Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_082_R_0014_01

2006/230/ET: Nõukogu otsus, 18. juuli 2005 , Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vahelise kokkuleppe sõlmimise kohta seoses andmete töötlemisega, mis käsitlevad eelteavet reisijate kohta (API) ning reisijate registreid (PNR)
Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vaheline kokkulepe seoses andmete töötlemisega, mis käsitlevad eelteavet reisijate kohta ning reisijate registreid

OJ L 82, 21.3.2006, p. 14–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 344–349 (MT)

21.3.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 82/14


NÕUKOGU OTSUS,

18. juuli 2005,

Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vahelise kokkuleppe sõlmimise kohta seoses andmete töötlemisega, mis käsitlevad eelteavet reisijate kohta (API) ning reisijate registreid (PNR)

(2006/230/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ja lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

7. märtsil 2005. aastal volitas nõukogu komisjoni pidama ühenduse nimel Kanadaga läbirääkimisi kokkuleppe sõlmimise üle seoses selliste andmete töötlemise ja edastamisega lennuettevõtjate poolt Kanada piirikaitseteenistusele, mis käsitlevad eelteavet reisijate kohta (edaspidi “API”) ja reisijate registreid (edaspidi “PNR”).

(2)

Kokkulepe tuleks heaks kiita,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse ühenduse nimel heaks Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vaheline kokkuleppe seoses API ja PNRi käsitlevate andmete töötlemisega.

Kokkuleppe tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud Euroopa Ühenduse nimel kokkuleppele alla kirjutama, et muuta see ühenduse suhtes siduvaks. (2)

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 18. juuli 2005

Nõukogu nimel

eesistuja

J. STRAW


(1)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)  Nõukogu peasekretariaat korraldab lepingu jõustumise kuupäeva avaldamise Euroopa Liidu Teatajas


Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vaheline

KOKKULEPE

seoses andmete töötlemisega, mis käsitlevad eelteavet reisijate kohta ning reisijate registreid

EUROOPA ÜHENDUS ja KANADA VALITSUS (edaspidi “kokkuleppeosalised”),

TUNNISTADES põhiõiguste ja -vabaduste austamise tähtsust, eriti õigust eraelu puutumatusele ja kõnealuste väärtuste austamist terrorismi ja sellega seotud kuritegude ning muude raskete riikidevahelise ulatusega kuritegude, sealhulgas organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses ja nimetatud kuritegude ennetamisel;

VÕTTES ARVESSE Kanada valitsuse nõudeid Kanadasse reise korraldavatele lennuettevõtjatele seoses eelteavet reisijate kohta ja reisijate registrit käsitlevate andmete (edaspidi “API ja PNRi andmed”) esitamisega Kanada pädevatele asutustele, kui asjaomaseid andmeid kogutakse ja säilitatakse ettevõtjate automatiseeritud ettetellimissüsteemides ja väljalennu registreerimise süsteemides;

VÕTTES ARVESSE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, (1) eriti selle artikli 7 punkti c;

VÕTTES ARVESSE asjaomase pädeva asutuse võetud kohustusi selle kohta, kuidas lennuettevõtjatelt saadud API ja PNRi andmeid töödelda (edaspidi “kohustused”);

VÕTTES ARVESSE direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 kohaselt tehtud asjakohast komisjoni otsust (edaspidi “asjakohane otsus”), mille kohaselt asjaomased Kanada pädevad asutused kaitsevad piisaval tasemel API ja PNRi andmeid, mida Euroopa Ühendus (edaspidi “ühendus”) on andnud Kanadasse suunduvate lendude reisijate kohta vastavalt asjaomastele kohustustele, mis on lisatud vastavale otsusele;

VÕTTES ARVESSE ülevaadatud juhiseid API kohta, mis on vastu võetud Maailma Tolliorganisatsiooni, Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni ja Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni poolt;

KOHUSTUDES tegema koostööd Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni abistamisel selles, et töötada välja kaubalende sooritavatelt lennuettevõtjatelt saadavate PNRi andmete edastamise mitmepoolsed standardid;

VÕTTES ARVESSE võimalust muuta edaspidi käesoleva kokkuleppe I lisa lihtsustatud korras, eriti kokkuleppeosaliste vahelise vastastikkuse põhimõtte tagamiseks,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Eesmärk

1.   Käesoleva kokkuleppe eesmärk on tagada, et isikute API ja PNRi andmed kokkuleppe piirkonnas toimuvatel lennureisidel esitatakse austades täielikult põhiõigusi ja -vabadusi, eriti õigust eraelu puutumatusele.

