EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002L0099-20130802

Consolidated text: Nõukogu direktiiv 2002/99/EÜ, 16. detsember 2002 , milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/99/2013-08-02

2002L0099 — ET — 02.08.2013 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/99/EÜ,

16. detsember 2002,

milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad

(EÜT L 018, 23.1.2003, p.11)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/20/EL, 13. mai 2013,

  L 158

234

10.6.2013

►M2

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 31. juuli 2013,

  L 206

13

2.8.2013
▼B

NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/99/EÜ,

16. detsember 2002,

milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjadEUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, ( 1 )

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, ( 2 )

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust ( 3 )

ning arvestades järgmist:

(1)

Seoses ühisturuga on sätestatud loomatervishoiu erieeskirjad, mis reguleerivad asutamislepingu I lisas esitatud inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ühendusesisest kauplemist tootmise, töötlemise, turustamise ja kolmandatest riikidest ühendusse toomise osas.

(2)

Kõnealuste eeskirjadega on lubatud kõrvaldada takistusi kauplemisel asjaomaste saadustega, aidates seeläbi kaasa siseturu loomisele ning tagades samas loomade tervise kaitse kõrge taseme.

(3)

Kõnealuste eeskirjade eesmärk on vältida loomsete saaduste turuleviimisest tulenevate loomahaiguste sissetoomist või levikut. Samuti sisaldavad eeskirjad ühissätteid eelkõige piirangute osas, mida kohaldatakse episootiliste haigustega nakatunud põllumajandusettevõttest või piirkonnast pärit toodete turuleviimise puhul, ning kohustuse osas töödelda piirangutega piirkondadest pärit tooteid haigusetekitajate hävitamiseks.

(4)

Kõnealused ühissätted tuleks ühtlustada, et kõrvaldada loomatervishoiu erieeskirjade vastuvõtmisel tekkinud võimalikud vastuolud. Niisugune ühtlustamine tagab ka loomatervishoiu erieeskirjade ühetaolise rakendamise kogu ühenduses ning muudab ühenduse õigusaktide ülesehituse läbipaistvamaks.

(5)

Kauplemiseks ettenähtud loomsete saaduste veterinaarkontrollid tuleb läbi viia vastavalt nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivile 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses sise- turu väljakujundamisega. ( 4 ) Direktiiv 89/662/EMÜ sisaldab kaitsemeetmeid, mida võib rakendada tõsise ohu korral loomade tervisele.

(6)

Kolmandatest riikidest imporditud tooted ei tohi kujutada tõsist ohtu ühenduse karja loomade tervisele.

(7)

Sel eesmärgil tuleks kehtestada kord episootiliste haiguste sissetoomise vältimiseks. Niisugune kord hõlmab kolmandate riikide loomade tervisliku seisundi korrapärast hindamist.

(8)

Samuti tuleb sätestada loomsete saaduste impordil kohaldatavate üld- või erieeskirjade või -kriteeriumide kehtestamise kord.

(9)

Kodukabiloomade liha ja sellest lihast või koos selle lihaga valmistatud toodete importi käsitlevad sätted sisalduvad juba nõukogu 12. detsembri 1972. aasta direktiivis 72/462/EMÜ terviseohutuse ja veterinaarkontrolli probleemide kohta veiste ja sigade ning värske liha impordil kolmandatest riikidest. ( 5 )

(10)

Liha ja lihatoodete impordi puhul kohaldatavat korda võib kasutada näidisena muude loomsete saaduste impordil.

(11)

Kolmandatest riikidest ühendusse imporditud loomsete saaduste veterinaarkontrollid tuleb läbi viia vastavalt nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivile 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted ( 6 ). Direktiiv 97/78/EÜ sisaldab kaitsemeetmeid, mida võib rakendada tõsise ohu korral loomade tervishoiule.

(12)

Tuleb arvesse võtta maailma loomatervishoiu organisatsiooni (OIE) poolt rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade vastuvõtmisel sätestatud juhendeid.

(13)

Loomatervishoidu käsitlevate sätete ühetaolise kohaldamise tagamiseks tuleb korraldada ühenduse kontrolle ja auditeid.

