EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006L0022-20170101

Consolidated text: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/22/EÜ, 15. märts 2006 , mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (EMPs kohaldatav tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/22/2017-01-01

2006L0022 — ET — 01.01.2017 — 002.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/22/EÜ,

15. märts 2006,

mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 102 11.4.2006, lk 35)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI DIREKTIIV 2009/4/EÜ, EMPs kohaldatav tekst 23. jaanuar 2009,

  L 21

39

24.1.2009

 M2

KOMISJONI DIREKTIIV 2009/5/EÜ, EMPs kohaldatav tekst 30. jaanuar 2009,

  L 29

45

31.1.2009

►M3

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/403, 18. märts 2016,

  L 74

8

19.3.2016


Parandatud:

 C1

Parandus, ELT L 256, 29.9.2009, lk  38 (2009/5/EÜ)

►C2

Parandus, ELT L 232, 27.8.2016, lk  15 (2016/403)
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/22/EÜ,

15. märts 2006,

mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Objekt

Käesoleva direktiiviga sätestatakse määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimused.

Artikkel 2

Kontrollisüsteemid

1.  Liikmesriigid loovad teedel ja kõikide transpordiliikide ettevõtjate valdustes nõuetekohase ja järjepideva rakendamise asjakohaste ja regulaarsete kontrollide süsteemi nagu on osutatud artiklis 1.

Nimetatud kontrollid hõlmavad igal aastal ulatusliku ja esindusliku läbilõike kõikidest määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 kohaldamisalasse kuuluvate transpordiliikide ringiliikuvatest töötajatest, sõidukijuhtidest, ettevõtjatest ja sõidukitest.

Liikmesriigid tagavad oma territooriumil ühtse kontrollistrateegia kohaldamise. Sellel eesmärgil võivad liikmesriigid määrata asutuse artiklite 4 ja 6 alusel võetavate meetmete koordineerimiseks; sellest teavitatakse komisjoni ja teisi liikmesriike.

2.  Kui see pole veel nii, annavad liikmesriigid pädevatele kontrolli teostavatele ametnikele hiljemalt 1. mail 2007 kõik vajalikud õigusaktidest tulenevad volitused, et nad saaksid neile antud kontrollikohustusi vastavalt käesolevale direktiivile nõuetekohaselt täita.

3.  Iga liikmesriik korraldab kontrolle nii, et need hõlmaksid alates 1. maist 2006 1 % määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 kohaldamisalasse kuuluvate sõidukite juhtide töötatud päevadest. See protsendimäär tõuseb alates 1. jaanuarist 2008 vähemalt 2 %-ni ja alates 1. jaanuarist 2010 vähemalt 3 %-ni.

Alates 1. jaanuarist 2012 võib komisjon nimetatud minimaalset protsendimäära tõsta 4 %-ni kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusega tingimusel, et vastavalt artikli 3 kohaselt kogutud statistilised andmed näitavad, et keskmiselt üle 90 % kõikidest kontrollitud sõidukitest on varustatud digitaalse sõidumeerikuga. Oma otsuse tegemisel arvestab komisjon ka olemasolevate kontrollimeetmete tõhusust, eelkõige digitaalsete sõidumeerikute andmete kättesaadavust ettevõtjate valdustes.

Vähemalt 15 % kontrollitavate tööpäevade üldarvust tuleb kontrollida teel ja vähemalt 30 % ettevõtjate valdustes. Alates 1. jaanuarist 2008 tuleb vähemalt 30 % kontrollitavate tööpäevade üldarvust kontrollida teel ja vähemalt 50 % ettevõtjate valdustes.

4.  Määruse (EMÜ) nr 3820/85 artikli 16 lõike 2 kohaselt komisjonile esitatav teave peab sisaldama teel kontrollitud juhtide, ettevõtjate valdustes tehtud kontrollide, kontrollitud tööpäevade ja teatatud rikkumiste arvu ning liiki koos viitega selle kohta, kas tegemist oli reisijate- või kaubaveoga.

