- ühendusse toomisel üksnes perekondade Fortunella ja Poncirus tsitrusviljade ja nende hübriidide ning perekondade Annona, Cydonia, Diospyros, Malus, Mangifera, Passiflore, Prunus, Psidium, Pyrus, Ribes, Syzygium ja Vaccinum taimede kohta ja

- Iisraeli toomisel kõikide perekondade taimede kohta;

b) kehtib nendevahelises kaubanduses fütosanitaarloa esitamise nõue taimede või taimsete saaduste importimisel üksnes selleks, et oleks võimalik importida neid taimi või taimseid saadusi, mille importimine oleks muidu kahjuriohu riskianalüüsi põhjal keelatud;

c) peab uusi, lepinguosaliste vahelist asjakohast kaubandust kahjustada võivaid fütosanitaarmeetmeid kehtestada kavatsev lepinguosaline teise lepinguosalisega nõu, et uurida kavandatavaid meetmeid ja nende mõju.

--------------------------------------------------

PROTOKOLL nr 4

päritolustaatusega toodete määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta

I JAOTIS

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas protokollis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) valmistamine – mis tahes töö või töötlus, sealhulgas kokkupanek või eritoimingud;

b) materjal – koostisaine, toore, koostisosa, osa vms, mida on toote valmistamisel kasutatud;

c) toode – valmistatud toode, isegi kui see on mõeldud hiljem mõnes teises valmistustoimingus kasutamiseks;

d) kaubad – nii materjalid kui ka tooted;

e) tolliväärtus – kooskõlas üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe VII artikli rakendamiseks 1994. aastal sõlmitud lepinguga (WTO leping tolliväärtuse määramise kohta) määratud tolliväärtus;

f) tehasehind – hind, mida makstakse tehases asuva toote eest tootjale, kelle ettevõttes toimub viimane töö või töötlus, või isikule, kes lasi viimase töö või töötluse teha väljaspool lepinguosaliste territooriumi, tingimusel et hind sisaldab kõikide kasutatud materjalide väärtust ja sellest on maha arvatud kõik siseriiklikud maksud, mis makstakse tagasi või mida võib tagasi maksta saadud toote eksportimisel;

g) materjalideväärtus – kasutatud päritolustaatuseta materjalide tolliväärtus impordihetkel või, kui see ei ole teada ja seda ei ole võimalik kindlaks teha, siis esimene tuvastatav hind, mida nende materjalide eest on makstud asjakohasel territooriumil;

h) päritolustaatusegamaterjalideväärtus – selliste materjalide tolliväärtus punkti g kohaselt, mida kohaldatakse vajalike muudatustega;

i) grupid ja rubriigid – grupid ja rubriigid (neljakohalised koodid), mida kasutatakse nomenklatuuris, mis moodustab kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi, käesolevas protokollis edaspidi "harmoneeritud süsteem" või "HS";

j) liigitatud – osutab toote või materjali liigitamisele teatavasse rubriiki;

k) saadetis – tooted, mille üks eksportija saadab samal ajal ühele kaubasaajale või mille eksportija saadab kaubasaajale üheainsa veodokumendi alusel või selle puudumisel üheainsa arve alusel.

II JAOTIS

MÕISTE "PÄRITOLUSTAATUSEGA TOOTED" MÄÄRATLUS

Artikkel 2

Päritolukriteeriumid

Ilma et see piiraks käesoleva protokolli artikli 3 kohaldamist, käsitletakse lepingu rakendamisel

1. ühendusest pärinevate toodetena

a) tooteid, mis on käesoleva protokolli artikli 4 tähenduses täielikult ühenduses saadud;

b) tooteid, mis on ühenduses saadud ja mis sisaldavad materjale, mis ei ole täielikult seal saadud, aga mida on ühenduses käesoleva protokolli artikli 5 tähenduses piisavalt töödeldud;

2. Iisraelist pärinevate toodetena:

a) tooteid, mis on käesoleva protokolli artikli 4 tähenduses täielikult Iisraelis saadud;

b) tooteid, mis on Iisraelis saadud ja mis sisaldavad materjale, mis ei ole täielikult seal saadud, aga mis on Iisraelis käesoleva protokolli artikli 5 tähenduses läbinud piisava töö või töötluse.

Artikkel 3

Kahepoolne kumulatsioon

1. Artikli 2 punkti 1 alapunktist b olenemata käsitletakse käesoleva protokolli tähenduses Iisraelist pärinevaid materjale ühendusest pärinevate materjalidena, ilma et need peaksid seal läbima piisava töö või töötluse.

2. Artikli 2 punkti 2 alapunktist b olenemata käsitletakse käesoleva protokolli tähenduses ühendusest pärinevaid materjale Iisraelist pärinevate materjalidena, ilma et need peaksid seal läbima piisava töö või töötluse.

Artikkel 4

Täielikult saadud tooted

1. Täielikult ühenduses või Iisraelis saaduna käsitletakse järgmisi kaupu:

a) nende pinnasest ja merepõhjast kaevandatud maavarad;

b) seal koristatud taimsed saadused;

c) seal sündinud ja kasvatatud elusloomad;

d) seal kasvatatud elusloomadest saadud tooted;

e) sealt saadud jahi- ja kalasaak;

f) kala ja muud saadused, mis nende laevad on merest püüdnud;

g) nende kalatöötlemislaevade pardal üksnes punktis f osutatud saadustest valmistatud tooted;

h) seal kogutud kasutatud esemed, millest saab üksnes tooret, sealhulgas kasutatud rehvid, mis sobivad üksnes taastamiseks või jäätmeteks;

i) sealse valmistamise jäätmed ja jäägid;

j) väljaspool nende territoriaalvett merepõhjast või selle aluspinnasest kaevandatud tooted tingimusel, et ainult neil on õigus kasutada kõnealust merepõhja või aluspinnast;

k) kaubad, mis on seal valmistatud üksnes punktides a–j piiritletud toodetest.

2. Lõike 1 punktides f ja g olevaid mõisteid "nende laevad" ja "nende kalatöötlemislaevad" kohaldatakse ainult selliste laevade ja kalatöötlemislaevade suhtes,

- mis on registreeritud või laevaregistrisse kantud mõnes ühenduse liikmesriigis või Iisraelis,

- mis sõidavad mõne ühenduse liikmesriigi või Iisraeli lipu all,

- millest vähemalt 50 % kuulub ühenduse liikmesriikide või Iisraeli kodanikele või äriühingule, mille peakontor asub mõnes liikmesriigis või Iisraelis ja mille juht või juhid või juhatuse või nõukogu esimees ning enamik nende organite liikmetest on ühenduse liikmesriikide või Iisraeli kodanikud ja mille kapitalist kuulub täis- või usaldusühingu või piiratud vastutusega äriühingu puhul vähemalt pool ühenduse liikmesriikidele või Iisraelile või nende riikide avalik-õiguslikele asutustele või kodanikele,

- mille kapten ja juhtkonnaliikmed on ühenduse liikmesriikide või Iisraeli kodanikud,

- mille laevaperest vähemalt 75 % on ühenduse liikmesriikide või Iisraeli kodanikud.

3. Mõisted "ühendus" ja "Iisrael" hõlmavad ka territoriaalvett, mis ümbritseb ühenduse liikmesriike ja Iisraeli.

Merelaevu, sh kalatöötlemislaevu, mille pardal püütud kala töödeldakse, käsitletakse ühenduse või Iisraeli territooriumi osana, kui need vastavad lõikes 2 sätestatud tingimustele.

Artikkel 5

Piisava töö või töötluse läbinud tooted

1. Artikli 2 kohaldamisel käsitletakse tooteid, mis ei ole täielikult ühenduses või Iisraelis saadud, seal piisava töö või töötluse läbinuna, kui II lisa loendis sätestatud tingimused seostatuna I lisas sisalduvate märkustega on täidetud.

Need tingimused osutavad kõikide lepinguga hõlmatud või hõlmamata toodete puhul, millise töö või töötluse peavad läbima nende valmistamisel kasutatavad päritolustaatuseta materjalid, kusjuures need tingimused kehtivad üksnes nende materjalide kohta. Järelikult, kui toodet, mis on omandanud päritolustaatuse loendis selle toote kohta sätestatud tingimuste täitmise teel, kasutatakse muu toote valmistamiseks, ei kohaldata selle toote suhtes tingimusi, mida kohaldatakse selles kasutatud toote suhtes ega võeta arvesse päritolustaatuseta materjale, mida selle valmistamiseks võidi kasutada.

2. Lõikest 1 olenemata ja juhul, kui artikli 12 lõikest 4 ei tulene teisiti, võib päritolustaatuseta materjale, mida ei tohiks loendis teatava toote kohta sätestatud tingimuste kohaselt selle toote valmistamiseks kasutada, siiski kasutada, kui

a) nende koguväärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast;

b) käesoleva lõike kohaldamisel ei ületata ühtki protsendimäära, mis on loendis seatud päritolustaatuseta materjalide suurimaks väärtuseks.

Käesolevat lõiget ei kohaldata harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 kuuluvate toodete suhtes.

3. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse juhul, kui artiklist 6 ei tulene teisiti.

Artikkel 6

Ebapiisav töö või töötlus

Järgmisi toiminguid käsitletakse päritolustaatuse omandamiseks ebapiisava töö või töötlusena, sõltumata sellest, kas artikli 5 nõuded on täidetud või mitte:

a) toimingud, mis tagavad toodete seisundi säilimise nende vedamisel ja ladustamisel (õhutamine, laialilaotamine, kuivatamine, jahutamine, soola, vääveldioksiidi või mõne muu aine vesilahusesse panemine, kahjustatud osade eemaldamine ja muud sellised toimingud);

b) lihttoimingud nagu tolmu eemaldamine, tuulamine või sõelumine, sortimine, liigitamine, kokkusobitamine (sealhulgas esemetest komplektide koostamine), pesemine, värvimine, tükeldamine;

c) i) ümberpakkimine ning pakendite osadeks jagamine ja koondamine;

ii) tavaline klaas- või plastpudelitesse, kottidesse, karpidesse, kastidesse pakkimine, alustele ja muule sellisele kinnitamine ning kõik muu tavaline pakendamine;

d) märkide, siltide ja muude tunnusmärkide kinnitamine toodetele või nende pakendile;

e) üht või mitut liiki toodete tavaline segamine, kui saadud segu üks või mitu koostisosa ei vasta käesolevas protokollis sätestatud tingimustele, mille täitmine võimaldaks neid käsitleda ühenduse või Iisraeli päritolustaatusega toodetena;

f) osade tavaline kokkupanemine terviktoote saamiseks;

g) vähemalt kaks punktides a–f piiritletud toimingut üheskoos;

h) loomade tapmine.

Artikkel 7

Kvalifikatsiooniühik

1. Käesoleva protokolli sätete kohaldamisel on kvalifikatsiooniühikuks see toode, mida käsitletakse harmoneeritud süsteemi nomenklatuuri järgi liigitamisel põhiüksusena.

Järelikult,

a) kui toode, mis koosneb esemete rühmast või kokkupandud esemetest, liigitatakse harmoneeritud süsteemi tingimustel ühte rubriiki, moodustab tervik kvalifikatsiooniühiku;

b) kui partii koosneb mitmest ühesugusest tootest, mis on liigitatud samasse harmoneeritud süsteemi rubriiki, kohaldatakse käesoleva protokolli sätteid iga toote suhtes eraldi.

2. Kui harmoneeritud süsteemi 5. tõlgendamisreegli kohaselt loetakse liigitamisel pakend toote juurde kuuluvaks, käsitletakse seda toote juurde kuuluvana ka päritolu määramisel.

Artikkel 8

Tarvikud, varuosad ja tööriistad

Seadme, masina või sõidukiga kaasas olevaid tarvikuid, varuosi ja tööriistu, mis sisalduvad tavavarustusena selle hinnas või mille eest ei esitata eraldi arvet, käsitletakse kõnealuse seadme, masina või sõiduki lahutamatu osana.

Artikkel 9

Komplektid

Harmoneeritud süsteemi 3. tõlgendamisreeglis määratletud komplekt on päritolustaatusega, kui kõik sellesse kuuluvad esemed on päritolustaatusega tooted. Kui komplekt koosneb päritolustaatusega ja päritolustaatuseta toodetest, on komplekt tervikuna siiski päritolustaatusega, tingimusel et päritolustaatuseta toodete väärtus ei ületa 15 % komplekti tehasehinnast.

Artikkel 10

Kõrvalised tegurid

Et kindlaks teha, kas toode pärineb ühendusest või Iisraelist, ei ole vaja tuvastada, kas sellise toote saamiseks kasutatud elektrienergia ja kütus, sisseseade ja varustus, masinad ja tööriistad või tootmise käigus kasutatud kaubad, mis ei kuulu ega ole mõeldud kuuluma toote lõppkoosseisu, on päritolustaatusega või mitte.

III JAOTIS

TERRITORIAALSUSNÕUDED

Artikkel 11

Territoriaalsuspõhimõte

II jaotises sätestatud päritolustaatuse omandamise tingimused peavad ühenduses või Iisraelis olema pidevalt täidetud. Seoses sellega käsitletakse päritolustaatuse omandamist katkenuks, kui asjaomase lepinguosalise territooriumil töö või töötluse läbinud kaubad on väljunud sellelt territooriumilt, välja arvatud artiklites 12 ja 13 sätestatud juhtudel.

Artikkel 12

Töö või töötlus väljaspool emma-kumma lepinguosalise territooriumi

1. II jaotise sätete kohast päritolustaatuse omandamist ühe lepinguosalise territooriumil ei mõjuta see, kui materjalid eksporditakse lepinguosalise territooriumilt, töödeldakse väljaspool asjaomase lepinguosalise territooriumi ja seejärel reimporditakse, kui

a) kõnealused materjalid on täielikult asjaomase lepinguosalise territooriumil saadud või need on enne eksportimist läbinud artiklis 6 kirjeldatud ebapiisavast töötlusest rohkema töö või töötluse;

b) suudetakse tolli rahuldaval viisil tõendada, et

i) reimporditud kaubad on eksporditud materjalide töötlemise tulemus ja

ii) käesoleva artikli kohaldamisel väljaspool asjaomase lepinguosalise territooriumi tekkinud kogulisandväärtus ei ületa 10 % selle lõpptoote tehasehinnast, millele päritolustaatust taotletakse.

2. Lõike 1 kohaldamisel ei kehti II jaotises sätestatud päritolustaatuse omandamise tingimused väljaspool asjaomase lepinguosalise territooriumi toimuva töö või töötluse suhtes. Sellest olenemata, kui II lisa loendis sisalduvat reeglit, milles sätestatakse kõikide kasutatavate päritolustaatuseta materjalide suurim koguväärtus, kohaldatakse asjakohase lõpptoote päritolustaatuse määramisel, ei tohi asjaomase lepinguosalise territooriumil kasutatud päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ja väljaspool selle lepinguosalise territooriumi käesoleva artikli kohaldamisel tekkinud kogulisandväärtus ühtekokku ületada sätestatud protsendimäära.

3. Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel tähendab "kogulisandväärtus" kõiki väljaspool asjaomase lepinguosalise territooriumi tekkinud kulusid, kaasa arvatud seal lisatud materjalide koguväärtus.

4. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata toodete suhtes, mis ei vasta loendi asjakohases reeglis sätestatud tingimustele ja mida saab käsitleda piisavalt töödelduna üksnes artikli 5 lõike 2 kohase ülderandi kohaldamisel.

5. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata harmoneeritud süsteemi gruppide 50–63 toodete suhtes.

Artikkel 13

Kaupade reimport

Ühendusest või Iisraelist kolmandasse riiki eksporditud ja seejärel tagasi toodud kaupu käsitletakse kui asjaomase lepinguosalise territooriumilt mitte väljunuid, kui suudetakse tolli rahuldaval viisil tõendada, et

a) tagasitoodud kaubad on needsamad, mis eksporditi;

b) kaubad ei ole läbinud ühtegi muud toimingut kui need, mida on vaja nende seisundi säilitamiseks kõnealuses riigis oleku või eksportimise ajal.

Artikkel 14

Otsevedu

1. Lepinguga ette nähtud sooduskohtlemist võimaldatakse üksnes toodetele või materjalidele, mida veetakse ühenduse ja Iisraeli territooriumi vahel ja mis ei sisene ühelegi muule territooriumile. Ühendusest või Iisraelist pärinevaid kaupu, mis moodustavad ühe partii, mida ei ole osadeks jagatud, võib siiski vedada läbi muu territooriumi kui ühenduse või Iisraeli oma, kaupu vajaduse korral sellisel territooriumil ümber laadides või ajutiselt ladustades, tingimusel et need jäävad transiidi- või ladustamisriigis tolli järelevalve alla ja et neid on vaid maha või uuesti peale laaditud või üksnes seisundi säilitamiseks käideldud.

Ühendusest või Iisraelist pärinevaid kaupu võib vedada torujuhtme kaudu läbi muu territooriumi kui ühenduse või Iisraeli oma.

2. Impordiriigi tollile tõendatakse, et lõike 1 tingimused on täidetud, esitades järgmised dokumendid:

a) ekspordiriigis väljastatud põhiveokiri, mis hõlmab teekonda läbi transiidiriigi, või

b) transiidiriigi tolli väljastatud tõend,

i) mis sisaldab kaupade täpset kirjeldust;

ii) kuhu on märgitud kaupade maha- ja uuesti pealelaadimise kuupäevad ja vajaduse korral kasutatavate laevade nimed ja

iii) mis näitab, millistel tingimustel viibisid kaubad transiidiriigis, või

c) nende puudumisel kõik muud tõendavad dokumendid.

Artikkel 15

Näitused

1. Toodete suhtes, mis saadetakse ühe lepinguosalise territooriumilt kolmandasse riiki näitusele ja müüakse pärast näitust teise lepinguosalise territooriumile importimiseks, kohaldatakse importimisel lepingu sätteid tingimusel, et tooted vastavad käesoleva protokolli nõuetele, misläbi võib neid pidada ühendusest või Iisraelist pärinevateks, ja et tõendatakse tolli rahuldaval viisil järgmist:

a) eksportija on toimetanud need tooted ühe lepinguosalise territooriumilt näituseriiki ja need seal näitusel välja pannud;

b) kõnealune eksportija on tooted müünud või muul viisil võõrandanud teise lepinguosalise territooriumil asuvale isikule;

c) näituse ajal või vahetult pärast näitust on tooted viimati nimetatud lepinguosalise territooriumile saadetud samal kujul, nagu need olid näitusele saatmisel, ja

d) näitusele saatmisest alates ei ole tooteid kasutatud muuks otstarbeks kui seal väljapanekuks.

2. Päritolutõend tuleb väljastada või koostada vastavalt V jaotise sätetele ja esitada impordiriigi tollile tavalisel viisil. Sellele märgitakse näituse nimi ja aadress. Vajaduse korral võidakse nõuda täiendavaid dokumentaalseid tõendeid toodete laadi ja väljapanekutingimuste kohta.

3. Lõiget 1 kohaldatakse kõikide kaubandus-, tööstus-, põllumajandus- või käsitöönäituste, -messide või samalaadsete avalike esitluste ja väljapanekute suhtes, mille jooksul tooted jäävad tolli järelevalve alla, välja arvatud välismaiste toodete müügiks kauplustes või äriruumides korraldatavad eraüritused.

IV JAOTIS

TOLLIMAKSUDE TAGASTAMINE VÕI TOLLIMAKSUDEST VABASTAMINE

Artikkel 16

Tollimaksude tagastamise või nendest vabastamise keeld

1. Päritolustaatuseta materjalide suhtes, mida on kasutatud käesoleva protokolli tähenduses ühendusest või Iisraelist pärinevate toodete valmistamiseks, millele on väljastatud või koostatud päritolutõend kooskõlas V jaotise sätetega, ei kohaldata kummagi lepinguosalise territooriumil mitte mingisugust tollimaksude tagastamist ega tollimaksudest vabastamist.

2. Lõike 1 keeld kehtib tollimaksude või samaväärse toimega maksude osalise või täieliku tagastamise, vähendamise või nendest vabastamise korra kohta, mida lepinguosaline kohaldab tootmisel kasutatavate materjalide suhtes, otsese või kaudse tagastuse, vähenduse või vabastuse osas, ja seda juhul, kui nendest materjalidest valmistatud tooted eksporditakse, kuid mitte juhul, kui need on ette nähtud selle lepinguosalise territooriumil kasutamiseks.

3. Päritolutõendis märgitud toodete eksportija peab olema valmis igal ajal esitama tolli taotlusel kõik vajalikud dokumendid, mis tõendavad, et kõnealuste toodete valmistamisel kasutatud päritolustaatuseta materjalide eest ei ole saadud tagasimakseid ja et kõik nende materjalide suhtes kohaldatavad tollimaksud ja samaväärse toimega maksud on tegelikult makstud.

4. Lõigete 1–3 sätteid kohaldatakse ka artikli 7 lõike 2 kohaste pakendite, artikli 8 kohaste tarvikute, varuosade ja tööriistade ning artikli 9 kohaste komplekti kuuluvate toodete suhtes juhul, kui need on päritolustaatuseta.

5. Lõigete 1–4 sätted kehtivad üksnes nende materjalide kohta, mille suhtes kohaldatakse lepingut.

V JAOTIS

PÄRITOLUTÕEND

Artikkel 17

Üldnõuded

1. Käesoleva protokolli tähenduses päritolustaatusega toodete suhtes kohaldatakse lepinguosalise territooriumile importimisel lepingut, kui esitatakse kas

a) liikumissertifikaat EUR.1, mille näidis on esitatud III lisas, või

b) artikli 22 lõikes 1 piiritletud juhtudel deklaratsioon, mille tekst on esitatud IV lisas ja mille eksportija esitab arvel, saatelehel või mõnel muul äridokumendil, milles kõnealuseid tooteid kirjeldatakse niivõrd täpselt, et neid on võimalik ära tunda (edaspidi "arvedeklaratsioon").

2. Lõikest 1 olenemata kohaldatakse käesoleva protokolli kohaste päritolustaatusega toodete suhtes artiklis 27 piiritletud juhtudel lepingut eespool kirjeldatud dokumentide esitamist nõudmata.

Artikkel 18

Liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandmise kord

1. Liikumissertifikaadi EUR.1 annab välja ekspordiriigi toll eksportija või tema vastutusel tegutseva volitatud esindaja kirjaliku taotluse alusel.

2. Selleks täidab eksportija või tema volitatud esindaja nii liikumissertifikaadi EUR.1 kui ka taotluse vormi, mõlema näidis on esitatud III lisas.

Need vormid täidetakse kooskõlas ekspordiriigi õigusnormidega ühes nendest keeltest, milles on koostatud leping. Käsitsi kirjutamisel kasutatakse tinti ja suurtähti. Tooteid tuleb kirjeldada selleks ettenähtud lahtris, jätmata tühje ridu. Kui lahtrisse jääb tühja ruumi, tuleb kirjelduse viimase rea alla tõmmata rõhtjoon ja tühi ruum läbi kriipsutada.

3. Liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandmist taotlev eksportija peab olema igal ajal valmis esitama selle ekspordiriigi tolli taotlusel, kus liikumissertifikaat EUR.1 välja antakse, kõik vajalikud dokumendid, mis tõendavad asjakohaste toodete päritolustaatust ja muude käesoleva protokolli nõuete täitmist.

4. Euroopa Ühenduse liikmesriigi toll annab liikumissertifikaadi EUR.1 välja juhul, kui eksporditavaid kaupu saab käsitleda ühendusest pärinevate toodetena käesoleva protokolli artikli 2 punkti 1 tähenduses. Iisraeli toll annab liikumissertifikaadi EUR.1 välja juhul, kui eksporditavaid kaupu saab käsitleda Iisraelist pärinevate toodetena käesoleva protokolli artikli 2 punkti 2 tähenduses.

5. Artikli 3 kohaldamisel võib ühenduse liikmesriigi või Iisraeli toll välja anda liikumissertifikaadi EUR.1 käesolevas protokollis sätestatud tingimustel, kui eksporditavaid kaupu saab käsitleda käesoleva protokolli tähenduses päritolustaatusega toodetena ja kui liikumissertifikaadiga EUR.1 hõlmatud kaubad asuvad ühenduses või Iisraelis.

Nendel juhtudel antakse liikumissertifikaat EUR.1 välja eelnevalt väljaantud või koostatud päritolutõendi esitamisel. Kõnealust päritolutõendit peab ekspordiriigi toll säilitamata vähemalt kolm aastat.

6. Sertifikaadi välja andnud toll võtab vajalikud meetmed, et kindlaks teha toodete päritolustaatus ja muude käesoleva protokolli nõuete täitmine. Selleks on tollil õigus nõuda mis tahes tõendeid ja vaadata üle eksportija raamatupidamine või teha muid kontrollimisi, mida ta vajalikuks peab.

