EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1232

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1232/2014, 18. november 2014 , millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 215/2014, et kohandada selles sisalduvaid viiteid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 ning parandada rakendusmäärust (EL) nr 215/2014

OJ L 332, 19.11.2014, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1232/oj

19.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 332/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1232/2014,

18. november 2014,

millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 215/2014, et kohandada selles sisalduvaid viiteid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 ning parandada rakendusmäärust (EL) nr 215/2014

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, (1) eelkõige selle artikli 8 kolmandat lõiku ja artikli 22 lõike 7 viiendat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et tagada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (edaspidi „ESI fondid”) programmitöö jaoks vajalike õigusaktide olemasolu ja selleks, et võimaldada õigeaegselt vastu võtta asjaomased tegevusprogrammid, võeti komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 215/2014 (2) vastu enne Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 (3) vastuvõtmist.

(2)

Pärast määruse (EL) nr 508/2014 vastuvõtmist tuleks rakendusmääruse (EL) nr 215/2014 teatavad viited tulevasele liidu õigusaktile, milles käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (edaspidi „EMKF”), asendada viidetega määrusele (EL) nr 508/2014.

(3)

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi puhul on liidu tulevasse, EMKFi käsitlevasse õigusakti ajutiselt lisatud meetmete koefitsiendid seoses rakendusmäärusega (EL) nr 215/2014 vastu võetud kliimamuutuste alastele eesmärkidele ettenähtud toetuse tasemega kõigi viie ESI fondi puhul. Seepärast tuleks viited rakendusmääruse (EL) nr 215/2014 III lisas viia vastavusse määruse (EL) nr 508/2014 sätete lõpliku numeratsiooniga.

(4)

Selleks et tulemusraamistiku kontekstis saaks finantsnäitajaga seotud vahe-eesmärke ja eesmärke hinnata komisjonile esitatud maksetaotluste alusel, tuleks rakendusmääruse (EL) nr 215/2014 artikli 5 lõikes 2 esitatud ebaõige viide määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 126 punktile c asendada viitega määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 126 punktile a.

(5)

Selleks et käesolevas määruses sätestatud meetmeid oleks võimalik viivitamata kohaldada, peaks määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide koordineerimiskomitee arvamusega,

(7)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 215/2014 vastavalt muuta ja parandada.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) nr 215/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 3 lõike 1 teise lõigu punktid c ja d asendatakse järgmisega:

„c)

liikmesriikide poolt rakendamise aastaaruannetes esitatud teave iga meetme rahaliste assigneeringute ja kulude kohta vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 lõigetele 4 ja 5 ning määruse (EL) nr 508/2014 artikli 114 lõikele 2;

d)

liikmesriikide esitatud teave ja andmed rahastamiseks valitud tegevuste kohta vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artikli 97 lõike 1 punktile a ja artikli 107 lõikele 3.”

2)

III lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Rakendusmäärust (EL) nr 215/2014 parandatakse järgmiselt.

 

Leheküljel 68 artikli 5 lõikes 2

asendatakse

„2.   Kõikide ESI fondide puhul, välja arvatud EAFRD, osutavad finantsnäitajaga seotud vahe-eesmärgid ja eesmärgid rahastamiskõlblike kulude kogusummale, mis on kirjendatud sertifitseerimisasutuste raamatupidamissüsteemides ja kõnealuse sertifitseerimisasutuse poolt kinnitatud vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 126 punktile c.

EAFRD puhul osutavad nimetatud eesmärgid avaliku sektori kantud kulude kogusummale, mis on kirjendatud ühisesse järelevalve ja hindamise süsteemi.”

järgmisega:

„2.   Kõikide ESI fondide puhul, välja arvatud EAFRD, osutavad finantsnäitajaga seotud vahe-eesmärgid ja eesmärgid rahastamiskõlblike kulude kogusummale, mis on kirjendatud sertifitseerimisasutuste raamatupidamissüsteemides ja kõnealuse sertifitseerimisasutuse poolt kinnitatud vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 126 punktile a.

EAFRD puhul osutavad nimetatud eesmärgid avaliku sektori kantud kulude kogusummale, mis on kirjendatud ühisesse järelevalve ja hindamise süsteemi.”

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. november 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 320.