Artikkel 3

Statistilised andmed

Liikmesriigid tagavad, et artikli 2 lõigete 1 ja 3 kohaselt tehtud kontrollidel kogutud statistilised andmed liigitatakse järgmistesse kategooriatesse:

a) kontrollid teel:

i) tee liik, st kas tegemist on kiirtee, riigimaantee või kõrvalteega ning kontrollitud sõiduki registreerimisriik, et vältida diskrimineerimist;

ii) sõidumeeriku liik, analoog- või digitaalne sõidumeerik;

b) kontrollid ettevõtjate valdustes:

i) veo liik, st piiriülene või riigisisene vedu, kauba- või reisijatevedu, omal kulul või rendi või tasu eest korraldatav vedu;

ii) ettevõtja autopargi suurus;

iii) sõidumeeriku liik, analoog- või digitaalne sõidumeerik.

Nimetatud statistilised andmed esitatakse komisjonile iga kahe aasta tagant ja avaldatakse aruandes.

Liikmesriikide pädevad asutused säilitavad eelmise aasta kohta kogutud andmeid.

Juhtide eest vastutavad ettevõtjad säilitavad üks aasta neile kontrollasutuste poolt edastatud dokumente, tulemusi ja muid asjakohaseid andmeid kontrollide kohta, mis on teostatud ettevõtjate kohta nende valdustes ja/või nende juhtide kohta teel.

Punktides a ja b nimetatud kategooriate mõistete nõutava edasise täpsustamise kehtestab komisjon vastavalt artikli 12 lõikes 2 nimetatud menetlusele.

Artikkel 4

Kontrollid teel

1.  Teedel korraldatakse kontrolle eri kohtades mis tahes ajal ja need hõlmavad piisavalt suure osa teedevõrgust, et raskendada kontrollpunktidest kõrvalehoidmist.

2.  Liikmesriigid tagavad:

a) olemasolevatel ja kavandatavatel teedel või nende läheduses piisaval hulgal kontrollpunktide olemasolu ning, et vajadusel saaks tanklaid ja teisi kiirteede ääres asuvaid ohutuid kohti kasutada kontrollpunktidena;

b) kontrollide korraldamise juhusliku rotatsiooni süsteemi alusel ja nõuetekohast geograafilist tasakaalu arvestades.

3.  Teedel korraldatavate kontrollide objektiks on I lisa A-osas sätestatud asjaolud. Kontrollid võivad vajadusel keskenduda teatud spetsiifilisele asjaolule.

4.  Piiramata artikli 9 lõike 2 kohaldamist, ei tohi teedel korraldatavate kontrollide puhul esineda diskrimineerimist. Eelkõige ei tohi kontrolli teostavad ametnikud diskrimineerida järgmistel alustel:

a) sõiduki registreerimisriik;

b) juhi elukohariik;

c) ettevõtja asukohariik;

d) sõidu algus- ja sihtpunkt;

e) sõidumeeriku liik, analoog- või digitaalne sõidumeerik.

5.  Kontrolliametnikule tuleb esitada:

a) peamiste kontrollitavate asjaolude nimekiri vastavalt I lisa A-osale;

b) standardkontrollvarustus vastavalt II lisale.

6.  Kui mõnes teises liikmesriigis registreeritud sõiduki juhile teel korraldatud kontroll on andnud põhjust uskuda, et juht on pannud toime rikkumisi, mida kontrolli käigus ei ole võimalik vajalike andmete puudumise tõttu kindlaks teha, abistavad asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused üksteist olukorra selgitamisel.

Artikkel 5

Kooskõlastatud kontrollid

Liikmesriigid korraldavad vähemalt kuus korda aastas kooskõlastatud operatsioone, et kontrollida teel määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja 3821/85 kohaldamisalasse kuuluvaid juhte ja sõidukeid. Selliseid operatsioone viivad läbi korraga kahe või enama liikmesriigi kontrolliasutused, kellest igaüks tegutseb oma territooriumil.