Samuti tagab sertifikaadi välja andnud toll lõikes 2 nimetatud vormide nõuetekohase täitmise. Eelkõige vaatab ta, kas toodete kirjeldamiseks ettenähtud lahter on täidetud nii, et sinna ei ole võimalik pettuse eesmärgil midagi lisada.

7. Liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandmiskuupäev esitatakse sertifikaadi sellel osal, mille täidab toll.

8. Liikumissertifikaadi EUR.1 annab ekspordiriigi toll välja sertifikaadis osutatud toodete eksportimisel. See tehakse eksportijale kättesaadavaks niipea, kui eksport on tegelikult toimunud või selle toimumine tagatud.

Artikkel 19

Tagantjärele välja antud liikumissertifikaadid EUR.1

1. Artikli 18 lõikest 8 olenemata võib liikumissertifikaadi EUR.1 erandkorras välja anda pärast asjakohaste toodete eksportimist, kui

a) seda ei antud ekspordihetkel välja vea, tahtmatu tegevusetuse või muude eriliste asjaolude tõttu või

b) tõendatakse tolli rahuldaval viisil, et liikumissertifikaat EUR.1 anti välja, kuid tehnilistel põhjustel seda importimisel ei aktsepteeritud.

2. Lõike 1 rakendamisel peab eksportija oma taotluses märkima liikumissertifikaadis EUR.1 osutatud toodete eksportimise koha ja kuupäeva ning esitama taotluse põhjused.

3. Toll võib liikumissertifikaadi EUR.1 tagantjärele välja anda alles siis, kui on veendunud, et eksportija taotluses esitatud teave on kooskõlas vastavate dokumentide andmetega.

4. Tagantjärele välja antud liikumissertifikaatidele EUR.1 tehakse üks järgmistest märgetest:

"

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

",

+++++ TIFF +++++

.

5. Lõikes 4 osutatud märge tehakse liikumissertifikaadi EUR.1 lahtrisse "Märkused".

Artikkel 20

Liikumissertifikaadi EUR.1 duplikaadi väljaandmine

1. Liikumissertifikaadi EUR.1 varguse, kadumise või hävimise korral võib eksportija taotleda sertifikaadi välja andnud tolliasutuselt duplikaati, mis koostatakse tolli valduses olevate ekspordidokumentide põhjal.

2. Sel viisil väljastatud duplikaadile tuleb märkida üks järgmistest sõnadest:

"

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

",

+++++ TIFF +++++

.

3. Lõikes 2 osutatud märge, algupärase sertifikaadi väljaandmise kuupäev ja järjekorranumber kantakse liikumissertifikaadi EUR.1 duplikaadi lahtrisse "Märkused".

4. Duplikaat, millele peab olema märgitud liikumissertifikaadi EUR.1 originaali väljaandmise kuupäev, hakkab kehtima alates nimetatud kuupäevast.

Artikkel 21

Sertifikaatide asendamine

1. Üht või mitut liikumissertifikaati EUR.1 on võimalik igal ajal asendada ühe või mitme muu sertifikaadiga tingimusel, et seda teeb tolliasutus, kelle järelevalve all kaubad on.

2. Käesoleva protokolli, sealhulgas käesoleva artikli kohaldamisel käsitletakse asendussertifikaati tegeliku liikumissertifikaadina EUR.1.

3. Asendussertifikaat antakse reeksportija kirjaliku taotluse põhjal välja pärast seda, kui asjaomased ametiasutused on veendunud taotluses esitatud teabe õigsuses. Liikumissertifikaadi EUR.1 originaali väljaandmise kuupäev ja järjekorranumber märgitakse 7. lahtrisse.

Artikkel 22

Arvedeklaratsiooni koostamise tingimused

1. Artikli 17 lõike 1 punktis b nimetatud arvedeklaratsiooni võib koostada

a) artiklis 23 määratletud heakskiidetud eksportija;

b) iga eksportija ühest või mitmest päritolustaatusega tooteid sisaldavast pakendist koosneva saadetise suhtes, mille koguväärtus ei ületa 6000 eküüd.

2. Arvedeklaratsiooni võib koostada juhul, kui kõnealuseid tooteid võib käsitleda ühe lepinguosalise territooriumilt pärinevate toodetena ja kui need vastavad käesoleva protokolli muudele nõuetele.

3. Arvedeklaratsiooni koostanud eksportija peab olema igal ajal valmis esitama ekspordiriigi tolli taotlusel kõik vajalikud dokumendid, mis tõendavad kõnealuste toodete päritolustaatust ja muude käesoleva protokolli nõuete täitmist.

4. Eksportija koostab arvedeklaratsiooni nii, et kirjutab masinaga, tembeldab või trükib arvele, saatelehele või mõnele muule äridokumendile deklaratsiooni, mille tekst on esitatud IV lisas, kasutades üht selles lisas esitatud keelelist sõnastust kooskõlas ekspordiriigi õigusnormidega. Deklaratsiooni võib kirjutada ka käsitsi; sel juhul kasutatakse tinti ja suurtähti.

5. Arvedeklaratsioonile kirjutab eksportija alla käsitsi.

Artiklis 23 määratletud heakskiidetud eksportijalt ei nõuta siiski sellistele deklaratsioonidele allakirjutamist, kui ta kinnitab ekspordiriigi tollile kirjalikult, et võtab endale täisvastutuse iga arvedeklaratsiooni eest, mille alusel saab teda identifitseerida, nagu oleks ta nendele käsitsi alla kirjutanud.

6. Eksportija võib koostada arvedeklaratsiooni sellega hõlmatud toodete eksportimisel (või erandjuhul pärast eksportimist). Kui arvedeklaratsioon koostatakse pärast sellega hõlmatud toodete esitamist impordiriigi tollile, tuleb sellel viidata dokumentidele, mis on kõnealusele tollile juba esitatud.

Artikkel 23

Heakskiidetud eksportija

1. Ekspordiriigi toll võib igal eksportijal (edaspidi "heakskiidetud eksportija"), kes veab lepinguga hõlmatud tooteid sageli ja annab tolli rahuldaval viisil kõik tagatised, mida on vaja nende toodete päritolustaatuse ja käesoleva protokolli muude nõuete täitmise kindlakstegemiseks, lubada arvedeklaratsioonid ise koostada, olenemata asjakohaste toodete väärtusest.

2. Toll võib seada eksportija heakskiitmisele mis tahes tingimusi, mida ta peab asjakohaseks.

3. Toll annab heakskiidetud eksportijale tolliloa numbri, mis märgitakse arvedeklaratsioonile.

4. Toll jälgib, kuidas heakskiidetud eksportija luba kasutab.

5. Toll võib loa igal ajal tühistada. Ta teeb seda siis, kui heakskiidetud eksportija ei esita enam lõikes 1 osutatud tagatisi või ei täida lõikes 2 osutatud tingimusi või kasutab luba muul viisil valesti.

Artikkel 24

Päritolutõendi kehtivus

1. Liikumissertifikaat EUR.1 kehtib neli kuud alates ekspordiriigis väljaandmise päevast ja see tuleb nimetatud aja jooksul esitada impordiriigi tollile.

Arvedeklaratsioon kehtib neli kuud alates päevast, mil eksportija selle koostas, ja see tuleb nimetatud aja jooksul esitada impordiriigi tollile.

2. Liikumissertifikaadid EUR.1 ja arvedeklaratsioonid, mis esitatakse impordiriigi tollile pärast lõikes 1 piiritletud esitamistähtaja lõppu, võib sooduskohtlemist kohaldades vastu võtta, kui need dokumendid jäid tähtaja jooksul esitamata vääramatu jõu või erandlike asjaolude tõttu.

3. Kui esitamisega jäädakse hiljaks muudel põhjustel, võib impordiriigi toll liikumissertifikaadid EUR.1 või arvedeklaratsioonid aktsepteerida juhul, kui tooted on talle esitatud enne kõnealuse tähtaja lõppu.

Artikkel 25

Päritolutõendi esitamine

Liikumissertifikaadid EUR.1 ja arvedeklaratsioonid esitatakse impordiriigi tollile selles riigis kohaldatavas korras. Impordiriigi toll võib nõuda liikumissertifikaadi EUR.1 või arvedeklaratsiooni tõlget. Samuti võib ta nõuda, et impordideklaratsioonile lisataks importija kinnitus selle kohta, et tooted vastavad lepingu rakendamiseks vajalikele tingimustele.

Artikkel 26

Importimine osasaadetistena

Kui importija taotlusel ja impordiriigi tolli kehtestatud tingimustel imporditakse harmoneeritud süsteemi XVI ja XVII jaotise või rubriikidesse 7308 ja 9406 kuuluvaid harmoneeritud süsteemi 2. tõlgendamisreegli punkti a tähenduses lahti võetud või kokku panemata tooteid osasaadetisena, esitatakse tollile selliste toodete kohta üks päritolutõend esimese kaubasaadetise importimisel.

Artikkel 27

Vormikohasest päritolutõendist vabastamine

1. Tooteid, mida üks eraisik saadab teisele väikepakkidena või mis kuuluvad reisija isikliku pagasi hulka, käsitletakse päritolustaatusega toodetena ja vormikohase päritolutõendi esitamist ei nõuta, kui tooteid ei impordita kauplemiseks ja need on deklareeritud käesoleva protokolli nõuetele vastavana ning sellise deklaratsiooni tõepärasuses ei ole kahtlust. Kui tooted saadetakse posti teel, võib selle deklaratsiooni esitada tollideklaratsioonil C2/CP3 või sellele dokumendile lisatud paberilehel.

2. Juhuimporti, mis hõlmab üksnes saajatele või reisijatele või nende pereliikmetele isiklikuks kasutamiseks mõeldud tooteid, ei käsitleta kaubandusliku impordina, kui toodete laadist ja kogusest nähtub, et neid ei impordita kaubanduslikul eesmärgil.

3. Lisaks sellele ei tohi selliste toodete koguväärtus väikepakkide puhul ületada 500 eküüd ja reisijate isikliku pagasi hulka kuuluvate toodete puhul 1200 eküüd.

Artikkel 28

Päritolutõendite ja tõendavate dokumentide säilitamine

1. Liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandmist taotlev eksportija säilitab artikli 18 lõikes 3 nimetatud dokumente vähemalt kolm aastat.

2. Arvedeklaratsiooni koostanud eksportija säilitab selle arvedeklaratsiooni ärakirja ja artikli 22 lõikes 3 nimetatud dokumente vähemalt kolm aastat.

3. Ekspordiriigi toll, kes annab välja liikumissertifikaadi EUR.1, säilitab artikli 18 lõikes 2 nimetatud taotluse vormi vähemalt kolm aastat.

4. Impordiriigi toll säilitab neile esitatud liikumissertifikaate EUR.1 ja arvedeklaratsioone vähemalt kolm aastat.

Artikkel 29

Lahknevused ja vormistusvead

1. Kui liikumissertifikaadil EUR.1 või arvedeklaratsioonil ja tollile toodete impordiga seotud vorminõuete täitmiseks esitatud dokumentides olevate andmete vahel avastatakse väikseid lahknevusi, ei muuda see asjaolu liikumissertifikaati EUR.1 või arvedeklaratsiooni iseenesest tühiseks, kui nõuetekohaselt tõendatakse, et see dokument vastab esitatud toodetele.

2. Liikumissertifikaati EUR.1 ega arvedeklaratsiooni ei tohiks tagasi lükata selle ilmsete vormistusvigade, näiteks trükivigade tõttu, kui need vead ei sea kahtluse alla selles dokumendis esitatud andmete õigsust.

Artikkel 30

Eküüdes väljendatud summad

1. Ekspordiriik kinnitab omavääringus olevad summad, mis on samaväärsed eküüdes väljendatud summadega, ja teatab nendest teistele lepinguosalistele.

Kui summad ületavad impordiriigi kinnitatud vastavaid summasid, aktsepteerib viimane need, kui kaupade kohta esitatud arve on ekspordiriigi vääringus.

Kui kaupade kohta esitatakse arve ühenduse mõne muu liikmesriigi vääringus, aktsepteerib impordiriik asjaomase riigi teatatud summa.

2. 30. aprillini 2000 (k.a) on mis tahes omavääringus kasutatavad summad samaväärsed eküüdes väljendatud summadega 1. oktoobri 1994. aasta kursi alusel.

Iga järgneva viieaastase ajavahemiku jooksul vaatab assotsiatsiooninõukogu läbi eküüdes väljendatud summad ja nendega samaväärsed riikide vääringutes väljendatud summad eküü vahetuskursside alusel, mis kehtisid asjakohasele viieaastasele ajavahemikule vahetult eelnenud aasta oktoobri esimesel tööpäeval.

Läbivaatamisega tagab assotsiatsiooninõukogu, et omavääringus kasutatavaid summasid ei vähendata, ja lisaks sellele kaalub, kas tegelikkuses on asjakohaseid piiranguid soovitav säilitada. Selleks võib ta otsustada muuta eküüdes väljendatud summasid.

VI JAGU

HALDUSKOOSTÖÖ KORD

Artikkel 31

Pitserite ja aadresside edastamine

Liikmesriikide ja Iisraeli tollivõimud saadavad üksteisele Euroopa Ühenduste Komisjoni kaudu liikumissertifikaatide EUR.1 väljaandmiseks nende tolliasutustes kasutatavate pitserite näidised ning liikumissertifikaatide EUR.1 väljaandmise ja nende sertifikaatide ning arvedeklaratsioonide kontrollimise eest vastutavate tolliasutuste aadressid.

Artikkel 32

Päritolutõendite kontrollimine

1. Liikumissertifikaate EUR.1 ja arvedeklaratsioone kontrollitakse tagantjärele pisteliselt või siis, kui impordiriigi tollil tekib põhjendatud kahtlus nende dokumentide ehtsuses, kõnealuste toodete päritolustaatuses või käesoleva protokolli muude nõuete täitmises.

2. Lõike 1 rakendamisel tagastab impordiriigi toll ekspordiriigi tollile liikumissertifikaadi EUR.1 ja arve, kui see on esitatud, või arvedeklaratsiooni või nende dokumentide koopiad, põhjendades vajaduse korral kontrollimise sisulisi või vormilisi põhjusi.

Kontrolli põhjendamiseks edastab ta kõik saadud dokumendid ja kogu teabe, mille põhjal võib oletada, et liikumissertifikaadil EUR.1 või arvedeklaratsioonil esitatud andmed on valed.

3. Kontrolli viib läbi ekspordiriigi toll. Selleks on tollil õigus nõuda igasuguseid tõendeid ja vaadata üle eksportija raamatupidamine või teha mis tahes järelevaatusi, mida ta vajalikuks peab.

4. Kui impordiriigi toll otsustab kõnealuste toodete sooduskohtlemise peatada kontrollimistulemuste saamiseni, võib ta tooted importijale vabastada, olles eelnevalt võtnud kõik vajalikud ettevaatusabinõud.

5. Järelepärimise teinud tollile kontrolli tulemustest teatamiseks on aega kõige rohkem 10 kuud. Tulemustest peab selguma, kas dokumendid on ehtsad, kas asjakohaseid tooteid võib käsitleda päritolustaatusega toodetena ja kas need vastavad käesoleva protokolli muudele nõuetele.

Artikli 3 lõike 2 ja artikli 18 lõike 4 kumuleerumissätete kohaldamise korral peab vastus sisaldama asjakohas(t)e liikumissertifikaadi/liikumissertifikaatide või arvedeklaratsiooni(de) koopiat/koopiaid.

6. Kui põhjendatud kahtluse korral 10 kuu jooksul vastust ei saada või kui vastus ei sisalda piisavalt teavet, et otsustada, kas asjakohane dokument on ehtne, või määrata toodete tegelik päritolu, keeldub järelepärimise teinud toll soodustuste andmisest, välja arvatud vääramatu jõu või erandlike asjaolude korral.

Artikkel 33

Vaidluste lahendamine

Artikli 32 kohasest kontrollimisest tulenevad vaidlused, mida järelepärimise teinud toll ja kontrollimise eest vastutav toll ei suuda omavahel lahendada või mis tõstatavad käesoleva protokolli tõlgendamisega seotud küsimusi, suunatakse tollikoostöökomiteele.

Igal juhul lahendatakse importija ja impordiriigi tolli vahelised vaidlused nimetatud riigi õiguse kohaselt.

Artikkel 34

Karistused

Karistus määratakse igale isikule, kes toodete sooduskohtlemise saavutamiseks koostab või laseb koostada valeandmeid sisaldava dokumendi.

Artikkel 35

Vabatsoonid

1. Liikmesriigid ja Iisrael võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et liikumissertifikaadi EUR.1 alusel kaubastatavaid tooteid, mida vedamise käigus hoitakse nende territooriumil asuvas vabatsoonis, ei asendata muude kaupadega ega käidelda rohkem, kui on ette nähtud, et vältida nende riknemist.

2. Erandina lõikest 1 väljastab asjaomane ametiasutus eksportija taotlusel uue sertifikaadi EUR.1, kui ühendusest või Iisraelist pärinevad tooted imporditakse vabatsooni sertifikaadi EUR.1 alusel ja neid töödeldakse seal ning kui see töötlemine on kooskõlas käesoleva protokolli sätetega.

VII JAOTIS

CEUTA JA MELILLA

Artikkel 36

Protokolli kohaldamine

1. Käesolevas protokollis kasutatud mõiste "ühendus" ei hõlma Ceutat ega Melillat. Mõiste "ühendusest pärinevad tooted" ei hõlma nendest piirkondadest pärinevaid tooteid.

2. Käesolevat protokolli kohaldatakse vajalike muudatustega Ceutast ja Melillast pärinevate toodete suhtes, kui artikli 37 eritingimustest ei tulene teisiti.

Artikkel 37

Eritingimused

1. Artikli 2 ja artikli 3 lõigete 1 ja 2 asemel kohaldatakse järgnevaid sätteid ning viiteid nimetatud artiklitele käsitletakse vajalike muudatustega viidetena käesolevale artiklile.

2. Kui tooteid on veetud otse, artikli 14 sätete kohaselt, käsitletakse:

1) Ceutast ja Melillast pärinevate toodetena:

a) täielikult Ceutas ja Melillas saadud tooteid;

b) Ceutas ja Melillas saadud tooteid, mille valmistamisel on kasutatud muid kui alapunktis a nimetatud tooteid, tingimusel et:

i) need tooted on läbinud piisava töö või töötluse käesoleva protokolli artikli 5 tähenduses või

ii) need tooted pärinevad ühendusest või Iisraelist käesoleva protokolli tähenduses ja need on läbinud artiklis 6 kirjeldatud ebapiisavast tööst või töötlusest rohkema töö või töötluse;

2) Iisraelist pärinevate toodetena:

a) täielikult Iisraelis saadud tooteid,

b) Iisraelis saadud tooteid, mille valmistamisel on kasutatud muid kui alapunktis a nimetatud tooteid, tingimusel et:

i) need tooted on läbinud piisava töö või töötluse käesoleva protokolli artikli 5 tähenduses

või

ii) need tooted pärinevad Ceutast ja Melillast või ühendusest käesoleva protokolli tähenduses ja need on läbinud artiklis 6 kirjeldatud ebapiisavast tööst või töötlusest rohkema töö või töötluse.

3. Ceutat ja Melillat käsitletakse ühe territooriumina.

4. Eksportija või tema volitatud esindaja märgib liikumissertifikaadi EUR.1 lahtrisse 2 "Iisrael" ja "Ceuta ja Melilla". Lisaks sellele märgitakse Ceutast ja Melillast pärinevate toodete puhul päritolustaatus ka liikumissertifikaadi EUR.1 lahtrisse 4.

5. Hispaania toll vastutab käesoleva protokolli kohaldamise eest Ceutas ja Melillas.

VIII JAOTIS

LÕPPSÄTTED

Artikkel 38

Protokolli muudatused

Assotsiatsiooninõukogu võib otsustada muuta käesoleva protokolli sätteid.

Artikkel 39

Tollikoostöökomitee

1. Asutatakse tollikoostöökomitee, kes teeb halduskoostööd käesoleva protokolli õigeks ja ühtseks kohaldamiseks ning täidab kõiki muid talle antavaid tollialaseid ülesandeid.

2. Komiteesse kuuluvad ühelt poolt liikmesriikide asjatundjad ja tolliküsimuste eest vastutavad Euroopa Ühenduste Komisjoni talituste ametnikud ning teiselt poolt Iisraeli määratud asjatundjad.

Artikkel 40

Lisad

Käesoleva protokolli lisad moodustavad selle lahutamatu osa.

Artikkel 41

Protokolli rakendamine

Ühendus ja Iisrael võtavad käesoleva protokolli rakendamiseks vajalikke meetmeid.

Artikkel 42

Teel olevad või ladustatud kaubad

Lepingu sätteid võib kohaldada kaupade suhtes, mis vastavad käesoleva protokolli sätetele ja on lepingu jõustumispäeval teel või ühenduses või Iisraelis tollilaos või vabatsoonis ajutiselt ladustatud, kui impordiriigi tollile esitatakse nelja kuu jooksul alates kõnealusest päevast sertifikaat EUR.1, mille on tagantjärele välja andnud ekspordiriigi pädevad asutused, ja dokumendid, millest nähtub, et kaupu on veetud otse.

--------------------------------------------------

I LISA

SISSEJUHATAVAD MÄRKUSED

EELMÄRKUS

Käesolevas loendis sätestatud reegleid kohaldatakse üksnes lepinguga hõlmatud toodete suhtes.

Märkus 1

1.1. Loendi kahes esimeses veerus kirjeldatakse saadud toodet. Esimeses veerus on harmoneeritud süsteemis kasutatav rubriigi- või grupinumber ja teises veerus selles süsteemis asjakohase rubriigi või grupi puhul kasutatav kaubakirjeldus. Kahe esimese veeru iga kande kohta on 3. või 4. veerus reegel. Kui esimese veeru kande ees on "ex", tähendab see, et 3. või 4. veeru reegel kehtib üksnes 2. veerus kirjeldatud rubriigi- või grupiosa suhtes.

1.2. Kui 1. veergu on koondatud mitu rubriiginumbrit või on esitatud grupinumber ja seetõttu on 2. veerus toodet kirjeldatud üldiselt, kohaldatakse 3. või 4. veeru asjakohast reeglit kõikide toodete suhtes, mis harmoneeritud süsteemis on liigitatud kõnealuse grupi rubriikidesse või ükskõik millisesse 1. veergu koondatud rubriiki.

1.3. Kui loendis on erinevaid reegleid, mida kohaldatakse ühe rubriigi eri toodete suhtes, sisaldab iga taane kõnealuse rubriigi selle osa kirjeldust, mida 3. või 4. veeru asjakohane reegel käsitleb.

1.4. Kui kahe esimese veeru kande kohta on mõni reegel nii 3. kui ka 4. veerus, võib eksportija valida, kas ta kohaldab 3. või 4. veerus esitatud reeglit. Kui 4. veerus ei ole päritolureeglit, tuleb kohaldada 3. veerus sätestatud reeglit.

Märkus 2

2.1. Töö või töötluse, mis on ette nähtud 3. veeru reegliga, peavad läbima üksnes kasutatavad päritolustaatuseta materjalid. Samuti kehtivad 3. veeru reeglis sisalduvad piirangud üksnes kasutatavate päritolustaatuseta materjalide suhtes.

2.2. Kui reegel sätestab, et kasutada võib "mis tahes rubriigi materjale", võib kasutada ka tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale, kui reeglis sisalduda võivatest eripiirangutest ei tulene teisiti. Väljend "valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sealhulgas muudest rubriigi … materjalidest" tähendab siiski seda, et kasutada võib üksnes neid tootega samasse rubriiki liigitatud materjale, mille kirjeldus erineb loendi 2. veerus esitatud tootekirjeldusest.

2.3. Kui päritolustaatuseta materjalidest valmistatud toodet, mis on valmistamise käigus omandanud päritolustaatuse rubriigimuutumisreegli või selle toote kohta loendis sisalduva reegli alusel, kasutatakse materjalina teise toote valmistamisel, ei kohaldata esimese toote suhtes reeglit, mida kohaldatakse teise toote suhtes, milles esimene sisaldub.

Näide

Rubriiki 8407 kuuluv mootor, mille puhul reegel näeb ette, et selles sisalduda võivate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei või ületada 40 % tehasehinnast, on valmistatud rubriiki ex7224 kuuluvast "muust sepistamise teel eelvormitud legeerterasest".

