Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C(2019)1815

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) …/…, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1369 seoses otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete energiamärgistusega

C/2019/1815 final

SELETUSKIRI

1.DELEGEERITUD ÕIGUSAKTI TAUST

Ettepaneku õiguslik ja poliitiline taust

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/1369 1 (edaspidi „energiamärgistuse raammäärus“) on sätestatud raamistik energiamõjuga toodete energiamärgistuse nõuete kohta ELi tasandil. Energiamärgistus on ELi oluline poliitikavahend tarbijate teavitamiseks siseturule lastud energiamõjuga toodete energiatõhususest ja muudest keskkonnaaspektidest. Energiamärgist tunnustab ja kasutab 85 % eurooplastest 2 .

Komisjoni teatises COM(2016) 773 final 3 (ökodisaini tööplaan aastateks 2016–2019) on esitatud loetelu toodetest, mida peetakse rakendusmeetmete võtmisel esmatähtsaks ja mis valitakse välja lähtuvalt nende potentsiaalist vähendada kulutõhusalt kasvuhoonegaaside heidet; valimisprotsess on täiesti läbipaistev ja selle tulemusena koostatakse tööplaanid, milles tuuakse esile rakendusmeetmete väljatöötamisega seotud prioriteedid. Ökodisaini tööplaanis aastateks 2016–2019 käsitletakse otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmeid esmatähtsa rühmana, millega seoses on tööd alustatud.

Lisaks näitavad mitu uut poliitikaalgatust, et nii ökodisaini kui ka energiamärgistuse meetmed on tähtsad ka laiemas poliitilises kontekstis. Kõnealused tähtsamad algatused on järgmised:

komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ja Euroopa Investeerimispangale COM(2015) 80 final 4 (energialiidu raamstrateegia), milles kutsutakse üles kujundama jätkusuutlikku, vähe süsihappegaasiheidet tekitavat ja kliimasõbralikku majandust;

Pariisi kokkulepe, 5 millega kutsutakse üles tegema uusi jõupingutusi süsihappegaasiheite vähendamiseks;

õhusaaste vähendamist käsitlev Göteborgi portokoll 6 ;

komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele COM(2015) 614 final 7  (ELi ringmajanduse tegevuskava), milles rõhutatakse parandatavuse, ringlussevõetavuse ja vastupidavuse tähtsust ökodisainis;

heitkogustega kauplemise süsteem 8  (HKS), kasvuhoonegaaside heite kulutõhusaks vähendamiseks. Kasvuhoonegaase mõjutab kaudselt ka elektrienergiat tarbivate toodete energiatarbimine, mis on ökodisaini ja energiamärgistuse poliitika valdkonda kuuluv teema;

komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule COM(2014) 330 final 9 (energiajulgeoleku strateegia), mille eesmärk on tagada püsiv ja katkematu energiavarustus.

Üldine taust

Ökodisain koos energiamärgistuse õigusraamistikuga kujutab endast tõuke ja tõmbe turumehhanismi, mille eesmärk on vähendada CO2 heidet, mõjutades olulisel määral valikuid, mida tarbijad energiat tarbivate toodete ostmisel teevad.

Nende kahe poliitikaraamistiku eesmärk on aidata turule suunata tooteid, mis teeksid sama töö viiendiku võrra väiksema energiakuluga. 2020. aastaks hoitakse ELis energiatõhususe märgiste ja ökodisaini nõuete abil prognoosi kohaselt kokku ligikaudu 165 miljonit naftaekvivalenttonni, mis on ligikaudu võrdne Itaalia aastase primaarenergia tarbimisega. Suhtelises arvestuses tähendab see potentsiaalset energiasäästu umbes 9 % kogu ELi energiatarbimisest ja CO2 heite potentsiaalset vähenemist 7 % võrra. Prognoosi kohaselt kasvab kokkuhoid 2030. aastaks 15 %ni kogu ELi energiatarbimisest ja 11 %ni CO2 heitest.

Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed (nt poekülmikud, joogijahutid, väikesed jäätisekülmikud, jäätise annustamise külmletid ja müügiautomaadid) on väga olulised toiduainete kvaliteedi tagamiseks liidu toidutarneahelas ning tarbijate varustamiseks muude mitteriknevate toiduainetega, nt jookidega, mida tarbitakse tavaliselt ümbritsevast temperatuurist madalamal temperatuuril. Sellised seadmed aga tarbivad palju energiat ja tekitavad märkimisväärses koguses kasvuhoonegaase – EL 28 riikides on selliste seadmete aastane energiatarbimine ligikaudu 65 TWh, mis moodustab u 0,46 % ELi lõppenergia kogutarbimisest.

Kõnealuse tooterühmaga seotud tööd alustati aastatel 2004–2005. Tööstuslike jahutus-külmutusseadmete ökodisaini käsitlevas esimeses ettevalmistavas uuringus, mis toimus 2007. aastal, tehti kindlaks otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete asjaomased keskkonnaaspektid ning analüüsiti tööstuslike jahutus-külmutusseadmete kasutamisega seotud õiguslikke, tehnilisi, keskkonnaalaseid, majanduslikke ja kaubanduslikke aspekte. Uuringu tulemusena selgus, et on olemas märkimisväärne energiasäästu potentsiaal. Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) ajakohastas ettevalmistavat uuringut 2013.–2014. aastal.

Kõnealune ettevalmistav uuring ja selle ajakohastatud variant kinnitasid, et energiatarbimist on võimalik kulutõhusalt vähendada. Seepärast on käesoleva ettepaneku eesmärgid järgmised:

võtta kasutusele tööstuslike külmikute energiamärgis, et võimaldada otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmeid ostvatel tarbijatel teha piisavalt ja selgelt vahet turul saadaolevatel seadmetel;

pakkuda tootjatele stiimuleid energiatõhusate ja kliimasõbralike tehniliste lahenduste ja toodete edasiarendamiseks ning nende turustamiseks;

võimaldada kokkuhoidu lõppkasutajate jaoks;

vähendada tööstuslike külmikute keskmist energiatarbimist ja samuti kasvuhoonegaaside heidet, mis tööstuslike külmikute puhul on peamiselt seotud energiatarbimisega, kuid samuti külmaaine pihkumisega;

tugevdada ELi tööstuse konkurentsivõimet ja selle juhtrolli kõrge kvaliteediga toodete tootjana;

edendada energiatõhusust kui energiavarustuskindluse tagamise viisi liidu eesmärgi saavutamiseks, mis seisneb ELi energiatarbimise vähendamises 32,5 % 2030. aastaks; selleks edendatakse otsese müügifunktsiooniga energiatõhusate jahutus-külmutusseadmete turuleviimist energiamärgise kasutuselevõtu kaudu (koos kavandatud ökodisaininõuete rakendamisega);

rakendada konkreetsed olelusringi lõppu käsitlevad nõuded, mis hõlbustavad külmikute lahtivõtmist ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/19/EL 10  (elektroonikaromude direktiiv) eesmärkide täitmist.

Kooskõla poliitikavaldkonnas praegu kehtivate õigusnormidega

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1060/2010 11 kohaldamisalasse kuuluvad kodumajapidamistes kasutatavad jahutus-külmutusseadmed. Neid jahutus-külmutusseadmeid kasutatakse peamiselt kodumajapidamistes. Seda määrust vaadatakse praegu läbi. Läbivaatamise ettepaneku kohaselt jäetakse määruse kohaldamisalast välja otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed, mis tähendab, et kattuvaid nõudeid ei kehtestata.

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/1094 12 kohaldamisalasse kuuluvad tööstuslikud külmsäilitusseadmed ja kiirjahutuskapid. Need on tööstuslikes keskkondades (nt restoranides) kasutatavad külmutusseadmed, mis ei ole siiski ette nähtud toodete väljapanekuks või tarbijatele juurdepääsu võimaldamiseks. Käesolevas ettepanekus on kohaldamisalast välja jäetud tooted, mis kuuluvad tööstuslike jahutus-külmutusseadmete ökodisainimääruse kohaldamisalasse, seega ei esine nõuete kattumist.

Komponentide energiamärgistuse määrused – lisaks lõpptoodete energiamärgistuse määrustele võiks energiamärgistuse nõudeid kohaldada ka otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete komponentide suhtes. Praegu on reguleeritud ühe komponendi – lampide – energiamärgistus (komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 874/2012 13 ).

Kooskõla muude liidu tegevuspõhimõtetega

Ei ole kindlaks tehtud ELi õigusakte, mis käsitleksid tööstuslike jahutus-külmutusseadmete energiatarbimise valdkonda. Tööstuslike jahutus-külmutusseadmete suhtes kohaldatakse mehaanilise ja elektrilise ohutuse valdkonnas asjakohaseid liidu õigusakte ja standardeid. Järgmised õigusaktid kuuluvad tööstuslike jahutus-külmutustoodete keskkonnaaspekte käsitlevate muude õigusaktide hulka.

Elektroonikaromude direktiivis on sätestatud nõuded nt elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kordus- ja taaskasutamise kohta, et vähendada elektri- ja elektroonikaromude tekkest ja käitlemisest ning ressursikasutusest põhjustatud kahjulikku keskkonnamõju. Elektroonikaromude direktiivi kohaldatakse vahetult otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete suhtes. Ökodisaini rakendusmeetmed võivad täiendada elektroonikaromude direktiivi rakendamist, kui nendega lisatakse nt materjalitõhususe meetmeid, aidates sellega vähendada jäätmete teket, ning juhiseid kooste ja lahtivõtmise kohta, aidates ka sellega vähendada jäätmete teket jne.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2011/65/EL 14 (ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv) on piiratud elektri- ja elektroonikaseadmetes leiduva kuue ohtliku aine ja nelja ftalaadi kasutamine. Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiivi ei kohaldata vahetult otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete suhtes, kuid eeldatakse, et nendes seadmetes sisalduv elektroonika on kõnealuse direktiiviga kooskõlas, sest tarnijad rakendavad direktiivi seoses oma üldise tootevalikuga. See ei põhjusta käesoleva ettepanekuga nõuete kattuvust.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 517/2014 15 (fluoritud kasvuhoonegaaside määrus) piiratakse fluoritud kasvuhoonegaaside, sealhulgas fluorosüsivesinike heidet. Fluoritud kasvuhoonegaaside määrust kohaldatakse otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete suhtes. On otsustatud, et käesolevasse ettepanekusse ei lisata nõudeid gaasiliste külmaainete kohta, seega ei kehtestata kattuvaid nõudeid.

ELi heitkogustega kauplemise süsteemis (HKS) 16 on seatud piirmäär teatavate seadmetest eralduvate kasvuhoonegaaside üldkogusele. Piirmäära vähendatakse aja jooksul, et koguheide väheneks. Piirmäära piires ettevõtjad saavad või ostavad endale lubatud heitkoguse ühikuid, millega nad saavad kaubelda. Ettevõtjad võivad osta piiratud koguses ka rahvusvahelisi ühikuid. Heitkogustega kauplemise süsteemi ei rakendata vahetult otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete suhtes, vaid elektritootmise suhtes. Selle tulemusel kas alanevad hinnad ELi heitkogustega kauplemise süsteemis (millega võib kaasneda elektrihindade alanemine) või kahaneb vajadus vähendada heitkoguseid ELi heitkogustega kauplemise süsteemis (väiksemad taastuvenergia eesmärgid või väiksem vajadus vähendada tööstuses tekkivat süsihappegaasiheidet).