2.   Kokkuleppe piirkonnas toimuvad reisid on lennuettevõtja korraldatud reisid ühe kokkuleppeosalise territooriumilt teise kokkuleppeosalise territooriumile.

Artikkel 2

Pädevad asutused

Vastava kokkuleppeosalise pädev asutus on asutus, kes Kanadas või Euroopa Liidus vastutab isikute API ja PNRi andemete töötlemise eest kokkuleppe piirkonnas toimuvatel lennureisidel, nagu on sätestatud käesoleva kokkuleppe I lisas, mis moodustab selle lahutamatu osa.

Artikkel 3

API ja PNRi andmete töötlemine

1.   Kokkuleppeosalised lepivad kokku, et isikute API ja PNRi andmeid kokkuleppe piirkonnas toimuvatel reisidel töödeldakse vastavalt API ja PNRi andmetega tegelevate pädevate asutuste poolt võetud kohustustele.

2.   Kohustustes on sätestatud eeskirjad ja menetlus pädevatele asutustele esitatud isikute API ja PNRi andmete edastamiseks ja kaitsmiseks kokkuleppe piirkonnas toimuvatel lennureisidel.

3.   Pädev asutus peab kokkuleppe piirkonnas toimuvatel lennureisidel viibivate isikute API ja PNRi andmeid töötlema ning neid isikuid kohtlema vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja põhiseadusest tulenevatele nõuetele neid isikuid diskrimineerimata, seda eriti kodakondsuse ja/või asukohamaa alusel.

Artikkel 4

Juurdepääs andmetele, andmete parandamine ja märkuse tegemine

1.   Pädev asutus peab võimaldama isikul, kes ei asu vastava asutuse jurisdiktsiooni alla kuuluval territooriumil ning kes on käesoleva kokkuleppe kohaselt seotud töödeldavate API ja PNRi andmetega, juurdepääsu neile andmetele ja ekslike andmete korral võimaldama nende andmete parandamist või märkuse lisamist, mis näitab, et taotleti nende andmete parandamist.

2.   Võimalus kõnealustele andmetele juurdepääsuks, nende parandamiseks ja märkuse tegemiseks, mille annab pädev asutus, peab olema antud eespool nimetatud isikule samadel alustel nagu see antakse isikule, kes asub selle asutuse jurisdiktsiooni alla kuuluval territooriumil.

Artikkel 5

API ja PNRi andmete töötlemise kohustus

1.   Käesoleva kokkuleppe kohaldamisel ühenduses seoses isikuandmete töötlemisega töötlevad lennuettevõtjad, kes korraldavad kokkuleppe piirkonnas toimuvaid reise ühendusest Kanadasse, oma automatiseeritud ettetellimissüsteemides ja väljalennu registreerimise süsteemides sisalduvaid API ja PNRi andmeid Kanada pädeva asutuse nõuete kohaselt vastavalt Kanada seadustele. PNRi andmete loetelu, mida kokkuleppe piirkonnas reise korraldavad lennuettevõtjad peavad edastama Kanada pädevale asutusele, on esitatud käesoleva kokkuleppe II lisas, mis moodustab selle lahutamatu osa.

2.   Lõikes 1 sätestatud kohustust rakendatakse ainult niikaua, kuni kohaldatakse otsust, ning see kaotab kehtivuse alates kuupäevast, kui otsus kehtetuks tunnistatakse, peatatakse või kui selle kehtivusaeg lõppeb ja seda ei pikendata.

Artikkel 6

Ühiskomitee

1.   Käesolevaga asutatakse ühiskomitee, kuhu kuuluvad mõlema kokkuleppeosalise esindajad, kelle nimed antakse teisele kokkuleppeosalisele teada diplomaatiliste kanalite kaudu. Ühiskomitee koosolekute koht, aeg ja päevakord määratakse kindlaks vastastikusel kokkuleppel. Esimene koosolek toimub kuue kuu jooksul pärast käesoleva kokkuleppe jõustumist.

2.   Ühiskomitee täidab muu hulgas järgmisi ülesandeid:

a)

toimib käesoleva kokkuleppe rakendamisel ja muude sellega seonduvate küsimuste puhul suhtluskanalina;

b)

lahendab võimaluste piires käesoleva kokkuleppe rakendamise ja muude sellega seonduvate küsimuste alaseid vaidlusi;

c)

korraldab artikli 8 kohaseid ühiseid läbivaatamisi ja määrab kindlaks kõnealuste läbivaatamiste üksikasjad;

d)

kehtestab oma töökorra.

