EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:187:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 187, 12. juuli 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 187

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

62. aastakäik
12. juuli 2019


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1187, 6. juuni 2019, Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ning selle teatavate sätete ajutise kohaldamise kohta

1

 

 

Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping, mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/1188, 14. märts 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 305/2011 seoses toimivusklasside kehtestamisega väliruloode ja markiiside vastupanule tuulekoormuse suhtes ( 1 )

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1189, 8. juuli 2019, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses

14

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1190, 11. juuli 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 185/2013 Hispaaniale 2019. aastaks eraldatud püügikvootidest mahaarvamiste osas

30

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1191, 8. juuli 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes (Eelarverida 04 03 01 03 - tööjõu vaba liikumine ning sotsiaalkindlustusskeemide ja võõrtöötajate, sealhulgas kolmandatest riikidest tulnud võõrtöötajate suhtes rakendatavate meetmete koordineerimine) ( 1 )

33

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1192, 8. juuli 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes (eelarverida 02 03 01 – kaupade ja teenuste siseturu toimimine ja selle arendamine ja eelarverida 02 03 04 – siseturu haldamise vahendid) ( 1 )

36

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2019/1193, 8. juuli 2019, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmise suhtes (eelarverida 33 02 03 01 – äriühinguõigus) ( 1 )

39

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1194, 5. juuli 2019, milles käsitletakse 4-tert-butüülfenooli (PTBP) määratlemist väga ohtliku ainena vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 punktile f (teatavaks tehtud numbri C(2019) 4987)  ( 1 )

41

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1195, 10. juuli 2019, millega muudetakse otsuseid 2008/730/EÜ, 2008/837/EÜ, 2009/184/EÜ, 2011/354/EL, rakendusotsuseid 2012/81/EL, 2013/327/EL, (EL) 2015/690, (EL) 2015/697, (EL) 2015/699, (EL) 2016/1215, (EL) 2017/1208 ja (EL) 2017/2451 seoses loa hoidja ja esindajaga, et lasta turule geneetiliselt muundatud sojauba, puuvilla, rapsi ja maisi (teatavaks tehtud numbri C(2019) 5093 all)  ( 1 )

43

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2019/1196, 11. juuli 2019, milles käsitletakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi osalemist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/1727 Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta

50

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruse (EL) nr 537/2014 (mis käsitleb avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi erinõudeid ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2005/909/EÜ) parandus ( ELT L 158, 27.5.2014 )

52

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruse (EL) nr 537/2014 (mis käsitleb avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi erinõudeid ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2005/909/EÜ) parandus ( ELT L 158, 27.5.2014 )

52

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top