EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0932

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 932/2014, 29. august 2014 , millega kehtestatakse ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjate jaoks ning muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 913/2014

OJ L 259, 30.8.2014, p. 2–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/932/oj

30.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 259/2


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 932/2014,

29. august 2014,

millega kehtestatakse ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjate jaoks ning muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 913/2014

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 219 lõiget 1 koostoimes artikliga 228,

ning arvestades järgmist:

(1)

7. augustil kehtestas Venemaa valitsus keelu teatavate toodete, sealhulgas puu- ja köögiviljade importimisele EList Venemaale. Kõnealune keeld on tekitanud tõsise turuhäirete ohu, kuna hinnad on olulise ekspordituru äkilise kadumise tõttu märkimisväärselt langenud.

(2)

Nimetatud turuhäirete oht omab erilist tähtsust sellises puu- ja köögiviljasektoris, kus koristatakse praegusel aastaajal suurtes kogustes kergesti riknevaid vilju.

(3)

Seega on turul tekkinud olukord, mille puhul määruse (EL) nr 1308/2013 kohased normaalsed meetmed näivad olevat ebapiisavad.

(4)

Vältimaks olemasoleva turuolukorra muutumist veel tõsisemaks või pikaajaliseks turuhäireks, on vaja kiiret tegutsemist, et tagada ajutised erakorralised toetusmeetmed kergesti riknevate puu- ja köögiviljade tootjatele, keda ekspordituru äkiline kadumine on kõige rohkem mõjutanud saagikoristuse praeguses etapis. Nimetatud ajutisi erakorralisi meetmeid tuleks kohaldada ajavahemikul 18. augustist30. novembrini 2014 ja need peaksid kujutama liidu finantsabi tomatite, porgandite, kapsaste, paprikate, lillkapsaste ja spargelkapsaste, kurkide ja kornišonide, seente, õunte, pirnide, ploomide, marjade, värskete lauaviinamarjade ja kiivide tootjatele.

(5)

Lähtudes keelust mõjutatud hinnangulistest kogustest, tuleks liidu finantsabi anda maksimaalselt 125 miljoni euro ulatuses. Kõnealune maksimaalne kogusumma tuleks jagada kaheks osaks, millest esimene eraldatakse õunte ja pirnide ning teine toetusmeetmetega hõlmatud kõikide muude toodete tarbeks. Sel viisil eraldamisega välditaks tõenäoliselt toetuse tasakaalustamata jaotumist eri toodete vahel ja võetaks arvesse erinevaid saagikoristusaegu ja Venemaa impordikeelust mõjutatud tootekoguste osakaalu.

(6)

Turult kõrvaldamine on tõhus kriisiohjemeede puu- ja köögiviljade ülejäägi puhul, mis on tingitud ajutistest ja ettenägematutest asjaoludest.

(7)

Hinnalangusest tuleneva mõju leevendamiseks tuleks ajutiselt loobuda kehtivast piirangust, mille kohaselt võib toetust saavate turult kõrvaldamiste osakaal olla kuni 5 % turustatud toodangu mahust. Liidu finantsabi tuleks seega anda ka siis, kui kõrvaldamiste hulk ületab 5 %.

(8)

Turult kõrvaldamiseks antav finantsabi peaks põhinema komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 (2) XI lisas sätestatud vastavatel summadel, mis on ette nähtud tasuta jagamise eesmärgil ja muude sihtotstarvete jaoks turult kõrvaldamiseks, kui käesolevas määruses ei ole summat sätestatud. Selliste toodete maksimaalsed toetussummad, mille jaoks ei ole rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 XI lisas summat kindlaks määratud, tuleks sätestada käesolevas määruses.

(9)

Võttes arvesse, et rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 XI lisas tomatite jaoks sätestatud summadega osutatakse töötlemiseks ette nähtud tomatite ja värskelt tarbimiseks ette nähtud tomatite turustusaastale, on asjakohane täpsustada, et käesoleva määruse kohaldamisel hõlmab värskelt tarbimiseks ette nähtud tomatitele kohaldatav maksimumsumma ajavahemikku 1. novembrist kuni 31. maini.

(10)

Pidades silmas erakorralisi turuhäireid ja tagamaks, et kõik puu- ja köögiviljatootjad saaksid liidult finantsabi, tuleks abi laiendada nendele puu- ja köögiviljatootjatele, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed.

(11)

Et soodustada turult kõrvaldatud puu- ja köögiviljade tasuta jagamist teatavatele organisatsioonidele, näiteks heategevusorganisatsioonidele ja koolidele ning mis tahes muudeks liikmesriigi poolt heakskiidetud samaväärseteks sihtotstarveteks, tuleks rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 XI lisas või käesoleva määruse I lisas sätestatud maksimumsummasid kohaldada täies ulatuses ka nende tootjate suhtes, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed. Kui kõrvaldamised leiavad aset muuks sihtotstarbeks kui tasuta jagamiseks, peaksid asjaomased tootjad saama 50 % sätestatud maksimumsummadest. Sellega seoses peaksid tootjad, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed, vastama samadele või sarnastele tingimustele kui tootjaorganisatsioonid. Seetõttu tuleks nii nende kui ka tunnustatud tootjaorganisatsioonide suhtes kohaldada määruse (EL) nr 1308/2013 ja rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 asjaomaseid sätteid.

(12)

Tootjaorganisatsioonid on puu- ja köögiviljasektori selgroog, mistõttu on nad sobiv üksus, kelle kaudu tagada turult kõrvaldamiseks ette nähtud liidu toetuse maksmine neile tootjatele, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed. Tootjaorganisatsioonid peaksid selleks, et tagada sellise toetuse maksmine tootjatele, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed, sõlmima nende tootjatega asjakohase lepingu. Kuna kõigis liikmesriikides ei ole puu- ja köögiviljaturul tarnimise pool üht viisi organiseeritud, on asjakohane võimaldada liikmesriigi pädeval asutusel maksta nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ELi toetus otse tootjatele.