Artikkel 6

Kontrollid ettevõtjate valdustes

1.  Kontrollide korraldamisel ettevõtjate valdustes võetakse arvesse eri transpordiliikidega ja ettevõtjatega varem saadud kogemusi. Viimatinimetatud kontrolle korraldatakse ka juhul, kui teel on tuvastatud määruste (EMÜ) nr 3820/85 või (EMÜ) nr 3821/85 tõsiseid rikkumisi.

2.  Ettevõtjate valdustes korraldatavad kontrollid hõlmavad I lisa A- ja B-osas nimetatud asjaolusid.

3.  Kontrolliametnikule tuleb esitada:

a) tähtsamate kontrollitavate asjaolude nimekiri vastavalt I lisa A- ja B-osale;

b) teatud standardkontrollvarustus vastavalt II lisale.

4.  Liikmesriigi kontrolliametnikud võtavad kontrollimise käigus arvesse kogu teavet, mille on kooskõlas artikli 7 lõikega 1 mõne teise liikmesriigi määratud kontaktide eest vastutav ametiasutus edastanud asjaomase ettevõtja tegevuse kohta selles teises liikmesriigis.

5.  Lõigetes 1 kuni 4 sätestatud eesmärkidel võrdsustatakse need pädevate asutuste territooriumil korraldatud kontrollid, mille aluseks on kõnealuste asutuste taotlusel ettevõtjate poolt esitatud asjaomased dokumendid, ettevõtjate valdustes korraldatud kontrollidega.

Artikkel 7

Ühendusesisesed kontaktid

1.  Liikmesriigid määravad asutuse, kelle ülesanded on järgmised:

a) artikli 5 alusel võetavate meetmete teiste liikmesriikide samalaadsete asutustega kooskõlastamise tagamine;

b) iga kahe aasta tagant statistiliste aruannete edastamine komisjonile määruse (EMÜ) nr 3820/85 artikli 16 lõike 2 alusel;

c) otsene vastutus teiste liikmesriikide pädevate asutuste abistamise eest vastavalt artikli 4 lõikele 6.

Asutus on esindatud artikli 12 lõikes 1 osutatud komitees.

2.  Liikmesriigid teavitavad komisjoni selle asutuse määramisest ja komisjon edastab asjaomase teabe teistele liikmesriikidele.

3.  Liikmesriikide vahelist andmete, kogemuste ja teabe vahetust tuleb aktiivselt edendada, esmajoones – kuid mitte ainuüksi – artikli 12 lõikes 1 osutatud komitee ning vajadusel komisjoni poolt kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusega määratud asjaomase asutuse kaudu.

Artikkel 8

Teabevahetus

1.  Määruse (EMÜ) nr 3820/85 artikli 17 lõike 3 ja määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 19 lõike 3 kohaselt vastastikku kättesaadavaks tehtavat teavet vahetatavad selleks komisjonile kooskõlas artikli 7 lõikega 2 teatavaks tehtud määratud asutused:

a) vähemalt üks kord iga kuue kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist;

b) üksikjuhtudel liikmesriigi eritaotluse korral.

2.  Liikmesriigid püüavad sisse seada elektroonilise teabevahetuse süsteemid. Komisjon määratleb kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusega ühtse tõhusa teabevahetuse meetodi.

Artikkel 9

Riskiastme hindamise süsteem

1.  Liikmesriigid võtavad ettevõtjate jaoks kasutusele riskiastme hindamise süsteemi, mis põhineb üksikute ettevõtjate poolt toime pandud määruste (EMÜ) nr 3820/85 või (EMÜ) nr 3821/85 rikkumiste arvul ja raskusastmel. Komisjon toetab liikmesriikidevahelist dialoogi, et julgustada riskiastme hindamise süsteemide vahelist ühtsust.

2.  Kõrge riskiastmega ettevõtjaid kontrollitakse rangemini ja sagedamini. Sellise süsteemi kriteeriume ja üksikasjalikke rakenduseeskirju arutatakse artiklis 12 osutatud komitees eesmärgiga luua teabevahetuse süsteem heade tavade kohta.

