Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_129_R_0039_01

2008/372/ET: Nõukogu otsus, 12. veebruar 2008 , Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokolli (milles käsitletakse Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahelist raamlepingut Iisraeli Riigi ühenduse programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta
Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokoll, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahelist raamlepingut Iisraeli Riigi ühenduse programmides osalemise üldpõhimõtete kohta

OJ L 129, 17.5.2008, p. 39–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 129/39


NÕUKOGU OTSUS,

12. veebruar 2008,

Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokolli (milles käsitletakse Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahelist raamlepingut Iisraeli Riigi ühenduse programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

(2008/372/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 310 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese ja teise lausega,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

18. juunil 2007 andis nõukogu komisjonile volitused Iisraeli Riigiga läbirääkimiste pidamiseks Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolli üle, milles käsitletakse raamlepingut Iisraeli Riigi ühenduse programmides osalemise üldpõhimõtete kohta.

(2)

Kõnealused läbirääkimised lõppesid komisjonile edukalt.

(3)

Iisraeli Riigiga kokku lepitud protokolli artiklis 10 on sätestatud protokolli ajutine kohaldamine enne selle jõustumist.

(4)

Protokollile tuleks ühenduse ja selle liikmesriikide nimel alla kirjutada ning seda ajutiselt kohaldada, eeldusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Nõukogu eesistujal on õigus nimetada isik(ud), kes on volitatud ühenduse ja selle liikmesriikide nimel alla kirjutama Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokollile, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahelist raamlepingut Iisraeli Riigi ühenduse programmides osalemise üldpõhimõtete kohta.

Artikkel 2

Käesolevat protokolli kohaldatakse ajutiselt alates selle allakirjutamise kuupäevast, eeldusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

Brüssel, 12. veebruar 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

A. BAJUK


Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel)

PROTOKOLL,

milles käsitletakse Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahelist raamlepingut Iisraeli Riigi ühenduse programmides osalemise üldpõhimõtete kohta

EUROOPA ÜHENDUS (edaspidi „ühendus”)

ühelt poolt

ja

IISRAELI RIIK (edaspidi „Iisrael”)

teiselt poolt,

arvestades järgmist:

(1)

Iisrael sõlmis Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel, 20. novembril 1995. (1)

(2)

Brüsselis 17.–18. juunil 2004. aastal kokkutulnud Euroopa Ülemkogu tervitas komisjoni ettepanekuid Euroopa naabruspoliitika (ENP) kohta ning kiitis heaks nõukogu 14. juuni 2004. aasta asjaomased järeldused.

(3)

Nõukogu on mitmel muul juhul võtnud vastu järeldusi, mis seda poliitikat toetavad.

(4)

5. märtsil 2007 avaldas nõukogu toetust komisjoni 4. detsembri 2006. aasta teatises käsitletud üldisele ja globaalsele lähenemisviisile, et võimaldada Euroopa naabruspoliitika partnerriikidel vastavalt nende arengule ja edusammudele osaleda ühenduse ametite tegevuses ja ühenduse programmides, kui õiguslik alus seda lubab.

(5)

Iisrael on avaldanud soovi osaleda mitmes ühenduse programmis.

(6)

Iisraeli osalemisega seotud eritingimused, sealhulgas rahaline toetus, aruandlus- ja hindamiskord, tuleks määrata iga programmi puhul eraldi kindlaks ühendust esindava komisjoni ja Iisraeli vahelise kokkuleppega,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Iisrael võib osaleda kõigis praegustes ja tulevastes ühenduse programmides, mis on Iisraelile osalemiseks avatud, kooskõlas sätetega, millega need programmid on vastu võetud.

Artikkel 2

Iisrael toetab rahaliselt Euroopa Liidu üldeelarvet vastavalt oma osalusele konkreetsetes programmides.

Artikkel 3

Iisraeli esindajad võivad osaleda vaatlejatena ja Iisraeli puudutavates küsimustes sellistes korralduskomiteedes, kes teostavad järelevalvet programmide üle, mida Iisrael rahaliselt toetab.

Artikkel 4

Iisraeli esindajate esitatud projektide ja algatuste suhtes kohaldatakse võimaluse korral samasuguseid asjaomaste programmidega seotud tingimusi, eeskirju ja menetlusi, kui kohaldatakse liikmesriikide suhtes.