2.Õiguslik alus, subsidiaarsus ja proportsionaalsus

Õiguslik alus

Kavandatav määrus on delegeeritud meede, mis on vastu võetud määruse (EL) 2017/1369, eelkõige selle artiklite 11 ja 16 kohaselt. Ökodisaini raamdirektiivi ja energiamärgistuse raammääruse kaudu ELi tasandil tegutsemise õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) 17 artiklid 114 ja 194. Artiklis 114 käsitletakse siseturu rajamist ja selle toimimist, artiklis 194 aga käsitletakse muu hulgas ELi eesmärki siseturu rajamise ja toimimise raames ning pidades silmas vajadust säilitada ja parandada keskkonda, nimelt tagada liidus energiavarustuskindlus ning edendada energia tõhusat kasutamist ja säästmist ning uute ja taastuvate energiaallikate väljaarendamist.

Subsidiaarsus (ainupädevusse mittekuuluva valdkonna puhul)

Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmeid käsitlevate energiamärgistuse meetmete vastuvõtmine liikmesriikide õigusaktidega takistaks kaupade vaba liikumist liidus. Seega peab selliste meetmete sisu olema kogu liidus sama. Seepärast on subsidiaarsuse põhimõtte 18 kohaselt vaja võtta kõnealused meetmed vastu liidu tasandil.

Nõuandefoorumi koosolekul 2. juulil 2014 avaldasid liikmesriigid laialdast toetust kogu ELi hõlmavate rakendusmeetmete võtmisele seoses otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmetega. EL piirdub üksnes õigusraamistiku kehtestamisega. Teatavates valdkondades, st turujärelevalve ja turuseire puhul, ei ole ELi meetmeid eesmärkide saavutamiseks vaja, sest kõnealuseid kohustusi täidavad energiamärgistuse raamdirektiivi kohaselt liikmesriigid.

Proportsionaalsus

Energiamärgistuse raammääruse artikli 16 lõikesse 2 on lõimitud proportsionaalsuse ja olulisuse katse – nimelt on selles sätestatud, et delegeeritud õigusaktides tuleb täpsustada tooted, mis vastavad järgmistele kriteeriumidele:

(a)tooterühmal peab olema märkimisväärne potentsiaal säästa energiat ja asjakohasel juhul muid olulisi ressursse;

(b)tooterühma siseselt peavad samaväärse funktsiooniga mudelite asjakohased tõhususnäitajad olema väga erinevad;

(c)tooterühmal ei tohi olla kahjulikku mõju seoses taskukohasuse ja olelusringi kuludega;

(d)energiamärgistuse nõuete kehtestamisega tooterühma kohta ei tohi märkimisväärselt kahjustada toodete töökindlust.

Ettepaneku hindamisel käsitleti selliseid nõudeid mõjuhinnangus. Mõjuhinnangust järeldus, et ettepanek vastab nendele nõuetele ning täidab eesmärke, mida on kirjeldatud käesoleva seletuskirja 1. osas. Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev meede kaugemale sellest, mis on vajalik, et saavutada eesmärk kehtestada otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmetele ühtlustatud energiamärgistuse nõuded.

Kavandatud meetme kokkuvõte

Ajavahemikel 2008–2009 ja 2014–2015 koostati kaks mõjuhinnangut. Õiguskontrollikomitee andis 7. juulil 2015 märkustega positiivse arvamuse. Hinnati erinevaid energiatõhususe tasemeid käsitlevaid variante, mis olid teise uuringu puhul järgmised:

(a)praeguste suundumuste jätkumine ning kõigi muude ELi tasandi poliitika- ja muude meetmete eeldatav rakendamine ka edaspidi;

(b)vabatahtlik kokkulepe;

(c)üksnes kohustuslikud ökodisaini nõuded;

(d)üksnes kohustuslikud energiamärgistuse nõuded;

(e)kohustuslikud ökodisaini ja energiamärgistuse nõuded, mis jõustuvad kolmes järjest rangemate nõuetega etapis;

(f)kohustuslikud ökodisaini ja energiamärgistuse nõuded, mis jõustuvad kahes järjest rangemate nõuetega etapis.

Arvestades mõjuhinnangu valmimise ja talitustevahelise konsultatsiooni vahelise perioodi pikkust, kontrolliti mõjuhinnangus välja pakutud nõudeid ja ajakohastati neid vajaduse korral; ajakohastamine, mis toimus koostöös Teadusuuringute Ühiskeskusega, lähtus otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmeid käsitlevatest 2017. aasta andmetest, mis põhinesid tööstussektori sisendil.

Eelisvariandiks valiti stsenaarium, kus kehtestatakse energiatõhususe nõuded kahes etapis ja võetakse kasutusele energiamärgis. Aastaks 2030 peaks selle variandi korral saavutatama järgmised tulemused:

aastane elektrienergia kokkuhoid 19 TWh (primaarenergia põhjal 48 TWh/a) ja kasvuhoonegaaside heite vähendamine 7,4 miljoni CO2 ekvivalenttonni aastas;

lõppkasutajate aastakulu vähenemine 2,9 miljardit eurot ja täiendav äritulu 0,4 miljardit eurot aastas;

kooskõla tehnika arenguga ja üleilmsete vähima energiatõhususe nõuetega teistes riikides;

ELi tööstuse konkurentsivõime suurenemine ja selle juhtiva koha tugevnemine kõrge kvaliteediga toodete tootjana;

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kaitsmine.

Energiamärgis

Kui kodumajapidamises kasutatavaid jahutus-külmutusseadmeid ja tööstuslikke külmsäilitusseadmeid käsitletakse energiamärgistuse määrustes, siis otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete puhul see nii ei ole. Kuigi tegu on ettevõtjalt ettevõtjale müüdavate toodetega, saaks energiamärgistuse abil edastada teavet hankeosakondadele, mis võiksid ostukaalutlustes lähtuda energiatarbimisest. Lisaks ei piisaks ainuüksi miinimumnõuetest selleks, et suurendada turul ustega seadmete populaarsust, mis oleks üks kõige kulutõhusamaid meetmeid energiatõhususe suurendamiseks. Seepärast tehakse ettepanek täiendada ökodisaini nõudeid energiamärgisega.

Energiamärgist käsitlevat ettepanekut hakatakse kohaldama alates 1. septembrist 2020. Energiatõhususe klassid on esitatud alljärgnevas tabelis. Energiatõhususe klasside kehtestamise eesmärk oli leida selline andmepunktide jaotus, mis vastaks normaaljaotusele energiatõhususe klasside järgi. Eeldatavasti jääb klass A 2020. aastal tühjaks. See on kooskõlas energiamärgistuse raammäärusega.

Ettepanekus on loetletud näitajad ja muu teave, mis tuleb sisestada eelkõige

määruse (EL) 2017/1369 kohaselt loodud toodete andmebaasi avalikku ossa (selle osa võib trükkida tootekirjeldusena);

määruse (EL) 2017/1369 kohaselt loodud toodete andmebaasi nõuetele vastavuse ossa (see on tehnilise dokumentatsiooni osa).

Toodete andmebaasi sisestatavate näitajate loetellu kuuluvad nii teave, mis on rangelt seotud energiamärgise ja selle kontrolliga, kui ka kogu teave, mis võib olla kasulik lõppkasutajatele ning mille abil turujärelevalveasutused võivad kontrollida vastavust praegu koostatavale valgusallikate ökodisaini määrusele.

Komisjoni kava kohaselt tuleks käesolevat õigusakti kohaldada alates samast kuupäevast kui ökodisaini õigusakti, mida praegu koostatakse.

Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete energiatõhususe klassid

Energiatõhususe klass

Energiatõhususindeks (EEI)

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

3.Järelhindamise, sidusrühmadega konsulteerimise ja mõju hindamise tulemused

Konsulteerimine huvitatud isikutega

Ettevalmistavate uuringute käigus ning enne ja pärast kahte nõuandefoorumi koosolekut konsulteeriti põhjalikult sidusrühmadega. Lisaks küsiti sidusrühmadega konsulteerimise käigus nõu välisekspertidelt ja saadud nõuandeid analüüsiti.

Ettevalmistav uuring põhines energiamõjuga toodete ökodisaini metoodikal 19 .

Uuring hõlmas otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmeid (tööstuslikud külmikud ja sügavkülmikud) ning selle raames toimunud tehnilise, keskkonna- ja majandusanalüüsi tulemusena selgus, et on vaja kehtestada nõuded ja koostada poliitikavariandid.

Ettevalmistav uuring oli avatud protsess, mille puhul võeti arvesse ettepanekuid, mida esitasid asjaomased sidusrühmad, sealhulgas tootjad ja nende ühendused, valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid, tarbijaorganisatsioonid ja liikmesriikide esindajad.

Et hõlbustada suhtlemist sidusrühmadega, loodi esimese uuringu kajastamiseks veebisait, kus avaldati vahetulemusi ja muid asjakohaseid materjale. Uuringu käigus korraldati uuringu arutamiseks kaks avalikku konsultatsioonikoosolekut. Nendel avatud konsultatsioonikoosolekutel osalesid mitmesugused sidusrühmad, sealhulgas tööstussektori, vabaühenduste ja liikmesriikide esindajad.

Direktiivi 2009/125/EÜ 20 artikli 18 kohaselt konsulteeriti liikmesriikide esindajate ja sidusrühmadega ametlikult ökodisaini nõuandefoorumi vahendusel. Esimene tööstuslikke külmikuid ja sügavkülmikuid käsitlev nõuandefoorumi koosolek toimus 23. aprillil 2010. Nõuandefoorumi töö tulemusena meetmete ettepanekuid ei koostatud, sest sidusrühmade seisukohad olid liiga erinevad ja paluti teha täiendav analüüs.

Protsess käivitati uuesti 2012. aastal. Ettevalmistava töö ajakohastamiseks ning rakendusmeetmete tehniliste variantide koostamiseks tegi Teadusuuringute Ühiskeskus sidusrühmadega intensiivset koostööd tehnilises töörühmas.

Tööstuslike jahutus-külmutustoodete tehniline töörühm koosnes liikmesriikide haldusasutuste, tööstussektori, vabaühenduste ja akadeemiliste ringkondade ekspertidest. Nad tegid koostööd projekti veebisaidi 21 kaudu ning andsid ettevalmistava uuringu vaheprojektidesse panuse andmete, teabe ja/või kirjalike märkuste kaudu. Korraldati kaks seminari, millest üks toimus 23. aprillil 2013 Sevillas ja teine 10. detsembril 2013 Brüsselis. Tehnilisele töörühmale esitati kolm küsimustikku, milles paluti teavet ja ajakohaseid andmeid ning koguti arvamusi õigusakti kohaldamisala, selles kasutatavate mõistete ja energiatarbimise kohta. Sidusrühmad osalesid arvukatel kahepoolsetel kohtumistel ja kohapealsetel kontrollkäikudel tootmis-, katsetamis- ja demonteerimisüksustesse.

Nõuandefoorumi teine kohtumine toimus 2. juulil 2014, millele eelnes ajakohastatud töödokumentide (selgitavad märkused, ökodisaini määruse eelnõu, energiamärgise määruse eelnõu ja üleminekuperioodi meetmete kavand) levitamine.

Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni sõlmitud institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe 22 jõustumise ajal oli määruse eelnõu juba avaliku konsultatsiooni etapist edasi jõudnud, mistõttu avalikku konsultatsiooni ei korraldatud.

Ajavahemikul 2017–2018 korraldati mõned kahepoolsed kohtumised tööstussektori esindajatega ja Teadusuuringute Ühiskeskusega, et ajakohastada mõjuhinnangus vaadeldud andmeid ja nõudeid. Ajakohastatud nõuetega ettepaneku eelnõu käsitlemiseks korraldati talitustevaheline konsultatsioon, mis kestis 2018. aasta septembrist oktoobrini.

Tagasiside

Parema õigusloome tegevuskava raames võeti teatud perioodil vastu tagasisidet, et koguda täiendavaid seisukohti kodanikelt ja sidusrühmadelt.