(14)

Käesoleva direktiiviga hõlmatud tooted on loetletud asutamislepingu I lisas.

(15)

Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise kord, ( 7 )

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesoleva direktiiviga sätestatakse loomatervishoiu üldeeskirjad, mis hõlmavad loomsete saaduste ja nendest saadud inimtoiduks ettenähtud toodete ühenduses tootmise, töötlemise ja turustamise kõiki etappe ning ühendusse toomist kolmandatest riikidest.

Need eeskirjad ei mõjuta direktiivide 89/662/EMÜ ja 97/78/EÜ ning I lisas loetletud direktiivide vastavaid sätteid.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse vajaduse korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) ( 8 ) ja direktiivi 97/78/EÜ määratlusi. Kasutatakse ka järgmisi mõisteid:

1.  tootmise, töötlemise ja turustamise kõik etapid – kõik loomsete toiduainete tootmisetapid, sealhulgas alates esmatootmisest ning lõpetades ladustamise, transpordi, müügi või tarnimisega lõpptarbijale;

2.  ühendusse toomine – kaupade toomine ühele direktiivi 97/78/EÜ I lisas loetletud territooriumile eesmärgiga suunata need nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) ( 9 ) artikli 4 lõike 16 punktides a–f osutatud tolliprotseduuridele;

3.  riiklik veterinaararst – veterinaararst, kellel on pädeva asutuse luba ettenähtud ülesannete piires tegutsemiseks;

4.  loomsed saadused – inimtoiduke ettenähtud, loomadelt saadud saadused ning nendest valmistatud tooted, sealhulgas elusloomad, kui nad on valmistatud kõnealuseks kasutuseks.I PEATÜKK

LOOMSETE SAADUSTE ÜHENDUSES TOOTMISE, TÖÖTLEMISE JA TURUSTAMISE KÕIKIDEL ETAPPIDEL KOHALDATAVAD LOOMATERVISHOIUNÕUDED

Artikkel 3

Loomatervishoiu üldnõuded

1.  Liikmesriigid võtavad vastavalt järgmistele sätetele meetmed tagamaks, et toidukäitlejad ei põhjusta loomsete saaduste ühenduses tootmise, töötlemise ja turustamise ühelgi etapil loomadele edasikanduvate haiguste levikut.

2.  Loomsed saadused peavad olema saadud loomadelt, kes vastavad asjakohastes ühenduse õigusaktides sätestatud loomatervishoiunõuetele.

3.  Loomsed saadused saadakse loomadelt:

a) kes ei ole pärit põllumajandusettevõttest, ettevõttest, piirkonnast või piirkonna osast, mille suhtes on vastavalt I lisas sätestatud eeskirjadele kohaldatud asjaomaste loomade ja toodete suhtes kohaldatavaid loomatervishoiuga seotud piiranguid;

b) kes liha ja lihatoodete puhul ei ole tapetud ettevõttes, milles tapmise või tootmisprotsessi ajal leidus punktis a osutatud eeskirjadega hõlmatud haigustesse nakatunud või nakkuskahtlusega loomi või niisuguste loomade rümpasid või osi, v.a juhul, kui nakkuskahtlus oli juba välistatud;

c) kes akvakultuurloomade puhul vastavad direktiivile 91/67/EMÜ. ( 10 )

Artikkel 4

Erandid

1.  Olenemata artiklist 3 ja tingimusel, et järgitakse I lisas osutatud tauditõrjemeetmeid, võivad liikmesriigid lubada niisuguste loomsete saaduste tootmist, töötlemist ja turustamist, mis on pärit piirkonnast või piirkonna osast, kus kohaldatakse loomatervishoiuga seotud piiranguid, kuid mis ei ole pärit nakatunud või nakkuskahtlusega põllumajandusettevõttest, tingimusel et:

i) saadused, mis on saadud, käideldud, transporditud ja ladustatud eraldi või erinevatel aegadel saadustest, mis vastavad kõigile loomatervishoiunõuetele, ja pädev asutus on heaks kiitnud väljaveo tingimused piirkonnast, mille suhtes kehtivad loomatervishoiuga seotud piirangud;

ii) saadused, mis peavad töötluse läbima, on selgelt identifitseeritud;

iii) saadused läbivad töötluse, mis võimaldab kõrvaldada asjaomased loomatervishoiuprobleemid; ning

iv) töötlemine viiakse läbi ettevõttes, mis on heaks kiidetud selles liikmesriigis, kus loomatervishoiuprobleem ilmnes.