Artikkel 5

Iisraeli osalemisega seotud eritingimused, eriti makstav rahaline toetus, aruandlus- ja hindamiskord, määratakse iga programmi puhul eraldi kindlaks ühenduse nimel tegutseva komisjoni ja Iisraeli pädeva ametiasutuse vahelise kokkuleppega (vastastikuse mõistmise memorandum).

Kui Iisrael taotleb ühenduselt välisabi asjaomases ühenduse programmis osalemiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1638/2006, millega kehtestatakse üldsätted Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi loomise kohta, (2) või vastavalt mõnele muule sarnasele määrusele, mis võidakse tulevikus vastu võtta ning millega nähakse ette ühenduse välisabi andmine Iisraelile, määratakse tingimused, mis reguleerivad ühenduse abi kasutamist Iisraeli poolt, kindlaks rahastamislepinguga.

Artikkel 6

Vastavalt ühenduse finantsmäärusele nähakse vastastikuse mõistmise memorandumiga ette finantskontrollid või auditid, mida teostavad komisjon, Euroopa Pettustevastane Amet ja kontrollikoda või mida teostatakse nende järelevalve all.

Luuakse üksikasjalikud finantskontrolli ja auditi, haldusmeetmete, karistuste ja tagasinõudmise eeskirjad, mis võimaldavad anda komisjonile, Euroopa Pettustevastasele Ametile ja kontrollikojale volitused, mis on samaväärsed nende volitustega seoses ühenduses asutatud abisaajate või tööettevõtjatega.

Artikkel 7

Käesolevat protokolli, mis käsitleb raamlepingut, kohaldatakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) kehtivusaja jooksul.

Ühendus ja Iisrael kirjutavad käesolevale protokollile alla ja kiidavad selle heaks oma vastavate menetluste kohaselt.

Kumbki lepinguosaline võib käesoleva protokolli denonsseerida, teatades sellest kirjalikult teisele lepinguosalisele. Käesolev protokoll kaotab kehtivuse kuue kuu möödumisel sellise teatamise kuupäevast.

Artikkel 8

Hiljemalt kolme aasta pärast alates käesoleva protokolli jõustumise kuupäevast ja seejärel iga kolme aasta tagant võivad mõlemad lepinguosalised käesoleva lepingu rakendamise läbi vaadata, võttes aluseks Iisraeli tegeliku osavõtu ühest või enamast ühenduse programmist.

Artikkel 9

Käesolevat protokolli kohaldatakse ühelt poolt nende territooriumide suhtes, kus kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingut nimetatud asutamislepingus sätestatud tingimustel, ja teiselt poolt Iisraeli territooriumi suhtes.

Artikkel 10

Käesolev protokoll jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kuupäevale, kui lepinguosalised teatavad teineteisele diplomaatiliste kanalite kaudu selle jõustamiseks vajalike menetluste lõpuleviimisest.

Lepinguosalised lepivad kokku, et olenemata sellest, kas siseriiklikud menetlused on lõpule viidud, kohaldatakse käesolevat protokolli kuni selle jõustumiseni ajutiselt alates selle allakirjutamise kuupäevast, eeldusel et see hiljem sõlmitakse.

Artikkel 11

Käesolev protokoll on koostatud kahes eksemplaris kõigis lepinguosaliste ametlikes keeltes.

Kõikides keeltes tekstid on võrdselt autentsed.

Artikkel 12

Käesolev protokoll on Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) lahutamatu osa.

Съставено в Брюксел на петнадесетия ден от месец април две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de abril de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles, den femtende april to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of April in the year two thousand and eight, which corresponds to the tenth day of Av in the year five thousand seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le quinze avril deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici aprile duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év április havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende april tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia piętnastego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Abril de dois mil e oito.

Adoptat la Bruxelles, cincisprezece aprilie două mii opt.

V Bruseli dňa pätnásteho apríla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde april tjugohundraåtta.

Image

За Европейската общнoст

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για το Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' l-Iżrael

Voor de staat Israël

W imieniu państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru Statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

För Staten Israel

Image

Image


(1)  EÜT L 147, 21.6.2000, lk 3.

(2)  ELT L 310, 9.11.2006, lk 1.


Top