Tagasisidet saadi üheksalt organisatsioonilt; neist kaks olid valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid, kuus äriühingud / ettevõtjate ühendused ning üks oli avaliku sektori asutus (vastavalt 67 %, 22 % ja 11 % tagasisidest). Vastajad olid pärit Belgiast (4), Saksamaalt (2), Šveitsist (2), Madalmaadest (1) ja Rootsist (1). Seitse vastajat olid VKEd (ettevõtjate ühendused ja vabaühendused, kes on samuti registreeritud VKEdena, kuigi nad esindavad suurt osa tööstussektorist ja tarbijatest) ja kaks olid suurettevõtted.

Vabaühendustele pakkusid peamiselt huvi järgmised teemad: energiatõhususe valemi selgus, mille suurendamiseks tuleks loobuda parandusteguritest; jäätisekülmikute energiasäästu eesmärk, kus EEI peaks T1 puhul olema 80 ja T2 puhul 50, ning ressursitõhususe nõuded, mida tuleks veelgi rangemaks muuta.

Tööstussektorit huvitasid peamiselt järgmised teemad: tooterühmade eristamine, mida tuleks edasi arendada; keskjahutusega ja sisseehitatud jahutus-külmutussüsteemiga külmikute suhtes kohaldatavad nõuded, mida tuleks leebemaks muuta; katseteks võrdlusmudeli kindaksmääramise vajadus; kooskõla tagamine standarditega; jahutusega trummelmüügiautomaadid, ning jäähelvestega kalaletid, mis tuleks kohaldamisalast välja jätta.

Mõjuhinnang

Mõjuhinnang tuleb koostada, kui ELi meetme eeldatav mõju majandusele, keskkonnale või ühiskonnale on märkimisväärne. Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete ökodisaini ja energiamärgistuse määrust käsitlev mõjuhindamine tehti aastatel 2014–2015.

See põhines ettevalmistava uuringu käigus kogutud andmetel. Mõjuhindamise uurimisrühm kogus täiendavaid andmeid ja teavet ning arutas neid ettevõtjate ja ekspertide ning muude sidusrühmadega, sealhulgas liikmesriikide esindajatega.

Üldiselt suhtuvad kõik sidusrühmad otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete ökodisaini ja energiamärgistuse nõuetesse positiivselt. Eelkõige toetab õigusakti võimalikult kiiret vastuvõtmist enamik Euroopa ettevõtteid, kelle hinnangul stimuleeriksid uued nõuded innovatsiooni ja võimaldaksid kõnealuses tööstusharus uutesse toodetesse investeerimist paremini planeerida.

Vahendi valik

Kavandatud meede on otse kohaldatav komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse määrust (EL) 2017/1369.

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) …/…,

11.3.2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1369 seoses otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete energiamärgistusega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2017. aasta määrust (EL) 2017/1369, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL, 23 eelkõige selle artikleid 11 ja 16,

ning arvestades järgmist:

(1)Määrusega (EL) 2017/1369 on komisjon volitatud võtma vastu delegeeritud õigusakte märkimisväärse energiasäästupotentsiaali ja asjakohasel juhul muude ressursside säästu potentsiaaliga tooterühmade märgistamise või märgise skaala muutmise kohta.

(2)Komisjoni teatises COM(2016) 773 24 (ökodisaini tööplaan), mille on koostanud komisjon Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ 25 artikli 16 lõike 1 kohaselt, on aastateks 2016–2019 kehtestatud tähtsaimad töösuunad ökodisaini ja energiamärgistuse valdkonnas. Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed kuuluvad nende energiamõjuga toodete rühmade hulka, mida tuleb käsitada esmatähtsatena ettevalmistavate uuringute tegemisel ja võimaliku meetme vastuvõtmisel.

(3)Ökodisaini tööplaanis esitatud meetmetega on 2030. aastaks hinnanguliselt võimalik saavutada aastane lõppenergia sääst, mis on suurem kui 260 TWh ja millele vastab kasvuhoonegaaside heite vähenemine ligikaudu 100 miljonit tonni aastas 2030. aastaks. Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed moodustavad ühe ökodisaini tööplaanis loetletud tooterühma, mis annab 2030. aastal hinnanguliselt 48 TWh lõppenergia säästu aastas.

(4)Komisjon on teinud kaks ettevalmistavat uuringut liidus tavapäraselt kasutatavate otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete tehniliste, keskkonnaalaste ja majanduslike omaduste kohta. Uuringud tehti tihedas koostöös liidu ja kolmandate riikide sidusrühmade ning huvitatud isikutega. Kõnealuste uuringute tulemused avalikustati ja esitati nõuandefoorumil, mis on asutatud määruse (EL) 2017/1369 artikli 14 alusel.

(5)Ettevalmistavate uuringute tulemusena jõuti järeldusele, et on vaja kehtestada otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete energiamärgistuse nõuded.

(6)Ettevalmistavate uuringute käigus tehti kindlaks, et energia tarbimine kasutusetapis on otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete olulisim keskkonnamõju.

(7)Ettevalmistavad uuringud on näidanud, et käesoleva määrusega hõlmatud toodete energiatarbimist saab tunduvalt vähendada otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmetele keskenduvate energiamärgistuse meetmetega.

(8)Käesolevat määrust tuleks kohaldada järgmiste otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete suhtes: poes kasutatavad jahutus-külmutuskapid (sügavkülmikud või külmikud), joogijahutid, väikesed jäätisekülmikud, jäätise annustamise külmletid ja külmmüügiautomaadid.

(9)Müügifunktsioonidega minibaare ja veinikülmikuid ei tohiks käsitada otseste müügifunktsioonidega jahutus-külmutusseadmetena ja need tuleks seetõttu käesoleva määruse kohaldamisalast välja jätta; need seadmed kuuluvad komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/XXX [väljaannete talitus – palun sisestage määruse C(2019)1806 viide] 26 kohaldamisalasse.

(10)Loomuliku konvektsiooniga püstkülmikud on tööstuslikud jahutus-külmutusseadmed, mille määratlus on sätestatud komisjoni määruses (EL) nr 2015/1095, 27 ning seetõttu tuleks need käesolevast määrusest välja jätta.

(11)Messidel esitletavatel otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmetel peaks olema energiamärgis, kui mudeli esimene seade on juba turule lastud või lastakse messil turule.

(12)Toodete asjakohaste näitajate mõõtmisel tuleks kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid meetodeid. Neis meetodeis tuleks arvesse võtta üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, sealhulgas, kui need on olemas, ka harmoneeritud standardeid, mille on vastu võtnud Euroopa standardiorganisatsioonid, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1025/2012 28 I lisas.

(13)Käesoleva määruse terminoloogia ja katsemeetodid on kooskõlas EN 16901, EN 16902, EN 50597 ja EN ISO 23953-2 terminoloogia ja katsemeetoditega.

(14)Arvestades, et energiamõjuga tooteid müüakse üha rohkem pigem veebimajutusplatvormidel kui otse tarnijate veebisaitidel, tuleks täpsustada, et internetimüügiplatvormid peaksid olema kohustatud kuvama hinna lähedal tarnija esitatud märgise. Nad peaksid edasimüüjat sellest kohustusest teavitama, kuid ei peaks vastutama neile esitatud märgise ja toote teabelehe täpsuse ega sisu eest. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/31/EÜ 29 (elektroonilise kaubanduse kohta) artikli 14 lõike 1 punktile b peaksid aga sellised veebimajutusplatvormid kõrvaldama kiiresti asjaomast toodet käsitleva teabe või tõkestama juurdepääsu sellele, kui nad on nõuetele mittevastavusest (nt märgis või toote teabeleht puudub või on puudulik või ebaõige) teadlikud, näiteks kui turujärelevalveasutus on neid sellest teavitanud. Tarnijatele, kes müüvad tooteid otse lõppkasutajatele oma veebisaidi kaudu, kehtivad kaugmüüki käsitlevad edasimüüjate kohustused, millele on osutatud määruse (EL) 2017/1369 artiklis 5.

(15)Käesolevas määruses sätestatud meetmeid arutasid määruse (EL) 2017/1369 artiklite 14 ja 18 kohaselt nõuandefoorum ja liikmesriikide eksperdid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku elektrivõrgu toitel töötavate otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete, sealhulgas muude toodete kui toiduainete jahutamiseks müüdavate seadmete märgistamist ja nende kohta täiendava tooteinfo esitamist käsitlevad nõuded.

2.Käesolevat määrust ei kohaldata järgmise suhtes:

(a)otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed, mis töötavad ainult muu toiteallika kui elektri toitel;

(b)otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed, milles ei kasutata jahutamiseks auru kokkusurumise tsüklit;

(c)eraldi paiknevad osad, näiteks kondensatsiooniseade, kompressor või veekondensatsiooniseade, millega keskjahutusega külmik peab töötamiseks ühendatud olema;

(d)toiduainete töötlemiseks kasutatavad otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed;

(e)otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed, mida on spetsiaalselt katsetatud ja mis on heaks kiidetud ravimite või teaduslike proovide säilitamiseks;

(f)otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed toiduks kasutatavate elusloomade müügiks ja väljapanekuks, näiteks jahutus-külmutusseadmed eluskalade ja -karpide müügiks ja väljapanekuks, jahutusega akvaariumid ja veemahutid;

(g)külmtöölauad;

(h)horisontaalsed käsimüügiletid säilituskambriga, mis on ette nähtud töötama jahutustemperatuuril;

(i)otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed, milles ei ole sisseehitatud jahutusseadet ning mis kasutavad eemal paiknevast õhujahutist saabuvat jahutatud õhku; see ei hõlma keskjahutusega külmikuid ega IV lisa tabeli 4 kohaseid 6. kategooria külmmüügiautomaate;

(j)nurgakülmikud;

(k)müügiautomaadid, mis on ette nähtud töötama külmutustemperatuuril;

(l)jäähelvestega kalaletid;

(m)tööstuslikud külmsäilitusseadmed, kiirjahutuskapid, kondensatsiooniseadmed ja protsessijahutid, nagu on määratletud määruses (EL) nr 2015/1095;

(n)veinikülmikud ja minibaarid.