3.  Määruse (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rikkumiste esialgne nimistu on sätestatud III lisas.

Suuniste andmiseks määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rikkumiste raskuste üle otsustamisel võib komisjon vajaduse korral ja kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusega teha algatusi suuniste kehtestamiseks rikkumiste üldise liigitamise kohta, jagades rikkumised kategooriatesse vastavalt nende raskusastmele.

Kõige raskemate rikkumiste kategooria peaks sisaldama neid rikkumisi, mille puhul määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 asjakohaste sätete mitte täitmine tekitab kõrge surma või raske kehavigastuse riski.

Artikkel 10

Aruandlus

1. maiks 2009 esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles analüüsitakse tõsiste rikkumiste eest liikmesriikide õigusaktides kehtestatud karistusi.

Artikkel 11

Head tavad

1.  Kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusega kehtestab komisjon suunised heade kontrolli teostamise tavade kohta.

Need suunised avaldatakse iga kahe aasta tagant koostatavas komisjoni aruandes.

2.  Liikmesriigid korraldavad vähemalt korra aastas ühiseid koolitusprogramme heade tavade kohta ja aitavad kaasa oma vastava ühendusesiseste kontaktide eest vastutava ametiasutuse vähemalt ühe korra aastas toimuvale personalivahetusele teiste liikmesriikide asjaomaste asutustega.

3.  Komisjon koostab vastavalt artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusele elektroonilise ja väljatrükitava vormi, mida kasutatakse juhul, kui sõidukijuht on viibinud määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 15 lõike 7 esimese lõigu esimeses taandes nimetatud haigus- või põhipuhkusel või kui sõidukijuht on selle ajavahemiku piires juhtinud sõidukit, mis ei kuulu määruse (EMÜ) nr 3820/85 kohaldamisalasse.

4.  Liikmesriigid tagavad, et kontrolliametnikud saavad oma ülesannete täitmiseks nõuetekohase koolituse.

Artikkel 12

Komiteemenetlus

1.  Komisjoni abistab määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 18 lõike 1 alusel loodud komitee.

2.  Sellele lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artiklit 8.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses määratakse kolm kuud.

3.  Komitee kehtestab oma töökorra.

Artikkel 13

Rakendusmeetmed

Ühe liikmesriigi taotlusel või omal algatusel võtab komisjon vastavalt artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusele vastu rakendusmeetmed, millega järgitakse ühte järgmistest eesmärkidest:

a) edendada ühist lähenemist selle direktiivi rakendamiseks;

b) edendada kontrolliasutuste vahelist ühtset lähenemisviisi ja määruse (EMÜ) nr 3820/85 ühtlustatud tõlgendamist erinevate kontrolliasutuste poolt;

c) lihtsustada dialoogi transpordisektori ja kontrolliasutuste vahel.

Artikkel 14

Läbirääkimised kolmandate riikidega

Pärast käesoleva direktiivi jõustumist alustab ühendus käesoleva direktiiviga samaväärsete eeskirjade kohaldamiseks läbirääkimisi asjaomaste kolmandate riikidega.

Kuni läbirääkimiste lõpetamiseni lülitavad liikmesriigid andmed kolmandatest riikidest pärit sõidukite kontrollimise kohta teabesse, mille nad edastavad komisjonile vastavalt määruse (EMÜ) nr 3820/85 artikli 16 lõikele 2.

Artikkel 15

Lisade ajakohastamine

Muudatused, mis on vajalikud lisas esitatud nõuete kohandamiseks heade tavade arenguga, võetakse vastu vastavalt artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusele.

Artikkel 16

Ülevõtmine

1.  Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. aprillil 2007. Nad edastavad komisjonile viivitamata nimetatud sätete teksti ning nende sätete ja käesoleva direktiivi sätete vahelise vastavustabeli.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga hõlmatud valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusaktide teksti.