Esimese lõigu nõudeid kohaldatakse vastavalt II lisale ja III lisa 1. osale või koos üksikasjalike eeskirjadega, mis võetakse vastu artikli 12 lõikes 2 osutatud korras.

2.  Artiklis 3 sätestatud tingimustele mittevastavaid akvakultuuritooteid lubatakse toota, töödelda ja turustada direktiivis 91/67/EMÜ sätestatud tingimustel ning vajaduse korral täiendavate tingimuste kohaselt, mis on vastu võetud artikli 12 lõikes 2 osutatud korras.

3.  Kui tervislik olukord võimaldab, võib teatavatel juhtudel lisaks sellele lubada erandeid artiklist 3 vastavalt artikli 12 lõikes 2 osutatud korrale. Niisugustel juhtudel võetakse arvesse:

a) asjaomaste liikide haiguste eriomadusi; ja

b) kõiki loomadele tehtavaid katseid ja nende suhtes võetavaid meetmeid.

Kui selliseid erandeid lubatakse, tuleb võtta meetmeid tagamaks, et kaitstuse tase loomahaiguste vastu mingil juhul ei väheneks. Seetõttu tuleb loomade tervise kaitse tagamiseks ühenduses võtta samas korras vastu kõik vajalikud meetmed.

Artikkel 5

Veterinaarsertifikaadid

1.  Liikmesriigid tagavad, et inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste kohta oleksid veterinaarsertifikaadid, kui:

 direktiivi 89/662/EMÜ artikli 9 alusel loomatervishoiuga seotud põhjustel vastuvõetud sätted nõuavad, et liikmesriigist pärit loomsete saadustega oleks kaasas veterinaarsertifikaat, või

 vastavalt artikli 4 lõikele 3 on lubatud erand.

2.  IV lisas sätestatud üldpõhimõtteid arvesse võttes võib artikli 12 lõikes 2 osutatud korras kehtestada üksikasjalikke rakenduseeskirju ja eelkõige selliste sertifikaatide näidiseid. Sertifikaadid võivad sisaldada üksikasju vastavalt muudele rahva tervise kaitset ja loomatervishoidu käsitlevatele ühenduse õigusaktidele.

Artikkel 6

Ametlikud veterinaarkontrollid

1.  Loomsete saaduste erieeskirju ning toiduainetele ja loomasöödale kohaldatavate kontrollide eeskirju sätestavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste vastuvõtmiseni tagavad liikmesriigid, et nende pädevad asutused viivad läbi ametlikke loomatervise kontrolle vastavalt käesolevale direktiivile, selle rakenduseeskirjadele ja kõigile käesoleva direktiivi kohaselt vastuvõetud loomsete saaduste kaitsemeetmetele. Üldjuhul tuleb kontrollid teha ette teatamata ja kooskõlas direktiivi 89/662/EMÜ sätetega.

2.  Loomsete saaduste hügieeni erieeskirju ning toiduainetele ja loomasöödale kohaldatavate kontrollide eeskirju sätestavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste vastuvõtmiseni ning kui on kindlaks tehtud loomatervishoiu eeskirjade rikkumine, võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed olukorra parandamiseks vastavalt direktiivi 89/662/EMÜ sätetele.

3.  Komisjoni eksperdid võivad koostöös liikmesriikide pädevate asutustega teha kohapealseid kontrolle, sh auditit, kui see on vajalik käesoleva direktiivi ühtseks kohaldamiseks. Liikmesriik, kelle territooriumil kontrollimine toimub, tagab ekspertidele nende ülesannete täitmiseks kogu vajaliku abi. Komisjon teavitab pädevaid asutusi kontrollide tulemustest.

