EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:343:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 343, 23. detsember 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2011.343.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 343

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
23. detsember 2011


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/98/EL, 13. detsember 2011, kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse menetluse ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühiste õiguste kohta

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1375/2011, 22. detsember 2011, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 687/2011

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1376/2011, 20. detsember 2011, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Mongeta del Ganxet” (KPN)]

14

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1377/2011, 20. detsember 2011, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Salva Cremasco” (KPN)]

16

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1378/2011, 20. detsember 2011, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Rheinisches Apfelkraut” (KGT)]

18

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1379/2011, 20. detsember 2011, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 382/2008, (EL) nr 1178/2010 ja (EL) nr 90/2011 CN-koodide ja eksporditoetuste jaoks ettenähtud põllumajandustoodete nomenklatuuri tootekoodide osas veise- ja vasikalihasektoris ning muna- ja kodulinnulihasektoris

20

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1380/2011, 21. detsember 2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 798/2008 silerinnaliste sugu- ja produktiivlindude kohta kehtivate eritingimuste osas (1)

25

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1381/2011, 22. detsember 2011, milles käsitletakse toimeaine kloropikriini heaks kiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ja millega muudetakse komisjoni otsust 2008/934/EÜ (1)

26

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1382/2011, 22. detsember 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

28

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1383/2011, 22. detsember 2011, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 1. jaanuarist 2012

30

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1384/2011, 22. detsember 2011, rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2011 avatud pakkumismenetluse raames toimuvas kolmandas osalises pakkumiskutses kinnitatava minimaalse tollimaksumäära kohta

33

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2011/871/ÜVJP, 19. detsember 2011, millega luuakse mehhanism Euroopa Liidu sõjalise või kaitsepoliitilise tähendusega operatsioonide ühiste kulude rahastamise haldamiseks (ATHENA)

35

 

*

Nõukogu otsus 2011/872/ÜVJP, 22. detsember 2011, millega ajakohastatakse loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4 ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/430/ÜVJP

54

 

 

2011/873/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 14. detsember 2011, millega määratakse kindlaks kogused ja eraldatakse kvoodid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2009 (osoonikihti kahandavate ainete kohta) alusel kontrollitavatele ainetele ajavahemikuks 1. jaanuar kuni 31. detsember 2012 (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9196 all)

57

 

 

2011/874/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 15. detsember 2011, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide ja territooriumite loetelu, millest on lubatud koerte, kasside ja valgetuhkrute import ning rohkem kui viie koera, kassi ja valgetuhkru mittekaubanduslik liikumine Euroopa Liitu, ning näidissertifikaadid kõnealuste loomade impordiks ja mittekaubanduslikuks liikumiseks Euroopa Liitu (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9232 all)  (1)

65

 

 

2011/875/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 16. detsember 2011, teatavate Ungari postisektori finantsteenuste väljajätmise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/17/EÜ (millega kooskõlastatakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused) kohaldamisalast (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9197 all)  (1)

77

 

 

2011/876/EL

 

*

Komisjoni otsus, 19. detsember 2011, millega vabastatakse teatavad isikud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 Hiina Rahvavabariigist pärit jalgratastele kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu laiendamisest teatavatele jalgratta varuosadele ning millega tühistatakse määrusega (EÜ) nr 88/97 teatavate isikute suhtes kehtestatud, Hiina Rahvavabariigist pärit teatavatele jalgratta varuosadele laiendatud dumpinguvastase tollimaksu tasumise peatamine ja sellisest tollimaksust vabastamine (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9473 all)

86

 

 

2011/877/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 19. detsember 2011, millega kehtestatakse elektri- ja soojusenergia eraldi tootmise tõhususe ühtlustatud kontrollväärtused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/8/EÜ kohaldamisel ja millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2007/74/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9523 all)

91

 

 

2011/878/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 20. detsember 2011, millega kinnitatakse süsinikdioksiidi eriheite keskmise taseme ja eriheite sihttaseme esialgsed arvutused sõiduautode tootjate kohta 2010. kalendriaastal vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 (1)

97

 

 

2011/879/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 21. detsember 2011, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2009/158/EÜ (kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta) II ja IV lisa (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9518 all)  (1)

105

 

 

2011/880/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 21. detsember 2011, millega muudetakse rakendusotsuse 2011/402/EL (Egiptusest imporditud põld-lambaläätse seemnete ning teatavate seemnete ja ubade suhtes kohaldatavate kiireloomuliste meetmete kohta) I lisa (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9524 all)  (1)

117

 

 

2011/881/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 21. detsember 2011, mis käsitleb rahastamisotsuse vastuvõtmist, et toetada meemesilaste kolooniate vähenemise vabatahtlikke järelevalveuuringuid (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9597 all)

119

 

 

2011/882/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 21. detsember 2011, millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 258/97 viia toidu uuendkoostisosana turule uus närimiskummialus (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9680 all)

121

 

 

2011/883/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 21. detsember 2011, millega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 79 lõike 1 kohane ELi inspektorite nimekiri (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9701 all)

123

 

 

2011/884/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 22. detsember 2011, erakorraliste meetmete kohta seoses lubamatu geneetiliselt muundatud riisiga Hiinast pärit riisitoodetes ning otsuse 2008/289/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (1)

140

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 5. märtsi 2008. aasta otsuse 2008/312/Euratom (millega kehtestatakse nõukogu direktiivis 2006/117/Euratom nimetatud radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli tüüpvorm) parandus (ELT L 107, 17.4.2008)

149

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top