(13)

Hinnalanguse mõju leevendamiseks tuleks liidu finantsabi anda ka saagi koristamata jätmiseks ja toorelt koristamiseks.

(14)

Liikmesriigid peaksid kindlaks määrama saagi koristamata jätmiseks ja toorelt koristamiseks ette nähtud hektaripõhised toetussummad nii, et need katavad kuni 90 % muuks sihtotstarbeks kui tasuta jagamiseks tehtud kõrvaldamiste suhtes kohaldatavatest maksimaalsetest toetussummadest, mis on sätestatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 XI lisas, või käesoleva määruses, kui tegemist on toodetega, millele ei ole kõnealuses lisas summat sätestatud. Värskelt tarbimiseks ette nähtud tomatite puhul peaks liikmesriikide poolt arvesse võetav toetussumma ajavahemikul 1. novembrist kuni 31. maini olema rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 XI lisas sätestatud summa. Saagi koristamata jätmist tuleks toetada isegi siis, kui tavapärase tootmistsükli jooksul on asjaomaselt tootmisalalt kaubanduslikku toodangut saadud.

(15)

Tootjaorganisatsioonid koondavad tarned ja on võimelised tegutsema kiiremini kui tootjad, kes ei ole selliste organisatsioonide liikmed, kui on vaja hallata turule otsest mõju avaldavaid suuremaid koguseid. Selleks et muuta käesoleva määrusega ettenähtud erakorraliste toetusmeetmete rakendamine tõhusamaks ja kiirendada turu stabiliseerimist, on asjakohane suurendada tunnustatud tootjaorganisatsioonidesse kuuluvatele tootjatele muuks kui tasuta jagamiseks, saagi koristamata jätmiseks ja toorelt koristamiseks antavat liidu finantsabi 75 %-ni muudeks sihtotstarveteks ette nähtud turult kõrvaldamistele suunatud toetuse jaoks kindlaks määratud asjaomastest maksimumsummadest.

(16)

Nagu turult kõrvaldamise puhul tuleks liidu finantsabi saagi koristamata jätmiseks ja toorelt koristamiseks laiendada tootjatele, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed. Finantsabi peaks moodustama 50 % tootjaorganisatsioonidele kehtestatud maksimaalsetest toetussummadest.

(17)

Kuna tootjaid, kes ei ole tootjaorganisatsiooni liikmed, on palju ja kuna on vaja teha usaldusväärset ja teostatavat kontrolli, ei tuleks liidu finantsabi anda tootjaorganisatsiooni mittekuuluvatele tootjatele selliste puu- ja köögiviljade toorelt koristamiseks, mille tavapärane saagikoristus on juba alanud, ja saagi koristamata jätmiseks, kui kaubanduslikku toodangut on saadud asjaomaselt tootmisalalt tavapärase tootmistsükli jooksul. Seega tuleks selliste tootjate suhtes, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed, kohaldada määruse (EL) nr 1308/2013 ja rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 asjaomaseid sätteid, mida kohaldatakse ka tunnustatud tootjaorganisatsioonide suhtes.

(18)

Liikmesriigi pädev asutus peaks maksma liidu finantsabi saagi koristamata jätmiseks ja toorelt koristamiseks otse tootjatele, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed. Nimetatud pädev asutus peaks maksma asjaomased summad tootjatele kooskõlas rakendusmäärusega (EL) nr 543/2011 ning asjaomaste siseriiklike õigusaktide ja menetlustega.

(19)

Tagamaks, et teatavate puu- ja köögiviljade tootjatele antavat liidu finantsabi kasutatakse sihtotstarbeliselt, ja liidu eelarve tõhusa kasutamise kindlustamiseks, peaksid liikmesriigid tegema mõistlikul määral kontrolli. Eelkõige tuleb teha dokumentide, identsuse ja füüsilist kontrolli ning kohapealset kontrolli, mis hõlmab piisaval hulgal tooteid, piirkondi, tootjaorganisatsioone ja tootjaid, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed. Liikmesriigid peaksid tagama, et tomatite turult kõrvaldamine, saagi koristamata jätmine ja toorelt koristamine hõlmavad ainult värskelt tarbimiseks ette nähtud tomatisorte.

(20)

Eelarve mõistliku haldamise tagamiseks on vajalik kontrollida liidu rahastatavate kulude ülempiiri ja võtta kasutusele teatamis- ja järelevalvemehhanism, et vältida kogusumma ületamist. Liikmesriigid peaksid teavitama komisjoni tootjaorganisatsioonide ja organisatsiooni mittekuuluvate tootjate teatatud toimingute hetkeseisust kaks korda nädalas. Õigus liidu finantsabi saada peaks kaotama kehtivuse, kui asjaomased summad on saavutatud. Kui teatatud summad ületavad kõnealuseid summasid, tuleks kohaldada jaotuskoefitsienti.

(21)

Selleks et evida vahetut mõju turule ja aidata kaasa hindade stabiliseerimisele, tuleks käesoleva määrusega sätestatud ajutisi erakorralisi toetusmeetmeid kohaldada alates kõnealustest meetmetest teatamisest komisjoni poolt 18. augustil 2014.

(22)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 913/2014 (3) kehtestati ajutised erakorralised toetusmeetmed virsiku- ja nektariinitootjate jaoks. Arvestades Venemaa kehtestatud impordikeelust virsiku- ja nektariiniturgudele tulenevat survet, võeti erakorralised meetmed peamiselt virsiku- ja nektariinisektori eriolukorra käsitlemiseks. Edasiste sündmuste tõttu on vaja käsitleda virsiku- ja nektariiniturge samal viisil kui muid käesoleva määrusega hõlmatud tooteid. Et suurendada toetusmeetme mõju ja selle potentsiaali turu stabiliseerimisel, on asjakohane lubada, et muuks sihtotstarbeks kui tasuta jagamiseks ette nähtud turult kõrvaldamiste väärtus on kuni 10 % turustatud toodangu väärtusest. Ühtlasi on asjakohane suurendada liidu rahastamise osakaalu tootjaorganisatsioonidesse mittekuuluvate virsiku- ja nektariinitootjate puhul ja võimaldada liikmesriikidel hallata turult kõrvaldamist tootjaorganisatsioonide poolse sekkumiseta.

