Help Print this page 

Document 32015R0616

Title and reference
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/616, 13. veebruar 2015, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 480/2014 seoses viidetega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014

C/2015/0680
  • In force
OJ L 102, 21.4.2015, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/616/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

21.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 102/33


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/616,

13. veebruar 2015,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 480/2014 seoses viidetega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, (1) eriti selle artikli 38 lõike 4 kolmandat lõiku, artikli 68 lõike 1 teist lõiku ja artikli 125 lõike 8 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 480/2014 (2) võeti vastu enne Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 (3) vastuvõtmist.

(2)

Pärast määruse (EL) nr 508/2014 vastuvõtmist tuleks delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 kolm esialgset viidet tulevasele liidu õigusaktile, milles käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (edaspidi „EMKF”), asendada viidetega määruse (EL) nr 508/2014 täpsetele sätetele. Esimene viide delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 artiklis 6 puudutab rahastamisvahendeid rakendavate asutuste rolli, kohustuste ja vastutuse erieeskirju. Teine viide delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 artiklis 20 puudutab tegevusi või tegevuste osaks olevaid projekte, mis võiksid kasutada kaudset kulude arvestamist, kohaldades kindlat määra, mis on kehtestatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1290/2013 (4) artikli 29 lõikega 1. Kolmas viide delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 artiklis 21 puudutab tegevusi või tegevuste osaks olevaid projekte, mis võiksid kasutada kaudset kulude arvestamist, kohaldades kindlat määra, mis on kehtestatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (5) artikli 124 lõikega 4.

(3)

Kuna avaliku ja erasektori partnerluse eeskirju, mis on sätestatud määruses (EL) nr 1303/2013, kohaldatakse ka EMKFi suhtes, on vaja muuta delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 III lisa, tagamaks, et asjakohane teave selle kohta, kas tegevust rakendatakse avaliku ja erasektori partnerluse struktuuris, salvestatakse seiresüsteemis elektroonilisel kujul seoses EMKFiga.

(4)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) nr 480/2014 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määrust (EL) nr 480/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 6 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

lõppsaajatele teatatakse, et rahastamist pakutakse programmide raames, mida kaasrahastavad ESI fondid, kooskõlas nõuetega, mis on sätestatud

i)

ERFi, ESFi ja Ühtekuuluvusfondi puhul määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 115;

ii)

EAFRD puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 (*) artikli 66 lõike 1 punkti c alapunktis i;

iii)

EMKFi puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 (**) artikli 97 lõike 1 punktis b;

(*)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013, 17. detsember 2013, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487)."

(**)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014, 15. mai 2014, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.5.2014, lk 1).”"

2)

Artikli 20 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

tegevused, mida rahastab EMKF ja mida kavandatakse kooskõlas määruse (EL) nr 508/2014 artiklitega 26, 28, 39 või 47.”

3)

Artikli 21 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

tegevused, mida rahastab EMKF ja mida kavandatakse kooskõlas määruse (EL) nr 508/2014 artikliga 38, artikli 40 lõikega 1, artikli 41 lõikega 1, artikli 44 lõikega 6, artikli 48 lõike 1 punktiga e, i, j või k või artikli 80 lõike 1 punktiga b.”

4)

III lisa andmeväljal 17: „Teave selle kohta, kas tegevust rakendatakse avaliku ja erasektori partnerluse struktuuris” jäetakse parempoolses veerus „Märge fondide kohta, mille puhul elementi ei nõuta” välja:

„Ei kohaldu EMKFi puhul”

.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. veebruar 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 320.

(2)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 480/2014, 3. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta (ELT L 138, 13.5.2014, lk 5).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014, 15. mai 2014, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.5.2014, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1290/2013, 11. detsember 2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1906/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 81).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).


Top