Kui see eelvormitud teras on asjaomases riigis sepistatud päritolustaatuseta valuplokist, on see teras juba omandanud päritolustaatuse loendi rubriiki ex7224 käsitleva reegli alusel. Mootori väärtuse arvutamisel võib eelvormitud terast käsitleda päritolustaatust omavana, hoolimata sellest, kas see on toodetud samas või mõnes muus tehases. Seega ei võeta päritolustaatuseta valuploki väärtust kasutatud päritolustaatuseta materjalide väärtuse leidmisel arvesse.

2.4. Loendi reegel sätestab päritolustaatuse omandamiseks vajaliku vähima töö või töötluse, millest rohkem töötlemine annab samuti päritolustaatuse; vähesem töö või vähem töötlemine päritolustaatust ei anna. Kui reegel sätestab, et teatavas valmistamisjärgus olevat päritolustaatuseta materjali võib kasutada, võib seda materjali kasutada varasemas valmistamisjärgus, kuid hilisemas mitte.

2.5. Kui loendi reegel sätestab, et toodet võib valmistada mitmest materjalist, tähendab see, et kasutada võib üht või mitut kõnealust materjali. Kõiki neid materjale ei pea kasutama.

Näide

Ex grupi 50–55 riiet käsitlev reegel sätestab, et kasutada võib looduslikke kiudusid ja muu hulgas ka keemilisi aineid. See ei tähenda, et kasutama peab mõlemat; kasutada võib emba-kumba või mõlemat.

2.6. Kui loendi reegel sätestab, et toode peab olema valmistatud teatavast materjalist, ei takista see tingimus kasutamast muid materjale, mis oma laadi tõttu reeglile ei vasta (tekstiili osas vaata ka märkust 5.2 allpool).

Näide

Rubriiki 1904 kuuluvaid toiduaineid käsitlev reegel, mis sõnaselgelt keelab kasutada teravilja ja teraviljasaadusi, ei takista selliste mineraalsoolade, kemikaalide ja muude lisandite kasutamist, mis ei ole valmistatud teraviljast.

Seda reeglit ei kohaldata siiski toodete suhtes, mida, olgugi et neid ei saa toota loendis piiritletud materjalidest, saab toota samalaadsest, varasemas valmistamisjärgus olevast materjalist.

Näide

Kui ex gruppi 62 kuuluva lausriidest rõiva puhul on lubatud kasutada üksnes päritolustaatuseta lõnga, ei või valmistamist alustada lausriidest, isegi kui tavaliselt sellest lõngast lausriiet ei valmistata. Sellisel juhul oleks lähteaine tavaliselt lõnga valmistamisele eelnevas järgus – see tähendab kiu kujul.

2.7. Kui loendi reeglis esitatakse mitu protsendimäära, mis tähistavad kasutatavate päritolustaatuseta materjalide suurimat väärtust, ei tohi neid protsendimäärasid liita. Teisisõnu ei tohi kõigi kasutatavate päritolustaatuseta materjalide suurim väärtus kunagi ületada suurimat esitatud protsendimäära. Lisaks sellele ei tohi ühegi materjali väärtus ületada tema suhtes kohaldatavat protsendimäära.

Märkus 3

3.1. Loendis kasutatud termin "looduslikud kiud" tähistab muid kiude kui tehis- või sünteeskiud ja piirdub ketruseelsetes järkudes olevate kiududega, hõlmates jäätmeid ja, kui teisiti ei ole sätestatud, ka kraasitud, kammitud või muul viisil töödeldud, kuid ketramata kiude.

3.2. Termin "looduslikud kiud" hõlmab rubriiki 0503 kuuluvat hobusejõhvi, rubriikidesse 5002 ja 5003 kuuluvat siidi ning rubriikidesse 5101–5105 kuuluvat lambavilla, muude loomade villa ja loomakarva, rubriikidesse 5201–5203 kuuluvat puuvillakiudu ja rubriikidesse 5301–5305 kuuluvaid muid taimseid kiude.

3.3. Termineid "tekstiilimass", "keemilised materjalid" ja "paberi valmistamiseks mõeldud materjalid" kasutatakse loendis selliste materjalide kirjeldamiseks, mis ei kuulu gruppidesse 50–63 ja mida saab kasutada tehis-, süntees- või paberkiudude ja -lõnga valmistamiseks.

3.4. Terminiga "keemilised staapelkiud" tähistatakse loendis rubriikidesse 5501–5507 kuuluvaid süntees- või tehisfilamentköisikuid, staapelkiudusid või nende jäätmeid.

Märkus 4

4.1. Kui teatava loendis oleva toote puhul viidatakse käesolevale märkusele, ei kohaldata 3. veerus sätestatud tingimusi ühegi selle toote valmistamiseks kasutatud põhitekstiilmaterjali suhtes, kui need materjalid ei moodusta ühtekokku rohkem kui 10 % kõikide kasutatud põhitekstiilmaterjalide kogumassist (vaata siiski ka märkusi 4.3 ja 4.4 allpool).

4.2. Seda piirmäära võib kohaldada siiski üksnes nende segatoodete suhtes, mis on valmistatud mitmest põhitekstiilmaterjalist.

Põhitekstiilmaterjalid on järgmised:

- siid,

- lambavill,

- loomakarvad,

- muude loomade kui lamba vill,

- hobusejõhv,

- puuvill,

- paberi valmistamiseks kasutatavad materjalid ja paber,

- lina,

- kanep,

- džuut ja muud niinekiud,

- sisal ja muud perekonna Agave taimede tekstiilkiud,

- kookoskiud, manilla, ramjee ja muud taimsed tekstiilkiud,

- sünteesfilamentkiud,

- tehisfilamentkiud,

- sünteesstaapelkiud,

- tehisstaapelkiud.

Näide

Rubriiki 5203 kuuluvast puuvillakiust ja rubriiki 5506 kuuluvast sünteesstaapelkiust valmistatud rubriiki 5205 kuuluv lõng on segalõng. Seetõttu võib päritolustaatuseta sünteesstaapelkiud, mis ei vasta päritolureeglitele (mis sätestavad, et see peab olema valmistatud keemilistest materjalidest või tekstiilimassist), moodustada kuni 10 % lõnga massist.

Näide

Rubriiki 5112 kuuluv villane riie, mis on valmistatud rubriiki 5107 kuuluvast villasest lõngast ja rubriiki 5509 kuuluvast sünteesstaapelkiududest lõngast, on segariie. Seetõttu võib sünteeslõng, mis ei vasta päritolureeglitele (mis sätestavad, et see peab olema valmistatud keemilistest materjalidest või tekstiilimassist), või villane lõng, mis ei vasta päritolureeglitele (mis sätestavad, et see peab olema valmistatud kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ette valmistamata looduslikust kiust), või nende segu moodustada kuni 10 % riide massist.

Näide

Rubriiki 5205 kuuluvast puuvillasest lõngast ja rubriiki 5210 kuuluvast puuvillasest riidest valmistatud rubriiki 5802 kuuluv taftingriie on segatoode üksnes siis, kui puuvillane riie ise on kahte eri rubriiki liigitatud lõngast valmistatud segariie või kui kasutatud puuvillane lõng ise on segatoode.

Näide

Kui kõnealune taftingriie on valmistatud rubriiki 5205 kuuluvast puuvillasest lõngast ja rubriiki 5407 kuuluvast sünteesriidest, on kasutatud lõngad ilmselt kaks erinevat põhitekstiilmaterjali, mistõttu selline taftingriie on segatoode.

Näide

Tehis- ja puuvillasest lõngast valmistatud ning džuudist alusel olev taftingvaip on segatoode, kuna kasutatud on kolme põhitekstiilmaterjali. Seega võib kasutada mis tahes päritolustaatuseta materjale, mis on reeglis lubatust hilisemas valmistamisjärgus, kui nende kogumass ei ületa 10 % vaibas sisalduvate tekstiilmaterjalide massist. Seega võib džuudist alust ja/või tehislõnga importida kõnealuses valmistamisjärgus olevana, kui massitingimused on täidetud.

4.3. Riide puhul, mis sisaldab mähitud või mähkimata polüuretaanlõnga, milles on elastseid polüeetriosi, on selle lõnga piirmäär 20 %.

4.4. Riide puhul, mis sisaldab kahe kile vahele liimitud kuni 5 mm laiuseid ribasid, millel on alumiiniumpulbriga kaetud või katmata alumiiniumfoolium- või plastkilesüdamik, on selliste ribade kõnealune piirmäär 30 %.

Märkus 5

5.1. Nende tekstiiltoodete puhul, mis on loendis tähistatud viitega käesolevale märkusele, võib kasutada selliseid tekstiilmaterjale (välja arvatud vooder ja vaheriie), mis ei vasta asjakohaste valmistoodete puhul loendi 3. veeru reeglitele, kui need liigitatakse muusse rubriiki kui toode ja nende väärtus ei ületa 8 % toote tehasehinnast.

5.2. Materjale, mis ei ole liigitatud gruppidesse 50–63, võib vabalt kasutada olenemata sellest, kas need sisaldavad tekstiili või mitte.

Näide

Kui loendi reegel sätestab, et teatava tekstiileseme, näiteks pükste puhul tuleb kasutada lõnga, ei välista see metallesemete, näiteks nööpide kasutamist, sest nööbid ei ole liigitatud gruppidesse 50–63. Samal põhjusel ei takista see tõmblukkude kasutamist, isegi kui tõmblukud tavaliselt sisaldavad tekstiili.

5.3. Protsendireegli kohaldamisel tuleb sisalduvate päritolustaatuseta materjalide väärtuse leidmisel arvesse võtta nende materjalide väärtust, mis ei ole liigitatud gruppidesse 50–63.

Märkus 6

6.1. Rubriikides ex2707, 2713–2715, ex2901, ex2902 ja ex3403 tähendab "eritöötlus" järgmist:

a) vaakumdestilleerimist;

b) redestilleerimist väga põhjaliku fraktsioonimise abil; [1]

c) krakkimist;

d) reformimist;

e) ekstraheerimist selektiivlahustite abil;

f) kõikidest järgmistest toimingutest koosnevat töötlust: töötlemine kontsentreeritud väävelhappe, ooleumi või väävelhappe anhüdriidiga; neutraliseerimine aluseliste toimeainetega; värvitustamine ja puhastamine looduslike aktiivmuldade, aktiveeritud muldade, aktiivsöe või boksiidiga;

g) polümeerimist;

h) alküülimist;

i) isomeerimist.

6.2. Rubriikides 2710–2712 tähendab "eritöötlus" järgmist:

a) vaakumdestilleerimist;

b) redestilleerimist väga põhjaliku fraktsioonimise abil;

c) krakkimist;

d) reformimist;

e) ekstraheerimist selektiivlahustite abil;

f) kõikidest järgmistest toimingutest koosnevat töötlust: töötlemine kontsentreeritud väävelhappe, ooleumi või väävelhappe anhüdriidiga; neutraliseerimine aluseliste toimeainetega; värvitustamine ja puhastamine looduslike aktiivmuldade, aktiveeritud muldade, aktiivsöe või boksiidiga;

g) polümeerimist;

h) alküülimist;

ij) isomeerimist;

k) üksnes rubriiki ex2710 kuuluvate raskete õlide puhul väävlitustamist vesiniku abil, mille tulemusena väheneb töödeldavate toodete väävlisisaldus vähemalt 85 % (menetlus ASTM D 1266-59 T);

l) üksnes rubriiki 2710 kuuluvate toodete puhul parafiinitustamist muul viisil kui filtrimise teel;

m) üksnes rubriiki ex2710 kuuluvate raskete õlide puhul vesinikuga töötlemist rõhul rohkem kui 20 baari ja temperatuuril vähemalt 250 °C, kasutades muid kui väävlitustavaid katalüsaatoreid, kusjuures vesinik on keemilises reaktsioonis aktiivne. Eritöötlusena ei käsitleta rubriiki ex2710 kuuluvate määrdeõlide edasist vesiniktöötlemist (näiteks vesinikpuhastus või värvitustamine), mille peaeesmärk on värvuse või püsivuse parandamine;

n) üksnes rubriiki ex2710 kuuluvate kütteõlide puhul atmosfäärirõhul destilleerimist tingimusel, et nendest toodetest (kaasa arvatud kaod) destilleerub menetluse ASTM D 86 kohaselt 300 °C juures vähem kui 30 %;

o) üksnes rubriiki ex2710 kuuluvate muude raskete õlide kui gaasi- ja kütteõlide puhul töötlemist kõrgsagedusliku elektrilahendusega.

6.3. Rubriikide ex2707, 2713–2715, ex2901, ex2902 ja ex3403 puhul ei anna lihttoimingud nagu puhastamine, setitamine, soolatustamine, vee eraldamine, filtrimine, värvimine, märgistamine, väävlisisalduse muutmine erineva väävlisisaldusega toodete segamise teel või mitu sellist või nendega sarnast toimingut üheskoos päritolustaatust.

[1] Vaata kombineeritud nomenklatuuri grupi 27 selgitavat lisamärkust 4b.

--------------------------------------------------

II LISA

LOEND PÄRITOLUSTAATUSETA MATERJALIDEGA TEHTAVATEST TÖÖDEST JA TÖÖTLEMISTOIMINGUTEST, MIS ANNAVAD TOOTELE PÄRITOLUSTAATUSE

HSi grupp või rubriik | Tootekirjeldus | Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd ja töötlemistoimingud, mis annavad päritolustaatuse |

| |

(1) | (2) | (3) või (4) | (3) või (4) |

Grupp 01 | Elusloomad | [7] | |

ex grupp 02 | Liha ja söödav rups, v.a rubriigid 0201, 0202, 0206 ja 0210, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

0201 | Veiseliha, värske või jahutatud | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriigi 0202 külmutatud veiselihast | |

0202 | Veiseliha, külmutatud | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriigi 0201 värskest või jahutatud veiselihast | |

0206 | Söödav veise-, sea-, lamba-, kitse-, hobuse-, eesli-, muula- või hobueesli söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikidesse 0201–0205 kuuluvad rümbad | |

0210 | Liha ja söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud; toiduks kasutatav lihast või rupsist valmistatud jahu või pulber | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikide 0201–0206 ja 0208 liha ja rups ning rubriigi 0207 kodulinnumaks | |

ex grupp 03 | Elusad kalad, vähid, limused jm veeselgrootud | [7] | |

0302–0305 | Kalad, v.a elusad | Valmistamine, milles kõik kasutatavad grupi 3 materjalid peavad olema täielikult saadud tooted | |

ex0306 | Vähid, v.a elusad | Valmistamine, milles kõik kasutatavad grupi 3 materjalid peavad olema täielikult saadud tooted | |

ex0307 | Limused; muud veeselgrootud kui vähid ja limused, v.a elavad limused | Valmistamine, milles kõik kasutatavad grupi 3 materjalid peavad olema täielikult saadud tooted | |

ex grupp 04 | Piim ja piimatooted, v.a rubriigid 0402–0406; mujal nimetamata loomsed toiduained | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

04020404–0406 | Piim ja piimatooted | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikide 0401 või 0402 piim või koor | |

0403 | Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir jm fermenteeritud või hapendatud piim ja koor, kontsentreeritud või mitte, suhkru- vm magusainelisandi või lõhna- või maitselisandi või puuvilja- või kakaolisandiga või ilma | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad grupi 4 materjalid peavad olema täielikult saadud tooted,kasutatavad rubriigi 2009 puuviljamahlad (v.a ananassi-, laimi- või greibimahl) peavad olema täielikult saadud tooted jakasutatavate grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

0407 | Koorega linnumunad, värsked, hoidistatud või kuumutatud | [7] | |

0408 | Kooreta linnumunad ja rebud, värsked, kuivatatud, aurutatud või vees keedetud, vormitud, külmutatud vm viisil hoidistatud, suhkru- vm magusainelisandiga või ilma | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriigi 0407 linnumunad | |

0409 | Looduslik mesi | [7] | |

ex grupp 05 | Loomsed tooted, mujal nimetamata, v.a rubriigid ex0502 ja ex0506, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex0502 | Kodu- ja metssigade harjased ja karvad, töödeldud | Harjaste ja karvade puhastamine, desinfitseerimine, sortimine ja sirgestamine | |

ex0506 | Kondid ja sarvesäsi, töötlemata | Valmistamine, milles kõik kasutatavad grupi 2 materjalid peavad olema täielikult saadud tooted | |

Grupp 06 | Taimsed tooted | [7] | |

ex grupp 07 | Köögivili ja teatavad söödavad juured ja mugulad, v.a rubriigid 0710–0713, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | [7] | |

ex0710–ex0713 | Köögivili, külmutatud või kuivatatud, ajutiselt hoidistatud, v.a rubriigid ex0710 ja ex0711, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad köögiviljad peavad olema täielikult saadud tooted | |

ex0710 | Suhkrumais (kuumutamata või aurutatud või vees keedetud), külmutatud | Valmistamine värskest või jahutatud suhkrumaisist | |

ex0711 | Suhkrumais, ajutiselt hoidistatud | Valmistamine värskest või jahutatud suhkrumaisist | |

ex grupp 08 | Söödavad puuviljad ja pähklid; tsitrusviljade ja melonite koored, v.a rubriigid 0811–0814, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | [7] | |

0811 | Puuviljad ja pähklid, kuumutamata või aurutatud või vees keedetud, külmutatud, suhkru- vm magusainelisandiga või ilma: | | |

— suhkrulisandiga | Valmistamine, milles kasutatavate grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

— muu | Valmistamine, milles kõik kasutatavad puuviljad ja pähklid peavad olema täielikult saadud tooted | |

0812 | Puuviljad ja pähklid, ajutiselt hoidistatud (nt gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees vm hoiulahuses), kohe tarvitamiseks kõlbmatud | Valmistamine, milles kõik kasutatavad puuviljad ja pähklid peavad olema täielikult saadud tooted | |

0813 | Kuivatatud puuviljad, v.a rubriikidesse 0801–0806 kuuluvad; segud käesoleva grupi pähklitest või kuivatatud puuviljadest | Valmistamine, milles kõik kasutatavad puuviljad ja pähklid peavad olema täielikult saadud tooted | |

0814 | Tsitrusviljade ja melonite (sh arbuuside) koored, värsked, külmutatud, kuivatatud või soolvees, väävlishapus vees vm hoiulahuses ajutiselt hoidistatud | Valmistamine, milles kõik kasutatavad puuviljad ja pähklid peavad olema täielikult saadud tooted | |

ex grupp 09 | Kohv, tee, mate ja vürtsid, v.a rubriigi 0910 vürtsisegud, mida käsitlev reegel on sätestatud allpool: | [7] | |

ex0910 | Käesoleva grupi 1. märkuse punktis b osutatud segud | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

Grupp 10 | Teravili | [7] | |

ex grupp 11 | Jahu ja tangained; linnased, tärklis; inuliin; nisugluteen, v.a rubriik ex1106, mida käsitlev reegel on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad teraviljad, köögiviljad ja söödavad juured ning mugulad rubriigist 0714 või puuviljad peavad olema täielikult saadud tooted | |

ex1106 | Jahu ja pulber rubriigi 0713 kuivatatud, poetatud kaunviljadest | Rubriigi 0708 kaunviljade kuivatamine ja jahvatamine | |

ex grupp 12 | Õliseemned ja -viljad; mitmesugused terad, seemned ja viljad; tööstuses kasutatavad taimed või ravimtaimed; õled ja sööt, v.a muu jahu ja pulber õliseemnetest või -viljadest kui sinepipulber, mida käsitlev reegel on sätestatud allpool: | [7] | |

1208 | Jahu ja pulber õliseemnetest või -viljadest, v.a sinepipulber | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 13 | Šellak; kummivaigud, vaigud jm taimemahlad ja -ekstraktid, v.a rubriik 1301, mida käsitlev reegel on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

1301 | Šellak; looduslikud vaigud, kummivaigud ja palsamid | Valmistamine, milles kasutatavate rubriigi 1301 materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

Grupp 14 | Taimsed punumismaterjalid; mujal nimetamata taimsed tooted | [7] | |

ex grupp 15 | Loomsed ja taimsed rasvad ja õlid ja nende lõhustamissaadused; töödeldud toidurasvad; loomne või taimne vaha, v.a rubriigid 1501, 1502, 1504, ex1505, 1506, ex1507–1515, ex1516, ex1517 ja ex1519, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

1501 | Seapekk; muu searasv ja kodulinnurasv, pressitud või lahustiga ekstraheeritud või mitte, sulatatud: | | |

— kondi- ja jäägirasv | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikide 0203, 0206 või 0207 materjalid või rubriigi 0506 kondid | |

— muu | Valmistamine rubriigi 0203 või 0206 sealihast või söödavast searupsist või rubriigi 0207 kodulinnulihast või söödavast kodulinnurupsist | |

1502 | Veise-, lamba- või kitserasv, toores või sulatatud, pressitud või lahustiga ekstraheeritud või mitte: | | |

— kondi- ja jäägirasv | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikide 0201, 0202 või 0204 materjalid või rubriigi 0506 kondid | |

— muu | Valmistamine, milles kõik kasutatavad grupi 2 materjalid peavad olema täielikult saadud tooted | |

1504 | Kalade või mereimetajate rasvad, õlid ja nende fraktsioonid, rafineeritud või mitte, kuid keemiliselt modifitseerimata: | | |

— kalaõlide ja mereimetajate rasvade ja õlide tahked fraktsioonid | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriigi 1504 materjalidest | |

— muu | Valmistamine, milles kõik kasutatavad grupi 2 ja 3 materjalid peavad olema täielikult saadud tooted | |

ex1505 | Rafineeritud lanoliin | Valmistamine rubriigi 1505 toorest villarasvast | |

1506 | Muud loomarasvad ja -õlid ning nende fraktsioonid, rafineeritud või mitte, kuid keemiliselt modifitseerimata: | | |

— tahked fraktsioonid | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriigi 1506 materjalidest | |

— muu | Valmistamine, milles kõik kasutatavad grupi 2 materjalid peavad olema täielikult saadud tooted | |

ex1507–1515 | Mittelenduvad taimeõlid ja nende fraktsioonid, rafineeritud või mitte, kuid keemiliselt modifitseerimata: | | |

— tahked fraktsioonid, v.a jojoobiõli omad | Valmistamine muudest rubriikide 1507–1515 materjalidest | |

— muu, v.a: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad taimsed materjalid peavad olema täielikult saadud tooted | |

— — tungaõli; mürtelvaha ja Jaapani vaha | | |

— — õlid muuks tehniliseks või tööstuslikuks otstarbeks kui toiduainete valmistamine | | |

ex1516 | Loomsed või taimsed rasvad ja -õlid ning nende fraktsioonid, ümberesterdatud, rafineeritud või mitte, kuid muul viisil töötlemata | Valmistamine, milles kõik kasutatavad loomsed ja taimsed materjalid peavad olema täielikult saadud tooted | |

ex1517 | Vedelad toidusegud rubriikide 1507–1515 taimeõlidest | Valmistamine, milles kõik kasutatavad taimsed materjalid peavad olema täielikult saadud tooted | |

ex1519 | Tehisvaha laadsed tööstuslikud rasvalkoholid | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh rubriigi 1519 rasvhapetest | |

1601 | Vorstid jms tooted lihast, rupsist või verest; nendel toodetel põhinevad toiduained | Valmistamine grupi 1 loomadest | |

1602 | Muu töödeldud või hoidistatud liha, rups või veri | Valmistamine grupi 1 loomadest | |

1603 | Ekstraktid ja mahlad lihast, kaladest, vähkidest, limustest vm veeselgrootutest | Valmistamine grupi 1 loomadest. Kõik kasutatavad kalad, vähid, limused vm veeselgrootud peavad olema täielikult saadud tooted | |

1604 | Töödeldud või hoidistatud kala; kaaviar ja kalamarjast valmistatud kaaviariasendajad | Valmistamine, milles kogu kasutatav kala ja kalamari peab olema täielikult saadud toode | |

1605 | Vähid, limused jm veeselgrootud, töödeldud või hoidistatud | Valmistamine, milles kõik kasutatavad vähid, limused vm veeselgrootud peavad olema täielikult saadud tooted | |

ex1701 | Roo- või peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul, lõhna-, maitse- ja värvainelisandita | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex1701 | Roo- või peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul, lõhna-, maitse- või värvainelisandiga | Valmistamine, milles kasutatavate grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

1702 | Muu suhkur, sh keemiliselt puhas laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos, tahkel kujul; maitse-, lõhna- ja värvainelisandita suhkrusiirupid; tehismesi, loodusliku meega segatud või mitte; karamell: | | |

— keemiliselt puhas maltoos ja fruktoos | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriigi 1702 materjalidest | |

— muu suhkur tahkel kujul, maitse-, lõhna- või värvainelisandiga | Valmistamine, milles kasutatavate grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