Artikkel 2
Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.„otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade“ – ühe või mitme kambriga isoleeritud külmik, mida hoitakse teataval temperatuuril ja milles jahutamine või külmutamine toimub loomuliku või sundkonvektsiooni teel ühel või mitmel energiat tarbival viisil; seda kasutatakse toiduainete ja muude toodete, mida säilitatakse ümbritsevast temperatuurist madalamal kindlaksmääratud temperatuuril, väljapanekuks ja tarbijatele müümiseks müüja osalusel või müüja osaluseta; kõnealused toiduained ja muud tooted on kättesaadavad kas otse avatud külgede või ühe või mitme ukse või sahtli või mõlema kaudu; see hõlmab ka otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmeid, milles on toiduainete või muude toodete säilitamiseks kasutatavad alad, millele tarbijad juurde ei pääse; selliste seadmete hulka ei kuulu minibaarid ja veinikülmikud;

2.„toiduained“ – toidud, toiduained, joogid, sealhulgas vein, ja muud eeskätt tarbimiseks ettenähtud tooted, mis vajavad jahutamist või külmutamist teataval temperatuuril;

3.„kondensatsiooniseade“ – toode, milles on vähemalt üks elektriajamiga kompressor ja üks kondensaator, mis tagab jahutamise madala või keskmise temperatuurini ja selle temperatuuri püsiva säilitamise külmutusseadme või -süsteemi sees, kasutades pärast ühendamist aurusti ja drosselseadmega auru kokkusurumisel põhinevat tsüklit, nagu on määratletud määruses (EL) 2015/1095;

4.„keskjahutusega külmik“ – tehases valmistatud sõlmedest koosnev otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, mis peab otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmena töötamiseks olema ühendatud täiendavate eraldi paiknevate osadega (kondensatsiooniseade ja/või kompressor ja/või veekondensatsiooniseade), mis ei ole külmiku lahutamatud osad;

5.„toiduainete töötlemiseks kasutatavad otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed“ – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed, mida on spetsiaalselt katsetatud ja mis on heaks kiidetud seoses toidu töötlemisega, näiteks jäätisemasinad või mikrolaineseadmega varustatud külmmüügiautomaadid või jäävalmistajad; see ei hõlma otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmeid, millel on üks spetsiaalselt toiduainete töötlemiseks ette nähtud kamber, mille maht moodustab vähem kui 20 % seadme netomahust;

6.„netomaht“ – selline osa kambri kogumahust (dm³ või l), mis jääb järele pärast selliste komponentide ja sellise ruumimahu mahaarvamist, mida ei saa kasutada toiduainete ja muude toodete säilitamiseks või väljapanekuks;

7.„kogumaht“ – kambri sisekesta sees oleva ruumi maht (dm³ või l), mille mõõtmisel ei ole kambris sisevarustust ning uks või kaas on suletud;

8.„spetsiaalselt katsetatud ja heaks kiidetud“ – toode vastab kõigile järgmistele nõuetele:

(a)selle projekteerimisel ja katsetamisel on silmas peetud spetsiaalselt nimetatud töötingimusi või otstarvet vastavalt nimetatud liidu õigusaktidele või nendega seotud aktidele, asjaomastele liikmesriigi õigusaktidele ja/või asjaomastele Euroopa või rahvusvahelistele standarditele;

(b)selle juurde kuuluvad sertifikaadi, tüübikinnitusmärgi või katsearuande kujul tehnilisse dokumentatsiooni lisatavad tõendid selle kohta, et toode on spetsiaalselt heaks kiidetud nimetatud töötingimustes või otstarbel kasutamiseks;

(c)see on lastud turule spetsiaalselt nimetatud töötingimustes või otstarbel kasutamiseks, nagu seda tõendab vähemalt tehniline dokumentatsioon, toote kohta esitatud teave ning reklaam- ja turustusmaterjalid;

9.„külmtöölaud“ – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade ühe või mitme vertikaaltasapinnas asuva ukse või sahtliga ning pealispinnas olevate avadega toiduainete ajutiseks säilitamises kasutatavatele anumatele, mis võimaldavad hõlpsalt kätte saada toiduaineid, näiteks pitsakatteid või salatikomponente;

10.„säilituskambriga horisontaalne käsimüügilett“ – tavaliselt käsimüügileti alaosas asuv horisontaalkülmik, mis on ette nähtud ostjate teenindamiseks ning mis sisaldab külmsäilitust, mille maht on vähemalt 100 l jooksva meetri kohta;

11.„horisontaalkülmik“ – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, mille on rõhtne pealt ligipääsetav väljapanekuala;

12.„jahutustemperatuur“ – energia säästmiseks kasutatavate energiajuhtimissüsteemidega seadmete puhul temperatuur vahemikus –3,5 °C kuni 15 °C ning energia säästmiseks kasutatavate energiajuhtimissüsteemideta seadmete puhul temperatuur vahemikus –3,5 °C kuni 10 °C;

13.„töötemperatuur“ – võrdlustemperatuur, mis on kambris katsetamise ajal;

14.„külmmüügiautomaat“ – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, mis võtab vastu tarbijate makseid või žetoone ja väljastab jahutatud toiduaineid ja muid tooteid ilma kohapealsete töötajate sekkumiseta;

15.„nurgakülmik“ – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, mida kasutatakse kahe üksteise suhtes nurga all ja/või kaarjalt paikneva sirge külmiku ühendamiseks. Nurgakülmikul ei ole kindlat pikitelge või pikkust, sest see on mõeldud vahe täitmiseks (s.o kiilukujuline või muu sarnase kujuga külmik) ning ei ole ette nähtud eraldiseisva jahutus-külmutusüksusena kasutamiseks. Nurgakülmikud asuvad üksteise suhtes sellise nurga all, mis on vahemikus 30–90°;

16.„külmutustemperatuur“ – temperatuur alla –12 °C;

17.„jäähelvestega kalalett“ – horisontaalkülmik, mis on ette nähtud ostjate teenindamiseks ning mis on kavandatud ja mida turustatakse spetsiaalselt värske kala väljapanekuks. Kalaletile on iseloomulik selle ülaosas paiknev jäähelvestega alus, mida kasutatakse väljapandud värske kala temperatuuri säilitamiseks; letil on samuti äravooluava;

18.„veinikülmik“ – jahutus-külmutusseade, millel on ainult üht liiki kambrid veini säilitamiseks, mis on täpse temperatuuri reguleerimisega, et tagada säilitustingimused ja sihttemperatuur, ning vibratsiooni vähendavate vahenditega, nagu on sätestatud määruses (EL) 2019/XXX [väljaannete talitus – palun sisestage määruse C(2019)1806 viide];

19.„kamber“ – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme suletud osa, mis on eraldatud muu(de)st kambri(te)st vaheseinaga, mahutiga või muu sarnase konstruktsiooniga ning mis on otse ligipääsetav välisukse (-uste) kaudu ja võib omakorda olla jaotatud väikekambriteks. Käesoleva määruse kohaldamisel, kui ei ole sätestatud teisiti, tähendab „kamber“ nii kambrit kui ka väikekambrit;

20.„välisuks“ – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme osa, mida saab liigutada või eemaldada, nii et see võimaldab vähemalt panna esemeid otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmesse või võtta sealt välja;

21.„väikekamber“ – kambri eraldatud osa, mille töötemperatuuride vahemik erineb selle kambri omast, milles väikekamber asub;

22.„minibaar“ – jahutus-külmutusseade, mille suurim kogumaht on 60 liitrit ning mis on ette nähtud eelkõige toiduainete säilitamiseks ja müügiks hotellitubades ja muudes sarnastes kohtades, nagu on määratletud määruses (EL) 2019/XXX [väljaannete talitus – palun sisestage määruse C(2019)1806 viide];

23.„müügikoht“ – koht, kus otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmeid esitletakse või pakutakse müügiks, rentimiseks või järelmaksuga müügiks;

24.„energiatõhususindeks“ (EEI) – indeks, mis näitab jahutus-külmutusseadme suhtelist energiatõhusust protsentides, arvutatuna vastavalt IV lisa punktile 2.

Artikkel 3
Tarnijate kohustused

1.Tarnija tagab järgmise:

(a)igal otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmel on trükitud märgis III lisas sätestatud vormingus;

(b)V lisas sätestatud toote teabelehe näitajad sisestatakse toodete andmebaasi;

(c)edasimüüja erinõudmisel tehakse toote teabeleht kättesaadavaks trükitult;

(d)VI lisas sätestatud tehnilise dokumentatsiooni andmed sisestatakse toodete andmebaasi;

(e)otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme iga mudeli visuaalses reklaamis esitatakse märgisel olev energiatõhususe klass ja energiatõhususe skaala kooskõlas VII lisaga;

(f)otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme iga mudeli tehnilises reklaammaterjalis või muus reklaammaterjalis, sealhulgas internetis esitatavas tehnilises reklaammaterjalis või muus reklaammaterjalis, on kirjas märgisel olev asjaomase mudeli energiatõhususe klass ja energiatõhususe skaala kooskõlas VII ja VIII lisaga.

(g)otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete kõigi mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks III lisa kohase vormi ja sisuga märgis;

(h)otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete kõigi mudelite edasimüüjatele tehakse elektrooniliselt kättesaadavaks V lisa kohane toote teabeleht.

2.Energiatõhususe klass põhineb energiatõhususindeksil, mis arvutatakse vastavalt II lisale.

Artikkel 4
Edasimüüjate kohustused

Edasimüüja tagab järgmise:

(a)igal otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmel on seadme müügikohas, sealhulgas messidel märgis, mille on lisanud tarnija kooskõlas artikli 3 lõike 1 punktiga a ning mis on sisseehitatud seadmete puhul esitatud nii, et see on selgelt nähtav, ja muude otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme puhul nii, et see on selgelt nähtav jahutus-külmutusseadme välispinnal esiküljel või peal;

(b)kaugmüügi korral esitatakse märgis ja tootekirjeldus VII ja VIII lisa kohaselt;

(c)otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme iga mudeli visuaalsele reklaamile (sh internetis) lisatakse märgisel olev energiatõhususe klass ja energiatõhususe skaala kooskõlas VII ja VIII lisaga;

(d)otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme iga mudeli tehnilises reklaammaterjalis või muus reklaammaterjalis, sealhulgas internetis esitatavas tehnilises reklaammaterjalis või muus reklaammaterjalis, milles kirjeldatakse konkreetse mudeli tehnilisi näitajaid, on kirjas märgisel olev asjaomase mudeli energiatõhususe klass ja energiatõhususe skaala kooskõlas VII ja VIII lisaga.

Artikkel 5
Veebimajutusplatvormide kohustused

Kui direktiivi 2000/31/EÜ artiklis 14 osutatud veebimajutusteenuse pakkuja lubab otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmeid müüa otse oma veebisaidi kaudu, võimaldab ta kuvada edasimüüja esitatud elektroonilist märgist ja elektroonilist tootekirjeldust kuvamisseadisel vastavalt VIII lisa sätetele ning teavitab edasimüüjat nende kuvamise kohustusest.

Artikkel 6
Mõõtmismeetodid

Artiklite 3 ja 4 kohaselt esitamisele kuuluva teabe saamiseks tuleb kasutada usaldusväärseid, täpseid ning korratavaid mõõtmis- ja arvutusmeetodeid, mille puhul võetakse arvesse tänapäeva tasemele vastavaid tunnustatud mõõtmis- ja arvutusmeetodeid vastavalt IV lisas sätestatule.

Artikkel 7
Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontroll

Määruse (EL) 2017/1369 artikli 8 lõikes 3 osutatud turujärelevalvekontrollide tegemisel järgivad liikmesriigid IX lisas sätestatud kontrollimenetlust.

Artikkel 8
Läbivaatamine

Komisjon vaatab käesoleva määruse tehnika arengut arvestades läbi ja esitab läbivaatamise tulemused, sealhulgas vajaduse korral muudatusettepaneku eelnõu nõuandefoorumile hiljemalt [väljaannete talitus – palun sisestage kuupäev:. neli aastat pärast käesoleva määruse jõustumist]. Läbivaatamisel hinnatakse muu hulgas

(a)energiatõhususe klasse;

(b)ringmajanduse eesmärkide arvestamise võimalikkust;

(c)toodete täpsema klassifitseerimise teostatavust (muu hulgas kaalutakse sisseehitatud jahutus-külmutussüsteemiga külmikute ja keskjahutusega külmikute eristamist).

