Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0251

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/251, 13. veebruar 2015 , millega muudetakse rakendusotsust 2014/709/EÜ, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2015) 710 all) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 41, 17.2.2015, p. 46–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/251/oj

17.2.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 41/46


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/251,

13. veebruar 2015,

millega muudetakse rakendusotsust 2014/709/EÜ, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides

(teatavaks tehtud numbri C(2015) 710 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (3) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsuses 2014/709/EL (4) on sätestatud loomatervishoiualased tõrjemeetmed seoses sigade Aafrika katku esinemisega teatavates liikmesriikides. Kõnealuse otsuse lisas piiritletakse ja loetletakse nende liikmesriikide teatavad alad, mis on epidemioloogilist olukorda arvesse võttes eristatud vastavalt riski tasemele. Loetelu sisaldab Eesti, Itaalia, Läti, Leedu ja Poola teatavaid alasid.

(2)

Rakendusotsuse 2014/709/EL artikkel 11, milles on sätestatud keeld lähetada teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse värsket sealiha ja teatavaid sealihavalmistisi ja -tooteid lisas loetletud piirkondadest, tuleks läbi vaadata, et parandada selle ühtsust erandite osas, mida kohaldatakse ekspordi suhtes kolmandatesse riikidesse.

(3)

Alates 2014. aasta oktoobrist on teatatud mõnest sigade Aafrika katku juhtumist metssigadel Eesti ja Läti vahelisel piirialal, mõlemas liikmesriigis rakendusotsuse 2014/709/EL lisa I osas loetletud piirkonnas. Kahest juhtumist on teatatud Leedus Kaunases ja Kupiškisis.

(4)

Eesti, Läti ja Leedu loomaterviseolukorrast tulenevat riski hinnates tuleks arvesse võtta praeguse epidemioloogilise olukorra muutumist. Selleks et loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid sihipäraselt rakendada ja takistada sigade Aafrika katku levikut, samuti selleks, et vältida tarbetuid häireid liidusiseses kaubanduses ning seda, et kolmandad riigid kehtestaksid põhjendamatuid kaubandustõkkeid, tuleb muuta liidu loetelu aladest, mille suhtes kohaldatakse rakendusotsuse 2014/709/EL kohaseid loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid, ja võtta arvesse kõnealuse haigusega seotud praeguse epidemioloogilise olukorra muutumist Eestis, Lätis ja Leedus.

(5)

Seepärast on vaja muuta rakendusotsuse 2014/709/EL lisa, et lisada selle II lisasse asjaomased Eesti, Läti ja Leedu piirkonnad.

(6)

Seepärast tuleks otsust 2014/709/EL vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsust 2014/709/EL muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 11 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2.   Erandina lõikest 1 võivad asjaomased liikmesriigid, kus esineb lisa II, III või IV osas loetletud piirkondi, lubada lähetada lõikes 1 osutatud värsket sealiha ning sealihast koosnevaid või seda sisaldavaid valmistisi ja tooteid teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse tingimusel, et kõnealune sealiha ning sealihast koosnevad või seda sisaldavad valmistised ja tooted on saadud sigadelt, keda on sünnist saati peetud väljaspool käesoleva otsuse lisa II, III ja IV osas loetletud piirkonda asuvas ettevõttes, ning et kõnealune värske sealiha ning sealihast koosnevad või seda sisaldavad valmistised ja tooted on toodetud, ladustatud ja töödeldud vastavalt artiklile 12.

3.   Erandina lõikest 1 võivad asjaomased liikmesriigid, kus esineb lisa II osas loetletud piirkondi, lubada lähetada lõikes 1 osutatud värsket sealiha ning sealihast koosnevaid või seda sisaldavaid valmistisi ja tooteid teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse tingimusel, et kõnealune sealiha ning sellest koosnevad või seda sisaldavad valmistised ja tooted on saadud sigadelt, kes vastavad artikli 3 lõikes 1 ja lõikes 2 või 3 sätestatud nõuetele.”

2)

Lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. veebruar 2015

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(4)  Komisjoni rakendusotsus 2014/709/EL, 9. oktoober 2014, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/178/EL (ELT L 295, 11.10.2014, lk 63).