Kui komisjoni auditi või kontrolli käigus tuvastatakse tõsine oht loomade tervisele, võtab asjaomane liikmesriik viivitamata kõik vajalikud meetmed loomade tervise kaitseks. Kui kõnealuseid meetmeid ei võeta või kui neid peetakse ebapiisavateks, võtab komisjon artikli 12 lõikes 2 osutatud korras vajalikud meetmed loomade tervise kaitseks ja teatab sellest liikmesriikidele.

4.  Käesoleva määruse rakenduseeskirjad, eelkõige riiklike ametiasutustega koostööd reguleerivad eeskirjad, võetakse vastu artikli 12 lõikes 2 sätestatud korras.II PEATÜKK

IMPORT KOLMANDATEST RIIKIDEST

Artikkel 7

Üldsätted

Liikmesriigid võtavad meetmed tagamaks, et inimtoiduks ettenähtud loomseid saadusi tuuakse kolmandatest riikidest sisse üksnes siis, kui need vastavad I peatüki nõuetele, mida kohaldatakse kõigil selliste toodete ühenduses toimuva tootmise, töötlemise ja turustamise etappidel, või kui need annavad samaväärseid loomade tervisega seotud tagatisi.

Artikkel 8

Vastavus ühenduse eeskirjadele

Selleks et tagada vastavus artiklis 7 sätestatud üldisele kohustusele, tuleb artikli 12 lõikes 2 osutatud korras kehtestada järgmine.

1. Loetelud kolmandatest riikidest või kolmandate riikide piirkondadest, millest on lubatud teatavate loomsete saaduste import. Kolmas riik kantakse kõnealusesse loetellu üksnes siis, kui selles riigis on läbi viidud ühenduse audit, mis näitab, et pädev veterinaarasutus esitab asjakohased tagatised ühenduse õigusaktidele vastavuse osas.

Kõnealuste loetelude koostamisel või ajakohastamisel võetakse eelkõige arvesse:

a) kolmanda riigi õigusakte;

b) pädeva veterinaarasutuse ja selle järelevalvetalituste korraldust kolmandas riigis, nende talituste volitusi, nende suhtes kohaldatavat järelevalvet ning nende käsutuses olevaid abinõusid, sh personali jõudlust, õigusaktide tõhusaks kohaldamiseks;

c) ühendusse importimiseks ettenähtud loomsete saaduste tootmisele, valmistamisele, käitlemisele, ladustamisele ja lähetamisele kohaldatud tegelikke loomatervishoiunõudeid;

d) kinnitusi, mille kolmanda riigi pädev veterinaarasutus saab anda asjakohastele loomatervishoiunõuetele vastavuse või samaväärsuse kohta;

e) kõiki kolmandast riigist pärit saaduse turustamise kogemusi ja läbiviidud impordikontrollide tulemusi;

f) ühenduse kontrollide ja/või kolmandas riigis läbiviidud auditite tulemusi, eelkõige pädevate asutuste korraliste hindamiste tulemusi või, kui komisjon nõuab, kolmanda riigi pädevate asutuste esitatud aruannet nende poolt läbiviidud kontrollide kohta;

g) kolmanda riigi eluskarja, koduloomade ja ulukite tervislikku seisundit, võttes eriti arvesse eksootilisi loomahaigusi ja riigi üldise tervisliku olukorra kõiki aspekte, mis võiksid ohustada inimeste ja loomade tervist ühenduses;

h) korrapära, kiirust ja täpsust, millega kolmas riik esitab teavet oma territooriumil ilmnenud nakkuslike loomahaiguste kohta, eelkõige maailma loomatervishoiu organisatsiooni (OIE) poolt loetletud teatamiskohustuslike loomataudide kohta, või akvakultuurloomade puhul OIE akvakultuuri loomatervishoiu eeskirjas loetletud teatamiskohustuslike loomataudide kohta;

i) kolmandas riigis kehtivaid eeskirju nakkuslike loomahaiguste vältimise ja tõrje kohta ning nende rakendamist, sealhulgas teistest riikidest importimise eeskirju.