(23)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) nr 913/2014 vastavalt muuta. Kõnealuseid muudatusi tuleks kohaldada tagasiulatuvalt alates delegeeritud määruse (EL) nr 913/2014 kohaldamise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

AJUTINE ERAKORRALINE TOETUS TEATAVATE PUU- JA KÖÖGIVILJADE JAOKS

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.   Käesolevas peatükis on sätestatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 154 kohaselt tunnustatud puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonidele ja tootjatele, kes ei ole nimetatud organisatsioonide liikmed, ajutisi erakorralisi liidu toetusmeetmeid käsitlevad eeskirjad.

Kõnealused ajutised erakorralised liidu toetusmeetmed hõlmavad turult kõrvaldamist, saagi koristamata jätmist ja toorelt koristamist.

2.   Lõikes 1 osutatud toetust kohaldatakse järgmiste puu- ja köögiviljasektori värskelt tarbimiseks ette nähtud toodete suhtes:

(a)

CN-koodi 0702 00 00 alla kuuluvad tomatid;

(b)

CN-koodi 0706 10 00 alla kuuluvad porgandid;

(c)

CN-koodi 0704 90 10 alla kuuluvad kapsad;

(d)

CN-koodi 0709 60 10 alla kuuluvad paprikad;

(e)

CN-koodi 0704 10 00 alla kuuluvad lillkapsad ja spargelkapsad;

(f)

CN-koodi 0707 00 05 alla kuuluvad kurgid;

(g)

CN-koodi 0707 00 90 alla kuuluvad kornišonid;

(h)

CN-koodi 0709 51 00 alla kuuluvad seened perekonnast Agaricus;

(i)

CN-koodi 0808 10 alla kuuluvad õunad;

(j)

CN-koodi 0808 30 alla kuuluvad pirnid;

(k)

CN-koodi 0809 40 05 alla kuuluvad ploomid;

(l)

CN-koodide 0810 20, 0810 30 ja 0810 40 alla kuuluvad marjad;

(m)

CN-koodi 0806 10 10 alla kuuluvad värsked lauaviinamarjad ja

(n)

CN-koodi 0810 50 00 alla kuuluvad kiivid.

3.   Lõikes 1 osutatud toetus hõlmab tegevust, mis on teostatud vahemikus 18. augustist kuni 30. novembrini 2014.

Artikkel 2

Liidu finantsabi maksimaalne summa

Käesolevast peatükist tulenevad liidu kogukulud ei ületa kokku 125 000 000 eurot. Sellest summast eraldatakse 82 000 000 eurot liidu finantsabiks artikli 1 lõike 2 punktides i ja j osutatud toodetele ning 43 000 000 eurot abiks muudele artikli 1 lõikes 2 osutatud toodetele.

Artikkel 3

Finantsabi turult kõrvaldamiseks tootjaorganisatsioonidele

1.   Liidu finantsabi antakse käesoleva määruse artikli 1 lõikes 3 osutatud ajavahemikul määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõikes 4 osutatud tasuta jagamiseks ette nähtud puu- ja köögivilja turult kõrvaldamisteks ning artikli 1 lõikes 2 osutatud toodete kõrvaldamiseks muul sihtotstarbel kui tasuta jagamiseks.

2.   Kui käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud tooted kõrvaldatakse turult nimetatud määruse artikli 1 lõikes 3 sätestatud ajavahemiku jooksul, ei kohaldata nende suhtes määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõikes 4 ja rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 79 lõikes 2 sätestatud 5 % piirmäära.

3.   Käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud, kuid rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 XI lisas nimetamata toodete puhul on maksimaalsed toetussummad käesoleva määruse I lisas sätestatud summad.

4.   Tomatite puhul on maksimaalne toetussumma rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 XI lisas ajavahemikuks 1. novembrist kuni 31. maini sätestatud summa.

5.   Erandina määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõikest 1 on muuks sihtotstarbeks kui tasuta jagamiseks ette nähtud turult kõrvaldamistele antav liidu finantsabi 75 % rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 XI lisas ja käesoleva määruse I lisas osutatud muudeks sihtotstarveteks antava toetuse ülemmääradest.

6.   Lõikes 1 osutatud liidu finantsabi võib anda ka tootjaorganisatsioonidele, kelle rakenduskavad ei sisalda selliseid turult kõrvaldamisi. Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 32 lõiget 2 ei kohaldata seoses liidu finantsabiga käesoleva artikli alusel.

7.   Lõikes 1 osutatud liidu finantsabi ei võeta arvesse, kui arvutatakse ülempiiri, millele on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõikes 2.

8.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 33 lõike 3 neljandas lõigus osutatud ühe kolmandiku suurust piirmäära ja rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 66 lõike 3 punktis c osutatud rakendusfondi suurendamist 25 % ulatuses ei kohaldata kulude suhtes, mis on seotud käesoleva määruse artikli 1 lõike 2 punkti a kohaste toodete turult kõrvaldamistega, kui need tooted kõrvaldatakse käesoleva määruse artikli 1 lõikes 3 osutatud ajavahemiku jooksul.

9.   Käesolevas artiklis sätestatud kulutused moodustavad osa tootjaorganisatsioonide rakendusfondist.

Artikkel 4

Finantsabi turult kõrvaldamiseks tootjatele, kes ei ole tootjaorganisatsioonide liikmed

1.   Liidu finantsabi antakse nendele puu- ja köögiviljatootjatele, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed, kooskõlas käesoleva artikliga järgmistel eesmärkidel:

(a)

turult kõrvaldamised tasuta jagamiseks, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõikes 4;

(b)

turult kõrvaldamised muuks otstarbeks kui tasuta jagamiseks.