(2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 215/2014, 7. märts 2014, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) rakenduseeskirjad seoses kliimamuutuste alase eesmärgi raames antavate toetuste metoodika, tulemusraamistiku vahe-eesmärkide ja eesmärkide kindlaksmääramise ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide sekkumiskategooriate nomenklatuuriga (ELT L 69, 8.3.2014, lk 65).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014, 15. mai 2014, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.5.2014, lk 1).


LISA

„III LISA

Koefitsiendid kliimamuutuste alastele eesmärkidele ette nähtud toetussummade arvutamiseks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi puhul vastavalt artiklile 3

Määruse (EL) nr 508/2014 artikkel

Meetme nimetus

Koefitsient

I PEATÜKK

Kalanduse säästev areng

Artikkel 26

Innovatsioon (+ artikli 44 lõige 3, kalapüük sisevetel)

0 %* (1)

Artikkel 27

Nõuandeteenused (+ artikli 44 lõige 3, kalapüük sisevetel)

0 %

Artikkel 28

Teadlaste ja kalurite partnerlused (+ artikli 44 lõige 3, kalapüük sisevetel)

0 %*

Artikli 29 lõiked 1 ja 2

Inimkapitali, töökohtade loomise ja sotsiaaldialoogi edendamine — koolitamine, suhtevõrgustike loomine, sotsiaaldialoog; abikaasade ja kooselupartnerite toetamine (+ artikli 44 lõike 1 punkt a, kalapüük sisevetel)

0 %*

Artikli 29 lõige 3

Inimkapitali, töökohtade loomise ja sotsiaaldialoogi edendamine — praktikandid väikesemahulise rannapüügiga tegelevate kalalaevade pardal/sotsiaaldialoog

0 %*

Artikkel 30

Mitmekesistumine ja uued sissetulekuvormid (+ artikli 44 lõige 4, kalapüük sisevetel)

0 %*

Artikkel 31

Starditoetus noortele kaluritele (+ artikli 44 lõige 2, kalapüük sisevetel)

0 %

Artikkel 32

Tervise- ja ohutusnõuded (+ artikli 44 lõike 1 punkt b, kalapüük sisevetel)

0 %

Artikkel 33

Kalapüügi ajutine peatamine

40 %

Artikkel 34

Kalapüügi alaline lõpetamine

100 %

Artikkel 35

Ebasoodsate ilmastikutingimuste ja keskkonnajuhtumitega seotud ühisfondid

40 %

Artikkel 36

Püügivõimaluste eraldamise süsteemide toetamine

40 %

Artikkel 37

Kaitsemeetmete kavandamise ja rakendamise ning piirkondliku koostöö toetamine

0 %

Artikkel 38

Kalanduse poolt merekeskkonnale avaldatava mõju piiramine ning kalapüügi kohandamine vastavalt liikide kaitsele (+ artikli 44 lõike 1 punkt c, kalapüük sisevetel)

40 %

Artikkel 39

Merekeskkonna bioressursside kaitsmisega seotud innovatsioon (+ artikli 44 lõike 1 punkt c, kalapüük sisevetel)

40 %

Artikli 40 lõike 1 punkt a

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja taastamine — kaotatud püügivahendite ja mereprahi kogumine

0 %

Artikli 40 lõike 1 punktid b–g ja i

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja taastamine — kaasaaitamine mere bioloogiliste ressursside paremale haldamisele ja juhtimisele; staatiliste või liikuvate struktuuride ehitamine, paigaldamine või ajakohastamine; NATURA 2000 alade ja spetsiaalsete mereruumi kaitsealade kaitse- ja majandamiskavade ettevalmistamine; merekaitsealade, sh NATURA 2000 alade majandamine, taastamine ja seire; keskkonnateadlikkus; osalemine muudes bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste säilitamiseks ja parandamiseks võetud meetmetes (+ artikli 44 lõige 6, sisevete loomastik ja taimestik)

40 %

Artikli 40 lõike 1 punkt h

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja taastamine — kavad saagile tekitatud sellise kahju hüvitamiseks, mille on põhjustanud imetajad ja linnud

0 %

Artikli 41 lõike 1 punktid a, b ja c

Energiatõhusus ja kliimamuutuste leevendamine — kalalaeva pardal tehtavad investeeringud; energiatõhususe auditid ja kavad; uuringud alternatiivsete jõuseadmete ja laevakere ehituse osatähtsuse hindamiseks (+ artikli 44 lõike 1 punkt d, kalapüük sisevetel)