Artikkel 9
Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. märtsist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11.3.2019

   Komisjoni nimel

   president
   Jean-Claude JUNCKER

(1)     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2017. aasta määrus (EL) 2017/1369, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL (ELT L 198, 28.7.2017, lk 1).
(2)     Study on the impact of the energy label – and potential changes to it – on consumer understanding and on purchase decisions, LE London Economics ja IPSOS, oktoober 2014.
(3)     Komisjoni teatis „Ökodisaini tööplaan aastateks 2016–2019“ (COM(2016) 0773 final, Brüssel, 30.11.2016).
(4)    Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale „Vastupidava energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika raamstrateegia“ (COM(2015) 80 (final), Brüssel, 25.2.2015).
(5)     https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement.  
(6)    http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html .
(7)     Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „ELi ringmajanduse loomise tegevuskava“ (COM(2015) 614 final, Brüssel, 2.12.2015).
(8)     https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en.
(9)     Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Euroopa julgeolekustrateegia“ (COM (2014) 330 final, Brüssel, 25.8.2014).
(10)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.7.2012, lk 38).
(11)     Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1060/2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 17).
(12)    Komisjoni 5. mai 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1094, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses tööstuslike külmsäilitusseadmete energiamärgistusega (ELT L 177, 8.7.2015, lk 2).
(13)     Komisjoni 12. juuli 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 874/2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses elektrilampide ja valgustite energiamärgistusega  (ELT L 258, 26.9.2012, lk 1).
(14)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 1.7.2011, lk 88).
(15)     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 150, 20.5.2014, lk 195).
(16)    https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_et
(17)    Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon (ELT C 326, 26.10.2012, lk 47.)
(18)    Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõtte eesmärk on tagada, et otsused võetakse vastu võimalikult palju kodanikega arvestades; liit peaks meetmeid võtma ainult nendes valdkondades, mis kuuluvad tema ainupädevusse ja mille puhul riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil meetmete võtmine ei oleks tõhusam.
(19)     Kemna, R.B.J., Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products (MEErP) – 2. osa, VHK Euroopa Komisjoni tellimusel, 2011 (MEErP).
(20)     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (ELT L 285, 31.10.2009, lk 10).
(21)     http://susproc.jrc.ec.europa.eu/comrefrig/index.html .
(22)    Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 13. aprillil 2016 sõlmitud institutsioonidevaheline parema õigusloome kokkulepe (ELT L 123, 12.5.2016, lk 1).
(23)    ELT L 198, 28.7.2017, lk 1.
(24)    Komisjoni teatis: „Ökodisaini tööplaan aastateks 2016–2019“, COM(2016) 0773 final, 30.11.2016.
(25)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (ELT L 285, 31.10.2009, lk 10).
(26)    Komisjoni määrus (EL) 2019/XXX [väljaannete talitus – palun sisestage määruse C(2019)1806 täielik ELT L viide].
(27)    Komisjoni 5. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/1095, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses tööstuslike külmsäilitusseadmete, kiirjahutuskappide, kondensatsiooniseadmete ja protsessijahutite ökodisaini nõuetega (ELT L 177, 8.7.2015, lk 19).
(28)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12).
(29)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).
Top

I LISA
Lisades kasutatavad mõisted

Kasutatakse järgmisi mõisteid:

(1)„joogijahuti“ – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, mis on ette nähtud ümbritseva keskkonna temperatuuril jahutisse paigutatavate mitteriknevate pakendatud jookide jahutamiseks kindlaksmääratud kiirusel; jooke pakutakse müügiks ümbritseva keskkonna temperatuurist madalamal kindlaksmääratud temperatuuril. Joogijahuti võimaldab juurdepääsu jookidele kas otse avatud külgede või ühe või mitme ukse ja/või sahtli kaudu. Energia säästmiseks võib jahutisisene temperatuur tõusta perioodidel, kui nõudlust ei ole, kuna sellised joogid ei rikne;

(2)„jäätisekülmik“ – horisontaalne suletud külmik, mis on ette nähtud müügiks pakendatud jäätise säilitamiseks ja/või väljapanekuks ning mille puhul tarbijad pääsevad pakendatud jäätisele ligi seadme peal asuva läbipaistmatu või läbipaistva kaane avamise teel; jäätisekülmiku netomaht on kuni 600 liitrit ja läbipaistva kaanega jäätisekülmikul on netomaht jagatuna TDA-ga vähemalt 0,35 meetrit;

(3)„läbipaistev kaas“ – luuk, mille pindalast vähemalt 75 % moodustab läbipaistev materjal ning mis võimaldab kasutajal selgelt tooteid näha;

(4)„väljapaneku kogupindala“ (TDA) – toiduainete ja muude toodete väljapanekuks kasutatava nähtava ala kogupindala, sealhulgas läbi klaaspindade nähtav pind, mis määratletakse netomahu moodustavate pindade horisontaalsete ja vertikaalsete projektsioonide pindalade summana, väljendatud ruutmeetrites (m²);

(5)„ruutkood“ – maatrikskood toote mudeli energiamärgisel; sellega on seotud asjaomase mudeli avalikult kättesaadav teave toodete andmebaasis;

(6)„aastane energiatarbimine“ (AE) – 365ga (päevade arvuga aastas) korrutatud keskmine päevane energiatarbimine (kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/a)), arvutatuna vastavalt IV lisa punkti 2 alapunktile b;

(7)„päevane energiatarbimine“ (Edaily) – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme 24 tunni jooksul võrdlustingimustel tarbitav energia (kilovatt-tundidena ööpäevas (kWh/24h));

(8)„standardne aastane energiatarbimine“ (SAE) – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme aastane energia võrdlustarbimine (kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/a)), arvutatuna vastavalt IV lisa punkti 2 alapunktile c;

(9)„M“ ja „N“ – modelleerimisnäitajad, millega võetakse arvesse väljapaneku kogupindala või energiakasutuse sõltuvust väljapaneku kogupindalast ja mille väärtused on esitatud IV lisa tabelis 3;

(10)„temperatuuritegur“ (C) – parandustegur, millega võetakse arvesse töötemperatuuri erinevust;

(11)„kliimaklassitegur“ (CC) – parandustegur, millega võetakse arvesse ümbritseva keskkonna temperatuuride vahemikku, milles kasutamiseks jahutus-külmutusseade on kavandatud;

(12)„P“ – parandustegur, millega võetakse arvesse sisseehitatud jahutus-külmutussüsteemiga külmikute ja keskjahutusega külmikute erinevusi;

(13)„sisseehitatud jahutus-külmutussüsteemiga külmik“ – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, millel on kompressorit ja kondensatsiooniseadet sisaldav sisseehitatud jahutus-külmutussüsteem;

(14)„jäätise annustamise külmlett“ – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, milles saab jäätist IV lisa tabeli 4 kohase ettenähtud temperatuuri piirides säilitada ja välja panna ning millest saab jäätist serveerida;

(15)„püstkülmik“ – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, mille avatud külg on püstine või kaldu;

(16)„poolkõrge külmlett“ – püstkülmik, mille avatud külg on püstine või kaldu ja mille kogukõrgus ei ületa 1,5 meetrit;

(17)„liitkülmik“ – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, milles on püstkülmiku ja horisontaalkülmiku väljapaneku- ja avamissuunad;

(18)„poekülmik“ – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, mis on ette nähtud toiduainete ja muude toodete müügiks ja väljapanekuks jaemüügiasutustes, näiteks kauplustes; Joogijahuteid, külmmüügiautomaate, jäätise annustamise külmlette ja jäätisekülmikuid ei peeta poekülmikuteks;

(19)„külmik“ – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, mis hoiab külmkapis säilitatavaid tooteid pidevalt jahutustemperatuuril;

(20)„sügavkülmik“ – otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade, mis hoiab külmkapis säilitatavaid tooteid pidevalt külmutustemperatuuril;

(21)„ratastel riiulite jaoks ettenähtud külmik“ – poekülmik, kus on võimalik kaupa välja panna otse kaubaalustel ja -kärudel, mis paigutatakse külmikusse tõstmise, pööramise või vajaduse korral külmiku esikülje alumise osa eemaldamise teel;

(22)„M-katsekeha“ – temperatuuri mõõteseadmega katsekeha;

(23)„mitme temperatuuriga müügiautomaat“ – külmmüügiautomaat, milles on vähemalt kaks eri töötemperatuuriga kambrit;

(24)„kuvamismehhanism“ – mis tahes ekraan, sh puutetundlik ekraan, või muu visualiseerimistehnoloogia, mida kasutatakse internetiteabe kuvamiseks kasutajatele;

(25)„puutetundlik ekraan“ – puudutusele reageeriv ekraan, nt tahvelarvuti või nutitelefoni ekraan;

(26)„pesaaken“ – nähtavat teavet edastav liides, mille kaudu kujutis või andmekogum muutub kättesaadavaks muul kujutisel või andmekogumil tehtava hiireklõpsu, hiirega üleliikumise või puutetundlikul ekraanil kujutise suurendamise tulemusena;

(27)„tekstialternatiiv“ – tekst, mis on esitatud graafilise kujutise asemel ja mis võimaldab esitada teavet muud moodi kui kujutisena, kui kuvaseadmed ei suuda graafilisi kujutisi esitada, või juurdepääsetavusabina, nt kõnesünteesirakenduste sisendina.

II LISA
Energiatõhususe klassid

Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme energiatõhususe klass määratakse energiatõhususindeksi (EEI) põhjal tabeli 1 kohaselt.

Tabel 1. Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete energiatõhususe klassid

Energiatõhususe klass

EEI

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme EEI määratakse vastavalt IV lisa punktile 2.

III LISA
Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete märgis

1.OTSESE MÜÜGIFUNKTSIOONIGA JAHUTUS-KÜLMUTUSSEADMETE, VÄLJA ARVATUD JOOGIJAHUTITE JA JÄÄTISEKÜLMIKUTE MÄRGIS

1.1.Märgis:

1.2.Märgisel esitatakse järgmine teave:

I.ruutkood;

II.tarnija nimi või kaubamärk;

III.tarnija mudelitähis;

IV.energiatõhususe skaala A–G;

V.energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks II lisa kohaselt;

VI.AE (kWh/aastas), ümardatud täisarvuni;

VII.

külmmüügiautomaadid: kõikide jahutustemperatuuriga kambrite netomahtude summa (l), ümardatud täisarvuni;

kõik muud otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed: kõikide jahutustemperatuuriga väljapanekupindade summa (m²), ümardatud kahe kümnendkohani;

otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed, millel ei ole jahutustemperatuuriga kambreid: VII alapunkti piktogramm ja liitrites (l) või ruutmeetrites (m²) väljendatavad väärtused jäetakse ära;

VIII.

otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed, mille kõigi jahutustemperatuuriga kambrite temperatuuriklass on sama, v.a külmmüügiautomaadid:

ülemine temperatuur on kõige soojema M-katsekeha kõrgeim temperatuur jahutustemperatuuriga kambri(te)s, väljendatud kraadides (°C) ja ümardatud täisarvuni tabeli 4 kohaselt;

alumine temperatuur on kõige külmema M-katsekeha madalaim temperatuur jahutustemperatuuriga kambri(te)s, väljendatud kraadides (°C) ja ümardatud täisarvuni, või kõigi M-katsekehade kõrgeim miinimumtemperatuur jahutustemperatuuriga kambri(te)s, väljendatud kraadides (°C) ja ümardatud täisarvuni tabeli 4 kohaselt;

külmmüügiautomaadid:

ülemine temperatuur on toote kõrgeim mõõdetud temperatuur jahutustemperatuuriga kambri(te)s, väljendatud kraadides (°C) ja ümardatud täisarvuni tabeli 4 kohaselt;

alumine temperatuur jäetakse ära;

otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete puhul, millel ei ole jahutustemperatuuriga kambreid, jäetakse ära VIII alapunkti piktogramm ja kraadides (°C) väljendatavad väärtused;

IX.

kõik otsese müügifunktsiooniga külmutusseadmed, v.a müügiautomaadid: kõikide külmutustemperatuuriga väljapanekupindade summa (m²), ümardatud kahe kümnendkohani;

otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed, millel ei ole külmutustemperatuuriga kambreid: IX alapunkti piktogramm ja ruutmeetrites (m²) väljendatavad väärtused jäetakse ära;

X.

otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed, mille kõigi külmutustemperatuuriga kambrite temperatuuriklass on sama, v.a külmmüügiautomaadid:

ülemine temperatuur on kõige soojema M-katsekeha kõrgeim temperatuur külmutustemperatuuriga kambri(te)s, väljendatud kraadides (°C) ja ümardatud täisarvuni tabeli 4 kohaselt;

alumine temperatuur on kõige külmema M-katsekeha madalaim temperatuur külmutustemperatuuriga kambri(te)s, väljendatud kraadides (°C) ja ümardatud täisarvuni, või kõigi M-katsekehade kõrgeim miinimumtemperatuur külmutustemperatuuriga kambri(te)s, väljendatud kraadides (°C) ja ümardatud täisarvuni tabeli 4 kohaselt;

külmmüügiautomaadid:

ülemine temperatuur on toote kõrgeim mõõdetud temperatuur külmutustemperatuuriga kambri(te)s, väljendatud kraadides (°C) ja ümardatud täisarvuni tabeli 4 kohaselt;

alumine temperatuur jäetakse ära;

otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed, millel ei ole külmutustemperatuuriga kambreid: X alapunkti piktogramm ja kraadides (°C) väljendatavad väärtused jäetakse ära;

XI.käesoleva määruse number „2019/XXX“ [väljaannete talitus – palun sisestada käesoleva määruse number siia punkti ja energiamärgise paremasse nurka].2.JOOGIJAHUTITE MÄRGIS

2.1.Märgis:

2.2.Märgisel esitatakse järgmine teave:

I.ruutkood;

II.tarnija nimi või kaubamärk;

III.tarnija mudelitähis;

IV.energiatõhususe skaala A–G;

V.energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks II lisa kohaselt;

VI.AE (kWh/aastas), ümardatud täisarvuni;

VII.kõikide jahutustemperatuuriga kambrite kogumahtude summa (l), ümardatud täisarvuni;

VIII. kõigi jahutustemperatuuriga kambrite kõrgeim keskmine temperatuur, väljendatud kraadides (°C) ja ümardatud täisarvuni tabeli 5 kohaselt;

IX. ümbritseva keskkonna kõrgeim temperatuur, väljendatud kraadides (°C) ja ümardatud täisarvuni tabeli 6 kohaselt;

XIII.käesoleva määruse number „2019/XXX“ [väljaannete talitus – palun sisestada käesoleva määruse number siia punkti ja energiamärgise paremasse nurka].3.JÄÄTISEKÜLMIKUTE MÄRGIS

3.1.Märgis:3.2.Märgisel esitatakse järgmine teave:

I.ruutkood;

II.tarnija nimi või kaubamärk;

III.tarnija mudelitähis;

IV.energiatõhususe skaala A–G;

V.energiatõhususe klass, mis on määratud kindlaks II lisa kohaselt;

VI.AE (kWh/aastas), ümardatud täisarvuni;

VII.kõikide külmutustemperatuuriga kambrite netomahtude summa (l), ümardatud täisarvuni;

VIII.kõigi külmutustemperatuuriga kambrite kõrgeim keskmine temperatuur, väljendatud kraadides (°C) ja ümardatud täisarvuni tabeli 7 kohaselt;

IX.ümbritseva keskkonna kõrgeim temperatuur, väljendatud kraadides (°C) ja ümardatud täisarvuni tabeli 8 kohaselt;

X.käesoleva määruse number „2019/XXX“ [väljaannete talitus – palun sisestada käesoleva määruse number siia punkti ja energiamärgise paremasse nurka].4.MÄRGISE KUJUNDUS

4.1.Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete (välja arvatud joogijahutite ja jäätisekülmikute) märgise kujundus:

4.2.Joogijahutite märgise kujundus:

4.3.Jäätisekülmikute märgise kujundus:4.4.Selgitus:

(a)märgiste laius on vähemalt 96 mm ja kõrgus vähemalt 192 mm. Kui märgis trükitakse suuremas formaadis, peab selle mõõtude suhe jääma samaks kui eespool esitatud kirjelduses;

(b)märgise taust on 100 % valget;

(c)kasutatakse kirjatüüpe Verdana ja Calibri;

(d)märgise moodustavate elementide mõõdud ja näitajad peavad vastama punktides 4.1–4.3 kirjeldatud kujundusele;

(e)neljavärvitükk (CMYK): tsüaansinine, magentapunane, kollane ja must vastavalt järgmisele näidisele: 0,70,100,0: 0 % tsüaansinist, 70 % magentapunast, 100 % kollast, 0 % musta;

(f)märgised peavad vastama kõikidele järgmistele tingimustele (numbrid viitavad eespool olevatele joonistele):

ELi logo värvid:

taust: 100,80,0,0;

tähed: 0,0,100,0;

energialogo värv: 100,80,0,0;

ruutkoodi värv on 100 % musta;

tarnija nimi on kirjatüübis Verdana 9 p, paksus kirjas, 100 % musta;

mudelitähis on kirjatüübis Verdana 9 p, tavalises kirjas, 100 % musta;

skaala A–G kujundus on järgmine:

energiatõhususe skaala tähed on kirjatüübis Calibri 19 p, paksus kirjas, 100 % valget; tähed on joondatud keskele teljel, mis asub 4,5 mm kaugusel noolte vasakust servast;

skaala A–G noolte värvid on järgmised:

·klass A: 100,0,100,0;

·klass B: 70,0,100,0;

·klass C: 30,0,100,0;

·klass D: 0,0,100,0;

·klass E: 0,30,100,0;

·klass F: 0,70,100,0;

·klass G: 0,100,100,0;

sisemiste eraldusjoonte paksus on 0,5 p; eraldusjoone värv on 100 % musta;

energiatõhususe klassi täht on kirjatüübis Calibri 33 p, paksus kirjas, 100 % valget. Energiatõhususe klassi nool ja vastav A–G skaala nool on paigutatud nii, et nende otsad on ühel joonel. Energiatõhususe klassi noolel olev täht on noole nelinurkse osa keskel, mille värv on 100 % musta;

aastane energiatarbimine on kirjatüübis Verdana 28 p, paksus kirjas; „kWh/annum“ on kirjatüübis Verdana 18 p, tavalises kirjas. Tekst on joondatud keskele ja selle värv on 100 % musta;

piktogrammid esitatakse vastavalt märgise kujundusele ja järgmistele tingimustele:

piktogrammide joonte paksus on 1,2 p ning piktogrammide ja tekstide (numbrite ja ühikute) värv on 100 % musta;

piktogrammide all olevad numbrid on kirjatüübis Verdana 16 p, paksus kirjas, ja ühikud kirjatüübis Verdana 12 p, tavalises kirjas, ning need asuvad piktogrammi all keskel;

temperatuur arvuna esitatakse kirjatüübis Verdana 12 p, paksus kirjas, ning „°C“ esitatakse kirjatüübis Verdana 12 p, tavalises kirjas, ja need paigutatakse termomeetri piktogrammist paremale või ümbritseva keskkonna temperatuuri tähistava piktogrammi sisse;

otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed, v.a joogijahutid ja jäätisekülmikud: kui seadmel on ainult külmutuskamber (külmutuskambrid) või ainult mittekülmutuskamber (mittekülmutuskambrid), esitatakse ainult punkti 1.2 VII, VIII, IX ja X alapunktis sätestatud asjakohased piktogrammid, mis joondatakse keskele aastase energiatarbimise all asuva sisemise eraldusjoone ja energiamärgise alumise ääre vahel;

määruse number on kirjatüübis Verdana 6 p, tavalises kirjas, 100 % musta.

IV LISA
Mõõtmismeetodid ja arvutused

Käesoleva määruse nõuetele vastavuse tagamiseks ja sellise vastavuse kontrollimiseks tehakse mõõtmisi ja arvutusi, kasutades harmoneeritud standardeid või muid usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid üldtunnustatud tipptaseme meetodeid, mis on kooskõlas allpool esitatud tingimustega. Harmoneeritud standardite viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

1.Katsete üldtingimused:

(a)keskkonnatingimused peavad vastama 1. rühma tingimustele, välja arvatud jäätisekülmikute ja jäätise annustamise külmlettide puhul, mille katsetamisel kasutatakse tabelis 2 sätestatud 2. rühma keskkonnatingimusi;

(b)kui kambri töötemperatuuri saab muuta, siis katsetatakse seda madalaimal töötemperatuuril;

(c)muudetava mahuga kambritega külmmüügiautomaatide katsetamiseks seadistatakse kõrgeima töötemperatuuriga kamber vähimale netomahule;

(d)joogijahutite puhul määratakse jahutuskiirus kindlaks vastavalt sihttemperatuuri saavutamiseks kuluvale ajale poolte jahutisse mahtuvate toodete väljavahetamise korral.

Tabel 2. Keskkonnatingimused

Kuivtermomeetriga mõõdetud õhutemperatuur °C

Suhteline niiskus %

Kastepunkt °C

Veeauru mass kuivas õhus g/kg

1. rühm

25

60

16,7

12,0

2. rühm

30

55

20,0

14,8

2.EEI määramine.

(a)Kõigi otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete EEI arvutatakse kui näitaja AE (kWh/a) ja võrdlusnäitaja SAE (kWh/a) suhe järgmise valemi kohaselt ning tulemus väljendatakse protsentides ja ümardatakse ühe kümnendkohani:

EEI = AE / SAE.

(b)AE (kWh/a) ümardatakse kahe kümnendkohani ja selle arvutusviis on järgmine:

AE = 365 × Edaily;

kus:

Edaily, ümardatuna kolmanda kümnendkohani, on otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme energiatarbimine 24 tunni jooksul (kWh/24h).

(c)SAE (kWh/a) ümardatakse kahe kümnendkohani. Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete puhul, mille kõigi kambrite temperatuuriklass on sama, ja külmmüügiautomaatide puhul arvutatakse SAE järgmiselt:

SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C;

Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete puhul, milles on vähemalt kaks eri temperatuuriklassiga kambrit, v.a külmmüügiautomaadid, arvutatakse SAE järgmiselt:

SAE = 365 × P × ∑nc=1 (M + N × Yc) × Cc;

kus:

(1)c on kambri liiki tähistav indeks, mille väärtused on vahemikus 1 kuni n, kus n on kambri liikide koguarv;

(2)tegurite M ja N väärtused on esitatud tabelis 3.

Tabel 3. Tegurite M ja N väärtused

Kategooria

M

N

Joogijahutid

2,1

0,006

Jäätisekülmikud

2,0

0,009

Külmmüügiautomaadid

4,1

0,004

Jäätise annustamise külmletid

25,0

30,400

Poes kasutatavad püstkülmikud ja liitkülmikud

9,1

9,100

Poes kasutatavad horisontaalkülmikud

3,7

3,500

Poes kasutatavad püstsügavkülmikud ja liitsügavkülmikud

7,5

19,300

Poes kasutatavad horisontaalsügavkülmikud

4,0

10,300

Ratastel riiulite jaoks ettenähtud külmikud (alates 1. märtsist 2021)

9,2

11,600

Ratastel riiulite jaoks ettenähtud külmikud (alates 1. septembrist 2023)

9,1

9,100

(3)Teguri C (temperatuuritegur) väärtused on esitatud tabelis 4.

