EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:338:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 338, 19. detsember 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.338.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 338

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
19. detsember 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1250/2009, 30. november 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks

1

 

 

V   Alates 1. detsembrist 2009 Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud õigusaktid

 

 

ÕIGUSAKTID, MILLE AVALDAMINE ON KOHUSTUSLIK

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1251/2009, 18. detsember 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1911/2006, millega kehtestatakse muu hulgas Venemaalt pärit uurea ja ammooniumnitraadi lahuste impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks

5

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1252/2009, 18. detsember 2009, millega lõpetatakse määruse (EÜ) nr 1338/2006 (millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit seemisnaha impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks) läbivaatamine seoses uue eksportijaga, kehtestatakse ja nõutakse tagasiulatuvalt sisse tollimaks kõnealuse riigi ühe eksportija impordi suhtes ja lõpetatakse selle impordi registreerimine

12

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 1253/2009, 18. detsember 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

15

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1254/2009, 18. detsember 2009, milles sätestatakse kriteeriumid, mille kohaselt on liikmesriikidel võimalik teha erandeid tsiviillennundusjulgestuse ühistest põhistandarditest ja võtta vastu alternatiivsed julgestusmeetmed (1)

17

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1255/2009, 18. detsember 2009, teatavate nõukogu määrusega (EÜ) nr 3448/93 hõlmatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud, Norrast pärit kaupade Euroopa Liitu importimise tollimaksuvaba režiimi ajutise peatamise tühistamise kohta 2010. aastaks

18

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1256/2009, 15. detsember 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1580/2007 pirnide, sidrunite, õunte ja kabatšokkide suhtes kohaldatavate täiendavate tollimaksude käivituslävede osas

20

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1257/2009, 15. detsember 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 391/2007, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 861/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses liikmesriikide kuludega, mis tekivad ühise kalanduspoliitika suhtes kohaldatavate seire- ja kontrollikavade rakendamise tõttu

22

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1258/2009, 18. detsember 2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 517/94 kohaselt 2010. aastaks ettenähtud tekstiilikvootide haldamise ja jagamise eeskirjad

24

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1259/2009, 18. detsember 2009, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 3030/93 (teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta) I, II, III, V ja VII lisa

32

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1260/2009, 18. detsember 2009, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 517/94 (teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja ühenduse impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete importimise ühiseeskirjade kohta) I, II, IV ja VI lisa

58

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 1261/2009, 18. detsember 2009, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2009. aasta detsembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 533/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

75

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 1262/2009, 18. detsember 2009, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2009. aasta detsembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 539/2007 alusel avatud tariifikvootide raames munasektoris ja ovoalbumiini puhul

77

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 1263/2009, 18. detsember 2009, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2009. aasta detsembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 1385/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvoodi raames

79

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 1264/2009, 18. detsember 2009, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2009. aasta detsembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 1384/2007 alusel avatud Iisraelist pärit kodulinnuliha tariifikvoodi raames

81

 

*

Komisjoni direktiiv 2009/160/EL, 17. detsember 2009, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka 2-fenüülfenool (1)

83

 

*

Komisjoni direktiiv 2009/161/EL, 17. detsember 2009, millega kehtestatakse kolmas loetelu ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta töökeskkonnas, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ, ning muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ (1)

87

 

*

Nõukogu otsus 2009/981/ÜVJP, 18. detsember 2009, millega muudetakse ühist seisukohta 2006/318/ÜVJP Birma/Myanmari vastu suunatud piiravate meetmete uuendamise kohta

90

 

 

2009/982/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUJUST LEX/2/2009, 15. detsember 2009, millega nimetatakse ametisse Iraagis toimuva Euroopa Liidu integreeritud õigusriigimissiooni EUJUST LEX juht

92

 

 

ÕIGUSAKTID, MILLE AVALDAMINE EI OLE KOHUSTUSLIK

 

 

2009/983/EL

 

*

Nõukogu otsus, 16. detsember 2009, milles käsitletakse Leedu Vabariigi asutuste poolt riigiabi andmist riigiomandis oleva põllumajandusmaa ostmiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2013

93

 

 

2009/984/EL

 

*

Komisjoni otsus, 17. detsember 2009, millega kehtestatakse Tšehhi Vabariigile, Ungarile ja Sloveeniale makstav või neilt tagasi nõutav lõppmakse Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondist (EAGGF) maaelu arendamise üleminekuprogrammide raames rahastatud programmi lõpetamisel (teatavaks tehtud numbri K(2009) 10032 all)

95

 

 

2009/985/EL

 

*

Komisjoni otsus, 18. detsember 2009, Töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee liikmete uueks ametiajaks ametisse nimetamise kohta

98

 

 

2009/986/EL

 

*

Komisjoni otsus, 18. detsember 2009, millega luuakse koolidele puuvilja jagamise kava tehnilise nõustamise eksperdirühm

99

 

 

2009/987/EL

 

*

Komisjoni otsus, 18. detsember 2009, millega antakse endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile volitused ühinemiseelse abi V rahastamisvahendist (põllumajanduse ja maaelu arendamine) meetmete 101, 103 ja 302 jaoks antava abi haldamiseks ühinemiseelsel perioodil

101

 

 

2009/988/EL

 

*

Komisjoni otsus, 18. detsember 2009, millega määratakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur teatavate nõukogu määruses (EÜ) nr 1005/2008 sätestatud ülesannete täitjaks (teatavaks tehtud numbri K(2009) 10155 all)

104

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 28. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1050/2009 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses asoksüstrobiini, atseetamipriidi, klomasooni, tsüflufenamiidi, emamektiinbensoaadi, famoksadooni, fenbutatiinoksiidi, flufenoksurooni, fluopikoliidi, indoksakarbi, ioksüniili, mepanipüriimi, protiokonasooli, püridalüüli, tiaklopriidi ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal) parandused (ELT L 290, 6.11.2009)

105

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top