Artikkel 17

Kehtetuks tunnistamine

1.  Direktiiv 88/599/EMÜ tunnistatakse käesolevaga kehtetuks.

2.  Kehtetuks tunnistatud direktiivile tehtud viiteid tõlgendatakse viidetena käesolevale direktiivile.

Artikkel 18

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 19

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
I LISA

A-osa

KONTROLLID TEEDEL

Teedel korraldatavate kontrollide puhul kontrollitakse üldiselt järgmisi asjaolusid:

1) ööpäevast ja iganädalast sõiduaega, vaheaegu ning ööpäevast ja iganädalast puhkeperioodi; samuti eelnevate päevade salvestuslehti, mis peavad sõidukis olema kooskõlas määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 15 lõikega 7, ja/või samal ajavahemikul juhikaardile ja/või sõidumeeriku mällu vastavalt käesoleva direktiivi II lisale salvestatud andmeid ja/või väljatrükke;

2) määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 15 lõikes 7 osutatud ajavahemiku jooksul igat sõiduki lubatud maksimaalkiiruse ületamist, s.t iga perioodi, mis ületab ühte minutit, mille jooksul sõiduk on ületanud kiirust 90 km/uh (N3 kategooria sõidukite puhul) või 105 km/h (M3 kategooria sõidukite puhul), kusjuures N3 ja M3 kategooriad on määratletud nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiivi 70/156/EMÜ (liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta) ( 1 ) II lisa A-osas;

3) vajadusel sõidumeeriku salvestuste alusel sõiduki poolt maksimaalselt viimase 24 tunni jooksul, mil sõidukit kasutati, saavutatud kiirust;

4) sõidumeeriku nõuetekohast töötamist (sõidumeeriku ja/või juhikaardi ja/või salvestuslehtede võimaliku väärkasutuse kindlakstegemine) või vajadusel määruse (EMÜ) nr 3820/85 artikli 14 lõikes 5 nimetatud dokumentide olemasolu sõidukis;

▼M1

5) vajaduse korral ja kõiki ohutusnõudeid järgides sõidukisse paigaldatud sõidumeerikut, et tuvastada sellise seadme või selliste seadmete olemasolu ja/või kasutamine, mis on valmistatud ükskõik missuguste andmete hävitamiseks, kõrvaldamiseks, võltsimiseks või muutmiseks või sõidumeeriku osade vahel toimuva elektroonilise andmevahetuse ükskõik missugusesse etappi sekkumiseks, või selleks, et mõnel eespool kirjeldatud viisil piirata või muuta andmeid enne nende krüpteerimist.

▼B

B-osa

KONTROLLID ETTEVÕTJATE VALDUSTES

Lisaks A-osale, kontrollitakse ettevõtjate valdustes korraldatavate kontrollide puhul:

1) iganädalasi puhkeperioode ja nende puhkeperioodide vahelisi sõiduaegu;

2) kahenädalase sõiduaja piirangu jälgimist;

3) salvestuslehti, salvestusseadet, juhikaardi andmeid ja väljatrükke.

Rikkumise tuvastamisel võivad liikmesriigid vajadusel kontrollida transpordiahela teiste rikkumisele kihutajate ja kaasaaitajatega, nt saatjate, ekspedeerijate või alltöövõtjate võimalikku kaasvastutust; seejuures tuleb ka kontrollida, kas veoteenuste osutamiseks sõlmitud lepingud võimaldavad täita määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 sätteid.
II LISA

Kontrolle teostavate üksuste standardvarustus

Liikmesriigid tagavad, et I lisas nimetatud ülesandeid täitvatel kontrolle teostavatel üksustel oleks järgmine standardvarustus:

1) varustus, mis võimaldab andmeid salvestusseadmelt ja digitaalse sõidumeerikute juhikaardilt alla laadida, lugeda ja analüüsida ja/või analüüsiks keskandmepanka üle kanda;

2) varustus sõidumeeriku lehtede kontrollimiseks;

▼M1

3) asjakohase tarkvaraga varustatud eriotstarbelised analüütilised seadmed, mis võimaldavad kontrollida ja kinnitada andmetele lisatud digitaalallkirja, ning eriotstarbeline analüütiline tarkvara, mis määrab enne sõidumeeriku kontrollimist sõiduki täpse kiirusprofiili.