Tabel 4. Temperatuuritingimused ja vastavad temperatuuritegurid C

a) Poekülmikud

Kategooria

Temperatuuriklass

Kõige soojema M-katsekeha kõrgeim temperatuur

(°C)

Kõige külmema M-katsekeha madalaim temperatuur

(°C)

Kõikide M-katsekehade kõrgeim miinimumtemperatuur

C

Poes kasutatavad püstkülmikud ja liitkülmikud

M2

≤ +7

≥ −1

1,00

H1 ja H2

≤ +10

≥ −1

0,82

M1

≤ +5

≥ −1

1,15

Poes kasutatavad horisontaalkülmikud

M2

≤ +7

≥ −1

1,00

H1 ja H2

≤ +10

≥ −1

0,92

M1

≤ +5

≥ −1

1,08

Poes kasutatavad püstsügavkülmikud ja liitsügavkülmikud

L1

≤ -15

≤ -18

1,00

L2

≤ −12

≤ −18

0,90

L3

≤ −12

≤ −15

0,90

Poes kasutatavad horisontaalsügavkülmikud

L1

≤ −15

≤ −18

1,00

L2

≤ −12

≤ −18

0,92

L3

≤ −12

≤ −15

0,92

b) Jäätise annustamise külmletid

Temperatuuriklass

Kõige soojema M-katsekeha kõrgeim temperatuur

(°C)

Kõige külmema M-katsekeha madalaim temperatuur

(°C)

Kõikide M-katsekehade kõrgeim miinimumtemperatuur

C

G1

-10

-14

1,00

G2

-10

-16

1,00

G3

-10

-18

1,00

L1

-15

-18

1,00

L2

-12

-18

1,00

L3

-12

-15

1,00

S

Eriklassifikatsioon

1,00

c) Külmmüügiautomaadid

Temperatuuriklass**

Toote kõrgeim mõõdetud temperatuur (Tv)

(°C)

C

1. kategooria

7

1 + (12 – TV) / 25

2. kategooria

12

3. kategooria

3

4. kategooria

(TV1 + TV2) / 2*

6. kategooria

(TV1+TV2) / 2*

d) Muud otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed

Kategooria

C

Muud seadmed

1,00

Märkused.

* TV on mitme temperatuuriga müügiautomaatide puhul TV1 (toote kõrgeim mõõdetud temperatuur kõige soojemas kambris) ja TV2 (toote kõrgeim mõõdetud temperatuur kõige külmemas kambris) keskväärtus.

** 1. kategooria – purke ja pudeleid sisaldavad suletud esiküljega külmmüügiautomaadid, kus tooted paiknevad virnades; 2. kategooria – purke ja pudeleid, kondiitritooteid ja suupisteid sisaldavad klaasist esiküljega külmmüügiautomaadid; 3. kategooria – üksnes riknevate toiduainete müügiks kasutatavad klaasist esiküljega külmmüügiautomaadid; 4. kategooria – mitme temperatuuriga klaasist esiküljega külmmüügiautomaadid; 6. kategooria – liitseadmed, mis koosnevad samasse kesta paigaldatud mitut liiki seadmetest, millel on üks jahuti.

„–“ = ei ole asjakohane

(4)Tegur Y arvutatakse järgmiselt:

(a)joogijahutite puhul

on Yc joogijahuti sihttemperatuuriga Tc kambrite ekvivalentmaht (Veqc), mis arvutatakse järgmiselt:

Yc =Veqc = GrossVolumec × ((25 – Tc)/20) × CC;

kus Tc on kambri keskmine klassifitseerimistemperatuur ja CC on kliimaklassitegur. Tc väärtused on esitatud tabelis 5. CC väärtused on esitatud tabelis 6.

Tabel 5. Joogijahutite temperatuuriklassid ja vastavad kambrite keskmised temperatuurid (Tc)

Temperatuuriklass

Tc (°C)

K1

+3,5

K2

+2,5

K3

−1,0

K4

+5,0

Tabel 6. Joogijahutite töötingimused ja CC väärtused

Kõige soojem ümbritseva keskkonna temperatuur (°C)

Ümbritseva keskkonna suhteline niiskus (%)

CC

+25

60

1,00

+32

65

1,05

+40

75

1,10

(b)jäätisekülmikute puhul

on Yc jäätisekülmiku sihttemperatuuriga Tc kambrite ekvivalentmaht (Veqc), mis arvutatakse järgmiselt:

Yc =Veqc = NetVolume × ((12 – Tc)/30) × CC;

kus Tc on kambri keskmine klassifitseerimistemperatuur ja CC on kliimaklassitegur. Tc väärtused on esitatud tabelis 7. CC väärtused on esitatud tabelis 8.

Tabel 7. Jäätisekülmikute temperatuuriklassid ja vastavad kambrite keskmised temperatuurid (Tc)

Temperatuuriklass

Tc (°C)

Temperatuur (°C), millest on madalam või millega on võrdne kõigi katsete (v.a kaane avamise katse) kõige soojem M-katsekeha

Kõige soojema M-katsekeha suurim temperatuuritõus kaane avamise katses (°C)

-18

2

-18,0

-7

2

-7,0

Tabel 8. Jäätisekülmikute töötingimused ja vastavad CC väärtused

Minimaalne

Maksimaalne

CC

Ümbritseva keskkonna temperatuur (°C) 

Ümbritseva keskkonna suhteline niiskus (%)

Ümbritseva keskkonna temperatuur (°C) 

Ümbritseva keskkonna suhteline niiskus (%)

Jäätisekülmik, millel on läbipaistev kaas

16

80

30

55

1,00

35

75

1,10

40

40

1,20

Jäätisekülmik, millel on läbipaistmatu kaas

16

80

30

55

1,00

35

75

1,04

40

40

1,10

(c)külmmüügiautomaatide puhul

on Y külmmüügiautomaadi netomaht, mis on summa kõigi otseselt müügiks ette nähtud toodete säilitamiseks kasutatavate kambrite mahtudest ning selle ruumi mahust, mida tooted müügiprotsessi vältel läbivad, väljendatud liitrites (l) ja ümardatud täisarvuni;

(d)kõigi muude otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete puhul

on Y otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme kõigi sama temperatuuriklassiga kambrite TDAde summa, väljendatud ruutmeetrites (m2) ja ümardatud kahe kümnendkohani.

(5)P väärtused on esitatud tabelis 9.

Tabel 9. P 

Külmiku liik

P

Sisseehitatud jahutus-külmutussüsteemiga poekülmikud

1,10

Muud otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmed

1,00

V LISA 
Toote teabeleht

Vastavalt artikli 3 lõike 1 alapunktile b esitab tarnija toodete andmebaasi teabe, nagu on sätestatud tabelis 10.

Tabel 10. Toote teabeleht

Tarnija nimi või kaubamärk:

Tarnija aadressb:

Mudeli tunnus:

Kasutusviis:

väljapanek ja müük

Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme liik:

[joogijahuti / jäätisekülmik / jäätise annustamise külmlett / poekülmik / külmmüügiautomaat]

Külmikute tootesarja kood vastavalt harmoneeritud standarditele või muudele IV lisa kohastele usaldusväärsetele, täpsetele ja korratavatele meetoditele.

Näiteks: [HC1/…/HC8], [VC1/…/VC4]

Toote näitajad

(Joogijahuti: täita punkt 1; jäätisekülmik: täita punkt 2; jäätise annustamise külmlett: täita punkt 3; poekülmik: täita punkt 4; külmmüügiautomaat: täita punkt 5. Kui otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade sisaldab eri töötemperatuuriga kambreid või seadistatava temperatuuriga kambrit, korratakse ridu iga kambri või temperatuuriseadistuse puhul):

1.Joogijahutid

Kogumaht (dm³ või l)

Seadme jaoks sobivad keskkonnatingimused (vastavalt tabelile 6)

Kõige kõrgem temperatuur (°C)

Suhteline niiskus (%)

x

x

x

2.Jäätisekülmik [läbipaistva / läbipaistmatu kaanega]

Netomaht (dm³ või l)

Seadme jaoks sobivad keskkonnatingimused (vastavalt tabelile 8)

Temperatuurivahemik (°C)

Suhtelise niiskuse vahemik (%)

vähemalt

kuni

vähemalt

kuni

x

x

x

x

x

3.Jäätise annustamise külmlett

Väljapaneku kogupindala (m²)

Temperatuuriklass (vastavalt tabeli 4 punktile b)

x,xx

[G1/G2/G3/L1/L2/L3/S]4.[sisseehitatud jahutus-külmutussüsteemiga külmikud / keskjahutusega külmikud] [horisontaalkülmikud / püstkülmikud (v.a poolkõrged külmletid) / poolkõrged külmletid / liitkülmikud] ratastel riiulite jaoks ettenähtud poekülmikud: [jah/ei]:

Väljapaneku kogupindala (m²)

Temperatuuriklass (vastavalt tabeli 4 punktile a)

x,xx

[külmik: [M2/H1/H2/M1] / sügavkülmik: [L1/L2/L3]]

5.Külmmüügiautomaadid [purke ja pudeleid sisaldavad suletud esiküljega külmmüügiautomaadid, kus tooted paiknevad virnades / klaasist esiküljega külmmüügiautomaadid [purkide ja pudelite, kondiitritoodete ja suupistete müügiks / üksnes riknevate toiduainete müügiks] / mitme temperatuuriga automaadid [sisestage teave müüdavate toiduainete liigi kohta] / liitseadmed, mis koosnevad samasse kesta paigaldatud mitut liiki seadmetest, millel on üks jahuti [sisestage teave müüdavate toiduainete liigi kohta]]:

Maht (dm³ või l)

Temperatuuriklass (vastavalt tabeli 4 punktile c)

x

kategooria [1/2/3/4/6]

Toote üldnäitajad:

Näitaja

Väärtus

Näitaja

Väärtus

Aastane energiatarbimine (kWh/a)d

x,xx

Soovitatav(ad) temperatuur(id) toidu optimaalseks säilitamiseks (°C) (need seaded ei tohi olla vastuolus IV lisa tabelis 4, 5 või 6 esitatud temperatuuritingimustega)

x

EEI

x,x

Energiatõhususe klass

[A/B/C/D/E/F/G]c

Valgusallika näitajada,b:

Valgusallika liik

[liik]

Energiatõhususe klass

[A/B/C/D/E/F/G]c

Tarbija pakutava garantii vähim kestusb:

Lisateave:

link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/XXX 1  [väljaannete talitus – palun sisestage määruse C(2019)2127 number] II lisa punkti 3 kohane teaveb:

a Määratud vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2019/XXX [väljaannete talitus – palun sisestage määruse C(2019)1805 number] 2 .

b Nende elementide muudatusi ei käsitata määruse (EL) 2017/1369 artikli 4 lõike 4 kohaldamisel asjakohastena.

c Kui toodete andmebaas tekitab selle lahtri lõpliku sisu automaatselt, ei pea tarnija neid andmeid sisestama.

d Kui otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseade sisaldab eri töötemperatuuriga kambreid, esitatakse kogu seadme aastane energiatarbimine. Kui sama seadme eri kambreid jahutavad eri jahutus-külmutussüsteemid, siis esitatakse võimaluse korral ka iga allsüsteemiga seotud energiatarbimine.

VI LISA
Tehniline dokumentatsioon

1.Artikli 3 lõike 1 punktis d osutatud tehniline dokumentatsioon peab sisaldama järgmist:

(a)V lisa kohane teave;

(b)tabeli 11 kohane teave.

Tabel 11. Lisateave, mis peab leiduma tehnilises dokumentatsioonis

Otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadme mudeli üheseks ja lihtsaks määratlemiseks piisav üldkirjeldus

Tootekirjeldus

Toote üldnäitajad:

Näitaja

Väärtus

Näitaja

Väärtus

Aastane energiatarbimine (kWh/a)

x,xx

Standardne aastane energiatarbimine (kWh/a)

x,xx

Päevane energiatarbimine (kWh/24h)

x,xxx

Keskkonnatingimused

[1. rühm / 2. rühm]

M

x,x

N

x,xxx

Temperatuuritegur C

x,xx

Y

x,xx

P

x,xx

Kliimaklassitegur CCa

x,xx

Sihttemperatuur Tc (°C)a

x,x

Lisateave:

Viide harmoneeritud standarditele või muudele kasutatud usaldusväärsetele ja korratavatele meetoditele:

Vajaduse korral selle isiku andmed ja allkiri, kellel on õigus tarnija nimel alla kirjutada:

Võrdväärsete mudelite loetelu, sh mudelitähised:

a Üksnes joogijahutite ja jäätisekülmikute puhul.