2. Komisjon korraldab, et kõigi vastavalt käesolevale artiklile koostatud või ajakohastatud loetelude ajakohased versioonid oleksid üldsusele kättesaadavad. Vastavalt käesolevale artiklile koostatud loetelusid võib kombineerida teiste loeteludega, mis on koostatud loomade ja inimeste tervise kaitseks ning võivad sisaldada ka terviseohutuse sertifikaatide näidiseid.

3. Päritolureeglid loomsete saaduste ja loomade jaoks, kellelt need saadused on saadud, kehtestatakse artikli 12 lõikes 2 osutatud korras.

4. Impordi eritingimused iga kolmanda riigi või kolmandate riikide rühma jaoks, võttes arvesse loomade tervislikku seisundit asjaomases kolmandas riigis või kolmandates riikides, kehtestatakse artikli 12 lõikes 2 osutatud korras.

5. Vajadusel võib artikli 12 lõikes 2 osutatud korras kehtestada:

 käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad,

 kriteeriumid kolmandate riikide ja nende piirkondade liigitamiseks seoses loomataudidega, ning

 erieeskirjad ühendusse toomise viiside või teatavate toodete osas, nagu näiteks toodete ühendusse toomine reisijate poolt või kaubanäidiste sissetoomine.

Artikkel 9

Dokumendid

1.  IV lisas sätestatud nõuetele vastav veterinaarsertifikaat esitatakse koos loomsete saaduste partiiga selle ühendusse sisenemisel.

2.  Veterinaarsertifikaat tõendab, et tooted vastavad:

a) käesoleva direktiivi ning ühenduse õigusaktide alusel selliste toodete jaoks sätestatud loomatervishoiunõuetele või nende nõuetega samaväärsetele sätetele; ja

b) kõigile artikli 12 lõikes 2 osutatud korras kehtestatud impordi eritingimustele.

3.  Dokumendid võivad sisaldada üksikasju vastavalt muudele rahva tervist ja loomade tervist käsitlevatele ühenduse õigusaktidele.

4.  Artikli 12 lõikes 2 osutatud korras võib:

a) ette näha sätted elektrooniliste dokumentide kasutamiseks;

b) koostada näidisdokumente;

c) kehtestada transiitvedude eeskirju ja sertifikaate.

Artikkel 10

Ühenduse kontrollid ja auditid

1.  Komisjoni eksperdid võivad kolmandates riikides läbi viia käesoleva direktiiviga hõlmatud ühenduse kontrolle ja/või auditeid, et kontrollida vastavust ühenduse loomatervishoiu eeskirjadele või samaväärsust nendega. Komisjoni ekspertidega võivad kaasas olla eksperdid liikmesriikidest, kellel on komisjoni otsusega lubatud niisuguseid kontrolle ja/või auditeid läbi viia.

2.  Lõikes 1 osutatud kontrolle ja/või auditeid kolmandates riikides tehakse ühenduse nimel ja komisjon kannab sellega seoses tekkivad kulud.

3.  Lõikes 1 osutatud kontrollide ja/või auditite läbiviimise korra kolmandates riikides võib kehtestada või seda muuta artikli 12 lõikes 2 osutatud korras.

4.  Kui ühenduse kontrolli või auditi käigus tuvastatakse tõsine oht loomade tervisele,võtab komisjon viivitamata loomade tervise kaitseks vajalikud meetmed vastavalt direktiivi 97/78/EÜ artiklile 22 ja teatab sellest liikmesriikidele.III PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 11

Tehniliste lisade ajakohastamine

Käesoleva direktiivi lisasid võib muuta artikli 12 lõikes 2 osutatud korras, võttes eelkõige arvesse:

i) teaduslikke arvamusi ja teaduslikult põhjendatud teadmisi, eelkõige seoses uute riskianalüüsidega;

ii) tehnika arengut; ja

iii) loomade tervisega seotud ohutuseesmärkide seadmist.

Artikkel 12

Komiteemenetlus

1.  Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 kohaseks tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3.  Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 13

Üleminekusätted

1.  Alates artikli 14 lõikes 1 nimetatud kuupäevast kaotavad V lisas loetletud direktiividega sätestatud loomatervishoiu eeskirjad kehtivuse.