LISA

Rakendusotsuse 2014/709/EL lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I osa muudetakse järgmiselt:

a)

Eestit käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Põlva maakond;

Häädemeeste vald;

Kambja vald;

Kasepää vald;

Kolga-Jaani vald;

Konguta vald;

Kõo vald;

Kõpu vald;

Laekvere vald;

Lasva vald;

Meremäe vald;

Nõo vald;

Paikuse vald;

Pärsti vald;

Puhja vald;

Rägavere vald;

Rannu vald;

Rõngu vald;

Saarde vald;

Saare vald;

Saarepeedi vald;

Sõmeru vald;

Surju vald;

Suure-Jaani vald;

Tahkuranna vald;

Torma vald;

Vastseliina vald;

Viiratsi vald;

Vinni vald;

Viru-Nigula vald;

Võru vald;

Võru linn;

Kunda linn;

Viljandi linn.”

b)

Lätit käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Aizkraukles novads;

Alojas novads;

Alūksne novads: Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes ja Liepnas pagasts;

Amatas novads;

Apes novads: Virešu pagasts;

Baltinavas novads;

Balvu novads;

Cēsu novads;

Gulbenes novads;

Ikšķiles novads;

Inčukalna novads;

Jaunjelgavas novads;

Jaunpiepalgas novads;

Ķeguma novads;

Kocēnu novads;

Krimuldas novads;

Lielvārdes novads;

Līgatnes novads;

Limbažu novads;

Mālpils novads;

Mazsalacas novads;

Neretas novads;

Ogres novads;

Pārgaujas novads;

Priekuļu novads;

Raunas novads;

Ropažu novads;

Rugāju novads;

Salacgrīvas novads;

Salas novads;

Sējas novads;

Siguldas novads;

Skrīveru novads;

Smiltenes novads;

Vecpiebalgas novads;

Vecumnieku novads;

Viesītes novads;

Viļakas novads;

republikas pilsēta Valmiera.”

c)

Leedut käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Kėdainių rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų ja Surviliškio seniūnija;

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio ja Smilgių seniūnija;

Radviliškis rajono svaivaldybė: Skėmių ja Sidabravo seniūnija;

Kauno miesto savivaldybė;

Panevėžio miesto savivaldybė;

Kaišiadorys rajono savivaldybė;

Kauno rajono savivaldybė;

Pasvalio rajono savivaldybė;

Prienų rajono savivaldybė;

Birštono savivaldybė;

Kalvarijos savivaldybė;

Kazlų Rūdos savivaldybė;

Marijampolės savivaldybė.”

2)

II osa muudetakse järgmiselt:

a)

Eestit käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„1.   Eesti

Järgmised piirkonnad Eestis:

Ida-Viru maakond;

Valga maakond;

Abja vald;

Halliste vald;

Karksi vald;

Paistu vald;

Tarvastu vald;

Antsla vald;

Mõniste vald;

Varstu vald;

Rõuge vald;

Sõmerpalu vald;

Haanja vald;

Misso vald;

Urvaste vald.”

b)

Lätit käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„2.   Läti

Järgmised piirkonnad Lätis:

Aknīstes novads;

Alūksns novads: Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes ja Pededzes novads;

Apes novads: Gaujienas, Trapenes ja Apes pagasts;

Cesvaines novads;

Ērgļu novads;

Ilūkstes novads;

republikas pilsēta Jēkabpils;

Jēkabpils novads;

Kokneses novads;

Krustpils novads;

Līvānu novads;

Lubānas novads;

Madonas novads;

Pļaviņu novads;

Varakļānu novads.”

c)

Leedut käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„3.   Leedu

Järgmised piirkonnad Leedus:

Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Skiemonių, Traupio, Troškūnų ja Viešintų seniūnija ning Svėdasų see osa, mis asub maanteest nr 118 lõuna pool;

Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos ja Šėtos seniūnija;

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos, Kupiškio, Noriūnų ja Subačiaus seniūnija;

Panevėžio rajono savivaldybė: Ramygalos, Vadoklių ja Raguvos seniūnija;

Alytaus apskritis;

Vilniaus miesto savivaldybė;

Biržai rajono savivaldybė;

Jonava rajono savivaldybė;

Šalčininkų rajono savivaldybė;

Širvintų rajono savivaldybė;

Trakų rajono savivaldybė;

Ukmergės rajono savivaldybė;

Vilniaus rajono savivaldybė;

Elektrėnų savivaldybė.”


Top