EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0464

Komisjoni rakendusotsus, 15. juuli 2014, millega määratakse kindlaks liidu prioriteedid õigusnormide täitmise tagamise ja kontrollipoliitika valdkonnas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi raames

OJ L 209, 16.7.2014, p. 59–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/464/oj

16.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 209/59


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

15. juuli 2014,

millega määratakse kindlaks liidu prioriteedid õigusnormide täitmise tagamise ja kontrollipoliitika valdkonnas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi raames

(2014/464/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011, (1) eriti selle artikli 17 lõiget 3,

olles konsulteerinud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Liidu prioriteedid õigusnormide täitmise tagamise ja kontrollipoliitika valdkonnas tuleb kindlaks määrata, et võimaldada liikmesriikidel ette valmistada rakenduskavad, mis on seotud määruse (EL) nr 508/2014 kohaselt rahastatavate meetmetega.

(2)

Liidu toetuse puhul tuleks kontrollitegevuse tõhususe täiustamise eesmärgil prioriteediks seada kõige tõhusamad meetmed, võttes arvesse liikmesriikide tulemuslikkust nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 (2) ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (3) rakendamisel.

(3)

Liidu prioriteedid õigusnormide täitmise tagamise ja kontrollipoliitika valdkonnas peaksid hõlmama järgmist:

määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 102 lõike 4 kohaselt koostatud tegevuskavade rakendamine ebakorrapärasuste kõrvaldamiseks liikmesriigi kontrollisüsteemis;

määruse (EL) nr 508/2014 IV lisas sätestatud teatavate eeltingimuste täitmiseks vajalike erimeetmete rakendamine, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (4) artikli 19 lõikega 2. Vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 19 lõikele 2 sisaldab programm juhuks, kui kohaldatavad eeltingimused ei ole täidetud, võetavate meetmete, sealhulgas rahastatavate meetmete kirjeldust;

määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 109 kohaste andmekontrollisüsteemide ning eelkõige liikmesriikide andmekontrollisüsteemide koostalitlusvõime tagamiseks ette nähtud projektide rakendamine, kuna täieliku ning usaldusväärse püügikoguse ja -koormuse aruandlussüsteem on liidu kalavarude majandamise nurgakivi;

kogu saagi lossimise kohustuse täitmise tagamine ja kontroll, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 (5) artikliga 15. See uus kohustus on väga oluline täiendus uuele ühisele kalanduspoliitikale ja aitab suurendada kalavarude kasutamise jätkusuutlikkust. Seoses kõnealuse uue kohustuse rakendamisega on vaja liikmesriikide kontrollisüsteeme vastavalt kohandada ning sellega kaasnevad uued kulud;

kalandustoodete impordiks ja ekspordiks loodud püügi sertifitseerimise süsteemiga seotud õigusnormide täitmise tagamine ja kontroll, nagu on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1005/2008 III peatükiga. Püügi sertifitseerimise süsteemi rakendamine on ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastase võitluse nurgakivi;

tõhusad meetmed laevastiku püügivõimsuse piiramiseks. Kalapüügivõimaluste ja püügivõimsuse vahelise tasakaalu säilitamiseks peavad liikmesriigid tagama püügivõimsuse piirangute järgimise ning rakendama projekte, mille eesmärk on mootorivõimsuse sertifitseerimine, kontrollimine ja mõõtmine, ning mille puhul taotletakse rahastamist;

kontrolli- ja inspekteerimisalaste eriprogrammide või kontrolli koordineerimise (kontrolli- ja inspekteerimisalaste eriprogrammidega hõlmamata kalapüügipiirkondade või -alade puhul) rakendamine, vastavalt määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 95 lõikele 4 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 768/2005 (6) artiklile 15. Kõnealuste meetmetega toetatakse eeskirjade järgimise kultuuri arendamist, liikmesriikide koostöö tugevdamist ja sünergia loomist eri kontrollivahendite vahel;