3.   Ühiskomitees esindatud kokkuleppeosalised võivad kokku leppida I lisa muutmise suhtes ja kohaldada kõnealust muudatust asjakohases kokkuleppes märgitud kuupäevast alates.

Artikkel 7

Vaidluste lahendamine

Kui üks kokkuleppeosaline seda taotleb, alustavad kokkuleppeosalised viivitamatult nõupidamisi vaidluste osas, mida ühiskomitee ei ole suutnud lahendada.

Artikkel 8

Ühine läbivaatamine

Kooskõlas käesoleva kokkuleppe III osaga, mis moodustab selle lahutamatu osa, vaatavad kokkuleppeosalised kord aastas või muudel aegadel, kui on kokku lepitud teisiti, ühiselt läbi käesoleva kokkuleppe rakendamise ja sellega seotud küsimused, sealhulgas arengud Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni kehtestatud asjakohastes PNRi suuniste määratlustes.

Artikkel 9

Kokkuleppe jõustumine, muudatused ja lõpetamine

1.   Käesolev kokkulepe jõustub kokkuleppeosaliste sellekohaste kirjalike teadete vahetamisel, milles kinnitatakse, et nad on käesoleva kokkuleppe jõustumiseks vajalikud meetmed täitnud. Käesolev kokkulepe jõustub teise teate edastamise päeval.

2.   Käesolevat kokkulepet saab muuta kokkuleppeosaliste kokkuleppel, ilma et see piiraks artikli 6 lõike 3 kohaldamist. Kõnealused muudatused jõustuvad 90 päeva pärast kokkuleppeosaliste kirjalike teadete vahetamist vastava siseriikliku menetluse lõpuleviimise kohta.

3.   Mõlemad kokkuleppeosalised võivad kokkuleppe peatada, teatades kavandatud peatamisest kirjalikult vähemalt 90 päeva ette.

Artikkel 10

Käesoleva kokkuleppega ei muudeta kokkuleppeosaliste õigusakte ega kehtestata neis erandeid.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale kokkuleppele alla kirjutanud.

KOOSTATUD kolmandal oktoobril kahe tuhande viiendal aastal Luxembourgis kahes eksemplaris eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed. Erinevuste korral kohaldatakse inglis- ja prantsuskeelseid versioone.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image


(1)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

I LISA

Pädevad asutused

Artikli 3 tähenduses on Kanada pädevaks asutuseks Kanada piirikaitseteenistus (Canada Border Services Agency).

II LISA

Kogutavate PNRi andmete loetelu

1.

PNRi tellimuse number

2.

Ettetellimise kuupäev

3.

Kavandatav(ad) lennukuupäev(ad)

4.

Nimi

5.

Teised nimed PNRil

6.

Teave maksmise kohta

7.

Arve aadress

8.

Kontakttelefonid

9.

Asjaomase PNRi täielik reisiteekond

10.

Püsikliendi info (ainult läbitud vahemaa ja aadress(id))

11.

Reisibüroo

12.

Reisikorraldaja

13.

Jagatud PNRi andmed

14.

Lennupileti andmed

15.

Lennupileti number

16.

Istekoht

17.

Pileti väljaandmise kuupäev

18.

Teave varasemate ilmumata jätmiste kohta (no-show)

19.

Pagasinumbrid

20.

Teave varasemate viimasel hetkel toimunud, ilma ettetellimiseta reiside kohta (go show)

21.

Istekoha andmed

22.

Ühesuunapiletid

23.

Saadud APIS-teave

24.

Ootenimekiri (standby)

25.

Lennule registreerimise järjekorra number

III LISA

Ühine läbivaatamine

Kokkuleppeosalised konsulteerivad eelnevalt teineteisega selle üle, kellest koosneb ühist läbivaatamist läbiviiv meeskond, kuhu võivad kuuluda asjaomased asutused, kes tegelevad eraelu puutumatuse/andmekaitse, tolli, sisserände, kokkuleppe rakendamise, luure ja keeldudega seotud küsimuste ja muu õiguskaitsealase tegevusega, piirivalve ja/või lennundusjulgestusega, sealhulgas Euroopa Liidu liikmesriikide eksperdid.

Kohaldatavate seaduste raames nõutakse kõigilt läbivaatamisel osalejatelt konfidentsiaalsuse austamist läbirääkimistel ja vastava julgeolekukontrolli läbimist. Konfidentsiaalsus ei takista kummagi kokkuleppeosalise ühise läbivaatamise tulemuste aruande koostamist vastavatele pädevatele asutustele, sealhulgas Kanada valitsusele ja Euroopa Parlamendile.

Kokkuleppeosalised määravad ühiselt ühise läbivaatamise üksikasjad.


Top