▼M3
III LISA

1.    Määruse (EÜ) nr 561/2006 rikkumiste kategooriadNr

ÕIGUSLIK ALUS

RIKKUMISE LIIK

RASKUSASTE (1)

MSI

VSI

SI

MI

A

Meeskond

A1

Artikli 5 lõige 1

Konduktorite vanuse alampiiri ei järgita

 

 

X

 

B

Sõiduajad

B1

Artikli 6 lõige 1

Ületatakse ööpäevast 9 tunni pikkust sõiduaega, kui sõiduaega ei ole lubatud pikendada 10 tunnini

9 h < … < 10 h

 

 

 

X

B2

10 h ≤ … < 11 h

 

 

X

 

B3

11 h ≤ …

 

X

 

 

B4

Ületatakse ööpäevast 9 tunni pikkust sõiduaega 50 % või rohkem ilma vaheaega või vähemalt 4,5-tunnist puhkeaega võtmata

13 h 30 ≤ …

vaheajata/puhkeajata

X

 

 

 

B5

►C2  Ületatakse ööpäevast 10 tunni pikkust sõiduaega, kui sõiduaega on lubatud pikendada ◄

10 h < … < 11 h

 

 

 

X

B6

11 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

B7

12 h ≤ …

 

X

 

 

B8

Ületatakse ööpäevast 10 tunni pikkust sõiduaega 50 % või rohkem ilma vaheaega või vähemalt 4,5-tunnist puhkeaega võtmata

15 h ≤ …

vaheajata/puhkeajata

X

 

 

 

B9

Artikli 6 lõige 2

Ületatakse nädalast sõiduaega

56 h < … < 60 h

 

 

 

X

B10

60 h ≤ … < 65 h

 

 

X

 

B11

65 h ≤ … < 70 h

 

X

 

 

B12

Ületatakse nädalast sõiduaega 25 % või rohkem

70 h ≤ …

X

 

 

 

B13

Artikli 6 lõige 3

Ületatakse kahe järjestikuse nädala maksimaalset sõiduaega

90 h < … < 100 h

 

 

 

X

B14

100 h ≤ … < 105 h

 

 

X

 

B15

105 h ≤ … < 112 h 30

 

X

 

 

B16

Ületatakse kahe järjestikuse nädala maksimaalset sõiduaega 25 % või rohkem

112 h 30 ≤ …

X

 

 

 

C

►C2  Vaheajad  ◄

C1

Artikkel 7

Ületatakse katkematut 4,5-tunnist sõiduaega enne vaheaja tegemist

4 h 30 < … < 5 h

 

 

 

X

C2

5 h ≤ … < 6 h

 

 

X

 

C3

6 h ≤ …

 

X

 

 

D

Puhkeperioodid

D1

Artikli 8 lõige 2

Ebapiisav ööpäevane puhkeperiood alla 11 tunni, kui vähendatud ööpäevane puhkeperiood ei ole lubatud

10 h ≤ … < 11 h

 

 

 

X

D2

8 h 30 ≤ … < 10 h

 

 

X

 

D3

… < 8 h 30

 

X

 

 

D4

Ebapiisav vähendatud ööpäevane puhkeperiood alla 9 tunni, kui vähendamine on lubatud

8 h ≤ … < 9 h

 

 

 

X

D5

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D6

… < 7 h

 

X

 

 

D7

►C2  Ebapiisav kahte ossa jaotatud ööpäevane puhkeperiood alla 3 + 9 tunni ◄

3 h + [8 h ≤ … < 9 h]

 

 

 

X

D8

3 h + [7 h ≤ … < 8 h]

 

 

X

 

D9

3 h + [… < 7 h]

 

X

 

 