Esimese lõigu punktis a osutatud turult kõrvaldamiste puhul on finantsabi maksimumsummad rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 XI lisas ja käesoleva määruse I lisas sätestatud summad.

Tomatite puhul on kõnealune maksimaalne toetussumma rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 XI lisas ajavahemikuks 1. novembrist kuni 31. maini sätestatud summa.

Esimese lõigu punktis b osutatud turult kõrvaldamiste puhul on finantsabi maksimumsummad 50 % rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 XI lisas ja käesoleva määruse I lisas sätestatud summadest.

Tomatite puhul on kõnealune maksimaalne toetussumma 50 % rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 XI lisas ajavahemikuks 1. novembrist kuni 31. maini sätestatud summast.

2.   Lõikes 1 osutatud finantsabi on artikli 1 lõikes 2 osutatud toodete turult kõrvaldamiseks kättesaadav juhul, kui kõnealused tooted on turult kõrvaldatud artikli 1 lõikes 3 osutatud ajavahemikul.

3.   Tootjad sõlmivad tunnustatud tootjaorganisatsiooniga lepingu kogu käesoleva artikli alusel tarnitavate toodete koguse kohta. Tootjaorganisatsioonid võtavad arvesse kõiki mõistlikke taotlusi tootjatelt, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsioonide liikmed. Sõltumatute tootjate tarnitavad kogused peavad olema kooskõlas piirkondliku saagikuse ja asjaomase pindalaga.

4.   Tootjatele, kes ei ole ühegi tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed, maksab finantsabi tootjaorganisatsioon, kellega nad sellise lepingu on sõlminud.

Summad, mis vastavad tegelikele kuludele, mis tekivad tootjaorganisatsioonidele kõnealuste toodete turult kõrvaldamise käigus, jätab tootjaorganisatsioon endale. Nende kulude tõendamiseks esitatakse arved.

5.   Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, nagu tootjate vähene organiseeritus asjaomases liikmesriigis, võivad liikmesriigid diskrimineerimist vältival viisil lubada tootjatel, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed, asendada lõikes 3 osutatud lepingu teatega liikmesriigi pädevale asutusele. Sellise teate puhul kohaldatakse mutatis mutandis rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artiklit 78. Sõltumatute tootjate tarnitavad kogused peavad olema kooskõlas piirkondliku saagikuse ja asjaomase pindalaga.

Sellisel juhul maksab liikmesriigi pädev asutus ELi finantsabi otse tootjale. Selleks võtavad liikmesriigid vastu uusi või kohaldavad olemasolevaid siseriiklikke õigusakte või menetlusi.

6.   Kui tootjaorganisatsiooni tunnustamine on peatatud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 114 lõikele 2, loetakse käesoleva artikli kohaldamisel selle liikmeid tootjateks, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsioon liikmed.

7.   Määrust (EL) nr 1308/2013 ja rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 ning käesoleva määruse artikli 3 lõikeid 6–9 kohaldatakse mutatis mutandis käesoleva artikli suhtes.

Artikkel 5

Finantsabi tootjaorganisatsioonidele saagi koristamata jätmise ja toorelt koristamise eest

1.   Liidu finantsabi antakse saagi koristamata jätmise või toorelt koristamise eest artikli 1 lõikes 3 osutatud ajavahemiku jooksul artikli 1 lõikes 2 osutatud toodetele.

2.   Toorelt koristamise toetus hõlmab ainult neid tooteid, mis on füüsiliselt põllul ja mis tegelikult koristatakse toorelt. Erandina rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 85 lõikest 4 määravad liikmesriigid kindlaks saagi koristamata jätmiseks ja toorelt koristamiseks ette nähtud hektaripõhised toetussummad, mis hõlmavad nii liidu finantsabi kui ka tootjaorganisatsioonide panust, nii, et need ei kata üle 90 % muuks sihtotstarbeks kui tasuta jagamiseks ette nähtud kõrvaldamiste suhtes kohaldatavatest maksimaalsetest toetussummadest, mis on sätestatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 XI lisas või käesoleva määruse I lisas. Tomatite puhul on kõnealune summa muuks sihtotstarbeks kui tasuta jagamiseks ette nähtud kõrvaldamiste eest 90 % rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 XI lisas ajavahemikuks 1. novembrist kuni 31. maini sätestatud summast.

Erandina määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõikest 4 on liidu finantsabi saagi koristamata jätmiseks ja toorelt koristamiseks 75 % summadest, mille liikmesriik on esimese lõigu kohaselt kindlaks määranud.

3.   Erandina rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 85 lõike 3 esimesest lõigust võib kohaldada nimetatud määruse artikli 84 lõike 1 punktis b osutatud koristamata jätmise meetmeid käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud toodete suhtes käesoleva määruse artikli 1 lõikes 3 osutatud ajavahemiku jooksul isegi siis, kui kaubanduslik toodang asjaomaselt alalt on juba võetud tavapärase tootmistsükli jooksul. Sellisel juhul vähendatakse proportsionaalselt käesoleva artikli lõikes 2 osutatud toetust, võttes arvesse juba koristatud toodangut, mis on kindlaks tehtud asjaomaste tootjaorganisatsioonide laoarvestuse ja finantskontode põhjal.

4.   Liidu finantsabi antakse isegi siis, kui sellised toimingud ei ole tootjaorganisatsiooni rakenduskavas ette nähtud. Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 32 lõiget 2 ei kohaldata käesoleva artikli kohase liidu finantsabi suhtes.

5.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 33 lõike 3 neljandas lõigus osutatud ühe kolmandiku suurust ülemmäära ja rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 66 lõike 3 punktis c osutatud rakendusfondi suurendamist kuni 25 % ulatuses ei kohaldata kulude suhtes, mis on seotud käesoleva artikli lõikes 1 osutatud meetmetega ja käesoleva määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud toodetega ja käesoleva määruse artikli 1 lõikes 3 osutatud ajavahemikuga.

6.   Liidu finantsabi ei võeta arvesse määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõikes 2 osutatud ülempiiri arvutamisel.

