EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_309_R_0042_01_REG_2007_614_43

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. mai 2007 . aasta määruse (EÜ) nr 614/2007 (keskkonna rahastamisvahendi (LIFE+) kohta) parandus ( ELT L 149, 9.6.2007 )

OJ L 309, 20.11.2008, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, ET, EL, FR, IT, LV, LT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

20.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 309/42


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. mai 2007. aasta määruse (EÜ) nr 614/2007 (keskkonna rahastamisvahendi (LIFE+) kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 149, 9. juuni 2007 )

Leheküljel 2 põhjenduses 5

asendatakse

„(5)

…, mis on seotud Natura 2000 alade haldamise või määramisega vastavalt nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivile 92/43/EMÜ …”

järgmisega:

„(5)

…, mis on seotud Natura 2000 alade haldamise ja määramisega vastavalt nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivile 92/43/EMÜ …”.

Leheküljel 2 põhjenduses 6

asendatakse

„(6)

…, mille aastane maksumus 2004. aastal on hinnanguliselt 6 100 miljonit EUR.”

järgmisega:

„(6)

…, mille aastane maksumus 2004. aastal oli hinnanguliselt 6 100 miljonit eurot.”

Leheküljel 3 põhjenduses 19

asendatakse

„(19)

Käesoleva määrusega sätestatakse kogu programmi kehtivuse ajaks rahastamispakett, mis kujutab endast peamist juhist Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel …”

järgmisega:

„(19)

Käesoleva määrusega sätestatakse kogu programmi kehtivuse ajaks rahastamispakett, mis on eelarvepädevale institutsioonile iga-aastase eelarvemenetluse käigus peamiseks juhiseks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel …”.

Leheküljel 3 põhjenduses 22

asendatakse

„(22)

Eelkõige tuleks komisjonile anda pädevus lisada meetmeid käesoleva määruse I lisale ja II lisale …”

järgmisega:

„(22)

Eelkõige tuleks komisjonile anda pädevus lisada meetmeid käesoleva määruse I lisale ja muuta II lisa …”.

Leheküljel 6 artikli 6 lõikes 5

asendatakse

„5.   Komisjon kuulutab välja taotlusvooru artikli 4 lõikes 1 loetletud osade kohta, …”

järgmisega:

„5.   Komisjon kuulutab välja iga-aastase taotlusvooru artikli 4 lõikes 1 loetletud osade kohta, …”.

Leheküljel 7 artiklis 9

asendatakse

„Käesoleva määrusega ei rahastata meetmeid, mis vastavad teiste ühenduse rahastamisvahendite, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi, konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi, Euroopa Kalandusfondi ja teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi abikõlblikkuse kriteeriumidele ja peamisele reguleerimisalale või saavad neist abi samal eesmärgil. …”

järgmisega:

„Käesoleva määrusega ei rahastata meetmeid, mis vastavad teiste ühenduse rahastamisvahendite, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi, konkurentsivõime ja innovatsiooni raamprogrammi, Euroopa Kalandusfondi ja teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi abikõlblikkuse kriteeriumidele ja peamisele reguleerimisalale või saavad neist abi samal eesmärgil. …”.

Leheküljel 12 II lisa punkti 3.1 taane 3

asendatakse

„—

aidata kaasa ELi merestrateegia tõhusale rakendamisele;”

järgmisega:

„—

aidata kaasa ELi merekeskkonna kaitset ja säilitamist käsitleva temaatilise strateegia tõhusale rakendamisele;”.


Top