— muu | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid peavad olema päritolustaatusega | |

ex1703 | Suhkru ekstraheerimisel või rafineerimisel saadav melass, maitse-, lõhna- või värvainelisandiga | Valmistamine, milles kasutatavate grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

ex1703 | Suhkru ekstraheerimisel või rafineerimisel saadav melass, maitse-, lõhna- ja värvainelisandita | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

1704 | Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), kakaosisalduseta | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode, tingimusel et muude kasutatavate grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 18 | Kakao ja kakaotooted, v.a rubriigid 1801 ja 1806, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

1801 | Kakaooad, terved või purustatud, toored või röstitud | [7] | |

1806 | Šokolaad jm kakaosisaldusega toiduained | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode, tingimusel et kasutatavate grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

1901 | Linnaseekstrakt; püülist, lihtjahust, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud toiduained, mis ei sisalda kakaopulbrit või sisaldavad seda vähem kui 50 % massist, mujal nimetamata; rubriikide 0401–0404 toodetest valmistatud toiduained, mis ei sisalda kakaopulbrit või sisaldavad seda vähem kui 10 % massist, mujal nimetamata: | | |

— linnaseekstrakt | Valmistamine grupi 10 teraviljast | |

— muu | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode, tingimusel et kasutatavate grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

1902 | Makarontooted, kuumutatud või täidetud (liha vm täidisega) või mitte vm viisil valmistatud, nt spagetid, makaronid, nuudlid, lasanje, gnocchi, ravioolid, cannelloni; kuskuss, valmistoiduna või mitte | Valmistamine, milles kõik kasutatavad teraviljad (v.a kõva nisu), liha, rups, kalad, vähid või limused peavad olema täielikult saadud tooted | |

1903 | Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud asendajad helveste, terade, kruupide, sõelmete vms kujul | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriigi 1108 kartulitärklis | |

1904 | Teravilja või teraviljatoodete paisutamise või röstimise teel saadud toiduained (nt maisihelbed); viljaterad, v.a maisiterad, eelkuumutatud vm viisil töödeldud: | | |

— kakaosisalduseta | Valmistamine, milles: kogu kasutatav teravili ja jahu (v.a mais sordist Zea indurata ja kõva nisu ning nende saadused) peavad olema täielikult saadud tooted,kasutatavate grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

— kakaosisaldusega | Valmistamine muudest kui rubriigi 1806 materjalidest, tingimusel et kasutatavate grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

1905 | Leib, sai, saiakesed, pirukad, koogid, küpsised jm pagaritooted, kakaoga või ilma; armulaualeib, tühjad ravimikapslid, pitserleib, riispaber jms tooted | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a grupi 11 materjalid | |

2001 | Köögiviljad, puuviljad, pähklid jm söödavad taimeosad, äädika või äädikhappega töödeldud või hoidistatud | Valmistamine, milles kõik kasutatavad puuviljad, pähklid ja köögiviljad peavad olema täielikult saadud tooted | |

2002 | Tomatid, töödeldud või hoidistatud muul viisil kui äädika või äädikhappe abil | Valmistamine, milles kõik kasutatavad tomatid peavad olema täielikult saadud tooted | |

2003 | Seened ja trühvlid, töödeldud või hoidistatud muul viisil kui äädika või äädikhappe abil | Valmistamine, milles kõik kasutatavad seened ja trühvlid peavad olema täielikult saadud tooted | |

2004 ja2005 | Muu köögivili, töödeldud või hoidistatud muul viisil kui äädika või äädikhappe abil, külmutatud või mitte | Valmistamine, milles kõik kasutatavad köögiviljad peavad olema täielikult saadud tooted | |

2006 | Puuviljad, pähklid, puuviljakoored jm taimeosad, hoidistatud suhkru abil (kuivatatud, glasuuritud või suhkrustatud) | Valmistamine, milles kasutatavate grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

2007 | Keedised, puuviljatarretised, marmelaadid, puuvilja- või pähklipüreed ja -pastad, valmistatud kuumutamise teel, suhkru- vm magusainelisandiga või ilma | Valmistamine, milles kasutatavate grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

2008 | Puuviljad, pähklid jm söödavad taimeosad, muul viisil töödeldud või hoidistatud, suhkru- vm magusaine- või alkoholisandiga või ilma, mujal nimetamata: | | |

— puuviljad ja pähklid, kuumutatud muul viisil kui aurutamise või vees keetmise teel, suhkrulisandita, külmutatud | Valmistamine, milles kõik kasutatavad puuviljad ja pähklid peavad olema täielikult saadud tooted | |

— pähklid, suhkru- või alkoholilisandita või ilma | Valmistamine, milles kasutatavate rubriikide 0801, 0802 ja 1202–1207 päritolustaatusega pähklite ja õliseemnete väärtus ületab 60 % toote tehasehinnast | |

— muu | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode, tingimusel et kasutatavate grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

ex2009 | Köögiviljamahlad, kääritamata, alkoholilisandita, suhkru- vm magusainelisandiga või ilma | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex2009 | Puuviljamahlad (k.a viinamarjavirre), kääritamata, alkoholilisandita, suhkru- vm magusainelisandiga või ilma | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode, tingimusel et kasutatavate grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 21 | Mitmesugused toiduained, v.a rubriigid ex2101, ex2103, ex2104 ja ex2106, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex2101 | Röstitud sigur ning ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid sellest | Valmistamine, milles kogu kasutatav sigur peab olema täielikult saadud toode | |

ex2103 | Kastmed ja pooltooted nende valmistamiseks; vürtsi- ja maitseainesegud: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sinepipulbrit või valmissinepit võib siiski kasutada | |

— valmissinep | Valmistamine sinepipulbrist | |

ex2104 | — supid ja puljongid ning pooltooted nende valmistamiseks | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikidesse 2002–2005 kuuluv töödeldud või hoidistatud köögivili | |

— homogeniseeritud toidusegud | Kohaldatakse selle rubriigi reeglit, kuhu toode liigitataks puistekaubana | |

ex2106 | Suhkrusiirupid, maitse-, lõhna- või värvainelisandiga | Valmistamine, milles kasutatavate grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 22 | Joogid, alkohol ja äädikas, v.a rubriigid 2201, 2201, ex2204, 2205, ex2207, ex2208 ja ex2209, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

2201 | Vesi, sh looduslik või tehislik mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- vm magusaine- või maitse- või lõhnaainelisandita; jää ja lumi | Valmistamine, milles kogu kasutatav vesi peab olema täielikult saadud toode | |

2202 | Vesi, sh mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkrulisandiga, jm mittealkoholjoogid, v.a rubriigi 2009 puu- ja köögiviljamahlad | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode, tingimusel et kasutatavate grupi 17 materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast ja kasutatav puuviljamahl (v.a ananassi-, laimi- ja greibimahl) on täielikult saadud toode | |

ex2204 | Veinid värsketest viinamarjadest, sh kangendatud veinid, ja alkoholilisandiga viinamarjavirre Järgmised viinamarjasisaldusega tooted: | Valmistamine muust viinamarjavirdest | |

2205ex2207ex2208 jaex2209 | Vermut jm vein värsketest viinamarjadest, maitsestatud või lõhnastatud taimede või lõhnaainetega; etüül- jm alkohol, denatureeritud või mitte; kanged alkoholjoogid, liköörid jm alkoholjoogid; alkoholisisaldusega segud jookide valmistamiseks; äädikas | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a viinamarjad või nende saadused | |

ex2208 | Viski, alkoholisisaldusega vähem kui 50 % mahust | Valmistamine, milles kasutatava teraviljal põhineva alkoholi väärtus ei ületa 15 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 23 | Toiduainetööstuse jäägid ja jäätmed; valmissööt, v.a rubriigid ex2303, ex2306 ja 2309, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex2303 | Maisitärklise valmistamisel tekkivad jäägid (v.a kontsentreeritud leotusvedelik), valgusisaldusega üle 40 % kuivaine massist | Valmistamine, milles kogu kasutatav mais peab olema täielikult saadud toode | |

ex2306 | Õlikoogid jm oliiviõli ekstraheerimisel tekkivad tahked jäägid, mis sisaldavad oliiviõli rohkem kui 3 % massist | Valmistamine, milles kogu kasutatav mais peab olema täielikult saadud toode | |

2309 | Söödavalmistised | Valmistamine, milles kogu kasutatav teravili, suhkur, melass, liha või piim peab olema täielikult saadud toode | |

2401 | Töötlemata tubakas; tubakajäätmed | [7] | |

2402 | Tubakast või tubakaasendajatest valmistatud sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid | Valmistamine, milles kasutatavast rubriigi 2401 töötlemata tubakast või kasutatavatest tubakajäätmetest peab massi järgi arvutatuna vähemalt 70 % olema täielikult saadud toode | |

ex2403 | Suitsetamistubakas | Valmistamine, milles kasutatavast rubriigi 2401 töötlemata tubakast või kasutatavatest tubakajäätmetest peab massi järgi arvutatuna vähemalt 70 % olema täielikult saadud toode | |

ex2403 | Muu töödeldud tubakas ja muud töödeldud tubakaasendajad; "homogeniseeritud" või "taastatud" tubakas; tubakaekstraktid ja -essentsid | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 25 | Sool; väävel; mullad ja kivimid; kips, lubi ja tsement, v.a rubriigid ex2504, ex2515, ex2516, ex2518, ex2519, ex2520, ex2524, ex2525 ja ex2530, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex2504 | Looduslik kristalliline grafiit, rikastatud süsinikuga, puhastatud ja jahvatatud | Kristallilise toorgrafiidi rikastamine süsinikuga, puhastamine ja jahvatamine | |

ex2515 | Marmor, saetud vm viisil täisnurkseteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks lõigatud, paksusega kõige rohkem 25 cm | Üle 25 cm paksuse (sh eelnevalt saetud) marmori lõikamine saagimise teel vm viisil | |

ex2516 | Graniit, porfüür, basalt, liivakivi jm raid- või ehituskivi, saetud vm viisil täisnurkseteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks lõigatud, paksusega kõige rohkem 25 cm | Üle 25 cm paksuse (sh eelnevalt saetud) kivi lõikamine saagimise teel vm viisil | |

ex2518 | Kaltsineeritud dolomiit | Kaltsineerimata dolomiidi kaltsineerimine | |

ex2519 | Purustatud looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit) õhukindlalt suletud mahutites ja puhas või lisanditega magneesiumoksiid, v.a sulatatud magneesiumoksiid ja ülepõletatud (paagutatud) magneesiumoksiid | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Looduslikku magneesiumkarbonaati (magnesiiti) võib siiski kasutada | |

ex2520 | Hambaravis kasutatav kips | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex2524 | Looduslikud asbestikiud | Valmistamine rikastatud asbestist | |

ex2525 | Vilgupulber | Vilgu või vilgujäätmete jahvatamine | |

ex2530 | Kaltsineeritud või pulbrilised värvimullad | Värvimuldade kaltsineerimine või jahvatamine | |

Grupp 26 | Maagid, räbu ja tuhk | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

Grupp 27 | Mineraalkütused ja -õlid ning nende destilleerimissaadused; bituumenained; mineraalvahad, v.a rubriigid ex2707 ja 2709–2715, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex2707 | Õlid, mis sarnanevad kivisöetõrva kõrgel temperatuuril destilleerimise teel saadavate mineraalõlidega ja milles aromaatsete osiste mass ületab mittearomaatsete osiste massi ning mille mahust rohkem kui 65 % destilleerub temperatuuril kuni 250 °C (sh lakibensiini ja benseeni segud), mootorikütuse või kütteainena kasutamiseks | Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoiming(ut) [8] Muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex2709 | Bituminoossetest mineraalidest saadud toorõlid | Bituminoossete materjalide utmine | |

2710–2712 | Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid, v.a toorõlid; mujal nimetamata valmistised, mis sisaldavad põhiosisena naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid vähemalt 70 % massist Naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud Vaseliin; parafiin, mikrokristalne naftavaha, räbuvaha, osokeriit, ligniidi- ja turbavaha, muud mineraalvahad jms sünteesi vm menetluste abil saadud tooted, värvitud või värvimata | Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoiming(ut) [8] Muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

2713–2715 | Naftakoks, -bituumen jm naftaõlide või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid Looduslik bituumen ja asfalt; bituumenkilt, põlevkivi ja õliliivad; asfaltiidid ja asfaltkivimid Looduslikul asfaldil või bituumenil, naftabituumenil, mineraaltõrval või sellest saadud pigil põhinevad bituumenisegud | Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoiming(ut) [8] Muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 28 | Anorgaanilised kemikaalid; väärismetallide, haruldaste muldmetallide, radioaktiivsete ainete või isotoopide orgaanilised või anorgaanilised ühendid, v.a rubriigid ex2805, ex2811, ex2833 ja ex2840, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex2805 | Metallisegud | Valmistamine elektrolüüsi või termotöötluse abil, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | |

ex2811 | Vääveltrioksiid | Valmistamine vääveldioksiidist | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex2833 | Alumiiniumsulfaat | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex2840 | Naatriumperboraat | Valmistamine dinaatriumtetraboraatpentahüdraadist | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex grupp 29 | Orgaanilised kemikaalid, v.a rubriigid ex2901, ex2902, ex2905, 2915 ja 2932–2934, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex2901 | Atsüklilised süsivesinikud kasutamiseks mootorikütuse või kütteainena | Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoiming(ut) [8] Muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex2902 | Tsüklaanid ja tsükleenid (v.a asuleenid), benseen, tolueen, ksüleenid, kasutamiseks mootorikütuse või kütteainena | Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoiming(ut) [8] Muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex2905 | Metallalkoholaadid nii käesoleva rubriigi alkoholist kui ka etanoolist või glütseroolist | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriigi 2905 materjalidest. Käesoleva rubriigi metallalkoholaate võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

2915 | Küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped ja nende anhüdriidid, halogeniidid, peroksiidid ja peroksohapped; nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest. Kasutatavate rubriikide 2915 ja 2916 materjalide koguväärtus ei või siiski ületada 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

2932 | Üksnes hapniku heteroaatomi(te)ga heterotsüklilised ühendid: | | |

— sise-eetrid ja nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest. Kasutatavate rubriigi 2909 materjalide koguväärtus ei või siiski ületada 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

— tsüklilised atsetaalid ja sise-poolatsetaalid ja nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

— muu | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

2933 | Üksnes lämmastiku heteroaatomi(te)ga heterotsüklilised ühendid; nukleiinhapped ja nende soolad | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest. Kasutatavate rubriikide 2932 ja 2933 materjalide koguväärtus ei või siiski ületada 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

2934 | Muud heterotsüklilised ühendid | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest. Kasutatavate rubriikide 2932–2934 materjalide koguväärtus ei või siiski ületada 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex grupp 30 | Ravimitööstuse tooted, v.a rubriigid 3002–3004, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | |

3002 | Inimveri; ravi, profülaktika või diagnostika otstarbel töödeldud loomaveri; raviseerumid jm verefraktsioonid; vaktsiinid, mürgid, mikroobikultuurid (v.a pärmid) jms tooted: | | |

— vähemalt kahest ravi või profülaktika otstarbel kokkusegatud osisest koosnevad tooted või ühest osisest koosnevad selleotstarbelised tooted annustena või jaemüügiks sobival kujul või sobivas pakendis | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriigi 3002 materjalidest. Samuti võib kasutada selle kirjelduse kohaseid materjale, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | |

— muu: | | |

— — inimveri | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriigi 3002 materjalidest. Samuti võib kasutada selle kirjelduse kohaseid materjale, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | |

— — ravi või profülaktika otstarbel töödeldud loomaveri | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriigi 3002 materjalidest. Samuti võib kasutada selle kirjelduse kohaseid materjale, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | |

— — muud verefraktsioonid kui raviseerumid, hemoglobiin ja seerumglobuliinid | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriigi 3002 materjalidest. Samuti võib kasutada selle kirjelduse kohaseid materjale, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | |

— — hemoglobiin, vereglobuliin ja seerumglobuliin | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriigi 3002 materjalidest. Samuti võib kasutada selle kirjelduse kohaseid materjale, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | |

— — muu | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriigi 3002 materjalidest. Samuti võib kasutada selle kirjelduse kohaseid materjale, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | |

3003 ja3004 | Ravimid (v.a rubriikide 3002, 3005 ja 3006 kaubad) | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Rubriikidesse 3003 või 3004 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast, jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 31 | Väetised, v.a rubriik ex3105, mida käsitlev reegel on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex3105 | Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kaht või kolme järgmistest toimeainetest: lämmastik, fosfor ja kaalium; muud väetised; käesoleva grupi kaubad, tablettide vms kujul või kõige rohkem 10 kg brutomassiga pakkides, v.a: naatriumnitraatkaltsiumtsüaanamiidkaaliumsulfaatmagneesiumkaaliumsulfaat | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast, jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex grupp 32 | Park- ja värvainete ekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; värvained ja pigmendid; värvid ja lakid; kitt jm mastiksid; trükivärvid ja tint, v.a rubriigid ex3201 ja 3205, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex3201 | Tanniinid ja nende soolad, estrid, eetrid jm derivaadid | Valmistamine taimsete parkainete ekstraktidest | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

3205 | Värvlakid; värvlakkidel põhinevad käesoleva grupi märkuses 3 piiritletud valmistised [9] | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikide 3203, 3204 ja 3205 materjalid. Rubriigi 3205 materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex grupp 33 | Eeterlikud õlid ja resinoidid; parfümeeria-, kosmeetika- ja hügieenitooted, v.a rubriik 3301, mida käsitlev reegel on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

3301 | Eeterlikud õlid (terpeenisisaldusega või -sisalduseta), sh tahked ja puhtad; resinoidid; eeterlike õlide kontsentraadid rasvades, mittelenduvates õlides, vahades vms ainetes, saadud külmekstraheerimise või leotamise teel; eeterlikest õlidest terpeenide eraldamisel saadavad terpeenisisaldusega kõrvaltooted; eeterlike õlide vesidestillaadid ja -lahused | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh käesoleva rubriigi mõne muu "rühma" [1] materjalidest. Sama rühma materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex grupp 34 | Seep, pindaktiivsed orgaanilised ained, pesuained, määrdeained, tehisvaha, töödeldud vaha, poleerimis- või küürimisvahendid, küünlad jms kaubad, voolimispastad ning hambaravis kasutatavad vahad ja kipsipõhised valmistised, v.a rubriigid ex3403 ja 3404, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex3403 | Määrdeained, mis sisaldavad naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid vähem kui 70 % massist | Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoiming(ut) [8] Muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3404 | Tehisvaha ja töödeldud vaha: | | |

— mis põhineb parafiinil, naftavahal, bituminoossetest mineraalidest saadud vahal, toorparafiinil või õlivabal parafiinil | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

— muu | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a: rubriigi 1516 vahalaadsed hüdrogeenitud õlid,rubriigi 1519 vahalaadsed määramata keemilise koostisega rasvhapped või tööstuslikud rasvalkoholid,rubriigi 3404 materjalid.Neid materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex grupp 35 | Valkained; modifitseeritud tärklis; liimid; ensüümid, v.a rubriigid 3505 ja ex3507, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | |

3505 | Dekstriinid jm modifitseeritud tärklised (nt eelgeelistatud või esterdatud tärklis); tärklistel, dekstriinidel vm modifitseeritud tärklistel põhinevad liimid: | | |

— eeterdatud ja esterdatud tärklis | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriigi 3505 materjalidest | |

— muu | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriigi 3505 materjalid | |

ex3507 | Mujal nimetamata ensüümpreparaadid | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

Grupp 36 | Lõhkeained; pürotooted; tuletikud; pürofoorsed sulamid; teatavad kergsüttivad valmistised | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex grupp 37 | Foto- ja kinokaubad, v.a rubriigid 3701, 3702 ja 3704, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

3701 | Valgustamata valgustundlikud fotoplaadid ja lamefilmid mis tahes muust materjalist kui paber, papp või tekstiil; valgustamata valgustundlikud kiirfoto-lamefilmid, pakendatud või mitte: | | |

— pakendatud värvilised kiirfotofilmid | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui 3701 või 3702. Rubriigi 3702 materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

— muu | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui 3701 või 3702. Rubriikide 3701 ja 3702 materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

3702 | Valgustamata valgustundlikud rullides fotofilmid mis tahes muust materjalist kui paber, papp või tekstiil; valgustamata valgustundlikud kiirfotofilmid rullides | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui 3701 või 3702 | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

3704 | Fotoplaadid, -filmid, -paber, -papp ja -tekstiil, valgustatud, kuid ilmutamata | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muudesse rubriikidesse kui 3701–3704 | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex grupp 38 | Mitmesugused keemiatooted, v.a rubriigid 3801, ex3803, ex3805, ex3806, ex3807, 3808–3814, 3818–3820, 3822 ja 3823, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

3801 | Tehisgrafiit; kolloidne ja poolkolloidne grafiit; grafiidil vm süsinikul põhinevad valmistised pasta vm pooltoodete kujul: | | |

— kolloidne grafiit õlisuspensioonina ja poolkolloidne grafiit; süsinikusisaldusega pastad elektroodide jaoks | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

— grafiidipasta, mis on segu grafiidist ja mineraalõlidest ja mis sisaldab grafiiti rohkem kui 30 % massist | Valmistamine, milles kasutatavate rubriigi 3403 materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

— muu | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex3803 | Rafineeritud tallõli | Toortallõli rafineerimine | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex3805 | Puhastatud sulfaattärpentin | Toorsulfaattärpentini puhastamine destilleerimise või rafineerimise teel | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex3806 | Esterkummivaigud | Valmistamine vaikhapetest | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex3807 | Puupigi (puutõrvapigi) | Puutõrva destilleerimine | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

3808 | Putuka-, närilise-, seene- ja umbrohumürgid, idanemisvastased vahendid, taimede kasvuregulaatorid, desinfektsioonivahendid jms tooted jaemüügiks sobival kujul või sobivates pakendites või preparaatide või kaubana (nt väävlipael, -küünlad või -tahid, kärbsepaber) | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3809 | Viimistlusained, värvimise kiirendajad ja värvifiksaatorid jm tekstiili-, paberi-, naha- vms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja valmistised (nt apretid ja peitsid) | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3810 | Metallpindade peitsimisained; räbustid jm abiained kõva või pehme joodisega jootmiseks või keevitamiseks; metalli jm materjale sisaldavad jootmis- või keevituspulbrid ja -pastad; keevituselektroodide või -varraste südamike või katetena kasutatavad preparaadid | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3811 | Antidetonaatorid, oksüdatsiooniinhibiitorid, vaigustumise inhibiitorid, viskoossuse reguleerijad, korrosioonivastased vahendid jm valmislisandid mineraalõlidele (sh mootoribensiinile) vm vedelikele, mida kasutatakse samal otstarbel kui mineraalõlisid: | | |

— määrdeõlilisandid, mis sisaldavad naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid | Valmistamine, milles kasutatavate rubriigi 3811 materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

— muu | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3812 | Kautšuki vulkaniseerimiskiirendid; kummi või plasti plastifikaatorühendid, mujal nimetamata; antioksüdandid jm kummi või plasti stabiliseerivad ühendid | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3813 | Valmistised ja laengud tulekustutite tarbeks; laetud tulekustutusgranaadid | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3814 | Mujal nimetamata orgaanilised segalahustid ja -vedeldid; värvi- ja lakieemaldid | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3818 | Legeeritud keemilised elemendid ketaste, plaatide vms kujul, kasutamiseks elektroonikas; legeeritud keemilised ühendid, kasutamiseks elektroonikas | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3819 | Pidurivedelikud jm hüdrauliliste ülekannete vedelikud, mis ei sisalda naftaõlisid ega bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid või sisaldavad neid vähem kui 70 % massist | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3820 | Antifriisid ja jäätumisvastased vedelikud | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3822 | Diagnostikas või laboris kasutatavad reagendid, v.a need, mis kuuluvad rubriiki 3002 või 3006 | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

3823 | Valuvormide ja -kärnide sideained; keemiatööstuses ja sellega seotud tööstusharudes toodetavad mujal nimetamata keemiatooted ja preparaadid (sh looduslike saaduste segudest koosnevad); keemiatööstuse ja seotud tööstusharude mujal nimetamata tootmisjäägid: | | |

— järgmised käesoleva rubriigi kaubad: valuvormide ja kärnide sideained, mis põhinevad looduslikel vaikudelnafteenhapped, nende vees lahustumatud soolad ja nende estridsorbitool, v.a rubriiki 2905 kuuluvnaftasulfonaadid, v.a leelismetallide, ammooniumi ja etanoolamiinide naftasulfonaadid; bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tiofeenitud sulfoonhapped ja nende sooladioonvahetajagaasiabsorbendid vaakumtorude jaoksleeliseline raudoksiid gaasipuhastusekskoksigaasi puhastamisel saadud ammoniaagivesi ja ammendatud oksiidkatalüsaatoridsulfonafteenhapped, nende vees lahustumatud soolad ja nende estridpuskari- ja kondiõlisegud erinevate anioonidega sooladestželatiinil põhinevad kopeerimispastad, paber- või tekstiilalusel või mitte | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