jälgitavusnõuete täitmise tagamine ja kontroll, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 58 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 (7) artikli 67 lõikes 6. Määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 58 on sätestatud, et kõik kalandus- ja vesiviljelustoodete partiid peavad olema jälgitavad kõikidel tootmis-, töötlemis- ja levitamisetappidel alates püügist või saagikoristusest kuni jaemüügini. Rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 67 lõikes 6 on sätestatud, et käitajad kinnitavad partiile määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 58 lõikes 5 osutatud teabe kalandus- ja vesiviljelustoodete kohta identifitseerimisvahendiga, nagu kood, vöötkood, elektrooniline kiip või muu samalaadne seade või märgistamissüsteem. Kõnealust nõuet kohaldatakse mitmeaastaste kavadega hõlmatud kalavarudest saadud toodete suhtes alates 1. jaanuarist 2013 ning muude kalandus- ja vesiviljelustoodete suhtes alates 1. jaanuarist 2015. Jälgitavusnõuete täitmise tagamine ja kontroll peaksid olema liidu prioriteedid. Kalandustoodete jälgitavussüsteemi rakendamine on kalanduspoliitika kontrollisüsteemi nurgakivi, kuna see aitab tagada kalandustoodete päritolu läbipaistvuse.

(4)

Liidu prioriteete tuleb kohaldada paindlikul viisil, sõltuvalt iga liikmesriigi õigusnormide täitmise tagamise ja kontrollipoliitika tugevatest ning nõrkadest külgedest. Kui liikmesriik on juba teatavate prioriteetidega tegelenud, peaks asjaomane liikmesriik põhimõtteliselt tähelepanu pöörama ka muudele prioriteetidele.

(5)

Vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artikli 20 lõikele 2 võidakse õigusnormide täitmise tagamise ja kontrollipoliitikaga seotud liidu prioriteete muutuvate kontrollivajadustega kohandumiseks iga kahe aasta järel muuta, võttes vastu asjakohase rakendusakti.

(6)

Selleks et käesolevas otsuses sätestatud meetmeid oleks võimalik viivitamata kohaldada, peaks otsus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu prioriteedid õigusnormide täitmise tagamise ja kontrollipoliitika valdkonnas, millele on osutatud määruse (EL) nr 508/2014 artikli 17 lõikes 3, on järgmised:

a)

määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 102 lõike 4 kohaselt vastu võetud tegevuskavade rakendamine ebakorrapärasuste kõrvaldamiseks liikmesriigi kontrollisüsteemis;

b)

määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 19 lõike 2 kohaste meetmete rakendamine, et tagada haldussuutlikkus, mis on vajalik määruse (EL) nr 508/2014 IV lisas sätestatud liidu kontrolli, inspekteerimise ja õigusnormide täitmise tagamise süsteemi rakendamiseks;

c)

määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 109 osutatud andmekontrollisüsteemide rakendamine ning eelkõige selliste projektide rakendamine, mille puhul kasutatakse ühiseid standardvorme või millega suurendatakse liikmesriikide süsteemide koostalitlusvõimet;

d)

kogu saagi lossimise kohustuse täitmise tagamine ja kontroll, nagu on ette nähtud määruse (EL) nr 1380/2013 artikliga 15, sealhulgas lossimiskohustuse rakendamisega seotud kohandamised liikmesriikide kontrollisüsteemides;

e)

püügi sertifitseerimise süsteemi kohaste õigusnormide täitmise tagamine ja kontroll, nagu on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1005/2008 III peatükiga, ning

f)

mootori võimsuse sertifitseerimise, kontrollimise ja mõõtmisega seotud projektide rakendamine;

g)

määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 95 lõike 4 kohaselt loodud kontrolli- ja inspekteerimisalaste eriprogrammide rakendamine;

h)

kontrollivahendite koordineerimine kooskõlas määruse (EÜ) nr 768/2005 artikliga 15;

i)

jälgitavusnõuete, sealhulgas tarbijatele esitatava teabe usaldusväärsust tagavaid märgistamissüsteeme käsitlevate nõuete täitmise tagamine ja kontroll, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklis 58 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 67 lõikes 6.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 15. juuli 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 149, 20.5.2014, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008, 29. september 2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 1447/1999 (ELT L 286, 29.10.2008, lk 1).

(3)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009, 20. november 2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1380/2013, 11. detsember 2013, ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).

(6)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 768/2005, 26. aprill 2005, millega moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem (ELT L 128, 21.5.2005, lk 1).

(7)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 404/2011, 8. aprill 2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 112, 30.4.2011, lk 1).


Top