7.   Käesolevas artiklis sätestatud kulutused moodustavad osa tootjaorganisatsioonide rakendusfondist.

Artikkel 6

Finantsabi saagi koristamata jätmise ja toorelt koristamise eest tootjatele, kes ei ole tootjaorganisatsioonide liikmed

1.   Liidu finantsabi antakse tootjatele, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed, saagi koristamata jätmise ja toorelt koristamise eest seoses artikli 1 lõikes 2 osutatud toodetega ajavahemiku jooksul, millele osutatakse artikli 1 lõikes 3.

Erandina rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 85 lõikest 3 kohaldatakse järgmist:

(a)

toorelt koristamise toetus hõlmab ainult neid tooteid, mis on füüsiliselt põldudel, mis tegelikult koristatakse toorelt ja mille tavapärane koristamine ei ole alanud;

(b)

saagi koristamata jätmise meetmeid ei võeta, kui tavapärase tootmistsükli jooksul on asjaomaselt tootmisalalt kaubanduslikku toodangut saadud;

(c)

saagi koristamata jätmist ja toorelt koristamist ei tohi mingil juhul kohaldada ühe ja sama toote ning sama maa-ala suhtes.

2.   Liidu finantsabi summad saagi koristamata jätmise ja toorelt koristamise eest on 50 % summadest, mis liikmesriigid on kehtestanud vastavalt artikli 5 lõikele 2.

3.   Tootjad, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed, saadavad liikmesriigi pädevale asutusele asjakohase teate vastavalt liikmesriigi poolt rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 85 lõike 1 punkti a kohaselt vastu võetud üksikasjalikele tingimustele.

Sellisel juhul maksab liikmesriigi pädev asutus liidu finantsabi otse tootjale. Selleks võtavad liikmesriigid vastu uusi või kohaldavad olemasolevaid siseriiklikke õigusakte või menetlusi.

4.   Kui tootjaorganisatsiooni tunnustamine on peatatud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 114 lõikele 2, loetakse käesoleva artikli kohaldamisel selle liikmeid tootjateks, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed.

5.   Määrust (EL) nr 1308/2013 ja rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 kohaldatakse käesoleva artikli suhtes mutatis mutandis.

Artikkel 7

Turult kõrvaldamise, saagi koristamata jätmise ja toorelt koristamise kontroll

1.   Artiklites 3 ja 4 osutatud turult kõrvaldamiste suhtes tehakse esmatasandi kontrolli kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 108. Selline kontroll hõlmab siiski vähemalt 10 % turult kõrvaldatud toodete kogusest ja vähemalt 10 % tootjaorganisatsioonidest, kes saavad liidu finantsabist kasu vastavalt käesoleva määruse artiklile 3.

Artikli 4 lõikes 5 osutatud kõrvaldamiste puhul hõlmab esmatasandi kontroll siiski 100 % turult kõrvaldatud toodete kogusest.

2.   Artiklites 5 ja 6 osutatud koristamata jätmise ja toorelt koristamise toimingute suhtes kohaldatakse rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artiklis 110 sätestatud kontrolli ja tingimusi, välja arvatud nõuet, et saak ei tohi olla osaliselt koristatud, kui kohaldatakse käesoleva määruse artikli 5 lõikes 3 sätestatud erandit. Kontroll hõlmab vähemalt 25 % asjaomastest tootmisaladest.

Artiklis 6 osutatud koristamata jätmise ja toorelt koristamise toimingute puhul kontrollitakse 100 % asjaomastest tootmisaladest.

3.   Artiklites 3 ja 4 osutatud turult kõrvaldamiste suhtes tehakse teise astme kontrolli kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikliga 109. Kohapealne kontroll hõlmab vähemalt 40 % üksusi, mille suhtes kohaldatakse esmatasandi kontrolli, ja vähemalt 5 % turult kõrvaldatud toodete kogusest.

4.   Liikmesriigid võtavad asjakohased kontrollimeetmed, millega tagatakse, et tomatite turult kõrvaldamine, saagi koristamata jätmine ja toorelt koristamine hõlmab ainult värskelt tarbimiseks ette nähtud tomatisorte.

Artikkel 8

Kavandatud toimingutest komisjonile teatamine

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast järgmist:

(a)

igal esmaspäeval (Brüsseli aja järgi enne keskpäeva) teadetest, mis nad on saanud kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 78 lõikega 1 ja artikli 85 lõikega 2 möödunud nädala esmaspäevast kolmapäevani; ja

(b)

igal neljapäeval (Brüsseli aja järgi enne keskpäeva) teadetest, mis nad on saanud kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 78 lõikega 1 ja artikli 85 lõikega 2 möödunud nädala neljapäevast pühapäevani.

Kõnealused teated on seotud käesolevas peatükis käsitletud toimingutega, nende kogusega, pindalaga ja liidu maksimaalsete kuludega iga artikli 1 lõikes 2 osutatud toote kohta.

Nende teadete jaoks kasutab liikmesriik II lisas sätestatud teabevormi.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva määruse jõustumise päevale järgneval esimesel esmaspäeval või neljapäeval, olenevalt sellest, kumb päev on hilisem, lõikes 1 osutatud teabe, kasutades II lisas sätestatud teabevormi, seoses turult kõrvaldamise, saagi koristamata jätmise ja toorelt koristamise toimingutega, millest on teatatud alates 18. augustist 2014 kuni käesoleva määruse jõustumise kuupäevani (kaasa arvatud). Topeltarvestamise vältimiseks ei lisata kõnealust teavet esimesse teatesse, mis saadetakse komisjonile lõike 1 kohaselt.

3.   Esimese teate koostamisel teatavad liikmesriigid komisjonile summad, mis nad on määranud määruse (EL) 543/2011 artikli 79 lõike 1 või artikli 85 lõike 4 alusel ja käesoleva määruse artiklite 3 ja 4 alusel, kasutades III lisas sätestatud teabevorme.