2.  Nende sätete alusel vastuvõetud rakenduseeskirjad jäävad jõusse, kuni need asendatakse käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud sama toimega eeskirjadega.

3.  Üleminekumeetmed võib sätestada artikli 12 lõikes 2 osutatud korras.

Artikkel 14

1.  Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid 1. jaanuariks 2005. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 15

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 16

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
I LISALoomsete saadustega kauplemisel olulised haigused, mille suhtes on võetud tauditõrjemeetmed ühenduse õigusaktide alusel

HAIGUS

DIREKTIIV

Sigade klassikaline katk

Nõukogu direktiiv 2001/89/EÜ ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks

Sigade aafrika katk

Nõukogu direktiiv 2002/60/EÜ, millega kehtestatakse erisätted sigade aafrika katku tõrjeks

Suu- ja sõrataud

Nõukogu direktiiv 85/511/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed suu- ja sõrataudi tõrjeks

Klassikaline lindude katk

Nõukogu direktiiv 92/40/EMÜ, millega kehtestatakse klassikalise lindude katku tõrjemeetmed

Newcastle’i haigus

Nõukogu direktiiv 92/66/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle’i haiguse tõrjeks

Veiste katk

Lammaste ja kitsede katk

Sigade vesikulaarhaigus

Nõukogu direktiiv 92/119/EMÜ, millega kehtestatakse üldised ühenduse meetmed teatavate loomahaiguste tõrjeks ja erimeetmed seoses sigade vesikulaarhaigusega

Akvakultuurloomade haigused

Nõukogu direktiiv 91/67/EMÜ, mis käsitleb loomatervishoiunõudeid akvakultuuriloomade ja -toodete turuleviimise suhtes

Nõukogu direktiiv 93/53/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse miinimummeetmed teatavate kalahaiguste tõrjeks

Nõukogu direktiiv 95/70/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse miinimummeetmed kahepoolmeliste karploomade teatavate haiguste tõrjeks
II LISA

Spetsiaalne tunnusmärk lihale, mis pärineb piirkonnast või piirkonna osast, mis ei vasta kõigile asjakohastele loomatervishoiunõuetele

1.

Värske liha tervisemärgil peab olema diagonaalne rist, mis koosneb kahest templi keskkohta läbivast sirgest joonest ja võimaldab lugeda märgile kirjutatud teavet.

2.

Lõikes 1 nimetatud märgi tegemiseks võib kasutada ka 6,5 cm laiust ja 4,5 cm kõrgust ühekordset ovaalset templit; märgil peab selgelt loetavate tähtedega olema järgmine teave:

 ülemises osas liikmesriigi nimi või ISO-kood suurtähtedega: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, ►M1  HR ◄ , IE, IT, LU, NL, PZ, SE a UK,

 keskel tapamaja veterinaarloa number,

 alumises osas üks järgmine esitähtede kombinatsioon: CE, EC, EF, EG, EK , EY või ►M1  EZ ◄ ,

 kaks sirget joont, mis ristuvad templi keskkohas nii, et ei varja märgile kirjutatud teavet.

Tähtede kõrgus peab olema vähemalt 0,8 cm ja numbrite kõrgus vähemalt 1 cm.

Templil peab olema ka teave, mille põhjal saab kindlaks teha liha kontrollinud veterinaararsti.

Märk tuleb lihale kanda loomatervishoiunõuete täitmist kontrolliva ametliku veterinaararsti otsese järelevalve all.

▼M2
III LISA

Töötlemine teatavate liha ja piimaga seonduvate loomatervishoiu ohtude kõrvaldamiseksLIHA

Töötlemine (1)

Haigus

Suu- ja sõrataud

Sigade klassikaline katk

Sigade vesikulaarhaigus

Sigade Aafrika katk

Veiste katk

Newcastle’i haigus

Klassikaline lindude katk

Väikemäletsejaliste katk

a)  Kuumtöötlemine hermeetiliselt suletud mahutis, mille F0 väärtus on vähemalt 3,00 (2)

+

+

+

+

+

+

+

+

b)  Kuumtöötlemine liha sisetemperatuuril vähemalt 70 °C

+

+

+

0

+

+

+

+

ba)  Eelnevalt konditustatud ja rasvatustatud liha põhjalik kuumutamine selliselt, et liha sisetemperatuur oleks vähemalt 70 °C vähemalt 30 minuti vältel.