— muu | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex3901–3915 | Plastid algkujul, plastijäätmed, -lõikmed ja -jäägid, v.a rubriik ex3907, mida käsitlev reegel on sätestatud allpool: | | |

— liitumishomopolümerisatsiooni saadused | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast jakasutatavate grupi 39 materjalide väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast [2] | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

— muu | Valmistamine, milles kasutatavate grupi 39 materjalide väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast [2] | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

ex3907 | Polükarbonaadist ja akrüülnitriilbutadieenstüreeni (ABS) kopolümeerist valmistatud kopolümeer | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Sama rubriigi materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast [2] | |

ex3916–3921 | Plastist pool- ja valmistooted, v.a rubriigid ex3916, ex3917, ex3920 ja ex3921, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | | |

— lamedad tooted, millega on tehtud rohkem töötlemistoiminguid kui pinnatöötlus või mis on lõigatud muusse vormi kui täisnurkne vorm (sh ruut); muud tooted, millega on tehtud rohkem töötlemistoiminguid kui pinnatöötlus | Valmistamine, milles kasutatavate grupi 39 materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast [2] | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

— muu: | | |

— — liitumishomopolümerisatsiooni saadused | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast,kasutatavate grupi 39 materjalide väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast [2] | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

— — muu | Valmistamine, milles kasutatavate grupi 39 materjalide väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast [2] | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

ex3916 jaex3917 | Profiilvormid ja torud | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast,kasutatavate sama rubriigi materjalide väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

ex3920 | Ionomeerlehed ja -kiled | Valmistamine termoplastsest osasoolast, milleks on etüleeni ja metalli-, peamiselt tsingi- ja naatriumiioonidega osaliselt neutraliseeritud metakrüülhappe kopolümeer | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

ex3921 | Metalliseeritud plastkiled | Valmistamine üliläbipaistvast polüesterkilest paksusega vähem kui 23 mikronit [3] | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

3922–3926 | Plasttooted | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 40 | Kumm ja kummitooted, v.a rubriigid ex4001, 4005, 4012 ja ex4017, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex4001 | Kreppkummist lamineeritud tahvlid kingade valmistamiseks | Looduslikust kautšukist lehtede lamineerimine | |

4005 | Vulkaniseerimata kautšukisegud, algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide, v.a looduslik kautšuk, koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

4012 | Taastatud või kasutatud õhkrehvid, kummist; täis- või lausrehvid, vahetatavad protektorid ja pöiavööd, kummist: | | |

— taastatud õhk-, täis- või lausrehvid, kummist | Kasutatud rehvide taastamine | |

— muu | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriikide 4011 või 4012 materjalid | |

ex4017 | Tooted kõvakummist | Valmistamine kõvakummist | |

ex grupp 41 | Toornahk (v.a karusnahk) ja parknahk, v.a rubriigid ex4102, 4104–4107 ja 4109, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex4102 | Lamba ja talle villata toornahk | Villa eemaldamine villaga kaetud lamba või talle toornahalt | |

4104–4107 | Karva ja villata parknahk, v.a rubriikide 4108 või 4109 parknahk | Eelpargitud naha järelparkimine või valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

4109 | Lakknahk ja lamineeritud lakknahk; metalliseeritud parknahk | Valmistamine rubriikide 4104–4107 parknahast, tingimusel et selle väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

Grupp 42 | Nahktooted; sadulsepatooted ja rakmed; reisitarbed, käekotid jms mahutid; tooted loomasooltest (v.a jämesiid) | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 43 | Karusnahk ja tehiskarusnahk; kaubad nendest, v.a rubriigid ex4302 ja 4303, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex4302 | Pargitud või töödeldud karusnahad, ühendatud: | | |

— nelinurksete tükkide, ristide vms kujul | Pargitud või töödeldud ühendamata karusnahkade pleegitamine või värvimine lisaks lõikamisele ja ühendamisele | |

— muu | Valmistamine pargitud või töödeldud ühendamata karusnahkadest | |

4303 | Karusnahast rõivad, rõivamanused jm tooted | Valmistamine rubriigi 4302 pargitud või töödeldud ühendamata karusnahkadest | |

ex grupp 44 | Puit ja puittooted; puusüsi, v.a rubriigid ex4403, ex4407–ex4413, ex4415, ex4416, 4418 ja ex4421, mida käsitlevadreeglid on sätestatud allpool | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex4403 | Jämedalt prussitud puit | Valmistamine toorpuidust, mis on või ei ole kooritud või laasitud | |

ex4407 | Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spooni hööveldatud või kooritud puit paksusega üle 65 mm, hööveldatud, lihvitud või sõrmjätkatud | Hööveldamine, lihvimine või sõrmjätkamine | |

ex4408 | Spoon ja spoonilehed vineeri valmistamiseks, jätkatud, paksusega kõige rohkem 6 mm, ja muu pikikiudu saetud, spooni hööveldatud või kooritud puit paksusega kõige rohkem 6 mm, hööveldatud, lihvitud või sõrmjätkatud | Servjätkamine, hööveldamine, lihvimine või sõrmjätkamine | |

ex4409 | Puit (sh kokkuühendamata parketilipid ja -liistud) pidevprofiiliga (keeled, sooned, punnid, kald- või ümarservad, V-punnid, helmestus, lekaalprofiil vms) ühel või mitmel küljel või serval, hööveldatud või lihvitud või sõrmjätkatud või mitte: | | |

— lihvitud või sõrmjätkatud | Lihvimine või sõrmjätkamine | |

— profiilliistud | Profiilimine | |

— muu | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex4410–ex4413 | Profiilliistud, sh profiilitud põrandaliistud jm profiilitud lauad | Profiilimine | |

ex4415 | Kastid, karbid, salved, trumlid jms pakendid, puidust | Valmistamine mõõtu lõikamata laudadest | |

ex4416 | Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm püttsepatooted ja nende osad, puidust | Valmistamine lõhestatud tünnilaudadest, mida ei ole rohkem töödeldud kui saetud mööda kaht põhipinda | |

4418 | Puidust laudsepa- ja puusepatooted, sh puidust kärgplaadid, kokkupandud parketikilbid, katusesindlid ja -laastud: | | |

— puidust laudsepa- ja puusepatooted | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Puidust kärgplaate, katusesindleid ja -laaste võib siiski kasutada | |

— profiilliistud | Profiilimine | |

— muu | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex4421 | Tuletikutoorikud; puidust jalatsinaelad ja -tihvtid | Valmistamine mis tahes rubriigi puidust, v.a rubriigi 4409 pidevprofiiliga puidust | |

ex grupp 45 | Kork ja korktooted, v.a rubriik 4503, mida käsitlev reegel on sätestatud allpool | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

4503 | Looduslikust korgist tooted | Valmistamine rubriigi 4501 korgist | |

Grupp 46 | Tooted õlgedest, espartost vm punumismaterjalidest; korv- ja vitspunutised | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

Grupp 47 | Puidumass vm tselluloosisisaldusega kiudainete mass; paberi- või papijäätmed ja -jäägid | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 48 | Paber ja papp; paberimassist, paberist või papist tooted, v.a rubriigid ex4811, 4816, 4817, ex4818, ex4819, ex4820 ja ex4823, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex4811 | Paber ja papp, üksnes jooneline või ruuduline | Valmistamine grupi 47 paberivalmistusmaterjalidest | |

4816 | Kopeerpaber, isekopeeruv paber jm paber kujutise ülekandmiseks (v.a rubriiki 4809 kuuluv), paberist paljundusšabloonid ja ofsetivormid, karpides või mitte | Valmistamine grupi 47 paberivalmistusmaterjalidest | |

4817 | Paberist või papist ümbrikud, kaartkirjad, lihtpostkaardid ja korrespondentskaardid; paberist või papist karbid, kotid, taskud ja kirjakomplektid, mis sisaldavad mitmesuguseid paberist kirjatarbeid | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex4818 | Tualettpaber | Valmistamine grupi 47 paberivalmistusmaterjalidest | |

ex4819 | Karbid, kastid, kotid jm pakendid paberist, papist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex4820 | Kirjaplokid | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex4823 | Muu paber, papp, tselluloosvatt või tsellulooskiudkangas, mõõtu või vormi lõigatud | Valmistamine grupi 47 paberivalmistusmaterjalidest | |

ex grupp 49 | Raamatud, ajalehed, pildid jm trükitooted; käsikirjad, masinakirjatekstid ja joonised, v.a rubriigid 4909 ja 4910, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

4909 | Trükitud või piltpostkaardid; trükitud õnnitlus-, kutse- ja tähtpäevakaardid, pildi või ümbriku või kaunistustega või ilma | Valmistamine muudest kui rubriikide 4909 või 4911 materjalidest | |

4910 | Igasugused trükikalendrid, sh rebitavate lehtedega: | | |

— püsikalendrid või vahetatavate lehtedega kalendrid muust kui paberist või papist alusel | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

— muu | Valmistamine muudest kui rubriikide 4909 või 4911 materjalidest | |

ex grupp 50 | Siid, v.a rubriigid ex5003, 5004–ex5006 ja 5007, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex5003 | Siidijäätmed (sh haspeldamiseks sobimatud kookonid, lõngajäätmed ja kohestatud jäägid), kraasitud või kammitud | Siidijäätmete kraasimine või kammimine | |

5004–ex5006 | Siidlõng ja siidijäätmetest kedratud lõng | Valmistamine: [4] toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ette valmistatud siidijäätmetest,muudest kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata looduslikest kiududest,keemilistest materjalidest või tekstiilimassist võipaberivalmistusmaterjalidest | |

5007 | Siidist või siidijäätmetest riie: | | |

— kumminiidisisaldusega | Valmistamine ühekordsest lõngast [4] | |

— muu | Valmistamine: [4] kookoslõngast,looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata keemilistest staapelkiududest,keemilistest materjalidest või tekstiilimassist võipaberistvõi trükkimine ja vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu keetmine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 51 | Lamba- jm loomade vill ja loomakarvad; hobusejõhvist lõng ja riie, v.a rubriigid 5106–5110 ja 5111–5113, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik lasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

5106–5110 | Lamba- vm loomade villast või loomakarvadest või hobusejõhvist lõng | Valmistamine: [4] toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ette valmistatud siidijäätmetest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata looduslikest kiududest,keemilistest materjalidest või tekstiilimassist võipaberivalmistusmaterjalidest | |

5111–5113 | Lamba- vm loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist riie: | | |

— kumminiidisisaldusega | Valmistamine ühekordsest lõngast [4] | |

— muu | Valmistamine: [4] kookoslõngast,looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata keemilistest staapelkiududest,keemilistest materjalidest või tekstiilimassist võipaberistvõi trükkimine ja vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu keetmine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 52 | Puuvill, v.a rubriigid 5204–5207 ja 5208–5212 ,mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

5204–5207 | Puuvillane lõng ja niit | Valmistamine: [4] toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ette valmistatud siidijäätmetest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata looduslikest kiududest,keemilistest materjalidest või tekstiilimassist võipaberivalmistusmaterjalidest | |

5208–5212 | Puuvillane riie: | | |

— kumminiidisisaldusega | Valmistamine ühekordsest lõngast [4] | |

— muu | Valmistamine: [4] kookoslõngast,looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata keemilistest staapelkiududest,keemilistest materjalidest või tekstiilimassist võipaberistvõi trükkimine ja vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu keetmine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 53 | Muud taimsed tekstiilkiud; paberlõng ja paberlõngast riie, v.a rubriigid 5306–5308 ja 5309–5311, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

5306–5308 | Muudest taimsetest tekstiilkiududest lõng; paberlõng | Valmistamine: [4] toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ette valmistatud siidijäätmetest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata looduslikest kiududest,keemilistest materjalidest või tekstiilimassist võipaberivalmistusmaterjalidest | |

5309–5311 | Muudest taimsetest tekstiilkiududest riie; paberlõngast riie: | | |

— kumminiidisisaldusega | Valmistamine ühekordsest lõngast [4] | |

— muu | Valmistamine: [4] kookoslõngast,looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata keemilistest staapelkiududest,keemilistest materjalidest või tekstiilimassist võipaberistvõi trükkimine ja vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu keetmine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast | |

5401–5406 | Lõng, monokiud ja niit keemilistest filamentkiududest | Valmistamine: [4] toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ette valmistatud siidijäätmetest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata looduslikest kiududest,keemilistest materjalidest või tekstiilimassist võipaberivalmistusmaterjalidest | |

5407–5408 | Keemilisest filamentlõngast riie: | | |

— kumminiidisisaldusega | Valmistamine ühekordsest lõngast [4] | |

— muu | Valmistamine: [4] kookoslõngast,looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata keemilistest staapelkiududest,keemilistest materjalidest või tekstiilimassist võipaberistvõi trükkimine ja vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu keetmine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast | |

5501–5507 | Keemilised staapelkiud | Valmistamine keemilistest materjalidest või tekstiilimassist | |

5508–5511 | Lõng ja õmblusniit | Valmistamine: [4] toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ette valmistatud siidijäätmetest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata looduslikest kiududest,keemilistest materjalidest või tekstiilimassist võipaberivalmistusmaterjalidest | |

5512–5516 | Keemilistest staapelkiududest riie: | | |

— kumminiidisisaldusega | Valmistamine ühekordsest lõngast [4] | |

— muu | Valmistamine: [4] kookoslõngast,looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata keemilistest staapelkiududest,keemilistest materjalidest või tekstiilimassistvõi— paberist võitrükkimine ja vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu keetmine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 56 | Vatt, vilt ja lausriie; erilõngad; nöörid, paelad, köied, trossid ja tooted nendest, v.a rubriigid 5602 ja 5604, 5605 ja 5606, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine: [4] kookoslõngast,looduslikest kiududest,keemilistest materjalidest või tekstiilimassist võipaberivalmistusmaterjalidest | |

5602 | Vilt, immutatud, pealistatud, kaetud, lamineeritud või mitte: | | |

— nõeltöödeldud vilt | Valmistamine: [4] looduslikest kiududest,keemilistest materjalidest või tekstiilimassistSiiski võib kasutada: rubriigi 5402 polüpropüleenfilamenti,rubriikide 5503 või 5506 polüpropüleenkiude võirubriigi 5501 polüpropüleenfilamentköisikuid,milles iga filamendi või kiu joontihedus on vähem kui 9 detsiteksi, kui nende väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

— muu | Valmistamine: [4] looduslikest kiududest,kaseiinist valmistatud keemilistest staapelkiududest võikeemilistest materjalidest või tekstiilimassist | |

5604 | Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael; tekstiillõng ja rubriikide 5404 või 5405 ribad jms tooted, kummi või plastiga immutatud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud: | | |

— tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael | Valmistamine tekstiiliga katmata kumminiidist või -paelast | |

— muu | Valmistamine: [4] kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata looduslikest kiududest,keemilistest materjalidest või tekstiilimassist võipaberivalmistusmaterjalidest | |

5605 | Mähitud või mähkimata metalliseeritud lõng, milleks on tekstiillõng või rubriikide 5404 või 5405 ribad vms tooted, mis on ühendatud metallniidi, -riba või -pulbriga või kaetud metalliga | Valmistamine: [4] looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata keemilistest staapelkiududest,keemilistest materjalidest või tekstiilimassist võipaberivalmistusmaterjalidest | |

5606 | Mähitud lõng, rubriikide 5404 või 5405 ribad jms tooted, mähitud, v.a rubriigi 5605 tooted ja hobusejõhvist mähitud lõng; šenill-lõng; bukleelõng | Valmistamine: [4] looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata keemilistest staapelkiududest,keemilistest materjalidest või tekstiilimassist võipaberivalmistusmaterjalidest | |

Grupp 57 | Vaibad jm tekstiilpõrandakatted: | | |

— nõeltöödeldud vildist | Valmistamine: [4] looduslikest kiududest võikeemilistest materjalidest või tekstiilimassistSiiski võib kasutada: rubriigi 5402 polüpropüleenfilamenti,rubriikide 5503 või 5506 polüpropüleenkiude võirubriigi 5501 polüpropüleenfilamentköisikuid,milles iga filamendi või kiu joontihedus on vähem kui 9 detsiteksi, kui nende väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

— muust vildist | Valmistamine: [4] kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata looduslikest kiududest võikeemilistest materjalidest või tekstiilimassist | |

— muudest tekstiilmaterjalidest | Valmistamine: [4] kookoslõngast,sünteetilisest või tehisfilamentlõngast,looduslikest kiududest võikraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata keemilistest staapelkiududest | |

ex grupp 58 | Eririie; taftingriie; pits; seinavaibad; kaunistused; tikandid, v.a rubriigid 5805 ja 5810, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | | |

— kumminiidisisaldusega | Valmistamine ühekordsest lõngast [4] | |

— muu | Valmistamine: [4] looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata keemilistest staapelkiududest võikeemilistest materjalidest või tekstiilimassistvõi trükkimine ja vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu keetmine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast | |

5805 | Käsitsi kootud seinavaibad (Gobelini, Flandria, Aubussoni, Beauvais' jms tüüpi) ja käsitsi väljaõmmeldud (nt vars- või ristpistes) seinavaibad, valmistoodetena või mitte | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

5810 | Tikandid kanga, ribade või motiividena | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

5901 | Kummi või tärklisainetega pealistatud riie raamatute väliskaanteks vms otstarbeks; pausriie; ettevalmistatud maalimislõuend; vaheriie ja selletaoline jäik alusriie kübaratele | Valmistamine lõngast | |

5902 | Rehvikoortriie eriti tugevast nailon- vm polüamiid- või polüester- või viskooslõngast: | | |

— tekstiilmaterjali sisaldusega kõige rohkem 90 % massist | Valmistamine lõngast | |

— muu | Valmistamine keemilistest materjalidest või tekstiilimassist | |

5903 | Plastiga immutatud, pealistatud, kaetud või lamineeritud riie, v.a rubriiki 5902 kuuluv | Valmistamine lõngast | |

5904 | Linoleum, valmis lõigatud või mitte; põrandakatted tekstiilalusel, valmis lõigatud või mitte | Valmistamine lõngast [4] | |

5905 | Tekstiilseinakatted: | | |

— kummi, plasti vm ainetega immutatud, pealistatud, kaetud või lamineeritud | Valmistamine lõngast | |

— muu | Valmistamine: [4] kookoslõngast,looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata keemilistest staapelkiududest võikeemilistest materjalidest või tekstiilimassistvõi trükkimine ja vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu keetmine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast | |

5906 | Kummeeritud riie, v.a rubriiki 5902 kuuluv: | | |

— silmkoelisest või heegeldatud kangast | Valmistamine: [4] looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata keemilistest staapelkiududest võikeemilistest materjalidest või tekstiilimassist | |

— muust kangast, mis on valmistatud sünteesfilamentlõngast ja mis sisaldab tekstiilmaterjale rohkem kui 90 % massist | Valmistamine keemilistest materjalidest | |

— muu | Valmistamine lõngast | |

5907 | Muul viisil immutatud, pealistatud või kaetud riie; teatrilava kujundamiseks, stuudiotaustaks vms otstarbeks kasutatav maalitud lõuend | Valmistamine lõngast | |

5908 | Lampide, ahjude, välgumihklite, küünalde vms toodete tekstiiltahid, kootud, punutud või silmkoelised; hõõgsukad ja ringkootud hõõgsukakangas, immutatud või mitte: | | |

— hõõgsukad, immutatud | Valmistamine ringkootud hõõgsukakangast | |

— muu | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

5909–5911 | Tekstiiltooted tööstuslikuks otstarbeks: | | |

— poleerimiskettad ja -rõngad, v.a rubriigi 5911 vildist | Valmistamine lõngast või rubriigi 6310 kangajäätmetest või kaltsust | |

— muu | Valmistamine: [4] kookoslõngast,looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata keemilistest staapelkiududest võikeemilistest materjalidest või tekstiilimassist | |

Grupp 60 | Silmkoelised või heegeldatud kangad | Valmistamine: [4] looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata keemilistest staapelkiududest võikeemilistest materjalidest või tekstiilimassist | |

Grupp 61 | Silmkoelised või heegeldatud rõivad ja rõivamanused: | | |

— saadud kahe või mitme lõikekohase silmkoelise või heegeldatud kangatüki kokkuõmblemisel vm viisil ühendamisel | Valmistamine lõngast [5] | |

— muu | Valmistamine: [4] looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata keemilistest staapelkiududest võikeemilistest materjalidest või tekstiilimassist | |

ex grupp 62 | Rõivad ja rõivamanused, muud kui silmkoelised või heegeldatud, v.a rubriigid ex6202, ex6204, ex6206, ex6209, ex6210, 6213, 6214, ex6216 ja 6217, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine lõngast [4] [5] | |

ex6202ex6204ex6206 jaex6209 | Naiste, tüdrukute ja imikute rõivad ning imikute rõivamanused, tikitud | Valmistamine lõngast [4] või valmistamine tikkimata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast [4] | |

ex6210 jaex6216 | Tulekaitsevahendid alumiinitud polüestrist fooliumiga kaetud kangast | Valmistamine lõngast [5] või valmistamine pealistamata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast [5] | |

6213 ja6214 | Taskurätikud, suurrätikud, pea- ja kaelarätid, mantiljad, loorid jms: | | |

— tikitud | Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast [4] [5] või valmistamine tikkimata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast [5] | |

— muu | Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast [5] | |

6217 | Muud valmis rõivamanused; rõivaste ja rõivamanuste osad, v.a rubriiki 6212 kuuluvad: | | |

— tikitud | Valmistamine lõngast [4] või valmistamine tikkimata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast [4] | |

— tulekaitsevahendid alumiinitud polüestrist fooliumiga kaetud kangast | Valmistamine lõngast [4] või valmistamine pealistamata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast [4] | |

— vaheriie kraedeks ja kätisteks, valmis lõigatud | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

— muu | Valmistamine lõngast [4] | |

ex grupp 63 | Muud valmistekstiiltooted; komplektid; kasutatud rõivad ja tekstiiltooted; kalts, v.a rubriigid 6301–6304, 6305, 6306, ex6307 ja 6308, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

6301–6304 | Tekid, reisivaibad, voodipesu jms; kardinad jms; muud sisustuskaubad: | | |

— vildist, lausriidest | Valmistamine: [5] looduslikest kiududest võikeemilistest materjalidest või tekstiilimassist | |

— muu: | | |

— — tikitud | Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast [4] [10] või valmistamine tikkimata kangast (v.a silmkoeline või heegeldatud kangas), kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

— — muu | Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast [4] [10] | |

6305 | Kotid kaupade pakkimiseks | Valmistamine: looduslikest kiududest,kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ette valmistamata keemilistest staapelkiududest võikeemilistest materjalidest või tekstiilimassist | |

6306 | Presentkatted, akna- ja päikesevarjud; telgid; paatide, purjelaudade või maismaasõidukite purjed; matkatarbed: | | |

— lausriidest | Valmistamine: [4] looduslikest kiududest võikeemilistest materjalidest või tekstiilimassist | |

— muu | Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast [4] | |

6307 | Muud valmistooted, sh rõivalõiked | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

6308 | Riiet ja lõnga või ka tarvikuid sisaldavad komplektid vaipade, seinavaipade, tikitud laudlinade või salvrättide vms tekstiiltoodete valmistamiseks, jaemüügiks pakendatud | Komplekti iga ese peab olema kooskõlas reegliga, mida kohaldataks eseme suhtes juhul, kui see ei kuuluks komplekti. Komplektis võib siiski olla päritolustaatuseta esemeid, kui nende koguväärtus ei ületa 15 % komplekti tehasehinnast | |

6401–6405 | Jalatsid | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a sisetalla vm tallaosa külge kinnitatud rubriiki 6406 kuuluvad kokkupandud pealsed | |

6406 | Jalatsiosad; eemaldatavad sisetallad, kannaalustükid jms tooted; kedrid, säärised jms tooted, nende osad | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 65 | Peakatted ja nende osad, v.a rubriigid 6503 ja 6505, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

6503 | Viltkübarad jm vildist peakatted, valmistatud rubriigi 6501 kübaratoorikutest, -viltidest või lamedatest viltketastest, voodri või kaunistustega või ilma | Valmistamine lõngast või tekstiilkiududest [5] | |