100 %

Artikli 41 lõige 2

Energiatõhusus ja kliimamuutuste leevendamine — põhi- või lisamootorite asendamine või moderniseerimine

100 %

Artikkel 42

Lisandväärtus, tootekvaliteet ja soovimatu püügi kasutamine (+ artikli 44 lõike 1 punkt e, kalapüük sisevetel)

0 %

Artikli 43 lõiked 1 ja 3

Kalasadamad, lossimiskohad, oksjonihooned ja varjualused — investeeringud kalasadamate ja oksjonihoonete infrastruktuuri või lossimiskohtade ja varjualuste täiustamiseks; varjualuste ehitamine kalurite ohutuse suurendamiseks (+ artikli 44 lõike 1 punkt f, kalapüük sisevetel)

40 %

Artikli 43 lõige 2

Kalasadamad, lossimiskohad, oksjonihooned ja varjualused — investeeringud, et hõlbustada vastavust kogu saagi lossimise kohustusele

0 %

II PEATÜKK

Vesiviljeluse jätkusuutlik areng

Artikkel 47

Innovatsioon

0 %*

Artikli 48 lõike 1 punktid a–d, f, g ja h

Tootlikud investeeringud vesiviljelusse

0 %*

Artikli 48 lõike 1 punktid e, i ja j

Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse — ressursitõhusus, vee ja kemikaalide kasutuse vähendamine, vee kasutamist minimeerivad taaskasutussüsteemid

0 %*

Artikli 48 lõike 1 punkt k

Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse — energiatõhususe parandamine, taastuvenergia

40 %

Artikkel 49

Haldus-, asendus- ja nõuandeteenused vesiviljelusettevõtetele

0 %*

Artikkel 50

Inimkapitali ja suhtevõrgustike edendamine

0 %*

Artikkel 51

Vesiviljelusalade potentsiaali suurendamine

40 %

Artikkel 52

Uute vesiviljelusettevõtjate julgustamine säästva vesiviljelusega tegelemiseks

0 %

Artikkel 53

Üleminek keskkonnajuhtimise ja keskkonnaauditeerimise süsteemidele ning mahepõllumajanduslikule vesiviljelusele

0 %*

Artikkel 54

Vesiviljeluse keskkonnateenused

0 %*

Artikkel 55

Rahvatervise meetmed

0 %

Artikkel 56

Loomade tervist ja heaolu käsitlevad meetmed

0 %

Artikkel 57

Vesiviljeluse varude kindlustamine

40 %

III PEATÜKK

Kalanduspiirkondade säästev areng

Artikli 62 lõike 1 punkt a

Ettevalmistav toetus

0 %

Artikkel 63

Kohaliku arengu strateegiate rakendamine (sh jooksvad kulud ja tegevuse elavdamine)

40 %

Artikkel 64

Koostöö

0 %*

IV PEATÜKK

Turustuse ja töötlemisega seotud meetmed

Artikkel 66

Tootmis- ja turustuskavad

0 %*

Artikkel 67

Ladustamisabi

0 %

Artikkel 68

Turustusmeetmed

0 %*

Artikkel 69

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemine

0 %*

V PEATÜKK

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetega seotud lisakulude hüvitamine äärepoolseimates piirkondades

Artikkel 70

Hüvitamise kord

0 %

VI PEATÜKK

Ühise kalanduspoliitika lisameetmed koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise raames

Artikkel 76

Kontroll ja jõustamine

0 %

Artikkel 77

Andmete kogumine

0 %*

VII PEATÜKK

Tehniline abi liikmesriikide algatusel

Artikkel 78

Tehniline abi liikmesriikide algatusel

0 %

VIII PEATÜKK

Integreeritud merenduspoliitikat käsitlevad meetmed, mida rahastatakse koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise raames

Artikli 80 lõike 1 punkt a

Integreeritud mereseire

0* %

Artikli 80 lõike 1 punkt b

Merekeskkonna kaitse ning mere- ja rannikuressursside säästva kasutamise edendamine

40 %

Artikli 80 lõike 1 punkt c

Teadmiste parandamine merekeskkonna seisundi kohta

40 %”


(1)  Kooskõlas artikli 3 lõikega 2 võib *-ga tähistatud meetmete suhtes kohaldada koefitsienti 40 %.


Top