Artikkel 9

Maksimumsummade järgimise järelevalve

Komisjon veendub artikli 8 kohaselt saadud teadete põhjal, et neil teadetel põhinev liidu finantsabi ei ületa üht või mitut artiklis 2 osutatud summat.

Kui komisjon otsustab kõnealuste teadete põhjal, et nende teadete põhjal eraldatav liidu finantsabi ületab üht või mitut artiklis 2 osutatud summat, teatab ta viivitamata kõigile liikmesriikidele, et ta ei võta vastu edasisi teateid ühegi toote kohta või, olenevalt olukorrast, edasisi teateid toodete kohta, mille puhul eraldatud summa on ületatud.

Kui komisjon ei ole saanud teadet enne, kui ta teatab liikmesriikidele teise lõigu kohaselt tehtud otsusest, ei anta asjaomaste turult kõrvaldamise, saagi koristamata jätmise ja toorelt koristamise toimingute eest liidu finantsabi.

Artikkel 10

Tootjaorganisatsioonide ja tootjate teavitamine

1.   Kui tootjaorganisatsioonid ja tootjaid, kes ei ole tootjaorganisatsiooni liikmed, on saatnud liikmesriikidele rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 78 lõike 1 ja artikli 85 lõike 2 kohaseid teateid, millest liikmesriigid on teatanud komisjonile, teatavad liikmesriigid asjaomastele tootjaorganisatsioonidele ja tootjatele mitte varem kui kaks päeva pärast komisoni teavitamist, et komisjon on asjaomase teate kätte saanud ja et seoses kõnealuste teadetega võivad nad olla rahastamiskõlblikud liidu finantsabi saamiseks vastavalt artiklile 11.

2.   Kui komisjon on teatanud liikmesriikidele, et ta ei võta vastu edasisi teateid ühegi toote kohta või edasisi teateid toodete kohta, mille puhul eraldatud summa on ületatud, teavitavad liikmesriigid vastavalt tootjaorganisatsioone ja tootjaid. Eelkõige teatavad liikmesriigid tootjatele ja tootjaorganisatsioonidele asjaolust, et komisjon ei võta artikli 9 teise lõigu alusel vastu nende toiminguid käsitlevaid teateid ja et nad ei vasta kõnealuste teadete osas liidu finantsabi saamise tingimustele kooskõlas artikliga 11.

Artikkel 11

Liidu finantsabi taotlemine ja maksmine

1.   Tootjaorganisatsioonid esitavad liikmesriigi poolt kindlaksmääratud kuupäevaks taotluse saada artiklites 3, 4 ja 5 osutatud liidu finantsabi. Liikmesriik määrab selle kuupäeva kindlaks ja see on vähemalt üks nädal enne komisjonile artikli 12 lõikes 1 osutatud teate edastamise viimast kuupäeva.

2.   Erandina rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artiklist 72 taotlevad tootjaorganisatsioonid käesoleva määruse artiklites 3 ja 5 osutatud liidu finantsabi kogusumma maksmist kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artiklis 72 osutatud menetlusega käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kuupäevaks.

Ülemmäära 80 % rakenduskavas esialgselt heakskiidetud abisummast, mis on sätestatud rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 72 kolmandas lõigus, ei kohaldata.

3.   Tootjad, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsioon liikmed ega ole sõlminud lepingut tunnustatud tootjaorganisatsiooniga, esitavad ise lõikes 1 osutatud kuupäevaks liikmesriigi pädevatele asutustele taotluse artiklite 4 ja 6 kohase liidu finantsabi saamiseks.

4.   Lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud taotlustega peavad kaasas olema tõendavad dokumendid, mis põhjendavad asjaomase liidu finantsabi suurust, ja kirjalik kinnitus, et taotleja ei ole käesoleva peatüki alusel toetuskõlblikuna käsitatavate toimingute eest saanud ega saa muud ELi ega riiklikku toetust ega kindlustuspoliisi alusel antavat hüvitist.

Artikkel 12

Liidu finantsabi taotletud kogusummast teatamine ja jaotuskoefitsient

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile turult kõrvaldatud üldkogused, kogupindalad, kust jäeti saak koristamata või koristati toorelt, ning liidu finantsabi kogusummad vastavate turult kõrvaldamiste, saagi koristamata jätmise või toorelt koristamise eest, tuginedes artikli 8 kohaselt komisjonile esitatud teatele. See teave tuleb komisjonile esitada kuue nädala jooksul alates kuupäevast, mil komisjon teatab kõigile liikmesriikidele, et ta ei võta vastu edasisi teateid ühegi toote kohta või edasisi teateid toodete kohta, mille puhul eraldatud kogus on ületatud, nagu on sätestatud artikli 9 teises lõigus.

Nende teadete jaoks kasutab liikmesriik II lisas sätestatud teabevormi.

2.   Kui lõike 1 kohaselt teatatud summad ületavad ühe või mitu artiklis 2 sätestatud summadest, siis kehtestab komisjon liidu finantsabina antava toetuse jaoks ühe või kaks jaotuskoefitsienti, piirates liidu kogukulu nende summadega.

Komisjon määrab esimeses lõigus osutatud jaotuskoefitsiendid kindlaks rakendusaktidega, mis võetakse vastu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 229 lõigetes 2 ja 3 osutatud menetlust kohaldamata.

Liikmesriigid kohaldavad seda koefitsienti või neid koefitsiente ühetaoliselt kõigi artiklis 9 osutatud toetusetaotluste suhtes.

3.   Kui lõikes 1 osutatud teadetes märgitud summad ei ületa artiklis 2 sätestatud summasid, teatab komisjon liikmesriikidele, et jaotuskoefitsienti ei kehtestata.

Artikkel 13

Liidu finantsabi maksmine

Liikmesriigi pädevad asutused ei tee makseid enne, kui artikli 12 lõikes 2 osutatud jaotuskoefitsient on kindlaks määratud või nad on komisjonile teatanud, et sellist jaotuskoefitsienti ei kehtestata. Liikmesriikide kulud seoses nende maksetega on liidu finantsabi tingimustele vastavad üksnes siis, kui need on välja makstud enne 30. juunit 2015.