6505 | Kübarad jm peakatted, silmkoelised või heegeldatud või valmistatud pitsist, vildist vm riidest (v.a riideribad), voodri või kaunistustega või ilma; mis tahes materjalist juuksevõrgud, voodri või kaunistustega või ilma | Valmistamine lõngast või tekstiilkiududest [5]ex | |

grupp 66 | Vihma- ja päevavarjud, jalutus- ja toetuskepid, piitsad, ratsapiitsad ja nende osad, v.a rubriik 6601, mida käsitlev reegel on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

6601 | Vihma- ja päevavarjud (sh jalutuskepp-vihmavarjud, aiavarjud jms varjud) | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

Grupp 67 | Töödeldud suled ja udusuled ja nendest valmistatud tooted; kunstlilled; tooted juustest | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 68 | Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgust jms ainetest tooted, v.a rubriigid ex6803, ex6812 ja ex6814, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex6803 | Tooted kiltkivist, sh paagutatud kiltkivist | Valmistamine töödeldud kiltkivist | |

ex6812 | Asbesttooted; tooted asbestil või asbestil ja magneesiumkarbonaadil põhinevatest segudest | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest | |

ex6814 | Vilgust, sh paagutatud või regenereeritud vilgust tooted, paberist, papist vm materjalist alusel | Valmistamine töödeldud vilgust (sh paagutatud või regenereeritud vilgust) | |

Grupp 69 | Keraamikatooted | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 70 | Klaas ja klaastooted, v.a rubriigid 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7013 ja ex7019, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

7006 | Rubriikide 7003, 7004 või 7005 klaas, töödeldud servadega, painutatud, graveeritud, puuritud, emailitud vm viisil töödeldud, kuid raamimata jm materjalidega ühendamata | Valmistamine rubriigi 7001 materjalidest | |

7007 | Karastatud või mitmekihiline kildumatu klaas | Valmistamine rubriigi 7001 materjalidest | |

7008 | Mitmekihilised klaasisolaatorid | Valmistamine rubriigi 7001 materjalidest | |

7009 | Klaaspeeglid, raamidega või ilma, sh tahavaatepeeglid | Valmistamine rubriigi 7001 materjalidest | |

7010 | Korvpudelid, pudelid, flakoonid, purgid, kannud, ravimipudelid, ampullid jm klaasmahutid kaupade veoks või pakendamiseks; klaasist hoidisepurgid; korgid, kaaned jm klaasist sulgemisvahendid | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode või klaasesemete lihvimine, kui lihvimata klaasesemete väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

7013 | Klaasist laua- ja kööginõud, tualett- ja kontoritarbed, sisekujunduseks vms otstarbel kasutatavad klaasesemed (v.a rubriikidesse 7010 ja 7018 kuuluvad) | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode või klaasesemete lihvimine, kui lihvimata klaasesemete väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast või käsitsi puhutud klaasesemete käsitsi kaunistamine (v.a siiditrükk), kui käsitsi puhutud klaasesemete väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex7019 | Klaaskiust tooted (v.a lõng) | Valmistamine: värvimata kraaslindist, heidest, lõngast või tükeldatud kiududest võiklaasvillast | |

ex grupp 71 | Looduslikud ja kasvatatud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetallidega kaetud metallid, tooted neist; juveeltoodete imitatsioonid; mündid; v.a rubriigid ex7102, ex7103, ex7104, 7106, ex7107, 7108, ex7109, 7110, ex7111, 7116 ja 7117, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex7102ex7103 jaex7104 | Töödeldud vääris- või poolvääriskivid (looduslikud, tehislikud või taastatud) | Valmistamine töötlemata vääris- või poolvääriskividest | |

71067108 ja7110 | Väärismetallid: | | |

— survetöötlemata | Valmistamine muudest kui rubriikide 7106, 7108 või 7110 materjalidest või rubriikide 7106, 7108 või 7110 väärismetallide elektrolüütiline, termiline või keemiline eraldamine või rubriikide 7106, 7108 või 7110 väärismetallide legeerimine omavahel või mitteväärismetallidega | |

— pooltoodete või pulbrina | Valmistamine survetöötlemata väärismetallidest | |

ex7107ex7109 jaex7111 | Väärismetalliga kaetud metallid, pooltoodetena | Valmistamine väärismetallidega kaetud metallidest, survetöötlemata | |

7116 | Tooted looduslikest või kultiveeritud pärlitest, vääris- või poolvääriskividest (looduslikud, tehislikud või taastatud) | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

7117 | Juveeltoodete imitatsioonid | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode või valmistamine väärismetallidega katmata mitteväärismetallist osadest, kui kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 72 | Raud ja teras, v.a rubriigid 7207, 7208–7216, 7217, ex7218, 7219–7222, 7223, ex7224 ja 7225–7227, 7228, 7229, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

7207 | Pooltooted rauast või legeerimata terasest | Valmistamine rubriikide 7201, 7202, 7203, 7204 või 7205 materjalidest | |

7208–7216 | Rauast või legeerimata terasest lehtvaltstooted, vardad ja latid, nurk- ja profiilrauad | Valmistamine rubriigi 7206 valuplokkidest vm esmasvormidest | |

7217 | Rauast või legeerimata terasest traat | Valmistamine rubriigi 7207 pooltoodetest | |

ex72187219–7222 | Roostevabast terasest pooltooted, lehtvaltstooted, vardad ja latid, nurk- ja profiilrauad | Valmistamine rubriigi 7218 valuplokkidest vm esmasvormidest | |

7223 | Roostevabast terasest traat | Valmistamine rubriigi 7218 pooltoodetest | |

ex72247225–7227 | Muust legeerterasest pooltooted ja lehtvaltstooted, korrapäratutes puntides | Valmistamine rubriigi 7224 valuplokkidest vm esmasvormidest | |

7228 | Vardad ja latid muust legeerterasest; muust legeerterasest nurk- ja profiilrauad; legeeritud või legeerimata terasest õõnsad puurvardad | Valmistamine rubriikide 7206, 7218 või 7224 valuplokkidest vm esmasvormidest | |

7229 | Muust legeerterasest traat | Valmistamine rubriigi 7224 pooltoodetest | |

ex grupp 73 | Raud- või terastooted, v.a rubriigid ex7301, 7302, 7304, 7305, 7306, ex7307, 7308 ja ex7315, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex7301 | Sulundkonstruktsioonid | Valmistamine rubriigi 7206 materjalidest | |

7302 | Raudteede ja trammiteede järgmised raud- või terasosad: rööpad, vastu- ja hammasrööpad, pöörmed, riströöpad, pöörmekangid jm pöörme- ja ristumiskohtade osad, liiprid, sidelapid, aluslapid, kiilud, alusplaadid, klambrid, tugiplaadid, tõmmitsad, kandurid jm rööbaste ühendamiseks või kinnitamiseks mõeldud detailid | Valmistamine rubriigi 7206 materjalidest | |

73047305 ja7306 | Rauast (v.a valumalm) või terasest torud ja õõnesprofiilid | Valmistamine rubriikide 7206, 7207, 7218 või 7224 materjalidest | |

ex7307 | Roostevabast terasest (ISO nr X5CrNiMo 1712) toruliitmikud, mitmeosalised | Selliste sepistatud toorikute treimine, puurimine, hõõritsemine, keermestamine, kraatide eemaldamine ja liivjugapuhastamine, mille väärtus ei ületa 35 % toote tehasehinnast | |

7308 | Rauast või terasest tarindid (v.a rubriigi 9406 monteeritavad ehitised) ja nende osad (nt sillad ja sillasektsioonid, lüüsiväravad, tornid, sõrestikmastid, katused, katusefermid, uksed, aknad, nende raamid, lävepakud, aknaluugid, balustraadid, piilarid ja sambad); tahvlid, vardad, nurk- ja profiilrauad, torud jms tarindites kasutatavad rauast või terasest tooted | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Rubriigi 7301 keevitatud nurk- ja profiilraudu ei või siiski kasutada | |

ex7315 | Rehviketid | Valmistamine, milles kasutatavate rubriigi 7315 materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 74 | Vask ja vasktooted, v.a rubriigid 7401, 7402, 7403, 7404 ja 7405, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

7401 | Vasekivi; tsemenditud vask (sadestatud vask) | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

7402 | Rafineerimata vask; vaskanoodid elektrolüüsi teel rafineerimiseks | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

7403 | Rafineeritud vask ja vasesulamid, survetöötlemata: | | |

— rafineeritud vask | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

— vasesulamid ja rafineeritud vask, mis sisaldab muid elemente | Valmistamine rafineeritud survetöötlemata vasest või vasejäätmetest ja -jääkidest | |

7404 | Vasejäätmed ja -jäägid | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

7405 | Vaseligatuurid | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 75 | Nikkel ja nikkeltooted, v.a rubriigid 7501–7503, mida käsitlev reegel on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

7501–7503 | Niklikivi, nikkeloksiidi sulamid jm niklitootmise vahesaadused; survetöötlemata nikkel; niklijäätmed ja -jäägid | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 76 | Alumiinium ja alumiiniumtooted, v.a rubriigid 7601, 7602 ja ex7616, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

7601 | Survetöötlemata alumiinium | Valmistamine legeerimata alumiiniumist või alumiiniumijäätmetest ja -jääkidest elektrolüüsi või termilise töötlemise abil | |

7602 | Alumiiniumijäätmed ja -jäägid | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex7616 | Alumiiniumtooted, v.a alumiiniumtraadist võrk, riie, võred, piirded, tugevduskangas jms tooted (sh lõputu lint) ja laialivenitatav alumiiniumvõrk | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Alumiiniumtraadist võrku, riiet, võresid, piirdeid, tugevduskangast jms tooteid (sh lõputu lint) ja laialivenitatavat alumiiniumvõrku võib siiski kasutada jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 78 | Plii ja pliitooted, v.a rubriigid 7801 ja 7802, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

7801 | Survetöötlemata plii: | | |

— rafineeritud plii | Valmistamine pliikangidest või toorpliist | |

— muu | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Rubriigi 7802 jäätmeid ja jääke ei või siiski kasutada | |

7802 | Pliijäätmed ja -jäägid | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 79 | Tsink ja tsinktooted, v.a rubriigid 7901 ja 7902, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

7901 | Survetöötlemata tsink | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Rubriigi 7902 jäätmeid ja jääke ei või siiski kasutada | |

7902 | Tsingijäätmed ja -jäägid | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 80 | Tina ja tinatooted, v.a rubriigid 8001, 8002 ja 8007, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

8001 | Survetöötlemata tina | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Rubriigi 8002 jäätmeid ja jääke ei või siiski kasutada | |

8002 ja8007 | Tinajäätmed ja -jäägid; muud tinatooted | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

Grupp 81 | Muud mitteväärismetallid; metallkeraamika; tooted nendest: | | |

— muud mitteväärismetallid, survetöödeldud; tooted nendest | Valmistamine, milles kasutatavate sama rubriigi materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

— muu | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex grupp 82 | Mitteväärismetallist tööriistad ja -vahendid, noad, lusikad ja kahvlid; nende mitteväärismetallist osad, v.a rubriigid 8206, 8207, 8208, ex8211, 8214 ja 8215, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

8206 | Vähemalt kahe rubriigi tööriistad rubriikidest 8202–8205, jaemüügiks komplektidena pakendatud | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muudesse rubriikidesse kui 8202–8205. Komplektis võib siiski olla rubriikide 8202–8205 tööriistu, kui nende väärtus ei ületa 15 % komplekti tehasehinnast | |

8207 | Vahetatavad instrumendid käsi-tööriistade (mootoriga või ilma) või tööpinkide jaoks (nt pressimiseks, lehtstantsimiseks, mulgustamiseks, sise- ja väliskeermestamiseks, puurimiseks, kammlõikamiseks, freesimiseks, treimiseks või kruvide keeramiseks), sh tõmbesilmad ja ekstrudeerimismatriitsid ning instrumendid kivi- või pinnasepuurimisriistade jaoks | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8208 | Noad ja lõiketerad masinate või mehaanilistele seadmete jaoks | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

ex8211 | Lõiketeradega noad, hammastatud või mitte (sh aianoad), v.a rubriigi 8208 noad | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Mitteväärismetallist noateri ja -päid võib siiski kasutada | |

8214 | Muud lõikeriistad (nt juukselõikusmasinad, lihuniku- ja köögikirved, raiumis- ja hakkimisnoad, paberinoad); maniküüri- ja pediküürikomplektid ja -tarbed (sh küüneviilid) | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Mitteväärismetallist käepidemeid võib siiski kasutada | |

8215 | Lusikad, kahvlid, kulbid, vahukulbid, tordilabidad, kala- ja võinoad, suhkrutangid jms köögi- ja lauatarbed | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Mitteväärismetallist käepidemeid võib siiski kasutada | |

ex grupp 83 | Mitmesugused mitteväärismetallist tooted, v.a rubriik ex8306, mida käsitlev reegel on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex8306 | Mitteväärismetallist kujukesed jm kaunistused | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Muid rubriigi8306 materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 84 | Tuumareaktorid, katlad, masinad ja mehaanilised seadmed; nende osad, v.a rubriigid ex8401, 8402, 8403, ex8404, 8406–8409, 8411, 8412, ex8413, ex8414, 8415, 8418, ex8419, 8420, 8423, 8425–8430, ex8431, 8439, 8441, 8444–8447, ex8448, 8452, 8456–8466, 8469–8472, 8480, 8482, 8484 ja 8485, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

ex8401 | Tuumkütuseelemendid [6] | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode [6] | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8402 | Aurukatlad (v.a keskkütte kuumaveekatlad, millega saab toota ka madalrõhuauru); ülekuumendusega veekatlad | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8403 jaex8404 | Keskküttekatlad, v.a rubriigi 8402 katlad, ja keskküttekatelde abiseadmed | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muudesse rubriikidesse kui 8403 või 8404 | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

8406 | Auruturbiinid | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8407 | Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid ja -rootormootorid | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8408 | Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid) | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8409 | Üksnes või peaasjalikult rubriikide 8407 või 8408 mootoritele sobivad osad | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8411 | Turboreaktiivmootorid, turbopropellermootorid jm gaasiturbiinid | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8412 | Muud mootorid ja jõumasinad | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

ex8413 | Rootorpumbad | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

ex8414 | Tööstusventilaatorid, -puhurid jms tooted | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8415 | Kliimaseadmed, mis koosnevad mootoriga ventilaatorist ning õhutemperatuuri ja -niiskuse muutmise seadmetest, sh kliimaseadmed, mis ei võimalda õhuniiskust eraldi muuta | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8418 | Külmikud, sügavkülmikud jm külmutusseadmed, elektrilised või mitte; soojuspumbad, v.a rubriigi 8415 kliimaseadmed | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode;kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

ex8419 | Puidu-, paberimassi-, paberi- ja papitööstuse masinad | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate tootega samasse rubriiki liigitatud materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8420 | Kalandrid vm valtsimisseadmed (rullimisseadmed), v.a metalli või klaasi valtsimiseks kasutatavad, ja nende valtsid (rullid) | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate tootega samasse rubriiki liigitatud materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8423 | Kaalud (v.a kaalud tundlikkusega vähemalt 0,05 g), sh kaalutundlikud loendurid ja kontrollseadmed; igasugused kaaluvihid | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8425–8428 | Tõste-, teisaldus-, laadimis- või mahalaadimisseadmed | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate rubriigi 8431 materjalide väärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8429 | Iseliikuvad buldooserid, muutsahkbuldooserid, teehöövlid, planeerijad, skreeperid, mehaanilised kopad, ekskavaatorid, kopplaadurid, tampimismasinad ja teerullid: | | |

— teerullid | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

— muu | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate rubriigi 8431 materjalide väärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8430 | Muud pinnase teisaldus-, hööveldus-, tasandus-, kraapimis-, kaevamis-, tampimis-, tihendus-, väljutus- ja puurimismasinad mullatöödeks ja mineraalide ning maavarade kaevandamiseks; vaiarammid ja -tõmburid; lumesahad ja -puhurid | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate rubriigi 8431 materjalide väärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

ex8431 | Teerullide osad | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8439 | Masinad kiulise tselluloosimassi valmistamiseks või paberi ja papi valmistamiseks või viimistlemiseks | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate tootega samasse rubriiki liigitatud materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8441 | Muud masinad paberimassi, paberi või papi valmistamiseks, sh igasugused lõikemasinad | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate tootega samasse rubriiki liigitatud materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8444–8447 | Rubriikide 8444–8447 masinad, mida kasutatakse tekstiilitööstuses | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

ex8448 | Rubriikide 8444 ja 8445 masinate abiseadmed | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8452 | Õmblusmasinad, v.a rubriigi 8440 raamatuköitmismasinad; õmblusmasinatele mõeldud mööbel, alused ja katted; õmblusmasinanõelad: | | |

— õmblusmasinad (üksnes tepp-pistega), mille mehhanism kaalub mootorita kuni 16 kg või mootoriga kuni 17 kg | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast;mehhanismi (v.a mootor) kokkupanekuks kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust jakasutatavad niidipingutus-, silmusemoodustus- ja siksakmehhanismid on päritolustaatusega | |

— muu | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8456–8466 | Rubriikide 8456–8466 tööpingid ja masinad ning nende osad ja tarvikud | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8469–8472 | Kontorimasinad (nt kirjutusmasinad, kalkulaatorid, arvutid, paljundusmasinad, klammerdusmasinad) | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8480 | Metallivalus kasutatavad vormikastid; vormialused; valumudelid; valuvormid metalli (v.a valuplokkide vormid), metallikarbiidide, klaasi, mineraalmaterjalide, kummi või plasti jaoks | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

8482 | Kuul- ja rull-laagrid | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8484 | Mitmekihilised seibid, tihendid jms, kihid vähemalt kahest metallist või kombineeritud muude materjalidega; kotti, karpi vms pakendisse pandud erinevate seibide, tihendite jms komplektid | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8485 | Mujal käesolevas grupis nimetamata seadmete ja mehhanismide osad, mis ei sisalda elektrilisi koostiselemente, isolaatoreid, poole, kontakte jms | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 85 | Elektrimasinad ja -seadmed ning nende osad; heli salvestus- ja taasesitusseadmed, telepildi ja -heli salvestus- ja taasesitusseadmed, selliste toodete osad ja tarvikud, v.a rubriigid 8501, 8502, ex8518, 8519–8529, 8535–8537, ex8541, 8542 ja 8544–8548, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8501 | Elektrimootorid ja -generaatorid (v.a generaatoragregaadid) | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate rubriigi 8503 materjalide koguväärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8502 | Voolugeneraatorid ja pöörlevad muundurid | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate rubriikide 8501 või 8503 materjalide väärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

ex8518 | Mikrofonid ja nende alused; valjuhääldid, kaitsekestas või mitte; elektrilised helisagedusvõimendid; elektriline helivõimendusaparatuur | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8519 | Plaadimängijad, kassetimängijad jm heli taasesitusseadmed, millel puudub helisalvestusseade: | | |

— elektrigrammofonid | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

— muu | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8520 | Magnetofonid jm helisalvestusseadmed, heli taasesitusseadmega või ilma | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8521 | Videosignaalide salvestus- või taasesitusseadmed, videotuuneriga või ilma | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8522 | Rubriikide 8519–8521 seadmete osad ja tarvikud | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8523 | Salvestuseta magnetkandjad vm kandjad, v.a grupi 37 tooted | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8524 | Plaadid, lindid jms helisalvestusega vm samamoodi salvestatud info kandjad, sh matriitsid ja vormid plaatide valmistamiseks, v.a grupi 37 tooted: | | |

— matriitsid ja vormid plaatide valmistamiseks | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

— muu | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate rubriigi 8523 materjalide väärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8525 | Raadiotelefoni, raadiotelegraafi, ringhäälingu ja televisiooni saateaparaadid, kas koos vastuvõtuseadme või helisalvestus- või taasesitusseadmega või ilma; televisioonikaamerad | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8526 | Radarid, raadionavigatsiooni abiseadmed ja raadio-kaugjuhtimisseadmed | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8527 | Raadiotelefoni, raadiotelegraafi või ringhäälingu vastuvõtuaparaadid, kas samasse korpusse monteeritud helisalvestus- või taasesitusseadmete või kellaga või ilma | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8528 | Televisiooni vastuvõtuaparaadid (sh videomonitorid ja -projektorid), sisseehitatud ringhäälingu vastuvõtuaparaadi või heli- ja/või pildi salvestus- või taasesitusseadmega või ilma: | | |

— videosignaalide salvestus- või taasesitusseadmed, videotuuneriga | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

— muu | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8529 | Üksnes või peaasjalikult rubriikide 8525–8528 seadmetele sobivad osad: | | |

— üksnes või peaasjalikult videosignaalide salvestus- või taasesitusseadmetele sobivad | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

— muu | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8535 ja8536 | Vooluahelate elektrilised lülitus-, katkestus- ja kaitseseadmed | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate rubriigi 8538 materjalide väärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8537 | Puldid, paneelid (sh numbrilised juhtpaneelid), konsoolid, lauad, kapid jm alused, mille külge on monteeritud vähemalt kaks rubriiki 8535 või 8536 kuuluvat elektrilülitus- või -jaotusseadet, sh sellised, kus on grupi 90 seadmeid ja instrumente, v.a rubriigi 8517 ümberlülitusseadmed | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate rubriigi 8538 materjalide väärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

ex8541 | Dioodid, transistorid jms pooljuhtseadised, v.a kiipideks lõikamata tahvlid | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8542 | Elektroonilised integraallülitused ja mikromoodulid | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate rubriikide 8541 või 8542 materjalide koguväärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

8544 | Isoleeritud (sh emailitud või anodeeritud) traat ja kaabel (sh koaksiaalkaabel) jm isoleeritud elektrijuhid, liitmikega või ilma; individuaalvarjestusega kiududest koosnevad kiudoptilised kaablid, elektrijuhtide või liitmikega või ilma | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8545 | Süsielektroodid, süsiharjad, kaarlambi- ja galvaanielemendi söed jms elektrotehnikatooted grafiidist vm süsiniku erimist, metallosadega või ilma | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8546 | Elektriisolaatorid mis tahes materjalist | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8547 | Elektrimasinate, -aparaatide ja -seadmete isolatsioonivahendid, valmistatud täielikult isoleermaterjalist peale mõne väikese metallosa (nt keermestatud pesa), mis on sisse pandud vormimise käigus üksnes montaaži otstarbel, v.a rubriigi 8546 isolaatorid; elektrijuhtmete torud ja nende liitmikud, mitteväärismetallist, vooderdatud isoleermaterjaliga | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8548 | Masinate ja seadmete elektrilised osad, mujal käesolevas grupis nimetamata | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8601–8607 | Raudtee- või trammivedurid jm -veeremid ning nende osad | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8608 | Raudtee- ja trammiteeseadmed ja -tarvikud; raudteede, trammiteede, maanteede, siseveeteede, parklate, sadamate ja lennuväljade mehaanilised (sh elektromehaanilised) märguande-, ohutus- ja liikluskorraldusseadmed; nende osad | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8609 | Mahutid (sh mahutid vedelike veoks), mis on kavandatud ja varustatud üht või mitut liiki vedudeks | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 87 | Sõidukid, v.a raudtee- ja trammiteeveerem, ning nende osad ja tarvikud, v.a rubriigid 8709–8711, ex8712, 8715 ja 8716, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8709 | Tõste- ja teisaldusseadmeta iseliikuvad veokärud, mida kasutatakse tehastes, ladudes, sadamates ja lennujaamades lühikesteks kaubavedudeks; raudteejaamades kasutatavad traktorid; nende osad | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8710 | Tankid jm soomusmasinad, relvadega varustatud või mitte, ning nende osad | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8711 | Mootorrattad (sh mopeedid) ja abimootoriga jalgrattad, külgkorviga või ilma; külgkorvid: | | |

— sisepõlemis-kolbmootoriga, mille silindrimaht: | | |

— — ei ületa 50 cm3 | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast |

— — ületab 50 cm3 | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

— muu | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

ex8712 | Kuullaagriteta jalgrattad | Valmistamine muudest kui rubriigi 8714 materjalidest | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

8715 | Lapsevankrid ja nende osad | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

8716 | Haagised ja poolhaagised; muud ise mitte liikuvad sõidukid; nende osad | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

ex grupp 88 | Õhu- ja kosmosesõidukid ning nende osad, v.a rubriigid ex8804 ja 8805, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex8804 | Rotavarjud | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriigi 8804 materjalidest | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

8805 | Õhusõidukite stardiseadmed; seadmed õhusõidukite pidurdamiseks laevalael jms seadmed; maapealse lennutreeningu seadmed; eelnimetatute osad | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