+

0

0

0

0

0

0

0

c)  Kuumtöötlemine liha sisetemperatuuril vähemalt 80 °C

+

+

+

+

+

+

+

+

d)  Kuumtöötlemine hermeetiliselt suletud mahutis vähemalt 60 °C juures vähemalt 4 tundi, kusjuures 30 minuti jooksul peab liha sisetemperatuur olema vähemalt 70 °C

+

+

+

+

+

+

e)  Kondita liha looduslik kääritamine ja laagerdamine vähemalt üheksa kuud, mille tulemuseks on järgmised omadused: Aw väärtus kuni 0,93 või pH-väärtus kuni 6,0

+

+

+

+

+

0

0

0

f)  Sama töötlus nagu punktis e, kuigi liha võib olla kondiga (1)

+

+

+

0

0

0

0

0

g)  Salaami: töötlemine vastavalt kriteeriumidele, mis on määratletud artikli 12 lõike 2 korras asjakohase teaduskomitee arvamuse kohaselt

+

+

+

0

+

0

0

0

h)  Tagaosad ja seljatükid: töötlemine, mis hõlmab looduslikku kääritamist ja laagerdamist vähemalt 190 päeva tagaosade ja 140 päeva seljatükkide puhul

0

0

0

+

0

0

0

0

i)  Kuumtöötlemine, millega tagatakse vähemalt 65 °C liha sisetemperatuur nii pikaks ajaks, kui on vaja, et saavutada pastöriseerimisväärtus (pv), mis on vähemalt 40

+

0

0

0

0

0

0

+PIIM

Töötlemine (1)

Haigus

Suu- ja sõrataud

Sigade klassikaline katk

Sigade vesikulaarhaigus

Sigade Aafrika katk

Veiste katk

Newcastle’i haigus

Klassikaline lindude katk

Väikemäletsejaliste katk

PIIM ja piimatooted (sh koor), ette nähtud inimtoiduks

 
 
 
 
 
 
 
 

a)  Kõrgkuumutamine (UHT)

(UHT = miinimumtöötlus vähemalt 1 sekund 132 °C juures)

+

0

0

0

0

0

0

0

b)  Kui piima pH on alla 7,0, tavaline töötlus kõrgtemperatuuril – lühiajaline pastöriseerimine (HTST)

+

0

0

0

0

0

0

0

c)  Kui piima pH on 7,0 või rohkem – kahekordne HTST

+

0

0

0

0

0

0

0

(1)   Ristsaastumise ärahoidmiseks tuleb võtta kõik vajalikud meetmed.

(2)   F0 on välja arvutatud surmav toime bakterieostele. F0 väärtus 3,00 tähendab, et toote kõige külmemat punkti on piisavalt kuumutatud, et saavutada sama surmav toime nagu 121 °C (250 °F) juures kolmeminutilise kiire kuumutamise ja jahutamise vältel.

▼B
IV LISA

Sertifitseerimise üldpõhimõtted

1. Lähtekoha pädeva asutuse esindaja, kes annab välja loomsete saaduste partiiga kaasas oleva sertifikaadi, peab sertifikaadi allkirjastama ja tagama, et sellel oleks ametlik tempel. Kui sertifikaat koosneb rohkem kui ühest lehest, kohaldatakse seda nõuet iga lehe suhtes.

2. Sertifikaadid peavad olema koostatud sihtliikmesriigi keeles või -keeltes ning selle liikmesriigi keeles, kus toimub tollikontroll, või neil peab kaasas olema kinnitatud tõlge nimetatud keelde või keeltesse. Liikmesriik võib siiski nõustuda ka mõne muu ametliku ühenduse keele kasutamisega kui tema oma keel.

3. Ühendusse sisenemisel peab partiiga kaasas olema sertifikaadi originaaleksemplar.