II PEATÜKK

MUUDATUSED

Artikkel 14

Delegeeritud määruse (EL) nr 913/2014 muutmine

Delegeeritud määrust (EL) nr 913/2014 muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt.

(a)

Lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud turult kõrvaldamise puhul antakse liidu finantsabi järgmiselt:

(a)

turult kõrvaldamisel tasuta jagamiseks määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõike 4 kohaselt maksimaalselt 10 % iga tootjaorganisatsiooni turustatud toodangu mahust;

(b)

erandina rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 79 lõikest 2 antakse liidu finantsabi turult kõrvaldamise jaoks, juhul kui turult kõrvaldatud tooteid kasutatakse muuks otstarbeks kui tasuta jagamiseks, kuni 10 % iga tootjaorganisatsiooni turustatud virsiku- ja nektariinitoodangu kohta. Selle protsendimäära hulka ei arvestata aga koguseid, mis on kõrvaldatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõikes 4 osutatud viisil või mõnel muul viisil, mis on rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 80 lõike 2 kohaselt liikmesriikide poolt heaks kiidetud.

Rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 79 lõike 2 kolmandat lõiku ei kohaldata käesoleva lõike esimese lõigu punkti b suhtes.”

(b)

Lisatakse lõige 1a:

„1a.   Erandina määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõikest 1 on käesoleva määruse artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud turult kõrvaldamiste puhul muuks otstarbeks kui tasuta jagamiseks antav liidu finantsabi 75 % rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 XI lisas osutatud muuks sihtotstarbeks antava toetuse ülemmääradest.”

2.

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

(a)

Lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„1.   Liidu finantsabi antakse nendele virsiku- ja nektariinitootjatele, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed, kooskõlas käesoleva artikliga järgmistel eesmärkidel:

(a)

turult kõrvaldamised tasuta jagamiseks, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 34 lõikes 4;

(b)

turult kõrvaldamised muuks otstarbeks kui tasuta jagamiseks.

Esimese lõigu punktis a osutatud turult kõrvaldamiste puhul on finantsabi maksimumsummad rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 XI lisas sätestatud summad.

Esimese lõigu punktis b osutatud turult kõrvaldamiste puhul on finantsabi maksimumsummad 50 % rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 XI lisas sätestatud summadest.

2.   Lõikes 1 osutatud liidu finantsabi antakse virsiku- ja nektariinitootjatele, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmed, nende toodete tarnimiseks, mis on eelnevalt turult kõrvaldatud, eeldusel et järgitakse käesoleva artikli lõike 3 esimeses lõigus sätestatud madalamat ülempiiri.”

(b)

Lisatakse lõige 4a:

„4a.   Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, nagu tootjate vähene organiseeritus asjaomases liikmesriigis, võivad liikmesriigid diskrimineerimist vältival viisil lubada sõltumatutel tootjatel asendada lõikes 3 osutatud lepingu allkirjastamise teatega liikmesriigi pädevale asutusele. Sellise teate puhul kohaldatakse mutatis mutandis rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artiklit 78. Sõltumatute tootjate tarnitavad kogused peavad olema kooskõlas käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud tingimustega.

Sellisel juhul maksab liikmesriigi pädev asutus ELi finantsabi otse tootjale. Selleks võtavad liikmesriigid vastu uusi või kohaldavad olemasolevaid siseriiklikke õigusakte või menetlusi.”

3.

Artiklile 4 lisatakse teine lõik:

„Artikli 3 lõikes 4a osutatud kõrvaldamiste puhul hõlmab esimese astme kontroll siiski 100 % turult kõrvaldatud toodete kogusest.”

III PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 15

Jõustumine ja rakendamine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

I peatükki kohaldatakse alates 18. augustist 2014.

II peatükki kohaldatakse alates 11. augustist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. august 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 543/2011, 7. juuni 2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 157, 15.6.2011, lk 1).

(3)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 913/2014, 21. august 2014, millega kehtestatakse ajutised erakorralised toetusmeetmed virsiku- ja nektariinitootjate jaoks (ELT L 248, 22.8.2014, lk 1).


LISA I

Rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 XI lisas loetlemata toodete turult kõrvaldamise toetuste maksimumsummad vastavalt käesoleva määruse artiklitele 3, 4 ja 5

Toode

Maksimumtoetus (eurot/100 kg)

Tasuta jagamiseks

Muudeks sihtotstarveteks

Porgand

12,81

8,54

Peakapsas

5,81

3,88

Paprika

44,4

30

Spargelkapsas

15,69

10,52

Kurgid ja kornišonid

24

16

Seened

43,99

29,33

Ploomid

34

20,4

Marjad

12,76

8,5

Värsked lauaviinamarjad

39,16

26,11

Kiivid

29,69

19,79


LISA II

Artiklis 8 osutatud teadete vormid

TEADE TURULT KÕRVALDAMISE KOHTA — TASUTA JAGAMINE

Liikmesriik:

Hõlmatav ajavahemik:

Kuupäev:


Toode

Tootjaorganisatsioonid

Sõltumatud tootjad

Üldkogus

(t)

Liidu finantsabi kokku

(eurodes)

Kogus

(t)

Liidu finantsabi (eurodes)

Kogus

(t)

Liidu finantsabi (eurodes)

turult kõrvaldamine

transport

sorteerimine ja pakendamine

KOKKU

turult kõrvaldamine

transport

sorteerimine ja pakendamine

KOKKU

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (I)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Õunad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirnid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU (A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toode

Tootjaorganisatsioonid

Sõltumatud tootjad

Üldkogus

(t)

Liidu finantsabi kokku

(eurodes)

Kogus

(t)

Liidu finantsabi (eurodes)

Kogus

(t)

Liidu finantsabi (eurodes)

turult kõrvaldamine

transport

sorteerimine ja pakendamine

KOKKU

turult kõrvaldamine

transport

sorteerimine ja pakendamine

KOKKU

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (I)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Tomatid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porgand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peakapsas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paprika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillkapsas ja spargelkapsas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurgid ja kornišonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seened

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploomid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värsked lauaviinamarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiivid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU (B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKKU (A+B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Iga nädala kohta täidetakse eraldi Exceli tabel (nädalate kohta, mil tehinguid ei toimu, jäetakse tabel tühjaks, eeldusel et asjaomane liikmesriik sellest eelnevalt teatab).