Grupp 89 | Laevad, paadid ja ujuvvahendid | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Rubriigi 8906 laevakeresid ei või siiski kasutada | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

ex grupp 90 | Optika-, foto-, kino-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja kirurgiariistad ja -seadmed; nende osad ja tarvikud, v.a rubriigid 9001, 9002, 9004, ex9005, ex9006, 9007, 9011, ex9014, 9015–9020 ja 9024–9033, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

9001 | Optilised kiud ja nende kimbud; kiudoptilised kaablid, v.a rubriiki 8544 kuuluvad; polariseerivast materjalist lehed ja plaadid; kokkumonteerimata läätsed (sh kontaktläätsed), prismad, peeglid jm optikatooted mis tahes muust materjalist, v.a optiliselt töötlemata klaas | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9002 | Instrumentide või seadmete osadeks või tarvikuteks olevad kokkumonteeritud läätsed, prismad, peeglid jm optikatooted mis tahes muust materjalist, v.a optiliselt töötlemata klaas | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9004 | Nägemist korrigeeriva, silmi kaitsva vm otstarbega prillid jms optikariistad | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

ex9005 | Binoklid, pikksilmad jm optilised teleskoobid ja nende statiivid, v.a astronoomias kasutatavad refraktorteleskoobid ja nende statiivid | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode;kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

ex9006 | Fotokaamerad (v.a kinokaamerad); pildistamisel kasutatavad välklambid ja impulsslambid, v.a elektrilised impulsslambid | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode;kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

9007 | Kinokaamerad ja -projektorid, heli salvestus- või taasesitusseadmega või ilma | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode;kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

9011 | Optilised liitmikroskoobid, sh mikrofotode ja -filmide tegemiseks ning mikroprojektsiooniks kasutatavad mikroskoobid | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode;kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

ex9014 | Muud navigatsiooniinstrumendid ja -seadmed | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9015 | Geodeetilised instrumendid (sh fotogramm-meetrilised), hüdrograafia-, okeanograafia-, hüdroloogia-, meteoroloogia- ja geofüüsikainstrumendid ja -seadmed, v.a kompassid; kaugusmõõturid | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9016 | Kaalud, mille tundlikkus on vähemalt 0,05 g, vihtidega või ilma | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9017 | Joonestus-, tähistus- või arvutusriistad (nt joonestusmasinad, pantograafid, protraktorid, joonestuskomplektid, arvutuslükatid, arvutuskettad); mujal käesolevas grupis nimetamata käsiinstrumendid pikkuse mõõtmiseks (nt mõõdulatid ja -lindid, kruvikud ja nihikud) | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9018 | Meditsiini-, kirurgia- ja hambaravi- ning veterinaariainstrumendid ja -seadmed, sh stsintigraafiaseadmed, muud elektromeditsiiniseadmed ja seadmed nägemise kontrollimiseks: | | |

— hambaraviseadmete või süljekausiga hambaravitoolid | Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriigi 9018 materjalidest | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast |

— muu | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

9019 | Mehhanoteraapilised seadmed; massaažiseadmed; psüühilise seisundi kontrollimise seadmed; seadmed osoon-, hapnik- ja aerosoolraviks, kunstliku hingamise aparaadid ja aparaadid hingamisteede raviks | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

9020 | Muud hingamisseadmed ja gaasimaskid, v.a mehaaniliste osade ja vahetatavate filtriteta kaitsemaskid | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast |

9024 | Masinad ja seadmed materjalide (nt metall, puit, tekstiil, paber, plast) kõvaduse, tugevuse, kokkusurutavuse, elastsuse jm mehaaniliste omaduste mõõtmiseks | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9025 | Areomeetrid jms vedelikesse asetatavad mõõteriistad, termomeetrid, püromeetrid, baromeetrid, hügromeetrid ja psühromeetrid, salvestusseadmega või ilma, nende riistade mis tahes kombinatsioonid | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9026 | Instrumendid ja aparaadid vedeliku või gaasi kulu, taseme, rõhu vm muutujate mõõtmiseks või kontrollimiseks (nt kulumõõturid, tasemenäitajad, manomeetrid, soojusemõõturid), v.a rubriikides 9014, 9015, 9028 ja 9032 nimetatud | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9027 | Instrumendid ja seadmed füüsikaliseks ja keemiliseks analüüsiks (nt polari-, refrakto-, spektromeetrid, gaasi- ja suitsuanalüsaatorid); instrumendid ja seadmed viskoossuse, poorsuse, venivuse, pindpinevuse jms omaduste mõõtmiseks ja kontrollimiseks; instrumendid ja seadmed soojus-, heli- või valgushulga mõõtmiseks ja kontrollimiseks (sh eksponomeetrid); mikrotoomid | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9028 | Gaasi-, vedeliku- või elektrikulu või tootmismahtu mõõtev aparatuur, sh riistad nende kalibreerimiseks: | | |

— osad ja tarvikud | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

— muu | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

9029 | Pöördeloendurid, tootehulgaloendurid, taksomeetrid, läbisõidumõõturid, sammuloendurid jms; kiirusmõõdikud ja tahhomeetrid, v.a rubriikidesse 9014 või 9015 kuuluvad; stroboskoobid | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9030 | Ostsilloskoobid, spektrianalüsaatorid jm instrumendid ja seadmed elektriliste suuruste mõõtmiseks ja kontrollimiseks, v.a rubriigi 9028 arvestid; instrumendid ja seadmed alfa-, beeta-, gamma-, röntgen-, kosmilise vm ioniseeriva kiirguse mõõtmiseks või avastamiseks | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9031 | Mõõte- või kontrollinstrumendid ja -seadmed, mujal käesolevas grupis nimetamata; profiilprojektorid | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9032 | Automaatregulatsiooni ja automaatkontrolli instrumendid ja -seadmed | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9033 | Grupi 90 masinate, seadmete, instrumentide ja aparatuuri osad ning tarvikud (mujal käesolevas grupis nimetamata) | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 91 | Kellad ja nende osad, v.a rubriigid 9105 ja 9109–9113, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

9105 | Muud kui kaasaskantavad kellad | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

9109 | Komplektsed ja kokkupandud muud kellamehhanismid | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

9110 | Komplektsed kellamehhanismid, kokku panemata või osaliselt kokku pandud (kellamehhanismikomplektid); mittekomplektsed kellamehhanismid, kokku pandud; esmaselt kokkupandud reguleerimata kellamehhanismid | Valmistamine, milles: kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast jakasutatavate rubriigi 9114 materjalide väärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast eespool esitatud piirangu raames | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

9111 | Kaasaskantavate kellade korpused ja nende osad | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

9112 | Muude kui kaasaskantavate kellade korpused ja käesoleva grupi muude kaupade korpused ning nende osad | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast |

9113 | Kellarihmad, -võrud ja -ketid, nende osad: | | |

— mitteväärismetallist, kullatud või hõbetatud või mitte või kaetud väärismetalliga | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

— muu | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

Grupp 92 | Muusikariistad; nende osad ja tarvikud | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast | |

Grupp 93 | Relvad ja laskemoon; nende osad ja tarvikud | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 94 | Mööbel; voodivarustus, madratsid, madratsialused, padjad jm täistopitud mööblilisandid; mujal nimetamata lambid ja valgustid; valgustatud märgid ja nimesildid jms; kokkupandavad ehitised, v.a rubriigid ex9401, ex9403, 9405 ja 9406, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex9401 jaex9403 | Mitteväärismetallist mööbel, milles on polsterdamata puuvillakangast massiga kõige rohkem 300 g/m2 | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode või valmistamine puuvillakangast, mis on valmis kasutamiseks rubriikide 9401 või 9403 toodetes, kui: selle väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast jakõik kasutatavad materjalid on päritolustaatusega ja liigitatud muudesse rubriikidesse kui 9401 või 9403 | |

9405 | Lambid ja valgustid, sh prožektorid ning nende osad, mujal nimetamata; valgustatud märgid ja nimesildid jms esemed, millel on püsivalt paigaldatud valgusallikas, ning nende osad, mujal nimetamata | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

9406 | Kokkupandavad ehitised | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex grupp 95 | Mänguasjad, mängud ja spordivahendid; nende osad ja tarvikud, v.a rubriigid 9503 ja ex9506, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

9503 | Muud mänguasjad; vähendatud suuruses mudelid jms meelelahutuslikud mudelid, liikuvad või mitte; igasugused mosaiikpildid | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex9506 | Võimlemis- ja kergejõustikutarbed jm spordialade (v.a lauatennis) või vabaõhumängude tarbed, mujal käesolevas peatükis nimetamata; ujumis- ja sulistamisbasseinid | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode. Golfikepipeade valmistamiseks mõeldud toorikuid võib siiski kasutada | |

ex grupp 96 | Mitmesugused tooted, v.a rubriigid ex9601, ex9602, ex9603, 9605 ,9606, 9612, ex9613 ja ex9614, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool: | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

ex9601 jaex9602 | Loomsetest, taimsetest või mineraalsetest nikerdusmaterjalidest esemed | Valmistamine sama rubriigi töödeldud nikerdusmaterjalidest | |

ex9603 | Luuad, pintslid ja harjad (v.a vitsluuad jms tooted ning kärbi- või oravakarvadest tehtud harjad), mehaanilised mootorita käsi-põrandaharjad, maalritampoonid ja -rullid, kummiäärega kaabitsad ja mopid | Valmistamine, milles kasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

9605 | Tualett- või õmblustarvete, jalatsi- või riidepuhastusvahendite reisikomplektid | Komplekti iga ese peab olema kooskõlas reegliga, mida kohaldataks eseme suhtes sel juhul, kui see ei kuuluks komplekti. Komplektis võib siiski olla päritolustaatuseta esemeid, kui nende koguväärtus ei ületa 15 % komplekti tehasehinnast | |

9606 | Nööbid, sh rõhknööbid, samuti nööbisüdamikud jm nende toodete osad; nööbitoorikud | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

9612 | Kirjutusmasinalindid jms trükilindid, tindiga immutatud vm viisil trükimärkide jätmiseks ette valmistatud, poolidel või kassettides või mitte; templipadjad, tindiga immutatud või mitte, karbiga või ilma | Valmistamine, milles: kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode jakasutatavate materjalide koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast | |

ex9613 | Piesosüüteseadmega välgumihklid | Valmistamine, milles kasutatavate rubriigi 9613 materjalide koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast | |

ex9614 | Piibud, sh piibukahad | Valmistamine toorikutest | |

Grupp 97 | Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed | Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on liigitatud muusse rubriiki kui toode | |

[1] "Rühm" tähendab rubriigi osa, mis on eraldatud semikooloniga.

[2] Toodete puhul, mis koosnevad nii rubriikide 3901–3906 kui ka rubriikide 3907–3911 materjalidest, kohaldatakse seda piirangut üksnes selle materjalirühma suhtes, mille mass on tootes ülekaalus.

[3] Üliläbipaistvad kiled on sellised, mille valgustakistus menetluse ASTM-D 1003-16 kohaselt Gardneri läbitustegurimõõturiga mõõdetuna (s.o läbitustegur) on vähem kui 2 %.

[4] Tekstiilmaterjalide segust valmistatud tooteid käsitlevad eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 4.

[5] Vt sissejuhatavat märkust 5.

[6] Seda reeglit kohaldatakse 31. detsembrini 1998.

[7] Nende toodete suhtes kohaldatakse alati artiklis 4 kirjeldatud "täielikult saadud" toodete kriteeriume.

[8] Vt I lisa sissejuhatavat märkust 6.

[9] Grupi 32 märkuses 3 öeldakse, et need valmistised on mis tahes materjali värvimiseks või värvainete valmistamisel koostisainetena kasutatavad valmistised, kui need ei ole liigitatud mõnda muusse grupi 32 rubriiki.

[10] Silmkoeliste või heegeldatud lõikekohaste kangatükkide kokkuõmblemisel vm viisil ühendamisel saadud silmkoeliste või heegeldatud toodete puhul, v.a elastsed või kummeeritud, vt sissejuhatavat märkust 5.

--------------------------------------------------

III LISA

LIIKUMISSERTIFIKAAT EUR.1

1. Liikumissertifikaadid EUR.1 koostatakse vormil, mille näidis on esitatud käesolevas lisas. See vorm trükitakse ühes või mitmes sellises keeles, milles leping on koostatud. Sertifikaadid koostatakse ühes neist keeltest ja kooskõlas ekspordiriigi siseriiklike õigusnormidega. Kui sertifikaadid täidetakse käsitsi, kasutatakse tinti ja suurtähti.

2. Sertifikaadi mõõdud on 210 × 297 mm; pikkuse lubatav hälve on –5 kuni +8 mm. Kasutatav paber peab olema valge liimitatud kirjapaber, mis ei sisalda puidumassi ja kaalub vähemalt 25 g/m2. Paberile trükitakse rohelise giljoššmustriga taust, mis muudab kõik mehaanilised või keemilised võltsingud silmaga nähtavaks.

3. Ühenduse liikmesriikide ja Iisraeli pädevad asutused võivad jätta endale õiguse trükkida sertifikaadid ise või lasta need trükkida volitatud trükikodadel. Viimasel juhul peab igal sertifikaadil olema viide sellisele volitusele. Igal sertifikaadil peab olema trükikoja nimi ja aadress või tunnus, mille abil saab trükikoja kindlaks teha. Sertifikaadile peab olema trükitud või muul viisil kantud järjekorranumber, mille järgi saab selle identifitseerida.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV LISA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PROTOKOLL nr 5

haldusasutuste vastastikuse abi kohta tolliküsimustes

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas protokollis kasutatakse järgmisi mõisteid:

tollialased õigusaktid : lepinguosaliste vastuvõetud õigusnormid, millega reguleeritakse kaupade importi, eksporti ja transiiti ning nende suunamist tolliprotseduuridele, sealhulgas keelustamis-, piiramis- ja kontrollimeetmeid;

tollimaksud : kõik tollimaksud, muud maksud, lõivud või tasud, mis on kehtestatud ja mida kogutakse lepinguosaliste territooriumil tollialaste õigusaktide kohaldamisel, välja arvatud lõivud ja tasud, mille suurus piirdub osutatud teenuste ligikaudse maksumusega;

taotluse esitanud asutus : pädev haldusasutus, kelle lepinguosaline on selleks määranud ja kes taotleb abi tolliküsimustes;

taotluse saanud asutus : pädev haldusasutus, kelle lepinguosaline on selleks määranud ja kes võtab vastu tolliküsimusi käsitleva abitaotluse;

isikuandmed : igasugune teave, mis on seotud kindlakstehtud või kindlakstehtava isikuga.

Artikkel 2

Kohaldamisala

1. Lepinguosalised abistavad teineteist oma pädevuse piires käesolevas protokollis sätestatud viisil ja tingimustel, et tagada tollialaste õigusaktide õige rakendamine, eelkõige vältida, avastada ja uurida neid õigusakte rikkuvaid toiminguid.

2. Käesolevas protokollis sätestatud abistamine tolliküsimustes kehtib kõigi lepinguosaliste haldusasutuste kohta, kes on pädevad kohaldama käesolevat protokolli. See ei piira nende eeskirjade kohaldamist, millega reguleeritakse vastastikuse abi andmist kriminaalasjades. Samuti ei hõlma see teavet, mis on saadud õigusasutuste pädevuse piires nende taotlusel, kui need asutused sellega ei nõustu.

Artikkel 3

Abistamine taotluse korral

1. Taotluse esitanud asutuse palvel esitab taotluse saanud asutus kogu asjakohase teabe, mis aitab taotluse esitanud asutusel tagada tollialaste õigusaktide õige kohaldamise, sealhulgas teabe täheldatud või kavandatud toimingute kohta, millega rikutakse või võidakse rikkuda neid õigusakte.

2. Taotluse esitanud asutuse palvel teatab taotluse saanud asutus talle, kas ühe lepinguosalise territooriumilt eksporditud kaubad on nõuetekohaselt imporditud teise lepinguosalise territooriumile, vajaduse korral piiritledes kaupade suhtes kohaldatud tolliprotseduuri.

3. Taotluse esitanud asutuse palvel astub taotluse saanud asutus vajalikke samme tagamaks, et eriti hoolikalt jälgitaks:

a) füüsilisi või juriidilisi isikuid, kelle puhul arvatakse põhjendatult, et nad rikuvad või on rikkunud tollialaseid õigusakte;

b) kohti, kus kaupu säilitatakse viisil, mis annab alust kahtlustada, et need on mõeldud tollialaseid õigusakte rikkuvateks toiminguteks;

c) sellist kaupade liikumist, mis võib teadaoleva kohaselt põhjustada tollialaste õigusaktide rikkumist;

d) veokeid, mille puhul on alust arvata, et neid on kasutatud, kasutatakse või võidakse kasutada tollialaseid õigusakte rikkuvateks toiminguteks.

Artikkel 4

Abistamine omal algatusel

Lepinguosalised abistavad teineteist oma õigusnormide kohaselt, kui nad leiavad, et see on vajalik tollialaste õigusaktide õigeks rakendamiseks, eelkõige juhul, kui neil on teavet

- toimingute kohta, mis rikuvad või tunduvad rikkuvat kõnealuseid õigusakte ja võivad teisele lepinguosalisele huvi pakkuda,

- sellistes toimingutes kasutatavate uute vahendite või võtete kohta,

- kaupade kohta, millega teadaolevalt rikutakse tollialaseid õigusakte.

Artikkel 5

Edastamine/teatamine

Taotluse esitanud asutuse palvel võtab taotluse saanud asutus oma õigusaktide kohaselt kõik vajalikud meetmed, et tema territooriumil elavale või asuvale adressaadile

- edastada kõik dokumendid ja

- teatada kõikidest otsustest,

mis kuuluvad käesoleva protokolli kohaldamisalasse. Sel juhul kohaldatakse artikli 6 lõiget 3.

Artikkel 6

Abitaotluste vorm ja sisu

1. Käesoleva protokolli kohased taotlused tehakse kirjalikult. Taotlusele lisatakse selle täitmiseks vajalikud dokumendid. Kui see on olukorra pakilisuse tõttu vajalik, võib vastu võtta suulisi taotlusi, kuid need tuleb viivitamata kirjalikult kinnitada.

2. Lõike 1 kohased taotlused peavad sisaldama järgmisi andmeid:

a) taotluse esitanud asutus;

b) taotletavad meetmed;

c) taotluse eesmärk ja põhjus;

d) asjakohased õigusnormid ja muud õiguslikud asjaolud;

e) võimalikult täpsed ja täielikud andmed uuritavate füüsiliste ja juriidiliste isikute kohta;

f) asjaolude ja juba tehtud uurimiste kokkuvõte, välja arvatud artiklis 5 sätestatud juhul.

3. Taotlused esitatakse taotluse saanud asutuse asjaajamiskeeles või sellele asutusele vastuvõetavas keeles.

4. Kui taotlus ei vasta vorminõuetele, võib nõuda selle parandamist või täiendamist; sellest hoolimata võib võtta ettevaatusabinõusid.

Artikkel 7

Taotluste täitmine

1. Abitaotluse täitmiseks toimib taotluse saanud asutus, või kui see asutus ei saa ise toimida, siis haldusasutus, kellele taotluse saanud asutus on taotluse suunanud, oma pädevuse ja võimaluste piires nii, nagu ta toimiks enda nimel või sellesama lepinguosalise muude asutuste taotlusel, esitades olemasolevat teavet, tehes vajalikke uurimisi või korraldades nende tegemist.

2. Abitaotlusi täidetakse taotluse saanud lepinguosalise õigusnormide kohaselt.

3. Taotluse esitanud lepinguosalise ametnikud, kes on volitatud uurima tollialaste õigusaktide rikkumisi, võivad erijuhtudel ja taotluse saanud lepinguosalise nõusolekul viibida vastavalt ühenduses või Iisraelis, kui taotluse saanud lepinguosalise ametnikud uurivad rikkumisi, mis pakuvad huvi taotluse esitanud lepinguosalisele, ja paluda, et taotluse saanud lepinguosaline vaataks läbi asjakohased arveraamatud, registrid ja muud dokumendid või andmekandjad või esitaks nende koopiad või annaks rikkumisega seotud teavet.

Artikkel 8

Teabeedastuse vorm

1. Taotluse saanud asutus edastab taotluse esitanud asutusele uurimistulemused dokumentide, nende tõestatud ärakirjade, aruannete jms kujul.

2. Lõikes 1 sätestatud dokumente võib asendada ükskõik millises elektroonilises vormis oleva teabega, mis on koostatud samal eesmärgil.

Artikkel 9

Erandid abistamiskohustusest

1. Lepinguosalised võivad keelduda käesolevas protokollis sätestatud abistamisest, kui see:

a) tõenäoliselt kahjustab käesoleva protokolli kohase abitaotluse saanud ühenduse liikmesriigi või Iisraeli suveräänsust või

b) tõenäoliselt kahjustab avalikku korda, julgeolekut või muid olulisi huve või

c) hõlmab muid valuuta- ja maksueeskirju kui tollialased õigusaktid või

d) rikub tööstus-, äri- või ametisaladust.

2. Kui taotluse esitanud asutus palub abi, mida ta ise ei suudaks taotluse korral anda, viitab ta sellele asjaolule oma taotluses. Sel juhul otsustab taotluse saanud asutus, kuidas sellisele taotlusele vastata.

3. Kui abi andmisest keeldutakse, tuleb otsusest ja selle põhjustest viivitamata teatada taotluse esitanud asutusele.

Artikkel 10

Konfidentsiaalsuskohustus

1. Igasugune käesoleva protokolli kohaselt mis tahes kujul edastatud teave on salajane. Selle teabe suhtes kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus ja sellele laieneb kaitse, mis on samalaadsete andmete puhul ette nähtud vastuvõtva lepinguosalise asjakohastes õigusnormides ja ühenduse ametiasutuste suhtes kohaldatavates vastavates sätetes.

2. Isikuandmeid edastatakse üksnes siis, kui lepinguosaliste õigusnormidega võimaldatava isikukaitse tase on samaväärne. Lepinguosalised tagavad vähemalt sellise kaitsetaseme, mis põhineb Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 1981. aasta konventsioonil nr 108, mis käsitleb isikute kaitset isikuandmete automaattöötlemisel.

Artikkel 11

Teabe kasutamine

1. Saadud teavet kasutatakse üksnes käesoleva protokolli eesmärkide kohaselt ja seda võib kummagi lepinguosalise territooriumil muudel eesmärkidel kasutada üksnes teabe esitanud haldusasutuse eelneval kirjalikul nõusolekul, järgides kõiki selle asutuse kehtestatud piiranguid.

2. Lõige 1 ei takista teabe kasutamist kohtu- või haldusmenetluses, mis hiljem algatatakse tollialaste õigusaktide täitmatajätmise tõttu.

3. Lepinguosalised võivad käesoleva protokolli sätete kohaselt saadud teavet ja uuritud dokumente kasutada tõenditena oma tõendusmaterjalides, aruannetes ja ütlustes ning kohtumenetlustes ja süüdistustes.

Artikkel 12

Eksperdid ja tunnistajad

Taotluse saanud asutuse ametnikul võib talle antud volituste piires lubada esineda eksperdi või tunnistajana teise lepinguosalise pädevuses olevas kohtu- või haldusmenetluses, mis käsitleb käesoleva protokolliga hõlmatud küsimusi, ja esitada menetluses vajalikke esemeid, dokumente või nende tõestatud ärakirju. Kohtus esinemise taotluses tuleb piiritleda, millistes küsimustes ja millise ametikoha või erialaoskuse tõttu ametnikku küsitletakse.

Artikkel 13

Abistamiskulud

Lepinguosalised loobuvad kõikidest nõuetest teineteisele, mis on seotud käesolevast protokollist tulenevate kulutuste hüvitamisega, välja arvatud asjaoludest sõltuvalt kulutused ekspertidele ja tunnistajatele ning sellistele tõlkidele ja tõlkijatele, kes ei ole avalikud teenistujad.

Artikkel 14

Rakendamine

1. Käesoleva protokolli rakendamise eest vastutavad ühelt poolt Euroopa Ühenduste Komisjoni pädevad talitused ja vajaduse korral ühenduse liikmesriikide tolliasutused ning teiselt poolt Iisraeli tolli keskasutused. Nad otsustavad kõikide selle rakendamiseks vajalike meetmete ja korra üle, võttes arvesse andmekaitsenorme. Nad võivad soovitada pädevatele asutustele muudatusi, mida on nende arvates käesolevas protokollis vaja teha.

2. Lepinguosalised peavad teineteisega nõu ja teatavad seejärel teineteisele üksikasjalikest rakenduseeskirjadest, mis nad on käesoleva protokolli sätete kohaselt vastu võtnud.

Artikkel 15

Täiendavus

1. Käesolev protokoll täiendab ühe või mitme ühenduse liikmesriigi ja Iisraeli vahel sõlmitud või sõlmitavaid vastastikuse abistamise lepinguid, takistamata nende kohaldamist. Samuti ei takista protokoll ulatuslikumat vastastikust abistamist nende lepingute alusel.