D10

Artikli 8 lõige 5

►C2  Ebapiisav ööpäevane puhkeperiood alla 9 tunni mitme juhiga veo puhul ◄

8 h ≤ … < 9 h

 

 

 

X

D11

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D12

… < 7 h

 

X

 

 

D13

Artikli 8 lõige 6

Ebapiisav vähendatud iganädalane puhkeperiood alla 24 tunni

22 h ≤ … < 24 h

 

 

 

X

D14

20 h ≤ … < 22 h

 

 

X

 

D15

… < 20 h

 

X

 

 

D16

Ebapiisav iganädalane puhkeperiood alla 45 tunni, kui vähendatud iganädalane puhkeperiood ei ole lubatud

42 h ≤ … < 45 h

 

 

 

X

D17

36 h ≤ … < 42 h

 

 

X

 

D18

… < 36 h

 

X

 

 

D19

Artikli 8 lõige 6

Ületatakse 6 järjestikust 24-tunnist perioodi pärast eelmist iganädalast puhkeaega

… < 3 h

 

 

 

X

D20

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

D21

12 h ≤ …

 

X

 

 

E

12 päeva reeglist lubatav erand

E1

Artikli 8 lõike 6 punkt a

►C2  Ületatakse 12 järjestikust 24-tunnist perioodi pärast eelmist regulaarset iganädalast puhkeperioodi ◄

… < 3 h

 

 

 

X

E2

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

E3

12 h ≤ …

 

X

 

 

E4

Artikli 8 lõike 6 punkt a b) ii)

Iganädalane puhkeperiood pärast 12 järjestikust 24-tunnist perioodi

65 h < … ≤ 67 h

 

 

X

 

E5

… ≤ 65 h

 

X

 

 

E6

Artikli 8 lõike 6 punkt a d)

Sõiduperiood 22.00–6.00 rohkem kui 3 tundi enne vaheaega, kui sõidukis ei ole mitut juhti

3 h < … < 4,5 h

 

 

X

 

E7

4,5 h ≤ …

 

X

 

 

F

Töökorraldus

F1

Artikli 10 lõige 1

Palga sidumine läbisõidetud vahemaaga või veetud kauba kogusega

 

X

 

 

F2

Artikli 10 lõige 2

Juhi töö puuduv või ebarahuldav korraldus, juhile antud ebapiisavad või puuduvad juhised, mis võimaldaksid tal seadust järgida

 

X

 

 

(1)   MSI = kõige raskemad rikkumised / VSI = väga raske rikkumine / SI = raske rikkumine / MI = väike rikkumine.

2.    Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 ( 2 )rikkumiste kategooriad (sõidumeerik)Nr

ÕIGUSLIK ALUS

RIKKUMISE LIIK

RASKUSASTE

MSI

VSI

SI

MI

G

Sõidumeeriku paigaldamine

G1

Artikli 3 lõige 1 ja artikli 22 lõige 2

►C2  Ei ole paigaldatud ega kasutata tüübikinnituse saanud sõidumeerikut (nt ei ole paigaldatud ega kasutata sõidumeerikut, mille on paigaldanud pädeva asutuse kinnituse saanud paigaldajad, töökojad või sõidukitootjad; kasutatakse sõidumeerikut ilma vajaliku plommita või sõidumeerikut, mida ei ole paigaldanud tunnustatud paigaldaja, töökoda või sõidukitootja, või kasutatakse sõidumeerikut, millel puudub paigaldustahvel) ◄

X

 

 

 

H

Sõidumeerikute, juhikaartide või salvestuslehtede kasutamine

H1

Artikli 23 lõige 1

Sellise sõidumeeriku kasutamine, mida ei ole kontrollitud tunnustatud töökojas

 

X

 

 

H2

Artikkel 27

►C2  Juhil on või juht kasutab rohkem kui üht tema enda kehtivat juhikaarti ◄

 

X

 

 

H3

Juht kasutab sõitmisel võltsitud juhikaarti (loetakse samaväärseks sellega, et juhil puudub juhikaart)