4. Sertifikaadid peavad koosnema:

a) ühest lehest; või

b) kahest või enamast leheküljest, mis on ühe jagamatu lehe osad; või

c) järjestikustest lehekülgedest, mis on nummerdatud nii, et see näitab kindlat lehekülge kogu järjestuses (näiteks 2/4).

5. Sertifikaatidel peab olema kordumatu identifitseerimisnumber. Kui sertifikaat koosneb järjestikustest lehekülgedest, peab see number olema igal leheküljel.

6. Sertifikaat peab olema välja antud enne, kui partii, mille juurde sertifikaat kuulub, lahkub lähteriigi pädeva asutuse kontrolli alt.
V LISA

1. Nõukogu 12. detsembri 1972. aasta direktiiv 72/461/EMÜ ühendusesisest värske lihaga kauplemist mõjutavate tervishoiuprobleemide kohta, ( 13 ) viimati muudetud Austria, Soome ja Rootsi ühinemisaktiga.

2. Nõukogu 22. jaanuari 1980. aasta direktiiv 80/215/EMÜ ühendusesisest lihatoodetega kauplemist mõjutavate tervishoiuprobleemide kohta, ( 14 ) viimati muudetud Austria, Soome ja Rootsi ühinemisaktiga.

3. Nõukogu 26. juuni 1991. aasta direktiiv 91/494/EMÜ värske linnuliha ühendusesist kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, ( 15 ) viimati muudetud direktiiviga 93/121/EÜ.

4. Nõukogu 27. novembri 1990 aasta direktiiv 91/495/EMÜ, mis käsitleb küülikuliha ja tehistingimustes peetavate ulukite liha tootmist ja turuleviimist mõjutavaid terviseohutuse ja loomade tervishoiu probleeme, ( 16 ) viimati muudetud Austria, Soome ja Rootsi ühinemisaktiga.

5. Nõukogu 16. juuni 1992. aasta direktiiv 92/45/EMÜ looduslike ulukite tapmise ja looduslike ulukite liha turuleviimisega seotud terviseohutuse ja loomade tervishoiu probleemide kohta, ( 17 ) viimati muudetud direktiiviga 97/79/EÜ.

6. Nõukogu 16. juuni 1992. aasta direktiiv 92/46/EMÜ, milles sätestatakse toorpiima, kuumtöödeldud piima ja piimapõhiste toodete tootmise ja turuleviimise tervishoiueeskirjad. ( 18 )

7. Nõukogu 14. detsembri 1994. aasta direktiiv 94/65/EÜ, milles sätestatakse hakkliha ja lihavalmististe tootmise ja turuleviimise nõuded. ( 19 )( 1 ) EÜT C 365 E, 19.12.2000.

( 2 ) Euroopa Parlamendi 15. mai 2002. aasta arvamus.

( 3 ) Majandus- ja sotsiaalkomitee 28. märtsi 2001. aasta arvamus.

( 4 ) EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 92/118/EMÜ (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49).

( 5 ) EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1452/2001 (EÜT L 198, 21.7.2001, lk 11).

( 6 ) EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

( 7 ) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

( 8 ) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

( 9 ) EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2700/2000 (EÜT L 311, 12.12.2000, lk 17).

( 10 ) EÜT L 46, 19.2.1991, lk 1.

( 11 ) Ristsaastumise ärahoidmiseks tuleb võtta kõik vajalikud meetmed.

( 12 ) F0 on välja arvutatud surmav toime bakterieostele. F0 väärtus 3,00 tähendab, et toote kõige külmemat punkti on piisavalt kuumutatud, et saavutada sama surmav toime nagu 121 °C (250 °F) juures kolmeminutilise kiire kuumutamise ja jahutamise vältel.

( 13 ) EÜT L 302, 31.12.1972, lk 24.

( 14 ) EÜT L 47, 21.2.1980, lk 4.

( 15 ) EÜT L 268, 24.9.1991, lk 35.

( 16 ) EÜT L 268, 24.9.1991, lk 41.

( 17 ) EÜT L 268, 14.9.1992, lk 35.

( 18 ) EÜT L 268, 14.9.1992, lk 1.

( 19 ) EÜT L 368, 31.12.1994, lk 10.

Top