2. Ilma et see piiraks artikli 11 kohaldamist, ei piira need lepingud ühenduse sätteid, millega reguleeritakse tolli vallas saadud ühendusele huvipakkuva teabe edastamist komisjoni pädevate talituste ja liikmesriikide tolliasutuste vahel.

--------------------------------------------------

LÕPPAKT

Täievolilised esindajad, kes esindavad

BELGIA KUNINGRIIKI,

TAANI KUNINGRIIKI,

SAKSAMAA LIITVABARIIKI,

KREEKA VABARIIKI,

HISPAANIA KUNINGRIIKI,

PRANTSUSE VABARIIKI,

IIRIMAAD,

ITAALIA VABARIIKI,

LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIKI,

MADALMAADE KUNINGRIIKI,

AUSTRIA VABARIIKI,

PORTUGALI VABARIIKI,

SOOME VABARIIKI,

ROOTSI KUNINGRIIKI,

SUURBRITANNIAT JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIKI,

kes on EUROOPA ÜHENDUSE asutamislepingu ja EUROOPA SÖE- JA TERASEÜHENDUSE asutamislepingu osalised,

edaspidi "liikmesriigid", ja

EUROOPA ÜHENDUST ja EUROOPA SÖE- JA TERASEÜHENDUST,

edaspidi "ühendus",

ühelt poolt

ja IISRAELI RIIGI, edaspidi "Iisrael", täievoliline esindaja

teiselt poolt,

kes on Brüsselis kokku tulnud tuhande üheksasaja üheksakümne viienda aasta kahekümnendal novembril, et alla kirjutada lepingule, millega seatakse sisse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel, on vastu võtnud järgmised dokumendid:

Euroopa-Vahemere piirkonna leping, selle lisad ja järgmised protokollid:

protokoll nr 1 | Iisraelist pärinevate põllumajandustoodete ühendusse importimise korra kohta, |

protokoll nr 2 | ühendusest pärinevate põllumajandustoodete Iisraeli importimise korra kohta, |

protokoll nr 3 | taimekaitseküsimuste kohta, |

protokoll nr 4 | päritolustaatusega toodete määratluse ja halduskoostöö viiside kohta, |

protokoll nr 5 | haldusasutuste vastastikuse abi kohta tolliküsimustes. |

Liikmesriikide ning ühenduse täievolilised esindajad ja Iisraeli täievoliline esindaja on vastu võtnud järgmised allpool loetletud ja käesolevale lõppaktile lisatud ühisdeklaratsioonid:

ühisdeklaratsioon lepingu artikli 2 kohta,

ühisdeklaratsioon lepingu artikli 5 kohta,

ühisdeklaratsioon lepingu artikli 6 lõike 2 kohta,

ühisdeklaratsioon lepingu artikli 9 lõike 2 kohta,

ühisdeklaratsioon lepingu artikli 39 ja VII lisa kohta,

ühisdeklaratsioon lepingu VI jaotise kohta,

ühisdeklaratsioon lepingu artikli 44 kohta,

ühisdeklaratsioon hajutatud koostöö kohta,

ühisdeklaratsioon lepingu artikli 68 kohta,

ühisdeklaratsioon lepingu artikli 74 kohta,

ühisdeklaratsioon lepingu artikli 75 kohta,

ühisdeklaratsioon riigihangete kohta,

ühisdeklaratsioon veterinaariaküsimuste kohta,

ühisdeklaratsioon lepingu protokolli nr 4 kohta,

ühisdeklaratsioon ennetähtaegse rakendamise kohta.

Liikmesriikide ja ühenduse täievolilised esindajad ja Iisraeli täievoliline esindaja on samuti võtnud arvesse järgmise käesolevale lõppaktile lisatud kirjavahetuse:

kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe lahendamata kahepoolsete küsimuste kohta,

kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe, mis on seotud protokolliga nr 1 ja käsitleb ühise tollitariifistiku alamrubriigi 060310 alla kuuluvate värskete lõikelillede ja lillepungade importimist ühendusse,

kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepe Uruguay vooru kokkulepete rakendamise kohta.

Iisraeli täievoliline esindaja on võtnud arvesse järgmised allpool nimetatud ja käesolevale lõppaktile lisatud Euroopa Ühenduse deklaratsioonid:

lepingu artiklit 28 käsitlev deklaratsioon päritolu kumulatsiooni kohta,

lepingu artiklit 28 käsitlev deklaratsioon päritolureeglite kohandamise kohta,

deklaratsioon lepingu artikli 36 kohta,

deklaratsioon lepingu VI jaotise majanduskoostöö kohta.

Liikmesriikide ja ühenduse täievolilised esindajad on võtnud arvesse allpool nimetatud ja käesolevale lõppaktile lisatud Iisraeli deklaratsiooni:

deklaratsioon lepingu artikli 65 kohta.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende november nitten hundrede og femoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November neunzehnhundertfünfundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.Done at Βrussels on the twentieth day of November in the year one thousand, nine hundred and ninety-five.Fait à Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.Fatto a Bruxelles, addì venti novembre millenovecentonovantacinque.Gedaan te Brussel, de twintigste november negentienhonderdvijfennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.Som skedde i Bryssel den tjugonde november nittonhundranittiofem.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann na hÉireannFor Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolesta

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades EuropeiasEuroopan yhteisöjen puolestaPå Europeiska gemenskapernas vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ÜHISDEKLARATSIOONID

Ühisdeklaratsioon artikli 2 kohta

Lepinguosalised kinnitavad tähtsust, mida nad omistavad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjas sätestatud inimõiguste austamisele, sealhulgas ksenofoobia, antisemitismi ja rassismi vastu võitlemisele.

Ühisdeklaratsioon artikli 5 kohta

Võidakse kokku leppida teatavaid küsimusi käsitlevate ekspertide kohtumiste korraldamises.

Ühisdeklaratsioon artikli 6 lõike 2 kohta

Lepinguosalised lepivad kokku, et põllumajandustoodete või II lisaga hõlmamata töödeldud põllumajandustoodete liigitamiseks kasutatava nomenklatuuri muutmise korral peavad nad nõu, et leppida kokku kohandustes, mis tunduvad olevat vajalikud olemasolevate soodustuste säilitamiseks.

Ühisdeklaratsioon artikli 9 lõike 2 kohta

Et tagada lepingu artikli 9 lõikega 2 ettenähtud eelneva teatamise tõrgeteta kohaldamine, edastab Iisrael mitteametlikult ja salastatult komisjonile põllumajanduskomponendi arvutamisel kasutatud tegurid sobiva aja jooksul enne selle vastuvõtmist. Komisjon teatab Iisraelile oma hinnangust kümne tööpäeva jooksul.

Ühisdeklaratsioon artikli 39 ja VII lisa kohta

Lepingu kohaldamisel hõlmab intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomand eelkõige autoriõigust, sealhulgas arvutiprogrammide autoriõigust, ja kaasnevaid õigusi, patente, tööstusdisainilahendusi, geograafilisi tähiseid, kaasa arvatud päritolunimetused, kaubamärke ja teenindusmärke ning mikrolülituste topoloogiat, samuti kaitset kõlvatu konkurentsi eest, nagu on sätestatud tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni (1967. aasta Stockholmi akt) artiklis 10a, ja avalikustamata oskusteabe kaitset.

Lepingu tõlkimisel heebrea keelde tõlgitakse väljend "intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomand" heebrea keelde mõiste abil, mis vastab "intellektuaalomandile".

Ühisdeklaratsioon VI jaotise kohta

Kumbki lepinguosaline kannab oma osa rahalistest kuludest, mis tekivad majanduskoostöö raames võetavates meetmetes osalemisest ja mis otsustatakse iga kord eraldi.

Ühisdeklaratsioon artikli 44 kohta

Lepinguosalised kinnitavad oma tahet osaleda rahu tagamises Lähis-Idas ja usuvad, et rahu tuleks tugevdada piirkondliku koostöö abil. Ühendus on valmis toetama Iisraeli ja tema naaberriikide esitatud ühiseid arendusprojekte ühenduse asjakohaste tehniliste ja eelarvemenetluste kohaselt.

Ühisdeklaratsioon hajutatud koostöö kohta

Lepinguosalised kinnitavad tähtsust, mida nad omistavad hajutatud koostöö kavadele kui kogemuste vahetamist ja teadmiste edasiandmist soodustavale vahendile nii Vahemere piirkonnas kui ka Euroopa Ühenduse ja selle koostööpoolte vahel, kes asuvad Vahemere piirkonnas.

Ühisdeklaratsioon artikli 68 kohta

Assotsiatsiooninõukogu töökorras nähakse ette võimalus teha otsuseid kirjaliku menetluse teel.

Ühisdeklaratsioon artikli 74 kohta

Lepinguosalised märgivad, et ühenduse majandus- ja sotsiaalkomitee ning Iisraeli majandus- ja sotsiaalkomitee võivad tugevdada oma suhteid iga-aastase dialoogi ja vastastikuse koostöö kaudu.

Ühisdeklaratsioon artikli 75 kohta

Vahekohtumenetluse kohaldamisel püüavad lepinguosalised tagada, et assotsiatsiooninõukogu määrab kolmanda vahekohtuniku kahe kuu jooksul pärast teise vahekohtuniku nimetamist.

Ühisdeklaratsioon riigihangete kohta

Lepinguosalised alustavad ametlikke läbirääkimisi mitmes valdkonnas, et avada oma riigihangete turge ulatuslikumalt, kui on vastastikku kokku lepitud WTO raames sõlmitud riigihankeid käsitleva kokkuleppega, edaspidi "RKK". Neid läbirääkimisi tuleks pidada nii, et kokkuleppele jõutaks enne 1995. aasta lõppu.

Lepinguosalised on ühel meelel, et need läbirääkimised hõlmavad muu hulgas järgmise hankimist:

- kaubad, tööd ja teenused, mida pakuvad telekommunikatsiooni ja linnaveonduse (välja arvatud bussiveod) vallas tegutsevad majandusüksused,

- teenused, mida ostavad RKKga hõlmatud majandusüksused, et laiendada RKK I lisa liite 4 kohaseid vastastikuseid kohustusi.

Lepinguosalised kohustuvad hoiduma teise lepinguosalise hankijate vastu selliste täiendavate diskrimineerivate meetmete võtmisest suurte elektri- ja meditsiiniseadmete vallas, mis on RKKs juba kokkulepitutest ulatuslikumad, ja nad püüavad vältida avatud hankeid moonutavate diskrimineerivate meetmete võtmist.

Lepinguosalised vaatavad korrapäraselt läbi riigihankeid käsitleva kokkuleppe rakendamise, et edendada läbirääkimisi ja tegevuspiirkonda vastastikku laiendada.

Lisaks sellele toetavad lepinguosalised tegusalt telekommunikatsiooniteenuste turu vabastamist ja osalevad põhiliste telekommunikatsiooniteenustega tegelevas mitmepoolses GATSi läbirääkimise toimkonnas.

Ühisdeklaratsioon veterinaariaküsimuste kohta

Lepinguosalised püüavad kohaldada oma veterinaariaeeskirju kedagi diskrimineerimata ja mitte kehtestada uusi meetmeid, mis kaubandust põhjendamatult tõkestavad.

Ühisdeklaratsioon protokolli nr 4 kohta

Ühendus ja Iisrael lepivad kokku, et töötlemine väljaspool lepinguosaliste territooriume toimub välistöötlemise teel või mõne samalaadse süsteemi abil.

Ühisdeklaratsioon ennetähtaegse rakendamise kohta

Lepinguosalised väljendavad oma soovi lepingu kaubandussätteid ja tollikoostöösätteid ennetähtaegselt rakendada vahelepingu abil, mis võimaluse korral jõustuks 1. jaanuaril 1996.

--------------------------------------------------

KIRJAVAHETUSE TEEL SÕLMITUD KOKKULEPE

ühenduse ja Iisraeli vahel, mis käsitleb lahendamata kahepoolseid küsimusi

A. Ühenduse kiri

Lugupeetud härra

Ühendus ja Iisrael võtavad arvesse saavutatud kokkulepet leida vastuvõetav lahendus kõikidele 1975. aasta koostöölepingu kohaldamist käsitlevatele veel lahendamata kahepoolsetele küsimustele.

Oleksin tänulik, kui kinnitaksite, et Teie valitsus nõustub käesoleva kirja sisuga.

Austatud härra, palun võtke vastu minu sügavaim lugupidamine.

Euroopa Liidu Nõukogu nimel

B. Iisraeli kiri

Lugupeetud härra

Mul on au teatada, et sain kätte Teie tänase kirja, mille sisu on järgmine:

"Ühendus ja Iisrael võtavad arvesse saavutatud kokkulepet leida vastuvõetav lahendus kõikidele 1975. aasta koostöölepingu kohaldamist käsitlevatele veel lahendamata kahepoolsetele küsimustele.

Oleksin tänulik, kui kinnitaksite, et Teie valitsus nõustub käesoleva kirja sisuga."

Mul on au kinnitada, et minu valitsus nõustub selle kirja sisuga.

Austatud härra, palun võtke vastu minu sügavaim lugupidamine.

Iisraeli valitsuse nimel

--------------------------------------------------

KIRJAVAHETUSE TEEL SÕLMITUD KOKKULEPE

ühenduse ja Iisraeli vahel, mis on seotud protokolliga nr 1 ja käsitleb ühise tollitariifistiku alamrubriigi 060310 alla kuuluvate värskete lõikelillede ja lillepungade importimist ühendusse

A. Ühenduse kiri

Lugupeetud härra.

Ühendus ja Iisrael on kokku leppinud järgmises.

Protokolliga nr 1 nähakse ette Iisraelist pärinevate ühise tollitariifistiku alamrubriigi 060310 alla kuuluvate värskete lõikelillede ja lillepungade ühendusse importimisel kohaldatavate tollimaksude kaotamine 19500 tonni piires.

Iisrael kohustub täitma tingimusi, mis on allpool sätestatud kõnealuse tollimaksu kaotamise eeldustele vastavate rooside ja nelkide ühendusse importimiseks:

- ühendusse imporditavate toodete hinnatase peab olema vähemalt 85 % samade toodete ühenduse hinnatasemest samade ajavahemike jooksul,

- Iisraeli hinnatase määratakse kindlaks imporditud toodete hindade ülesmärkimise teel ühenduse tüüpilistel imporditurgudel,

- ühenduse hinnatase põhineb peamiste tootjaliikmesriikide tüüpilistel turgudel täheldatud tootjahindadel,

- hinnatasemed märgitakse üles iga kahe nädala tagant ja arvestatakse vastavaid koguseid. See säte kehtib nii ühenduse kui ka Iisraeli hindade suhtes,

- nii ühenduse tootjahindade kui ka Iisraeli toodete impordihindade puhul tehakse vahet suure- ja väikeseõielistel roosidel ning ühe- ja kobarõielistel nelkidel,

- kui Iisraeli hinnatase on mõne tooteliigi puhul vähem kui 85 % ühenduse hinnatasemest, peatatakse tollisoodustus. Ühendus taaskehtestab tollisoodustuse, kui täheldatakse, et Iisraeli hinnatase on vähemalt 85 % ühenduse hinnatasemest.

Lisaks sellele kohustub Iisrael kaubanduses säilitama tavapärase jaotuse rooside ja nelkide vahel.

Kui muutus selles jaotuses häirib ühenduse turgu, on ühendusel õigus otsustada proportsioonide üle kooskõlas tavapäraste kaubavoogudega. Sellistel juhtudel võiks sobival viisil vahetada arvamusi.

Oleksin tänulik, kui kinnitaksite, et Teie valitsus nõustub käesoleva kirja sisuga.

Austatud härra, palun võtke vastu minu sügavaim lugupidamine.

Euroopa Liidu Nõukogu nimel

B. Iisraeli kiri

Lugupeetud härra.

Mul on au teatada, et sain kätte Teie tänase kirja, mille sisu on järgmine:

"Ühendus ja Iisrael on kokku leppinud järgmises.

Protokolliga nr 1 nähakse ette Iisraelist pärinevate ühise tollitariifistiku alamrubriigi 060310 alla kuuluvate värskete lõikelillede ja lillepungade ühendusse importimisel kohaldatavate tollimaksude kaotamine 19500 tonni piires.

Iisrael kohustub täitma tingimusi, mis on allpool sätestatud kõnealuse tollimaksu kaotamise eeldustele vastavate rooside ja nelkide ühendusse importimiseks:

- ühendusse imporditavate toodete hinnatase peab olema vähemalt 85 % samade toodete ühenduse hinnatasemest samade ajavahemike jooksul,

- Iisraeli hinnatase määratakse kindlaks imporditud toodete hindade ülesmärkimise teel ühenduse tüüpilistel imporditurgudel,

- ühenduse hinnatase põhineb peamiste tootjaliikmesriikide tüüpilistel turgudel täheldatud tootjahindadel,

- hinnatasemed märgitakse üles iga kahe nädala tagant ja arvestatakse vastavaid koguseid. See säte kehtib nii ühenduse kui ka Iisraeli hindade suhtes,

- nii ühenduse tootjahindade kui ka Iisraeli toodete impordihindade puhul tehakse vahet suure- ja väikeseõielistel roosidel ning ühe- ja kobarõielistel nelkidel,

- kui Iisraeli hinnatase on mõne tooteliigi puhul vähem kui 85 % ühenduse hinnatasemest, peatatakse tollisoodustus. Ühendus taaskehtestab tollisoodustuse, kui täheldatakse, et Iisraeli hinnatase on vähemalt 85 % ühenduse hinnatasemest.

Lisaks sellele kohustub Iisrael kaubanduses säilitama tavapärase jaotuse rooside ja nelkide vahel.

Kui muutus selles jaotuses häirib ühenduse turgu, on ühendusel õigus otsustada proportsioonide üle kooskõlas tavapäraste kaubavoogudega. Sellistel juhtudel võiks sobival viisil vahetada arvamusi.

Oleksin tänulik, kui kinnitaksite, et Teie valitsus nõustub käesoleva kirja sisuga."

Mul on au kinnitada, et minu valitsus nõustub selle kirja sisuga.

Austatud härra, palun võtke vastu minu sügavaim lugupidamine.

Iisraeli valitsuse nimel

--------------------------------------------------

KIRJAVAHETUSE TEEL SÕLMITUD KOKKULEPE

ühenduse ja Iisraeli vahel, mis käsitleb Uruguay vooru kokkulepete rakendamist

A. Ühenduse kiri

Lugupeetud härra.

Euroopa Ühenduse ja Iisraeli vahel saavutatud kokkulepe ei sisalda ühtki sätet apelsinide ühendusse importimisel kohaldatava uue korra kohta. Lepinguosalised jätkavad selles küsimuses läbirääkimisi, et leida lahendus enne turustusaasta 1995/1996 algust, st enne 1. detsembrit. Seoses sellega on ühendus kokku leppinud, et Iisraeli ei kohelda muudest Vahemere piirkonna koostööpooltest ebasoodsamalt.

Kui 1. detsembriks 1995 ei ole saavutatud üksmeelt apelsinide hinna suhtes piiril, võtab ühendus kõik vajalikud meetmed, et tagada Iisraelile asjakohane ja mõlemale lepinguosalisele vastuvõetav hind piiril, mis võimaldab Iisraelist importida 200000 tonni apelsine, mis tähendab Iisraelist imporditavate apelsinide tegeliku tollikvoodi vähendust 30 %.

Lisaks sellele võtab ühendus sobivaid meetmeid, et võimaldada ühendusse importida tavapäraseid Iisraelis töödeldud põllumajandustooteid, mis on II lisaga hõlmamata, kuid on hõlmatud uues kokkuleppes sisalduvate soodustustega.

Samamoodi võtab Iisrael vajaduse korral samalaadseid meetmeid, et tagada tavapäraste ühenduse põllumajandustoodete import turustusaastal 1995/1996.

Oleksin tänulik, kui teataksite, kas Iisraeli valitsus nõustub käesoleva kirja sisuga.

Austatud härra, palun võtke vastu minu sügavaim lugupidamine.

Euroopa Liidu Nõukogu nimel

B. Iisraeli kiri

Lugupeetud härra.

Mul on au teatada, et sain kätte Teie tänase kirja, mille sisu on järgmine:

"Euroopa Ühenduse ja Iisraeli vahel saavutatud kokkulepe ei sisalda ühtki sätet apelsinide ühendusse importimisel kohaldatava uue korra kohta. Lepinguosalised jätkavad selles küsimuses läbirääkimisi, et leida lahendus enne turustusaasta 1995/1996 algust, st enne 1. detsembrit. Seoses sellega on ühendus kokku leppinud, et Iisraeli ei kohelda muudest Vahemere piirkonna koostööpooltest ebasoodsamalt.

Kui 1. detsembriks 1995 ei ole saavutatud üksmeelt apelsinide hinna suhtes piiril, võtab ühendus kõik vajalikud meetmed, et tagada Iisraelile asjakohane ja mõlemale lepinguosalisele vastuvõetav hind piiril, mis võimaldab Iisraelist importida 200000 tonni apelsine, mis tähendab Iisraelist imporditavate apelsinide tegeliku tollikvoodi vähendust 30 %.

Lisaks sellele võtab ühendus sobivaid meetmeid, et võimaldada ühendusse importida tavapäraseid Iisraelis töödeldud põllumajandustooteid, mis on II lisaga hõlmamata, kuid on hõlmatud uues kokkuleppes sisalduvate soodustustega.

Samamoodi võtab Iisrael vajaduse korral samalaadseid meetmeid, et tagada tavapäraste ühenduse põllumajandustoodete import turustusaastal 1995/1996.

Oleksin tänulik, kui teataksite, kas Iisraeli valitsus nõustub käesoleva kirja sisuga."

Mul on au kinnitada, et minu valitsus nõustub selle kirja sisuga.

Austatud härra, palun võtke vastu minu sügavaim lugupidamine.

Iisraeli valitsuse nimel

--------------------------------------------------

EUROOPA ÜHENDUSE DEKLARATSIOONID

Euroopa Ühenduse deklaratsioon päritolu kumulatsiooni kohta (artikkel 28)

Kui Iisrael ja veel vähemalt üks Vahemere piirkonna riik sõlmivad omavahel vabakaubanduslepinguid, on Euroopa Ühendus valmis kooskõlas poliitilise arenguga rakendama päritolu kumulatsiooni oma kauplemiskorras nende riikidega.

Euroopa Ühenduse deklaratsioon päritolureeglite kohandamise kohta (artikkel 28)

Ühenduse ja muude kolmandate riikide vahel käimas oleva kohaldatavate päritolureeglite ühtlustamise raames võib ühendus tulevikus esitada assotsiatsiooninõukogule vajalikud protokolli nr 4 muudatused.

Euroopa Ühenduse deklaratsioon artikli 36 kohta

Ühendus deklareerib, et seni, kuni assotsiatsiooninõukogu artikli 36 lõikes 2 osutatud ausa konkurentsiga seotud rakenduseeskirjad sama artikli lõikes 1 sisalduvat tõlgendust silmas pidades vastu võtab, hindab ta nimetatud artikli vastast tegevust alustel, mis tulenevad Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklites 85, 86 ja 92 sätestatud eeskirjadest ning Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepinguga hõlmatud toodete puhul selle lepingu artiklites 65 ja 66 sisalduvatest eeskirjadest ja riigiabi käsitlevatest ühenduse eeskirjadest, sealhulgas teisestest õigusaktidest.

II jaotise III peatükis osutatud põllumajandustoodete puhul hindab ühendus artikli 36 lõike 1 punkti i vastast tegevust alustel, mis ta on kehtestanud Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 42 ja 43 põhjal, ja eelkõige 1962. aasta nõukogu määrusega nr 26 kehtestatud alustel.

Euroopa Ühenduse deklaratsioon majanduskoostöö kohta (VI jaotis)

Iisrael on ka edaspidi kõlblik saama ühenduse eelarvest raha Vahemere ala piirkondliku koostöö kavade ja muude asjakohaste samatasandiliste eelarveridade kohaselt. Samuti on Iisrael edaspidi kõlblik saama Euroopa Investeerimispangast (EIP) laene, mida antakse Vahemere piirkonna samatasandilise rahastamise raames.

--------------------------------------------------

IISRAELI DEKLARATSIOON

Iisraeli deklaratsioon artikli 65 kohta

Iisrael teeb teatavaks, et artikli 65 lõikes 1 osutatud assotsiatsiooninõukogu otsusele eelnevates aruteludes tõstatab ta küsimuse sätete kohta, millega välditaks ühe lepinguosalise territooriumil asuvate teise lepinguosalise töötajate kahekordset maksustamist.

--------------------------------------------------

Top