2.Kui tehnilises dokumentatsioonis teatava mudeli kohta esitatud teave on saadud

(a)mudeli põhjal, millel on esitamisele kuuluva tehnilise teabe seisukohast olulised samad tehnilised omadused, kuid mille on tootnud muu tootja, või

(b)kavandi järgi tehtud arvutustega või sama või muu tootja teise mudeli alusel tehtud ekstrapoleerimisega või mõlemal viisil,

siis peavad tehnilised dokumendid sisaldama sellise arvutuse üksikasju, tootja tehtud hindamist arvutuse täpsuse kontrollimiseks ja vajaduse korral ka kinnitust eri tootjate mudelite samasuse kohta.

VII LISA
Teave, mis tuleb esitada visuaalses reklaamis, tehnilises reklaammaterjalis või muus reklaammaterjalis kaugmüügi korral, välja arvatud kaugmüük internetis

1.Et tagada vastavus artikli 3 lõike 1 punktis e ja artikli 4 punktis c sätestatud nõuetele, tuleb otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete visuaalses reklaamis näidata märgisel esitatud energiatõhususe klass ja energiatõhususe skaala vastavalt käesoleva lisa punktile 4.

2.Et tagada vastavus artikli 3 lõike 1 punktis f ja artikli 4 punktis d sätestatud nõuetele, tuleb otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete tehnilises reklaammaterjalis või muus reklaammaterjalis näidata märgisel esitatud energiatõhususe klass ja energiatõhususe skaala vastavalt käesoleva lisa punktile 4.

3.Kõigis otsese müügifunktsiooniga jahutus-külmutusseadmete trükitud kaugmüügimaterjalides tuleb näidata märgisel esitatud energiatõhususe klass ja energiatõhususe skaala vastavalt käesoleva lisa punktile 4.

4.Energiatõhususe klass ja energiatõhususe skaala esitatakse vastavalt joonisele 1 järgmiselt:

(a)noolel, millel on kujutatud energiatõhususe klassile vastav valge täht kirjatüübis Calibri, paksus kirjas, mis on vähemalt hinnaga sama suures kirjas, kui hind on märgitud, ning muul juhul sellise suurusega kirjas, mis tagab hea nähtavuse ja loetavuse;

(b)noole värvina kasutatakse energiatõhususe klassile vastavat värvi;

(c)energiatõhususe skaala näidatakse 100 % mustaga ning

(d)suurus peab olema selline, et nool oleks selgelt nähtav ja arusaadav. Energiatõhususe klassile vastav täht peab paiknema noole täisnurkse osa keskel ning noole ümber ja energiatõhususe klassi tähistava tähe ümber peab olema must ääris suurusega 0,5 p.

Erandjuhul, kui visuaalne reklaam, tehniline reklaammaterjal või muu reklaammaterjal või kaugmüügiks kasutatavad trükised on trükitud ühevärviliselt, võib sellises visuaalses reklaamis, tehnilises reklaammaterjalis või muus reklaammaterjalis või kaugmüügiks kasutatavas trükises kasutada ühevärvilist noolt.

Joonis 1. Mitmevärviline/ühevärviline vasak-/paremnool, millele on märgitud energiatõhususe skaala

5.Telefoni teel toimuva kaugmüügi korral tuleb kliendile eraldi teada anda märgisel olev toote energiatõhususe klass ja energiatõhususe skaala, ning teavitada klienti, et tal on juurdepääs täielikule märgisele ja toote teabelehele kas vaba juurdepääsuga veebisaidi kaudu või trükitud koopia tellimise teel.

6.Kõigil punktides 1–3 ja 5 nimetatud juhtudel peab tarbijal olema võimalus saada taotluse korral märgis ja toote teabeleht trükitud kujul.

VIII LISA
Teave, mis tuleb esitada, kui kaugmüük toimub interneti kaudu

1.Tarnijate poolt artikli 3 lõike 1 punkti g kohaselt kättesaadavaks tehtud asjakohane märgis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal, kui hind on märgitud, ning muul juhul toote lähedal. Märgis peab olema sellise suurusega, mis tagab selle hea nähtavuse ja loetavuse ning see peab olema III lisa punktis 4 esitatud mõõtudega proportsionaalne. Märgise võib esitada pesaakna kaudu, mille puhul peab märgisele juurdepääsuks kasutatav kujutis olema kooskõlas käesoleva lisa punktis 3 sätestatud nõuetega. Pesastatult kuvamise korral peab märgis ekraanile ilmuma pärast esimest kujutisel tehtud hiireklõpsu, hiirega üleliikumist või puutetundliku ekraani puhul pärast kujutise esimest suurendamist.

2.Kujutis, mille kaudu pääseb pesaaknas märgise juurde, nagu on näidatud joonisel 2, peab vastama järgmistele tingimustele:

(a)kujutis on nool, mis on toote märgisel esitatud energiatõhususe klassiga sama värvi;

(b)toote energiatõhususe klass esitatakse valge tähega kirjatüübis Calibri, paksus kirjas, mis on vähemalt hinnaga sama suures kirjas, kui hind on märgitud, ning muul juhul sellise suurusega kirjas, mis tagab hea nähtavuse ja loetavuse; ning

(c)energiatõhususe skaala näidatakse 100 % mustaga, ning

(d)kujutis on ühes kahest allpool toodud vormingust ja selle suurus peab olema selline, et nool oleks selgelt nähtav ning loetav. Energiatõhususe klassile vastav täht peab paiknema noole täisnurkse osa keskel ning noole ümber ja energiatõhususe klassi tähistava tähe ümber peab olema nähtav ääris, mille värv on 100 % musta.

Joonis 2. Näidis värvilise vasak-/paremnoolega, millele on märgitud energiatõhususe klasside vahemik

3.Pesaakna korral tuleb esitada märgise kujutis järgmiselt:

(a)käesoleva lisa punktis 2 osutatud kujutis kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal, kui hind on märgitud, ning muul juhul toote lähedal;

(b)kujutis viib lingi kaudu märgisele, mis on esitatud III lisas;

(c)märgis ilmub pärast hiireklõpsu, hiirega üleliikumist või puuteekraanil kujutise suurendamist;

(d)märgis kuvatakse hüpikaknas, uuel vahelehel, uuel lehel või aknas kuvataval teises aknas;

(e)märgise suurendamiseks puuteekraanil kasutatakse asjaomaseid puuteekraanil kasutatavaid käsklusi;

(f)märgise kuvamine lõpeb pärast sulgemiskäsklust või muud tavapärast sulgemisvõtet;

(g)graafilise kujutise tekstialternatiivil, mis kuvatakse juhul, kui märgist ei ole võimalik kuvada, on esitatud toote energiatõhususe klass hinnaga sama tähesuurusega kirjas, kui hind on märgitud, ning muul juhul sellise suurusega kirjas, mis tagab hea nähtavuse ja loetavuse;

4.Tarnijate poolt artikli 3 lõike 1 punkti h kohaselt kättesaadavaks tehtud elektrooniline toote teabeleht kuvatakse kuvamismehhanismil toote hinna lähedal, kui hind on märgitud, ning muul juhul toote lähedal. Suurus peab olema selline, et toote teabeleht oleks selgelt nähtav ja loetav. Toote teabelehe võib esitada pesaakna kaudu või viitega toodete andmebaasile; viimasel juhul tuleb toote teabelehe juurde viival lingil märkida selgelt ja loetavalt „Toote teabeleht“. Kui kasutatakse pesaakent, kuvatakse toote teabeleht pärast esimest lingil tehtud hiireklõpsu, hiirega üleliikumist või pärast lingi esimest suurendamist puutetundlikul ekraanil.

IX LISA
Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontroll 

Käesoleva lisa kohased kontrollimisel lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui esitatud näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tarnija ei tohi neid kasutada lubatud hälvetena, et saavutada tehnilises dokumentatsioonis esitatud väärtused. Märgisel ja tootekirjelduses esitatud väärtused ja klassid ei tohi tarnija seisukohast olla paremad kui tehnilises dokumentatsioonis esitatud andmed.

Kui mudel on projekteeritud kindlaks tegema, et temaga tehakse katseid (nt katsetingimuste või -tsükli äratundmise kaudu), ja sellele reageerima katseaegse toimimise automaatse muutmisega, et saavutada paremad tulemused mõne käesolevas määruses nimetatud näitaja või tehnilises dokumentatsioonis või mõnes esitatud dokumendis kirjeldatud näitaja osas, ei loeta mudelit ega ühtki võrdväärset mudelit nõuetele vastavaks.

Kui liikmesriigi ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele, järgivad nad järgmist menetlust.

(1)Liikmesriigi ametiasutused kontrollivad mudeli ühte eksemplari.

(2)Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

(a)määruse (EL) 2017/1369 artikli 3 lõike 3 kohaselt tehnilises dokumentatsioonis esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja seisukohast soodsamad kui vastavad väärtused, mis on esitatud katsearuannetes, ning

(b)märgisel ja tootekirjelduses märgitud väärtused ei ole tarnija seisukohast soodsamad kui esitatud väärtused ning märgitud energiatõhususe klass ei ole tarnija seisukohast soodsam kui esitatud väärtuste alusel määratud klass, ning

(c)kui liikmesriikide ametiasutused katsetavad mudeli ühte seadet, siis jäävad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katsetamise käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 12 esitatud vastavate kontrollimisel lubatud hälvete piiresse.

(3)Kui punkti 2 alapunktides a ja b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik võrdväärsed mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

(4)Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valivad liikmesriikide ametiasutused katsetamiseks veel kolm sama mudeli eksemplari. Teise võimalusena võib valida kolm täiendavat seadet ühe või mitme võrdväärse mudeli hulgast.

(5)Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 12 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

(6)Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik võrdväärsed mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

(7)Kui punktide 3 ja 6 kohaselt on tehtud otsus selle kohta, et mudel ei vasta nõuetele, esitavad liikmesriigi ametiasutused teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile viivitamata kogu asjakohase teabe.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad IV lisas esitatud mõõtmis- ja arvutusmeetodeid.

Liikmesriikide ametiasutused kasutavad käesolevas lisas osutatud nõuetega seoses üksnes tabeli 12 kohaseid kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud menetlust. Tabelis 12 esitatud näitajate puhul ei kasutata muid lubatud hälbeid, nt harmoneeritud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ettenähtud lubatud hälbeid.

Tabel 12. Mõõdetud näitajate kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Netomaht ja kambrite netomaht, kui see on asjakohane

Määratud väärtus a ei tohi olla esitatud väärtusest väiksem rohkem kui 3 % või 1 liiter, olenevalt sellest, kumb väärtus on suurem.

Kogumaht ja kambrite kogumaht, kui see on asjakohane

Määratud väärtus a ei tohi olla esitatud väärtusest väiksem rohkem kui 3 % või 1 liiter, olenevalt sellest, kumb väärtus on suurem.

TDA ja kambri TDA, kui see on asjakohane

Määratud väärtus a ei tohi olla esitatud väärtusest väiksem rohkem kui 3 %.

Edaily

Määratud väärtusa ei tohi olla esitatud väärtusest suurem rohkem kui 10 %.

AE

Määratud väärtusa ei tohi olla esitatud väärtusest suurem rohkem kui 10 %.

a Punkti 4 kohaselt katsetatud kolme täiendava eksemplari puhul on määratud väärtus nende kolme täiendava eksemplari määratud väärtuste aritmeetiline keskmine.

(1)    Komisjoni määrus (EL) 2019/XXX [väljaannete talitus – palun sisestage määruse C(2019)2127 täielik ELT L viide].
(2)    Komisjoni määrus (EL) 2019/XXX [väljaannete talitus – palun sisestage määruse C(2019)1805 täielik ELT L viide].
Top