X

 

 

 

H4

Juht kasutab juhikaarti, mis ei ole tema oma (loetakse samaväärseks sellega, et juhil puudub juhikaart)

X

 

 

 

H5

Juht kasutab juhikaarti, mis on saadud valeandmete ja/või võltsitud dokumentide alusel (loetakse samaväärseks sellega, et juhil puudub juhikaart)

X

 

 

 

H6

Artikli 32 lõige 1

Sõidumeerik ei toimi korrektselt (nt sõidumeerikut ei ole nõuetekohaselt kontrollitud, kalibreeritud ega plommitud)

 

X

 

 

H7

Artikli 32 lõige 1 ja artikli 33 lõige 1

Sõidumeerikut ei ole nõuetekohaselt kasutatud (nt tahtmatu, tahtlik või sunnitud kuritarvitamine, õige kasutamise juhiste puudumine jne).

 

X

 

 

H8

Artikli 32 lõige 3

Sellise pettust võimaldava seadme kasutamine, millega on võimalik muuta sõidumeeriku andmeid

X

 

 

 

H9

Salvestuslehtede või registreeritud andmete ja sõidumeerikult ja/või juhikaardilt alla laaditud andmete võltsimine, varjamine või hävitamine

X

 

 

 

H10

Artikli 33 lõige 2

Ettevõtja ei säilita salvestuslehti, väljatrükke ega allalaaditud andmeid

 

X

 

 

H11

Salvestatud ja talletatud andmed ei ole kättesaadavad vähemalt üks aasta

 

X

 

 

H12

Artikli 34 lõige 1

►C2  Salvestuslehtede/juhikaardi mittenõuetekohane kasutamine ◄

 

X

 

 

H13

Ilma loata eemaldatakse salvestuslehed või juhikaart nii, et see mõjutab asjaomaste andmete salvestamist

 

X

 

 

H14

Salvestuslehte või juhikaarti kasutatakse ettenähtud perioodist kauem ning andmed lähevad kaotsi

 

X

 

 

H15

Artikli 34 lõige 2

►C2  Kasutatakse määrdunud või kahjustatud salvestuslehti või juhikaarti ning andmed ei ole loetavad ◄

 

X

 

 

H16

Artikli 34 lõige 3

Andmeid ei sisestata käsitsi, kui see on nõutav

 

X

 

 

H17

Artikli 34 lõige 4

►C2  Ei kasutata õiget salvestuslehte või juhikaarti õiges avas (mitme juhiga veo puhul) ◄

 

 

X

 

H18

Artikli 34 lõige 5

Lülitite mittenõuetekohane kasutamine

 

X

 

 

I

Andmete esitamine

I1

Artikkel 36

Keeldutakse kontrollist

 

X

 

 

I2

Artikkel 36

►C2  Ei esitata jooksva päeva ja eelnenud 28 päeva andmeid ◄

 

X

 

 

I3

Juhikaardi olemasolul ei esitata sellele salvestatud andmeid

 

X

 

 

I4

Artikkel 36

►C2  Ei esitata jooksval päeval ja eelnenud 28 päeval koostatud käsikirjalisi kandeid ja väljatrükke ◄

 

X

 

 

I5

Artikkel 36

►C2  Juhikaart on olemas, aga seda ei esitata ◄

 

X

 

 

J

Rikked

J1

Artikli 37 lõige 1 ja artikli 22 lõige 1

Sõidumeerikut ei ole parandanud tunnustatud paigaldaja või töökoda

 

X

 

 

J2

Artikli 37 lõige 2

Juht ei märgi kogu nõutavat teavet nende perioodide kohta, mida enam ei registreerita, sest sõidumeerik ei ole töökorras või ei tööta korralikult

 

X

 

 ( 1 ) EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2006/28/EÜ (ELT L 65, 7.3.2006, lk 27).

( 2 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. veebruari 2014. aasta määrus (EL) nr 165/2014 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist (ELT L 60, 28.2.2014, lk 1).

Top