EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:159:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 159, 22. juuni 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 159

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

66. aastakäik
22. juuni 2023


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2023/1199, 21. juuni 2023, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1221/2009 (organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS)) teatavaid keeleversioone ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1200, 21. juuni 2023, millega antakse liidu luba biotsiidipere „Airedale PAA product family“ jaoks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 528/2012 ( 1 )

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1201, 21. juuni 2023, milles käsitletakse üksikasjalikku korda, mille alusel komisjon viib läbi teatavaid menetlusi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2022/2065 (digiteenuste määrus)

51

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1202, 21. juuni 2023, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/2325 seoses teatavate kontrolliasutuste ja kontrollorganite tunnustamisega mahepõllumajanduslike toodete importimiseks liitu

60

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1203, 21. juuni 2023, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2018/2019 ja (EL) 2020/1213 seoses teatavate Ühendkuningriigist pärit, liiki Malus domestica kuuluvate istutamiseks ettenähtud taimedega

65

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/1204, 20. juuni 2023, millega nimetatakse ametisse Itaalia Vabariigi esitatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige

70

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/1205, 20. juuni 2023, millega nimetatakse ametisse üks Rootsi Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige ja viis Rootsi Kuningriigi esitatud asendusliiget

72

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2023/1206, 20. juuni 2023, millega nimetatakse ametisse Eesti Vabariigi esitatud Regioonide Komitee asendusliige

74

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/1207, 21. juuni 2023, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud sojauba MON 87701 × MON 89788 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud toodete turulelaskmise loa kehtivust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri C(2023) 3935 all)  ( 1 )

75

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/1208, 21. juuni 2023, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud maisi MON 95379 sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri C(2023) 3936 all)  ( 1 )

81

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/1209, 21. juuni 2023, millega lubatakse turule viia geneetiliselt muundatud maisi DP4114 × MON89034 × MON87411 × DAS-40278-9 ja selle alakombinatsioone DAS-40278-9 × DP4114 × MON 87411, MON 89034 × DP4114 × MON 87411, MON 89034 × DAS-40278-9 × MON 87411, MON 89034 × DAS-40278-9 × DP4114, DP4114 × MON 87411, DAS-40278-9 × MON 87411, DAS-40278-9 × DP4114, MON 89034 × DP4114 sisaldavaid, neist koosnevaid või neist valmistatud tooteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri C(2023) 3937 all)  ( 1 )

87

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/1210, 21. juuni 2023, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud puuvilla 281-24-236 × 3006-210-23 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud toodete turuleviimise luba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri C(2023) 3940 all)  ( 1 )

94

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/1211, 21. juuni 2023, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud maisi MON 87429 sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri C(2023) 3941 all)  ( 1 )

100

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/1212, 21. juuni 2023, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud sojauba MON 87701 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud toodete turulelaskmise loa kehtivust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri C(2023) 3944 all)  ( 1 )

106

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/1213, 21. juuni 2023, millega pikendatakse loa kehtivust geneetiliselt muundatud sojauba 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud toodete turuleviimiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri C(2023) 3945 all)  ( 1 )

112

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 30. jaanuari 2023. aasta määruse (EL) 2023/194 (millega määratakse 2023. aastaks kindlaks teatavate kalavarude püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu, ning kehtestatakse 2023. ja 2024. aastaks teatavate süvamere kalavarude püügi võimalused) parandus ( ELT L 28, 31.1.2023 )

118

 

*

Komisjoni 21. veebruari 2022. aasta rakendusmäärus (EL) 2022/250 (millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/403 seoses uue loomatervise/ametliku sertifikaadi näidise lisamisega Suurbritanniast lammaste ja kitsede Põhja-Iirimaale toomiseks ning rakendusmäärust (EL) 2021/404 seoses selliste kolmandate riikide loeteluga, millest on lubatud liitu tuua lambaid ja kitsi) parandus ( ELT L 41, 22.2.2022 )

125

 

*

Komisjoni 6. juuni 2023. aasta rakendusmääruse (EL) 2023/1110 (millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1793, milles käsitletakse teatavatest kolmandatest riikidest liitu sisenevate teatavate kaupade ametliku kontrolli ajutiselt rangemaks muutmist ja nende suhtes erakorraliste meetmete kohaldamist ning millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) 2017/625 ja (EÜ) nr 178/2002) parandus ( ELT L 147, 7.6.2023 )

127

 

*

Komisjoni 20. septembri 2022. aasta rakendusmääruse (EL) 2022/1998 (millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa) parandus ( ELT L 282, 31.10.2022 )

150

 

*

Komisjoni 16. märtsi 2023. aasta rakendusmääruse (EL) 2023/591 (millega kiidetakse heaks uue eksportiva tootja režiimi taotlus seoses Hiina Rahvavabariigist pärit elektrijalgrataste impordi suhtes kehtestatud lõplike dumpinguvastaste meetmetega ja muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/73) parandus ( ELT L 79, 17.3.2023 )

151

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top