TEADE TURULT KÕRVALDAMISE KOHTA — MUUD SIHTOTSTARBED

Liikmesriik:

Hõlmatav ajavahemik:

Kuupäev:


Toode

Tootjaorganisatsioonid

Sõltumatud tootjad

Üldkogus

(t)

Liidu finantsabi kokku

(eurodes)

Kogus

(t)

Liidu finantsabi

(eurodes)

Kogus

(t)

Liidu finantsabi

(eurodes)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Õunad

 

 

 

 

 

 

Pirnid

 

 

 

 

 

 

KOKKU (A)

 

 

 

 

 

 

 

Toode

Tootjaorganisatsioonid

Sõltumatud tootjad

Üldkogus

(t)

Liidu finantsabi kokku

(eurodes)

Kogus

(t)

Liidu finantsabi

(eurodes)

Kogus

(t)

Liidu finantsabi

(eurodes)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Tomatid

 

 

 

 

 

 

Porgand

 

 

 

 

 

 

Peakapsas

 

 

 

 

 

 

Paprika

 

 

 

 

 

 

Lillkapsas ja spargelkapsas

 

 

 

 

 

 

Kurgid ja kornišonid

 

 

 

 

 

 

Seened

 

 

 

 

 

 

Ploomid

 

 

 

 

 

 

Marjad

 

 

 

 

 

 

Värsked lauaviinamarjad

 

 

 

 

 

 

Kiivid

 

 

 

 

 

 

KOKKU (B)

 

 

 

 

 

 

KOKKU (A+B)

 

 

 

 

 

 

*

Iga nädala kohta täidetakse eraldi Exceli tabel (nädalate kohta, mil tehinguid ei toimu, jäetakse tabel tühjaks, eeldusel et asjaomane liikmesriik sellest eelnevalt teatab).

TEADE SAAGI KORISTAMATA JÄTMISE JA TOORELT KORISTAMISE KOHTA

Liikmesriik:

Hõlmatav ajavahemik:

Kuupäev:


Toode

Tootjaorganisatsioonid

Sõltumatud tootjad

Kogupindala

(ha)

Liidu finantsabi kokku

(eurodes)

Pindala

(ha)

Liidu finantsabi

(eurodes)

Pindala

(ha)

Liidu finantsabi

(eurodes)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Õunad

 

 

 

 

 

 

Pirnid

 

 

 

 

 

 

KOKKU (A)

 

 

 

 

 

 

 

Toode

Tootjaorganisatsioonid

Sõltumatud tootjad

Kogupindala

(ha)

Liidu finantsabi kokku

(eurodes)

Pindala

(ha)

Liidu finantsabi

(eurodes)

Pindala

(ha)

Liidu finantsabi

(eurodes)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Tomatid

 

 

 

 

 

 

Porgand

 

 

 

 

 

 

Peakapsas

 

 

 

 

 

 

Paprika

 

 

 

 

 

 

Lillkapsas ja spargelkapsas

 

 

 

 

 

 

Kurgid ja kornišonid

 

 

 

 

 

 

Seened

 

 

 

 

 

 

Ploomid

 

 

 

 

 

 

Marjad

 

 

 

 

 

 

Värsked lauaviinamarjad

 

 

 

 

 

 

Kiivid

 

 

 

 

 

 

KOKKU (B)

 

 

 

 

 

 

KOKKU (A+B)

 

 

 

 

 

 

*

Iga nädala kohta täidetakse eraldi Exceli tabel (nädalate kohta, mil tehinguid ei toimu, jäetakse tabel tühjaks, eeldusel et asjaomane liikmesriik sellest eelnevalt teatab).


LISA III

TABELID, MIS ESITATAKSE KOOS ESIMESE TEATEGA VASTAVALT ARTIKLI 8 LÕIKELE 3

TURULT KÕRVALDAMINE — MUUD SIHTOTSTARBED

Toetuse maksimumsummad, mille liikmesriigid on kindlaks määranud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 79 lõikele 1 ja käesoleva määruse artiklitele 3 ja 4

Liikmesriik:

Kuupäev:


Toode

Tootjaorganisatsiooni panus

(eurot 100 kg kohta)

Liidu finantsabi

(eurot 100 kg kohta)

Õunad

 

 

Pirnid

 

 

Tomatid

 

 

Porgand

 

 

Peakapsas

 

 

Paprika

 

 

Lillkapsas ja spargelkapsas

 

 

Kurgid ja kornišonid

 

 

Seened

 

 

Ploomid

 

 

Marjad

 

 

Värsked lauaviinamarjad

 

 

Kiivid

 

 

SAAGI KORISTAMATA JÄTMINE JA TOORELT KORISTAMINE

Toetuse maksimumsummad, mille liikmesriigid on kindlaks määranud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artikli 85 lõikele 4 ja käesoleva määruse artiklile 5

Liikmesriik:

Kuupäev:


Toode

Avamaal

Kasvuhoones

Tootjaorganisatsiooni panus

(EUR/ha)

Liidu finantsabi

(EUR/ha)

Tootjaorganisatsiooni panus

(EUR/ha)

Liidu finantsabi

(EUR/ha)

Õunad

 

 

 

 

Pirnid

 

 

 

 

Tomatid

 

 

 

 

Porgand

 

 

 

 

Peakapsas

 

 

 

 

Paprika

 

 

 

 

Lillkapsas ja spargelkapsas

 

 

 

 

Kurgid ja kornišonid

 

 

 

 

Seened

 

 

 

 

Ploomid

 

 

 

 

Marjad

 

 

 

 

Värsked lauaviinamarjad

 

 

 

 

Kiivid

 

 

 

 


Top